Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De ideale boerderijwinkel : De klant, het concept, het assortiment en de inrichting
  Heinen, Olaf ; Alebeek, F.A.N. van; Haaster-de Winter, M.A. van; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. - \ 2015
  Wageningen : DLO-PPO - 11
  boerderijwinkels - consumenten - houding van consumenten - sortimenten - begrippen - on-farm sales - consumers - consumer attitudes - assortments - concepts
  In deze brochure staat de gehele boerderijwinkelervaring van de consument centraal. Wat verwacht de consument van de boerderijwinkel? We helpen je bij het formuleren van jouw eigen verhaal voor jouw bedrijf en je producten. Hoe richt je je op de juiste doelgroep en hoe maak je je inrichting en assortiment passend bij die doelgroep? Met een slimme marketing kun je het rendement van de boerderijwinkel aanzienlijk verbeteren.
  Natuurbeleid en natuurdebat in het anthropoceen
  Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2425) - 28
  natuurbeleid - soortenrijkdom - biodiversiteit - natuurbescherming - opinies - begrippen - nature conservation policy - species richness - biodiversity - nature conservation - opinions - concepts
  In een brief over het natuurbeleid in Nederland (‘Vooruit met natuurbeleid’, maart 2013) geeft de staatssecretaris van Economisch Zaken aan, vast te willen houden aan wat goed gaat, te investeren in wat beter kan, en daarnaast ook te onderzoeken hoe het natuurbeleid kan inspelen en anticiperen op nieuwe kansen en trends. Daarvoor is een natuurvisie nodig ‘waarin natuur middenin de moderne samenleving staat’. Dit staat in contrast met het natuurbegrip van het huidige natuurbeleid, dat gebaseerd is op een sterke tegenstelling tussen natuur en cultuur: hoe meer menselijke bemoeienis, hoe lager de natuurlijkheid van het systeem. In dit rapport doen we verslag van een onderzoek naar een aantal begrippen die veelvuldig worden gebruikt in het natuurbeleid en het natuurdebat. Het doel is om de begrippen te wegen op hun inhoud, en te onderzoeken hoe de inhoud van de begrippen, met een hernieuwde interpretatie, aansluit bij het streven naar een meer dynamische natuurvisie. De begrippen die werden geanalyseerd waren: ‘natuur’, ‘biodiversiteit’, ‘veerkracht’ en ‘soort’. De resultaten bieden verschillende vernieuwende invalshoeken voor een beleid waarbij natuur middenin de samenleving kan staan.
  Second nature
  During, R. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 42 - 50.
  natuurbescherming - landschapsbeheer - begrippen - overheidsbeleid - attitudes - regionale planning - nature conservation - landscape management - concepts - government policy - attitudes - regional planning
  De overheid wil burgers actiever laten participeren in het natuurbeheer. Burgers willen dat ook, maar zij hanteren andere definities van natuur waarin hun eigen handelingsmogelijkheden en identiteit centraal staan. Dat leidt tot een beleidsdilemma. Moet de overheid kiezen voor de eigen doelstellingen of ruimte laten aan andere opvattingen en aan een andere natuur?
  Over ecosysteemdiensten : een afbakening
  Veeneklaas, F.R. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 16) - 6
  ecosysteemdiensten - natuurlijke hulpbronnen - begrippen - marktanalyse - ecosystem services - natural resources - concepts - market analysis
  In veel onderzoek van Wageningen UR en het Planbureau voor de Leefomgeving spelen ecosysteemdiensten een rol. WOt-paper 16 beoogt het begrip ‘ecosysteemdienst’ te verhelderen om zo te komen tot een gemeenschappelijk begrippenkader. Ook het verwante begrip ‘landschapsdienst’ komt aan de orde. Daarnaast passeert een aantal steeds terugkerende aspecten van ecosysteemdiensten de revue waarvan onderzoekers zich bewust moeten zijn en waarmee zij rekening moeten houden in hun werk.
