Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 37 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De ideale boerderijwinkel : De klant, het concept, het assortiment en de inrichting
  Heinen, Olaf ; Alebeek, F.A.N. van; Haaster-de Winter, M.A. van; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. - \ 2015
  Wageningen : DLO-PPO - 11
  boerderijwinkels - consumenten - houding van consumenten - sortimenten - begrippen - on-farm sales - consumers - consumer attitudes - assortments - concepts
  In deze brochure staat de gehele boerderijwinkelervaring van de consument centraal. Wat verwacht de consument van de boerderijwinkel? We helpen je bij het formuleren van jouw eigen verhaal voor jouw bedrijf en je producten. Hoe richt je je op de juiste doelgroep en hoe maak je je inrichting en assortiment passend bij die doelgroep? Met een slimme marketing kun je het rendement van de boerderijwinkel aanzienlijk verbeteren.
  Natuurbeleid en natuurdebat in het anthropoceen
  Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2425) - 28
  natuurbeleid - soortenrijkdom - biodiversiteit - natuurbescherming - opinies - begrippen - nature conservation policy - species richness - biodiversity - nature conservation - opinions - concepts
  In een brief over het natuurbeleid in Nederland (‘Vooruit met natuurbeleid’, maart 2013) geeft de staatssecretaris van Economisch Zaken aan, vast te willen houden aan wat goed gaat, te investeren in wat beter kan, en daarnaast ook te onderzoeken hoe het natuurbeleid kan inspelen en anticiperen op nieuwe kansen en trends. Daarvoor is een natuurvisie nodig ‘waarin natuur middenin de moderne samenleving staat’. Dit staat in contrast met het natuurbegrip van het huidige natuurbeleid, dat gebaseerd is op een sterke tegenstelling tussen natuur en cultuur: hoe meer menselijke bemoeienis, hoe lager de natuurlijkheid van het systeem. In dit rapport doen we verslag van een onderzoek naar een aantal begrippen die veelvuldig worden gebruikt in het natuurbeleid en het natuurdebat. Het doel is om de begrippen te wegen op hun inhoud, en te onderzoeken hoe de inhoud van de begrippen, met een hernieuwde interpretatie, aansluit bij het streven naar een meer dynamische natuurvisie. De begrippen die werden geanalyseerd waren: ‘natuur’, ‘biodiversiteit’, ‘veerkracht’ en ‘soort’. De resultaten bieden verschillende vernieuwende invalshoeken voor een beleid waarbij natuur middenin de samenleving kan staan.
  Second nature
  During, R. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 42 - 50.
  natuurbescherming - landschapsbeheer - begrippen - overheidsbeleid - attitudes - regionale planning - nature conservation - landscape management - concepts - government policy - attitudes - regional planning
  De overheid wil burgers actiever laten participeren in het natuurbeheer. Burgers willen dat ook, maar zij hanteren andere definities van natuur waarin hun eigen handelingsmogelijkheden en identiteit centraal staan. Dat leidt tot een beleidsdilemma. Moet de overheid kiezen voor de eigen doelstellingen of ruimte laten aan andere opvattingen en aan een andere natuur?
  Over ecosysteemdiensten : een afbakening
  Veeneklaas, F.R. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 16) - 6
  ecosysteemdiensten - natuurlijke hulpbronnen - begrippen - marktanalyse - ecosystem services - natural resources - concepts - market analysis
  In veel onderzoek van Wageningen UR en het Planbureau voor de Leefomgeving spelen ecosysteemdiensten een rol. WOt-paper 16 beoogt het begrip ‘ecosysteemdienst’ te verhelderen om zo te komen tot een gemeenschappelijk begrippenkader. Ook het verwante begrip ‘landschapsdienst’ komt aan de orde. Daarnaast passeert een aantal steeds terugkerende aspecten van ecosysteemdiensten de revue waarvan onderzoekers zich bewust moeten zijn en waarmee zij rekening moeten houden in hun werk.
  Green Care: a Conceptual Framework. A Report of the Working Group on the Health Benefits of Green Care
  Berget, B. ; Braastad, B. ; Burls, A. ; Elings, M. ; Hadden, Y. ; Haigh, R. ; Hassink, J. ; Haubenhofer, D.K. - \ 2010
  Loughborough : Loughborough University (COST 866) - ISBN 9781907382239 - 119
  zorgboerderijen - agrarische bedrijfsvoering - sociale zorg - geestelijke gezondheid - landbouwbedrijven - begrippen - therapie - social care farms - farm management - social care - mental health - farms - concepts - therapy
  ‘Green Care’ is a range of activities that promotes physical and mental health and well-being through contact with nature. It utilises farms, gardens and other outdoor spaces as a therapeutic intervention for vulnerable adults and children. Green care includes care farming, therapeutic horticulture, animal assisted therapy and other nature-based approaches. These are now the subject of investigation by researchers from many different countries across the world.
  Natuurakkers in het Buytenland : bedrijfsconcepten voor het samengaan van natuur en akkerbouw
  Vogelzang, T.A. ; Kloen, H. ; Westerink - Petersen, J. ; Janssens, S.R.M. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - ISBN 9789086153299 - 121
  akkerbouw - landbouwbedrijven - landbouw bedrijven - bedrijfssystemen - natuurbescherming - landverdeling - landgebruik - landschap - nederland - begrippen - agrarisch natuurbeheer - zuidhollandse eilanden - arable farming - farms - farming - farming systems - nature conservation - land diversion - land use - landscape - netherlands - concepts - agri-environment schemes - zuidhollandse eilanden
  In de Albrandswaard wordt de komende jaren door de provincie Zuid-Holland een natuur- en recreatiegebied van ongeveer 600 ha in omvang ontwikkeld, getiteld 'Landschapspark Buytenland'. Dit in het kader van de PKB Mainport ontwikkeling Rotterdam. De provincie Zuid-Holland heeft nu aan LEI, Alterra en CLM gevraagd om enkele bedrijfsconcepten te ontwikkelen voor 'natuurakkers'. Het gaat hierbij om de concepten voor het samengaan van akkerbouw en natuur onder regie van de akkerbouwer. Deze studie geeft inzicht in de wijze waarop natuurakkers in het Landschapspark Buytenland kunnen worden vormgegeven als levensvatbaar bedrijf (zowel bedrijfseconomisch, ruimtelijk als organisatorisch). De studie dient ook als bouwsteen voor de discussie met landbouwers en andere omgevingspartijen voor de concrete invulling van de natuurakkers. De volgende concepten staan centraal: Natuurproductiebedrijf De Molenpolder; Boeren voor natuur; Coöperatief natuurbedrijf De Graanschuur
