Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 94

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voortgang realisatie nationaal natuurbeleid : technische achtergronden van een aantal indicatoren uit de digitale Balans van de Leefomgeving 2016
  Sanders, M.E. ; Wamelink, G.W.W. ; Wegman, R.M.A. ; Clement, J. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 79) - 74
  ecologische hoofdstructuur - ecologie - ecosystemen - verdroging (milieu) - verzuring - depositie - natuurbeleid - ecological network - ecology - ecosystems - groundwater depletion - acidification - deposition - nature conservation policy
  The Dutch government is, together with its partners, taking measures to create a coherent network ofprotected nature areas and to improve environmental conditions. This in order to halt the decline in the areaof natural habitat and biodiversity and to improve their conservation status. The Government wants to stayinformed on the progress of this policy. The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) has selectedindicators that should provide answers to the question: ‘What is the progress of the policy measures taken,especially for realising the nature network, improving the nature quality and the environmental conditions aswell?’ The selected indicators have been updated and analysed in order to assess this progress. This reportdescribes the results of the policy measures taken on the basis of the indicators, the technical setting of thedata and methods used to bring these indicators up to date and the reliability and acceptability of it
  30 vragen en antwoorden over zwavel
  Schils, René - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 68
  zwavel - zwavelmeststoffen - bemesting - uitspoelen - depositie - sulfur - sulfur fertilizers - fertilizer application - leaching - deposition
  Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet gevraagd de belangrijkste vragen en antwoorden over zwavel op toegankelijke wijze te beschrijven. Deze publicatie brengt het onderwerp zwavel voor het voetlicht.
  Functionele diversiteit mycorrhizaschimmels onder druk door stikstofdepositie
  Ozinga, W.A. ; Kuijper, Thomas - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)117. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 22.
  mycorrhizaschimmels - functionele biodiversiteit - stikstof - stikstofkringloop - depositie - ecosystemen - bosgebieden - mycorrhizal fungi - functional biodiversity - nitrogen - nitrogen cycle - deposition - ecosystems - woodlands
  Bosbodems kunnen veel verschillende ectomycorrhiza-vormende schimmels herbergen. In de herfst is een glimp van deze ondergrondse rijkdom te zien via de vorming van vruchtlichamen (‘paddenstoelen’). De ectomycorrhizaschimmels spelen een belangrijke rol bij onder andere de nutriëntenkringloop, de vastlegging van koolstof en de natuurlijke regeneratie van bomen. Hoge stikstofgehaltes in de bodem leiden echter tot een sterke afname van de abundantie en diversiteit aan mycorrhizaschimmels en dit kan doorwerken in het hele ecosysteem.
  Effecten van landschapselementen op de ammoniakdepositie in Natura 2000- gebieden
  Kros, J. ; Gies, T.J.A. ; Voogd, J.C.H. ; Vries, Wilco de; Aben, Jan ; Pul, Addo - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2689) - 37
  landschapselementen - landschap - ammoniak - depositie - overijssel - landscape elements - landscape - ammonia - deposition - overijssel
  Om het mogelijke effect van het aanbrengen van landschapselementen op de NHx (NH3 + NH4 +) depositie op Natura 2000-gebieden in te schatten, is door Alterra een aantal indicatieve berekeningen uitgevoerd voor de gehele provincie Overijssel. De berekeningen zijn uitgevoerd met het OPS-model van het RIVM. Het aanbrengen van een landschapselement van 50m breed rondom bedrijven, lijkt van de doorgerekende scenario’s het meestbelovend.
  Influence of adjuvants on the deposition of mancozeb
  Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. ; Topper, C.G. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 5) - 14
  solanum tuberosum - aardappelen - plantenziekten - oömycota - phytophthora infestans - fungiciden - mancozeb - hulpstoffen - depositie - indonesië - potproeven - nederland - solanum tuberosum - potatoes - plant diseases - oomycota - phytophthora infestans - fungicides - mancozeb - adjuvants - deposition - indonesia - pot experimentation - netherlands
  Verbetering spuittechniek in de teelt van potgrond : proof of principle toepassing Electrospray in de Glastuinbouw
  Agostinho, L.L. ; Os, E.A. van; Riemersma, T. ; Nederlof, M. ; Staaij, M. van der - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1322) - 34
  glastuinbouw - gewasbescherming - groeiremmers - methodologie - spuiten - bestrijdingsmethoden - depositie - proeven - druppelstudies - dosering - effecten - greenhouse horticulture - plant protection - growth inhibitors - methodology - spraying - control methods - deposition - trials - droplet studies - dosage - effects
  ElectroHydroDynamische Atomisatie (EHDA) wordt ook wel “electrospraying” genoemd. Atomisatie is het proces van het uit elkaar vallen van een vloeistof in kleine druppeltjes. Een elektrisch veld wordt toegepast om het proces van druppelvorming (grootte van de druppels) te beïnvloeden en de druppeltjes een elektrisch lading mee te geven. De geladen druppeltjes stoten elkaar af waardoor een nevel ontstaat. Deze wordt aangetrokken door het gewas. Drie methoden van toepassen van gewasbeschermingsmiddelen zijn met elkaar vergeleken met behulp van een fluorescerende stof (Tinopal) op de bladeren van potplanten en chrysantenstek en bloemknoppen van roos: EHDA, conventioneel en een pulverisateur (rugketel). De verdeling van druppeltjes over de bladeren bij toepassing van EHDA is goed zowel bij de rozen als bij de potplanten en chrysantenstekken. Op de onderkant van de bladeren zijn echter geen druppletjes terecht gekomen. Dit heeft te maken met de grootte van de druppels, 200 micron. Deze zijn te zwaar om af te buigen naar de onderkant van de bladeren. Onderzoek in het verleden heeft aangetoond dat druppels met een kleinere diameter wel op de onderkant van de bladeren terecht komen. Bloemknoppen zijn opengemaakt om te kijken in hoeverre de druppeltjes in de knoppen zijn doorgedrongen. Bij toepassing van EHDA blijkt dit dieper te zijn dan bij de andere methoden.
  Hoe stikstof de vlinders laat stikken
  Wallis de Vries, M.F. - \ 2013
  Entomologische Berichten 73 (2013)4. - ISSN 0013-8827 - p. 158 - 163.
  lepidoptera - habitats - depositie - stikstof - natuurgebieden - terrestrische ecologie - milieufactoren - deposition - nitrogen - natural areas - terrestrial ecology - environmental factors
  De verstoring van de stikstofkringloop door de mens, via de productie van kunstmest en via industrie en verkeer, wordt als één van de grootste bedreigingen beschouwd voor de ecologische stabiliteit van de aarde. De atmosferische depositie van stikstof dringt tot ver in de natuurgebieden door. De effecten op de biodiversiteit zijn voor planten al goed onderzocht, maar de doorwerking op de dierenwereld is nog goeddeels onbekend. Dit artikel belicht de invloed op dagvlinders. De meeste soorten daarvan komen in stikstofarme milieus voor. Bij deze groep overheerst de neerwaartse trend, in tegenstelling tot soorten van stikstofrijkere milieus. Ook de afname in aantallen vlinders blijkt sterker te zijn met toenemende stikstofdepositie. Drie mechanismen lijken daarbij een rol te spelen: afname van voedselplanten, afname van voedselkwaliteit en afkoeling van het microklimaat in het voorjaar.