  Green Care: a Conceptual Framework. A Report of the Working Group on the Health Benefits of Green Care
  Berget, B. ; Braastad, B. ; Burls, A. ; Elings, M. ; Hadden, Y. ; Haigh, R. ; Hassink, J. ; Haubenhofer, D.K. - \ 2010
  Loughborough : Loughborough University (COST 866) - ISBN 9781907382239 - 119
  zorgboerderijen - agrarische bedrijfsvoering - sociale zorg - geestelijke gezondheid - landbouwbedrijven - begrippen - therapie - social care farms - farm management - social care - mental health - farms - concepts - therapy
  ‘Green Care’ is a range of activities that promotes physical and mental health and well-being through contact with nature. It utilises farms, gardens and other outdoor spaces as a therapeutic intervention for vulnerable adults and children. Green care includes care farming, therapeutic horticulture, animal assisted therapy and other nature-based approaches. These are now the subject of investigation by researchers from many different countries across the world.
  Natuurakkers in het Buytenland : bedrijfsconcepten voor het samengaan van natuur en akkerbouw
  Vogelzang, T.A. ; Kloen, H. ; Westerink - Petersen, J. ; Janssens, S.R.M. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - ISBN 9789086153299 - 121
  akkerbouw - landbouwbedrijven - landbouw bedrijven - bedrijfssystemen - natuurbescherming - landverdeling - landgebruik - landschap - nederland - begrippen - agrarisch natuurbeheer - zuidhollandse eilanden - arable farming - farms - farming - farming systems - nature conservation - land diversion - land use - landscape - netherlands - concepts - agri-environment schemes - zuidhollandse eilanden
  In de Albrandswaard wordt de komende jaren door de provincie Zuid-Holland een natuur- en recreatiegebied van ongeveer 600 ha in omvang ontwikkeld, getiteld 'Landschapspark Buytenland'. Dit in het kader van de PKB Mainport ontwikkeling Rotterdam. De provincie Zuid-Holland heeft nu aan LEI, Alterra en CLM gevraagd om enkele bedrijfsconcepten te ontwikkelen voor 'natuurakkers'. Het gaat hierbij om de concepten voor het samengaan van akkerbouw en natuur onder regie van de akkerbouwer. Deze studie geeft inzicht in de wijze waarop natuurakkers in het Landschapspark Buytenland kunnen worden vormgegeven als levensvatbaar bedrijf (zowel bedrijfseconomisch, ruimtelijk als organisatorisch). De studie dient ook als bouwsteen voor de discussie met landbouwers en andere omgevingspartijen voor de concrete invulling van de natuurakkers. De volgende concepten staan centraal: Natuurproductiebedrijf De Molenpolder; Boeren voor natuur; Coöperatief natuurbedrijf De Graanschuur
  Dieren spreken niet voor zichzelf
  Bos, A.P. ; Leenstra, F.R. ; Greef, K.H. de - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 4 - 5.
  dierhouderij - dierenwelzijn - onderzoeksinstituten - ethiek - begrippen - wetenschappelijk onderzoek - animal husbandry - animal welfare - research institutes - ethics - concepts - scientific research
  I.v.m. met de vraag van het ministerie aan ASG een wetenschappelijk overzicht van de welzijnsproblemen in de veehouderij op te stellen en daarbij prioriteiten voor te stellen voor de aanpak van problemen, wordt hier ingegaan op de vraag wie bepaalt wat goed dierenwelzijn is. In maatschappelijk beladen discussies wordt vaak van de wetenschap het verlossende woord verwacht, maar de vraag is of dat wel terecht is.
