Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De N340- noodzakelijk goed door de tuin van Nederland; De relatie tussen infrastructuur en gebiedsontwikkeling in het Vechtdal.
  Middag, A.D. ; Timmermans, M. ; Hoofwijk, H. ; Jaarsma, C.F. - \ 2008
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 249) - ISBN 9789085851806 - 70
  landgebruiksplanning - regionale ontwikkeling - infrastructuur - verkeer - wegen - landschapsbescherming - dalen - beekdalen - overijssel - land use planning - regional development - infrastructure - traffic - roads - landscape conservation - valleys - brook valleys - overijssel
  De inrichting van Nederland gaat de komende decennia veranderen. Tegelijk blijft de mobiliteit sterk toenemen. Op verzoek van Stichting Duurzaam door het Vechtdal heeft de Wetenschapswinkel resultaten van onderzoek gepubliceerd, waaraan een eerder verschenen afstudeeronderwerp (van eerste twee auteurs) aan ten grondslag ligt.
  De Kathager Beemden: grasland vol moeras- en bosplanten, met het Crepido-Juncetum acutiflori als spil
  Weeda, E.J. - \ 2007
  Stratiotes 33/34 (2007). - ISSN 0928-2297 - p. 35 - 68.
  graslanden - vegetatie - plantengemeenschappen - inventarisaties - waterlopen - dalen - zuid-limburg - grasslands - vegetation - plant communities - inventories - streams - valleys - zuid-limburg
  De Kathager Beemden liggen in de noordelijke helft van Zuid-Limburg, op de flanken van het Geleenbeekdal, gemeente Nuth. Van de 40 ha met een reservaatbestemming is ruim de helft in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten; de rest is particulier bezit. In dit artikel wordt een gedetaillerd overzicht gegeven van de vegetatie in twee graslandpercelen op de oostelijke dalflank, waar op talrijke punten water uittreedt
  Sociaal leren in de Drentsche Aa
  Bommel, S. van; Röling, N.G. - \ 2005
  Werkplaats voor de leefomgeving 3 (2005)1. - ISSN 1574-2083 - p. 11 - 13.
  waterlopen - dalen - natuurbescherming - waterbeheer - besluitvorming - drenthe - streams - valleys - nature conservation - water management - decision making
  SLIM onderzoekers (Sociaal Leren voor Integraal Management en duurzaam waterbeheer in stroomgebieden) hebben in Drenthe gekeken naar sociaal-economische aspecten van duurzaam waterbeheer. De nadruk ligt daarbij op 'sociaal leren'; dat kan namelijk een belangrijk gegeven zijn voor een duurzame oplossing van conflicten rond natuurlijke hulpbronnen. SLIM heeft gekeken naar de reactie van boeren op de gebiedsgerichte plannen van Staatsbosbeheer
  Reconstructing late quaternary fluvial process controls in the upper aller valley (north Germany) by means of numerical modeling
  Veldkamp, A. ; Berg, M. van den; Dijke, J.J. van; Berg van Saparoea, R.M. van den - \ 2002
  Netherlands journal of geosciences 81 (2002)3-4. - ISSN 0016-7746 - p. 375 - 388.
  geomorfologie - kwartaire afzettingen - tektoniek - terrassen - dalen - simulatiemodellen - geologische sedimentatie - duitsland - rivieren - geomorphology - rivers - geological sedimentation - quaternary deposits - tectonics - terraces - valleys - simulation models - germany - terrace stratigraphy - maas record - europe - uplift - system
  The morpho-genetic evolution of the upper Aller valley (Weser basin, North Germany) was reconstructed using geological and geomorphologic data integrated within a numerical process model framework (FLUVER-2). The current relief was shaped by Pre-Elsterian fluvial processes, Elsterian and Saalian ice sheets, followed by Weichselian fluvial processes. Structural analysis based on subsurface data and morphological interpretations were used to reconstruct uplift/subsidence rates. A detailed analysis led to the hypothesis that we are dealing with either a NNW-SSE or a WSW-ENE oriented compression leading to uplift in the upper Aller valley. It is also hypothesised that the NNW-SSE compression might have caused strike-slip deformation leading to differential block movement and tilt.Two different uplift rate scenarios were reconstructed and used as a variable parameter in numerical modelling scenarios simulating the Late Quaternary longitudinal dynamics of the Aller. Each different scenario was run for 150.000 years and calibrated to the actual setting. The resulting model settings were consequently evaluated for their plausibility and validity. Subsequently, regional semi-3D simulations of valley development were made to test the two tectonic stress hypotheses. Differential tectonic uplift and regional tilt seems to have played an important role in shaping the current valley morphology in the upper Aller. Unfortunately, due to the uncertainties involved, we were unable to discriminate between the two postulated tectonic stress scenarios.
