Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 50 / 103

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bouwmaterialen
Check title to add to marked list
10 recommendations for stimulating bio-based builing materials
Mey, V. De; Verhoeven, J.T.W. ; Thoelen, P. ; Dam, J.E.G. van; Meyskens, S. ; Schik, W. - \ 2016
[Belgium] : Grow2Build - 17 p.
building materials - flax - hemp - biobased materials - biobased economy - stimulation - guidelines - northwestern europe - bouwmaterialen - vlas - hennep - materialen uit biologische grondstoffen - stimulatie - richtlijnen (guidelines) - noordwest-europa
The objective of the Northwest European project Grow2build is to support the supply chain of flax and hemp building materials from production of raw material to the production and implementation of end products. Up until now, 11 organisations from Belgium, France, the UK, Germany and the Netherlands have formed a consortium with a wealth of expertise in construction and bio-based building materials. The consortium aims to contribute to the integration of bio-based materials eg. hemp and flax in the construction industry and to improve the product value chain. This note “10 recommendations for stimulating biobased building materials (based on hemp and flax)” is one of the instruments to reach the aim.
Rietdekkers rietkwaliteit en levensduur
Dam, J.E.G. van; Kolk, J.C. van der; Putten, J.C. van der - \ 2015
Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1578) - 28 p.
bouwmaterialen - dakstro - phragmites - kwaliteit - duurzaamheid (durability) - building materials - thatch - quality - durability
Riet als dakbedekking kan bogen op een eeuwenoude traditie en wordt nog steeds veelvuldig toegepast bij renovatie maar ook gewaardeerd voor nieuwbouw. In de praktijk echter doen zich tegenwoordig regelmatig problemen voor, waarbij het rietdek vroegtijdig sporen van aantasting vertoont en al na enkele jaren reparatie of vervanging nodig is. Dit verslag beschrijft de “state of the art”, waarin wat er al bekend is uit de wetenschappelijke en vakliteratuur over rietkwaliteit en de factoren, die mogelijk de vroegtijdige achteruitgang veroorzaken, onder de loep worden gelegd. De tweede stap was het systematisch analyseren van een aantal geoogste rietsoorten en twee monsters afkomstig van gerepareerde rieten daken van factoren die mogelijk kunnen verklaren waarom de kwaliteit goed dan wel slecht is.
Designing events to foster innovation : Experiences with open innovation events in Grow2Build
Schoorlemmer, H.B. ; Potters, J.I. - \ 2015
Wageningen UR
bouwmaterialen - innovaties - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - kennisoverdracht - samenwerking - workshops (programma - building materials - innovations - biobased materials - knowledge transfer - cooperation - workshops (programs)
The EU-Interreg IV project Grow2build aims to improve the supply chain for hemp and flax based building materials. In the frame of this project Wageningen UR has organized eight interactive open innovation events. In these events people met, explored bottlenecks and opportunities and provided input to translate ideas for biobased building into concrete plans. In this brochure the Dutch experiences with open innovation events in Grow2Build are presented in three categories which follow the flow of an innovation process.
Health, comfort, energy use and sustainability issues related to the use of biobased building materials : to what extent are the effects supported by science and data? : what are next steps to take?
Visser, C.L.M. de; Wijk, C.A.P. van; Voort, M.P.J. van der - \ 2015
Lelystad : Applied Plant Research of Wageningen UR, Business Unit arable farming, multifunctional agriculture and field production of vegetables (PPO-Rapport 641) - 43
bouwmaterialen - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - binnenklimaat - eigenschappen - innovatie adoptie - marketing - duurzaamheid (sustainability) - energiebesparing - building materials - biobased materials - indoor climate - properties - innovation adoption - sustainability - energy saving
With the exception of wood, the use of natural (biobased) materials (based on hemp, flax, straw or other natural resources) is still limited. Nevertheless, many benefits are attributed to these materials in terms of a healthier and more comfortable indoor climate. Other potential benefits of natural insulation materials that are often mentioned are energy savings and reduced environmental impact. This report focuses on the empirical support for these claims, identifies research gaps and suggests, where appropriate, recommendations for next steps.
Kansen voor de valorisatie van biomassareststromen in de Greenport Betuwse Bloem : valorisatie cases
Dam, J.E.G. van; Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Oever, M.J.A. van den - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport 1438) - ISBN 9789461737052 - 50
biomassa - biomassaconversie - reststromen - plantenresten - champignonmest - snoeiafval - vezels - plantextracten - bouwmaterialen - boomteelt - fruitteelt - glastuinbouw - biobased economy - fermentatie - bio-energie - betuwe - biomass - biomass conversion - residual streams - plant residues - mushroom compost - pruning trash - fibres - plant extracts - building materials - arboriculture - fruit growing - greenhouse horticulture - fermentation - bioenergy
In opdracht van de Provincie Gelderland werd in het kader van het Ambitieprogramma Betuwse Bloem 2012-2015 door Wageningen UR Food & Biobased Research een verkennende studie uitgevoerd naar de kansen voor valorisatie van bestaande biomassareststromen ter versterking van de economische positie van het regionale tuinbouwcluster. Vijf voorbeeldcases zijn onderzocht: champost – scheiden van fosfaat & andere componenten; houtige reststromen uit de boom- en fruitteelt – hout chips verwerken in vezelboards; reststromen van paprikateelt – stengels verwerken als vezelgrondstof; reststromen van chrysantenteelt – inhoudsstoffen winnen; groenteresten van Veiling Zaltbommel – vergisting.
