Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kennisdocument rivierkreeften
  Couperus, A.S. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C190/15) - 24
  rivierkreeft - zoetwaterdieren - schaal- en schelpdierenteelt - zoetwateraquacultuur - vismethoden - vis vangen - crayfish - freshwater animals - shellfish culture - freshwater aquaculture - fishing methods - fishing
  Dit document geeft een beknopt overzicht van de status en biologie van rivierkreeften die in Nederland voorkomen. Tevens wordt korte informatie gegeven over wereldwijde visserij en kweek van rivierkreeften. Daarnaast worden verschillende aspecten belicht die een rol spelen bij het vissen op niet inheemse rivierkreeften in Nederland.
  Eerste gekweekte rivierkreeften uitgezet
  Ramaker, R. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  rivierkreeft - aquatische ecologie - herintroductie van soorten - bedreigde soorten - habitats - plassen - veluwe - crayfish - aquatic ecology - reintroduction of species - endangered species - habitats - ponds - veluwe
  Voor het eerst zijn gekweekte Europese rivierkreeften uitgezet in de Nederlandse natuur. De Europese rivierkreeft kwam tot voor kort nog slechts voor in één Nederlandse vijver en het leek slechts een kwestie van tijd tot de soort uit ons land zou verdwijnen. Een kweekprogramma moet nu de Europese rivierkreeft behouden voor Nederland. Sommige oorzaken van de teruggang in Europese rivierkreeften zijn inmiddels weggenomen, maar de kreeftenpest vormt nog steeds een grote bedreiging.
  Bepaling zware metalen in kreeften op nieuwe vooroevers in de Oosterschelde
  Tangelder, M. ; Goudswaard, P.C. ; Es, Y. van - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C039/15) - 32
  oeverbescherming van rivieren - zware metalen - dijken - milieueffect - rivierkreeft - ecotoxicologie - aquatische ecologie - oosterschelde - riverbank protection - heavy metals - dykes - environmental impact - crayfish - ecotoxicology - aquatic ecology - eastern scheldt
  Rijkswaterstaat verstevigt de vooroevers van de dijken in de Oosterschelde en Westerschelde en maakt hiervoor gebruik van o.a. staalslakken en breuksteen. Eerder is onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van uitloging van zware metalen uit substraat op bodemfauna, maar niet naar het mogelijke effect op kreeften.
  Dioxines en PCB's in rivierkreeften uit Zuid-Holland en Utrecht
  Leeuwen, S.P.J. van; Kotterman, M.J.J. ; Hoogenboom, L.A.P. ; Soest, D.M. van - \ 2014
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Rapport / RIKILT 2014.005) - 15
  rivierkreeft - dioxinen - polychloorbifenylen - aquatische ecologie - voedselveiligheid - waterbeheer - natuurbeheer - utrecht - zuid-holland - crayfish - dioxins - polychlorinated biphenyls - aquatic ecology - food safety - water management - nature management - utrecht - zuid-holland
  Drie mengmonsters rivierkreeft, afkomstig van drie watersystemen in Zuid-Holland en Utrecht zijn onderzocht op aanwezigheid van dioxines en polychloorbifenylen (PCB's).
  Aquatische exoten vroeg detecteren via eDNA : case study rivierkreeften
  Groot, G.A. de; Laros, I. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Roesink, J.G.J. - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 146 - 153.
  aquatische ecosystemen - rivierkreeft - invasieve exoten - detectie - dna - innovaties - aquatic ecosystems - crayfish - invasive alien species - detection - dna - innovations
  Aquatische exoten laten kleine hoeveelheden DNA achter in hun leefmilieu, zogenaamd environmental DNA of eDNA. Daarmee kan de aanwezigheid van bepaalde exoten op een eenvoudige manier (analyse van watermonsters) worden aangetoond. Environmental DNA-detectiemethoden zijn echter nog volop in ontwikkeling. Aan de hand van exotische rivierkreeften laten we zien wat er komt kijken bij de ontwikkeling en validatie van een nieuwe eDNA-detectiemethode en bij het daadwerkelijk gebruiken van dergelijke methoden.