  Haalbaarheidsstudie Renkumse Beek; kosten en baten van herstel van een ecologische verbindingszone
  Vreke, J. ; Mansfeld, M.J.M. van - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 143) - 79
  natuurbescherming - waterlopen - industrieterreinen - ruimtelijke ordening - selectiecriteria - landschapsecologie - verspreiding - milieueffect - indicatoren - besluitvorming - nederland - dalen - gelderland - ecologische hoofdstructuur - nature conservation - streams - valleys - industrial sites - physical planning - selection criteria - landscape ecology - dispersal - environmental impact - indicators - decision making - netherlands - ecological network - gelderland
  In de ecologische verbinding van de Veluwe en de Rijnuiterwaarden is het bedrijventerrein Beukenlaan in Renkum een obstakel. Omdat de (her)inrichting als bedrijventerrein stagneert en herstel van de ecologische verbinding politiek actueel is, is de haalbaarheid geanalyseerd voor drie inrichtingssituaties voor dit terrien: bedrijventerrein, hoogwaardig beekdallandschap en een combinatie hiervan. Bepaald is dat de situaties technisch haalbaar zijn. Voor de financiële, maatschappelijke en bestuurlijke haalbaarheid zijn criteria geselecteerd door de doelstellingen van gemeentebeleid te confronteren met effecten van de inrichting. De waarde van de indicatoren is weergegeven via indicatoren, waarvan de scores voor de drie situaties zijn samengevat in een verzameltabel. De evaluatie is aan de politiek overgelaten.
  Hydrologische systeemanalyse "De Hilver": Effecten van ingrepen op de waterhuishouding
  Bolt, F.J.E. van der; Veldhuizen, A.A. - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 683.3) - 113
  hydrologie - systeemanalyse - waterbalans - grondwaterspiegel - kwel - ruimtelijke ordening - dalen - nederland - noord-brabant - hydrology - systems analysis - water balance - water table - seepage - physical planning - valleys - netherlands - noord-brabant
  Hydrologische systeemanalyse "De Hilver": Ecologische effectvoorspelling met NATLES
  Bolt, F.J.E. van der; Runhaar, J. - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 683.6) - 47
  hydrologie - systeemanalyse - ruimtelijke ordening - landgebruik - landevaluatie - dalen - ecosystemen - nederland - natuur - natuurtechniek - noord-brabant - hydrology - systems analysis - physical planning - land use - land evaluation - valleys - ecosystems - netherlands - nature - ecological engineering - noord-brabant
  Nederland helpt Polen met vernatting natuurgebied; hydrologische maatregelen in Biebrza-vallei
  Querner, E.P. - \ 1999
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 32 (1999)18. - ISSN 0166-8439 - p. 46 - 47.
  begrazing - dalen - wetlands - natuurreservaten - nationale parken - verdroging - hydrologie - herstel - polen - natuur - stroomdalen - grazing - valleys - wetlands - nature reserves - national parks - desiccation - hydrology - rehabilitation - poland - nature - stream valleys
  Het Biebrza Nationale Park in het noordoosten van Polen lijdt onder verdroging als gevolg van drainagekanalen t.b.v. de landbouw. Met het SIMGRO-model worden hydrologische herstelmaatregelen, zoals afdamming en demping van kanalen, doorgerekend, o.a. de consequenties voor grasgroei, berijdbaarheid voor hooien en begrazing met runderen
  Verwijdering van stikstof en fosfor door bufferstroken langs de Mosbeek
  Molen, D.T. van der; Kruijne, R. ; Uunk, E.J.B. - \ 1998
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 4 (1998)2. - ISSN 1382-6069 - p. 27 - 39.