Catalogus biobased bouwmaterialen : het groene bouwen
Dam, J.E.G. van; Oever, M.J.A. van den - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 118
bouwmaterialen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bouwtechnologie - bouwhout - catalogi - cradle to cradle - building materials - biobased materials - biobased economy - construction technology - building timbers - catalogues - cradle to cradle
Deze catalogus is opgezet om biobased bouwmaterialen te etaleren en beoogt een overzicht te geven van commercieel beschikbare biobased materialen in 2012. De catalogus heeft als doel de grondstoffen, materialen, producten en diensten die betrekking hebben op biobased bouwen zoveel mogelijk te rubriceren naar grondstof en toepassing en kort te beschrijven.
Huisvesting biologische varkenshouderij
Mul, M.F. ; Vermeer, H.M. - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - varkensstallen - duurzaamheid (sustainability) - bouwmaterialen - cradle to cradle - kosten - stalinrichting - organic farming - pig housing - sustainability - building materials - costs - animal housing design
De stallen en huisvesting van dieren van biologische bedrijven zien er op het oog meestal hetzelfde uit als die van gangbare bedrijven. Een aantal biologische varkenshouders zou dit graag veranderd zien in een uitstraling die aansluit bij de kringloopgedachte van de biologische bedrijfsvoering. Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research hebben de verschillen in huisvesting bekeken tussen biologische en gangbare bedrijven. Zij doen in dit dossier suggesties voor goedkoper én duurzamer bouwen voor biologisch gehouden varkens.
Kokosvezelplaten als duurzaam bouwmateriaal
Dam, J.E.G. van - \ 2010
bouwmaterialen - bouwplaten - kokosvezel - eigenschappen - economische haalbaarheid - biobased economy - biomaterialen - productieprocessen - building materials - wallboard - coir - properties - economic viability - biomaterials - production processes
Het is mogelijk plaatmateriaal te produceren dat voor 100% bestaat uit kokosvezels afkomstig van de bolster van de kokosnoot. Het plaatmateriaal heeft uitstekende sterkte eigenschappen. Voor het aantonen van de technische- en economische haalbaarheid is op de Filippijnen een vezelplaatproductie unit op pilot schaal gebouwd. De mogelijkheden voor opschaling en industriële productie worden momenteel door verschillende kokosproducerende landen onderzocht waaronder India, Indonesië, Filippijnen, Suriname en Mozambique.
Alternative concepts and technologies for beneficial utilisation of rice straw
Bakker, R.R.C. ; Keijsers, E.R.P. ; Beek, H. v.d. - \ 2010
rijststro - egypte - bio-energie - compost - bouwmaterialen - conferenties - biobased economy - rice straw - egypt - bioenergy - composts - building materials - conferences - biobased economy
Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van nuttig gebruik van rijststro in Egypte.
Vooral aantal schermen en gebruik bepalend voor energiebesparing (interview met Jouke Campen en Feije de Zwart)
Staalduinen, J. van; Campen, J.B. ; Zwart, H.F. de - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)5. - p. 62 - 63.
kassen - thermische schermen - constructie - schermen - bouwmaterialen - isolatie (insulation) - standaardisering - methodologie - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - thermal screens - construction - blinds - building materials - insulation - standardization - methodology - greenhouse horticulture - energy saving
TNO en Wageningen UR hebben hun verschillende methodieken voor de bepaling van U-waarden geëvalueerd en vervangen door één nieuwe methode. Dit biedt zowel producenten als gebruikers meer duidelijkheid. Onderzoek naar hoogisolerende schermconfiguraties heeft uitgewezen dat een extra schermlaag meer bespaart dan het vervangen van bestaande schermen door doeken of folies met lagere U-waarden. Met een hoogtransparant scherm en actieve ontvochtiging met aangezogen buitenlucht, is overdag veel winst te boeken.
Agrodôme : duurzaam bouwen met hernieuwbare grondstoffen
Dam, J.E.G. van; Keijsers, E.R.P. - \ 2010
bouwmaterialen - duurzaamheid (sustainability) - projecten - biobased economy - maatschappelijk verantwoord ondernemen - duurzame ontwikkeling - biomaterialen - biopolymeren - woningbouw - cradle to cradle - building materials - sustainability - projects - corporate social responsibility - sustainable development - biomaterials - biopolymers - house building
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, cradle-to-cradle, verminderen van CO2-uitstoot. Het zijn thema's die hoog op de agenda staan van de politiek en de publieke opinie. Ze komen bij Agrodôme allemaal aan de orde.
