Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 172

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bioassay responses and effects on benthos after pilot remediations in the delta of the rivers Rhine and Meuse
  Besten, P.J. den; Brink, P.J. van den - \ 2005
  Environmental Pollution 136 (2005)2. - ISSN 0269-7491 - p. 197 - 208.
  sediment - decontaminatie - biotesten - verontreinigingsbeheersing - schoonmaken - delta's - waterbodems - rijn - maas - zuid-holland - sediment - decontamination - bioassays - pollution control - cleaning - deltas - water bottoms - river rhine - river meuse - zuid-holland - fresh-water microcosms - zooplankton - community
  Chemical and biological monitoring was carried out for 5 years following pilot remediations at two locations in the Rhine-Meuse delta. The remediations consisted of partial excavation of the contaminated sediments, followed by applying a clean layer of sandy material on top. After the remediation, a new silty sediment top layer was formed exhibiting a lower toxicity in five sediment/sediment pore water bioassays. Compared to the unremediated sites, lower metal and PAH concentrations were found at the remediated sites, but in one location at the same time elevated HCH, PCB and HCB levels were recorded. One year after the remediation, the differences became smaller, although effects-based classification showed that the remediated site showed a higher quality up to the last year. In both remediated sites a rapid recolonization of nematodes, oligochaetes and chironomids was observed, while the recolonization by bivalves was slower. A few years after the remediation the differences decrease.
  Ditch maintenance and biodiversity of macrophytes in the Netherlands
  Peeters, E.T.H.M. - \ 2005
  Verhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie 29 (2005). - ISSN 0368-0770 - p. 185 - 189.
  sloten - waterplanten - biodiversiteit - schoonmaken - hydrobiologie - soortendiversiteit - nederland - agrarische bedrijfsvoering - aquatische ecosystemen - agrobiodiversiteit - ditches - aquatic plants - biodiversity - cleaning - hydrobiology - species diversity - netherlands - farm management - aquatic ecosystems - agro-biodiversity
  The first objective of the present study is to analyze the biodiversity of the aquatic ditch vegetation in relation to various envirotunental factors. A second objective is to test whether macrophyte biodiversity is highest at an intermediate level of ditch cleaning frequency
  Ergonomische verbetering van reinigen van stallen en afdelingen = Ergonomic improvement of stable cleaning
  Roelofs, P.F.M.M. ; Oude Vrielink, H.H.E. ; Looije, A.A.J. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 388) - ISBN 9789067548991 - 75
  gezondheidsgevaren - arbeidsomstandigheden - schoonmaken - schoonmaakgereedschap - huisvesting, dieren - vibratie - arbeid (werk) - fysische factoren - health hazards - working conditions - cleaning - cleaning equipment - animal housing - vibration - labour - physical factors
  Health risks during high pressure cleaning with a traditional cleaner are caused by muscle activity and exposure to vibrations. Exposure to vibrations during cleaning declines when a straight spraying lance is used instead of a bowed spraying lance. An accumulator and a better-balanced rotating nozzle further reduce vibrations. A broad-spraying nozzle hardly vibrates, but its cleaning capacity is insufficient for very dirty areas. Muscle activity can be reduced by using a fingertip handle and a straight spraying lance. The best high pressure cleaning equipment in this study had an accumulator, fingertip handle, straight spraying lance and a better-balanced rotating nozzle. For well soaked farrowing rooms or nursery rooms a broad nozzle can be used. For farms with 300 sows and 2160 finishers annual costs for robot cleaning were ¿ 1170 higher than for manual cleaning. A cleaning robot might be profitable for farms with more than 6750finishing pigs. However: many assumptions had to be made, since several variables were unknown. Other benefits of robot cleaning are: less unpleasant work and health risks, easier labour organization and better image on the labour-market. Cleanability is affected by layout of the buildings and pens, food composition, feeding regime and material choice. Concrete floors and walls must be smooth. Coatings can make them smoother and keep them smoother, as they protect them against chemical and physical influences. It is easier to clean stainless steel than to clean galvanized metal. Surfaces must be flat and accessible for the water jet. Walls must be solid, without bars or pipes, and round pipes are more difficult to clean than diamond-shaped pipes. Seams or crack must be avoided or repaired. The cleanability of many components in the pens or in the stable would improve if swing-back constructions were applied.
