Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 30 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Niet-chemische aanpak mineermot in tomaat en trips in chrysant en paprika
  Qiu, Yutong - \ 2016
  greenhouse horticulture - vegetables - plant pests - tuta absoluta - thrips - cut flowers - controlled atmospheres - temperature - atmosphere - methodology - quarantine organisms - agricultural research
  Eerste resultaten CATT-behandeling positief
  Vreeburg, P.J.M. - \ 2015
  BloembollenVisie (2015)325. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - hyacinthus - thrips - methodologie - gecontroleerde omgeving - nematoda - landbouwkundig onderzoek - bestrijdingsmethoden - ornamental bulbs - hyacinthus - thrips - methodology - controlled atmospheres - nematoda - agricultural research - control methods
  Het eerste jaar onderzoek naar de bestrijding van trips in hyacint door een CATT-behandeling geeft veel hoop op een effectieve bestrijding van trips bij holbollen en leverbaar. Een afdoende bestrijding van stengelaaltjes in bollen is nog niet behaald, maar de behandeling kan mogelijk wel de standaard lichtere warmwaterbehandeling bij narcis vervangen. In 2015 worden de behandelingen verder geoptimaliseerd.
  Risico op verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT aardbeiplanten
  Evenhuis, B. ; Wolf, J.M. van der; Kastelein, P. ; Krijger, M.C. ; Mendes, O. ; Verstappen, E.C.P. ; Otma, E. ; Kruistum, G. van; Verschoor, J. - \ 2015
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research) Business Unit AGV (PPO 3250293000) - 30
  aardbeien - plantenvermeerdering - xanthomonas fragariae - gecontroleerde omgeving - nematoda - gewasbescherming - plagenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - biologische bestrijding - strawberries - propagation - xanthomonas fragariae - controlled atmospheres - nematoda - plant protection - pest control - plant parasitic nematodes - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - biological control
  Risico tijdens CATT op overdracht van Xanthomonas zeer gering De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de overdracht van Xanthomonas van plant naar plant tijdens CATT is dat dit risico uitermate klein is. Bij latent geïnfecteerd plantmateriaal werden geen aanwijzingen gevonden voor de verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT. Dit suggereert dat in een partij zonder symptomatische planten het risico op verspreiding van Xanthomonas nagenoeg afwezig is. Werd zwaar besmet symptomatisch plantmateriaal blootgesteld aan CATT dan werd af en toe met de Bio-TaqMan een aanwijzing voor besmetting van doelplanten gevonden. Dit leidde overigens in geen van deze gevallen tot het daadwerkelijk isoleren van de Xanthomonas bacterie. Ook werd geen symptoomontwikkeling in de doelplanten waargenomen, nadat deze waren uitgeplant en nageteeld. Dit geeft aan dat hoewel verspreiding tijdens CATT niet geheel uit te sluiten is, het risico van infectie van Xanthomonas-vrije planten zeer klein is.
  Its life ... but not as we know it : innovations in postharvest technology to support global trade of fresh produce
  Woltering, Ernst - \ 2014
  fresh products - storage losses - storage decay - agro distribution - international trade - international transport - controlled atmospheres
  Fotosynthese meten in de kas : realiteit of toekomstmuziek?
  Dieleman, J.A. ; Bontsema, J. ; Snel, J.F.H. ; Jalink, H. - \ 2014
  Kas techniek 2014 (2014)3. - p. 32 - 36.
  kastechniek - glastuinbouw - klimaatregeling - gecontroleerde omgeving - fotosynthese - monitoring - meting - instrumenten (meters) - greenhouse technology - greenhouse horticulture - air conditioning - controlled atmospheres - photosynthesis - monitoring - measurement - instruments
  In de afgelopen jaren is het energiegebruik in de glastuinbouw steeds verder teruggebracht door het gebruik van (meerdere) schermen, verlagen van de buistemperaturen, gecontroleerde ontvochtiging en efficiënter belichten. Al deze acties hebben effecten op het kasklimaat. Ze beïnvloeden daarmee ook de plantprocessen en uiteindelijk de ontwikkeling, groei en productie van het gewas. Die reacties zijn vaak pas na uren of dagen zichtbaar, terwijl een teler binnen minuten of uren moet sturen. Een methode waarmee dit snel in kaart kan worden gebracht, is daarom gewenst.
  Gefaseerde belichting lelies mogelijk
  Slootweg, G. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)283. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
  lelies - bloembollen - teelt onder bescherming - belichting - led lampen - plantenontwikkeling - gecontroleerde omgeving - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - lilies - ornamental bulbs - protected cultivation - illumination - led lamps - plant development - controlled atmospheres - energy saving - agricultural research
  In de bloementeelt van lelies wordt in de wintermaanden belicht voor een goede kwaliteit. De lichtbehoefte van de planten is waarschijnlijk niet de hele trekduur gelijk. In de praktijk wordt aan het einde van de teelt al minder licht gegeven. Faseafhankelijke belichting zou energie kunnen besparen. In dit artikel staan de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden.