  natuurbescherming - hydrologie - waterkwaliteit - waterbeheer - fosfor - stikstof - dalen - bufferzones - overijssel - twente - nature conservation - hydrology - water quality - water management - phosphorus - nitrogen - valleys - buffer zones - overijssel - twente
  Bufferstroken worden genoemd als mogelijke gebiedsgerichte maatregel om de belasting van oppervlaktewater met meststoffen uit de landbouw te verminderen. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende mogelijke vormen van bufferstroken en op processen die een rol spelen bij bufferstroken. Perspectieven voor bufferstroken zijn onderzocht middels veldmetingen nabij de Mosbeek in Noordoost-Twente. Op basis van metingen van de hydrologie en chemie in het grondwater is met behulp van een modelinstrumentarium nagegaan in hoeverre bufferstroken de belasting van de beek met stikstof en fosfor kunnen verminderen
  Verwijdering van stikstof en fosfor door bufferstroken langs de Mosbeek
  Molen, D.T. van der; Kruijne, R. ; Uunk, E.J.B. - \ 1998
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 31 (1998)3. - ISSN 0166-8439 - p. 26 - 28.
  natuurbescherming - hydrologie - waterkwaliteit - waterbeheer - fosfor - stikstof - dalen - bufferzones - overijssel - twente - nature conservation - hydrology - water quality - water management - phosphorus - nitrogen - valleys - buffer zones - overijssel - twente
  Nutrientenbelasting van grond- en oppervlaktewater in de stroomgebieden van de Beerze, de Reusel en de Rosep
  Bolt, F.J.E. van der; Walsum, P.E.V. van; Groenendijk, P. ; Oosterom, H.P. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 306)
  analogen - dierlijke meststoffen - kanalen - derivaten - grondwaterverontreiniging - hydrologie - uitspoelen - modellen - fosfaten - fosforpentoxide - verontreinigingsbeheersing - bescherming - onderzoek - rivieren - bodem - beregening met sproeiers - waterlopen - oppervlaktewater - dalen - water - waterbeheer - waterverontreiniging - waterkwaliteit - watervoorraden - Nederland - noord-brabant - analogues - animal manures - canals - derivatives - groundwater pollution - hydrology - leaching - models - phosphates - phosphorus pentoxide - pollution control - protection - research - rivers - soil - sprinkler irrigation - streams - surface water - valleys - water - water management - water pollution - water quality - water resources - Netherlands - noord-brabant
  Perceelsonderzoek naar het effect van beekbegeleidende bufferstroken op de stikstof- en fosforbelasting van de Mosbeek; gebiedsbeschrijving, veldonderzoek en modelmatige analyse van de hydrologie
  Hendriks, R.F.A. ; Leene, G.J. ; Massop, H.T.L. ; Kruijne, R. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 223
  natuurbescherming - hydrologie - waterkwaliteit - waterbeheer - fosfor - stikstof - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - onderzoek - dalen - nederland - bufferzones - overijssel - twente - nature conservation - hydrology - water quality - water management - phosphorus - nitrogen - physical planning - land use - zoning - research - valleys - netherlands - buffer zones - overijssel - twente
  Op een locatie in Noordoost-Twente zijn de af- en uitspoeling van stikstof en fosfor naar de Mosbeek en het effect van bufferstroken hierop onderzocht. In het veld is de bodem onderzocht, zijn hydrologische metingen verricht, is de chemische samenstelling van grondwater en oppervlakkig afstromend water bepaald, en zijn twee tracerexperimenten gedaan. Met het eendimensionale model SWAP is de hydrologie van de onderzoekslocatie gemodelleerd. Het model is gekalibreerd op gemeten grondwaterstanden en oppervlakkige afstroming. Met het gekalibreerde model zijn hydrologische berekeningen gedaan voor maos- en graspercelen met en zonder bufferstrook. De resultaten vormden de invoer voor de berekening van de nutriëntenbelasting.