  Dieren spreken niet voor zichzelf
  Bos, A.P. ; Leenstra, F.R. ; Greef, K.H. de - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 4 - 5.
  dierhouderij - dierenwelzijn - onderzoeksinstituten - ethiek - begrippen - wetenschappelijk onderzoek - animal husbandry - animal welfare - research institutes - ethics - concepts - scientific research
  I.v.m. met de vraag van het ministerie aan ASG een wetenschappelijk overzicht van de welzijnsproblemen in de veehouderij op te stellen en daarbij prioriteiten voor te stellen voor de aanpak van problemen, wordt hier ingegaan op de vraag wie bepaalt wat goed dierenwelzijn is. In maatschappelijk beladen discussies wordt vaak van de wetenschap het verlossende woord verwacht, maar de vraag is of dat wel terecht is.
  Nieuwe landschappen : een sublieme tijdbom
  Roncken, P.A. - \ 2008
  Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 89 (2008)1. - ISSN 1384-6531 - p. 24 - 27.
  landschap - landschapsbouw - ruimtelijke ordening - begrippen - landscape - landscaping - physical planning - concepts
  Om contact met het sublieme om te vormen van het beschouwelijke naar het zoekende, is een pro-actieve ontwerpershouding nodig. Twee zaken worden in dit artikel besproken: de hevigheid van de emotie die landschapsvorming oproept, en de motieven om landschappen volgens bepaalde verwachtingen vorm te geven
  The value of ''naturalness'' in organic agriculture
  Verhoog, H. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Matze, M. ; Baars, T. - \ 2007
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2007)4. - ISSN 1573-5214 - p. 333 - 345.
  milieu - ethiek - gezondheid - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - begrippen - environment - ethics - health - organic farming - organic foods - concepts
  Producers, traders and consumers of organic food regularly use the concept of the naturalnatural to characteri ze organic agriculture or organic food. Critics sometimes argue that such use lacks any rational (scientific) basis and only refers to sentiment. We carried out research to (1) better understand the content and the use of the concepts of nature and the natural in organic agriculture, (2) to reconstruct the value basis underlying the use of the concept of the natural in organic agriculture, and (3) to draw implications for agricultural practice and policy. A literature study and the authors¿ own experience were used to produce a discussion document with explicit statements about the meaning of natural in the different areas of organic agriculture. These statements were validated by means of qualitative interviews with stakeholders. The concept of nature or the natural appeared to be value-laden. The value basis is a normative reconstruction that cannot just be derived from the use of the word natural by organic stakeholders. For this reconstructed concept the word naturalness is used. Naturalness thus becomes an ethical value for organic agriculture, an inspirational guide for organic stakeholders. The value of naturalness refers to a basic respect for the intrinsic value of nature, i.e., the value nature has, independent of the benefits it may have for humans. This manifests itself in three ways: (1) in the use of natural substances, (2) in respecting the self-regulation of living organisms and ecosystems, and (3) in respecting the characteristic (species-specific) nature of living organisms. If organic stakeholders limit themselves to using natural substances it is called the no-chemicals approach. If they also respect the self-organization of living organisms the authors call it the agro-ecological approach. If also the normative element of naturalness is included, it is called the integrity approach.
  Ecosysteembeheer; beheer is een experiment en voorschriften zijn hypotheses - aanzet tot een discussie
  Wijdeven, S.M.J. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1431) - 45
  bosecologie - biodiversiteit - begrippen - forest ecology - biodiversity - concepts
  De samenleving stelt steeds meer eisen aan het Nederlandse bos. De vraag is of binnen de complexe en veranderende omgeving dit `nieuwe¿ bos effectief (adequaat en evalueerbaar inzetten van maatregelen om doelen te bereiken) beheerd kan worden? In dit rapport worden enkele internationale benaderingen geschetst onder de noemer Ecosysteembeheer, Adaptief beheer en Model Forests, als aanzet tot een discussie. In deze benaderingen staan dynamiek, onzekerheid en adaptatie centraal. Beheermaatregelen zijn in deze context experimenten en voorschriften zijn hypothesen, om het ecosysteem beter te begrijpen en effectiever te beheren. Monitoring en evaluatie zijn hierbij cruciaal. Mede naar aanleiding van dit gedachtengoed kan in Nederland effectiever beheerd worden door: (a) gerichter samenwerken, (b) gerichter en diverser experimenteren en evalueren en (c) gerichter resultaten bundelen en communiceren.
  Is er nog natuur buiten de EHS?
  Opdam, P.F.M. - \ 2006
  Vakblad Natuur Bos Landschap 3 (2006)8. - ISSN 1572-7610 - p. 16 - 17.
  landschap - natuurbescherming - evaluatie - natuur - begrippen - landscape - nature conservation - evaluation - nature - concepts
  Met alle aandacht voor de ecologische hoofdstructuur lijkt het er soms op, dat alle natuur binnen de kaders van EHS valt. De auteur pleit voor een concept, dat uitgaat van de functionele waarde van natuur en landschap: de beschrijving en kwantificering daarvan in termen van kosten en baten voor welvaart, welzijn en welbevinden.
  Ontologieën in de agribusiness : theorie en praktijk
  Koenderink, N.J.J.P. - \ 2006
  Agro Informatica 19 (2006)2. - ISSN 0925-4455 - p. 45 - 46.
  voedselindustrie - voedselvoorziening - beschrijvingen - kennis - methodologie - conferenties - agro-industriële ketens - begrippen - food industry - food supply - descriptions - knowledge - methodology - conferences - agro-industrial chains - concepts
  Op 18 april 2006 vond het VIAS-event over ontologieën plaats. Het doel hiervan was om de deelnemers een idee te geven van wat ontologieën zijn en hoe ze kunnen worden toegepast. Hiertoe gaven 4 sprekers een overzicht van de toepassingen van ontologieën in een aantal door hen uitgevoerde projecten
  Liefde en haat in de deltametropool; een beeldtaal voor stad, natuur en planning