  Venlow Energy kas: meer dan 50% energiebesparing bij minstens gelijke productie
  Kempkes, F.L.K. ; Janse, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2013
  kassen - glastuinbouw - energiebesparing - cultuurmethoden - gecontroleerde omgeving - klimaatregeling - jaarrondproductie - tomaten - gewasproductie - greenhouses - greenhouse horticulture - energy saving - cultural methods - controlled atmospheres - air conditioning - all-year-round production - tomatoes - crop production
  Dit kasconcept gaat uit van een maximale isolatie van de kasomhulling door toepassing van hoog isolerend glas. Het energiezuinig ontvochtigen van de kaslucht met buitenlucht met warmteterugwinning en het toepassen van een energiezuinig teeltconcept gebaseerd op de ervaring en bij het nieuwe telen zullen de energiebesparing verder vergroten.
  Bewaarmodel
  Wildschut, J. - \ 2013
  Wageningen UR
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - modellen - temperatuur - klimaatregeling - opslagloodsen - berekening - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - models - temperature - air conditioning - stores - calculation
  Rekenmodel om bewaarklimaat te demonstreren. Op basis van de omstandigheden (zoals de temperatuur en de RV van de buitenlucht) en van instellingen van het bewaarsysteem (zoals het ventilatie- en het circulatiedebiet per kist) wordt het bewaarklimaat berekend. Door dit resultaat te vergelijken met de schadedrempels en met de energiekosten kan besloten worden naar gunstigere instellingen op zoek te gaan: betere bewaaromstandigheden tegen lagere energiekosten.
  Voorwaardelijke ventilatie- en circulatienormen : een demonstratiemodel
  Wildschut, J. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - temperatuur - modellen - klimaatregeling - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - temperature - models - air conditioning
  Ventilatie en circulatie bij het bewaren van bloembollen hebben als functie om ethyleen (alleen van belang bij tulpenbollen), CO2, water(damp) en soms ook warmte af te voeren en eventueel O2 aan te voeren, zodat bewaarcondities optimaal zijn en hiermee de kwaliteit van de bollen hoog. Voldoende circulatie is daarnaast van belang om eventuele verschillen in bewaarcondities tussen de kisten voor de systeemwand te minimaliseren. In dit project is een rekenmodel ontwikkeld waarmee op basis van omstandigheden en van instellingen het bewaarklimaat wordt berekend. De omstandigheden in de bewaarcel betreffen het percentage zure bollen, de ademhaling en de uitdrogingssnelheid. De omstandigheden buiten: de temperatuur en RV. De instellingen betreffen de ventilatie- en de circulatiehoeveelheid, de spreiding hierin en de bewaartemperatuur. Het bewaarklimaat wordt gekarakteriseerd door het ethyleengehalte, het CO2-gehalte, de RV en de temperatuur. Deze parameters worden berekend op verschillende niveaus: gemiddeld in de cellucht, gemiddeld tussen de bollen en gemiddeld in de meest en in de minst beluchte kuubkist. Door eerst de omstandigheden te definiëren en vervolgens de instellingen te kiezen, kan de gebruiker zien in welk bewaarklimaat dit resulteert. Door dit resultaat met de schadedrempels te vergelijken kan worden besloten iets aan de instellingen te veranderen om een beter resultaat te krijgen. Op deze wijze wordt een reeks scenario’s doorgerekend waarbij gezocht kan worden naar het voor de productkwaliteit meest gunstige bewaarklimaat. Het model rekent ook de energiekosten uit zodat ook gezocht kan worden naar de goedkoopste instellingen om het voor de productkwaliteit meest gunstige bewaarklimaat te realiseren. Met het model kan o.a. worden gedemonstreerd dat als het percentage zure bollen laag is (1%), en de ventilatie uitsluitend op ethyleen gestuurd wordt, er dan in veel gevallen onvoldoende warmte wordt afgevoerd. Er moet dan gekoeld worden. Iets meer ventileren is dan een goedkopere oplossing. Als ook de circulatie uitsluitend op ethyleen gestuurd wordt dan blijft het ethyleengehalte tussen de bollen weliswaar onder de schadedrempel, maar dan loopt het temperatuurverschil tussen de minst en de meest beluchte kist teveel op. Het verbeteren van de luchtverdeling over de kisten is dan een veel goedkopere oplossing dan weer extra gaan circuleren. Als de weersomstandigheden (oplopende buitentemperatuur, hoge RV) er toe leiden dat de RV in de cel te hoog wordt, dan is het tijdelijk laten oplopen van de celtemperatuur een veel goedkopere oplossing om de RV te verlagen dan het ontvochtigen. Het model laat ook zien dat bij een laag percentage zure bollen, maar een hoge ademhaling en/of bij nadrogen