Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 103

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bouwmaterialen
Check title to add to marked list
10 recommendations for stimulating bio-based builing materials
Mey, V. De; Verhoeven, J.T.W. ; Thoelen, P. ; Dam, J.E.G. van; Meyskens, S. ; Schik, W. - \ 2016
[Belgium] : Grow2Build - 17 p.
building materials - flax - hemp - biobased materials - biobased economy - stimulation - guidelines - northwestern europe - bouwmaterialen - vlas - hennep - materialen uit biologische grondstoffen - stimulatie - richtlijnen (guidelines) - noordwest-europa
The objective of the Northwest European project Grow2build is to support the supply chain of flax and hemp building materials from production of raw material to the production and implementation of end products. Up until now, 11 organisations from Belgium, France, the UK, Germany and the Netherlands have formed a consortium with a wealth of expertise in construction and bio-based building materials. The consortium aims to contribute to the integration of bio-based materials eg. hemp and flax in the construction industry and to improve the product value chain. This note “10 recommendations for stimulating biobased building materials (based on hemp and flax)” is one of the instruments to reach the aim.
Rietdekkers rietkwaliteit en levensduur
Dam, J.E.G. van; Kolk, J.C. van der; Putten, J.C. van der - \ 2015
Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1578) - 28 p.
bouwmaterialen - dakstro - phragmites - kwaliteit - duurzaamheid (durability) - building materials - thatch - quality - durability
Riet als dakbedekking kan bogen op een eeuwenoude traditie en wordt nog steeds veelvuldig toegepast bij renovatie maar ook gewaardeerd voor nieuwbouw. In de praktijk echter doen zich tegenwoordig regelmatig problemen voor, waarbij het rietdek vroegtijdig sporen van aantasting vertoont en al na enkele jaren reparatie of vervanging nodig is. Dit verslag beschrijft de “state of the art”, waarin wat er al bekend is uit de wetenschappelijke en vakliteratuur over rietkwaliteit en de factoren, die mogelijk de vroegtijdige achteruitgang veroorzaken, onder de loep worden gelegd. De tweede stap was het systematisch analyseren van een aantal geoogste rietsoorten en twee monsters afkomstig van gerepareerde rieten daken van factoren die mogelijk kunnen verklaren waarom de kwaliteit goed dan wel slecht is.
Designing events to foster innovation : Experiences with open innovation events in Grow2Build
Schoorlemmer, H.B. ; Potters, J.I. - \ 2015
Wageningen UR
bouwmaterialen - innovaties - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - kennisoverdracht - samenwerking - workshops (programma - building materials - innovations - biobased materials - knowledge transfer - cooperation - workshops (programs)
The EU-Interreg IV project Grow2build aims to improve the supply chain for hemp and flax based building materials. In the frame of this project Wageningen UR has organized eight interactive open innovation events. In these events people met, explored bottlenecks and opportunities and provided input to translate ideas for biobased building into concrete plans. In this brochure the Dutch experiences with open innovation events in Grow2Build are presented in three categories which follow the flow of an innovation process.
Health, comfort, energy use and sustainability issues related to the use of biobased building materials : to what extent are the effects supported by science and data? : what are next steps to take?
Visser, C.L.M. de; Wijk, C.A.P. van; Voort, M.P.J. van der - \ 2015
Lelystad : Applied Plant Research of Wageningen UR, Business Unit arable farming, multifunctional agriculture and field production of vegetables (PPO-Rapport 641) - 43
bouwmaterialen - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - binnenklimaat - eigenschappen - innovatie adoptie - marketing - duurzaamheid (sustainability) - energiebesparing - building materials - biobased materials - indoor climate - properties - innovation adoption - sustainability - energy saving
With the exception of wood, the use of natural (biobased) materials (based on hemp, flax, straw or other natural resources) is still limited. Nevertheless, many benefits are attributed to these materials in terms of a healthier and more comfortable indoor climate. Other potential benefits of natural insulation materials that are often mentioned are energy savings and reduced environmental impact. This report focuses on the empirical support for these claims, identifies research gaps and suggests, where appropriate, recommendations for next steps.