Groen bouwen met hernieuwbare grondstoffen
Kasper, G.J. - \ 2009
bouwmaterialen - vervangbare hulpbronnen - toepassingen - industriële toepassingen - milieu - milieutechniek - biobased economy - building materials - renewable resources - applications - industrial applications - environment - environmental engineering
Deze info sheet geeft informatie over hernieuwbare grondstoffen toegepast in bouwmaterialen. Besproken wordt welke hernieuwbare grondstoffen geschikt zijn, waar ze toegepast kunnen worden en welke milieuvoordelen ze hebben.
Technology transfer and implementation Eco-co-boards : coir-based building and packaging materials : International Workshop "Ecocoboards" : Summary report
Dam, J.E.G. van; Keijsers, E.R.P. ; Montecillo, E.P. ; Carpio, C.B. - \ 2007
[S.l.] : CFC [etc.]
kokosvezel - kokosnoten - samengestelde platen - bouwmaterialen - verpakkingsmaterialen - biobased economy - coir - coconuts - composite boards - building materials - packaging materials - biobased economy
“Ecocoboards” is the acronym for Ecological and Economical production of coconut-based boards.
Foliekas reëel alternatief bij koudere teelten: hoge lichtdoorlatendheid, lange levensduur en warmte-absorptie
Kierkels, T. ; Raats, P. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2007
Onder Glas 4 (2007)4. - p. 45 - 47.
kassen - folie - bouwconstructie - bouwmaterialen - bekleding, bouw - polyethyleen - polyethyleenfilm - polyvinylchloride - lage-energie teelt - lichtdoorlating - kostenanalyse - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - foil - building construction - building materials - cladding - polyethylene - polyethylene film - poly(vinyl chloride) - low energy cultivation - light transmission - cost analysis - greenhouse horticulture - energy saving
Foliekassen kampen met een imagoprobleem. Onderzoekers van Wageningen UR en KEMA denken dat tuinders met koudere teelten er verstandig aan zouden doen zo’n kas te overwegen. Elkellaags polyetheen geeft financiële voordelen ten opzichte van glas bij verschillende gewassen. Dubbellaags PE bespaart 30% energie maar springt er financieel slechter uit. F-Clean heeft veel voordelen, maar is wel duur. Toch is het eindplaatje bij F-Clean financieel positiever dan glas. Het wachten is op nieuwe folies. Die zijn in aantocht. Ze combineren hoge lichtdoorlatendheid, lange levensduur en warmteabsorptie met een gunstige prijs. Een groot voordeel van foliekassen is tevens de lagere investering
Haalbaarheid foliekassen voor energie-extensieve gewassen : "stand van zaken en opties voor de toekomst
Raats, P.H. ; Hemming, S. ; Ruijs, M.N.A. ; Janse, J. - \ 2006
Arnhem : KEMA/A&F/PPO Glastuinbouw/LEI - 41
lage-energie teelt - kassen - teelt onder bescherming - bouwconstructie - kostenanalyse - folie - bouwmaterialen - glastuinbouw - kastechniek - energiebesparing - low energy cultivation - greenhouses - protected cultivation - building construction - cost analysis - foil - building materials - greenhouse horticulture - greenhouse technology - energy saving
Foliekassen zouden een geschikt alternatief kunnen vormen voor economisch rendabele teelt van deze energie-extensieve gewassen in Nederland. Bij dubbellaags toepassen van foliedekmateriaal wordt een energiebesparing van ongeveer 25% verwacht. Bij toepassen van eenvoudiger foliekasconstructies voor volle grond teelten wordt een toename van de gewasopbrengst verwacht. De Nederlandse markt voor foliekassen is echter nog klein en er is weinig bekend over de kosten, levensduur, energiehuishouding, optimale materialen en constructie van deze kassen in de Nederlandse weercondities, verwarmingspraktijk (ketelverwarming en CO2-dosering) en aardgasaansluitcapaciteiten. Het doel van deze inventarisatie is het beschrijven van folies en foliekasconstructies voor energie-extensieve teelten, het bepalen van gewassen die mogelijk in aanmerking komen voor teelt in foliekassen, het vaststellen van de markt en economische betekenis van deze gewassen en het analyseren van de kosten van foliekassen
Coir based building and packaging materials : final report of project CFC/FIGHF/11
Snijder, M.H.B. ; Keijsers, E.R.P. ; Oever, M.J.A. van den; Dam, J.E.G. van - \ 2006
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 592) - ISBN 9067549940 - 121
kokosvezel - plantenvezels - bouwmaterialen - verpakkingsmaterialen - chemische samenstelling - lignine - fabricage - proefprojecten - haalbaarheidsstudies - ontwikkelingslanden - biobased economy - coir - plant fibres - building materials - packaging materials - chemical composition - lignin - manufacture - pilot projects - feasibility studies - developing countries
