Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 94

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura 2000-gebieden : in de provincie Fryslân
  Hoefs, R.M.A. ; Kros, J. ; Hessel, R. ; Voogd, J.C.H. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2015) - 70
  landbouw - ammoniak - depositie - luchtverontreiniging - milieubescherming - nitraten - nadelige gevolgen - nederland - ammoniakemissie - natura 2000 - natuurgebieden - friesland - agriculture - ammonia - deposition - air pollution - environmental protection - nitrates - adverse effects - netherlands - ammonia emission - natura 2000 - natural areas - friesland
  In deze studie is de ammoniak- en stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in de provincie Fryslân verkend en zijn de effecten van maatregelen in de landbouw op de depositie van stikstof weergegeven. Dit inzicht vormt een belangrijke bijdrage aan het proces voor het opstellen van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden.
  Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura2000-gebieden in de provincie Overijssel
  Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Voogd, J.C.H. ; Smidt, R.A. ; Rooij, B.J.R. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1893)
  ammoniak - depositie - luchtverontreiniging - natura 2000 - natuurgebieden - nitraten - overijssel - ammonia - deposition - air pollution - natura 2000 - natural areas - nitrates - overijssel
  In deze studie is de ammoniak en stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in Overijssel verkend en zijn de mogelijke effecten van maatregelen in de landbouw op de gebiedseigen depositie van stikstof uit de landbouw (
  Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura2000-gebieden in de provincie Drenthe
  Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Dobben, H.F. van; Voogd, J.C.H. ; Rooij, B.J.R. van; Smidt, R.A. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1888)
  luchtverontreiniging - depositie - emissie - ammoniak - stikstof - natuurgebieden - natura 2000 - drenthe - air pollution - deposition - emission - ammonia - nitrogen - natural areas - natura 2000 - drenthe
  In deze studie is de ammoniak- en stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in de provincie Drenthe verkend en zijn de effecten van maatregelen in de landbouw op de depositie van stikstof weergegeven. Dit inzicht vormt een belangrijke bijdrage aan het proces voor het opstellen van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden.
  Drift en depositie bij (precisie)toedieningstechnieken in de akkerbouw, bollen- en fruitteelt
  Zande, J.C. van de; Lans, A.M. van der; Wenneker, M. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2009
  spuiten - akkerbouw - bloembollen - fruitteelt - chemische bestrijding - emissie - drift - depositie - precisielandbouw - spraying - arable farming - ornamental bulbs - fruit growing - chemical control - emission - drift - deposition - precision agriculture
  Poster met onderzoeksinformatie over toedieningstechnieken met een verlaagde dosering, met als doel een verminderd middelgebruik en een vermindering van emissie
  Development of a methodology to assess atmospheric deposition on surface waters
  Berg, F. van den; Jacobs, C.M.J. ; Groenwold, J.G. ; Wipfler, E.L. ; Jaarsveld, H. van - \ 2009
  pesticiden - depositie - drift - waterverontreiniging - oppervlaktewaterkwaliteit - pesticides - deposition - drift - water pollution - surface water quality
  Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van een methode om de depositie, van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, vanuit de lucht naar het oppervlaktewater te bepalen.
  Ammoniakemissie en -depositie in en rondom Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in de provincie Gelderland
  Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Smidt, R.A. ; Voogd, J.C.H. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1850) - 49
  luchtverontreiniging - depositie - ammoniak - emissie - natuurreservaten - natuurbescherming - nederland - ammoniakemissie - natura 2000 - natuurgebieden - gelderland - air pollution - deposition - ammonia - emission - nature reserves - nature conservation - netherlands - ammonia emission - natura 2000 - natural areas - gelderland
  Voor de Gelderse beheerplannen Natura 2000 is wat betreft het agrarische gebruik met name het onderdeel ammoniak- en stikstofdepositie een punt van aandacht. Een te hoge stikstofdepositie op de natuurlijke ecosystemen kan leiden tot een verstoring en verslechtering van de biodiversiteit van deze ecosystemen. In veel Natura 2000-gebieden is de stikstofdepositie zo hoog dat daarmee niet wordt voldaan aan de instandhoudingsdoelstellingen voor deze gebieden. Extra beschermde maatregelen zijn noodzakelijk. Om inzicht te krijgen in deze problematiek geeft dit rapport per gebied de totale, actuele stikstofdepositie, uitgesplitst naar verschillende bronnen (landbouw, overige bronnen en buitenland), de actuele gebiedseigen depositie (binnen 10 km zone) als gevolg van de landbouw. Deze is uitgesplitst naar depositie a.g.v. stal- en mestopslagemissies, en depositie a.g.v. mestaanwending- en beweidingemissies in zones van 0-3, 3-5 km en 5-10 km per Natura 2000-gebied.