  Nieuwe landschappen : een sublieme tijdbom
  Roncken, P.A. - \ 2008
  Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 89 (2008)1. - ISSN 1384-6531 - p. 24 - 27.
  landschap - landschapsbouw - ruimtelijke ordening - begrippen - landscape - landscaping - physical planning - concepts
  Om contact met het sublieme om te vormen van het beschouwelijke naar het zoekende, is een pro-actieve ontwerpershouding nodig. Twee zaken worden in dit artikel besproken: de hevigheid van de emotie die landschapsvorming oproept, en de motieven om landschappen volgens bepaalde verwachtingen vorm te geven
  The value of ''naturalness'' in organic agriculture
  Verhoog, H. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Matze, M. ; Baars, T. - \ 2007
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2007)4. - ISSN 1573-5214 - p. 333 - 345.
  milieu - ethiek - gezondheid - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - begrippen - environment - ethics - health - organic farming - organic foods - concepts
  Producers, traders and consumers of organic food regularly use the concept of the naturalnatural to characteri ze organic agriculture or organic food. Critics sometimes argue that such use lacks any rational (scientific) basis and only refers to sentiment. We carried out research to (1) better understand the content and the use of the concepts of nature and the natural in organic agriculture, (2) to reconstruct the value basis underlying the use of the concept of the natural in organic agriculture, and (3) to draw implications for agricultural practice and policy. A literature study and the authors¿ own experience were used to produce a discussion document with explicit statements about the meaning of natural in the different areas of organic agriculture. These statements were validated by means of qualitative interviews with stakeholders. The concept of nature or the natural appeared to be value-laden. The value basis is a normative reconstruction that cannot just be derived from the use of the word natural by organic stakeholders. For this reconstructed concept the word naturalness is used. Naturalness thus becomes an ethical value for organic agriculture, an inspirational guide for organic stakeholders. The value of naturalness refers to a basic respect for the intrinsic value of nature, i.e., the value nature has, independent of the benefits it may have for humans. This manifests itself in three ways: (1) in the use of natural substances, (2) in respecting the self-regulation of living organisms and ecosystems, and (3) in respecting the characteristic (species-specific) nature of living organisms. If organic stakeholders limit themselves to using natural substances it is called the no-chemicals approach. If they also respect the self-organization of living organisms the authors call it the agro-ecological approach. If also the normative element of naturalness is included, it is called the integrity approach.
  Ecosysteembeheer; beheer is een experiment en voorschriften zijn hypotheses - aanzet tot een discussie
  Wijdeven, S.M.J. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1431) - 45
  bosecologie - biodiversiteit - begrippen - forest ecology - biodiversity - concepts
  De samenleving stelt steeds meer eisen aan het Nederlandse bos. De vraag is of binnen de complexe en veranderende omgeving dit `nieuwe¿ bos effectief (adequaat en evalueerbaar inzetten van maatregelen om doelen te bereiken) beheerd kan worden? In dit rapport worden enkele internationale benaderingen geschetst onder de noemer Ecosysteembeheer, Adaptief beheer en Model Forests, als aanzet tot een discussie. In deze benaderingen staan dynamiek, onzekerheid en adaptatie centraal. Beheermaatregelen zijn in deze context experimenten en voorschriften zijn hypothesen, om het ecosysteem beter te begrijpen en effectiever te beheren. Monitoring en evaluatie zijn hierbij cruciaal. Mede naar aanleiding van dit gedachtengoed kan in Nederland effectiever beheerd worden door: (a) gerichter samenwerken, (b) gerichter en diverser experimenteren en evalueren en (c) gerichter resultaten bundelen en communiceren.
  Is er nog natuur buiten de EHS?
  Opdam, P.F.M. - \ 2006
  Vakblad Natuur Bos Landschap 3 (2006)8. - ISSN 1572-7610 - p. 16 - 17.
  landschap - natuurbescherming - evaluatie - natuur - begrippen - landscape - nature conservation - evaluation - nature - concepts
  Met alle aandacht voor de ecologische hoofdstructuur lijkt het er soms op, dat alle natuur binnen de kaders van EHS valt. De auteur pleit voor een concept, dat uitgaat van de functionele waarde van natuur en landschap: de beschrijving en kwantificering daarvan in termen van kosten en baten voor welvaart, welzijn en welbevinden.