Kansen voor de valorisatie van biomassareststromen in de Greenport Betuwse Bloem : valorisatie cases
Dam, J.E.G. van; Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Oever, M.J.A. van den - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport 1438) - ISBN 9789461737052 - 50
biomassa - biomassaconversie - reststromen - plantenresten - champignonmest - snoeiafval - vezels - plantextracten - bouwmaterialen - boomteelt - fruitteelt - glastuinbouw - biobased economy - fermentatie - bio-energie - betuwe - biomass - biomass conversion - residual streams - plant residues - mushroom compost - pruning trash - fibres - plant extracts - building materials - arboriculture - fruit growing - greenhouse horticulture - fermentation - bioenergy
In opdracht van de Provincie Gelderland werd in het kader van het Ambitieprogramma Betuwse Bloem 2012-2015 door Wageningen UR Food & Biobased Research een verkennende studie uitgevoerd naar de kansen voor valorisatie van bestaande biomassareststromen ter versterking van de economische positie van het regionale tuinbouwcluster. Vijf voorbeeldcases zijn onderzocht: champost – scheiden van fosfaat & andere componenten; houtige reststromen uit de boom- en fruitteelt – hout chips verwerken in vezelboards; reststromen van paprikateelt – stengels verwerken als vezelgrondstof; reststromen van chrysantenteelt – inhoudsstoffen winnen; groenteresten van Veiling Zaltbommel – vergisting.
Catalogus biobased bouwmaterialen : het groene bouwen
Dam, J.E.G. van; Oever, M.J.A. van den - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 118
bouwmaterialen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bouwtechnologie - bouwhout - catalogi - cradle to cradle - building materials - biobased materials - biobased economy - construction technology - building timbers - catalogues - cradle to cradle
Deze catalogus is opgezet om biobased bouwmaterialen te etaleren en beoogt een overzicht te geven van commercieel beschikbare biobased materialen in 2012. De catalogus heeft als doel de grondstoffen, materialen, producten en diensten die betrekking hebben op biobased bouwen zoveel mogelijk te rubriceren naar grondstof en toepassing en kort te beschrijven.
Huisvesting biologische varkenshouderij
Mul, M.F. ; Vermeer, H.M. - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - varkensstallen - duurzaamheid (sustainability) - bouwmaterialen - cradle to cradle - kosten - stalinrichting - organic farming - pig housing - sustainability - building materials - costs - animal housing design
De stallen en huisvesting van dieren van biologische bedrijven zien er op het oog meestal hetzelfde uit als die van gangbare bedrijven. Een aantal biologische varkenshouders zou dit graag veranderd zien in een uitstraling die aansluit bij de kringloopgedachte van de biologische bedrijfsvoering. Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research hebben de verschillen in huisvesting bekeken tussen biologische en gangbare bedrijven. Zij doen in dit dossier suggesties voor goedkoper én duurzamer bouwen voor biologisch gehouden varkens.
Kokosvezelplaten als duurzaam bouwmateriaal
Dam, J.E.G. van - \ 2010
bouwmaterialen - bouwplaten - kokosvezel - eigenschappen - economische haalbaarheid - biobased economy - biomaterialen - productieprocessen - building materials - wallboard - coir - properties - economic viability - biomaterials - production processes
Het is mogelijk plaatmateriaal te produceren dat voor 100% bestaat uit kokosvezels afkomstig van de bolster van de kokosnoot. Het plaatmateriaal heeft uitstekende sterkte eigenschappen. Voor het aantonen van de technische- en economische haalbaarheid is op de Filippijnen een vezelplaatproductie unit op pilot schaal gebouwd. De mogelijkheden voor opschaling en industriële productie worden momenteel door verschillende kokosproducerende landen onderzocht waaronder India, Indonesië, Filippijnen, Suriname en Mozambique.
Alternative concepts and technologies for beneficial utilisation of rice straw
Bakker, R.R.C. ; Keijsers, E.R.P. ; Beek, H. v.d. - \ 2010
rijststro - egypte - bio-energie - compost - bouwmaterialen - conferenties - biobased economy - rice straw - egypt - bioenergy - composts - building materials - conferences - biobased economy
Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van nuttig gebruik van rijststro in Egypte.
Vooral aantal schermen en gebruik bepalend voor energiebesparing (interview met Jouke Campen en Feije de Zwart)
Staalduinen, J. van; Campen, J.B. ; Zwart, H.F. de - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)5. - p. 62 - 63.
kassen - thermische schermen - constructie - schermen - bouwmaterialen - isolatie (insulation) - standaardisering - methodologie - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - thermal screens - construction - blinds - building materials - insulation - standardization - methodology - greenhouse horticulture - energy saving
TNO en Wageningen UR hebben hun verschillende methodieken voor de bepaling van U-waarden geëvalueerd en vervangen door één nieuwe methode. Dit biedt zowel producenten als gebruikers meer duidelijkheid. Onderzoek naar hoogisolerende schermconfiguraties heeft uitgewezen dat een extra schermlaag meer bespaart dan het vervangen van bestaande schermen door doeken of folies met lagere U-waarden. Met een hoogtransparant scherm en actieve ontvochtiging met aangezogen buitenlucht, is overdag veel winst te boeken.