in sommige gevallen maximaal geventileerd moet worden om al het water af te voeren. Ook dit is veel goedkoper dan actief ontvochtigen. In geen enkel scenario kwam het CO2-gehalte ook maar in de buurt van de hier gehanteerde schadedrempel van 8000 ppm (0.8%). Op bedrijven zonder sensoren voor ethyleen, CO2, temperatuur en RV kan het (tijdelijk) oplopen van ethyleen, of van het temperatuurverschil tussen de minst en de meest beluchte kist, buiten de waarneming vallen. Ook het tijdelijk oplopen van de ademhaling en daarmee de warmteproductie en de RV wordt dan niet opgemerkt. Ventileren en circuleren volgens normen die van een worst case scenario uitgaan is dan de enige optie om een ongunstig bewaarklimaat te voorkomen. Het energieverbruik is hierbij erg hoog. Mèt sensoren kan het bewaarklimaat continue worden gevolgd en, zoals door het rekenmodel gedemonstreerd, geoptimaliseerd worden waarbij een ongunstig bewaarklimaat vermeden wordt en de energiekosten zo laag mogelijk gehouden worden. Dit optimalisatieproces wordt voor een groot deel geautomatiseerd door de klimaatcomputer. Het rekenmodel kan toegepast worden op: https://Sites.wur.nl/sites/BewaarModel
  State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (1) : Energie-efficiëntie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)270. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - energie - energiegebruik - technische vooruitgang - luchtstroming - kratten - kwaliteitscontroles - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - energy - energy consumption - technical progress - air flow - crates - quality controls
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit eerste artikel behandelt het energieverbruik.
  Algen onder glas
  Voogt, W. - \ 2013
  Kennis Online 10 (2013)jan/febr. - p. 11 - 11.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - algenteelt - gecontroleerde omgeving - biobased economy - projecten - productiemogelijkheden - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - protected cultivation - algae culture - controlled atmospheres - biobased economy - projects - production possibilities - cultural methods
  Glastuinbouwbedrijven zien kansen voor de teelt van hoogwaardige algen in kassen. Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt de beste groeiomstandigheden.
  Algenteeltsystemen voor de tuinbouw: Integratie
  Hemming, S. ; Sapounas, A. ; Voogt, W. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1221) - 111
  tuinbouw - teelt onder bescherming - algenteelt - productiemogelijkheden - cultuurmethoden - biobased economy - gecontroleerde omgeving - bedrijfsvoering - teeltsystemen - horticulture - protected cultivation - algae culture - production possibilities - cultural methods - biobased economy - controlled atmospheres - management - cropping systems
  de productie van algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers. Uit algen kunnen hoogwaardige producten worden gemaakt zoals voer voor vissen en mosselen, of stoffen als voedingssupplementen, eiwitten, vetzuren, pigmenten en antioxidanten. Algen kunnen worden geteeld in combinatie met traditionele tuinbouwgewassen, maar kunnen wellicht ook een alternatief gewas zijn voor telers. De overeenkomsten van algen teeltsystemen met teeltsystemen voor tuinbouwgewassen zijn vanuit een ontwerpoogpunt groot: algen hebben licht, water en nutriënten, CO2 en een optimaal klimaat nodig om te kunnen groeien met een goede kwaliteit. Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen optimaal te sturen, ze hebben ervaring met klimaatregeling, CO2 dosering, water- en nutriëntenvoorziening en waterbehandelingssystemen. Het ligt voor de hand om deze ervaring te benutten voor de teelt van algen. Ze weten op een duurzame manier gewassen te telen. Hun bedrijf beschikt bovendien over de infrastructuur voor energievoorziening, waterbehandeling en CO2 voorziening. Er zijn synergie-effecten tussen gewas- en algenproductie op een tuinbouwbedrijf. In dit project wordt met behulp van modelberekeningen, metingen in algensystemen en op tuinbouwbedrijven en het opzetten van een nieuwe proeffaciliteit voor algen in de tuinbouw strategisch inzicht verkregen naar een geschikt teeltsysteem voor de teelt van hoogwaardige algen in combinatie met tuinbouwproductie in de toekomst.
  Venlow Energy Kas
  Kempkes, Frank - \ 2012
  greenhouses - tomatoes - energy saving - cultural methods - environmental control - air conditioning - controlled atmospheres - dehumidification - light regime - all-year-round production
  CATT voor schoon uitgangsmateriaal in de boomkwekerij - kansen voor de toekomst!
