Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 75

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  High Potential in the Lower Zambezi: a way forward to sustainable development
  Dekker, F. ; Driel, W.F. van; Geenen, B.E.H. - \ 2011
  Wageningen : Delta Alliance (Delta Alliance Series 2) - 32
  klimaatverandering - hoogwaterbeheersing - delta's - mozambique - climatic change - flood control - deltas - mozambique
  This position paper provides an overview of the major developments in the Lower Zambezi Basin and Delta and indicates the main issues that play a role with these developments. Furthermore it suggests a way forward with actions as perceived by the delegates from the Netherlands and Mozambique on the short and mid-term and a long term vision. The position paper is intended as a starting point for long term cooperation in the basin with the ultimate aim to support organizations in sustainable development of the Basin and Delta.
  Launching Delta Alliance, final report of phase 2
  Driel, W.F. van; Block, D. de - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR/Alterra - ISBN 9789490070373
  waterbeheer - stedelijke gebieden - delta's - klimaatadaptatie - water management - urban areas - deltas - climate adaptation
  Delta Alliance is a network that aims to improve the resilience of the world’s deltas. It provides a foundation and framework for international knowledge sharing and development around delta issues. Phase 2 focussed on three components: developing the Delta Alliance organization, initiating network activities and (development of) research and knowledge sharing projects.
  Vier kijkrichtingen voor de mariene natuur in 2040 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011
  Wiersinga, W.A. ; Wal, J.T. van der; Jak, R.G. ; Baptist, M.J. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 263) - 108
  natuurbescherming - biodiversiteit - wadden - delta's - noordzee - mariene gebieden - nature conservation - biodiversity - tidal flats - deltas - north sea - marine areas
  Dit achtergronddocument geeft een beschrijving van vier verschillende ontwikkelingsrichtingen van de natuur in de Noordzee, het Waddengebied en de Delta in het jaar 2040, dus over 30 jaar, uitgaande van vier natuurvisies. Het doel van dit document is om de mogelijke toekomst van de natuur in zee te schetsen in relatie tot de gebruiksmogelijkheden van de zee en de daarvoor te hanteren beleidsstrategie. Dit wordt gedaan aan de hand van de vier kijkrichtingen zoals deze tot stand zijn gekomen voor de Natuurverkenning 2011: Vitale natuur, Beleefbare natuur, Functionele natuur en Inpasbare natuur. Per kijkrichting komen aan de orde: de uitgangspunten, hoe de natuur in 2040 eruit ziet en op welk wijze gebruik wordt gemaakt van de zee. Verder worden de effecten op de kwaliteit van elf onderscheiden natuurtypen beschreven waarna de beleidsstrategie wordt geschetst aan de hand van zeven kenmerken. De haalbaarheid van elke kijkrichting is beoordeeld op basis van twee criteria. Ten slotte worden de kijkrichtingen vergeleken op basis van hun impact op de biodiversiteit.
  Zoet-zoutovergangen in Nederland; stand van zaken en kansen voor de toekomst : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011
  Kuijs, E.K.M. ; Steenbergen, J. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 259) - 62
  natuurbescherming - ecologisch herstel - estuaria - zoet water - zout water - recreatie - ecosysteemdiensten - aquacultuur - delta's - nature conservation - ecological restoration - estuaries - fresh water - saline water - recreation - ecosystem services - aquaculture - deltas
  Deze natuurverkenning voor de zoet-zoutovergangen in Nederland is onderdeel van de Natuurverkenning 2011, en heeft tot doel beleidsmakers een beeld te geven van de verschillende denkrichtingen waarmee ze beleid op kunnen stellen over hoe in de toekomst met zoet-zoutovergangen om te gaan. Er is uitgegaan van de huidige situatie, en van de problemen en kansen die in deze estuariene gebieden aanwezig zijn. Dit heeft geresulteerd in vier uitgewerkte kijkrichtingen, (vitale natuur, functionele natuur, beleefbare natuur en inpasbare natuur) waarin getracht is inzicht te geven in de manier waarop we de zoet-zoutovergangen in onze delta in 2040 zouden kunnen inrichten en gebruiken. Dit varieert van een situatie volledig gericht op het herstel en behoud van de natuur tot een situatie waarin er geen rekening wordt gehouden met de natuur. De estuaria kunnen hierbij intensiever gebruikt worden voor bijvoorbeeld vormen van aquacultuur, recreatie en visserij.
