Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 62

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kijk in de kas: een interactieve leeromgeving voor telers (interview met Fokke Buwalda)
  Arkesteijn, M. ; Buwalda, F. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)1. - p. 36 - 37.
  tuinbouwbedrijven - kassen - teelt onder bescherming - onderzoek - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - computers - glastuinbouw - kennisoverdracht - computernetwerken - market gardens - greenhouses - protected cultivation - research - diffusion of research - diffusion of information - computers - greenhouse horticulture - knowledge transfer - computer networks
  De webportal Kijk in de Kas is een interactief instrument om praktijk- en onderzoekskennis uit te wisselen. Teler kunnen een virtueel kijkje nemen bij vijf collega's. Klimaatmodel KASPRO rekent mee en produceert mooie plaatjes. De betrokken onderzoekers en telers geven via weblogs hun commentaar. Ze streven op deze manier naar een betere koppeling van onderzoek en praktijk op het gebied van de energiebesparing
  De Wageningse Experience Box : leren van elkaar
  Coppens, L.W.C.A. ; Top, J.L. - \ 2007
  Agro Informatica 20 (2007)2. - ISSN 0925-4455 - p. 6 - 7.
  innovaties - verspreiding van onderzoek - bedrijfsvoering - ondernemerschap - ketenmanagement - agro-industriële ketens - kennisoverdracht - innovations - diffusion of research - management - entrepreneurship - supply chain management - agro-industrial chains - knowledge transfer
  In de afgelopen jaren is een groot aantal innovatieprojecten uitgevoerd op het gebied van agrologistieke ketens. Deze projecten, waarin onderzoeksinstellingen en bedrijven samenwerkten, hebben veel kennis opgeleverd, hetgeen heeft geleid tot vernieuwing bij de bedrijven van direct betrokkenen. Het zou goed zijn als de geleerde lessen ook beschikbaar komen voor andere geïnteresseerde partijen. Met dat doel is de ontwikkeling van Wageningen Experience Box gestart om de specifieke kennis en ervaring, opgedaan in projecten, te delen met deze geïnteresseerden
  Tevens zal dit onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan... ; over het politiek maatschappelijke 'nut' van sociaal wetenschappelijk onderzoek
  Duineveld, M. ; Kuijer, G.A.H.J. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke Analyse - ISBN 9789085851608 - 23
  sociale wetenschappen - politiek - onderzoek - verspreiding van onderzoek - onderzoeksbeleid - overheidsbeleid - sociale verandering - gebruik van ruimte - sociaal onderzoek - social sciences - politics - research - diffusion of research - research policy - government policy - social change - space utilization - social research
  Een Wageningse essay over het maatschappelijk belang van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Gesteld wordt: "Om verschillende redenen kan het van belang zijn om rekening te houden met de belevingswerelden van betrokkenen. Ten eerste vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid: het is onjuist om geen rekening te houden met mensen die wel te maken krijgen met beleid dat (soms drastische) gevolgen heeft voor deze mensen. Ten tweede vanuit het oogpunt van efficiëntie: als een planproces resulteert in een plan waarin betrokkenen zich kunnen vinden zal de kans op weerstand tegen uitvoering van het plan waarschijnlijk minder zijn. Ten derde vanuit het oogpunt van haalbaarheid: vaak zal medewerking van verschillende betrokkenen (zoals grondeigenaren) vereist zijn om plannen te kunnen uitvoeren”
  Convergence of Sciences: the management of agricultural research for the small scale farmers in Benin and Ghana
  Hounkonnou, D. ; Kossou, D.K. ; Kuyper, T.W. ; Leeuwis, C. ; Richards, P. ; Röling, N.G. ; Sakyi-Dawson, O. ; Huis, A. van - \ 2006
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 53 (2006)3/4. - ISSN 1573-5214 - p. 343 - 367.
  verspreiding van onderzoek - onderzoeksimplementatie - organisatie van onderzoek - benin - ghana - diffusion of research - implementation of research - organization of research - benin - ghana - resource-poor farmers