Innovatieve venstersystemen met hoog rendement energie omzetting, eindrapportage
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Alst, M. van; Es, D.S. van; Schennink, G.G.J. - \ 2006
Wageningen : AFSG (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 654) - ISBN 9085850169 - 56
kassen - vensters - zonnestraling - infraroodstraling - natuurlijk licht - energieomzetting - lichtdoorlating - reflectie - thermische schermen - bouwmaterialen - greenhouses - windows - solar radiation - infrared radiation - natural light - energy conversion - light transmission - reflection - thermal screens - building materials
Haalbaarheidsstudie naar gebruik van faseovergansmateriaal (PCM) in de kas
Gelder, A. de; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Glastuinbouw (PPO nr. 41616062) - 24
kassen - tuinbouw - energiebehoud - temperatuur - chrysanthemum - bouwmaterialen - haalbaarheidsstudies - nederland - binnenklimaat - greenhouses - horticulture - energy conservation - temperature - building materials - feasibility studies - netherlands - indoor climate
PCM = Faseovergangsmateriaal heeft de eigenschap om per m3 materiaal een grote hoeveelheid energie te kunnen opslaan. In de woningbouw wordt dit toegepast in huizen om een aangenaam klimaat te combineren met energiebesparing. In deze studie is nagegaan wat de energiebesparing kan zijn bij Chrysant en tomaat als PCM in de kas wordt toegepast. Voor beide teelten is het perspectief van PCM slecht. In het gunstigste geval (tomaat) wordt ruim 0.7 m³/m² aan gas bespaard. De maximale gasafname wordt door het gebruik van PCM niet verlaagd. Dit komt omdat piekverbruiken ontstaan in de koudste periode van het jaar waarbij overdag geen of te weinig zonnewarmte benut kan worden om de piek in de nacht of ¿s morgens te verlagen. De verandering van het kasklimaat en de gewasproductie zijn zeer klein. Bij chrysant werkt de hogere nachttemperatuur (neg. dif.) negatief door. Dit komt omdat de stollingstemperatuur voor PCM boven de nachttemperatuur moet liggen om ¿s nachts de overdag opgespaarde warmte te kunnen vrijgeven. De smelttemperatuur ligt daardoor nog hoger, zodat pas bij een stijging van de dagtemperatuur ten opzichte van de nachttemperatuur energie kan worden bespaard. Dit betekent dat de kasluchttemperatuur overdag boven de 21.5 °C moet komen terwijl de ingestelde temperatuur 18.5 °C is. De veranderingen in temperatuur en CO2 niveau zijn gering. PCM heeft geen negatieve effecten, maar de positieve effecten zijn klein. Het onderzoek laat wel zien dat vergroting van de warmtecapaciteit van een kas door meer massa, gewas en dergelijke gunstig is voor het energiegebruik. Voor een betere toepassing met de warmteoverdacht van kaslucht naar PCM en omgekeerd worden verbeterd. Een fors temperatuurverschil tussen dag en nacht is gunstig voor de toepassing van PCM. PCM geeft wel een besparing, maar er is geen realistische verwachting dat de investering en de aanpassing in de teelt worden terugverdiend.
Verkenning haalbaarheid diamantglas (fase 1)
Kempkes, F.L.K. ; Mohammadkhani, V. ; Post, R.J. ; Antwerpen, A. van - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 427) - ISBN 9067549177 - 29
kassen - glas - bouwmaterialen - licht - natuurlijk licht - lichtdoorlating - energiebehoud - straling - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - glass - building materials - light - natural light - light transmission - energy conservation - radiation - greenhouse horticulture - energy saving
Product development from renewable resources : agro-food chain entering construction market
Dam, J.E.G. van - \ 2005
Sustainable Building 1 (2005)1. - ISSN 1568-2919 - p. 22 - 25.
bouwmaterialen - natuurlijke vezels - productontwikkeling - vervangbare hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - vezelgewassen - biobased economy - building materials - natural fibres - product development - renewable resources - sustainability - fibre plants
For a long time, building with materials of organic origin apart from wood, was not seen as suitable for mainstream construction. However, recent developments in research and technology have provided scientific insight into performance and led to the development of professional products for the construction industry. Production facilities are being built and new products introduced onto the market. However, there are many more options available which should be investigated, as discussed by Jan van Dam.
