Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 29 / 29

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Blauwalgen: giftig groen
  Lürling, M.F.L.L.W. ; Dam, H. van; Wal, B. van der - \ 2009
  Utrecht : Stowa (Rapport / STOWA 2009 43) - ISBN 9789057734663 - 48
  cyanobacteriën - waterkwaliteit - oppervlaktewater - toxinen - effecten - volksgezondheid - klimaatverandering - temperatuur - oppervlaktewaterkwaliteit - cyanobacteria - water quality - surface water - toxins - effects - public health - climatic change - temperature - surface water quality
  De laatste paar jaar waren de zomers niet zo heet, maar in de recordwarme zomers van 2003 en 2006 waren de signalen overduidelijk: op veel plaatsen werd intensieve bloei van cyanobacteriën (‘blauwalgen’) gesignaleerd. De laatste decennia is de temperatuur van het Nederlandse oppervlaktewater al een paar graden toegenomen en volgens de gangbare klimaatscenario’s zal de temperatuurstijging nog wel even doorgaan; ten gunste van de cyanobacteriën. Behalve visuele, geur- en stankoverlast zijn cyanobacteriën bekend om de productie van gifstoffen, die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Maar ook blijken de cyanobacteriën aan de basis van de evolutie van het leven op aarde te staan, met een voor zulke primitieve organismen opvallen rijkdom aan vormen. De verschillende soorten zijn aangepast aan het leven in een groot aantal, soms zeer verschillende milieus, van droge woestijnbodems tot in hete bronnen. In deze brochure wordt de achtergrondkennis over cyanobacteriën op een rijtje gezet, niet alleen ten behoeve van de bestuurders, de makers van het waterbeleid en de waterbeheerders, maar ook voor de onderzoekers. Gezamenlijk spannen deze groeperingen zich in diverse verbanden in om vat te krijgen op de precieze mechanismen die de bloei van cyanobacteriën veroorzaken, om de aard en werking van de gifstoffen te achterhalen en om voorspellingsmodellen voor cyanobacteriën te ontwikkelen. Dat om de gezondheidsrisico’s van de cyanobacteriën zoveel mogelijk het hoofd te bieden.
  Complexiteit van nutriëntenlimitaties in oppervlaktewateren
  Loeb, R. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 128)
  eutrofiëring - voedingsstoffen - oppervlaktewater - ecohydrologie - beperkende factoren - koolstof - fosfor - stikstof - silicium - fytoplankton - algen - cyanobacteriën - kwaliteitscontroles - kaderrichtlijn water - aquatische ecosystemen - eutrophication - nutrients - surface water - ecohydrology - limiting factors - carbon - phosphorus - nitrogen - silicon - phytoplankton - algae - cyanobacteria - quality controls - water framework directive - aquatic ecosystems
  Voor het oplossen van eutrofiëringsproblemen is het van belang te weten welk nutriënt er sturend is voor het optreden van deze effecten. In aquatische systemen is de bepaling van het groeilimiterende (sturende) nutriënt lastig, doordat toename van dit nutriënt niet noodzakelijkerwijs gepaard gaat met biomassatoename vanwege interacties met lichtlimitatie. Uit literatuur blijkt dat fosfor, zoals werd aangenomen, het nutriënt is dat het vaakst limiterend is voor algenbloei. Ook limitering door stikstof, koolstof en silicium komen echter voor. Voor het behoud van karakteristieke soorten water- en oeverplanten en van de biodiveristeit, zoals wordt vereist door de Kaderrichtlijn Water, is stikstof echter ook van groot belang.
  Eco-hydrodynamic modelling of primary production in coastal waters and lakes using BLOOM
  Los, F.J. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Marten Scheffer. - S.l. : S.n. - ISBN 9789085853299 - 276
  ecologie - wiskundige modellen - simulatiemodellen - kustwateren - meren - algen - cyanobacteriën - aquatische ecologie - aquatische ecosystemen - volkerak-zoommeer - voordelta - ecology - mathematical models - simulation models - coastal water - lakes - algae - cyanobacteria - aquatic ecology - aquatic ecosystems - volkerak-zoommeer - voordelta
  Met BLOOM wordt de hoeveelheid en samenstelling van algen uitgerekend in relatie tot de beschikbaarheid van voedingsstoffen, de hoeveelheid licht in het water en begrazing. In vergelijking tot de meeste andere operationele modellen beschouwt BLOOM een relatief groot aantal algensoorten en werkt het volgens een alternatief competitieprincipe. De rekentijd van het model is relatief kort, wat ervoor zorgt dat kan worden ingezet voor complexe systemen en langjarige berekeningen. BLOOM wordt wereldwijd toegepast op meren, stelsels van kanalen, zeearmen, lagunes en kustzeeën. Recente toepassingen betreffen de aanleg van de tweede Maasvlakte, analyse van de gevolgen van de stormvloedkering op de Lagune van Venetië en de milieu-effectrapportage van het Volkerak Zoommeer, waar het gaat om de vraag of dit zoet moet blijven of weer zout moet worden. Hoewel het model maar een deel van het aquatische ecosysteem nabootst, blijken de resultaten toch nauwkeurig genoeg om managers van waardevolle informatie te voorzien
  De beleving van grote wateren : de invloed van een aaantal man-made elementen onderzocht
  Vries, S. de; Boer, T.A. de; Goossen, C.M. ; Wulp, N.Y. van der - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 64) - 98
  mariene gebieden - meren - perceptie - gebouwen - jachthavens - turbines - cyanobacteriën - kustgebieden - omgevingspsychologie - menselijke invloed - marine areas - lakes - perception - buildings - marinas - turbines - cyanobacteria - coastal areas - environmental psychology - human impact