  The Convergence of Sciences programme (CoS) addresses the sub-optimal impact of science on the livelihoods of resource-poor farmers in West Africa, particularly in Benin and Ghana where it operates. CoS aims to develop insights into the pathways through which investment in science and technology can improve rural lives. To this end, CoS features participatory experimental and action research by eight PhD students, who each develop technologies and institutional arrangements with groups of farmers. The ninth PhD student carries out comparative `research on agricultural research¿. The current article deals with a higher aggregation level than the individual project: the management of the programme as a whole. How did CoS try to zero in on the small windows of opportunity West African farmers face? How did it manage the ensuing issues of trans-disciplinarity, and of interaction among students, (social and natural science) supervisors, and other key stakeholders? How does it face up to the issues that arise with respect to scaling up? One of the most interesting aspects of CoS is that it not only deals with technical innovation within the constraining institutional and policy framework conditions, but also experiments with incipient ideas about how to stretch them.
  Innovatieprocessen in de praktijk : vorming van socio-technische netwerken
  Buurma, J.S. ; Buck, A.J. de; Klein Swormink, B.W. ; Stokkers, R. ; Munneke, F.J. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086150779 - 51
  innovaties - verspreiding van onderzoek - technologieoverdracht - innovations - diffusion of research - technology transfer
  Dit rapport beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan met de vorming van socio-technische netwerken rond geïntegreerde plaagbeheersing in chrysanten enerzijds en voorkómen van bodemverdichting in de biologische akkerbouw/groenteteelt anderzijds. Bij toetsing in de praktijk is een samenhangend geheel van concepten enprocedures voor de vorming van socio-technische netwerken ontstaan. De betreffende concepten en procedures zijn in dit rapport beschreven, samen met het procesverloop in de cases van chrysanten en vaste rijpaarden. Het rapport mondt uit in een stappenplan voor de vorming van socio-technische netwerken. De vorming van socio-technische netwerken blijkt een goede werkwijze om innovatieve oplossingen voor slepende problemen te vinden en te realiseren
  Kenniscirculatie
  Vogelezang, J. - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)6. - p. 30 - 30.
  innovaties - netwerken (activiteit) - verspreiding van onderzoek - kennisoverdracht - geïntegreerde bedrijfssystemen - innovations - networking - diffusion of research - knowledge transfer - integrated farming systems
  De Systeeminnovatieprogramma’s werken hard aan het bevorderen van kenniscirculatie. Naar ondernemers en andere belanghebbenden, maar ook naar toekomstige ondernemers door de samenwerking te zoeken met het groene onderwijs. Een aantal werkvormen en initiatieven bespreken we hier.
  Ondersteunen van innovatie in de brede praktijk
  Sukkel, W. ; Paassen, R.A.F. van; Roestel, A.J.J. van; Alebeek, F.A.N. van - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)6. - p. 26 - 29.
  ondernemerschap - innovaties - verspreiding van onderzoek - ondersteuningssystemen - kennisoverdracht - netwerken - geïntegreerde bedrijfssystemen - entrepreneurship - innovations - diffusion of research - support systems - knowledge transfer - networks - integrated farming systems
  Praktijknetwerken ondersteunen het doorvoeren van innovaties in de praktijk. In deze samenwerkingsprojecten van ondernemers, Wageningen UR en adviesorganisaties wordt de beschikbare kennis uit onderzoek en advies gekoppeld aan de innovatieve kracht van ondernemers. Zo doen ondernemers ervaring op met het toepassen van nieuwe kennis en innovaties. In samenwerking met de zakelijke partners en andere belanghebbenden wordt deze kennis en innovaties vervolgens verder in de brede praktijk verspreid
  Convergence of sciences: Creating innovation systems with African farmers
  Huis, A. van - \ 2005
  Accra, Ghana : Combert Impression Ltd - 200
  boeren - innovatie adoptie - landbouwkundig onderzoek - verspreiding van onderzoek - afrika - kennis van boeren - farmers - innovation adoption - agricultural research - diffusion of research - africa - farmers' knowledge
  Intrinsieke weerbaarheid van gewasbeschermings- en teeltsystemen; themanummer Bodemweerbaarheid
  Molendijk, L.P.G. - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)5. - ISSN 0166-6495 - p. 191 - 192.
  gewasbescherming - bodem - weerstand - intrinsieke factor - beleid - onderzoek - verspreiding van onderzoek - onderzoeksinstituten - overheidsonderzoek - pesticiden - chemische bestrijding - antagonisten - predatoren - endofyten - genen - bodemtypen (naar textuur) - organische stof - voedingsstoffenbeschikbaarheid - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plant protection - soil - resistance - intrinsic factor - policy - research - diffusion of research - research institutes - government research - pesticides - chemical control - antagonists - predators - endophytes - genes - soil types (textural) - organic matter - nutrient availability - cultural control