Voor lichttransmissie geoptimaliseerd afdekmateriaal voor zonnecollectoren en zonnecellen : eindrapportage
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Rath, J.K. ; Bot, G.P.A. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 485) - ISBN 906754938X - 40
zonnecollectoren - fotovoltaïsche cellen - kassen - bouwmaterialen - kunststofbekleding - lichtdoorlating - energiebehoud - isolatie (insulation) - solar collectors - photovoltaic cells - greenhouses - building materials - plastic cladding - light transmission - energy conservation - insulation
Light and insulating properties a variable factor
Hemming, S. ; Waaijenberg, D. - \ 2005
FlowerTECH 8 (2005)1. - ISSN 1388-8439 - p. 20 - 23.
kassen - licht - doorschijnendheid - kunststoffen - siergewassen - chrysanten - gewasproductie - opbrengst - kosten-batenanalyse - bouwmaterialen - greenhouses - light - translucence - plastics - ornamental crops - chrysanthemums - crop production - outturn - cost benefit analysis - building materials
Kennis van licht en warmte doorlatende eigenschappen van kasmaterialen biedt telers de mogelijkheid de beste keuze te maken voor hun productie. Een vergelijking tussen glastypen en plastics
Groene grondstoffen in productie : recente ontwikkelingen op de markt
Bos, H.L. ; Rees, A.G. van - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Groene grondstoffen 4) - ISBN 9067548456 - 33
vervangbare hulpbronnen - industriële gewassen - industriële toepassingen - bouwmaterialen - biobased economy - bioplastics - biopolymeren - renewable resources - industrial crops - industrial applications - building materials - biopolymers
Dit boekje heeft tot doel een kort overzicht te geven van het veld rondom groene grondstoffen. Het is daarbij zeker niet volledig. Na de inleiding in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 een kader geschetst waarin de ontwikkelingen rond groene grondstoffen zijn te plaatsen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 tot en met 5 aan de hand van dat kader een aantal voorbeelden gepresenteerd van producten die recent op de markt gekomen zijn. In hoofdstuk 6 wordt kort ingegaan op mogelijke consequenties van de verdere ontwikkeling van groene grondstoffen. Hoofdstuk 7 bevat een kort overzicht van aanvullende literatuur.
Niet alleen door glas valt licht in de kas
Waaijenberg, D. ; Marissen, N. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2004
Groenten en Fruit. Algemeen 2004 (2004)37. - ISSN 0925-9694 - p. 28 - 29.
licht - kassen - natuurlijk licht - daglicht - lichtdoorlating - bouwmaterialen - kosten - light - greenhouses - natural light - daylight - light transmission - building materials - costs
Zoveel mogelijk licht in de kas wordt bereikt met verlichting en door zonlicht optimaal te gebruiken. Er speelt echter nòg een factor mee. Het materiaal waarmee een kas is opgebouwd, levert eveneens een belangrijke bijdrage aan de hoeveelheid en het soort licht dat die kas binnenkomt. Gegevens in bijgaande tabel: Lichtdoorlatendheid, levensduur en prijsindicatie kasomhullingsmaterialen
Agrodôme : vernieuwend in duurzaamheid : Wagenings voorbeeldproject
Dam, J.E.G. van - \ 2003
Duurzaam Bouwen 8 (2003)1. - ISSN 1384-5179 - p. 16 - 17.
bouwmaterialen - proefprojecten - innovaties - nieuwe producten - natuurlijke producten - vervangbare hulpbronnen - productontwikkeling - woningen - biobased economy - building materials - pilot projects - innovations - new products - natural products - renewable resources - product development - dwellings
Vier woningen in Wageningen worden proeftuin voor het bouwen met materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen. De iniatiefnemers kijken daarbij niet alleen naar wat reeds op de markt is, maar doen ook aan productontwikkeling. Het project Agrodôme is een iniatief van De Woningstichting, gemeente Wageningen en het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut (ATO).
Hernieuwbare grondstoffen als bouwmateriaal : tien leverbare producten
Anonymous, - \ 2002
Wageningen etc. : SHR Hout Research [etc.] - ISBN 9789090162836 - 31
bouwmaterialen - vervangbare hulpbronnen - bouwconstructie - biobased economy - building materials - renewable resources - building construction
Hernieuwbaar bouwmateriaal heeft dus veel gunstige eigenschappen en interessante toepassingen. In dit handboek worden voor tien producten zowel de technische gegevens als voorbeelden voor toepassing gegeven.
Renewable building materials and sustainable building
Dam, Jan van - \ 2002
renewable resources - natural products - building materials - vervangbare hulpbronnen - natuurlijke producten - sustainability - pilot projects - proefprojecten - bouwmaterialen - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - renewable resources - natural products - building materials - vervangbare hulpbronnen - natuurlijke producten - sustainability - pilot projects - proefprojecten - bouwmaterialen - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy
Presentatie over hernieuwbare bouwmaterialen en duurzaam bouwen. Welke natuurlijke materialen zijn geschikt als bouwmateriaal en welke zijn gebruikt in het voorbeeldproject Agrodôme?
