Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 103

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bouwmaterialen
Check title to add to marked list
Voor lichttransmissie geoptimaliseerd afdekmateriaal voor zonnecollectoren en zonnecellen : eindrapportage
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Rath, J.K. ; Bot, G.P.A. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 485) - ISBN 906754938X - 40
zonnecollectoren - fotovoltaïsche cellen - kassen - bouwmaterialen - kunststofbekleding - lichtdoorlating - energiebehoud - isolatie (insulation) - solar collectors - photovoltaic cells - greenhouses - building materials - plastic cladding - light transmission - energy conservation - insulation
Light and insulating properties a variable factor
Hemming, S. ; Waaijenberg, D. - \ 2005
FlowerTECH 8 (2005)1. - ISSN 1388-8439 - p. 20 - 23.
kassen - licht - doorschijnendheid - kunststoffen - siergewassen - chrysanten - gewasproductie - opbrengst - kosten-batenanalyse - bouwmaterialen - greenhouses - light - translucence - plastics - ornamental crops - chrysanthemums - crop production - outturn - cost benefit analysis - building materials
Kennis van licht en warmte doorlatende eigenschappen van kasmaterialen biedt telers de mogelijkheid de beste keuze te maken voor hun productie. Een vergelijking tussen glastypen en plastics
Groene grondstoffen in productie : recente ontwikkelingen op de markt
Bos, H.L. ; Rees, A.G. van - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Groene grondstoffen 4) - ISBN 9067548456 - 33
vervangbare hulpbronnen - industriële gewassen - industriële toepassingen - bouwmaterialen - biobased economy - bioplastics - biopolymeren - renewable resources - industrial crops - industrial applications - building materials - biopolymers
Dit boekje heeft tot doel een kort overzicht te geven van het veld rondom groene grondstoffen. Het is daarbij zeker niet volledig. Na de inleiding in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 een kader geschetst waarin de ontwikkelingen rond groene grondstoffen zijn te plaatsen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 tot en met 5 aan de hand van dat kader een aantal voorbeelden gepresenteerd van producten die recent op de markt gekomen zijn. In hoofdstuk 6 wordt kort ingegaan op mogelijke consequenties van de verdere ontwikkeling van groene grondstoffen. Hoofdstuk 7 bevat een kort overzicht van aanvullende literatuur.
Niet alleen door glas valt licht in de kas
Waaijenberg, D. ; Marissen, N. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2004
Groenten en Fruit. Algemeen 2004 (2004)37. - ISSN 0925-9694 - p. 28 - 29.
licht - kassen - natuurlijk licht - daglicht - lichtdoorlating - bouwmaterialen - kosten - light - greenhouses - natural light - daylight - light transmission - building materials - costs
Zoveel mogelijk licht in de kas wordt bereikt met verlichting en door zonlicht optimaal te gebruiken. Er speelt echter nòg een factor mee. Het materiaal waarmee een kas is opgebouwd, levert eveneens een belangrijke bijdrage aan de hoeveelheid en het soort licht dat die kas binnenkomt. Gegevens in bijgaande tabel: Lichtdoorlatendheid, levensduur en prijsindicatie kasomhullingsmaterialen
Agrodôme : vernieuwend in duurzaamheid : Wagenings voorbeeldproject
Dam, J.E.G. van - \ 2003
Duurzaam Bouwen 8 (2003)1. - ISSN 1384-5179 - p. 16 - 17.
bouwmaterialen - proefprojecten - innovaties - nieuwe producten - natuurlijke producten - vervangbare hulpbronnen - productontwikkeling - woningen - biobased economy - building materials - pilot projects - innovations - new products - natural products - renewable resources - product development - dwellings
Vier woningen in Wageningen worden proeftuin voor het bouwen met materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen. De iniatiefnemers kijken daarbij niet alleen naar wat reeds op de markt is, maar doen ook aan productontwikkeling. Het project Agrodôme is een iniatief van De Woningstichting, gemeente Wageningen en het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut (ATO).
Hernieuwbare grondstoffen als bouwmateriaal : tien leverbare producten
Anonymous, - \ 2002
Wageningen etc. : SHR Hout Research [etc.] - ISBN 9789090162836 - 31
bouwmaterialen - vervangbare hulpbronnen - bouwconstructie - biobased economy - building materials - renewable resources - building construction
Hernieuwbaar bouwmateriaal heeft dus veel gunstige eigenschappen en interessante toepassingen. In dit handboek worden voor tien producten zowel de technische gegevens als voorbeelden voor toepassing gegeven.