  De invloed van boorplatforms, windturbines, hoogbouw aan de kust, jachthavens en vooroevers op de beleving van grote wateren is onderzocht. Als enige niet man-made element is blauwalg meegenomen. De beleving beperkt zich hier tot de waardering voor de visuele component. Door middel van (gemonteerde) foto’s kreeg de ene groep de situatie met het element voorgelegd, een andere zonder. Ongeveer 2300 leden van een consumentenpanel, verdeeld over vier groepen, namen via het internet deel aan het onderzoek. Elke groep beoordeelde 30 foto’s. Boorplatforms hebben de grootste negatieve impact, gevolgd door windturbines en daarna hoogbouw. Vooroevers hebben als enige gemiddeld een (licht) positieve impact. De negatieve impact bleek groter naarmate de situatie zonder element aantrekkelijker werd gevonden. Systematische variaties van de verschijningsvorm van een element lieten zien dat de ‘stap’ van niet naar wel aanwezig zijn het grootste effect opleverde: de negatieve impact nam slechts gering toe met de variabelen nabijheid, grootte en aantal van het element. Trefwoorden: belevingswaarde, grote wateren, boorplatforms, windturbines, hoogbouw, jachthavens, vooroevers, blauwalg
  Climate change and bathing water quality
  Roijackers, R.M.M. ; Lürling, M.F.L.L.W. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR - 39
  waterkwaliteit - oppervlaktewater - zwemmen - waterrecreatie - volksgezondheid - eu regelingen - richtlijnen (directives) - pathogenen - cyanobacteriën - klimaatverandering - algen - nederland - kaderrichtlijn water - oppervlaktewaterkwaliteit - zwemwater - water quality - surface water - swimming - water recreation - public health - eu regulations - directives - pathogens - cyanobacteria - climatic change - algae - netherlands - water framework directive - surface water quality - swimming water
  In the new European bathing water directive, 2006/7/EG, two microbiological indicators, i.e. intestinal enterococci and Escherichia coli, are used to assess the state of the official outdoor bathing waters. In this directive also cyanobacteria are included, being a cause of insufficient bathing water quality. Climate change will affect bathing water quality with respect to both the number of pathogens and cyanobacteria, as well as their impact on human health. It is to be expected that by 2050, compared to 1990, the winters in The Netherlands will be milder and wetter, the summers will be warmer, with less frequent, but more intensive showers, thus increasing the chance for flooding and the growing season will be longer. It is most probable that these changes in climate will have effects on the health risk for bathing in surface waters. Therefore, a literature study was made to investigate the impact of climate change on bathing water quality and the applicability of the new European bathing water directive for The Netherlands
  Onderzoek naar bestrijding van blauwalgen door middel van 'Effectieve micro-organismen'
  Lürling, M.F.L.L.W. ; Euwe, M. ; Tolman, Y. - \ 2007
  Wageningen : WUR (Rapport / Wageningen UR, Leerstoelgroep Aquatische Ecologie & Waterkwaliteitsbeheer M342) - 71
  cyanobacteriën - waterkwaliteit - verontreinigingsbeheersing - preventie - stedelijke gebieden - randmeren - zuidelijk flevoland - cyanobacteria - water quality - pollution control - prevention - urban areas - randmeren - zuidelijk flevoland
  Door uitwisseling van nutriënten en deeltjes beïnvloedt het Gooimeer in grote mate de waterkwaliteit in Almere-Haven. Doordat de totale biomassa van ‘s zomers in het Gooimeer drijvende blauwalgen hoog is, kan er opeenhoping van grote hoeveelheden blauwalgen in de havenkom van Almere-Haven plaatsvinden. Dit gebeurde in 2006 en in mindere mate in 2007, ondanks allerlei in 2007 getroffen effectgerichte maatregelen. De opeenhopingen van blauwalgen zijn onwenselijk vanwege de mogelijke overlast (stank) en gezondheidsrisico’s. Aanvullende maatregelen lijken gewenst. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit, het werkingsmechanisme en eventuele neveneffecten van één van de in 2007 vooralsnog afgevallen mogelijke bestrijdingsmethodes van overmatige blauwalgenbloei, de Effectieve Micro-organismen (EM) modderballen is gericht onderzoek gedaan door middel van laboratoriumexperimenten met de EM-modderballen
  Long-term bioconcentration kinetics of hydrophobic chemicals in Selenastrum capricornutum and Microcystis aeruginosa
  Koelmans, A.A. ; Woude, H. van der; Hattink, J. ; Niesten, D.J.M. - \ 1999
  Environmental Toxicology and Chemistry 18 (1999). - ISSN 0730-7268 - p. 1164 - 1172.
  benzeen - chloride - polychloorbifenylen - hydrofobiciteit - waterverontreiniging - microcystis aeruginosa - algen - cyanobacteriën - ecotoxicologie - bioaccumulatie - aquatische ecosystemen - benzene - chloride - polychlorinated biphenyls - hydrophobicity - water pollution - microcystis aeruginosa - algae - cyanobacteria - ecotoxicology - bioaccumulation - aquatic ecosystems
  Sediment transport, light and algal growth in the Markermeer : a two-dimensional water quality model for a shallow lake
  Duin, E.H.S. van - \ 1992
  Agricultural University. Promotor(en): L. Lijklema. - Lelystad : Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Flevoland - ISBN 9789036910965 - 274
  meren - reservoirs - plassen - water - sediment - cyanobacteriën - algen - hydrologie - limnologie - fysische eigenschappen - waterkwaliteit - waterbeheer - straling - licht - lichtdoorlating - reflectie - refractie - absorptie - emissie - groei - plantenontwikkeling - modellen - onderzoek - oscillatoria agardhii - nederland - schizophyceae - optica - biologische eigenschappen - flevoland - waterbodems - lakes - reservoirs - ponds - water - sediment - cyanobacteria - algae - hydrology - limnology - physical properties - water quality - water management - radiation - light - light transmission - reflection - refraction - absorption - emission - growth - plant development - models - research - oscillatoria agardhii - netherlands - schizophyceae - optics - biological properties - water bottoms - flevoland