  Jonkhof, J.F. - \ 2006
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 23 (2006)2. - ISSN 0169-6300 - p. 75 - 83.
  landschapsecologie - regionale planning - overheidsbeleid - begrippen - kennisoverdracht - landscape ecology - regional planning - government policy - concepts - knowledge transfer
  Planners en ecologen worden geconfronteerd met toenemende concentraties van onderzoek, ruimtelijk ontwerp en beleidsvorming op institutionele bastions (lees: departementen). Dat frustreert een heldere kijk op de stad-land problematiek. Onderstaand betoog draagt een oplossing aan: het ontwikkelen van een beeldtaal die zowel ecologen als planners kunnen gebruiken
  Concepten, perceptie en wetenschap : waarom we zonder concepten hopeloos verloren zouden zijn
  Jacobs, M.H. - \ 2006
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 16 (2006)3. - ISSN 1572-302X - p. 8 - 11.
  perceptie - milieu - omgevingspsychologie - natuur - begrippen - perception - environment - nature - environmental psychology - concepts
  Dit artikel geeft een onderbouwing van de bewering, dat zonder concepten onze (alledaagse) belevingswereld enkel uit complete chaos zou bestaan
  De lagenbenadering in de ruimtelijke planning : over de waarde van de Nederlandse club sandwich
  Hagens, J.E. - \ 2006
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 16 (2006)3. - ISSN 1572-302X - p. 24 - 27.
  landgebruiksplanning - bodem - vegetatie - begrippen - land use planning - soil - vegetation - concepts
  De lagenbenadering, bestaande uit: ondergrond (biotisch, abiotisch en water-systeem), netwerklaag (verkeer, groen, energie) en occupatielaag (verstedelijking). Dit artikel geeft: de theorie, de praktijk en gebruiksmogelijkheden van dit concept
  Draagvlak: 1.130.000 hits: een kritische beschouwing van een populair begrip
  Duineveld, M. ; Beunen, R. - \ 2006
  Wageningen : Wageningen Universiteit (Wageningen studies in planning, analyse en ontwerp nr. 8) - ISBN 9789085851066 - 23
  regionale planning - natuurbescherming - besluitvorming - participatie - begrippen - regional planning - nature conservation - decision making - participation - concepts
  Hippe begrippen, buzzwords en concepten; men komt ze regelmatig tegen in het alledaagse, wetenschappelijke en politieke taalgebruik. Sommige sterven een vroege dood. Ze worden afgedaan als holle retoriek, raken uit de mode of veranderen van naam. Andere ontstijgen de modegrillen en gaan deel uitmaken van het vocabulaire van velen. `Draagvlak¿ lijkt zo¿n begrip te zijn. We zijn het in de afgelopen jaren met grote regelmaat tegengekomen. In gesprekken met ambtenaren, wetenschappers en politici maar ook in uiteenlopende rapporten en nota¿s. Klaarblijkelijk willen mensen draagvlak creëren voor van alles en nog wat. Het wekte onze verbazing en onze nieuwsgierigheid. Omdat het begrip draagvlak vooralsnog niet aan slijtage onderhevig is, hebben we besloten er een boekje over te schrijven. We willen daarin vragen beantwoorden als: wat is `het creëren van draagvlak¿, waar wordt het voor gebruikt en is het wel altijd even wenselijk? Daarbij zullen we enige kritische kanttekeningen plaatsen bij de ambities die achter de intentie draagvlak te creëren schuilgaan. Voorbeelden uit met name het cultuurhistorisch beleidsveld en het natuurbeleid, onze onderzoeksvelden, gebruiken we om het verhaal te illustreren en te onderbouwen. Het is zeker niet onze bedoeling met dit boekje het begrip draagvlak de wereld uit te helpen. Daarvoor ontbreekt waarschijnlijk vooralsnog het draagvlak. We hebben wel de hoop dat een ieder die dit begrip regelmatig tegenkomt en/of gebruikt er op een meer bewuste en kritische manier tegen aan zal kijken.
  Groenblauwe netwerken : brug tussen wetenschap en praktijk bij gebiedsontwikkeling?
  Opdam, P.F.M. - \ 2006
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 23 (2006)3. - ISSN 0169-6300 - p. 147 - 154.
  landschapsecologie - regionale planning - besluitvorming - ontwerp - kennis - landgebruiksplanning - begrippen - ecologische hoofdstructuur - landscape ecology - regional planning - land use planning - design - decision making - knowledge - concepts - ecological network
  De ruimtelijke planner tendeert naar decentrale besluitvorming. In de ontwikkelingsplanologie nemen groepen actoren uit private en publieke sectoren besluiten over de toekomst van een gebied. Daarmee verandert de gebruiker van landschapsecologische kennis van een ruimtelijke ordeningsprofessional in een actor met belangen in het gebied en zal ook die kennis op een andere manier moeten worden aangeboden. Welke rol kunnen aansprekende ruimtelijke concepten daarbij spelen? Een analyse aan de hand van groenblauwe netwerken
  Planning voor Stad en Land
  Hidding, M. - \ 2006
  Bussum : Coutinho - ISBN 9789046900147 - 295
  ruimtelijke ordening - stedelijke planning - planning - beleid - ontwikkeling - nederland - regionale planning - nationale planning - recht - begrippen - physical planning - urban planning - planning - policy - development - netherlands - regional planning - national planning - law - concepts
  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke planning aan de hand van enkele concrete voorbeelden van planning op regionaal niveau, zoals het beleid voor het Groene Hart en de ontwikkeling van de Blauwestad. Ook de wettelijke planstelsels voor ruimte, water en milieu komen aan de orde.
  Ruimtelijke ordening vanuit vier blikvelden
  Kersten, P.H. - \ 2006
  In: Te Koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland / Aarts, N., During, R., van der Jagt, P., Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789032703509 - p. 137 - 144.
  regionale planning - besluitvorming - participatie - begrippen - regional planning - decision making - participation - concepts
  De werelden van: uiterlijke natuur, sociale werkelijkheid, innerlijke natuur en virtuele omgeving wordt onderverdeeld en beschouwd naar: houding, kennis en kwaliteit. Binnen elk van die blikvelden kan op een eigen wijze over ruimtelijke ordening gesproken worden
  Landschapsidentiteit
  Stobbelaar, D.J. ; Hendriks, K. - \ 2006
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 23 (2006)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 15.
  landschap - kwaliteit - begrippen - identiteit - landscape - quality - identity - concepts