  Elberse, I.A.M. - \ 2012
  houtachtige planten - plantenplagen - fytosanitaire maatregelen - alternatieve methoden - vermeerderingsmateriaal - overblijvende planten - gecontroleerde omgeving - milieubeheersing - woody plants - plant pests - phytosanitary measures - alternative methods - propagation materials - perennials - controlled atmospheres - environmental control
  De laatste jaren komen fytosanitaire problemen vaker voor in de boomkwekerijsector. Diverse plagen in houtige gewassen en vaste planten zijn moeilijk te bestrijden met de huidige methoden. Voor deze plagen moeten alternatieve bestrijdingsmethoden worden ontwikkeld die vroeg in de keten kunnen worden ingezet. In dit project is het perspectief onderzocht voor het gebruik van CATT-behandelingen van twee typen uitgansmateriaal: stek van sierheesters en vaste planten in winterbewaring.
  Emissie beheersen biedt ook teelt voordeel (interview met o.a. Wim Voogt)
  Neefjes, H. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)39. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
  glastuinbouw - cultuurmethoden - prestatie van apparatuur - teelt onder bescherming - emissie - gecontroleerde omgeving - monitoring - greenhouse horticulture - cultural methods - equipment performance - protected cultivation - emission - controlled atmospheres - monitoring
  Optimalisatie van de watergift en bemesting in de grondteelt is actueel, maar ook zeer bedrijfsspecifiek. Het maakt nogal uit wat je teelt en op welke grond. Techniek en ervaring helpen telers om vooruitgang te boeken, zo bleek op een bijeenkomst van LTO Groeiservice.
  CATT voor de boomkwekerij - pilotproeven met sierheesterstek en vaste planten laten kansen voor de toekomst zien
  Lommen, S.T.E. ; Leijden, J.P.H. van; Slootweg, G. ; Dalfsen, P. van; Kuik, A.J. van; Verschoor, J.A. - \ 2012
  Lisse : PPO BBF - 30
  boomkwekerijen - overblijvende planten - struiken - plagenbestrijding - gewasbescherming - gasbewaring - vergelijkend onderzoek - gecontroleerde omgeving - alternatieve methoden - forest nurseries - perennials - shrubs - pest control - plant protection - controlled atmosphere storage - comparative research - controlled atmospheres - alternative methods
  In dit project hebben we het perspectief voor CATT-behandelingen (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) voor boomkwekerijgewassen onderzocht. Deze methode combineert een CA-behandeling (gewijzigde luchtsamenstelling door aanpassing van CO2-en O2-condities) met een temperatuurbehandeling. Hiervoor wordt het plantmateriaal gedurende een bepaalde periode in een gasdichte cel bewaard. CATT-behandelingen zijn een duurzame vorm van plaagbestrijding omdat er geen chemische middelen aan te pas komen en omdat er geringe kans is op resistentieontwikkeling van de plaagorganismen. Bovendien kan deze methode zeer snel in praktijk worden geïmplementeerd omdat deze geen wettelijke toelating behoeft. Zo zijn in korte tijd CATT-behandelingen ontwikkeld voor het bestrijden van plagen in aardbei, die nu succesvol in praktijk worden toegepast. In dit project hebben we twee sierheesters in de stekfase (Buxus sempervirens en Ilex altaclerensis) en vier soorten vaste planten in de winterbewaring (Astilbe japonica, Geranium sanguineum, Phlox paniculata, Paeonia officinalis) behandeld en vergeleken met onbehandelde controles.
  Het Nieuwe Telen: Energie onder de Knie: Tomaat 2009
  Gelder, A. de; Grootscholten, M. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw/QGreen Improvement Centre (Rapporten WUR GTB 1139) - 64
  glastuinbouw - groenteteelt - cultuurmethoden - gecontroleerde omgeving - doelstellingen - energiebesparing - kennisoverdracht - gewasproductie - landbouwkundig onderzoek - klimaatregeling - greenhouse horticulture - vegetable growing - cultural methods - controlled atmospheres - objectives - energy saving - knowledge transfer - crop production - agricultural research - air conditioning
  In dit eerste experiment voor Het Nieuwe Telen met tomaat is door de actieve inbreng van de telers in de begeleidingscommissie een goede vorm van kennis interactie bereikt. Ondersteund door weblogs en de website Energiek2020 is de impact van dit onderzoek op het denken over energiezuinig telen groot geweest. In dit project zijn de doelstellingen voor productie, energie en kennisoverdracht gerealiseerd. Dit is een bijzonder resultaat voor een project met ambitieuze doelstellingen. Dit onderzoek mag daarom als een belangrijke doorbraak voor het bereiken van substantiële energie besparing worden genoemd en een belangrijke pijler voor het realiseren van de doelstellingen van Kas als Energiebron.