Renewable building materials and sustainable building
Dam, Jan van - \ 2002
renewable resources - natural products - building materials - vervangbare hulpbronnen - natuurlijke producten - sustainability - pilot projects - proefprojecten - bouwmaterialen - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - renewable resources - natural products - building materials - vervangbare hulpbronnen - natuurlijke producten - sustainability - pilot projects - proefprojecten - bouwmaterialen - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy
Presentatie over hernieuwbare bouwmaterialen en duurzaam bouwen. Welke natuurlijke materialen zijn geschikt als bouwmateriaal en welke zijn gebruikt in het voorbeeldproject Agrodôme?
Binderless board and moulded products produced from whole coconut husks
Dam, J.E.G. van; Snijder, M.H.B. - \ 2002
Wageningen : Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations - 4
bouwmaterialen - kokosvezel - bouwplaten - kokosnootproducten - lignine - economische haalbaarheid - biobased economy - productieprocessen - building materials - coir - wallboard - coconut products - lignin - economic viability - production processes
A simple and efficient technology has been developed to produce high strength - high density board materials from whole coconut husks, without the addition of chemical binders. The board material has been shown to exhibit excellent properties, which are comparable with or even superior to commercial wood based panels.
Coir fibre projects
Dam, Jan van - \ 2002
verpakkingsmaterialen - bleking - kweekmedia - kokosvezel - coir - substrates - Vezelgewassen - packaging materials - bleaching - geotextiles - culture media - verven - bouwmaterialen - geotextiel - Fibre Crops - plantpotten - substraten - building materials - pots - dyeing - biobased economy - verpakkingsmaterialen - bleking - kweekmedia - kokosvezel - coir - substrates - Vezelgewassen - packaging materials - bleaching - geotextiles - culture media - verven - bouwmaterialen - geotextiel - Fibre Crops - plantpotten - substraten - building materials - pots - dyeing - biobased economy
Presentatie over vier onderzoeksprojecten in de verwerking van kokosvezel: bouw- en verpakkingsmaterialen, bleken en kleuren, toepassingen in geotextiel en toepassingen in de tuinbouw.
Kunststofgrasplaten geschikt als koepad?
Blanken, K. ; Dooren, H.J. van - \ 2001
Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)4. - ISSN 1569-805X - p. 1 - 3.
paden - bestrating - koeien - melkkoeien - bouwmaterialen - materialen - beton - kunststoffen - grassen - grasbanen - constructie - diergedrag - duurzaamheid (durability) - testen - tests - paths - pavements - cows - dairy cows - building materials - materials - concrete - plastics - grasses - grass strips - construction - animal behaviour - durability - testing
Op het lagekostenbedrijf is een proef uitgevoerd waarin kunststofgrasplaten zijn vergeleken met betonplaten als verharding voor het kavelpad.
Evaluatie actief bodembeheer Krimpenerwaard; fase 1, verkennend onderzoek landbouwkundige risico's
Boels, D. ; Zweers, A.J. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 145) - 57
bouwmaterialen - afval - afvalhergebruik - vuilnis - bodemverontreiniging - egaliseren - sloten - landvorming - risicoschatting - bodembeheer - nederland - zuid-holland - ecotoxicologie - krimpenerwaard - landbouw - milieu - zware metalen - building materials - wastes - waste utilization - refuse - soil pollution - levelling - ditches - land forming - risk assessment - soil management - netherlands - ecotoxicology
Van twee typen verdachte categorieën dempingen zijn parameters voor de kansverdeling van het landbouwkundig risico afgeleid uit gemeten bodem- en grassamenstelling. De noodzakelijke steekproefomvang voor het toekomstig onderzoek bij een zekerheid van 90␎n een absolute fout van 5␒s 100 steekmonsters per dempingcategorie en 25 bij een fout van 10ÐDeze aantallen zijn 60 en 15 bij een absolute fout van respectievelijk 5␎n 10␒n de berekende landbouwkundige risico's en een zekerheid van 80ÐBehalve voor cadmium en zink is geen relatie gevonden tussen gehaltes in gras en de bodem. Kwik en lood spelen een rol bij shredder; voor bouw en sloopafval zijn dat cadmium en lood. Het kopergehalte is incidenteel problematisch voor schapen maar niet voor rundvee. Aanbevolen is om landbouwkundige risico's te toetsen aan zowel de veevoerdernorm als de warenwetnorm. Verdacht dempingmateriaal wordt in het algemeen niet verwijderd, maar afgedekt met een laag schone grond, afkomstig uit het gebied zelf. De samenhang tussen herverontreiniging vanuit verdacht dempingmateriaal als gevolg van capillaire opstijging, bioturbatie, vertrapping van de zode door vee en insporende werk- en voertuigen en de dikte van de afdeklaag is bepaald met een daartoe ontwikkeld model en aan literatuur ontleende parameters. Geconcludeerd is dat een afdeklaag (leeflaag) van 0,3-0,35 m grond toereikend is, onder voorwaarde dat het organischestofgehalte in de bodem niet afneemt.