  Een nadere omschrijving van het begrip identiteit identiteit van het landschap. Dit artikel presenteert een raamwerk waarmee onderzoek, projecten en ideeën omtrent het begrip identiteit geduid kunnen worden, om zo een beter overzicht te krijgen over de beschikbare concepten en toepassingen
  Tourismscapes: een nieuw paradigma voor toerisme studies
  Duim, V.R. van der - \ 2005
  Vrijetijdstudies 23 (2005)3. - ISSN 1384-2439 - p. 23 - 33.
  toerisme - acteurs - ontwikkeling van toerisme - duurzaamheid (sustainability) - begrippen - tourism - actors - tourism development - sustainability - concepts
  Toerisme ontstaat uit het complexe samenspel van mensen en dingen. In dit artikel wordt dit mechanisme beschreven in termen van 'tourismscapes', evenals de ordeningswijzen die ten grondslag liggen aan het samenspel
  De bezweringsformule voorbij; ruimtelijke kwaliteit ontrafeld met een analysematrix
  Luttik, J. - \ 2005
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 22 (2005)1. - ISSN 0169-6300 - p. 13 - 18.
  ruimtelijke ordening - kwaliteit - sociale economie - ecologie - duurzaamheid (sustainability) - taxatie - begrippen - physical planning - quality - socioeconomics - ecology - sustainability - valuation - concepts
  Uitleg van het begrip ruimtelijke kwaliteit, aan de hand van de matrix, gevormd door enerzijds de begrippen: gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde; en anderzijds de begrippen: economische doelmatigheid, sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en culturele identiteit
  Liever geen ruïnes. Waarom Nederlanders een afkeer hebben van verval in het landschap
  Assche, K.A.M. van - \ 2004
  Blauwe Kamer 13 (2004)6. - ISSN 1389-742X - p. 70 - 73.
  bakstenen - historische gebouwen - fabrieken - herstel - landschap - kwaliteit - begrippen - bricks - factories - historic buildings - rehabilitation - landscape - quality - concepts
  Ooit domineerden eindeloze reeksen steenfabrieken de horizon langs grote delen van de Nederlandse grote rivieren. Slechts enkele zijn de afgelopen decennia bewaard en gerenoveerd - de meeste zijn uit het landschap verdwenen. Het tot ruïne laten vervallen is in Nederland niet gebruikelijk. Volgens de auteur is er sprake van te rechtlijnige planningscultuur
  Securing quality on a sustainable basis - what concepts are feasible?
  Wolfert, Jacques - \ 2003
  quality - sustainability - potatoes - sustainable agriculture - concepts
  Planning voor Stad en Land
  Hidding, M.C. ; Brink, A. van den; Heinen, J. ; Kragting, J.A.J. - \ 2002
  Bussum : Coutinho - ISBN 9789062832866 - 230
  ruimtelijke ordening - stedelijke planning - planning - beleid - ontwikkeling - nederland - regionale planning - nationale planning - landgebruiksplanning - recht - begrippen - physical planning - urban planning - planning - policy - development - netherlands - regional planning - national planning - land use planning - law - concepts
  In dit boek wordt ingegaan op de aard en aanpak van omgevingsvraagstukken, zoals die zich voordoen op het spanningsveld van stad en land en van ruimte en milieu in Nederland. De aanpak in het landelijk gebied wordt toegelicht aan de hand van een aantal concrete voorbeelden op regionaal niveau
  Bodemarchief in behoud en ontwikkeling; de conceptuele grondslagen
  Bloemers, J.H.F. ; During, R. ; Elerie, J.N.H. ; Groenendijk, H.A. ; Hidding, M. ; Kolen, J. ; Spek, T. ; Wijnen, M.H. - \ 2001
  NWO - ISBN 9789070608750 - 162
  landgebruik - landschap - landschapsbescherming - fysiografische elementen - historische verslagen - geschiedenis - cultureel erfgoed - erfgoed - conservering - ontwikkeling - cultuurlandschap - natuurlandschap - begrippen - archeologie - bodemkunde - cultuurhistorie - historische geografie - landschapsgeschiedenis - maatschappijwetenschappen - land use - landscape - landscape conservation - physiographic features - historical records - history - cultural heritage - heritage areas - conservation - development - cultural landscape - natural landscape - concepts
  Het doel van het NWO Stimuleringsprogramma is een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan het actuele beleidsvraagstuk van de inpassing van archeologisch-historische waarden in de ruimtelijke ontwikkeling. De conceptuele studies bieden twee concepten, de 'biografie van het landschap'en 'denken en doen'. De eerste is bedoeld als drager van de integratie van de verschillende cultuurhistorische waarden in de veranderende ruimte. De tweede is gericht op de handelingspraktijk waarbij kennisverwerving en de besluitvorming en uitvoering in de complexe werkelijkheid met elkaar moeten worden verbonden.
  Applied Macroeconomics
  Heijman, W.J.M. - \ 2000
  Wageningen : Cereales - ISBN 9789080572416 - 123
  macro-economie - economische theorie - toepassingen - computer software - handboeken - begrippen - macroeconomics - economic theory - applications - computer software - handbooks - concepts
  This book contains a course in applied macroeconomics. Macroeconomic theory is applied to real world cases. Students are expected to compute model results with the help of a spreadsheet program. To that end the book also contains descriptions of the spreadsheet applications used, such as linear regression and matrix manipulations. Especially second year students of economics with knowledge of basic theory will benefit from this approach.
  Verbeelding en Toekomst in de Wetenschap
  Niehof, A. - \ 1999
  Wageningen : Huishoud- en Consumentenstudies, Landbouwuniversiteit Wageningen - 34
  generaties - onderzoek - methodologie - innovaties - voorspellen - verbeelding - sociaal onderzoek - begrippen - generations - research - methodology - innovations - forecasting - imagination - social research - concepts
  Political economy models and agricultural policy formation : empirical applicability and relevance for the CAP
  Zee, F.A. van der - \ 1997
  Agricultural University. Promotor(en): J. de Hoogh; A.J. Oskam. - S.l. : Van der Zee - ISBN 9789054856870 - 277
  landbouwbeleid - groene revolutie - economie - landbouw - sociale klassen - boeren - economisch beleid - participatie - operationeel onderzoek - landen van de europese unie - begrippen - politieke economie - agricultural policy - green revolution - economics - agriculture - social classes - farmers - economic policy - participation - operations research - european union countries - concepts - political economy