  Europese rivierkreeft in Nederland: kansen in Kerkrade
  Roessink, I. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2372) - 47
  rivierkreeft - habitats - aquatische ecologie - waterkwaliteit - dierentuinen - herintroductie van soorten - zuid-limburg - crayfish - habitats - aquatic ecology - water quality - zoological gardens - reintroduction of species - zuid-limburg
  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kerkrade. In dit onderzoek wordt onderzocht of er voor een herintroductie van de Europese rivierkreeft in zijn oorspronkelijke leefgebied mogelijke geschikte locaties binnen het gebied ‘Park Erenstein’ aanwezig zijn. Om dit te bepalen zijn verschillende waterpartijen in dit gebied geïnventariseerd op hun geschiktheid waarbij gebruik gemaakt is van chemische, fysische en biologische kwaliteitscriteria en de mate van isolatie van het water. De onderzochte waterpartijen lagen in Gaia Zoo park, aan de Cranenweyer of meer geïsoleerd in het gebied. Uit de inventarisatie blijkt dat er verschillende locaties binnen het gebied aanwezig zijn die direct geschikt lijken voor een uitzetting van Europese rivierkreeften (dit zijn de waterpartij van het muskusossenverblijf, van het gorillaverblijf en die bij de ingang van Gaia Zoo park). Ook zijn er enkele locaties die in hun huidige toestand nog niet geschikt zijn, maar zeker potentieel geschikt te maken zijn (waterpartij bij slingerapen en de vijver bij Nieuw Erenstein). Het voorkomen van grote (roof)vissen en concurrerende Turkse rivierkreeften maken de Cranenweyer zelf en de hiermee verbonden wateren niet geschikt voor het uitzetten van de Europese rivierkreeft
  Exotische rivierkreeften: opvallende soorten in Nederlandse watergangen
  Koese, B. ; Verdonschot, R.C.M. ; Vos, J. - \ 2012
  Dierplagen informatie 15 (2012)2. - ISSN 1388-137X - p. 19 - 21.
  rivierkreeft - geïntroduceerde soorten - verspreiding - invasieve exoten - zoetwaterecologie - nadelige gevolgen - crayfish - introduced species - dispersal - invasive alien species - freshwater ecology - adverse effects
  Sinds jaar en dag leven er rivierkreeften in de Nederlandse oppervlaktewateren. De laatste jaren zijn ze echter veel vaker in het nieuws dan daarvoor. Dit komt door de opkomst van een aantal opvallende nieuwkomers. Inmiddels staat de teller op tien soorten rivierkreeften, waaronder één inheemse soort. De inheemse rivierkreeft is nog maar op één plek in Nederland te vinden, in de omgeving van Arnhem. Van de negen exoten hebben er zes zich inmiddels in Nederland gevestigd. Het gedrag lijkt per soort te verschillen. Daarmee varieert ook de invloed die de soorten hebben op het ecosysteem en de schade die ze kunnen aanbrengen door bijvoorbeeld graafgedrag.
  Plan voor behoud rivierkreeft
  Ottburg, Fabrice - \ 2012
  crayfish - biodiversity - nature conservation policy - habitats - ponds
  Europese rivierkreeften in Nederland : vaststellen, veiligstellen, versterken en veilige leefgebieden
  Ottburg, F.G.W.A. ; Roessink, I. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2341) - 41
  rivierkreeft - biodiversiteit - natuurbeleid - natuurbescherming - habitats - plassen - waterlopen - nederland - crayfish - biodiversity - nature conservation policy - nature conservation - habitats - ponds - streams - netherlands
  De Europese rivierkreeft is een bedreigde diersoort in Nederland waarvoor men maatregelen moet nemen in het kader van internationale afspraken voor behoud van biodiversiteit. Het voorliggende rapport geeft antwoord op de vraag wat de slagingskans is voor het voortbestaan van de Europese rivierkreeft in Nederland en welke inzet hiervoor nodig is. Dit rapport geeft ook een visie om te kunnen komen tot duurzame populaties van Europese rivierkreeften in Nederland. Deze visie bestaat uit de vier V’s, namelijk Vaststellen, Veiligstellen, Versterken en Veilige leefgebieden. Een eerste kleine inventarisatie onder verschillende instanties, zoals provincies, waterschappen, terreinbeherende organisaties en (particuliere)gebiedseigenaren maakte inzichtelijk dat er voldoende commitment is om zich actief te willen inzetten voor het behoud van de Europese rivierkreeft.
  Onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie van twee beheermaatregelen voor rode Amerikaanse rivierkreeften : de Amerikaanse rivierkreeft in het Veenweidegebied: managementsamenvatting
  Boerkamp, A. ; Roessink, I. ; Giels, J. van; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2244) - 92
  rivierkreeft - invasieve soorten - biologische bestrijding - predatie - vissen - experimenteel veldonderzoek - crayfish - invasive species - biological control - predation - fishes - field experimentation
  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ‘Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’ (HDSR), i.s.m. Waternet, gemeente Woerden, STOWA en Team Invasieve Exoten. In deze studie wordt onderzocht wat de impact van de, uit de literatuur, twee meest veelbelovende beheers/bestrijdingsmaatregelen van invasieve kreeften is op een populatie rode Amerikaanse rivierkreeften (Procambarus clarkii). De twee maatregelen bestaan uit het wegvangen van adulte dieren en het inzetten van predatore vis om de aantallen van de jonge dieren te controleren. In dit experiment is gekozen voor paling als roofvis omdat dit de meest voor de hand liggende keuze was gezien het beheersgebied van HDSR en Waternet. Echter deze combinatie geeft in dit experiment niet de duidelijke resultaten die vooraf verwacht werden. Dit geeft in ieder geval aan dat de impact van predatore paling op kreeftenpopulaties niet sterk genoeg was om binnen 81 dagen duidelijke effecten te sorteren of dat deze impact van andere factoren (die niet of niet afdoende in de test vertegenwoordigd waren) afhankelijk is.