  Inleidend artikel op het LNV onderzoek gewasbescherming deelprogramma 397.1. Bij de start van het LNV gewasbeschermingsprogramma in 2002 was de LNV nota 'zicht op gezonde teelt' leidend voor het gewasbeschermingsbeleid. Dit beleidsvoornemen vertaalde zich in een gewasbeschermingsbeleid met minimale, c.q. geen, inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Uitgangspunt daarbij is dat gewasbeschermings- en teeltsystemen een bepaald niveau van intrinsieke weerbaarheid hebben, dat preventief werkt tegen ziekten en plagen. Deze intrinsieke weerbaarheid moet worden bevorderd en zoveel mogelijk worden benut
  Ketenomkering in kennisland
  Wals, A.E.J. ; Lans, T. ; Buurma, J.P. - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)suppl. - ISSN 0166-6495 - p. 7 - 9.
  kennis - verspreiding van onderzoek - netwerken (activiteit) - onderzoeksinstituten - technologieoverdracht - informatieverspreiding - onderzoeksimplementatie - onderzoek - onderwijs - particuliere sector - relaties - knowledge - diffusion of research - networking - research institutes - technology transfer - diffusion of information - implementation of research - research - education - private sector - relationships
  Themavoordracht waarin twee manieren van kennismobiliteit worden besproken: de doorstromingsrelatie, waarbij kennis wordt gezien als product en doorstroomt van onderzoeksinstituten naar onderwijs en de netwerkrelatie, waarbij kennis wordt gezien als proces tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven
  Werkgebieden Praktijkonderzoek Plant & Omgeving : Wat doet PPO voor de biologische sectoren?
  Beuze, M. de - \ 2004
  Ekoland 24 (2004)10. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
  landbouwkundig onderzoek - biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - tuinbouw - onderzoeksinstituten - organisatie van onderzoek - onderzoeksbeleid - universitair onderzoek - toegepast onderzoek - verspreiding van onderzoek - agricultural research - organic farming - sustainability - arable farming - horticulture - research institutes - organization of research - research policy - university research - applied research - diffusion of research
  Beschrijving van de organisatie van het PPO, de speerpunten in het onderzoek, en projecten waarin PPO participeert, samen met voorlichting en praktijkbedrijven. Door het uitvoeren van dit onderzoek en door kennisoverdracht fungeert PPO als schakel tussen wetenschap en praktijk. Een belangrijk deel van het onderzoek is gericht op allerlei aspecten van biologische teelt- en productiemethoden. Het nieuwste onderzoek houdt zich bezig met duurzame bedrijfssystemen in de toekomst (sluiting van kringlopen; ruimtelijke inpassing; sociaal-culturele integratie)
  Een biologisch bosje bloemen voor iedere dag van het jaar
  Weening, K. - \ 2003
  IBL nieuws 2003 (2003)3. - p. 2 - 2.
  biologische landbouw - verspreiding van onderzoek - onderzoek - organic farming - diffusion of research - research
  In dit nummer: Een biologisch bosje bloemen; Biologische zelfzuivelaars maken keten helder; Een kleinere beker biologische melk; ‘Investeer in relatie met beleidsmedewerker’; Te weinig bekend over het overwaaien van genen; Santana en Topaz leveren hoge productie; ‘Ik leer precies wat ik wilde weten’; Nieuw: IBL Actueel
  The VEL and VANLA environmental co-operatives as field laboratories
  Stuiver, M. ; Ploeg, J.D. van der; Leeuwis, C. - \ 2003
  Netherlands Journal of Agricultural Science 51 (2003)1-2. - ISSN 0028-2928 - p. 27 - 39.
  coöperatieve activiteiten - milieubescherming - voedingsstoffen - agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - nederland - verspreiding van onderzoek - boeren - kennis - friese wouden - cooperative activities - environmental protection - nutrients - diffusion of research - farmers - farm management - dairy farming - knowledge - netherlands - friese wouden
  This article describes the Nutrient Management Project of the environmental co-operatives VEL and VANLA as a field laboratory. A field laboratory is defined as a heterogeneous collection of inter-linked scientific studies performed by several actors within a specific field, but – as in normal laboratories – with some protection against outside interference and disturbance. The Nutrient Management Project of VEL and VANLA demonstrates several characteristics of field laboratories. Firstly, in the project, dairy farmers and scientists carry out joint research using different sources of knowledge. Secondly, apart from research the actors are engaged in changing the location, thereby developing new knowledge and practices. In the case of VEL and VANLA this means developing the fields and farms towards sustainability. Thirdly, the actors thoughtfully experiment with several research methodologies to gain understanding on a variety of issues. So within the field laboratory of VEL and VANLA there is heterogeneity in themes, disciplines and methodologies. Simultaneously a systems perspective is created as an interpretative scheme that links up all the different activities. Finally, within VEL and VANLA, alignment among practices, research and the institutional context is essential for the continuation of the research activities.