  Ontologieën in de agribusiness : theorie en praktijk
  Koenderink, N.J.J.P. - \ 2006
  Agro Informatica 19 (2006)2. - ISSN 0925-4455 - p. 45 - 46.
  voedselindustrie - voedselvoorziening - beschrijvingen - kennis - methodologie - conferenties - agro-industriële ketens - begrippen - food industry - food supply - descriptions - knowledge - methodology - conferences - agro-industrial chains - concepts
  Op 18 april 2006 vond het VIAS-event over ontologieën plaats. Het doel hiervan was om de deelnemers een idee te geven van wat ontologieën zijn en hoe ze kunnen worden toegepast. Hiertoe gaven 4 sprekers een overzicht van de toepassingen van ontologieën in een aantal door hen uitgevoerde projecten
  Liefde en haat in de deltametropool; een beeldtaal voor stad, natuur en planning
  Jonkhof, J.F. - \ 2006
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 23 (2006)2. - ISSN 0169-6300 - p. 75 - 83.
  landschapsecologie - regionale planning - overheidsbeleid - begrippen - kennisoverdracht - landscape ecology - regional planning - government policy - concepts - knowledge transfer
  Planners en ecologen worden geconfronteerd met toenemende concentraties van onderzoek, ruimtelijk ontwerp en beleidsvorming op institutionele bastions (lees: departementen). Dat frustreert een heldere kijk op de stad-land problematiek. Onderstaand betoog draagt een oplossing aan: het ontwikkelen van een beeldtaal die zowel ecologen als planners kunnen gebruiken
  Concepten, perceptie en wetenschap : waarom we zonder concepten hopeloos verloren zouden zijn
  Jacobs, M.H. - \ 2006
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 16 (2006)3. - ISSN 1572-302X - p. 8 - 11.
  perceptie - milieu - omgevingspsychologie - natuur - begrippen - perception - environment - nature - environmental psychology - concepts
  Dit artikel geeft een onderbouwing van de bewering, dat zonder concepten onze (alledaagse) belevingswereld enkel uit complete chaos zou bestaan
  De lagenbenadering in de ruimtelijke planning : over de waarde van de Nederlandse club sandwich
  Hagens, J.E. - \ 2006
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 16 (2006)3. - ISSN 1572-302X - p. 24 - 27.
  landgebruiksplanning - bodem - vegetatie - begrippen - land use planning - soil - vegetation - concepts
  De lagenbenadering, bestaande uit: ondergrond (biotisch, abiotisch en water-systeem), netwerklaag (verkeer, groen, energie) en occupatielaag (verstedelijking). Dit artikel geeft: de theorie, de praktijk en gebruiksmogelijkheden van dit concept
  Draagvlak: 1.130.000 hits: een kritische beschouwing van een populair begrip
  Duineveld, M. ; Beunen, R. - \ 2006
  Wageningen : Wageningen Universiteit (Wageningen studies in planning, analyse en ontwerp nr. 8) - ISBN 9789085851066 - 23
  regionale planning - natuurbescherming - besluitvorming - participatie - begrippen - regional planning - nature conservation - decision making - participation - concepts
  Hippe begrippen, buzzwords en concepten; men komt ze regelmatig tegen in het alledaagse, wetenschappelijke en politieke taalgebruik. Sommige sterven een vroege dood. Ze worden afgedaan als holle retoriek, raken uit de mode of veranderen van naam. Andere ontstijgen de modegrillen en gaan deel uitmaken van het vocabulaire van velen. `Draagvlak¿ lijkt zo¿n begrip te zijn. We zijn het in de afgelopen jaren met grote regelmaat tegengekomen. In gesprekken met ambtenaren, wetenschappers en politici maar ook in uiteenlopende rapporten en nota¿s. Klaarblijkelijk willen mensen draagvlak creëren voor van alles en nog wat. Het wekte onze verbazing en onze nieuwsgierigheid. Omdat het begrip draagvlak vooralsnog niet aan slijtage onderhevig is, hebben we besloten er een boekje over te schrijven. We willen daarin vragen beantwoorden als: wat is `het creëren van draagvlak¿, waar wordt het voor gebruikt en is het wel altijd even wenselijk? Daarbij zullen we enige kritische kanttekeningen plaatsen bij de ambities die achter de intentie draagvlak te creëren schuilgaan. Voorbeelden uit met name het cultuurhistorisch beleidsveld en het natuurbeleid, onze onderzoeksvelden, gebruiken we om het verhaal te illustreren en te onderbouwen. Het is zeker niet onze bedoeling met dit boekje het begrip draagvlak de wereld uit te helpen. Daarvoor ontbreekt waarschijnlijk vooralsnog het draagvlak. We hebben wel de hoop dat een ieder die dit begrip regelmatig tegenkomt en/of gebruikt er op een meer bewuste en kritische manier tegen aan zal kijken.