  Kosten en baten van terrestrische natuur: methoden en resultaten : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2010-2040
  Leneman, H. ; Verburg, R.W. ; Heide, C.M. van der; Schouten, A.D. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 278) - 76
  natuurbeheer - natuurgebieden - milieubeleid - depositie - kosten-batenanalyse - verdroging - koolstofvastlegging - biomassa productie - nature management - natural areas - environmental policy - deposition - cost benefit analysis - desiccation - carbon sequestration - biomass production
  Dit werkdocument gaat in op de methoden en resultaten van de kosten en baten uit de atuurverkenning 2010- 2040, die met terrestrische natuur samenhangen. De kosten- en batenberekeningen worden getoond voor de vier kijkrichtingen uit de Natuurverkenning. De kostenberekeningen omvatten aankoop en inrichting, beheer en maatregelen om de verdroging en de depositie tegen te gaan. De effecten op houtproductie, biomassaproductie en koolstofvastlegging vormen de batenberekeningen. Ook zijn de secundaire kosten en baten van de kijkrichtingen voor de land- en tuinbouw geschat.
  Efficiency of agricultural measures to reduce nitrogen deposition in Natura 2000 sites
  Kros, J. ; Gies, T.J.A. ; Voogd, J.C.H. ; Vries, W. de - \ 2013
  Environmental Science & Policy 32 (2013). - ISSN 1462-9011 - p. 68 - 79.
  stikstof - depositie - ammoniak - emissiereductie - landbouw - natura 2000 - overijssel - nitrogen - deposition - ammonia - emission reduction - agriculture - natura 2000 - overijssel - atmospheric ammonia - netherlands - woodland - farms
  This paper quantifies the efficiency of emission control measures in agriculture at landscape scale on the N deposition and critical N load exceedances in Natura 2000 sites. The model INITIATOR2 was run with spatially explicit farm data to predict atmospheric emissions of ammonia. These emissions were input of an atmospheric transport model to assess the N deposition in the Natura 2000 sites. Using the Dutch province of Overijssel as a case study, calculations for the year 2006 show that only 35% of the N deposition in the Natura 2000 sites were caused by agricultural NH3 emissions within the province. Comparatively most cost-efficient measures were low-emission application, followed by measures to reduce the protein content in feed. Relocating farms out of the Natura 2000 sites was very cost inefficient. Since critical N depositions of the Natura 2000 sites in Overijssel are largely exceeded in more than 90% of the area, the evaluated abatement measures were, however, not effective to reduce the area exceeding critical loads when only applied within the province Overijssel. Reductions of N deposition to a level below critical loads can only be achieved with the support of national and international emission reductions.
  Economisch perspectief van de PAS. Baten en kosten van de Programmatische Aanpak Stikstof in Natura 2000-gebieden
  Leneman, H. ; Michels, R. ; Wielen, P. van der; Oudendag, D.A. ; Helming, J.F.M. ; Deursen, W. van; Reinhard, A.J. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale economie & ruimtegebruik ) - 51
  natuurbescherming - natura 2000 - natuurgebieden - stikstof - depositie - intensieve veehouderij - ammoniakemissie - kosten-batenanalyse - milieubeheer - economische analyse - nature conservation - natura 2000 - natural areas - nitrogen - deposition - intensive livestock farming - ammonia emission - cost benefit analysis - environmental management - economic analysis
  De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), onderdeel van Natura 2000, is economisch voordelig voor ons land. Van 2013 tot 2020 zijn de economische baten zo'n 100-200 mln. euro/jaar hoger dan de kosten. De baten van de PAS voor de sectoren landbouw, industrie en verkeer en vervoer bedragen in die periode naar schatting 200 tot 300 mln. euro/jaar, terwijl de economische kosten op een kleine 100 mln. euro/jaar worden geschat. De PAS leidt tot duidelijkheid voor ondernemers. Die duidelijkheid levert economisch voordeel op. De veehouderij bij de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kan zich blijven ontwikkelen, wat met name gunstig is voor de rundveehouderij. De PAS is daarnaast voor ondernemers gunstig, omdat ze minder on-derzoekskosten voor het verkrijgen van een Natuurbeschermingswetvergunning hoeven te maken. Andere baten van de PAS, die ontstaan bij de aanleg van wegen en in de industrie, blijken moeilijk te kwantificeren vanwege het ontbreken van voldoende gegevens.
  Overzicht van kritische depostiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000-gebieden
  Dobben, H.F. van; Bobbink, R. ; Bal, D. ; Hinsberg, A. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2397) - 68
  natuurgebieden - stikstof - emissie - natura 2000 - depositie - critical loads - habitats - natural areas - nitrogen - emission - natura 2000 - deposition - critical loads - habitats
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van concrete (unieke) kritische depositiewaarden voor stikstof voor de habitattypen en de (stikstofgevoelige) overige leefgebieden van soorten die in Natura 2000-gebieden worden beschermd. Hiertoe zijn de door de UNECE in 2010 vastgestelde kritische depositiewaarden voor stikstof nader gepreciseerd en (voor zover nodig) aangevuld, waarbij gebruik is gemaakt van modeluitkomsten en deskundigenoordeel. Het rapport is een actualisering en uitbreiding van een eerdere versie (Van Dobben en Van Hinsberg, 2008).
  Stikstofoverschot door bijvoeren van grazers
  Wamelink, G.W.W. ; Klimkowska, A. ; Dobben, H.F. van; Slim, P.A. ; Til, M. van - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)7. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  duingebieden - grote grazers - depositie - emissie - stikstof - habitats - begrazingsbeheer - bijvoeding - noord-holland - duneland - large herbivores - deposition - emission - nitrogen - habitats - grazing management - supplementary feeding - noord-holland
  In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt verruiging bestreden door het inscharen van runderen. Het bijvoeren van het vee in de winter zorgt voor een extra input van stikstof boven op de aanwezige atmosferische depositie. Het bijvoeren kan daardoor leiden tot een (verdere) overschrijding van de kritische depositie voor enkele gevoelige habitattypen zoals de grijze duinen.