  Anders slootschonen in Eemland
  Jong, Th. ; Alterra- Centrum Ecosystemen, - \ 2004
  Culemborg : Viridis, Bureau voor Ecologisch Onderzoek en Advies - 41
  sloten - onderhoud - waterbeheer - schoonmaken - waterplanten - afvoer - utrecht - gelderland - eemland - ditches - maintenance - water management - cleaning - aquatic plants - discharge - utrecht - gelderland - eemland
  Doel van deze rapportage is het inzichtelijk maken van de effecten van de andere wijze van slootschonen op flora en vegetatie, waardoor antwoord gegeven kan worden op de volgende vragen: - wat zijn de veranderingen in flora en vegetatie tussen2001 en 2004?; - zijn de geconstateerde effecten positief voor de ecologische waarde van de sloot?; - zijn de geconstateerde effecten te relateren aan de andere manier van slootschonen
  Vaste planten: slechte hergroei van gespoelde landplanten; doe er wat aan!
  Dalfsen, P. van; Gude, H. - \ 2004
  De Boomkwekerij 17 (2004)47. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
  overblijvende planten - gewasbescherming - schoonmaken - wassen (activiteit) - verpakken - transport - hergroei - onderzoek - perennials - plant protection - cleaning - washing - packing - transport - regrowth - research
  Voor de export naar de VS worden vaste planten gespoeld om het zand tussen de wortels te verwijderen. Eenmaal op de plek van bestemming, blijken verschillende soorten niet meer in staat de groei te hervatten. PPO deed onderzoek naar de oorzake
  Is saneren wel altijd nodig?
  Jonker, M.T.O. ; Koelmans, A.A. ; Sinke, A. ; Brils, A. - \ 2004
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004). - ISSN 0166-8439 - p. 28 - 30.
  verontreinigingsbeheersing - polychloorbifenylen - polycyclische koolwaterstoffen - dioxinen - besluitvorming - schoonmaken - waterorganismen - waterbodems - pollution control - polychlorinated biphenyls - polycyclic hydrocarbons - dioxins - decision making - cleaning - aquatic organisms - water bottoms
  Recent onderzoek heeft aangetoond dat zowel roet- en kooldeeltjes als verweerde olieresiduen giftige organische verontreinigingen,zoals PAK, extreem sterk kunnen binden. Deze materialen zijn wijd verspreid in waterbodems en kunnen ervoor zorgen dat de giftige stoffen vele malen minder worden opgenomen door organismen dan tot nu toe werd aangenomen. De huidige risico-evaluatieprocedure voor waterbodems gaat volledig voorbij aan dit feit, waardoor risico's kunnen worden overschat. Het is daardoor mogelijk dat saneringen plaatsvinden die in feite niet noodzakelijk zijn. De in dit onderzoek ontwikkelde methode kan helpen om hierover uitsluitsel te geven
  Maanzaadproef, Onderzoek naar speenreiniging bij automatisch melken.
  Slaghuis, B.A. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Mooiweer, A. - \ 2003
  Veeteelt 20 (2003)13. - ISSN 0168-7565 - p. 63 - 63.
  melkveehouderij - melkvee - machinaal melken - robots - diergezondheid - tepels - schoonmaken - melkhygiëne - tracers - papaver somniferum - testen - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cattle - machine milking - robots - animal health - teats - cleaning - milk hygiene - tracers - papaver somniferum - testing - farm management
  Bij 6 robotmerken is het effect van speenreiniging nagegaan, waarbij maanzaad als traceerstof is gekozen
  Stallen reinigen met schoonmaakrobot
  Timmerman, M. ; Lierop, A.M. van - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 19 - 19.
  varkenshouderij - stallen - huisvesting, dieren - schoonmaakapparaten - robots - schoonmaken - hygiëne - toepassing - landbouwkundig onderzoek - proefbedrijven - pig farming - stalls - animal housing - cleaners - robots - cleaning - hygiene - application - agricultural research - pilot farms
  Het reinigen van afdelingen is op veel varkensbedrijven een tijdrovende en onaangename klus die niettemin gedaan moet worden. Mogelijk biedt een schoonmaakrobot een oplossing voor dit probleem. Op Praktijkcentrum Sterksel wordt de komende tijd een schoonmaakrobot uitgetest om de voor- en nadelen hiervan in kaart te brengen.