  Bestrijding plantparasitaire nematoden in aardbei : thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming
  Kruistum, G. van; Hoek, H. ; Verschoor, J.A. - \ 2011
  aardbeien - fragaria - gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - plagenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - nematoda - warmtebehandeling - gecontroleerde omgeving - strawberries - fragaria - plant protection - sustainability - pest control - plant parasitic nematodes - nematoda - heat treatment - controlled atmospheres
  Powerpoint presentatie over de bestrijding van plantparasitaire nematoden in aardbei, waarbij de vraag is of door een geoptimaliseerde CA-behandeing (Controlled Atmoshpere) besmet plantmateriaal voldoende vrij kan worden gemaakt van deze nematoden.
  Veilig monsteren in ULO-cellen
  Montsma, M.P. - \ 2009
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 1071) - 17
  fruit - voedselgewassen - opslag - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - meting - arbeidsomstandigheden - veiligheid op het werk - zuurstof - fruit - food crops - storage - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - measurement - working conditions - safety at work - oxygen
  Towards model based adaptive control for the Watergy greenhouse : design and implementation
  Speetjens, S.L. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Gerrit van Straten, co-promotor(en): Hans Stigter. - S.l. : S.n. - ISBN 9789085049494 - 198
  kassen - gecontroleerde omgeving - milieubeheersing - watervoorziening - energiebehoud - automatische regeling - kastechniek - glastuinbouw - regelsystemen - optimale controle - greenhouses - controlled atmospheres - environmental control - water supply - energy conservation - automatic control - greenhouse technology - greenhouse horticulture - control systems - optimal control
  Estimation and prediction of convection-diffusion-reaction systems from point measurement
  Vries, D. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Gerrit van Straten, co-promotor(en): Karel Keesman; H.J. Zwart. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085048572 - 170
  systemen - systeemanalyse - stroming - convectie - diffusie - gasbewaring - gecontroleerde omgeving - desinfectie - ultraviolette straling - wiskundige modellen - operating systems - modelleren - systems - systems analysis - flow - convection - diffusion - controlled atmosphere storage - controlled atmospheres - disinfection - ultraviolet radiation - mathematical models - operating systems - modeling
  Different procedures with respect to estimation and prediction of systems characterized by convection, diffusion and reactions on the basis of point measurement data, have been studied. Two applications of these convection-diffusion-reaction (CDR) systems have been used as a case study of the proposed estimation and prediction methods. One is a climate room for bulk storage of agricultural produce (Case A) and the other is a UV disinfection process used in water treatment, food industry and greenhouse cultivation (Case B).
  An essential step in the implementation of estimation and prediction for these types of systems is model reduction. The proposed procedures not only differ by the nature of the estimation and prediction method, but also with respect to early or late model reduction. In the context of this thesis, early model reduction encompasses approximation of the infinite-dimensional system to finite-dimensional form before estimation and prediction is worked out, whereas in late model reduction, the approximation step is applied after synthesis of an infinite-dimensional estimator (observer) or predictor.
  The first contribution of this thesis is an identification approach with output-error (OE) modelling techniques that links important physical parameters in a reduced order model to the OE parameters. This technique is illustrated by Case A, using real experimental data. Local parametric sensitivity analysis shows how physical parameters affect the dominant time constant in an identified, first order output-error model.
  The second contribution is a realization approach from a discrete-time linear finite-dimensional system affine in parameters to linear regressive form. The resulting linear regression form allows the formulation of a convex parameter estimation and prediction problem. Such an approach is attractive for reduced order, discretized CDR models with specific boundary conditions. For such models, it turns out that the response and regressor functions can be formulated explicitly as functions of the number of compartments, sensor and actuator location. Once available, they can further be used for a priori identifiability checks, parameter and input sensitivity analysis. Results are illustrated by two diffusion examples with different boundary conditions.
  Finally, the last contributions are a static and a dynamic boundary observer for CDR systems. Detectability and observability results aid in the design of a static gain boundary observer of an infinite-dimensional system where only boundary measurements are available. The dynamic observer is synthesized by formulating an H∞-filtering problem in a linear fractional transformation framework in order to cope with disturbances on the input and output of the system. Both observer synthesis approaches are illustrated by a CDR model of Case B.