  Effecten van stikstof op vogelsoorten in vogelrichtlijngebieden in Noord-Brabant
  Broekmeyer, M.E.A. ; Kros, J. ; Schotman, A.G.M. ; Kleunen, A. van; Wamelink, G.W.W. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2359)
  natuurgebieden - depositie - emissie - stikstof - luchtverontreiniging - vogels - nadelige gevolgen - natura 2000 - critical loads - noord-brabant - natural areas - deposition - emission - nitrogen - air pollution - birds - adverse effects - natura 2000 - critical loads - noord-brabant
  Dit rapport geeft een ecologische onderbouwing van de mogelijke gevolgen van stikstofdepositie op vogelrichtlijnsoorten in de Noord-Brabantse vogelrichtlijngebieden. In de twaalf onderzochte vogelrichtlijngebieden komen 21 soorten voor die gebruik maken van stikstofgevoelig leefgebied. De leefgebieden zijn beschreven in de vorm van natuurdoeltypen met daaraan gekoppeld een kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof. Voor de jaren 1994, 2004 en 2009 is de stikstofdepositie berekend en hieruit blijkt dat in alle jaren de KDW wordt overschreden. Voor alle soorten is per vogelrichtlijngebied het aandeel leefgebied met een overschrijding van deze KDW vastgesteld en de lokale trend is achterhaald. Er is onderzocht of er mechanismen zijn die een correlatie tussen overschrijding van de KDW en de trend kunnen verklaren. Voor acht vogelsoorten is mogelijk sprake van een causale relatie tussen de trend en de KDW. Voor deze soorten is per gebied nader onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van een causale relatie en of eventuele gevolgen door beheer ongedaan kunnen worden gemaakt. In vier gevallen kan niet uitgesloten worden dat stikstof heeft bijgedragen aan verslechtering van het leefgebied. Hierdoor zijn mogelijk de instandhoudingsdoelen niet gehaald. In de overige gevallen is geen sprake van een causale relatie of zijn de eventuele effecten van deze relatie ongedaan gemaakt door het beheer.
  Dutch Environmental Risk Indicator for Plant Protection Products
  Kruijne, R. ; Linden, A.M.A. van der; Deneer, J.W. ; Groenwold, J.G. ; Wipfler, E.L. - \ 2012
  Wageningen : Alterra Wageningen (Alterra-report 2250) - 88
  pesticiden - depositie - ecotoxicologie - ecosystemen - aquatische ecologie - bodemecologie - pesticides - deposition - ecotoxicology - ecosystems - aquatic ecology - soil ecology
  The NMI 3 focusses on indicators for emissions to surface water and the related aquatic risk resulting from agricultural use of pesticides in the Netherlands. The risk indicator is the exposure toxicity ratio. The model also considers the risk to groundwater, soil organisms and the terrestrial ecosystem. The model calculates indicators for emission to surface water resulting from atmospheric deposition, spray drift, drainage flow, point sources, discharge from greenhouses. The model combines a wide range of information about pesticide sales, usage, spray drift mitigation, emission factors, crop maps, surface water, soil, climate, and substance properties. The primary goal is to compare on a relative scale the annual risk at national scale at the starting and end year of the policy period. The results can be used for ranking, for comparing applications of similar type and for visualisation of spatial patterns of indicators. The result cannot be translated into a risk at a specific location and time.
  Naar eenvoudige dosis-effectrelaties tussen natuur- en milieucondities : een toetsing van de mogelijkheden van de Natuurplanner
  Dobben, H.F. van - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 282) - 112
  biodiversiteit - soorten - vegetatie - depositie - hydrologie - modellen - veldwerk - biodiversity - species - vegetation - deposition - hydrology - models - field work
  De Natuurplanner is een model om effecten van drukfactoren op de biodiversiteit te voorspellen. In- en uitvoer van de Natuurplanner uit een eerdere studie zijn in dit project gebruikt om een regressiemodel te maken. Met dit regressiemodel is (1) een aanzet gemaakt tot validatie op zowel expertkennis als vegetatiekundige veldwaarnemingen, en (2) een verkenning uitgevoerd van de mogelijkheden om de Natuurplanner te vervangen door een versimpeld regressiemodel. De globale uitkomsten van de Natuurplanner worden door ecologische experts redelijk herkend, maar op het niveau van de individuele soorten zijn er discrepanties tussen de Natuurplanner enerzijds en zowel expertkennis als veldwaarnemingen anderzijds. Volgens de Natuurplanner zijn depositie van stikstof en hydrologie de belangrijkste abiotische condities voor de huidige Nederlandse natuur. Dit strookt met expertkennis. Het belang van beheer is waarschijnlijk ook groot maar komt door de huidige werkwijze onvoldoende naar voren.
  Workshop harmonisation of drift and drift reducing methodologies for evaluation and authorization of plant protection products : Wageningen, The Netherlands 1-2 December 2010
  Huijsmans, J.F.M. ; Zande, J.C. van de - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 390) - 154
  pesticiden - spuiten - drift - depositie - evaluatie - toelating van bestrijdingsmiddelen - pesticides - spraying - drift - deposition - evaluation - authorisation of pesticides
  Effecten van atmosferische stikstofdepositie op biodiversiteit van grasland : specificatie naar N- en P-beperkte standplaatsen
  Kemmers, R.H. ; Mol, J.P. ; Hendriks, C.M.A. ; Wieggers, H.J.J. ; Dobben, H.F. van; Wamelink, G.W.W. ; Vries, W. de - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2171) - 46
  luchtverontreiniging - stikstof - emissie - depositie - graslanden - biodiversiteit - critical loads - air pollution - nitrogen - emission - deposition - grasslands - biodiversity - critical loads
  Voor beleidsdoeleinden is een aansprekende indicator ontwikkeld waarmee het effect van stikstofdepositie op biodiversiteit zichtbaar kan worden gemaakt. De voedingstoestand van de bodem kan met de nieuwe methode niet alleen worden gespecificeerd naar stikstof (N) beperkte maar ook naar fosfaat (P) beperkte groeiomstandigheden. Voor de berekening van effecten van depositiescenario’s op de nieuwe biodiversiteitsmaat is gebruik gemaakt van het model SMART2-SUMO-NTM. Volgens deze nieuwe methode lijken voor graslanden soms minder strenge en soms strengere normen voor kritische depositieniveaus nodig te zijn dan tot nu werd verondersteld. Daarbij blijken P-beperkte standplaatsen minder tolerant te zijn voor overschrijding van kritische N-niveaus dan N-beperkte standplaatsen. Op N-beperkte standplaatsen worden op N-arme bodemtypen lagere en op N-rijke bodemtypen hogere toleranties gevonden dan in de huidige praktijk. Het is niet mogelijk gebleken ruimtelijk bodemkundige informatie te gebruiken als voorspeller van standplaatsen met N-beperkte of P-beperkte omstandigheden. De resultaten van de scenarioberekeningen impliceren dat volgens de nieuwe methode de kritische stikstofdepositieniveaus van graslanden naar beneden zouden moeten worden bijgesteld in geval van P-beperkte standplaatsen en N-beperkte standplaatsen met N-arme bodemtypen. Op N-beperkte standplaatsen met N-rijke bodemtypen zouden de stikstofdepositieniveaus naar boven kunnen worden bijgesteld. Gezien het grote politieke belang en de onzekerheid over de ruimtelijke verspreiding van N-beperkte en P-beperkte standplaatsen wordt nader onderzoek aanbevolen.
