Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 85

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Contaminanten in schubvis : onderzoek naar dioxines, PCB's en zware metalen in shubvis
  Lee, M.K. van der; Leeuwen, S.P.J. van; Nieuwenhuizen-Hoek, M. van; Kotterman, M.J.J. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2012
  Wageningen [etc.] : RIKILT [etc.] (Rapport / RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid 2012.011) - 16
  vissen - dioxinen - zware metalen - binnenwateren - bioaccumulatie - waterverontreiniging - aquatische ecologie - monitoring - fishes - dioxins - heavy metals - inland waters - bioaccumulation - water pollution - aquatic ecology - monitoring
  Voor het in kaart brengen van de vervuiling van schubvis met dioxines, dioxineachtige PCB's en niet dioxineachtige PCB's en zware metalen zijn op 10 locaties in Nederland brasem, voorn en snoekbaars bemonsterd en geanalyseerd. De resultaten laten zien dat de gehalten dioxines voor alle soorten onder de geldende Europese norm liggen. Hetzelfde geldt voor de gehalten aan zware metalen. Brasem gevangen in de Nieuwe Maas bij Pernis was het meest gecontamineerd en benadert de norm
  Contaminanten in Chinese wolhandkrab : onderzoek naar dioxines, PCB's en zware metalen in Chinese wolhandkrab
  Lee, M.K. van der; Leeuwen, S.P.J. van; Kotterman, M.J.J. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2012
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2012.010) - 25
  krabben (schaaldieren) - dioxinen - polychloorbifenylen - zware metalen - waterverontreiniging - binnenwateren - ecotoxicologie - analytische methoden - nederland - crabs - dioxins - polychlorinated biphenyls - heavy metals - water pollution - inland waters - ecotoxicology - analytical methods - netherlands
  Dit onderzoek heeft tot doel om (a) in beeld te brengen wat de mate van vervuiling is van de Chinese wolhandkrab (WHK) uit diverse Nederlandse oppervlaktewateren (met name locaties die in de voor visserij gesloten gebieden liggen) en (b) hoe de contaminanten verdeeld zijn over enerzijds het vlees in de poten en anderzijds het vlees en de organen in het lijf van de WHK. Naast bovenstaande doelstellingen wordt er in dit rapport ook rekenkundig een schatting gemaakt van de contaminantgehaltes op basis van de gehele krab (vlees uit poten en lijf tezamen).
  Levels of PCDD/Fs, PCBs and PBDEs in butter from Turkey and estimated dietary intake from dairy products
  Ucar, Y. ; Traag, W.A. ; Immerzeel, J. ; Kraats, C. van de; Lee, M.K. van der; Hoogenboom, L.A.P. ; Weg, G. van der; Cakirogullari, G.C. ; Oymael, B. ; Kilic, D. - \ 2011
  Food Additives & Contaminants Part B-Surveillance 4 (2011)2. - ISSN 1939-3210 - p. 141 - 151.
  polybrominated diphenyl ethers - human exposure - market-basket - dioxins - netherlands - foodstuffs - food - sea - fat
  Polychlorinated dibenzo-p-dioxin and dibenzofurans (PCDD/Fs), dioxin-like and non-dioxin-like (indicator) polychlorinated biphenyls (PCBs) and polybrominated diphenylethers (PBDEs) were monitored in butterfat obtained from 18 different areas in Turkey, both rural and industrial. The results obtained both at RIKILT in the Netherlands and in a food control laboratory in Turkey for PCDD/Fs and PCBs were in good agreement. The sum of PCDD/Fs+dl-PCBs, total indicator PCBs and PBDEs were in the range 0.26-3.82 pg TEQ g-1 fat, 0.20-3.04 ng g-1 fat and 0.18-5.00 ng g-1 fat, respectively. Despite the very low levels measured, slightly elevated PCDD/F and PCB levels were found in Izmir-Aliaa, Kocaeli, Denizli, and Zonguldak. The only result exceeding the EU action level was the dl-PCB concentration in Izmir-Aliaa. Ratios of PCDD/Fs and PCBs indicate that contamination in the elevated areas originated from different sources. High BDE 209 levels were detected in Mersin and Bursa. For the 18 regions analysed, the average total daily intake of total TEQ (dioxins and dl-PCBs) from butterfat was 0.09 pg TEQ(1998) (0.08 pg TEQ(2005)) kg-1 body weight, while those for indicator PCBs and PBDEs were 58.8 and 35.1 pg kg-1 body weight, respectively. The average total daily intake from dairy products were 0.26 pg TEQ(1998) (0.20 pg TEQ(2005)), 183 and 103 pg kg-1 body weight, respectively.