  Ethyleengestuurde ventilatie : energiebesparing in het project “Klep Dicht” en resultaten van aanvullend onderzoek
  Wildschut, J. ; Langner-Noort, L. - \ 2007
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 16
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - ethyleen - temperatuur - ventilatie - luchtstroming - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - ethylene - temperature - ventilation - air flow - energy saving - agricultural research
  Het project “Klep Dicht” is opgezet met als doel de energiebesparingsmogelijkheden door ethyleengestuurde ventilatie van tulpenbollen te demonstreren. In dit project wordt samengewerkt door 5 tulpenbedrijven, DLV Plant, Hatech Gasdetectietechniek BV, Sercom Regeltechniek BV en PPO Bloembollen, Bomen en Fruit. Van juli t/m oktober worden tulpenbollen in cellen bewaard op een temperatuur van 25 – 20 oC. Het op temperatuur houden van de lucht in de cel kost veel energie, afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht en de hoeveelheid te verversen cellucht. De energiebesparing door ethyleengestuurde ventilatie is evenredig met de mate waarin er minder geventileerd wordt t.o.v. de standaard ventilatienorm van 100 m3 buitenlucht per m3 bollen per uur tot 1 september, daarna met 60 m3 buitenlucht per m3 bollen per uur. De hoeveelheid ventilatielucht wordt meestal geregeld met de zg. klepstand. Eén bedrijf regelt de ventilatiehoeveelheid met een frequentieregelaar (t oerental). Dit heeft als voordeel dat behalve op gas ook, en relatief zelfs meer, op elektra wordt bespaard. Tijdens eerdere bijeenkomsten over de ethyleenanaly ser, kwamen een aantal dringende vragen uit de prak tijk naar voren: Wat gebeurt er met het ethyleengehalte tijdens een Actellic-behandeling? Hoe zit het met de invloed van het ethyleengehalte in de buitenlucht? Hoe zit het met de ethyleenverdeling in de bewaarruimte? Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven is daarom door PPO en DLV Plant aanvullend onderzoek gedaan naar het effect van ethyleen in de buitenlucht, naar de verdeling van het ethyleen in de bewaarcel, en naar het gedrag van ethyleen tijdens de periode van de actellicbehandeling.
  'Ventilatievoudmonitor' kan 10% energie besparen (interview met Jan Bontsema)
  Medema, D. ; Bontsema, J. - \ 2007
  Vakblad voor de Bloemisterij 62 (2007)1. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - 39.
  kassen - teelt onder bescherming - gecontroleerde omgeving - klimaatregeling - milieubeheersing - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - protected cultivation - controlled atmospheres - air conditioning - environmental control - greenhouse horticulture - energy saving
  Wageningen UR Glastuinbouw heeft een methode ontwikkeld om online het ventilatievoud te berekenen waardoor het kasklimaat veel scherper geregeld kan worden.
  QUEST : Quality and Energy in Storage and Transport of agro-materials : final public report, september 2002-december 2005
  Boogaard, G.J.P.M. van den; Kramer, J.E. de - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Sciences Group 657) - ISBN 9789085850175 - 22
  verse producten - containertransport - gecontroleerde omgeving - gasbewaring - energiegebruik - kwaliteit - kwaliteitscontroles - containers - binnenklimaat - fresh products - container transport - controlled atmospheres - controlled atmosphere storage - energy consumption - quality - quality controls - containers - indoor climate
  Inzicht in effect temperatuur moet nog groeien voor optimale sturing : langdurig te hoog etmaalgemiddelde kost productie
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2006
  Onder Glas 3 (2006)5. - p. 28 - 29.
  kassen - klimaatregeling - gecontroleerde omgeving - cultuurmethoden - energiebalans - meetapparatuur - plantenfysiologie - tomaten - glastuinbouw - groenten - greenhouses - air conditioning - controlled atmospheres - cultural methods - energy balance - meters - plant physiology - tomatoes - greenhouse horticulture - vegetables
  Vrijwel alle processen in de plant zijn afhankelijk van de temperatuur. Maar ze kennen allemaal verschillende optima. De fotosynthese is bijvoorbeeld veel minder temperatuurgevoelig dan de verdeling van de assimilaten in de plant. Dat vergt dus schipperen met de instellingen. Ook met het verschil in dag- en nachttemperatuur (DIF) valt veel te beinvloeden. Echte hittestress komt in Nederland nauwelijk voor. Wel kan bij hoge temperatuur de zetting slechter worden. Geconditioneerd telen maakt spelen met de temperatuur beter mogelijk. Daarvoor moet het inzicht in de mogelijkheden echter nog belangrijk groeien
  De kas is alleen een hulpmiddel om een gewas optimaal te laten groeien : integraal kasontwerp voor elk klimaat
  Hemming, S. ; Campen, J.B. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Tuijl, B.A.J. van - \ 2006
  Onder Glas 3 (2006)6. - p. 44 - 45.