  Effect van bijvoeren van runderen op de N-balans; Een studie in de Amsterdamse Waterleidingduinen
  Klimkowska, A. ; Dobben, H.F. van; Wamelink, G.W.W. ; Slim, P.A. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2067) - 40
  rundvee - bijvoeding - begrazing - stikstof - depositie - stikstofbalans - duingebieden - natuurgebieden - vegetatie - noord-holland - bodemchemie - cattle - supplementary feeding - grazing - nitrogen - deposition - nitrogen balance - duneland - natural areas - vegetation - noord-holland - soil chemistry
  In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt verruiging bestreden door het inscharen van runderen van een nabije boer. Deze worden in de winter bijgevoerd. Doel van dit project was het schatten van het belang van bijvoeren als import-term van stikstof, naast atmosferische depositie. Het blijkt dat de import van stikstof met bijvoeren niet verwaarloosbaar is ten opzichte van de atmosferische depositie, en voor de gevoelige vegetatietypen kan leiden tot een overschrijding, of tot een vergroting van de al bestaande overschrijding, van de critical load. Aanbevolen wordt maatregelen te nemen om deze gevoelige typen te beschermen tegen extra input van stikstof, bij voorbeeld door uitrasteren, door het verplaatsen van de voerplaats, door minder of niet bij te voeren, door in de winter geen koeien in te scharen, of door waar mogelijk de mest op te ruimen.
  Berekeningen stikstofdepositie voor Plan MER gemeente Midden-Drenthe
  Hoefs, R.M.A. ; Os, J. van; Voogd, J.C.H. ; Vos, E.C. ; Gies, T.J.A. - \ 2010
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2119) - 68
  stikstof - ammoniak - emissie - depositie - landbouw - natura 2000 - drenthe - nederland - natuurbescherming - dierhouderij - nitrogen - ammonia - emission - deposition - agriculture - natura 2000 - drenthe - netherlands - nature conservation - animal husbandry
  In de gemeente Midden-Drenthe wordt een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied gemaakt. In deze rapportage zijn voor de bijbehorende Milieu Effect Rapportage berekeningen opgenomen van de ammoniakemissie vanuit de landbouwbedrijven in de huidige situatie en voor verschillende scenario’s in 2020. Vervolgens is ook uitgerekend wat de gevolgen zijn van deze emissies op de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000 gebieden. In de huidige situatie is de totale N-depositie in veel gevallen te groot om de natuurdoelstellingen te behalen.. Daarom zijn de effecten doorgerekend van stalaanpassingen volgens de AMVB Huisvesting, autonome ontwikkeling van de landbouw, uitbreidingsmogelijkheden binnen het voorgenomen plan en extra aanpassingen aan de bedrijfsvoering op rundveebedrijven, waaronder extra opstallen van het vee en installatie van luchtwassers. Voor deze laatste maatregelen is ook het effect van een zonering berekend. De resultaten zijn weergegeven in tabellen en kaarten, op provinciaal niveau en per Natura 2000 gebied.
  Stikstofdepositie op habitattypen binnen Drentse Natura 2000-gebieden : onderbouwing beleidskader ammoniak Drenthe
  Hessel, R. ; Kros, J. ; Voogd, J.C.H. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2038) - 116
  depositie - luchtverontreiniging - stikstof - kwaliteitsnormen - natuurgebieden - natura 2000 - drenthe - deposition - air pollution - nitrogen - quality standards - natural areas - natura 2000 - drenthe
  In dit rapport wordt voor elf Natura 2000-gebieden in Drenthe aangegeven wat de huidige stikstofdepositie is op de in de elf gebieden voorkomende Habitattypen, en welke reducties in depositie er bereikt kunnen worden als gevolg van het GE-scenario, autonome ontwikkeling en emissiebeperkende maatregelen. Deze reducties worden uitgedrukt in streefwaarden voor 2028. Het betreft de gebieden: Bargerveen, Drouwenerzand, Dwingelderveld, Elperstroomgebied, Fochteloërveen, Havelte-Oost, Leekstermeergebied, Mantingerbos, Mantingerzand, Norgerholt en Witterveld.
  Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura 2000-gebieden : in de provincie Fryslân
  Hoefs, R.M.A. ; Kros, J. ; Hessel, R. ; Voogd, J.C.H. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2015) - 70
  landbouw - ammoniak - depositie - luchtverontreiniging - milieubescherming - nitraten - nadelige gevolgen - nederland - ammoniakemissie - natura 2000 - natuurgebieden - friesland - agriculture - ammonia - deposition - air pollution - environmental protection - nitrates - adverse effects - netherlands - ammonia emission - natura 2000 - natural areas - friesland
  In deze studie is de ammoniak- en stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in de provincie Fryslân verkend en zijn de effecten van maatregelen in de landbouw op de depositie van stikstof weergegeven. Dit inzicht vormt een belangrijke bijdrage aan het proces voor het opstellen van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden.
  Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura2000-gebieden in de provincie Overijssel
  Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Voogd, J.C.H. ; Smidt, R.A. ; Rooij, B.J.R. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1893)
  ammoniak - depositie - luchtverontreiniging - natura 2000 - natuurgebieden - nitraten - overijssel - ammonia - deposition - air pollution - natura 2000 - natural areas - nitrates - overijssel
  In deze studie is de ammoniak en stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in Overijssel verkend en zijn de mogelijke effecten van maatregelen in de landbouw op de gebiedseigen depositie van stikstof uit de landbouw (
  Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura2000-gebieden in de provincie Drenthe
  Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Dobben, H.F. van; Voogd, J.C.H. ; Rooij, B.J.R. van; Smidt, R.A. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1888)
  luchtverontreiniging - depositie - emissie - ammoniak - stikstof - natuurgebieden - natura 2000 - drenthe - air pollution - deposition - emission - ammonia - nitrogen - natural areas - natura 2000 - drenthe
  In deze studie is de ammoniak- en stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in de provincie Drenthe verkend en zijn de effecten van maatregelen in de landbouw op de depositie van stikstof weergegeven. Dit inzicht vormt een belangrijke bijdrage aan het proces voor het opstellen van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden.
  Drift en depositie bij (precisie)toedieningstechnieken in de akkerbouw, bollen- en fruitteelt
  Zande, J.C. van de; Lans, A.M. van der; Wenneker, M. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2009
  spuiten - akkerbouw - bloembollen - fruitteelt - chemische bestrijding - emissie - drift - depositie - precisielandbouw - spraying - arable farming - ornamental bulbs - fruit growing - chemical control - emission - drift - deposition - precision agriculture
  Poster met onderzoeksinformatie over toedieningstechnieken met een verlaagde dosering, met als doel een verminderd middelgebruik en een vermindering van emissie
  Development of a methodology to assess atmospheric deposition on surface waters
  Berg, F. van den; Jacobs, C.M.J. ; Groenwold, J.G. ; Wipfler, E.L. ; Jaarsveld, H. van - \ 2009
  pesticiden - depositie - drift - waterverontreiniging - oppervlaktewaterkwaliteit - pesticides - deposition - drift - water pollution - surface water quality
  Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van een methode om de depositie, van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, vanuit de lucht naar het oppervlaktewater te bepalen.