  Open Haringvliet levert geld op
  Groot, R.S. de; Boehnke-Henrichs, A. - \ 2011
  Nieuwsbrief Milieu en Economie 2011 (2011)17 feb.
  landschapselementen - natuurontwikkeling - dijken - kustwateren - delta's - haringvliet - landscape elements - nature development - dykes - coastal water - deltas - haringvliet
  Wanneer het Haringvliet een open verbinding krijgt met de Noordzee, levert dat naar verwachting jaarlijks minimaal 500 miljoen euro aan monetaire baten op door betere transportmogelijkheden, recreatie, toename van biodiversiteit, verhoogde opname van fijnstof en algemene verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft, in samenwerking met Bureau Stroming, een alternatief voor de huidige gesloten delta geschetst, waarin veiligheid, economische ontwikkeling en herstel en behoud van ecologische waarden samen kunnen gaan
  Analysis of the thickness of a fresh water lens and of the transition zone
  Eeman, S. ; Leijnse, A. ; Raats, P.A.C. ; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2011
  Advances in Water Resources 34 (2011)2. - ISSN 0309-1708 - p. 291 - 302.
  geohydrologie - watervoerende lagen - zoet water - zout water - delta's - geohydrology - aquifers - fresh water - saline water - deltas - submarine groundwater discharge - porous-media - coastal aquifer - brine transport - barrier-island - interface - flow - infiltration - dispersion - intrusion
  In regions with saline groundwater, fresh water lenses may develop due to rainwater infiltration. The amount of fresh water that is available for e.g. agricultural crops depends on the thickness of the lens and the extent of mixing between fresh and saline water. In this paper, we consider the mixing of fresh water and upward moving saline ground water in low-lying deltaic areas. The parameters that dominate the flow and transport problem are investigated using dimensionless groups and scaled sensitivities. We characterize the numerically simulated thicknesses of the lens and of the mixing zone by spatial moments. Rayleigh number and mass flux ratio, which is the ratio of the salt water seepage and the precipitation, determine the thickness of the fresh water lens. The local thickness of the mixing zone is mainly influenced by the dispersive/diffusive groups and the mass flux ratio. In addition, convergence of streamlines towards an outflow boundary affects the thickness, particularly in the vicinity of this boundary. Analytical and numerical steady state solutions for lens thickness are compared, taking into account upward seepage, for the two cases with and without a density difference between lens and underlying groundwater. Agreement between the numerical and analytical solutions for the lens thickness is good except when the mass flux ratio becomes small. For zero mass flux ratio, it is implicitly assumed in the analytical solution that salt water is stagnant, and that is unrealistic. Relative contributions of longitudinal and transversal hydrodynamic dispersion and diffusion to the thickness of the mixing zone are quantified numerically for different phases of lens formation. Longitudinal dispersion dominates in the early stages of lens formation, while diffusion and transversal dispersion dominate at steady state
  Delta Alliance
  Slingerland, C.T. - \ 2010
  klimaatverandering - overstromingen - kustgebieden - delta's - azië - vs - onderzoeksprojecten - climatic change - floods - coastal areas - deltas - asia - usa - research projects
  Overal ter wereld wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in delta’s en manieren van adaptatie om met deze uitdagingen om te gaan. Delta Alliance zal internationale samenwerking (onderzoek, governance etc.), multi-stakeholder dialogen en uitwisseling van informatie ondersteunen.