  Economie van voedselveiligheid
  Velthuis, A.G.J. ; Huirne, R.B.M. ; Hogeveen, H. ; Meuwissen, M.P.M. ; Wilpshaar, H. - \ 2002
  Voedingsmiddelentechnologie 35 (2002)21. - ISSN 0042-7934 - p. 17 - 19.
  voedselveiligheid - kosten-batenanalyse - economische analyse - risicoschatting - informatieverspreiding - verspreiding van onderzoek - economische aspecten - food safety - cost benefit analysis - economic analysis - risk assessment - diffusion of information - diffusion of research - economic aspects
  Het creëren van een veilig voedselaanbod op een economisch verantwoorde wijze. Verschillende aspecten in dit verband zoals de rol van informatievoorziening en de kosten-baten analyse zijn toegelicht. Het economische aspect is wereldwijd nog nauwelijks bekeken
  Waiboerhoeve Proefbedrijf Varkens officieel geopend
  Beek, G. van - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)5. - ISSN 1570-8578 - p. 1 - 2.
  proefbedrijven - voorlichting - varkens - varkenshouderij - conferenties - onderzoeksinstituten - verspreiding van onderzoek - pilot farms - extension - pigs - pig farming - conferences - research institutes - diffusion of research
  Op 11 oktober 2001 opende LNV-minister Brinkhorst officieel het nieuwe proefbedrijf varkens van PV en ID in Lelystad.
  Gammakennis voor de groene ruimte; evaluatie van onderzoeksprogramma 314 Mens en draagvlak in de groene ruimte
  Cox, D.O. ; Neven, M.G.G. ; Volker, C.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 239) - 267
  beleid - landgebruik - kennis - informatie - bedrijfsvoering - verspreiding van onderzoek - besluitvorming - sociale interactie - plattelandsontwikkeling - participatie - nederland - policy - land use - knowledge - information - management - diffusion of research - decision making - social interaction - rural development - participation - netherlands
  Voor een evaluatie van programma 314 zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd. 1 Welke prestaties heeft programma 314 geleverd en welke leerpunten kunnen worden opgetekend voor programma 376 (Mens, economie en groene ruimte)? 2 Wat is de doorwerking geweest van kennisproducten in de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van het beleid voor de groene ruimte en hoe kan deze doorwerking op middellange termijn vergroot worden? 3 Wat is de toekomstige vraag naar gammaonderzoek voor de groene ruimte en in welke richtingen moeten de investeringen in onderzoek gaan? Dit rapport bundelt een aantal producten uit het evaluatieproject: onderzoeksverslagen over de aanbodkant (vraag 1), de doorwerking van onderzoek naar de praktijk (vraag 2) en de behoefte aan gammakennis aan de vraagkant (vraag 3). Tevens omvat het twee adviezen die zijn uitgebracht over korte- en middellangetermijnonderzoek en een notitie met aanbevelingen voor onderzoekers en het onderzoeksmanagement van Alterra en LEI.
  PR KennisDataBank op internet geopend
  Dijksterhuis, P. ; Nijssen, K. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)1. - ISSN 1386-8470 - p. 12 - 13.
  informatieverspreiding - informatie - kennis - zoötechniek - verspreiding van onderzoek - databanken - internet - diffusion of information - information - knowledge - zootechny - diffusion of research - databases - internet
  De kennisdatabank bevat een schat aan informatie. U vindt er uitgebreide beschrijvingen van de resultaten van onderzoek, weergegeven in artikelen en complete publicaties. Ook korte tips die het PR uitgeeft zijn in de databank opgenomen
  Mixed farming : scope and constraints in West African savanna
  Slingerland, M. - \ 2000
  Agricultural University. Promotor(en): H. van Keulen. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058082428 - 289
  bedrijfssystemen - gemengde landbouw - natuurlijke hulpbronnen - landgebruik - vee - trekdieren - technologieoverdracht - savannen - west-afrika - dierlijke trekkracht - verspreiding van onderzoek - landbouwvoorlichting - farming systems - mixed farming - natural resources - land use - livestock - draught animals - technology transfer - savannas - west africa - animal power - diffusion of research - agricultural extension