  Dioxin monitoring in fats oils for the feed industry
  Asselt, E.D. van; Sterrenburg, P. - \ 2011
  Wageningen : Rikilt - Institute of Food Safety (Report / RIKILT, Institute of Food Safety 2011.004) - 37
  dioxinen - monitoring - vetten - oliën - veevoederindustrie - analytische scheikunde - productieprocessen - voedselveiligheid - dioxins - monitoring - fats - oils - feed industry - analytical chemistry - production processes - food safety
  The aim of the present project was to determine the most critical steps in the production of fats and oils. First, production processes of vegetables oils, animal fat, fish oil, biodiesel and fat blending were studied and experts from the industry as well as in-house dioxin experts were consulted to identify the most critical steps. Then, monitoring data for vegetable oil, animal fat and fish oil were analysed to determine which products have an increased risk of dioxin contamination.
  Gehaltes aan dioxines en dioxineachtige PCB's (totaal-TEQ) in paling en wolhandkrab uit Nederlands zoetwater
  Kotterman, M.J.J. ; Lee, M. van der - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C011/11) - 37
  palingen - krabben (schaaldieren) - dioxinen - polychloorbifenylen - indicatoren - aquatische toxicologie - normen - voedselveiligheid - monitoring - eels - crabs - dioxins - polychlorinated biphenyls - indicators - aquatic toxicology - standards - food safety - monitoring
  Het ministerie van EL&I heeft het voornemen om maatregelen te nemen voor die gebieden waar vis wordt gevangen die niet voldoet aan de Europese productnormen voor dioxines en PCB's. Daarom zijn in opdracht van EL&I de data betreffende dioxines en dioxineachtige PCB’s (uitgedrukt in totaal-TEQ, de som van dioxineachtige toxiciteit veroorzaakt door dioxines en dioxineachtige PCB's) in aal en wolhandkrab uit het Nederlandse zoete water geëvalueerd. Het betreft aaldata die in de afgelopen vijf jaar zijn gemeten door RIKILT, ondersteund door PCB analyseresultaten en historische data van IMARES. Voor wolhandkrab is in 2010 een beperkt monitoringonderzoek uitgevoerd.
  Evaluatie van effecten van een visserij op pootaal in het rivierengebied op de ontwikkeling van de bovenstroomse aal populatie en de aaldoelstellingen
  Bierman, S.M. ; Graaf, M. de - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C006/11) - 20
  palingen - european eels - visbestand - visserij - binnenwateren - ecotoxicologie - dioxinen - polychloorbifenylen - voedselveiligheid - eels - european eels - fishery resources - fisheries - inland waters - ecotoxicology - dioxins - polychlorinated biphenyls - food safety
  Aal uit het gebied van de benedenrivieren bevat hoge gehalten aan contaminanten, waaronder dioxine en dioxineachtige pcb's, zodanig veel dat deze aal op basis van de warenwet niet in de markt mag worden afgezet. Aalvissers uit het benedenrivierengebied hebben het idee om op pootaal (aal met lengten kleiner dan de geldende minimum aanlandingsmaat) te gaan vissen, en deze aal als commercieel product te verkopen aan andere aalvissers zodat deze kan worden uitgezet in schone wateren voor verdere opgroei tot een verkoopbaar product wat wel aan de voedselveiligheidsnormen voldoet.
  Homogeniteit als uitgangspunt voor monsternamestrategie : monsternamestrategie van partijen diervoedergrondstoffen in relatie tot de heterogeniteit voor controle op mycotoxines en dioxinen
  Berendsen, B.J.A. ; Jong, J. de - \ 2010
  Wageningen : RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid (Rapport / RIKILT 2010.014) - 46
  voer - ingrediënten - voedselanalyse - monsters - representatieve monstername - mycotoxinen - dioxinen - voedselveiligheid - feeds - ingredients - food analysis - samples - representative sampling - mycotoxins - dioxins - food safety
  In dit rapport wordt de monsternameproblematiek toegespitst op de analyse van mycotoxines en dioxinen in diervoedergrondstoffen. Eerst wordt in hoofdstuk 2 de Europese regelgeving betreffende monstername van diervoeders uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt de homogeniteit gedefinieerd en in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de onzekerheid in het eindresultaat. In hoofdstuk 5 worden relevante parameters voor beperking van de monsternameonzekerheid geïdentificeerd en worden methodes ter bepaling van de monsternameonzekerheid bediscussieerd. Op basis hiervan worden in hoofdstuk 6 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en een praktisch toepasbare strategie voor de controle van diervoedergrondstoffen op mycotoxines en dioxinen die moet leiden tot een betere interpretatie van analyseresultaten.