  This study explores the relevance and applicability of political economy models for the explanation of agricultural policies. Part I (chapters 4-7) takes a general perspective and evaluates the empirical applicability of voting models and interest group models to agricultural policy formation in industrialised market economics. Part II (chapters 8-11) focuses on the empirical applicability of political economy models to agricultural policy formation and agricultural policy developments in the European Union. Part I is preceded by an overview of arguments and motives for government intervention in the agricultural economy in 'conventional' mainstream (agricultural) economics (chapter 2). A further delineation of research aims based on a state-of-the-art survey of the political economy of agricultural policies is given in chapter 3.

  Why a political economy approach?

  The economics literature is dominated by two - partly complementary - views on government intervention in agriculture (chapter 2). On the one hand, there is the farm problem view which focuses on the singularities of the agricultural sector and the specific characteristics of agricultural markets in particular. According to this view, the government should alleviate, and, if possible, solve market and income problems associated with this 'farm problem'. On the other hand, there is the market failure view. Market failure arguments not only refer to public goods such as food security, (guarantee of) food quality, agricultural R&D Or 'state insurance' against production failures and natural disasters, but also to external effects of agricultural production, such as erosion and pollution of air, soil and water.

  Both the farm problem and the market failure view implicitly regard the government as an omniscient benevolent dictator who has the capacity to take corrective action in an adequate and timely manner wherever necessary, with the overall objective of maximising social welfare. Both views, however, neglect the fact that government consists of multiple agents with partly parallel, partly conflicting motives, which often do not coincide with 'the public interest'. Furthermore, they ignore that these agents - which make up the policy supply side - are subject to lobbying and voting influences.

  Conventional econom(etr)ic models treat government behaviour in an ad hoc and usually exogenous fashion. This practice contrasts sharply with the meticulous attention for the micro-foundations of consumer and producer behaviour. In the (new) political economy or 'public choice' approach, however, government behaviour is the explicit object of analysis. The political economy approach regards policy as the endogenous outcome of a political supply and demand process in which farmers, industrial interests, consumers and other politico-economic actors exert policy demands, for instance by lobbying or going to the ballot box, and in which politicians and bureaucrats supply policies in exchange for political and budgetary support. The political economy perspective takes, like 'mainstream' neo- classical economics theory, methodological individualism as its point of departure. It builds on three crucial assumptions: actors behave rationally and are driven by self-interest, have stable preferences, and their interaction tends towards equilibrium states. The political economy approach provides the methodology for explaining why agricultural policies in industrialised market economies have almost universally taken the form of farm(ers') support and why policy instruments usually have an indirect and intransparent nature which is contrary to what one would expect on the basis of conventional welfare economics theory. Agricultural policies often are frequently inefficient, tend to under- or overshoot predefined targets, and diverge both with respect to the choice and the setting of policy instruments from the implicit recommendations of 'mainstream' neo-classical economics theory.

  Empirical applicability of political economy models

  The political economy approach supplies us with the theoretical ammunition for explaining agricultural policy. First generation 'public choice' theories have provided us with plausible arguments for why agricultural policies have taken the form and content they have, but have largely ignored the issue of empirical testing. The first generation analyses build on the pathbreaking studies of the founding fathers of public choice, such as Olson, Downs, Buchanan and Niskanen, and 'explain' agricultural policy either on the basis of qualitative arguments derived from 'theoretical' public choice, or by means of statistical regression analysis. In the latter case, the relationship between politico-economic theory and the choice of the empirical model is usually a loose one, featuring ad hoc-specified models without proper politico-economic micro-foundations. The second generation public choice models are - more than their predecessors - characterised by a strong theoretical- deductive and mathematical basis. Furthermore, these models more explicitly try to establish a link between the politico-economic activities of (groups of) actors and the final policy outcome. The label empirical applicability may refer to the ability to empirically estimate politico-economic relationships, with policy as the endogenous variable. Empirical applicability can also refer to empirical testing of hypotheses derived from a consistent political economy model. It does not apply, however, to the ad hoc manner in which some model studies refer to 'real world' examples to support the outcomes of theoretical-deductive models. Part I evaluates the assumptions, methodology and limitations of existing political economy models from the perspective of empirical applicability.