  Since colonial times the crop livestock integration concept has been a leading development model in francophone West Africa. So far, it has failed in certain aspects, such as cultivation of fodder crops, intensification of cereal production through animal traction, and sedentarisation of mobile livestock keepers. Three major flaws in the concept have been identified, that are partly responsible for the reported failure: neglect of the farm (household) context, neglect of the financing role of livestock, neglect of competition for land and labour. Whether crop livestock integration can remain the leading development model in a situation of high population growth, has been explored through the following research question:

  "Is crop livestock integration or mixed farming a suitable model for farming systems development, leading to guaranteed food security and socio-economic survival for all social entities of the rapidly increasing population in Sahelian countries, without endangering their resource basis?"

  The context

  Physical context

  In the study area, the village Kaïbo Sud V5, Province Zoundwéogo, Burkina Faso, resources and their use appeared to be heterogeneous. Scenario studies with SHARES, a model at the level of Kaïbo Sud V5, and HOREB, a model at the level of an average farm in Zoundwéogo province, indicated that self-sufficiency in grain can not be achieved under currently applied crop and animal production technology in average rainfall years. External inputs in the form of inorganic fertiliser and/or concentrate feed for livestock are needed to compensate unavoidable nutrient losses, and a cart is needed to allow intensive management of crop residues and manure.

  Agricultural knowledge system

  In Burkina Faso, policy makers, research and extension appear to follow the transfer of technology model, a top-down approach leading to development of technologies that are not necessarily addressing farmers' needs. Research is either curiosity-driven or guided by objectives of policy makers. Extension only reaches a limited number of farmers, hence the progressive farmers approach dominates their relations. Farmers generally adopt proposed technologies, either because they have the means to introduce the innovations or because the proposed innovation suits them best. Only farmers that adopted technologies were contacted subsequently, and in turn, those farmers actively asked research and extension for solutions to their problems. Only when they were recognised as a constituency of the policy makers, they could influence the research agenda. Resource-poor farmers and mobile livestock keepers are neither recognised as a constituency nor possessed the means to innovate, hence they hardly benefit from research and extension.

  Farming systems development

  A framework situating discrete farming systems in the development perspective of mixed farming, has been designed. The framework ranges from separate specialised low external input (LEIA) systems, through integrated and mixed farming systems without or with external inputs, to specialised high external inputs (HEIA) farming systems. Observed farming systems in Burkina Faso could be classified within the proposed framework. Policy makers, driven by the objective to settle and control mobile herdsmen and to constrain crop producers to permanent fields, aimed at mixed farming systems for everyone. The recent sustainability debate appears to support their promotion of mixed (LEIA) farming systems because they are assumed to reduce nutrient losses. Mobile Fulani herdsmen engage in crop production only, when forced by circumstances, such as drought or animal diseases, leading to severe losses in livestock, making continuation of their former way of life impossible. Mixed farming is a poverty-induced option for them and therefore not attractive. For Mossi crop producers, on the contrary, wealth is the drive towards mixed farming, cattle being needed to support the associated technologies, such as animal traction and use of manure. Resource-poor farmers going into mixed farming have to apply labour-intensive techniques (their only resource) and, because of their low purchasing power, they cannot afford external inputs and have no option but to (over) exploit the environment. High external input (HEIA) farming should avoid pollution of the environment.