Binderless board and moulded products produced from whole coconut husks
Dam, J.E.G. van; Snijder, M.H.B. - \ 2002
Wageningen : Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations - 4
bouwmaterialen - kokosvezel - bouwplaten - kokosnootproducten - lignine - economische haalbaarheid - biobased economy - productieprocessen - building materials - coir - wallboard - coconut products - lignin - economic viability - production processes
A simple and efficient technology has been developed to produce high strength - high density board materials from whole coconut husks, without the addition of chemical binders. The board material has been shown to exhibit excellent properties, which are comparable with or even superior to commercial wood based panels.
Coir fibre projects
Dam, Jan van - \ 2002
verpakkingsmaterialen - bleking - kweekmedia - kokosvezel - coir - substrates - Vezelgewassen - packaging materials - bleaching - geotextiles - culture media - verven - bouwmaterialen - geotextiel - Fibre Crops - plantpotten - substraten - building materials - pots - dyeing - biobased economy - verpakkingsmaterialen - bleking - kweekmedia - kokosvezel - coir - substrates - Vezelgewassen - packaging materials - bleaching - geotextiles - culture media - verven - bouwmaterialen - geotextiel - Fibre Crops - plantpotten - substraten - building materials - pots - dyeing - biobased economy
Presentatie over vier onderzoeksprojecten in de verwerking van kokosvezel: bouw- en verpakkingsmaterialen, bleken en kleuren, toepassingen in geotextiel en toepassingen in de tuinbouw.
Kunststofgrasplaten geschikt als koepad?
Blanken, K. ; Dooren, H.J. van - \ 2001
Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)4. - ISSN 1569-805X - p. 1 - 3.
paden - bestrating - koeien - melkkoeien - bouwmaterialen - materialen - beton - kunststoffen - grassen - grasbanen - constructie - diergedrag - duurzaamheid (durability) - testen - tests - paths - pavements - cows - dairy cows - building materials - materials - concrete - plastics - grasses - grass strips - construction - animal behaviour - durability - testing
Op het lagekostenbedrijf is een proef uitgevoerd waarin kunststofgrasplaten zijn vergeleken met betonplaten als verharding voor het kavelpad.
Evaluatie actief bodembeheer Krimpenerwaard; fase 1, verkennend onderzoek landbouwkundige risico's
Boels, D. ; Zweers, A.J. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 145) - 57
bouwmaterialen - afval - afvalhergebruik - vuilnis - bodemverontreiniging - egaliseren - sloten - landvorming - risicoschatting - bodembeheer - nederland - zuid-holland - ecotoxicologie - krimpenerwaard - landbouw - milieu - zware metalen - building materials - wastes - waste utilization - refuse - soil pollution - levelling - ditches - land forming - risk assessment - soil management - netherlands - ecotoxicology
Van twee typen verdachte categorieën dempingen zijn parameters voor de kansverdeling van het landbouwkundig risico afgeleid uit gemeten bodem- en grassamenstelling. De noodzakelijke steekproefomvang voor het toekomstig onderzoek bij een zekerheid van 90␎n een absolute fout van 5␒s 100 steekmonsters per dempingcategorie en 25 bij een fout van 10ÐDeze aantallen zijn 60 en 15 bij een absolute fout van respectievelijk 5␎n 10␒n de berekende landbouwkundige risico's en een zekerheid van 80ÐBehalve voor cadmium en zink is geen relatie gevonden tussen gehaltes in gras en de bodem. Kwik en lood spelen een rol bij shredder; voor bouw en sloopafval zijn dat cadmium en lood. Het kopergehalte is incidenteel problematisch voor schapen maar niet voor rundvee. Aanbevolen is om landbouwkundige risico's te toetsen aan zowel de veevoerdernorm als de warenwetnorm. Verdacht dempingmateriaal wordt in het algemeen niet verwijderd, maar afgedekt met een laag schone grond, afkomstig uit het gebied zelf. De samenhang tussen herverontreiniging vanuit verdacht dempingmateriaal als gevolg van capillaire opstijging, bioturbatie, vertrapping van de zode door vee en insporende werk- en voertuigen en de dikte van de afdeklaag is bepaald met een daartoe ontwikkeld model en aan literatuur ontleende parameters. Geconcludeerd is dat een afdeklaag (leeflaag) van 0,3-0,35 m grond toereikend is, onder voorwaarde dat het organischestofgehalte in de bodem niet afneemt.