  Effecten van rode- en geknobbelde Amerikaanse rivierkreeften op waterplanten en waterkwaliteit
  Roessink, I. ; Giels, J. van; Boerkamp, A. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2052) - 75
  waterplanten - aquatische ecologie - rivierkreeft - invasieve soorten - nadelige gevolgen - aquatic plants - aquatic ecology - crayfish - invasive species - adverse effects
  Met de invoering van de Kaderrichtlijn Water zijn voor de waterlichamen ecologische doelstellingen geformuleerd die uitgaan van een gevarieerd en evenwichtig ecosysteem waarbij waterplanten een belangrijke rol spelen. De aanwezigheid van invasieve exotische rivierkreeften wordt in verband gebracht met het verdwijnen van waterplanten en troebeler worden van het water. Om mogelijk causale verbanden aan te tonen, zijn er in 2009 twee gecontroleerde (semi)veld experimenten uitgevoerd. Door middel van enclosure- en compartimentstudies is onderzocht wat het effect is van kreeften op waterplanten en waterkwaliteitsparameters door de aanwezigheid van de rode- (P. clarkii) en geknobbelde (O. virilis) Amerikaanse rivierkreeft. Op basis van de enclosure studie lijkt de aanwezigheid van één P. clarkii en O. virilis per 0,86 m2 (1,2 kreeft/m2) geen directe impact te hebben op ondergedoken waterplanten. De compartimentstudie met O. virilis liet daarentegen wel duidelijke effecten op waterplanten en waterkwaliteitparameters zien. Voor de situatie in het veld betekent dit dat de aanwezigheid van kreeften zeker een negatieve impact op waterplanten en waterkwaliteit kan hebben. De waterplantbiomassa kan verminderen en als gevolg zullen waterkwaliteitsparameters beïnvloed worden. Invasieve rivierkreeften kunnen dus ook in de Nederlandse situatie heldere waterplantgedomineerde systemen om laten slaan naar troebele algengedomineerde systemen.
  Literatuurstudie naar de biologie, impact en mogelijke bestrijding van twee invasieve soorten: de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis)
  Roessink, I. ; Hudina, S. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1923) - 61
  rivierkreeft - geïntroduceerde soorten - invasies - waterbeheer - veenweiden - aquatische ecosystemen - utrecht - crayfish - introduced species - invasions - water management - peat grasslands - aquatic ecosystems - utrecht
  Dit literatuuronderzoek is een onderdeel van een breed opgezet onderzoek in het veenweidegebied naar de invloed van rivierkreeften op het ecosysteem. Specifiek wordt ingegaan op de verschillende eigenschappen van twee soorten die voor mogelijke problemen zorgen in het beheergebied van de waterschappen in het westelijk veenweidegebied, te weten de rode- (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis). Het is van belang om de gevonden resultaten steeds weer in hun oorspronkelijke context te bezien. Zo is het overgrote deel van de hier gepresenteerde studies naar P. clarkii uitgevoerd in Zuid-Europa (Portugal, Spanje, Italië) en de daar geobserveerde mechanismen en kenmerken kunnen zeker van toepassing zijn op populaties in Nederland. Echter, ze kunnen ook zeker afwijken omdat hier nu eenmaal andere klimatologische of hydrologische omstandigheden heersen. De resultaten uit Zuidelijke streken geven derhalve mogelijkheden weer die van toepassing kunnen zijn op noordelijke populaties, geen absolute zekerheden.