  Ammoniakemissie en -depositie in en rondom Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in de provincie Gelderland
  Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Smidt, R.A. ; Voogd, J.C.H. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1850) - 49
  luchtverontreiniging - depositie - ammoniak - emissie - natuurreservaten - natuurbescherming - nederland - ammoniakemissie - natura 2000 - natuurgebieden - gelderland - air pollution - deposition - ammonia - emission - nature reserves - nature conservation - netherlands - ammonia emission - natura 2000 - natural areas - gelderland
  Voor de Gelderse beheerplannen Natura 2000 is wat betreft het agrarische gebruik met name het onderdeel ammoniak- en stikstofdepositie een punt van aandacht. Een te hoge stikstofdepositie op de natuurlijke ecosystemen kan leiden tot een verstoring en verslechtering van de biodiversiteit van deze ecosystemen. In veel Natura 2000-gebieden is de stikstofdepositie zo hoog dat daarmee niet wordt voldaan aan de instandhoudingsdoelstellingen voor deze gebieden. Extra beschermde maatregelen zijn noodzakelijk. Om inzicht te krijgen in deze problematiek geeft dit rapport per gebied de totale, actuele stikstofdepositie, uitgesplitst naar verschillende bronnen (landbouw, overige bronnen en buitenland), de actuele gebiedseigen depositie (binnen 10 km zone) als gevolg van de landbouw. Deze is uitgesplitst naar depositie a.g.v. stal- en mestopslagemissies, en depositie a.g.v. mestaanwending- en beweidingemissies in zones van 0-3, 3-5 km en 5-10 km per Natura 2000-gebied.
  Effecten van maatregelen in de landbouw op de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in de Provincie Gelderland
  Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Voogd, J.C.H. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1927) - 63
  landbouw - depositie - ammoniak - nitraten - cost effective analysis - natuurbescherming - regio's - natuurreservaten - nederland - natuurbeheer - gelderland - agriculture - deposition - ammonia - nitrates - cost effectiveness analysis - nature conservation - regions - nature reserves - netherlands - nature management - gelderland
  In deze studie is de ammoniak en stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in Gelderland verkend en zijn de mogelijke effecten van maatregelen in de landbouw op de gebiedseigen depositie van stikstof uit de landbouw weergegeven. Daarmee wordt inzicht gegeven in welke mate de beschikbare maatregelen het best ingezet kunnen worden. Daarnaast vormt het inzicht in deze onderwerpen ook een belangrijke bijdrage aan het proces voor het opstellen van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden. Deze rapportage is een aanvulling op de studie uit 2008 waarvan de resultaten staan verwoord in Alterra-rapport 1850.
  Herstel van lange termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap
  Siepel, H. ; Siebel, H.N. ; Verstrael, T. ; Burg, A. Van den; Vogels, J. - \ 2009
  De Levende Natuur 110 (2009)3. - ISSN 0024-1520 - p. 124 - 129.
  zandgronden - bodem - depositie - vegetatie - flora - fauna - herstel - herstelbeheer - natura 2000 - sandy soils - soil - deposition - vegetation - flora - fauna - rehabilitation - restoration management - natura 2000
  Effectgerichte maatregelen zijn de afgelopen jaren succesvol ingezet tegen de korte termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap. De accumulatie van zuur en meststoffen heeft echter ook een effect op lange termijn. Hoe zien deze effecten eruit en hoe kan herstelbeheer worden ingezet? Een eerste vraag is dan: wat is de referentie waarop we het herstelbeheer moeten richten
  Linking nitrogen deposition to nitrate concentrations in groundwater below nature areas : modelling approach and data requirements
  Bonten, L.T.C. ; Mol-Dijkstra, J.P. ; Wieggers, H.J.J. ; Vries, W. de; Pul, W.A.J. van; Hoek, K.W. van den - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1881) - 41
  natuurreservaten - grondwater - grondwaterverontreiniging - nitraat - stikstof - depositie - wiskundige modellen - gegevens verzamelen - natuur - nature reserves - groundwater - groundwater pollution - nitrate - nitrogen - deposition - mathematical models - data collection - nature
  This study determines the most suitable model and required model improvements to link atmospheric deposition of nitrogen and other elements in the Netherlands to measurements of nitrogen and other elements in the upper groundwater. The deterministic model SMARTml was found to be the most suitable model. The model requires an improved C&N modeling, improved forest growth modeling, linking forest growth to hydrology and an explicit dispersion calculation. A large number of independent data are available for validation of the improved model. Application of the model to sites of the ‘National monitoring network on nitrate concentrations in the upper groundwater under nature areas’ requires assumptions on soil properties, hydrology, deposition of base cations and chloride.
  3MG: Meervoudige Milieu Monitoring voor Gebiedssturing; Een case study voor de Noordelijke Friese Wouden
  Sonneveld, M.P.W. ; Vos, J.A. de; Vries, W. de; Knotters, M. ; Kros, J. ; Roelsma, J. ; Bleeker, A. ; Hensen, A. ; Frumau, A. - \ 2009
  Zoetermeer : TransForum (TransForum Working Papers 9) - ISBN 9789490192020 - 116
  landbouw - milieubeheer - emissie - depositie - waterkwaliteit - luchtverontreiniging - monitoring - friese wouden - agriculture - environmental management - emission - deposition - water quality - air pollution - monitoring - friese wouden
  Sinds 2005 is TransForum betrokken bij een praktijkproject in de Noordelijke Friese Wouden (het project NFW) waarin samen met boeren, bestuurders, overheden en maatschappelijke groepen wordt gezocht naar mogelijkheden om de beoogde zelfsturing vorm en inhoud te geven. Om voor milieukwaliteitdoelen een onderbouwd antwoord te kunnen geven heeft TransForum naast het praktijkproject NFW een meer analytisch gericht wetenschappelijk project ondersteund waarin een operationeel meetinstrument is ontwikkeld en getoetst. In deze studie is gebruik gemaakt van gegevens van aanwezige meetnetten in combinatie met geïntegreerde modellen. Het betreft: ammoniakemissie, stikstofdepositie, grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit
  Knowledge development on spray drift deposition and the effect on non-target plants
  Huijsmans, J.F.M. ; Zande, J.C. van de; Riemens, M.M. ; Kempenaar, C. ; Holterman, H.J. - \ 2009
  gewasbescherming - pesticiden - registratie - drift - depositie - methodologie - risicoschatting - herbiciden - kennis - subletale effecten - plant protection - pesticides - registration - drift - deposition - methodology - risk assessment - herbicides - knowledge - sublethal effects