  Delta Alliance International
  Slingerland, C.T. - \ 2010
  klimaatverandering - overstromingen - delta's - kustgebieden - vs - climatic change - floods - deltas - coastal areas - usa
  Presented at the Delta Alliance Dutch Wing - Kick off on April 22, 2010 in Rotterdam
  Delta Alliance
  Slingerland, C.T. - \ 2010
  klimaatverandering - overstromingen - kustgebieden - delta's - azië - vs - climatic change - floods - coastal areas - deltas - asia - usa
  Experiences and research from across deltas must be shared and collaborative research must be undertaken to support delta regions in responding quickly and effectively to their mounting challenges.
  Knowledge for Climate (KvK) launching Delta Alliance: first phase final report
  Driel, W.F. van; Slingerland, C.T. ; Trajan, K.J. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR, Alterra, Environmental Sciences Group - ISBN 9789490070205 - 22
  klimaatverandering - overstromingen - kustgebieden - delta's - azië - climatic change - floods - coastal areas - deltas - asia
  River delta regions worldwide experience mounting challenges in the face of global changes. River delta regions may be considered some of the wealthiest places in the world, drawing huge populations with their rich environmental resources and strong economic potentials. Yet, natural vulnerability and dense populations present great problems for many river deltas, which are aggravated by the impacts of a changing climate.
  Proceedings of the International Workshop on: methods and tools for water-related adaptation to climate change and climate proofing
  Moerwanto, A.S. ; Driel, W. van; Susandi, A. ; Schrevel, A. ; Meer, P.J. van der; Jacobs, C. - \ 2010
  The Hague [etc.] : Co-operative Programme on Water and Climate - 43
  waterbeheer - klimaatadaptatie - stedelijke gebieden - delta's - kennisoverdracht - azië - water management - climate adaptation - urban areas - deltas - knowledge transfer - asia
  The workshop fits in the National Water Plan of the Netherlands’ government of which the international chapter includes the strengthening of cooperation with other delta countries, including Indonesia, Vietnam and Bangladesh and is part of the work plan of the Cooperative Programme on Water and Climate, a Netherlands’ sponsored programme with the objective to improve knowledge and capacity on the relation between water and climate change especially in developing countries and countries in transition.
  Comparative assessment of the vulnerability and resilience of 10 deltas : work document
  Bucx, T. ; Marchand, M. ; Makaske, B. ; Guchte, C. van de - \ 2010
  Delft-Wageningen : Deltares (Delta Alliance report number 1) - ISBN 9789490070397 - 177
  waterbeheer - klimaatadaptatie - stedelijke gebieden - delta's - afrika - azië - europa - noord-amerika - water management - climate adaptation - urban areas - deltas - africa - asia - europe - north america
  Background information about: Nile delta (Egypt), Incomati delta (Mozambique), Ganges-Brahmaputra-Meghna (Bangladesh), Yangtze (China), Ciliwung (Indonesia), Mekong (Vietnam), Rhine-Meuse (The Netherlands), Danube (Romania), California Bay-Delta, Mississippi River Delta (USA)
  Stochastic risk analysis of soil and ground water salinity in river delta areas
  Shah, S.H.H. ; Rinaldo, A. ; Rozema, J. ; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2010
  bodemchemie - verzilting - neerslag - grondwater - delta's - kustgebieden - soil chemistry - salinization - precipitation - groundwater - deltas - coastal areas
  In deltaic areas worldwide, groundwater salinity is a problem. Replenishment of water in the rootzone (upper soil layer) by saline groundwater leads to salinity problems, that may be irreversible. Our aim is to avoid salinity problems, taking into account that weather is unpredictable from year to year.
  Climate change effects on restoration of estuarine dynamics within the Delta region
  Wijsman, J.W.M. ; Bouma, T.J. ; Brink, A. van den; Wesenbeeck, B.K. van - \ 2010
  klimaatverandering - soortendiversiteit - habitats - ecologisch herstel - delta's - zuidwest-nederland - climatic change - species diversity - habitats - ecological restoration - deltas - south-west netherlands
  Aims of this study: Predict the effects of climate change and human adaptations on (potential) valuable habitats and species in the Dutch Delta region; Testing of coupling of models of climate change, hydrodynamics, water quality and habitats. Poster presented at the conference Deltas in Times of Climate Change, Rotterdam, the Netherlands 29 September - 1 October 2010.