  Monitoren in-situ saneringsprocessen Hollandsche IJssel
  Muijs, B. ; Hendriks, W. ; Gun, J.H.J. ; Waarde, J.J. van der; Wagelmans, J.T.C. ; Grotenhuis, J.T.C. ; Doze, J.H. ; Gieteling, J. ; Kerkum, F.C.M. ; Oosterbaan, J. ; Kamps-Mulder, M.A.A.J. ; Smale, A.J. ; Dijkhuis, J.E. - \ 2003
  Gouda : SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond (SV 213)
  bodemverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - schoonmaken - rivieren - waterbodems - zuid-holland - soil pollution - pollution control - cleaning - rivers - water bottoms - zuid-holland
  The options for on-site decontamination have been inventoried on the basis of various studies carried out on a natural bank of the Hollandsche IJssel. In addition to standard studies of the beds of water courses, this research consisted of recording flora and fauna, an exhaustive risk analysis, availability research relating to PAC and heavy metals and determination of the potential for natural degradation. The research revealed that reconstruction of the site in combination with on-site decontamination is an option that will allow the preservation of the existing flora, fauna and landscape. On-site decontamination measures may consist of stimulating biological degradation, promoting sedimentation processes in such a way that the contaminated layers of sediment are covered (natural capping) or the partial removal of the existing sludge and its replacement with clean sediment
  EU-project Automatisch Melken (6)
  Slaghuis, B. ; Ferwerda, R. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 28 - 28.
  melken - machinaal melken - automatisering - robots - diergezondheid - tepels - melkhygiëne - schoonmaken - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - milking - machine milking - automation - robots - animal health - teats - milk hygiene - cleaning - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - agricultural research - research projects
  Het nevenstaande staat uitgebreid beschreven in de twee rapporten
  Speenreiniging bij automatisch melken
  Slaghuis, B. ; Ferwerda, R. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 9 - 9.
  melken - machinaal melken - automatisering - robots - tepels - schoonmaken - melkhygiëne - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - agrarische bedrijfsvoering - milking - machine milking - automation - robots - teats - cleaning - milk hygiene - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - agricultural research - research projects - farm management
  Speenreiniging door een automatisch melksysteem verschilt duidelijk van het handmatig reinigen voor het melken.
  EU-project Automatisch Melken (4): Reinigen automatisch melksysteem
  Schuiling, E. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)4. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  melken - machinaal melken - automatisering - robots - schoonmaken - melkhygiëne - melkveebedrijven - melkvee - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - milking - machine milking - automation - robots - cleaning - milk hygiene - dairy farms - dairy cattle - agricultural research - research projects
  Verder onderzoek moet duidelijk maken hoe systemen optimaal gereinigd kunnen worden, met als eerste eis een uitstekende melkkwaliteit en uiergezondheid en als tweede beperkte inzet van tijd en middelen.
  Baggerprobleem koppelen aan inrichtingskansen
  Harmsen, J. ; Sonneveld, C. ; Brandsen, F. - \ 2002
  ArenA 8 (2002)6. - ISSN 1383-7974 - p. 8 - 9.
  bagger - slib - schoonmaken - recycling - afvalverwerking - afvalbeheer - ruimtelijke ordening - landinrichting - landgebruik - landgebruiksplanning - baggerspecie - bodemreiniging - bodemverontreiniging - milieu - waterbodem - Noord-Holland - Wieringermeer - dredgings - sludges - cleaning - recycling - waste treatment - waste management - physical planning - land development - land use - land use planning
  N.a.v. een studiedag over het omgaan met baggerspecie wordt de oplossing van de baggerspecieproblematiek alleen mogelijk geacht als het onderdeel wordt van de ruimtelijke ordening
  Goede hygiene voorkomt fruitvliegenplagen
  Mul, M.F. ; Spoolder, H. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)1. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 8.
  varkensstallen - hygiëne - schoonmaken - insectenbestrijding - ongediertebestrijding - diptera - pig housing - hygiene - cleaning - insect control - vermin control - diptera
  Fruitvliegenplagen in varkensstallen kunnen het beste voorkomen worden door het verwijderen van voerresten en het schoonhouden van afdelingen.