  Posterpresentation. Risk methodologies are to be developed, validated, reviewed or improved for the protection goal: non-target plants. Improved estimates of spray drift deposition onto non-target plants and the effects on the plants are necessary to be evaluated for authorization of safe use. Knowledge development is needed to better understand the relation between short range spray drift deposition, the effect relations on and the protection of non-target plants in the evaluation zone next to the field
  Development and validation of methods for the estimation of spray drift deposition on surface water
  Huijsmans, J.F.M. ; Zande, J.C. van de; Holterman, H.J. - \ 2009
  pesticiden - oppervlaktewater - drift - depositie - normen - internationale vergelijkingen - gegevensanalyse - aquatische ecosystemen - ecologische risicoschatting - pesticides - surface water - drift - deposition - standards - international comparisons - data analysis - aquatic ecosystems - ecological risk assessment
  Posterpresentatie. Risk assessment methodologies are to be developed, validated, reviewed or improved for the protection goal: risk to aquatic organisms. A major input route for the risk to aquatic organisms is spray drift. Differences in spray drift data and the risk to the surface water do occur between countries
  Development of methodology to assess atmospheric deposition on nature areas
  Berg, E. van den; Jacobs, C.M.J. ; Jaarsveld, H. van - \ 2009
  gewasbescherming - pesticiden - natuurbescherming - depositie - risicoschatting - waterorganismen - modellen - plant protection - pesticides - nature conservation - deposition - risk assessment - aquatic organisms - models
  Poster presentation. For the assessment of the risk to exposure of aquatic organisms to plant protection products (PPP), all relevant pathways of pesticide inputs need to be considered. A tool has been developed to assess the exposure of nature conservation due to atmospheric deposition at the local and regional scales
  Structuur en functie van habitattypen : nadere definiëring en monitoring in het kader van de Habitatrichtlijn : kritische condities en wijze van monitoring
  Dobben, H.F. van; Runhaar, J. ; Jansen, P.C. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1561) - 97
  habitats - vegetatietypen - voedingsstoffen - depositie - natura 2000 - monitoring - habitats - vegetation types - nutrients - deposition - natura 2000 - monitoring
  De periodieke rapportage in het kader van de Europese Habitatrichtlijn dient naast informatie over de verspreiding en het oppervlak van de habitattypen ook informatie te bevatten over 'structuur & functie' en 'toekomstperspectief' van deze typen. Dit rapport geeft een overzicht van alle in Nederland voorkomende Habitattypen, hun sturende abiotische condities, en de mate waarin deze onder druk staan van menselijke activiteiten of natuurlijke veranderingen. Voor beschikbaarheid van water, voor zuurgraad en voor beschikbaarheid van nutriënten zijn schattingen gemaakt van de ranges waarbinnen elk Habitattype kan voorkomen. Deze schattingen zijn gebaseerd op alle momenteel beschikbare wetenschappelijke kennis. De ranges voor beschikbaarheid van nutriënten zijn ook herleid tot kritische depositie niveaus. Er wordt aandacht besteed aan de beschikbare meetgegevens en de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden om structuur & functie van Habitattypen te beoordelen.
  Overzicht van kritische depostiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en Natura 2000-gebieden
  Dobben, H.F. van; Hinsberg, A. van - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1654) - 78
  stikstof - stikstofretentie - depositie - habitats - ammoniak - natuurgebieden - critical loads - natura 2000 - nitrogen - nitrogen retention - deposition - habitats - ammonia - natural areas - critical loads - natura 2000
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van concrete (unieke) kritische depositiewaarden voor stikstof voor de habitattypen en de Natura 2000-gebieden in Nederland. Hiertoe worden de door de UNECE vastgestelde kritische depositiewaarden voor stikstof nader gepreciseerd en aangevuld voor alle habitat(sub)typen, waarbij gebruik wordt gemaakt van modeluitkomsten en expert-oordeel. De waarden per habitat(sub)type zijn vervolgens doorvertaald naar Natura 2000-gebieden. De inhoud van het rapport is beoordeeld door een internationale review-commissie.
  Het ammoniakgat: onderzoek en duiding
  Pul, G.A. ; Broek, M.M.P. van den; Volten, H. ; Meulen, A. van der; Berkhout, A.J.C. ; Hoek, K.W. van der; Wichink Kruit, R.J. ; Huijsmans, J.F.M. ; Jaarsveld, J.A. van; Haan, B.J. de; Koelemeijer, R.B.A. - \ 2008
  Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 680150002/2008) - 95
  luchtverontreiniging - ammoniak - monitoring - depositie - air pollution - ammonia - monitoring - deposition
  De berekende concentratie van ammoniak in de buitenlucht was de afgelopen jaren ongeveer 25% lager dan de gemeten concentraties uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Dit verschil werd het ammoniakgat genoemd. Op basis van recent onderzoek door het RIVM in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Wageningen Universiteit (WUR) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het rekenmodel aangepast
  Effecten van ammoniak op de Nederlandse natuur : achtergrondrapport
  Kros, J. ; Haan, B.J. de; Bobbink, R. ; Jaarsveld, J.A. van; Roelofs, J.G.M. ; Vries, W. de - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1698) - 131
  depositie - ammoniak - milieueffect - verzuring - stikstof - nederland - milieubeleid - ammoniakemissie - natuurbeleid - deposition - ammonia - environmental impact - acidification - nitrogen - netherlands - environmental policy - ammonia emission - nature conservation policy
  In de jaren tachtig en negentig was zure regen een milieuprobleem dat veel – internationale – aandacht kreeg. Veel beleid is sindsdien in gang gezet, maar volledig herstel is nog niet opgetreden. Met name de depositie van stikstof in de vorm van ammoniak (75%) en stikstofoxide (25%) ligt in Nederland boven de grens – kritische depositiewaarde – die voor de natuur acceptabel is. Grassen verdragen hogere concentraties stikstof dan veel natuurlijke vegetaties en kunnen daardoor in bossen en natuurgebieden overheersen. Onderhoud en beheer kunnen dit deels herstellen. Indien niet tegelijk de ammoniakdepositie wordt aangepakt, is dit zeer kostbaar. Dit rapport beschrijft de huidige stand van zaken wat betreft emissie en depositie van ammoniak en laat zien welke effecten dit heeft. De lijst van kritische depositiewaardes geeft aan welke natuurtypes in Nederland gevoelig zijn. Het kennisnetwerk “Ontwikkeling Bos en Natuur” (OBN) geeft aan welke maatregelen in een betreffend ecosysteem noodzakelijk zijn om weer in de originele toestand van het milieu te komen. Het rapport gaat ook in op enkele hardnekkige misverstanden zoals “hoe kan ammoniak verzurend werken, terwijl iedereen heeft geleerd dat het een base is?”
  Nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : vergelijking tussen landbouw- en natuurgebieden
  Schoumans, O.F. ; Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1700) - 34
  landgebruik - waterverontreiniging - oppervlaktewater - bladval - uitspoelen - depositie - bodemchemie - landbouw - landbouwgrond - natuurgebieden - bufferzones - nutriëntenuitspoeling - land use - water pollution - surface water - leaf fall - leaching - deposition - soil chemistry - agriculture - agricultural land - natural areas - buffer zones - nutrient leaching
  In veel regionale studies wordt lokaal onderzocht in hoeverre de eutrofiëring van beken wordt veroorzaakt door de landbouw (via oppervlakkige afspoeling en uitspoeling via grondwater). De landbouwsector wijst echter ook naar bos- en natuurgebieden en vermoedt dat onder andere via uit- en afspoeling en rechtstreekse belasting van het oppervlaktewater (o.a. via depositie en bladval) de beken ook sterk worden geëutrofiëerd. In deze deskstudie is dat nagegaan voor natuurgebied. Uit de analyse blijkt dat de bijdrage van de uit- en afspoeling de belangrijkste bron is
  Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura2000-gebieden in de provincie Overijssel
  Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Voogd, J.C.H. ; Smidt, R.A. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1682) - 96
  ammoniak - depositie - verontreiniging - bescherming - landbouw - nederland - nitraten - natura 2000 - overijssel - ammonia - deposition - pollution - protection - agriculture - netherlands - nitrates - natura 2000 - overijssel
  In deze studie is de ammoniak en stikstofdepositie op de Natura2000-gebieden in Overijssel verkend en zijn de mogelijke effecten van maatregelen in de landbouw op de emissie en depositie van stikstof uit de landbouw (vermestende depositie) weergegeven. Tevens is de ontwikkelingruimte voor de veehouderij in beeld gebracht. Daarmee wordt inzicht gegeven in welke vorm en mate de beschikbare middelen het best ingezet kunnen worden. Daarnaast vormt het inzicht in deze onderwerpen ook een belangrijke bijdrage aan het proces voor het opstellen van de beheerplannen voor de Natura2000-gebieden, waarin flankerend beleid kan worden opgenomen en de haalbaarheid en betaalbaarheid van de natuurdoelen zal worden bepaald. Dit alles tegen de achtergrond van de ILG afspraak met het rijk om de milieukwaliteit van natuurgebieden te verbeteren
  Development of methodology to assess atmospheric deposition on surface waters
  Berg, F. van den; Jacobs, C.M.J. ; Jaarsveld, H.A. van - \ 2008
  gewasbescherming - pesticiden - waterverontreiniging - waterorganismen - depositie - atmosfeer - oppervlaktewater - risicoschatting - modellen - kaderrichtlijn water - plant protection - pesticides - water pollution - aquatic organisms - deposition - atmosphere - surface water - risk assessment - models - water framework directive
  For the assessment of the risk to exposure of aquatic organisms to pesticides, all relevant pathways of pesticide inputs need to be considered. Until now, pesticide loadings due to atmospheric deposition have not been taken into account. That is why a conceptual tool has been developed with which the atmospheric deposition on surface waters at the local and regional scales can be quantified
  Optimising the dutch national ecological network
  Reijnen, R. ; Hinsberg, A. van; Lammers, W. ; Sanders, M.E. ; Loonen, W. - \ 2007
  In: Landscape ecology in the Dutch context, nature, town and infrastructure / de Jong, T.M., Dekker, J.N.M., Posthoorn, R., Zeist, the Netherlands : KNNV - ISBN 9789050112574 - p. 74 - 91.
  optimalisatie - natuurbescherming - biodiversiteit - projectimplementatie - optimalisatiemethoden - natuurreservaten - landschapsecologie - habitats - evaluatie - depositie - ecologische hoofdstructuur - habitatrichtlijn - optimization - nature conservation - biodiversity - project implementation - optimization methods - nature reserves - landscape ecology - habitats - evaluation - deposition - ecological network - habitats directive
  The authors identify environmental and spatial problems, which require further optimisation of the national ecological network (NEN). Their analysis is based on the nature target types allocated to the NEN. Environmental problems relate to water tables and atmospheric nitrogen deposition. Spatial problems concern total areas and spatial configuration. They assess the urgency of the problems, based on the principles of the EU Habitats Directive, and suggest a method to prioritise them. The spatial coherence and environmental conditions are as yet insufficient to meet the international commitments. Large continuous habitat areas offer the best opportunities for sustainable protection. Mosaics of smaller habitat areas may function as one large nature core area as well
  Onderbouwing significant effect depositie op natuurgebieden "een onderzoek vaar de wijze waarop in het kader van Vogel- en Habitatrichtlijn getoetst kan worden of vergunningverlening kan leiden tot significante negatieve effecten op de natuur
  Gies, T.J.A. ; Bleeker, A. ; Dobben, H.F. van - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1490)
  depositie - emissie - luchtverontreiniging - natuurgebieden - habitatrichtlijn - vogels - nadelige gevolgen - deposition - emission - air pollution - natural areas - habitats directive - birds - adverse effects
  Op verzoek van Directie Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben Alterra en ECN onderzoek gedaan naar de mogelijkheden waarop in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijnen getoetst kan worden of vergunningverlening niet kan leiden tot significant negatieve effecten op de natuur in de Habitatgebieden
  Drift en depositie bij verlaagde doseringssystemen in de akkerbouw, bollen- en fruitteelt
  Zande, J.C. van de; Lans, A.M. van der; Wenneker, M. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2007
  gewasbescherming - akkerbouw - fruitteelt - bollen - drift - depositie - dosering - toedieningswijzen - precisielandbouw - pesticiden - emissie - reductie - plant protection - arable farming - fruit growing - bulbs - drift - deposition - dosage - application methods - precision agriculture - pesticides - emission - reduction
  Een verdergaande driftreductie is gewenst om straks aan de emissiereductie doelstellingen van de Nota Duurzame Gewasbescherming te kunnen voldoen. Nieuwe (precisie-)toedieningstechnieken kunnen hiervoor een oplossing zijn en moeten geïdentificeerd worden
  Knowledge development on spray drift deposition and the effect on non-target plants
  Huijsmans, J.F.M. ; Zande, J.C. van de; Riemens, M.M. ; Kempenaar, C. ; Holterman, H.J. - \ 2007
  gewasbescherming - pesticiden - registratie - drift - depositie - methodologie - risicoschatting - kennis - herbiciden - subletale effecten - plant protection - pesticides - registration - drift - deposition - methodology - risk assessment - knowledge - herbicides - sublethal effects
  Risk methodologies are to be developed, validated, reviewed or improved for the protection goal: non-target plants. Improved estimates of spray drift deposition onto non-target plants and the effects on the plants are necessary to be evaluated for authorization of safe use. Knowledge development is needed to better understand the relation between short range spray drift deposition, the effect relations on and the protection of non-target plants in the evaluation zone next to the field
  Risk assessment procedure for effects of atmospheric deposition on nature areas