  kassen - ontwerp - constructie - bouwtechnologie - efficiëntie - gecontroleerde omgeving - klimaatregeling - optimalisatiemethoden - agrarische bedrijfsplanning - glastuinbouw - consultancy - greenhouses - design - construction - construction technology - efficiency - controlled atmospheres - air conditioning - optimization methods - farm planning - greenhouse horticulture - consultancy
  Een kasontwerp moet integraal worden gemaakt. Het is belangrijk om het totale systeem van een kas te bekijken, niet alleen de constructie, maar ook alle andere onderdelen. Daarbij moet het gewas centraal staan. Greenhouse Technology beschikt over de hulpmiddelen voor het maken van een integraal systeem voor het optimaliseren van bijvoorbeeld de grootte en de plaats van ventilatie-openingen, de invloed op het binnenklimaat, of de invloed van insectengaas in de ventilatie-openingen. Deze hulpmiddelen hebben zich ook bewezen als het gaat om innovatieve kasontwerpen waarbij het klimaat wordt aangepast aan de locatie
  Naar een energiezuiniger klimaatbeheersing bij de bewaring van tulpenbollen. Praktijkproef EB-01
  Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2005
  Lisse : PPO Bloembollen - 16
  bloembollen - opslagloodsen - gecontroleerde omgeving - ventilatie - ethyleen - energiegebruik - energiekosten - voorbehandeling - landbouwkundig onderzoek - effecten - ornamental bulbs - stores - controlled atmospheres - ventilation - ethylene - energy consumption - energy expenditure - pretreatment - agricultural research - effects
  In bewaarcellen van tulpenbollen wordt extreem geventileerd om het schadelijke ethyleengas af te voeren. Ethyleen wordt geproduceerd door zure (door Fusarium aangetaste) bollen en heeft schadelijke effecten op de gezonde bollen, waarvan bloemverdroging en verklistering de belangrijkste zijn. De extreme ventilatie kost zeer veel energie. In laboratoriumproeven is eerder aangetoond dat alle ethyleeneffecten in tulp voorkómen kunnen worden door een voorbehandeling met het gasvormige middel EB-01 (codenaam voor 1-MCP), dat de bollen ongevoelig maakt voor ethyleen. Voor een langdurige en volledige bescherming tegen ethyleen moet het middel elke 12 dagen toegediend worden. Het doel van dit project was te onderzoeken of het middel EB-01 toepasbaar is in niet volledig lekdichte praktijkcellen en of het voldoende bescherming tegen ethyleenschade biedt, zodat de ventilatie sterk teruggebracht kan worden ten behoeve van energiebesparing (en behoud van kwaliteit).
  Monitoring of biological odour filtration in closed environments with olfactometry and an electronic nose
  Willers, H.C. ; Gijsel, P. de; Ogink, N.W.M. ; Amico, A. D'; Martinelli, E. ; Natale, C. Di; Ras, N. van; Waarde, J. van der - \ 2004
  Water Science and Technology 50 (2004)4. - ISSN 0273-1223 - p. 93 - 100.
  milieubeheersing - instrumenten (meters) - stankemissie - olfactometers - geurstoffen - monitoring - gecontroleerde omgeving - sensors - biologische filtratie - luchtfilters - environmental control - instruments - odour emission - olfactometers - odours - monitoring - controlled atmospheres - sensors - biological filtration - air filters
  Air treatment with a compact biological membrane filter, and air quality monitoring with an electronic nose were tested in the laboratory on air from a cage containing six mice. Additional analyses of air to and from the filter were performed using olfactometry and ammonia and hydrogen sulphide gas detection tubes. The biological air filter is a module containing biofilm-coated membrane fibres that separate a closed liquid loop from a gas phase. Odour compounds and oxygen diffuse through the membranes from the gas phase to the biofilm, where they are degraded to carbon dioxide and water
  Air treatment with a compact biological membrane filter, and air quality monitoring with an electronic nose were tested in the laboratory on air from a cage containing six mice. Additional analyses of air to and from the filter were performed using olfactometry and ammonia and hydrogen sulphide gas detection tubes. The biological air filter is a module containing biofilm-coated membrane fibres that separate a closed liquid loop from a gas phase. Odour compounds and oxygen diffuse through the membranes from the gas phase to the biofilm, where they are degraded to carbon dioxide and water. The prototype "ENOBE" electronic nose is based on an array of eight thickness shear mode resonators (TSMR), also known in the literature as quartz microbalance sensors. The chemical sensitivity is given by molecular films of metalloporphyrins and similar compounds. Chemical interaction of compounds in the air with the vibrating sensors induces a frequency change of the vibration that can be measured as a signal. The air from the mouse cage had a strong odour (3490 OUE/m(3)). The biological membrane filter performed well, achieving over 80% odour and ammonia reduction. The electronic nose signal could be correlated with the inlet and outlet air-quality of the biological filter, making it a promising method for monitoring air quality in closed environments.