Agrodôme : duurzaam bouwen met hernieuwbare grondstoffen
Dam, J.E.G. van; Keijsers, E.R.P. - \ 2010
bouwmaterialen - duurzaamheid (sustainability) - projecten - biobased economy - maatschappelijk verantwoord ondernemen - duurzame ontwikkeling - biomaterialen - biopolymeren - woningbouw - cradle to cradle - building materials - sustainability - projects - corporate social responsibility - sustainable development - biomaterials - biopolymers - house building
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, cradle-to-cradle, verminderen van CO2-uitstoot. Het zijn thema's die hoog op de agenda staan van de politiek en de publieke opinie. Ze komen bij Agrodôme allemaal aan de orde.
Groen bouwen met hernieuwbare grondstoffen
Kasper, G.J. - \ 2009
bouwmaterialen - vervangbare hulpbronnen - toepassingen - industriële toepassingen - milieu - milieutechniek - biobased economy - building materials - renewable resources - applications - industrial applications - environment - environmental engineering
Deze info sheet geeft informatie over hernieuwbare grondstoffen toegepast in bouwmaterialen. Besproken wordt welke hernieuwbare grondstoffen geschikt zijn, waar ze toegepast kunnen worden en welke milieuvoordelen ze hebben.
Technology transfer and implementation Eco-co-boards : coir-based building and packaging materials : International Workshop "Ecocoboards" : Summary report
Dam, J.E.G. van; Keijsers, E.R.P. ; Montecillo, E.P. ; Carpio, C.B. - \ 2007
[S.l.] : CFC [etc.]
kokosvezel - kokosnoten - samengestelde platen - bouwmaterialen - verpakkingsmaterialen - biobased economy - coir - coconuts - composite boards - building materials - packaging materials - biobased economy
“Ecocoboards” is the acronym for Ecological and Economical production of coconut-based boards.
Foliekas reëel alternatief bij koudere teelten: hoge lichtdoorlatendheid, lange levensduur en warmte-absorptie
Kierkels, T. ; Raats, P. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2007
Onder Glas 4 (2007)4. - p. 45 - 47.
kassen - folie - bouwconstructie - bouwmaterialen - bekleding, bouw - polyethyleen - polyethyleenfilm - polyvinylchloride - lage-energie teelt - lichtdoorlating - kostenanalyse - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - foil - building construction - building materials - cladding - polyethylene - polyethylene film - poly(vinyl chloride) - low energy cultivation - light transmission - cost analysis - greenhouse horticulture - energy saving
Foliekassen kampen met een imagoprobleem. Onderzoekers van Wageningen UR en KEMA denken dat tuinders met koudere teelten er verstandig aan zouden doen zo’n kas te overwegen. Elkellaags polyetheen geeft financiële voordelen ten opzichte van glas bij verschillende gewassen. Dubbellaags PE bespaart 30% energie maar springt er financieel slechter uit. F-Clean heeft veel voordelen, maar is wel duur. Toch is het eindplaatje bij F-Clean financieel positiever dan glas. Het wachten is op nieuwe folies. Die zijn in aantocht. Ze combineren hoge lichtdoorlatendheid, lange levensduur en warmteabsorptie met een gunstige prijs. Een groot voordeel van foliekassen is tevens de lagere investering
Haalbaarheid foliekassen voor energie-extensieve gewassen : "stand van zaken en opties voor de toekomst
Raats, P.H. ; Hemming, S. ; Ruijs, M.N.A. ; Janse, J. - \ 2006
Arnhem : KEMA/A&F/PPO Glastuinbouw/LEI - 41
lage-energie teelt - kassen - teelt onder bescherming - bouwconstructie - kostenanalyse - folie - bouwmaterialen - glastuinbouw - kastechniek - energiebesparing - low energy cultivation - greenhouses - protected cultivation - building construction - cost analysis - foil - building materials - greenhouse horticulture - greenhouse technology - energy saving
Foliekassen zouden een geschikt alternatief kunnen vormen voor economisch rendabele teelt van deze energie-extensieve gewassen in Nederland. Bij dubbellaags toepassen van foliedekmateriaal wordt een energiebesparing van ongeveer 25% verwacht. Bij toepassen van eenvoudiger foliekasconstructies voor volle grond teelten wordt een toename van de gewasopbrengst verwacht. De Nederlandse markt voor foliekassen is echter nog klein en er is weinig bekend over de kosten, levensduur, energiehuishouding, optimale materialen en constructie van deze kassen in de Nederlandse weercondities, verwarmingspraktijk (ketelverwarming en CO2-dosering) en aardgasaansluitcapaciteiten. Het doel van deze inventarisatie is het beschrijven van folies en foliekasconstructies voor energie-extensieve teelten, het bepalen van gewassen die mogelijk in aanmerking komen voor teelt in foliekassen, het vaststellen van de markt en economische betekenis van deze gewassen en het analyseren van de kosten van foliekassen
Coir based building and packaging materials : final report of project CFC/FIGHF/11
Snijder, M.H.B. ; Keijsers, E.R.P. ; Oever, M.J.A. van den; Dam, J.E.G. van - \ 2006