  Groenblauwe netwerken : brug tussen wetenschap en praktijk bij gebiedsontwikkeling?
  Opdam, P.F.M. - \ 2006
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 23 (2006)3. - ISSN 0169-6300 - p. 147 - 154.
  landschapsecologie - regionale planning - besluitvorming - ontwerp - kennis - landgebruiksplanning - begrippen - ecologische hoofdstructuur - landscape ecology - regional planning - land use planning - design - decision making - knowledge - concepts - ecological network
  De ruimtelijke planner tendeert naar decentrale besluitvorming. In de ontwikkelingsplanologie nemen groepen actoren uit private en publieke sectoren besluiten over de toekomst van een gebied. Daarmee verandert de gebruiker van landschapsecologische kennis van een ruimtelijke ordeningsprofessional in een actor met belangen in het gebied en zal ook die kennis op een andere manier moeten worden aangeboden. Welke rol kunnen aansprekende ruimtelijke concepten daarbij spelen? Een analyse aan de hand van groenblauwe netwerken
  Planning voor Stad en Land
  Hidding, M. - \ 2006
  Bussum : Coutinho - ISBN 9789046900147 - 295
  ruimtelijke ordening - stedelijke planning - planning - beleid - ontwikkeling - nederland - regionale planning - nationale planning - recht - begrippen - physical planning - urban planning - planning - policy - development - netherlands - regional planning - national planning - law - concepts
  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke planning aan de hand van enkele concrete voorbeelden van planning op regionaal niveau, zoals het beleid voor het Groene Hart en de ontwikkeling van de Blauwestad. Ook de wettelijke planstelsels voor ruimte, water en milieu komen aan de orde.
  Ruimtelijke ordening vanuit vier blikvelden
  Kersten, P.H. - \ 2006
  In: Te Koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland / Aarts, N., During, R., van der Jagt, P., Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789032703509 - p. 137 - 144.
  regionale planning - besluitvorming - participatie - begrippen - regional planning - decision making - participation - concepts
  De werelden van: uiterlijke natuur, sociale werkelijkheid, innerlijke natuur en virtuele omgeving wordt onderverdeeld en beschouwd naar: houding, kennis en kwaliteit. Binnen elk van die blikvelden kan op een eigen wijze over ruimtelijke ordening gesproken worden
  Landschapsidentiteit
  Stobbelaar, D.J. ; Hendriks, K. - \ 2006
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 23 (2006)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 15.
  landschap - kwaliteit - begrippen - identiteit - landscape - quality - identity - concepts
  Een nadere omschrijving van het begrip identiteit identiteit van het landschap. Dit artikel presenteert een raamwerk waarmee onderzoek, projecten en ideeën omtrent het begrip identiteit geduid kunnen worden, om zo een beter overzicht te krijgen over de beschikbare concepten en toepassingen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.