  Effecten van maatregelen in de landbouw op de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in de Provincie Gelderland
  Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Voogd, J.C.H. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1927) - 63
  landbouw - depositie - ammoniak - nitraten - cost effective analysis - natuurbescherming - regio's - natuurreservaten - nederland - natuurbeheer - gelderland - agriculture - deposition - ammonia - nitrates - cost effectiveness analysis - nature conservation - regions - nature reserves - netherlands - nature management - gelderland
  In deze studie is de ammoniak en stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in Gelderland verkend en zijn de mogelijke effecten van maatregelen in de landbouw op de gebiedseigen depositie van stikstof uit de landbouw weergegeven. Daarmee wordt inzicht gegeven in welke mate de beschikbare maatregelen het best ingezet kunnen worden. Daarnaast vormt het inzicht in deze onderwerpen ook een belangrijke bijdrage aan het proces voor het opstellen van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden. Deze rapportage is een aanvulling op de studie uit 2008 waarvan de resultaten staan verwoord in Alterra-rapport 1850.
  Herstel van lange termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap
  Siepel, H. ; Siebel, H.N. ; Verstrael, T. ; Burg, A. Van den; Vogels, J. - \ 2009
  De Levende Natuur 110 (2009)3. - ISSN 0024-1520 - p. 124 - 129.
  zandgronden - bodem - depositie - vegetatie - flora - fauna - herstel - herstelbeheer - natura 2000 - sandy soils - soil - deposition - vegetation - flora - fauna - rehabilitation - restoration management - natura 2000
  Effectgerichte maatregelen zijn de afgelopen jaren succesvol ingezet tegen de korte termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap. De accumulatie van zuur en meststoffen heeft echter ook een effect op lange termijn. Hoe zien deze effecten eruit en hoe kan herstelbeheer worden ingezet? Een eerste vraag is dan: wat is de referentie waarop we het herstelbeheer moeten richten
  Linking nitrogen deposition to nitrate concentrations in groundwater below nature areas : modelling approach and data requirements
  Bonten, L.T.C. ; Mol-Dijkstra, J.P. ; Wieggers, H.J.J. ; Vries, W. de; Pul, W.A.J. van; Hoek, K.W. van den - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1881) - 41
  natuurreservaten - grondwater - grondwaterverontreiniging - nitraat - stikstof - depositie - wiskundige modellen - gegevens verzamelen - natuur - nature reserves - groundwater - groundwater pollution - nitrate - nitrogen - deposition - mathematical models - data collection - nature
  This study determines the most suitable model and required model improvements to link atmospheric deposition of nitrogen and other elements in the Netherlands to measurements of nitrogen and other elements in the upper groundwater. The deterministic model SMARTml was found to be the most suitable model. The model requires an improved C&N modeling, improved forest growth modeling, linking forest growth to hydrology and an explicit dispersion calculation. A large number of independent data are available for validation of the improved model. Application of the model to sites of the ‘National monitoring network on nitrate concentrations in the upper groundwater under nature areas’ requires assumptions on soil properties, hydrology, deposition of base cations and chloride.