  Voting models

  The class of voting models - which take the interaction between politicians and voters as their focus - includes spatial voting models, proportional voting models and political business cycle models (chapter 4). At first glance proportional voting models appear to offer the greatest explanatory power. The central thesis of these models is that politicians strive for political support and exploit the differences in welfare impact of income redistributional programmes supplied to specific voter groups. In most industrialised market economies the agricultural population consists of a small and declining minority of the total population which does not yield sufficient votes to win the elections. By using the more inclusive notion 'political support' the proportional voting approach tries to circumvent this problem. An important drawback is that it does not explicitly incorporate the activities that make up this political support. Moreover, empirical operationalisation of the political support concept appears difficult. Finally, by its focus on a single policy domain the effect of other policy issues and their impact on the behaviour of political-support-maximising politicians remains unexplained. The spatial voting model - also known as the median voter model - can be regarded as second-best alternative. Yet the median voter model is too restrictive for a useful empirical application on agricultural policy formation. This is not only due the fact that agricultural policy cannot be ranked on a unidimensional left-right scale, but also because more 'realistic' theoretical extensions of the standard model, such as the inclusion of multiple issues or extension of the number of parties or candidates to three or more, incessibly lead to instable equilibria or do not yield any equilibrium at all. In a more- than-two party system strategic behaviour will tend to dominate, which causes that the central assumption of sincere voting behaviour - which holds that only policy preferences determine voters' choices - cannot be upheld. Furthermore, theoretical arguments suggest that the spatial voting model is not suitable for explaining redistributional issues. It forms another major objection against the use of the spatial voting model, since a substantive part of agricultural policies is explicitly aimed at redistribution. Political business cycle models may be illuminating in explaining macroeconomic developments and more specifically the political trade-off between inflation and employment. They do not, however, yield a workable alternative for the explanation of sector policies.

  A fundamental problem that jeopardizes the empirical application of voting models concerns the operationalisation of the voter group concept. Potential pitfalls involved in the use of analytical distinctions, for instance between the urban and rural population, can be illustrated with the notion of the 'farm vote' (chapter 5). In both the interpretativedescriptive political science and the public choice literature, the farm vote is used to indicate the political strength of farmers. Some equate the concept with the labour force engaged in primary - first-stage - agriculture or the 'agricultural population'. Others use an even broader farm vote capturing the rural population or even those people who "appreciate the values and attributes of farm life and sympathize with the agricultural profession", including pensioners with a professional agricultural background, people borne on farms, and people with a (vague) idealistic notion of agriculture and farm life (see, e.g., Moyer and Josling, 1990). However, it is doubtful whether the preferences of these voters for agriculture/ agricultural policy are decisive in their electoral behaviour. Furthermore, the implicit assumption that the farm vote is homogeneous can be judged as weak. Large differences in initial income and wealth positions between farmers, which include differences in production factor ownership such as land, buildings, livestock and machinery, imply that policy preferences may differ strongly between farmers. The systematic evidence for a relative strong party attachment of farmers as an occupational group and their preference for right-wing parties frequently found in public opinion surveys, does not help us in establishing a clear empirical notion of the farm vote, since in these studies the underlying reason for these party preferences usually remains unexplained.

  Interest group models

  The 'demasque' of the farm vote concept underlines the importance of organisation in attempts to influence government and policy formation. One of the results of the political economy of (the organisation of) collective action is that large groups do not easily engage in collective action. Individualised selective incentives can help to overcome existing dominant free-rider behaviour and can encourage individuals to act in a group-oriented way, as Olson (1965) already pointed out. In smaller, so-called privileged, groups organisation is usually not a necessary condition to forestall the provision of public goods (chapter 6). Olson did not explicitly address the question how the public (group) good was to be secured, and which role could be assigned to the government in this respect. Studies in the rent-seeking and DUP, but also the Chicago political economy tradition have more explicitly focused on the attempts of interest groups to manipulate government, with 'government capture' as reflected by the creation of (quasi)monopoly positions and/or indirect income transfers as a result. With respect to the form of policy instruments Chicago political economists assume that political competition ensures that the most efficient form of redistribution is chosen ('what is, is efficient'). Virginian political economists, on the other hand, perceive policy instrument choices as being determined by information characteristics, with politicians having a preference for indirect, inefficient instruments to secure voter groups.

  The way in which groups attempt to establish political influence can serve as a basis for classifying interest group models (chapter 7). This transmission mechanism is most explicit in models in which the transmission of information, respectively political campaign contributions play a central role. In both types of models a clear traceable relationship can be distinguished between the political activities of groups and the policy decision and/or policy outcome, assuming that other influences are absent. Although these models are preferable from a theoretical perspective to the two other alternative model classes - which take an influence function, respectively a composite utility function as their pivot-, the reverse applies if we look at the issue of empirical applicability. Interest group models which centre on campaign contributions obviously are relevant only for those countries in which politicians/political parties can actually be supported by interest groups. For useful empirical applications of such models adequate registration of interest groups and their political expenses is a prerequisite. For most European countries as well as the European Union such data are not available. Models which take the transmission of information as their focus are also difficult to apply empirically. Many, if not all, policy influence can be traced back to the transmission of information. However, the registration of these informational flows and the ex post determination whether this information could have played a crucial role in 'real-world' policy decisions/outcomes has to be judged infeasible. Models that take an influence function, respectively a composite utility function as their point of departure offer better opportunities for incorporating empirics. There clearly is, however, a trade-off between the more explicit inclusion of political activities and the impact on the eventual policy outcome. Influence function models provide clearer microfoundations for the competition-for-influence process among interest groups and incorporate the resource costs needed for influence activities. Yet, the question which influence activities are involved and how these are related is not addressed. Models with a composite utility function focus on the determination of politico-economic (power) weights implicitly assigned to socio-economic groups such as consumers, producers and taxpayers (in the political preference function [PPF] approach) or social classes (in the interest function approach) and measured by means of revealed preference methodology. The PPF approach is by far the most popular approach in agricultural economics. Its application to the political feasibility of (discrete) changes in the policy instrument mix is, however, contestable (see chapter 7). Where the development of agricultural policies is concerned the combined PPF - influence function approach in the tradition of Gardner (1987) is most apt from an empirical point of view. Yet, most of these models focus on price developments or the degree of nominal (effective) protection policy issues in specific agricultural markets, and leave the overall explanation of agricultural policies and, most importantly, the issue of instrument choice over time untouched.