  Ecologically, both HEIA and LEIA can have negative effects on natural resource quality. Socio-economically, high agricultural production per unit area, based on the use of external inputs will lead to larger scale production and lower prices. Resource-poor farmers cannot follow this development and run the risk of being expelled from farming. Economically, HEIA farming is only sustainable when cash crops are cultivated or when high prices can be guaranteed. Around cities, capital intensive production systems can exist, because of the high purchasing power of the urban population and because of the short producer-consumer lines. In rural areas, farming systems that do not rely on high-quality infrastructure and use labour-intensive techniques, achieving moderate production levels are most suitable, guaranteeing local self-sufficiency in food. Production for export should be based on industrially organised systems using high levels of external inputs and capital. To aim at a variety of farming systems, each addressing specific societal needs, seems a more suitable strategy than to aim at the mixed farming system proposed in the model.

  Financing role of livestock

  In the mixed farming model, the role of livestock was limited to the supply of manure and animal power for crop production, and to value crop residues. For farmers in Burkina Faso and elsewhere in West Africa, livestock plays an important role as capital asset, to cover (emergency) cash needs. In farming systems where crop production depends on erratic rainfall, as in West Africa, livestock can be used to transfer surpluses from years with abundant rainfall to years with deficiencies. Livestock production was negatively affected by this buffer function, because emergency (premature) sales are associated with losses due to foregone offspring and foregone live weight. Emergency sales further restricted revenues, when livestock had to be sold in periods with low market prices. Sales of livestock for financing purposes also negatively affected performance of the farming system as a whole, in terms of foregone manure and animal traction, limiting crop production.

  For financing, farmers preferred livestock to other means, even though taking a loan with a savings and credit co-operative was cheaper. Accessibility, security, liquidity and profitability were all more favourable for livestock than for any of the alternatives examined. The fact that a pledge of 150 % of the credit is needed for a loan from a co-operative, was a major constraint for resource-poor farmers. Financing through livestock was therefore more attractive than taking a loan with a co-operative or any other source.

  Animal traction

  Animal traction has been presented as a key element of crop livestock integration. It appears to be associated with larger farm sizes, larger areas of cash crop and higher livestock numbers, hence with wealthier farmers. In Zoundwéogo province and Kaïbo village, animal traction could develop as there were sufficient animals to serve all households and to cultivate total current crop area. Additional efforts should be made to increase training of bullocks and transfer of bullocks from Fulani livestock keepers to Mossi crop producers is needed. Bullocks appeared too weak for the tasks asked from them, resulting in short working days of 2-3 hours. Output per animal might be increased through introduction of heavier animal breeds or additional animal feeding. Timeliness of seeding and weeding might also be improved by using additional bullocks. The scope for improvement is limited as any solution depends on purchasing power of the farmer and availability of inputs.

  Natural resource basis

  Mossi and Fulani herds appeared to use the village territory in different ways, dictated by animal species, production objectives and season. Current high population growth leads to an expanded area under crops, for food production, and consequently reduced grazing area in the rainy season. Crop residue management, as proposed in the crop livestock integration model, leads to increased control over this feed resource by Mossi crop producers. As a result, room for the traditional feeding strategy, applied by Fulani and consisting of mobility and tracking changes in vegetation, becomes limited. The quantity (area) of animal feed becomes limiting, especially in the rainy season. In the post-harvest, dry season, both quantity and quality of animal feed becomes limiting because crop residues are no longer available and their animals thus have to rely on low quality grasses from the natural vegetation. Options for Fulani herds were further restricted by excluding them from the use of village wells in the dry season. Fulani have either to leave the village territory more often and for longer periods, or to accept lower animal production. When Mossi specialised crop producers become mixed farmers, the number of animals in their system increases. When Fulani become mixed farmers, their livestock will reside more permanently on the village territory. Larger livestock numbers and smaller grazing area increase risks of degradation, especially because specialist feeders such as goats and sheep will be forced to accept a more general diet, resulting in diet overlap between formerly complementary feeders. Population growth and subsequent urbanisation has been shown to lead to increased demands for firewood that has to be provided from village territories. Degradation of the natural resources in village territories and a decrease in feed resources for browsers can be the result.