  Comparitive assessment of the vulnerability and resilience of 10 deltas, synthesis report
  Bucx, T. ; Marchand, M. ; Makaske, B. ; Guchte, C. van de - \ 2010
  Delft-Wageningen : Deltares (Delta Alliance report nr. 1) - ISBN 9789490070397 - 100
  delta's - waterbeheer - internationale samenwerking - klimaatverandering - amerika - afrika - azië - nederland - deltas - water management - international cooperation - climatic change - america - africa - asia - netherlands
  The proposed framework for delta assessment and especially the scorecards are intended to enhance awareness raising, discussion and prioritization on most relevant delta issues, in each delta but also in comparison with other deltas. This should lead to more efficient and effective (multi-sectoral) policy formulation, management design and implementation, in concrete Delta plans, pilot-projects and (research) programmes. The target groups are all stakeholders who are involved in delta management at different levels and with different interests (government, private companies, NGOs, public), and who wish to contribute to the resilience of their own delta and other deltas worldwide.
  Deltas Meeting Rapport 2010
  Pijnappels, M.H.J. ; Pater, F. ; Steenis, O.M.B. van - \ 2010
  Amsterdam : Deltas - 68
  klimaatverandering - waterbeheer - kustgebieden - delta's - conferenties - wereld - climatic change - water management - coastal areas - deltas - conferences - world
  Comprehensive report of the first international delta conference Deltas in Times of Climate Change in Rotterdam. The conference attracted over 1.150 participants from all over the world and from different backgrounds: science, policy and practice. The participants debated climate adaptation strategies for deltas and delta cities and exchanged knowledge, which was widely offered in more than 70 sessions. Many contacts between scientists, policy makers and practitioners were established, refreshed and deepened. Relations between delta cities in and outside Connecting Delta Cities (CDC) were strengthened and the Delta Alliance was launched.
  Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta: een verkenning. Samenvatting
  Vries, A. de; Veraart, J.A. ; Vries, I. de; Oude Essink, G.H.P. ; Zwolsman, G.J. ; Creusen, R. ; Buijtenhek, H.S. - \ 2009
  Utrecht : Kennis voor Klimaat, Programmabureau Kennis voor Klimaat - ISBN 9789490070151 - 12
  waterbeheer - ruimtelijke ordening - delta's - hoogwaterbeheersing - klimaatverandering - zoet water - verzilting - kaderrichtlijn water - zuidwest-nederland - zeeland - noord-brabant - zuid-holland - water management - physical planning - deltas - flood control - climatic change - fresh water - salinization - water framework directive - south-west netherlands - zeeland - noord-brabant - zuid-holland
  Ter ondersteuning van de politiek bestuurlijke besluitvorming over de toekomst van het Volkerak-Zoommeer heeft het nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat de wetenschappelijke kennis en inzichten, die hiervoor van belang zijn, op een rijtje gezet. In deze studie is de nadruk gelegd op de lange termijn: in hoeverre past het zout maken van het Volkerak-Zoommeer in een lange termijn strategie voor klimaatadaptatie. Wij komen tot de conclusie dat de huidige praktijk van het waterbeheer (het zgn zoetspoelen), ongeacht het zout maken van het Volkerak-Zoommeer, als gevolg van ontwikkelingen in het klimaat en in de landbouw binnen afzienbare termijn zijn grenzen nadert. Er is voldoende kennis voorhanden om bij een zout Volkerak-Zoommeer tot een effectieve zoetwatervoorziening te komen. Voor de verdere toekomst van de waterhuishouding van de Zuidwestelijke Delta liggen er nog verschillende opties open, ook als het klimaat verder verandert
  De toestand van de zoute natuur in Nederland : vissen, benthos en zeezoogdieren
