Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Michael Muller professor of Agrotechnology & Food Sciences
  Müller, M.R. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR
  universitaire onderwijsprogramma's - communicatie via de computer - kennisoverdracht - college programs - computer-mediated communication - knowledge transfer
  Michael Muller professor of Agrotechnology & Food Sciences about the use of twitter as a scientist.
  Dr. Simon Bush, associate professor at the Environmental Policy Group, Wageningen UR
  Bush, S.R. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR
  universitaire onderwijsprogramma's - communicatie via de computer - kennisoverdracht - college programs - computer-mediated communication - knowledge transfer
  Simon Bush about the use of facebook for his project and chairgroup.
  Biorefinery in Wageningen
  Bruins, Marieke - \ 2013
  education - agricultural education - biorefinery - universities - college programs - biobased economy
  'Je bent geen adviseur maar één van de bronnen'
  Woerkum, Cees van - \ 2012
  consultants - extension agents - communication theory - college programs - agricultural extension - public relations - professionalism
  50 Jaar onderwijs in de Wageningse Cultuurtechniek volgen en verzorgen : een persoonlijke terugblik vanaf 1963 op ontwikkelingen rond opleiding en afdeling: "cultuurtechniek" en wat daarna kwam
  Jaarsma, C.F. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 111) - 64
  grondbeheer - landinrichting - landgebruiksplanning - ruimtelijke ordening - wegen - verkeer - transport - plattelandsplanning - infrastructuur - hoger onderwijs - universitaire onderwijsprogramma's - wetenschappelijk onderzoek - land management - land development - land use planning - physical planning - roads - traffic - transport - rural planning - infrastructure - higher education - college programs - scientific research
  In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning aan de Landbouwhogeschool, de Landbouwuniversiteit en Wageningen Universiteit; het onderwijs rond verkeer, vervoer en infrastructuur in die jaren en de relatie tussen onderwijs en onderzoek daarbij, en de rol van afstudeervakken (scripties) en projecten derde geldstroom; en het andere onderwijs in vooral technische vakken, waar hij vanaf 1996 bij betrokken is geweest. Afsluitend gaat hij in op ontwikkelingen van de organisatie in de loop der jaren die, terugkijkend, soms opmerkelijk, grappig of anders toch zeker interessant zijn.
  Demand Driven Education: Report on the Education Innovation Project 'Design in Land and Water Management in a Demand Driven Learning Environment'
  Bruins, B. ; Riksen, M.J.P.M. ; Ritzema, H.P. ; Veldwisch, G.J.A. ; Visser, S.M. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 31
  waterbeheer - universitaire onderwijsprogramma's - collegeleerplan - probleemgestuurd onderwijs - leeractiviteiten - leerplanontwikkeling - water management - college programs - college curriculum - problem-based learning - learning activities - curriculum development
  In the fifth period of the academic year 2008/2009 the chair groups Irrigation and Water Engineering (IWE) and Land Degradation and Development (LDD) organized a new course, i.e. Design in Land and Water Management 2 (IWE- 21312). The course is part of the BSc program International Land and Water Management (BIL). The decision to develop the course can be seen as a measure to ensure that BIL-graduates understand, can analyze, and are able to engage in and to advise on typical design processes as part of their professional practice as irrigation and soil- and water conservation experts.
  Voedingsopleiding volgt ontwikkelingen in de wetenschap
  Raaij, J.M.A. van; Marteijn, R.C.L. ; Pepping, F. - \ 2008
  Voeding Nu 10 (2008)12. - ISSN 1389-7608 - p. 10 - 12.
  voedselwetenschappen - voedingsonderwijs - universitaire onderwijsprogramma's - voedingsonderzoek - humane voeding - food sciences - dietetic education - college programs - nutrition research - human feeding
  In 40 jaar is veel gebeurd in het wetenschappelijk voedingsonderwijs in Wageningen. Een overzicht van de veranderingen
  Interview met prof. Aad Smaal, de nieuwe Hoogleraar Duurzame schelpdiercultuur
  Smaal, A.C. - \ 2008
  Aquacultuur 23 (2008)3. - ISSN 1382-2764 - p. 25 - 35.
  schaal- en schelpdierenvisserij - schaaldieren - universitaire onderwijsprogramma's - universitair onderzoek - nederland - shellfish fisheries - shellfish - college programs - university research - netherlands
  Sinds kort heeft Nederland zijn eerste hoogleraar schelpdier. Professor Aad Smaal, verbonden aan IMARES en de Wageningen Universiteit, houdt zich al een aantal decennia intensief bezig met schelpdierenonderzoek en nu dus ook met onderwijs. ‘Vroeger werd de kennis van vader op zoon doorgegeven. Dat voldoet niet meer. Ik streef naar een complete kolom van schelpdierenonderwijs, op alle niveaus
  90 years Wageningen University : science for impact on science, society and business
  Kropff, M.J. ; Kalwij, J.J. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085049654 - 103
  universitair onderzoek - universitaire onderwijsprogramma's - nederland - milieu - landbouw - voedselproductie - natuur - levenswetenschappen - natuurwetenschappen - university research - college programs - netherlands - environment - agriculture - food production - nature - life sciences - natural sciences
  Ivoren toren op het vlakke land
  Rekittke, J. - \ 2007
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 17 (2007)1. - ISSN 1572-302X - p. 34 - 35.