Duurzaamheid van beton in agrarische milieus
Braam, C.R. - \ 2000
Agrabeton 3 (2000)1. - ISSN 0167-3246 - p. 9 - 13.
bouwconstructie - beton - landbouwbedrijfsgebouwen - duurzaamheid (sustainability) - bouwmaterialen - constructie - aantasting - preventie - building construction - concrete - farm buildings - sustainability - building materials - construction - infestation - prevention
Aantastende stoffen en aantastingsmechanismen van beton en betontechnologische en constructieve maatregelen om dit te voorkomen
Een ligboxenstal volgens levenscyclusanalyse
Braam, C.R. ; Satter, I.H.G. - \ 2000
Agrabeton 10 (2000)1. - ISSN 0167-3246 - p. 18 - 20.
ligboxen - bouwconstructie - bouwmaterialen - huisvesting van rundvee - levenscyclus - beoordeling - milieubeheer - milieueffect - cubicles - building construction - building materials - cattle housing - life cycle - assessment - environmental management - environmental impact
Milieuanalyse volgens de LCA methode voor een ligboxenstal
Nieuw kunststofdek bespaart een ton per jaar
Sonneveld, P.J. - \ 2000
Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 10 (2000)48. - ISSN 1380-3573 - p. 12 - 13.
farm buildings - greenhouses - light - shade - solar radiation - energy conservation - economics - innovations - building materials - plastics - landbouwbedrijfsgebouwen - kassen - licht - schaduw - zonnestraling - energiebehoud - economie - innovaties - bouwmaterialen - kunststoffen
De Floridakas is een kas met een speciaal ontwikkeld zigzagkasdek met een hoge lichttransmissie. Kostebesparing circa f97.000,- per ha
De milieugerichte levenscyclusanalyse
Satter, I.H.G. ; Braam, C.R. - \ 1999
Agrabeton 9 (1999)5. - ISSN 0167-3246 - p. 19 - 21.
vervanging - arbeidsleven - gebouwen - structuren - levensduur - milieu - kwaliteit - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - natuurlijke hulpbronnen - bouwconstructie - onderhoud - recycling - bouwmaterialen - herstel - levenscyclusanalyse - replacement - working life - buildings - structures - lifespan - environment - quality - environmental impact - sustainability - natural resources - building construction - maintenance - building materials - rehabilitation - life cycle assessment
De overheid streeft naar milieubewust ontwerpen door het meenemen van de 'milieubelasting' als kwaliteitsaspect. De levenscyclusanalyse (LCA) is een algemeen geaccepteerde rekenmethodiek voor het vaststellen van deze 'milieubelasting'
Folie om de kas doet niet meer onder voor glas
Verlodt, I. ; Waaijenberg, D. - \ 1999
Vakblad voor de Bloemisterij 47 (1999)26. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
kassen - polymeren - kunststoffen - bouwmaterialen - temperatuur - energiebehoud - ultraviolette straling - houdbaarheid (kwaliteit) - teelt onder bescherming - greenhouses - polymers - plastics - building materials - temperature - energy conservation - ultraviolet radiation - keeping quality - protected cultivation
Kwaliteitsborg voor exporterende Nederlandse kassenbouwers
Waaijenberg, D. - \ 1999
Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten (1999)47. - ISSN 1380-3573 - p. 10 - 11.
kassen - bouwconstructie - bouwmaterialen - kwaliteitscontroles - certificering - greenhouses - building construction - building materials - quality controls - certification
Erkenningssysteem beheerd door de 'Stichting Erkenning Nederlandse Kassenbouwers', gebaseerd op de opzet van de internationale kwaliteitsnorm ISO 9002
Betonconstructies nader bekeken. Bodembescherming zit hem vooral in de details
Braam, C.R. - \ 1999
Agrabeton 9 (1999)3. - ISSN 0167-3246 - p. 20 - 21.
bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - bodembescherming - building construction - building materials - concrete - soil conservation
Voorkomen van schade. Rugvulling is bij vloeistofdichte krimpvoegen zeer belangrijk
Braam, C.R. - \ 1999
Agrabeton 9 (1999)3. - ISSN 0167-3246 - p. 8 - 8.
beton - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - concrete - structures - construction - building construction - building materials
Achtergrond informatie over de werking van kitvoegen
Het ontwikkelen, optimaliseren en beperkt valideren van voorbehandelings-, extractie-, en opwerkingsvoorschriften ten behoeve van het bepalen van organische verbindingen in de vaste matrices : grond, waterbodem en bouwstoffen voor de in project V24/104 ontwikkelde GCMS - voorschriften (project 105 fase 3)
Traag, W.A. - \ 1998
Wageningen etc. : RIKILT-DLO [etc.] (Rapport / Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten 98.016)
organische verbindingen - analytische methoden - bodem - sediment - bouwmaterialen - matrices - gc-ms - waterbodems - organic compounds - analytical methods - soil - building materials - water bottoms
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.