  Meesters, H.W.G. ; Hofstede, R. ter; Mesel, I.G. de; Craeymeersch, J.A.M. ; Deerenberg, C.M. ; Reijnders, P.J.H. ; Brasseur, S.M.J.M. ; Fey-Hofstede, F.E. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 97) - 97
  biodiversiteit - mariene gebieden - vissen - zoogdieren - noordzee - delta's - waddenzee - zuidwest-nederland - biodiversity - marine areas - fishes - mammals - north sea - deltas - wadden sea - south-west netherlands
  Dit rapport geeft een overzicht van tijdsreeksen van vis-, benthos- en zeezoogdiergegevens. Met statistische analyses is onderzocht of er significante trends zijn in de ontwikkeling van de verschillende soorten. Aan de hand van referentiewaarden is de natuurkwaliteit bepaald. De resultaten laten zien dat er reden tot bezorgdheid is. Veel soorten laten een negatieve trend zien, een afname in de tijd. Vooral in de Waddenzee is voor een groot deel van de onderzochte soorten het beeld negatief. Het berekenen van de natuurkwaliteit gaf een aantal complicaties. Vooral voor vissen en benthos (schelpdieren) was het niet mogelijk om een goede historische referentie te vinden. Daarom is als referentie het gemiddelde van de eerste drie jaar van de meetreeks genomen. Omdat de tijdsreeksen verschillen in begintijd zijn de referentiewaarden niet allemaal gebaseerd op dezelfde periode. Uit de combinatie van trends en kwaliteit blijkt dat het met een groot aantal soorten niet goed gaat. Voor sommige soorten waarmee het in relatie tot referentiewaarden disproportioneel goed gaat, kan klimaatverandering een rol spelen. Voor de Waddenzee zijn er maar zeer weinig soorten die het goed doen. Trefwoorden: Graadmeters, indicatoren, trends, mariene milieu, Delta gebied, Waddenzee, Noordzee, vissen, benthos, schelpdieren, zeezoogdieren
  Assessment of effects of chemical contaminants in dredged material on marine ecosystems and human health
  Schipper, C.A. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Tinka Murk; Ivonne Rietjens. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085855415 - 153
  baggeren - sediment - mariene gebieden - toxicologie - biologische indicatoren - risicoschatting - delta's - mariene ecologie - noordzee - ecotoxicologie - dredging - sediment - marine areas - toxicology - biological indicators - risk assessment - deltas - marine ecology - north sea - ecotoxicology
  Om te voorkomen dat scheepvaartroutes dichtslibben moeten waterwegen en havens in deltagebieden regelmatig worden gebaggerd. Wereldwijd worden op jaarbasis honderden miljoenen tonnen baggerspecie en sediment verwijderd. Nederland verspreidt jaarlijks meer dan 25 miljoen kubieke meter gebaggerd sediment in de Noordzee. Hierbij is het van belang te kunnen bepalen wat de risico's zijn voor het ecosysteem. Het in sediment identificeren van chemische stoffen die een potentieel risico vormen voor het ecosysteem of voor de menselijke gezondheid is dan ook het onderwerp van veel studies. Dit proefschrift onderzoekt de toepasbaarheid van in vitro, in vivo bioassays en bio-indicatoren als mogelijke beoordelingsinstrument voor het vaststellen van de schadelijke effecten op zeeorganismen van complexe chemische verbindingen in sediment
  Sluiting voor visserij: goed voor de natuur?
  Mesel, I.G. de; Smit, C.J. - \ 2009
  Nature Today 2009 (2009)19-06-2009.
  delta's - visserij - vissen - bodembiologie - natuurbescherming - zuidwest-nederland - westerschelde - deltas - fisheries - fishes - soil biology - nature conservation - south-west netherlands - western scheldt
  In de Voordelta, de Oosterschelde en de Westerschelde zijn sinds een tiental jaren enkele gebieden gesloten voor schelpdier- en/of bodemberoerende visserij. Deze sluitingen zijn bedoeld om de bodem en de bodemdieren te beschermen. Wageningen IMARES onderzocht of deze sluitingen ook het gewenste effect hebben gehad. In één gebied is het effect op de natuurwaarden inderdaad positief; voor andere gebieden is het niet mogelijk eenduidige conclusies te trekken.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.