  Political economy models and the explanation of EU agricultural policy

  Part II focuses on the empirical applicability of political economy models to agricultural policies within the European Union. This applicability depends, apart from the intrinsic characteristics of these models as described and analysed in part I on the politicalinstitutional context and the decision- making structure of the European Union. Understanding the relevant decision-making characteristics would enable a well-founded choice among the available political economy models. The sui generis characteristics of supranational decision-making and its institutions are described in chapters 9 and 10. An overview of stylised facts and figures of 'real-world' agricultural policy developments is given in chapter 8. An evaluation of the applicability of political economy models on agricultural policy formation of the European Union is provided in chapter 11.

  The descriptive analysis of the empirics of agricultural policy developments in the European Union since the late 1950s predominantly focuses on the changes in policy instrument choice. The period between the beginning of the 1970s until the mid-1980s shows a tendency toward renationalisation of the Common Agricultural Policy. Not explicitly stated as a goal, renationalisation manifested itself through the use of Monetary Compensatory Amounts and non-tariff barriers. Moreover, since the CAP's inception member states have kept some national policy competence in the field of agriculture. These 'national' agricultural policies are to a large extent complementary to Community policy, and predominantly aim at the provision of (quasi)public goods such as agricultural infrastructure, education, research and extension. Since 1962 the CAP has been subject to pressures for change, from within - often initiated by the European Commission - as well as from outside, for example as the result of international trade negotiations. The high degree of border protection, the relatively high common price level and the increases in agricultural production have led to increasing surplus problems, a high budget burden and a distortion of trade relations with third countries. It is from this perspective that Most CAP adjustments have to be judged: the introduction of co-responsibility levies, guarantee thresholds, quotas, budget stabilisers, set-aside and extensification measures, as well as the later MaeSharry reform.

  The identification of politico-economic actors, their behaviour (as optimizing actors under constraints) and the way in which they interact are fundamental requirements for an endogenous policy model. Chapter 9 addresses the formal decision-making procedures as laid down in the Treaties of Rome and Maastricht and highlights the role of the Commission, the Council and the European Parliament. The annual price review is taken as an example. Although the MacSharry reform has changed the nature of the annual price review, with a relative shift in attention for institutional prices, direct intervention and export refunds toward direct income transfers, it can still be regarded as the most important yearly recurring 'package deal' process within the CAP.

  What strikes the eye is the marginal influence of the European Parliament in EC agricultural decision-making and the lack of parliamentary scrutiny and review of ECdecisions at the national level. The 'democratic deficit' at the EU-level combined with the relatively modest size of the EU's administrative apparatus provide ample opportunities for policy influence by interest groups (chapter 10). For the Commission the importance of interest groups lies first and foremost in the possibility of the ex ante sounding out of (the acceptability of) new policies and in transmitting the information needed in the design of complex regulatory policies. Since the start of the CAP "Brussels" has stimulated the formation of many Euro-groups with an EC-wide member base. Apart from informal, ad hoc contacts with Community bodies, a large number of these Euro-groups also has a formal role in Ec agricultural decision-making as part of the advisory committee structures set up by the Commission. Interest groups organised at the national level try to influence EC-agricultural policy-making as well. Contrary to Euro-groups, however, these 'national' groups mostly concentrate their lobbying efforts on member state governments and ministries.

  Political economy models and the explanation of EU agricultural policies

  The extent to which political economy models can be empirically applied to and offer an explanation for the formation and developments in agricultural policies in the European Union is the central theme of chapter 11. One important conclusion is that the CAP should not be analysed in isolation, but in connection with the 'national' agricultural policies of the individual member states. Ignoring this strategically important national policy dimension in policy analyses could result in biased and flawed interpretations of (the causes of) policy developments. Integrating both policy levels, which can yield meaningful results on the interaction between Community and member state policies and which can establish a traceable relationship between policy outcomes on the one hand, and the motives, ends and politico-economic activities of the actors involved in EU agricultural policy formation on the other, seems too high an aim. A flexible, all-inclusive and testable model which can explain agricultural policy developments at both levels empirically is not available and could not be developed in the context of this research project.

  If we restrict the focus to the applicability of political economy models to the CAP, and take the relatively large (potential) influence of interest groups and the limited influence powers of the European Parliament on EC agricultural decision-making into account, interest group models appear the most obvious choice of the models analysed in part 1.

  However, in establishing an explicit and traceable relationship between the politicoeconomic activities of policy agents and the eventual policy result, as well as in the explanation of changes in the policy instrument set, even the better empirically applicable models still fell short. This does not detract from the value of political economy models as such. However, their strength has more to sought in signalling and in their ability to trace down possible determinants behind policy changes rather than in 'hard' empirical testing and unequivocal explanation of policy developments.