  Perceelsonderzoek naar het effect van beekbegeleidende bufferstroken op de stikstof- en fosforbelasting van de Mosbeek; nutriëntenonderzoek en scenarioberekeningen
  Kruijne, R. - \ 1996
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 420.2) - 137
  natuurbescherming - hydrologie - waterkwaliteit - waterbeheer - fosfor - stikstof - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - onderzoek - dalen - nederland - bufferzones - overijssel - twente - nature conservation - hydrology - water quality - water management - phosphorus - nitrogen - physical planning - land use - zoning - research - valleys - netherlands - buffer zones - overijssel - twente
  In Noordoost-Twente zijn de afspoeling en uitspoeling van stikstof en fosfor naar de Mosbeek en het effect van bufferstroken op deze nutriëntenbelasting onderzocht. Een tweedimensionale toepassing van het model ANIMO is gekalibreerd op fosfaatbezettingsfracties in de bovengrond en op concentraties nitraat, ammonium en fosfor in het ondiepe grondwater. Vervolgens zijn scenarioberekeningen op maos- en graspercelen uitgevoerd. De som van de afspoeling en uitspoeling van stikstof van maospercelen is groter dan die van grasland. De nutriëntenbelasting is bepaald voor de huidige perceelsinrichting en voor de inrichting met diverse typen bufferstroken. De bufferstroken met grasland van tien meter breedte geven de grootste reducties.
  Spatial variability of soil actual and potential acidity in the mangrove agroecosystem of West Africa.
  Sylla, M. ; Stein, A. ; Mensvoort, M.E.F. van; Breemen, N. van - \ 1996
  Soil Science Society of America Journal 60 (1996). - ISSN 0361-5995 - p. 219 - 229.
  zure gronden - kattekleigronden - dalen - west-afrika - geostatistiek - agro-ecosystemen - acid soils - acid sulfate soils - valleys - west africa - geostatistics - agroecosystems
  Evaluatie van inundatie-scenario's voor rivierbegeleidende graslanden langs de Dinkel
  Hommel, P.W.F.M. ; Dirkx, G.H.P. ; Prins, A.H. ; Wolfert, H.P. ; Vrielink, J.G. - \ 1995
  In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 311 - 316.
  graslanden - hooiland - weiden - plantengemeenschappen - herstel - graslanden, gematigde streken - gematigde klimaatzones - dalen - natuurtechniek - natuur - overijssel - twente - grasslands - meadows - pastures - plant communities - rehabilitation - temperate grasslands - temperate zones - valleys - ecological engineering - nature - overijssel - twente
  Op de hogere oeverwallen langs de Dinkel komt een bijzonder graslandtype voor: Diantho-Armerietum of Dinkelgrasland. Dit graslandtype heeft zijn optimum op droge, schrale, leemarme, vrij jonge gronden. Incidentele inundaties zijn essentieel voor behoud en ontwikkeling van Dinkelgraslanden. De hoogteligging is hierbij van groot belang. Te laag gelegen zones worden sterk beonvloed door het voedselrijke rivierwater; te hoog gelegen zones zijn gevoelig voor bodemverzuring. Handhaving van de huidige overstromingsfrequentie biedt de beste kansen voor de ontwikkeling van nieuwe Dinkelgraslanden.
  International Geographical Union : working group on the geomorphology of river and coastal plains
  Stichting voor Bodemkartering, - \ 1982
  Wageningen : Soil Survey Institute
  geomorphology - valleys - terraces - relief - water erosion - world - geomorfologie - dalen - terrassen - reliëf - watererosie - wereld
  Congres Stiboka
  Frequentieverdeling van de grondwaterdiepte in het gebied van de Lunterse beek en de invloed hiervan op de opbrengst-depressies
  Anonymous, - \ 1961
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurteechniek en Waterhuishouding no. 89) - 9
  dalen - grondwaterspiegel - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - nederland - gelderland - gelderse vallei - valleys - water table - yield increases - yield losses - yields - netherlands - gelderland - gelderse vallei
  Verband tussen grondwaterstand en gewasproductie; een statistische analyse in een stroomgebied in de Gelderse Vallei
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.