  Effecten van de rode Amerikaanse rivierkreeft op de vegetatie en macrofauna van sloten
  Verdonschot, R.C.M. ; Schaik, H. van; Verdonschot, P.F.M. - \ 2009
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)20. - ISSN 0166-8439 - p. 36 - 39.
  sloten - rivierkreeft - zoetwaterecologie - invasie - hydrobiologie - geïntroduceerde soorten - vegetatie - waterplanten - aquatische ecologie - macrofauna - ditches - crayfish - freshwater ecology - invasion - hydrobiology - introduced species - vegetation - aquatic plants - aquatic ecology - macrofauna
  Exotische rivierkreeften breiden zich zeer sterk uit in Nederland. Wat voor effecten dit heeft op de inheemse waterplantenvegetaties en macrofauna is onbekend. In het kader van het project PLONS voerde Alterra daarom bij wijze van case-studie een experiment uit, waarin de invloed van de rode Amerikaanse rivierkreeft op slootecosystemen onderzocht is. In afgesloten cilinders zijn de veranderingen gevolgd die optraden in de biomassa van verschillende soorten waterplanten en de samenstelling van de macrofaunagemeenschap na introductie van de rivierkreeft. De invloed bleek variabel en soortspecifiek. Met name afstervende planten werden gegeten. Een aantal waterplanten raakte los door het omwoelen van de bodem. De macrofaunagemeenschap werd niet merkbaar beïnvloed. In het maag-darmstelsel van de kreeften werd met name organisch bodemmateriaal en plantenresten aangetroffen, wat een aanwijzing is dat de kreeften een rol spelen bij de afbraak van organisch materiaal. Exoten hoeven dus niet altijd een negatieve invloed te hebben op zoetwaterecosystemen.
  Verslag Workshop Exotische zoetwaterkreeften en –krabben in Nederland Bilthoven, Sportvisserij Nederland, 19 juni 2008
  Hoogenboom, H.J.C. - \ 2008
  Bilthoven : s.n.
  zoetwaterecologie - geïntroduceerde soorten - cancridae - krabben (schaaldieren) - rivierkreeft - schaaldieren - hydrobiologie - freshwater ecology - introduced species - cancridae - crabs - crayfish - shellfish - hydrobiology
  Verslag Workshop Exotische zoetwaterkreeften en –krabben in Nederland. Presentaties: 1. Bram Koese: Geschiedenis, herkenning en verspreiding van zoetwaterkreeften; 2. Menno Soes & Jos Spier: Ecologie en schade aan waterkwantiteit en –kwaliteit; 3. Tammo Bult: De commerciële mogelijkheden van de Wolhandkrab; 4. Bas van der Wal: discussie en aanbevelingen voor beleid en onderzoek
  De Europese rivierkreeft (Astacus astacus) in 2002 : Inventarisaties in 2002
  Niewold, F.J.J. - \ 2003
  Wageningen : Centrum Ecosystemen - 11
  aquatische ecologie - rivierkreeft - stilstaand water - inventarisaties - veluwe - gelderland - aquatic ecology - crayfish - standing water - inventories - veluwe - gelderland
  In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel en mede gefinancierd door de Provincie Gelderland worden door Alterra de activiteiten in het kader van behoud en bescherming van de Europese rivierkreeft in de periode 2001-2003 mede voorbereid, begeleid, uitgevoerd en gerapporteerd. Dit rapport beschrijft de resultaten van de inventarisaties in 2002. Tijdens de vorige inventarisatie in het najaar van 2001 bleek dat de twee kolonies van de Europese rivierkreeft aslacus astacus in en langs de Rozendaalse Beek te Rozendaal en Velp als gevolg van een massale sterfte waren verdwenen. Er zijn sterke aanwijzingen dat hier de kreeftenpest heeft toegeslagen, maar de mogelijke bron kon niet worden achterhaald. In de enige nog resterende populatie in Nederland in een vijver op het Landgoed Warnsborn zijn tijdens een nachtelijke inventarisatie ronde 86 kreeften waargenomen.
  Waarnemingen van de Europese rivierkreeft Astacus astacus in 2003 : Alterra-rapport kreeft 2003
  Niewold, F.J.J. - \ 2003
  Wageningen : Centrum Ecosystemen - 23
  aquatische ecologie - rivierkreeft - stilstaand water - inventarisaties - landgoederen - veluwe - aquatic ecology - crayfish - standing water - inventories - estates - veluwe
  Tijdens de jaarlijks uitgevoerde telling in 2003 van de Europese rivierkreeft werden in de laatste nog resterende kolonie in een sprengbeekvijver op het landgoed Warnsborn 39 exemplaren geteld. Dit is vermoedelijk slechts een fractie van het totale aantal aanwezige dieren. Om de soort voor Nederland te behouden, zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar kreeften overgezet naar een geschikt bevonden vijver op Warnsborn. Aanbevolen wordt om de tellingen te intensiveren voor het verkrijgen van een beter beeld van de jaarlijkse populatie-ontwikkeling. De populatie bleek kwetsbaar o.a. als gevolg van het opdrogen van de spreng in perioden met weinig neerslag.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.