Duurzaamheid van beton in agrarische milieus
Braam, C.R. - \ 2000
Agrabeton 3 (2000)1. - ISSN 0167-3246 - p. 9 - 13.
bouwconstructie - beton - landbouwbedrijfsgebouwen - duurzaamheid (sustainability) - bouwmaterialen - constructie - aantasting - preventie - building construction - concrete - farm buildings - sustainability - building materials - construction - infestation - prevention
Aantastende stoffen en aantastingsmechanismen van beton en betontechnologische en constructieve maatregelen om dit te voorkomen
Een ligboxenstal volgens levenscyclusanalyse
Braam, C.R. ; Satter, I.H.G. - \ 2000
Agrabeton 10 (2000)1. - ISSN 0167-3246 - p. 18 - 20.
ligboxen - bouwconstructie - bouwmaterialen - huisvesting van rundvee - levenscyclus - beoordeling - milieubeheer - milieueffect - cubicles - building construction - building materials - cattle housing - life cycle - assessment - environmental management - environmental impact
Milieuanalyse volgens de LCA methode voor een ligboxenstal
Nieuw kunststofdek bespaart een ton per jaar
Sonneveld, P.J. - \ 2000
Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 10 (2000)48. - ISSN 1380-3573 - p. 12 - 13.
farm buildings - greenhouses - light - shade - solar radiation - energy conservation - economics - innovations - building materials - plastics - landbouwbedrijfsgebouwen - kassen - licht - schaduw - zonnestraling - energiebehoud - economie - innovaties - bouwmaterialen - kunststoffen
De Floridakas is een kas met een speciaal ontwikkeld zigzagkasdek met een hoge lichttransmissie. Kostebesparing circa f97.000,- per ha
De milieugerichte levenscyclusanalyse
Satter, I.H.G. ; Braam, C.R. - \ 1999
Agrabeton 9 (1999)5. - ISSN 0167-3246 - p. 19 - 21.
vervanging - arbeidsleven - gebouwen - structuren - levensduur - milieu - kwaliteit - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - natuurlijke hulpbronnen - bouwconstructie - onderhoud - recycling - bouwmaterialen - herstel - levenscyclusanalyse - replacement - working life - buildings - structures - lifespan - environment - quality - environmental impact - sustainability - natural resources - building construction - maintenance - building materials - rehabilitation - life cycle assessment
De overheid streeft naar milieubewust ontwerpen door het meenemen van de 'milieubelasting' als kwaliteitsaspect. De levenscyclusanalyse (LCA) is een algemeen geaccepteerde rekenmethodiek voor het vaststellen van deze 'milieubelasting'
Folie om de kas doet niet meer onder voor glas
Verlodt, I. ; Waaijenberg, D. - \ 1999
Vakblad voor de Bloemisterij 47 (1999)26. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
kassen - polymeren - kunststoffen - bouwmaterialen - temperatuur - energiebehoud - ultraviolette straling - houdbaarheid (kwaliteit) - teelt onder bescherming - greenhouses - polymers - plastics - building materials - temperature - energy conservation - ultraviolet radiation - keeping quality - protected cultivation
Kwaliteitsborg voor exporterende Nederlandse kassenbouwers
Waaijenberg, D. - \ 1999
Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten (1999)47. - ISSN 1380-3573 - p. 10 - 11.
kassen - bouwconstructie - bouwmaterialen - kwaliteitscontroles - certificering - greenhouses - building construction - building materials - quality controls - certification
Erkenningssysteem beheerd door de 'Stichting Erkenning Nederlandse Kassenbouwers', gebaseerd op de opzet van de internationale kwaliteitsnorm ISO 9002
Betonconstructies nader bekeken. Bodembescherming zit hem vooral in de details
Braam, C.R. - \ 1999
Agrabeton 9 (1999)3. - ISSN 0167-3246 - p. 20 - 21.
bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - bodembescherming - building construction - building materials - concrete - soil conservation
Voorkomen van schade. Rugvulling is bij vloeistofdichte krimpvoegen zeer belangrijk
Braam, C.R. - \ 1999
Agrabeton 9 (1999)3. - ISSN 0167-3246 - p. 8 - 8.
beton - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - concrete - structures - construction - building construction - building materials
Achtergrond informatie over de werking van kitvoegen
Het ontwikkelen, optimaliseren en beperkt valideren van voorbehandelings-, extractie-, en opwerkingsvoorschriften ten behoeve van het bepalen van organische verbindingen in de vaste matrices : grond, waterbodem en bouwstoffen voor de in project V24/104 ontwikkelde GCMS - voorschriften (project 105 fase 3)
Traag, W.A. - \ 1998
Wageningen etc. : RIKILT-DLO [etc.] (Rapport / Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten 98.016)
organische verbindingen - analytische methoden - bodem - sediment - bouwmaterialen - matrices - gc-ms - waterbodems - organic compounds - analytical methods - soil - building materials - water bottoms
Tien jaar ervaring met renoveren betonnen kuilplaten
Pieters, A. - \ 1998
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)3. - ISSN 1386-8470 - p. 32 - 34.
opslagsilo's - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - asbest - constructieonderdelen - vloeren - plafonds - muren - modernisering - bunker silos - structures - construction - building construction - building materials - concrete - asbestos - structural components - floors - ceilings - walls - modernization
Een goed aangelegde betonnen kuilplaat gaat jarenlang mee. Perssapzuren hebben dan weinig invloed op de beton. Zelfs na 10 jaar ziet een goed afgewerkte kuilplaat er nog goed uit. De kwaliteit van de kuilplaat wordt onder andere bepaald door de gebruikte betonkwaliteit, de nabehandeling en weersgesteldheid tijdens het aanleggen. Bij minder aandacht voor deze criteria voldaan dan is de kans groot dat een kuilplaat al na een aantal jaren gerepareerd of gerenoveerd moet worden.