  3MG: Meervoudige Milieu Monitoring voor Gebiedssturing; Een case study voor de Noordelijke Friese Wouden
  Sonneveld, M.P.W. ; Vos, J.A. de; Vries, W. de; Knotters, M. ; Kros, J. ; Roelsma, J. ; Bleeker, A. ; Hensen, A. ; Frumau, A. - \ 2009
  Zoetermeer : TransForum (TransForum Working Papers 9) - ISBN 9789490192020 - 116
  landbouw - milieubeheer - emissie - depositie - waterkwaliteit - luchtverontreiniging - monitoring - friese wouden - agriculture - environmental management - emission - deposition - water quality - air pollution - monitoring - friese wouden
  Sinds 2005 is TransForum betrokken bij een praktijkproject in de Noordelijke Friese Wouden (het project NFW) waarin samen met boeren, bestuurders, overheden en maatschappelijke groepen wordt gezocht naar mogelijkheden om de beoogde zelfsturing vorm en inhoud te geven. Om voor milieukwaliteitdoelen een onderbouwd antwoord te kunnen geven heeft TransForum naast het praktijkproject NFW een meer analytisch gericht wetenschappelijk project ondersteund waarin een operationeel meetinstrument is ontwikkeld en getoetst. In deze studie is gebruik gemaakt van gegevens van aanwezige meetnetten in combinatie met geïntegreerde modellen. Het betreft: ammoniakemissie, stikstofdepositie, grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit
  Knowledge development on spray drift deposition and the effect on non-target plants
  Huijsmans, J.F.M. ; Zande, J.C. van de; Riemens, M.M. ; Kempenaar, C. ; Holterman, H.J. - \ 2009
  gewasbescherming - pesticiden - registratie - drift - depositie - methodologie - risicoschatting - herbiciden - kennis - subletale effecten - plant protection - pesticides - registration - drift - deposition - methodology - risk assessment - herbicides - knowledge - sublethal effects
  Posterpresentation. Risk methodologies are to be developed, validated, reviewed or improved for the protection goal: non-target plants. Improved estimates of spray drift deposition onto non-target plants and the effects on the plants are necessary to be evaluated for authorization of safe use. Knowledge development is needed to better understand the relation between short range spray drift deposition, the effect relations on and the protection of non-target plants in the evaluation zone next to the field
  Development and validation of methods for the estimation of spray drift deposition on surface water
  Huijsmans, J.F.M. ; Zande, J.C. van de; Holterman, H.J. - \ 2009
  pesticiden - oppervlaktewater - drift - depositie - normen - internationale vergelijkingen - gegevensanalyse - aquatische ecosystemen - ecologische risicoschatting - pesticides - surface water - drift - deposition - standards - international comparisons - data analysis - aquatic ecosystems - ecological risk assessment
  Posterpresentatie. Risk assessment methodologies are to be developed, validated, reviewed or improved for the protection goal: risk to aquatic organisms. A major input route for the risk to aquatic organisms is spray drift. Differences in spray drift data and the risk to the surface water do occur between countries
  Development of methodology to assess atmospheric deposition on nature areas
  Berg, E. van den; Jacobs, C.M.J. ; Jaarsveld, H. van - \ 2009
  gewasbescherming - pesticiden - natuurbescherming - depositie - risicoschatting - waterorganismen - modellen - plant protection - pesticides - nature conservation - deposition - risk assessment - aquatic organisms - models
  Poster presentation. For the assessment of the risk to exposure of aquatic organisms to plant protection products (PPP), all relevant pathways of pesticide inputs need to be considered. A tool has been developed to assess the exposure of nature conservation due to atmospheric deposition at the local and regional scales
  Structuur en functie van habitattypen : nadere definiëring en monitoring in het kader van de Habitatrichtlijn : kritische condities en wijze van monitoring
  Dobben, H.F. van; Runhaar, J. ; Jansen, P.C. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1561) - 97
  habitats - vegetatietypen - voedingsstoffen - depositie - natura 2000 - monitoring - habitats - vegetation types - nutrients - deposition - natura 2000 - monitoring
  De periodieke rapportage in het kader van de Europese Habitatrichtlijn dient naast informatie over de verspreiding en het oppervlak van de habitattypen ook informatie te bevatten over 'structuur & functie' en 'toekomstperspectief' van deze typen. Dit rapport geeft een overzicht van alle in Nederland voorkomende Habitattypen, hun sturende abiotische condities, en de mate waarin deze onder druk staan van menselijke activiteiten of natuurlijke veranderingen. Voor beschikbaarheid van water, voor zuurgraad en voor beschikbaarheid van nutriënten zijn schattingen gemaakt van de ranges waarbinnen elk Habitattype kan voorkomen. Deze schattingen zijn gebaseerd op alle momenteel beschikbare wetenschappelijke kennis. De ranges voor beschikbaarheid van nutriënten zijn ook herleid tot kritische depositie niveaus. Er wordt aandacht besteed aan de beschikbare meetgegevens en de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden om structuur & functie van Habitattypen te beoordelen.