  Berg, F. van den; Jacobs, C.M.J. ; Jaarsveld, H. van; Brock, T.C.M. ; Roessink, I. ; Wijngaarden, R.P.A. van - \ 2007
  gewasbescherming - pesticiden - natuurbescherming - atmosfeer - depositie - registratie - risicoschatting - natuur - plant protection - pesticides - nature conservation - atmosphere - deposition - registration - risk assessment - nature
  The current risk assessment in the NL registration procedure for pesticides is focussed on the fate and effects at the edge-of-field scale. After application, a substantial part of the dosage may volatilise and be transported via the air over greater distances and deposited on nature conservation areas. At present no procedure exists to evaluate the risks of exposure to pesticides due to atmospheric deposition on these areas. That is why a proposal for the risk assessment of effects of atmospheric deposition on nature conservation areas is in preparation
  Development and validation of methods for the estimation of spray drift deposition on surface water
  Huijsmans, J.F.M. ; Zande, J.C. van de; Holterman, H.J. - \ 2007
  pesticiden - oppervlaktewater - drift - depositie - databanken - gegevensanalyse - normen - risicoschatting - aquatische ecosystemen - pesticides - surface water - drift - deposition - databases - data analysis - standards - risk assessment - aquatic ecosystems
  Risk assessment methodologies are to be developed, validated, reviewed or improved for the protection goal: risk to aquatic organisms. A major input route for the risk to aquatic organisms is spray drift. Differences in spray drift data and the risk to the surface water do occur between countries. That is why research has been done with the objective to harmonize information on drift deposition by analyzing spray drift data and identifying the main differences
  Schatting van milieustress in vegetatie meetnetten: koppeling van Nederlandse aan internationale meetnetten
  Dobben, H.F. van; Dueck, T.A. ; Vries, W. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1628) - 40
  vegetatie - monitoring - depositie - luchtverontreiniging - bossen - nederland - bodemchemie - zure regen - vegetation - monitoring - deposition - air pollution - forests - netherlands - soil chemistry - acid rain
  In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen de vegetatie meetnetten op nationale en Europese schaal. Voor alle meetnetten geldt dat het niet eenvoudig is eenduidig een effect van atmosferische depositie aan te tonen op grond van de thans beschikbare data. Echter vrijwel alle beschouwde meetnetten hebben slechts korte meetseries. Het lokale meetnet in Zuid-Holland dat wel een lange meetserie heeft leverde sterke aanwijzingen voor een effect van ozon op vegetatie. In vergelijking met het Europese 'level-II' meetnet is in Nederland de aandacht voor abiotische condities slechts zeer beperkt. Anderzijds hebben de Nederlandse meetnetten een zeer goede ruimtelijke dekking, en zijn zij niet (zoals het Europese meetnet) beperkt tot bos. In dit rapport worden voorstellen onderbouwd om (a) een nadere analyse te doen van de thans beschikbare gegevens uit het 'level-II' meetnet, en (b) aan de hand van de uitkomsten hiervan aanpassingen te doen aan de Nederlandse meetnetten
  Stikstof-, fosfor- en kaliumbeschikbaarheid en kritische depositiewaarden voor stikstof in korte vegetaties
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1598) - 69
  stikstof - depositie - mineralisatie - natuurlijke graslanden - vegetatie - fosfor - kalium - nederland - nitrogen - deposition - mineralization - natural grasslands - vegetation - phosphorus - potassium - netherlands
  In deze studie is een methode ontwikkeld om de voedselrijkdom van natuurlijke graslanden te bepalen. De ontwikkelde methodiek moet een bijdrage leveren aan de reductie in de onzekerheid in de voorspelling van kritische depositieniveaus voor stikstof. Het onderzoek leidde tot verrassende resultaten. Een groot aantal bodemparameters waarmee de kalium, fosfaat en stikstofrijkdom van de bodem kan worden beschreven werd gemeten op een 30-tal locaties langs een landschappelijke hydrologische gradiënt
  Meervoudige milieumonitoring Noordelijke Friese Wouden : gebiedsstatus van emissie en depositie van ammoniak in relatie tot gebiedsdoelstellingen
  Kros, J. ; Vries, W. de; Voogd, J.C.H. ; Gies, T.J.A. ; Roelsma, J. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1578) - 73
  milieu - verontreiniging - ammoniak - stikstof - emissie - depositie - landbouw - mest - grondwater - oppervlaktewater - modellen - monitoring - nederland - landbouw en milieu - ammoniakemissie - natuur - friese wouden - environment - pollution - ammonia - nitrogen - emission - deposition - agriculture - manures - groundwater - surface water - models - monitoring - netherlands - agriculture and environment - ammonia emission - nature - friese wouden
  Dit rapport beschrijft de huidige gebiedsstatus in de Noordelijke Friese Wouden ten aanzien van de emissie, depositie en uitspoeling van stikstof in relatie tot de gebiedsdoelstellingen. Voor het vaststellen van de landbouwkundige situatie, zoals dieraantallen, staltypen en ligging van de percelen is hierbij gebruik gemaakt van het GIAB (Geografische Informatiesysteem agrarische bedrijven) en BRP (Basis Registratie Percelen) voor het jaar 2004. Deze specifieke combinatie maakte het mogelijk om op zeer gedetailleerde schaal (perceelsniveau) invoergegevens voor de modelberekeningen te genereren. De berekende gemiddelde totale mestgift blijkt vrijwel overeen te komen met de gemiddelde totale gift van de geënquêteerde bedrijven
  Simulation of vegetation dynamics as affected by nitrogen deposition
  Wamelink, G.W.W. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse, co-promotor(en): Han van Dobben. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048442 - 224
  vegetatietypen - bossen - graslanden - heidegebieden - verontreiniging - ammoniak - stikstofhoudende verbindingen - stikstof - depositie - koolstofvastlegging - simulatiemodellen - modellen - indicatoren - ammoniakemissie - vegetation types - forests - grasslands - heathlands - pollution - ammonia - nitrogenous compounds - nitrogen - deposition - carbon sequestration - simulation models - models - indicators - ammonia emission
  Modelberekeningen laten zien dat wanneer de verwachte daling van de stikstofdepositie (‘vermesting en verzuring’) doorzet, dit gunstige effecten heeft voor de Nederlandse natuur. Door de afnemende verzuring en vermesting van de natuur neemt de berekende biodiversiteit (het aantal zeldzame plantensoorten) toe, vooral in graslanden en heidevelden. Daarentegen verwachten we nauwelijks verbetering in Nederlandse bossen. Door de daling van de depositie van stikstof, dat als een meststof werkt voor de bomen, gaan de bomen minder hard groeien. Dit leidt tot een lagere koolstofvastlegging en dus minder vastlegging van het broeikasgas koolstofdioxide. Deze vermindering kan aanzienlijk zijn; de koolstofvastlegging wordt mogelijk tot 27% gereduceerd. Het huidige milieubeleid houdt hier nog geen rekening mee. De doelstelling in het Kyoto protocol kunnen hierdoor moeilijker gehaald worden en extra maatregelen lijken noodzakelijk. Bijkomend voordeel van de daling van de depositie is dat er minder vaak beheer hoeft te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het plaggen van heide, waardoor er in Nederland mogelijk voor 40.000.000 euro per jaar op het beheer kan worden bespaard
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.