  academische maatstaven - studieresultaat - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - persoonlijke ontwikkeling - persoonlijkheid - oriëntatie - karakteristieken - lokalisatie - landschapsarchitectuur - fysiografische elementen - reorganisatie - academic standards - academic achievement - college programs - universities - personal development - personality - orientation - characteristics - localization - landscape architecture - physiographic features - reorganization
  Twee columns in het thema: ‘Bakens van/en herkenning’ Krostof van Assche over het nut van de variatie in bakens en ‘Ivoren toren op het vlakke land’ van Jörg Rekittke over academische waarden en opbouwen van een moderne universiteit
  Wageningen UR, wetenschappelijk centrum voor vis
  Nagelkerke, L.A.J. - \ 2006
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 1 (2006)1. - ISSN 1569-7533 - p. 36 - 39.
  zoetwaterecologie - mariene ecologie - vissen - visserij - visteelt - hoger onderwijs - onderzoek - universitaire onderwijsprogramma's - studie - freshwater ecology - marine ecology - fishes - fisheries - fish culture - higher education - research - college programs - study
  Nederland kent een rijke traditie in aquatische ecologie. Diverse universiteiten, HBO-opleidingen en instellingen houden zich bezig met de biologie van zowel het zoete als het zoute water. Opmerkelijk is dat er daarbij verhoudingsgewijs weinig aandacht wordt besteed aan vissen. Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR) vormt daarop een uitzondering. Binnen deze universiteit richten diverse onderzoeksgroepen zich op vissen. De bekendste zijn de leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij en het voormalige rijksinstituut voor visserijonderzoek, het RIVO. In dit artikel legt Leo Nagelkerke, universitair docent bij de leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij, uit waar zij zich zoal mee bezighouden
  Student design contests promote hands-on learning and innovation in precision agriculture
  Müller, J. ; Smit, J. ; Hofstee, J.W. ; Goense, D. - \ 2003
  Agro Informatica 16 (2003). - ISSN 0925-4455 - p. 20 - 23.
  landbouwtechniek - informatietechnologie - universitaire onderwijsprogramma's - landbouwwerktuigen - robots - ontwerp - public relations - precisielandbouw - agricultural engineering - information technology - college programs - farm machinery - robots - design - public relations - precision agriculture
  Uitleg van de doeleinden die men op Wageningen UR voor ogen heeft met het organiseren van een wedstrijd voor het ontwerpen van een nieuwe veldrobot
  Sociologie, van modern naar weerbarstig
  Nooij, A. - \ 2001
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 21
  sociologie - tendensen - nederland - leerplan - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - veluwe - gelderland - sociology - trends - college programs - curriculum - universities - netherlands - veluwe - gelderland
  Stap naar hechtere samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika. Wageningse aio's op studiereis naar Zuid-Afrika
  Gaag, M. van der; Lieshout, M. van; Melse, A. ; Olthof, M. ; Tiemersma, E. ; Vissers, M. - \ 2000
  Voeding Nu 2 (2000)2. - ISSN 1389-7608 - p. 28 - 29.
  voedselhygiëne - voedingstoestand - voedingsstoffentekorten - samenwerking - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - praktijkonderwijs - onderzoekers - zuid-afrika - nederland - voedingsleer - gezondheidseducatie - gezondheidszorg - epidemieën - epidemiologie - wetenschappelijke medewerkers - intellectuelen - food hygiene - nutritional state - nutrient deficiencies - cooperation - college programs - universities - practical education - research workers - south africa - netherlands - nutrition knowledge - health education - health care - epidemics - epidemiology - academic workers - intellectuals
  Het doel van de studiereis was om kennis uit te wisselen tussen de Nederlandse onderzoekers in opleiding en hun Zuid-Afrikaanse collegae, op het gebied van voeding, gezondheid en epidemiologie
  Het ontwikkelen van multimediaal onderwijs aan de LUW.
  Kemerink, J.B.G. ; Smolenaars, J.J.M. ; Verbeek, R. - \ 1995
  Agro Informatica 8 (1995)5. - ISSN 0925-4455 - p. 9 - 13.
  leerplan - universiteiten - universitaire onderwijsprogramma's - collegeleerplan - hogere agrarische scholen - informatieopslag - computers - onderwijs - lesmaterialen - compact discs - internet - computernetwerken - lokale netwerken - veluwe - gelderland - curriculum - universities - college programs - college curriculum - agricultural colleges - information storage - computers - education - teaching materials - compact discs - internet - computer networks - local area networks - veluwe - gelderland
  Aan de LUW lijken goede randvoorwaarden aanwezig te zijn voor de realisatie van multimediaal computerondersteund onderwijs, maar toch verloopt de ontwikkeling daarvan niet zonder problemen
  Groeistuipen op weg naar een nieuwe structuur.
  Vries, A.Ph. de - \ 1994
  Agrarisch Onderwijs 36 (1994)8. - ISSN 0925-837X - p. 14 - 17.
  agrarisch onderwijs - hoger onderwijs - beroepsopleiding - leerplan - universiteiten - universitaire onderwijsprogramma's - collegeleerplan - agricultural education - higher education - vocational training - curriculum - universities - college programs - college curriculum
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.