  Conclusion

  The crop livestock integration model, and especially the mixed farming model, has only limited applicability as goal for farming systems development. In Burkina Faso, the majority of the farming population consists of resource-poor farmers, incapable to adopt technologies associated with mixed farming, because they lack the purchasing power to acquire ploughs, draught bullocks, inorganic fertilisers, etc. Mixed farming as a comprehensive development model therefore fails, although several of its components are (at least partially) adopted by a variety of farmers. The concept of restricted nutrient losses through intensive management of manure and crop residues appeared, for instance, valid, but, because of unavoidable losses during (re-)cycling, external inputs are needed to guarantee sufficient food production for the rapidly growing population. Moreover, exchange of crop residues and manure between specialised farming systems, has the same potential for nutrient cycling as mixed farming, but may be preferred because of advantages associated with labour distribution. Constraints for farming system development, especially for crop farmers, can be alleviated by creation of an optimal farm environment, such as a sound financial infrastructure, an agricultural knowledge system addressing farmers needs, a professional infrastructure to provide inputs and to guarantee marketing of outputs, fair farm-gate prices for agricultural products, etc. Attractive prices for meat and milk, infrastructure for veterinary care, grazing rights protected by law and limiting crop production in designated grazing areas and corridors, etc. are needed to facilitate mobile animal production. Technology development should already take its impact on the environment into account. Research and extension should stimulate participation of resource-poor farmers and mobile livestock keepers in technology development and support development of a range of farming systems, in terms of inputs and outputs, because together they can address the variety of societal needs.

  Effecten van bodembeheer en bodemgebruik op de risico's van bodemverontreiniging; 'van proces naar DSS'; beschikbare kennis, kennisleemtes en beoogd onderzoek bij DLO tussen 1998 en 2001
  Japenga, J. ; Boels, D. ; Brus, D.J. ; Dolfing, J. ; Harmsen, J. ; Kros, J. ; Vries, W. de - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 64
  bodembeheer - landgebruik - bodemverontreiniging - milieubescherming - verspreiding van onderzoek - inventarisaties - soil management - land use - soil pollution - environmental protection - diffusion of research - inventories
  Dit rapport geeft een beschrijving van het onderzoek dat wordt verricht en nog zal worden verricht in het kader van het DWK-onderzoeksprogramma Bodemkwaliteit. Kennisleemten worden gesignaleerd en mogelijkheden om hierin te voorzien worden beschreven.Het rapport is gestructureerd conform de vier onderzoeksthema's van het programma. Uitgaande van probleeminventarisatie mondt het onderzoek via onderzoek naar bodemprocessen, risicobeoordeling en 'groene' saneringsmethoden uiteindelijk uit in het ontwerpen van beslissingondersteunende instrumenten ten behoeve van het beleid.
  Kennis voor een beter afvalsysteem in Kimberley, Zuid-Afrika : bestaande kennis aan de Landbouwuniversiteit en benodigde kennis voor onderzoek
  Reeze, B. ; Wiel, R. van de; Litjens, M. - \ 1997
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Adviesbrief / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel 142)
  afvalverwijdering - huisvuilverwijdering - vuilnis - sorteren - afval - vaste afvalstoffen - huishoudens - gezondheidstechniek - stedelijke gebieden - hygiëne - verzamelen - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - adviserende ambtenaren - consulenten - deskundigen - zuid-afrika - waste disposal - municipal refuse disposal - refuse - sorting - wastes - solid wastes - households - public health engineering - urban areas - hygiene - collection - diffusion of research - diffusion of information - advisory officers - consultants - experts - south africa
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.