  Model predictions and control of conditions in a CA-reefer container
  Sman, R.G.M. van der; Verdijck, G.J.C. - \ 2003
  Acta Horticulturae 600 (2003). - ISSN 0567-7572 - p. 163 - 171.
  containertransport - energiegebruik - koeltransport - appels - gecontroleerde omgeving - modellen - container transport - energy consumption - refrigerated transport - apples - controlled atmospheres - models
  In this paper a concept for energy saving for refrigerated container transport is presented. The concept is based on model-predictive control of the set points of the cooling unit. These models predict energy consumption of the cooling unit, climatic conditions inside the cargo space, and the change in product quality. The objective of the control is to minimize energy consumption while retaining a certain level of product quality. After presenting the concept of the model-predictive control the predictive power of the models used are shown. These models show that we are able to predict energy consumption, temperature, humidity and gas conditions quite accurately. Furthermore, an indication is given for the quality change model to be employed. The impact of the novel control is shown by simulation of a transport of apples
  Crop based climate regimes for energy saving in greenhouse cultivation
  Körner, O. - \ 2003
  Wageningen University. Promotor(en): H. Challa. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789058088611 - 240
  chrysanten - kasgewassen - kassen - teelt onder bescherming - gecontroleerde omgeving - duurzaamheid (sustainability) - fotosynthese - simulatiemodellen - energiebesparing - chrysanthemums - greenhouse crops - greenhouses - protected cultivation - controlled atmospheres - sustainability - photosynthesis - simulation models - energy saving

  Key words: Biocides, cut chrysanthemum, Chrysanthemum grandiflorum , CO 2 , crop photosynthesis, DIF , energy saving, fungal diseases, humidity control, plant quality, simulation model, stem elongation, temperature integration.

  Sustainability is one of the major aims in greenhouse horticulture. According to agreements between the Dutch grower association and the government, energy consumption and the use of chemical biocides have to be reduced. More advanced greenhouse technique is being developed to reach the target to decrease the energy efficiency-index by 65 % between 1980 and 2010. However, this could also be achieved with existing technology by using more advanced climate regimes. The present thesis aimed at that, through designing and analysing climate regimes while employing existing climate control possibilities. Theoretical temperature and humidity regimes were designed to decrease energy consumption and a photosynthesis maximisation procedure was implemented to maximise growth.

  The basis for a crop gross photosynthesis model for control purposes was created. Crop photosynthesis models were evaluated at conditions expected to occur with more sustainable climate regimes. It was shown with experimental evidence that theoretical assumptions on the temperature - CO 2 effects in a crop that are based on theoretically models scaling up leaf photosynthesis to the crop level are valid and that simplified existing models could be applied up to 28°C. With higher temperatures new designs are needed and this can probably be achieved with an improved stomata-resistance model.

  The well known temperature integration principle was modified with two nested time-frames (24-hour and six days) and a temperature dose-response function. In a year round tomato cultivation, energy consumption was predicted to decrease with up to 9 % compared to regular temperature integration.

  The potential for energy saving with temperature integration is limited by humidity control when as usual fixed set points are maintained, because it counteracts temperature integration. Vents open at lower temperatures and heating is switched on at higher temperatures than required for optimal effects of temperature integration. A new approach to control relative humidity on the underlying processes (crop growth and development, plant water stress, calcium deficiencies and the major fungal diseases) by controlling relative humidity through maximum leaf wetness duration, minimum transpiration and transpiration integral was designed for cut chrysanthemum. This idea is based on earlier formulations to use set points for transpiration. In the current approach, general rules were formulated. From that, a control regime was designed. Simulations showed that with this humidity regime, yearly energy consumption could be reduced by 18 % (compared to a fixed setpoint of 80 % relative humidity).

  When the two climate control principles, modified temperature integration and process based humidity control, were merged, annual energy consumption was predicted to decrease by more than 33 % and cut chrysanthemum plant dry weight increased with 39 % in experiments compared to a normal climate regime.

  Cut chrysanthemum was used as a central crop. Here, short compact stems is one of the main quality aspects. This is commonly controlled with chemical growth retardants. An alternative is to control temperature according to the DIF concept (difference between average day and average night temperature). A negative DIF value decreases stem elongation. Therefore, temperature integration without DIF restriction was extensively compared to temperature integration with DIF restriction. Energy consumption with different settings was quantified. It was shown that an optimisation problem existed in spring and summer. For that purpose, a joined temperature integration and DIF regime over several days was designed and tested. The use of an average DIF over several days rather than a DIF within 24-hours was proposed. In times and climate regions when cold and warm days interchange, this approach can increase energy saving and decrease final plant stem length simultaneously. This however, was a compromise. An optimisation problem between the two regimes aiming at sustainable greenhouse horticulture remained (less energy consumption versus reduction in application of biocides). This can only be solved when detailed models for crop quality, development and growth will become available.

  The regimes could be applied in commercial greenhouses with only little adjustment. The only additional expense is a computer functioning as set point generator, and a suitable interface with the existing climate computer. In addition, the achieved degrees of freedom for two main states (temperature and humidity) form a promising perspective for future optimal greenhouse climate control. The regimes, however, were based on many arbitrary assumptions. More research is needed for parameterisation.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.