  Fytoremediëring in Nederland: mogelijkheden en beperkingen
  Japenga, J. ; Römkens, P.F.A.M. - \ 2001
  Milieu 16 (2001)2. - ISSN 0920-2234 - p. 67 - 77.
  bioremediëring - bodemverontreiniging - decontaminatie - herstel - schoonmaken - biologische behandeling - bodem - kosten - zware metalen - milieueffect - bodemsanering - fytoremediëring - milieu - bioremediation - soil pollution - decontamination - rehabilitation - cleaning - biological treatment - soil - costs - heavy metals - environmental impact
  Mogelijkheden en problemen van de verschillende vormen van het toepassen van planten bij sanering en beheer van verontreinigde bodems in termen van milieurendement en kosten. Ook wordt verslag gedaan van onderzoek gericht op het vaststellen van mogelijke negatieve milieueffecten van fytoremediëring van zware metalen in relatie tot het saneringsrendement, en wordt beschreven hoe in internationaal verband wordt gewerkt aan een beleidsondersteunend instrument om voor- en nadelen van fytoremediëring te kwantificeren
  Kwaliteit van spoelgrond van bloembollenpercelen
  Aartrijk, J. van - \ 2000
  Lisse : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (Rapport bloembollenonderzoek nr. 125) - 19
  bloembollen - schoonmaken - modder - pesticiden - ornamental bulbs - cleaning - mud - pesticides
  In deze notitie wordt weergegeven wat er over de kwaliteit van spoelgrond van bloembollen bekend is en hoe deze zich verhoudt tot gestelde normen. Deze notitie gaat niet verder in op het spoelproces zelf, noch op de kwaliteit van spoelwater.
  Droogschonen van prei vriendelijk voor ondernemer en milieu
  Kruistum, G. van; Geven, C.G.M. ; Visser, J.H.M. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 4 - 3.
  preien - allium porrum - oogsten - schoonmaken - sorteren - indeling - arbeidseconomie - arbeidskunde - kwaliteit - prestatieniveau - milieubescherming - leeks - allium porrum - harvesting - cleaning - sorting - grading - labour economics - work study - environmental protection - quality - performance
  Onderzoek naar de invloed van schoningssystemen (droog en nat schonen) op de kwaliteit van prei. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gemiddelde resultaten van de kwaliteitsbeoordeling van prei geschoond volgens het natschoningsprincipe of volgens het droogschoningsprincipe op een droog- of natschoningslijn; 2) Samenvatting resultaten arbeidsprestaties, hoeveelheid afval en aandeel kwaliteit I
  Warm Water en Energie (WWE) in versie 7 flink opgepoetst
  Kanis, J. ; Verstappen, J. ; Nijssen, K. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)4. - ISSN 1386-8470 - p. 32 - 32.
  computer software - melkveehouderij - melken - watergebruik - energiegebruik - efficiëntie - schoonmaken - computer software - dairy farming - milking - water use - energy consumption - efficiency - cleaning
  In de nieuwe versievan WWE is de invoer van gegevens flink verbeterd. Alle toelichting is nu ook tijdens de invoer te raadplegen. De nieuwe wettelijke regeling rondom EIA en VAMIL is ingebracht. Verder kan WWE nu rekenen in zowel guldens als euro's.
  Verbeteren reiniging levert altijd voordeel op
  Klungel, G. ; Wolters, G. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)4. - ISSN 1386-8470 - p. 22 - 25.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - machinaal melken - melkmachines - schoonmaken - desinfectie - componenten - dairy farming - dairy farms - machine milking - milking machines - cleaning - disinfection - components
  Een laag kiemgetal betekent niet altijd dat de reiniging optimaal verloopt. Optimaliseren van de reiniging leidt tot een effectief gebruik van de reinigingscomponenten en kan zelfs leiden tot besparingen.
  Reinigingswacht hulp reinigingscontrole
  Klungel, G. ; Wolters, G. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)2. - ISSN 1386-8470 - p. 25 - 27.
  machinaal melken - melkmachines - schoonmaken - automatische regeling - melkveehouderij - melkkwaliteit - boerderij uitrusting - machine milking - milking machines - cleaning - automatic control - dairy farming - milk quality - farm equipment
  Automatische controle van de automatische reiniging door een reinigingswacht is een goed hulpmiddel en levert een bijdrage aan een betere beheersing van de melkkwaliteit.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.