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 592) - ISBN 9067549940 - 121
kokosvezel - plantenvezels - bouwmaterialen - verpakkingsmaterialen - chemische samenstelling - lignine - fabricage - proefprojecten - haalbaarheidsstudies - ontwikkelingslanden - biobased economy - coir - plant fibres - building materials - packaging materials - chemical composition - lignin - manufacture - pilot projects - feasibility studies - developing countries
Innovatieve venstersystemen met hoog rendement energie omzetting, eindrapportage
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Alst, M. van; Es, D.S. van; Schennink, G.G.J. - \ 2006
Wageningen : AFSG (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 654) - ISBN 9085850169 - 56
kassen - vensters - zonnestraling - infraroodstraling - natuurlijk licht - energieomzetting - lichtdoorlating - reflectie - thermische schermen - bouwmaterialen - greenhouses - windows - solar radiation - infrared radiation - natural light - energy conversion - light transmission - reflection - thermal screens - building materials
Haalbaarheidsstudie naar gebruik van faseovergansmateriaal (PCM) in de kas
Gelder, A. de; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Glastuinbouw (PPO nr. 41616062) - 24
kassen - tuinbouw - energiebehoud - temperatuur - chrysanthemum - bouwmaterialen - haalbaarheidsstudies - nederland - binnenklimaat - greenhouses - horticulture - energy conservation - temperature - building materials - feasibility studies - netherlands - indoor climate
PCM = Faseovergangsmateriaal heeft de eigenschap om per m3 materiaal een grote hoeveelheid energie te kunnen opslaan. In de woningbouw wordt dit toegepast in huizen om een aangenaam klimaat te combineren met energiebesparing. In deze studie is nagegaan wat de energiebesparing kan zijn bij Chrysant en tomaat als PCM in de kas wordt toegepast. Voor beide teelten is het perspectief van PCM slecht. In het gunstigste geval (tomaat) wordt ruim 0.7 m³/m² aan gas bespaard. De maximale gasafname wordt door het gebruik van PCM niet verlaagd. Dit komt omdat piekverbruiken ontstaan in de koudste periode van het jaar waarbij overdag geen of te weinig zonnewarmte benut kan worden om de piek in de nacht of ¿s morgens te verlagen. De verandering van het kasklimaat en de gewasproductie zijn zeer klein. Bij chrysant werkt de hogere nachttemperatuur (neg. dif.) negatief door. Dit komt omdat de stollingstemperatuur voor PCM boven de nachttemperatuur moet liggen om ¿s nachts de overdag opgespaarde warmte te kunnen vrijgeven. De smelttemperatuur ligt daardoor nog hoger, zodat pas bij een stijging van de dagtemperatuur ten opzichte van de nachttemperatuur energie kan worden bespaard. Dit betekent dat de kasluchttemperatuur overdag boven de 21.5 °C moet komen terwijl de ingestelde temperatuur 18.5 °C is. De veranderingen in temperatuur en CO2 niveau zijn gering. PCM heeft geen negatieve effecten, maar de positieve effecten zijn klein. Het onderzoek laat wel zien dat vergroting van de warmtecapaciteit van een kas door meer massa, gewas en dergelijke gunstig is voor het energiegebruik. Voor een betere toepassing met de warmteoverdacht van kaslucht naar PCM en omgekeerd worden verbeterd. Een fors temperatuurverschil tussen dag en nacht is gunstig voor de toepassing van PCM. PCM geeft wel een besparing, maar er is geen realistische verwachting dat de investering en de aanpassing in de teelt worden terugverdiend.
Verkenning haalbaarheid diamantglas (fase 1)
Kempkes, F.L.K. ; Mohammadkhani, V. ; Post, R.J. ; Antwerpen, A. van - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 427) - ISBN 9067549177 - 29
kassen - glas - bouwmaterialen - licht - natuurlijk licht - lichtdoorlating - energiebehoud - straling - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - glass - building materials - light - natural light - light transmission - energy conservation - radiation - greenhouse horticulture - energy saving
Product development from renewable resources : agro-food chain entering construction market
Dam, J.E.G. van - \ 2005
Sustainable Building 1 (2005)1. - ISSN 1568-2919 - p. 22 - 25.
bouwmaterialen - natuurlijke vezels - productontwikkeling - vervangbare hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - vezelgewassen - biobased economy - building materials - natural fibres - product development - renewable resources - sustainability - fibre plants
For a long time, building with materials of organic origin apart from wood, was not seen as suitable for mainstream construction. However, recent developments in research and technology have provided scientific insight into performance and led to the development of professional products for the construction industry. Production facilities are being built and new products introduced onto the market. However, there are many more options available which should be investigated, as discussed by Jan van Dam.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.