  Overzicht van kritische depostiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en Natura 2000-gebieden
  Dobben, H.F. van; Hinsberg, A. van - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1654) - 78
  stikstof - stikstofretentie - depositie - habitats - ammoniak - natuurgebieden - critical loads - natura 2000 - nitrogen - nitrogen retention - deposition - habitats - ammonia - natural areas - critical loads - natura 2000
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van concrete (unieke) kritische depositiewaarden voor stikstof voor de habitattypen en de Natura 2000-gebieden in Nederland. Hiertoe worden de door de UNECE vastgestelde kritische depositiewaarden voor stikstof nader gepreciseerd en aangevuld voor alle habitat(sub)typen, waarbij gebruik wordt gemaakt van modeluitkomsten en expert-oordeel. De waarden per habitat(sub)type zijn vervolgens doorvertaald naar Natura 2000-gebieden. De inhoud van het rapport is beoordeeld door een internationale review-commissie.
  Het ammoniakgat: onderzoek en duiding
  Pul, G.A. ; Broek, M.M.P. van den; Volten, H. ; Meulen, A. van der; Berkhout, A.J.C. ; Hoek, K.W. van der; Wichink Kruit, R.J. ; Huijsmans, J.F.M. ; Jaarsveld, J.A. van; Haan, B.J. de; Koelemeijer, R.B.A. - \ 2008
  Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 680150002/2008) - 95
  luchtverontreiniging - ammoniak - monitoring - depositie - air pollution - ammonia - monitoring - deposition
  De berekende concentratie van ammoniak in de buitenlucht was de afgelopen jaren ongeveer 25% lager dan de gemeten concentraties uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Dit verschil werd het ammoniakgat genoemd. Op basis van recent onderzoek door het RIVM in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Wageningen Universiteit (WUR) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het rekenmodel aangepast
  Effecten van ammoniak op de Nederlandse natuur : achtergrondrapport
  Kros, J. ; Haan, B.J. de; Bobbink, R. ; Jaarsveld, J.A. van; Roelofs, J.G.M. ; Vries, W. de - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1698) - 131
  depositie - ammoniak - milieueffect - verzuring - stikstof - nederland - milieubeleid - ammoniakemissie - natuurbeleid - deposition - ammonia - environmental impact - acidification - nitrogen - netherlands - environmental policy - ammonia emission - nature conservation policy
  In de jaren tachtig en negentig was zure regen een milieuprobleem dat veel – internationale – aandacht kreeg. Veel beleid is sindsdien in gang gezet, maar volledig herstel is nog niet opgetreden. Met name de depositie van stikstof in de vorm van ammoniak (75%) en stikstofoxide (25%) ligt in Nederland boven de grens – kritische depositiewaarde – die voor de natuur acceptabel is. Grassen verdragen hogere concentraties stikstof dan veel natuurlijke vegetaties en kunnen daardoor in bossen en natuurgebieden overheersen. Onderhoud en beheer kunnen dit deels herstellen. Indien niet tegelijk de ammoniakdepositie wordt aangepakt, is dit zeer kostbaar. Dit rapport beschrijft de huidige stand van zaken wat betreft emissie en depositie van ammoniak en laat zien welke effecten dit heeft. De lijst van kritische depositiewaardes geeft aan welke natuurtypes in Nederland gevoelig zijn. Het kennisnetwerk “Ontwikkeling Bos en Natuur” (OBN) geeft aan welke maatregelen in een betreffend ecosysteem noodzakelijk zijn om weer in de originele toestand van het milieu te komen. Het rapport gaat ook in op enkele hardnekkige misverstanden zoals “hoe kan ammoniak verzurend werken, terwijl iedereen heeft geleerd dat het een base is?”
  Nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : vergelijking tussen landbouw- en natuurgebieden
  Schoumans, O.F. ; Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1700) - 34
  landgebruik - waterverontreiniging - oppervlaktewater - bladval - uitspoelen - depositie - bodemchemie - landbouw - landbouwgrond - natuurgebieden - bufferzones - nutriëntenuitspoeling - land use - water pollution - surface water - leaf fall - leaching - deposition - soil chemistry - agriculture - agricultural land - natural areas - buffer zones - nutrient leaching
  In veel regionale studies wordt lokaal onderzocht in hoeverre de eutrofiëring van beken wordt veroorzaakt door de landbouw (via oppervlakkige afspoeling en uitspoeling via grondwater). De landbouwsector wijst echter ook naar bos- en natuurgebieden en vermoedt dat onder andere via uit- en afspoeling en rechtstreekse belasting van het oppervlaktewater (o.a. via depositie en bladval) de beken ook sterk worden geëutrofiëerd. In deze deskstudie is dat nagegaan voor natuurgebied. Uit de analyse blijkt dat de bijdrage van de uit- en afspoeling de belangrijkste bron is
  Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura2000-gebieden in de provincie Overijssel
  Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Voogd, J.C.H. ; Smidt, R.A. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1682) - 96
  ammoniak - depositie - verontreiniging - bescherming - landbouw - nederland - nitraten - natura 2000 - overijssel - ammonia - deposition - pollution - protection - agriculture - netherlands - nitrates - natura 2000 - overijssel
  In deze studie is de ammoniak en stikstofdepositie op de Natura2000-gebieden in Overijssel verkend en zijn de mogelijke effecten van maatregelen in de landbouw op de emissie en depositie van stikstof uit de landbouw (vermestende depositie) weergegeven. Tevens is de ontwikkelingruimte voor de veehouderij in beeld gebracht. Daarmee wordt inzicht gegeven in welke vorm en mate de beschikbare middelen het best ingezet kunnen worden. Daarnaast vormt het inzicht in deze onderwerpen ook een belangrijke bijdrage aan het proces voor het opstellen van de beheerplannen voor de Natura2000-gebieden, waarin flankerend beleid kan worden opgenomen en de haalbaarheid en betaalbaarheid van de natuurdoelen zal worden bepaald. Dit alles tegen de achtergrond van de ILG afspraak met het rijk om de milieukwaliteit van natuurgebieden te verbeteren
  Development of methodology to assess atmospheric deposition on surface waters
  Berg, F. van den; Jacobs, C.M.J. ; Jaarsveld, H.A. van - \ 2008
  gewasbescherming - pesticiden - waterverontreiniging - waterorganismen - depositie - atmosfeer - oppervlaktewater - risicoschatting - modellen - kaderrichtlijn water - plant protection - pesticides - water pollution - aquatic organisms - deposition - atmosphere - surface water - risk assessment - models - water framework directive
  For the assessment of the risk to exposure of aquatic organisms to pesticides, all relevant pathways of pesticide inputs need to be considered. Until now, pesticide loadings due to atmospheric deposition have not been taken into account. That is why a conceptual tool has been developed with which the atmospheric deposition on surface waters at the local and regional scales can be quantified
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.