  De toekomst is verleden tijd, essays over economie, milieu en landbouw.
  Heijman, W.J.M. ; Ophem, J.A.C. van - \ 1993
  Delft [etc.] : Eburon [etc. - ISBN 9789051663112 - 264
  landbouw - economie - milieu - milieueffect - mens - sociologie - begrippen - milieuwetenschappen - menselijke invloed - politieke economie - agriculture - economics - environment - environmental impact - man - sociology - concepts - environmental sciences - human impact - political economy
  Austrian economics: Roots and ramifications reconsidered.
  Krabbe, J.J. ; Nentjes, A. ; Visser, H. - \ 1989
  Bradford : MCB University Press - ISBN 9780861764341
  economische analyse - economische theorie - economie - methodologie - neo-klassieke economie - welvaartseconomie - begrippen - politieke economie - economic analysis - economic theory - economics - methodology - neoclassical economics - welfare economics - concepts - political economy
  The idea of environmental welfare economics.
  Krabbe, J.J. - \ 1989
  Wageningen : Pudoc (Wageningse Economische Studies 12) - ISBN 9789067541442 - 73
  conservering - schade - destructie - ecologisch evenwicht - econometrische modellen - econometrie - economische ontwikkeling - economische theorie - economie - milieu - milieueffect - innovaties - mens - wiskundige modellen - neo-klassieke economie - kwaliteit - recycling - sociologie - technische vooruitgang - technologie - theorie - afvalverwerking - afval - welvaartseconomie - begrippen - milieuwetenschappen - menselijke invloed - natuur - politieke economie - conservation - damage - destruction - ecological balance - econometric models - econometrics - economic development - economic theory - economics - environment - environmental impact - innovations - man - mathematical models - neoclassical economics - quality - recycling - sociology - technical progress - technology - theory - waste treatment - wastes - welfare economics - concepts - environmental sciences - human impact - nature - political economy
  Economische theorie van het milieu.
  Krabbe, J.J. ; Heijman, W.J.M. - \ 1986
  Assen : Van Gorcum - ISBN 9789023222385 - 147
  luchtverontreiniging - economisch beleid - economie - milieu - milieueffect - milieuwetgeving - milieubeleid - overheidsbeleid - mens - sociologie - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - begrippen - milieuhygiëne - milieuwetenschappen - menselijke invloed - politieke economie - air pollution - economic policy - economics - environment - environmental impact - environmental legislation - environmental policy - government policy - man - sociology - soil pollution - water pollution - concepts - environmental hygiene - environmental sciences - human impact - political economy
  De plaats van de landbouw in de algemene leer van de economie
  Thurlings, T.L.M. - \ 1983
  Wageningen : Landbouwhogeschool - 21
  economie - landbouw - economische sectoren - begrippen - landbouw als bedrijfstak - economics - agriculture - economic sectors - concepts - agriculture as branch of economy
  Oordeelsvorming in groepen : willens en wetens, wikken en wegen : polariteit en ritme als sleutel tot ontwikkeling van sociale organismen
  Bos, A.H. - \ 1974
  Wageningen University. Promotor(en): A.A. Kampfraath. - Wageningen : Veenman - 221
  verandering - communicatie - conferenties - opinies - sociologie - begrippen - change - communication - conferences - opinions - sociology - concepts

  The first chapter ('wetenschappelijke verantwoording' - academic justification) indicates the necessity for the model and the research method with which an object is approximated, to be of the same quality as the object itself. The consequences for this are elaborated in Chapter II, in which the model is developed and in Chapter III where a practice-situation is designed.

  A model is developed, in an ideal-typical way, that reflects assessment in groups. The extensive empirical data on which this model is based are only used as an illustration. The model is characterized by polarity and rhythm.

  The most striking polarity is that between cognition and choice. Cognition deals with insight; man wants to understand the world. Choice deals with decisions; man wants to change the world.

  Cognition begins with a feeling of amazement, choice with a feeling of oppression. Insight comes as a result of clarifying facts through thinking about them. Decisions are connected with the goals that one wants to reach by certain routes. Between facts and thoughts on the one side, and goals and routes on the other, there seems to be the same polar relation as between cognition and choice.

  Assessment can be described as a process of rhythm which is enacted between these poles.

  Thus the model is in strong contrast with nearly all models of problem-solving and decision-making known in literature. These are built on the logic of thought and not on empirical data.

  This model offers the possibility for extensive conversation- and problemtypology.

  Naturally the process of assessment is influenced by the relations between the members of the group. This aspect, however, is not included in the study.

  In Chapter III a design for a practice-situation is outlined in which people can work practically with this model. Definite insight into the nature of this process of learning and its methodical and didactic significance is given. In this section the model is translated for a practical situation of adult education, to test its effect on the people that use it.

  In Chapter IV the experiences with two practice courses of a week are described. It seems, the model can be passed on to the group and can be learned by them. The 'life-process' character of the model was sensed and recognized by nearly everyone. There is an increase in the critical powers of observation of what takes place during assessment. Also, it seems possible to have some feeling of balance and rhythm between the poles during a conversation. To deal practically with the model requires abilities which probably arise during the week's course but which first must be developed further by one's own activity. In Chapter V it is pointed out what prospects this model has for group dynamics, the process of learning, co- operative bonds, development of organization and structures of society.

  In the last chapter the author gives a biography of the study. He thinks it important to present not only the results of his study but also the process leading up to it and the motives it is based on. The introduction to this study deals with the relation between motive, process, and results.

  Het economisch gebeuren, fatum of officium?
  Thurlings, T.L.M. - \ 1966
  Wageningen : Unknown Publisher - 16
  economie - economische ontwikkeling - begrippen - politieke economie - economics - economic development - concepts - political economy
  Rede Wageningen
  De economische betekenis van de varkenshouderij een toepassing van de input - outputanalyse
  Anonymous, - \ 1962
  (Den Haag) : [s.n.] (Rapport / Landbouw-economisch instituut No. 390) - 50
  economie - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - nederland - varkens - rentabiliteit - begrippen - politieke economie - economics - farm management - farm results - netherlands - pigs - profitability - concepts - political economy
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.