  This thesis reports on a study of the water quality in the Markermeer, focusing on the relationships between sediment transport, the light field and the growth of Oscillatoria agardhii . The study comprises two aspects: an extensive data collection program with the data analysis, and the development, calibration and application of a set of dynamic models, in order to assess the effect of management measures on these water quality aspects.

  The data collection program contained weekly and hourly monitoring of water quality variables. Characteristics of the sediment and characteristics of the light field were measured in fall velocity experiments with various sediment samples. Experiments were conducted with light and dark bottles and with a large perspex cylinder filled with Oscillatoria agardhii and placed in the lake. These experiments produced information on the growth characteristics of Oscillatoria agardhii in the Markermeer and on different kinds of adaptation of growth parameters to the light conditions.

  The model that has been developed to simulate the effect of management measures on the water quality of the Markermeer focusing on the effect of Oscillatoria agardhii , combines a sediment transport model (STRESS-2d), a light attenuation routine (CLEAR) and a growth model for Oscillatoria agardhii (ALGA). With the integrated model the effect of two management scenarios has been evaluated: the construction of the Markerwaard and increased flushing with water from the IJsselmeer.

  Modelling photosynthesis and oxygen in a shallow hypertrophic lake.
  Duin, E.H.S. van; Lijklema, L. - \ 1989
  Ecological Modelling 45 (1989). - ISSN 0304-3800 - p. 243 - 260.
  algen - computersimulatie - cyanobacteriën - eutrofiëring - hydrobiologie - meren - modellen - nederland - voedingsstoffen - fotosynthese - plassen - onderzoek - reservoirs - simulatie - simulatiemodellen - trofische graden - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - schizophyceae - algae - computer simulation - cyanobacteria - eutrophication - hydrobiology - lakes - models - netherlands - nutrients - photosynthesis - ponds - research - reservoirs - simulation - simulation models - trophic levels - water - water pollution - water quality - schizophyceae
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.