Bouwen met de natuur voor onderzoek
Vos, W. - \ 1998
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 54 (1998)12. - ISSN 0166-3534 - p. 24 - 30.
gebouwen - architectuur - bouwmaterialen - milieu - kwaliteit - nederland - gelderland - buildings - architecture - building materials - environment - quality - netherlands
Duurzaam bouwen in de stal - Experimentele onderzoekstal voor weidegang en melkrobot
Swierstra, D. ; Smits, A.C. - \ 1998
Agrabeton 8 (1998)1. - ISSN 0167-3246 - p. 10 - 12.
stallen - melkvee - huisvesting van kalveren - melkveehouderij - scharrelhouderij - robots - melkmachines - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - systeembouw - constructieonderdelen - gebouwen - levensduur - economie - gebruikswaarde - economische impact - stalls - dairy cattle - calf housing - dairy farming - free range husbandry - milking machines - structures - construction - building construction - building materials - concrete - prefabrication - structural components - buildings - lifespan - economics - use value - economic impact
Op het Proefbedrijf 'De Vijf Roeden' in Duiven is een experimentele stal gebouwd met een prefab-beton onderbouw en een spanconstructie als overkapping. Op basis van de verwachte gebruikssduur is de bouwconstructie demontabel en wordt aangenomen dat na demontage de verschillende bouwelementen nog een positieve gebruikswaarde hebben
Vloerconstructies: heien of grondverbetering? Voor- en nadelen moeten goed tegen elkaar worden afgewogen
Braam, C.R. ; Ooijen, J.H. van - \ 1998
Agrabeton 8 (1998)3. - ISSN 0167-3246 - p. 14 - 15.
vloeren - funderingen - constructieonderdelen - gebouwen - beton - bouwconstructie - bouwmaterialen - floors - foundations - structural components - buildings - concrete - building construction - building materials
Wand- vloerverbindingen nader bekeken
Braam, C.R. ; Knippels, B.J.M. - \ 1998
Agrabeton 8 (1998)1. - ISSN 0167-3246 - p. 18 - 19.
stallen - roostervloeren - vloeren - muren - gebouwen - constructieonderdelen - plafonds - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - opslagloodsen - mest - systeembouw - stalls - grid floors - floors - walls - buildings - structural components - ceilings - structures - construction - building construction - building materials - concrete - stores - manures - prefabrication
Scheurvorming en de duurzaamheid van gewapend beton
Braam, C.R. - \ 1998
Agrabeton 8 (1998)3. - ISSN 0167-3246 - p. 16 - 17.
beton - bouwconstructie - bouwmaterialen - structuren - levensduur - prestatieniveau - kwaliteit - concrete - building construction - building materials - structures - lifespan - performance - quality
Onderzoek heeft aangetoond dat de dikte en dichtheid van de betondekking een minstens zo belangrijke, vaak aanzienlijk belangrijkere rol spelen. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden en wordt aangegeven waarop gelet moet worden bij ontwerp en uitvoering
De doorlatendheid van de betondekking
Braam, C.R. - \ 1998
Agrabeton 8 (1998)2. - ISSN 0167-3246 - p. 18 - 19.
beton - bouwconstructie - bouwmaterialen - structuren - water - cement - concrete - building construction - building materials - structures
Richtlijnen betonnen onderslagbalken voor vloerconstructies boven mestopslagen : RBOB 1997
Braam, C.R. - \ 1997
Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 97-07)
opslagloodsen - drijfmest - vloeibare meststoffen - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - vloeren - plafonds - gebouwen - constructieonderdelen - handboeken - stores - slurries - liquid manures - structures - construction - building construction - building materials - concrete - floors - ceilings - buildings - structural components - handbooks
Keuze tussen transparante omhullingsmaterialen voor tuinbouwkassen
Waaijenberg, D. - \ 1997
Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek P97-29) - 16
kassen - kunststoffen - rubber - folie - bouwmaterialen - glas - email - greenhouses - plastics - foil - building materials - glass - enamel
Code of practice for greenhouses with flexible claddings : structural aspects
Anonymous, - \ 1997
Wageningen : IMAG-DLO (Report / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 97-01) - ISBN 9789054061496 - 55
kassen - forceren van planten - daken - constructie - gebouwen - constructieonderdelen - kunststoffen - rubber - folie - bouwmaterialen - structuren - bouwconstructie - bouwtechnologie - greenhouses - forcing - roofs - construction - buildings - structural components - plastics - foil - building materials - structures - building construction - construction technology
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.