  Onderzoek naar de effectiviteit van bodembewerking op het gehalte van dioxines en dioxine-achtige PCB's in het Rijnmondgebied
  Traag, W.A. ; Zeilmaker, M.J. ; Eijkeren, J.C.H. van; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2010
  Wageningen : RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid (Rapport / RIKILT 2010.012) - 25
  bodemkwaliteit - bodemverontreiniging - dioxinen - polychloorbifenylen - grondbewerking - soil quality - soil pollution - dioxins - polychlorinated biphenyls - tillage
  In het verleden is (met name in het voorjaar) in koemelk in het Rijnmondgebied een relatief hoge concentratie dioxines en dioxine-achtige PCB's aangetroffen. Vermindering van de inname van dioxines en dioxine-achtige PCB's via de bodem kan bereikt worden door de bovenste bodemlaag van 0-10 cm d.m.v. grondomwerking te vermengen met de eronder liggende laag die veel minder verontreinigd is. Om de effectiviteit van zo’n bewerking vast te stellen zijn op een perceel waar recent (najaar 2007) een dergelijke omwerking is uitgevoerd grondmonsters genomen en op dioxines en dioxine-achtige PCB's onderzocht. Ter controle zijn grondmonsters genomen op een naastliggend perceel waarvan met zekerheid bekend is dat de grond de afgelopen decennia niet is omgewerkt.
  Compliance of feed limits, does not mean compliance of food limits
  Raamsdonk, L.W.D. van; Eijkeren, J.C.H. van; Meijer, G.A.L. ; Rennen, M. ; Zeilmaker, M.J. ; Hoogenboom, L.A.P. ; Mengelers, M.J.B. - \ 2009
  Biotechnology, Agronomy, Society and Enviroment 13 (2009)S. - ISSN 1370-6233 - p. 51 - 57.
  dioxins - risk - soil
  The carry-over of contaminants from feed to animal food products is an important aspect of the animal production chain. For a proper containment, limits for feed as well food products are fixed for a series of chemicals, e.g. dioxins and dioxin-like PCBs, lead, cadmium, some chlorinated pesticides, and aflatoxin B1 (and its metabolite M1 in milk). The relationship between feed and food limits is an important issue. An ideal goal is to assure that compliance to a feed limits automatically results in compliance to food limits. In order to collect information about this relationship, several simulation models and a large database on transfer factors have been developed. An optimal choice between either a model or an application of data from the Transfer Database is based on both the knowledge level, and on the circumstances of the specific situation. To reach and validate such an optimal choice an Expert System Carry-Over is currently in development, containing four different modules: 1) the different calculation models and the Transfer Database, 2) a decision tree for choosing the optimal strategy, 3) data tables indicating knowledge levels of compound/animal/product parameters, and 4) supporting databases containing information on consumption and composition of daily diets, animal parameters, and amounts of (daily) production. Calculations indicate that for dioxins compliance to feed levels does not necessarily mean that food limits are complied as well. Besides an estimation of the compliance to limits, the expert system is a tool for feed related risk assessments, and for planning of future research. Keywords. Feed safety, animal health, carry-over, simulation models, decision support system, chemical contaminants, dioxin, aflatoxin, cadmium, nickel
  Verontreiniging rode aal Nederlandse binnenwateren : monitoring voor sportvisserij 2004-2008
  Lee, M.K. van der; Traag, W.A. ; Hoek, M. van der; Kotterman, M.J.J. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2009
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2009.011)
  european eels - ecotoxicologie - waterverontreiniging - sportvissen - dioxinen - binnenwateren - visvangsten - european eels - ecotoxicology - water pollution - game fishes - dioxins - inland waters - fish catches
  Rode aal, ook bekend als Europese paling (Anguilla anguilla) werd gebruikt als bioindicator binnen het monitoringsprogramma 'verontreiniging in vis uit de Nederlandse binnenwateren'. In de afgelopen 5 jaar zijn 65 mengmonsters rode aal met een lengte van 30-40 cm onderzocht op de aanwezigheid van dioxines en dioxineachtige PCB's. Deze alen zijn afkomstig van 38 locaties uit de nederlandse binnenwateren. In 54% van de onderzochte alen zijn normoverschrijdende gehaltes dioxines en / of dioxine-achtige PCB's aangetoond. Aal uit de Roer, Dordsche Biesbosch, Amer, Hollands Diep en verschillende locaties in de grote rivieren is sterk vervuild. In 2007 werd specifiek gekeken naar 40 individuele schieralen gevangen in het Haringvliet. In dit stadium trekt deze relatief oude aal naar zee om zich voort te planten in de Sagossozee.
  National Reference Laboratory dioxins, PCB's, polycyclic aromatic hydrocarbons, heavy metals, pesticides and mycotoxins in feed and animal products : annual report 2007
  Traag, W.A. ; Mol, J.G.J. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2008
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT, Institute of Food Safety 2008.011) - 36
  analytische methoden - referentienormen - dioxinen - zware metalen - pesticiden - mycotoxinen - kwaliteitscontroles - polycyclische aromatische koolwaterstoffen - analytische scheikunde - analytical methods - reference standards - dioxins - heavy metals - pesticides - mycotoxins - quality controls - polycyclic aromatic hydrocarbons - analytical chemistry
  Gebromeerde vlamvertragers en broomdioxines in Choline Chloride
  Egmond, H.J. van; Traag, W.A. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2008
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2008.106) - 11
  vuurvertragingsmiddelen - dioxinen - voedertoevoegingen - voedselbesmetting - broomhoudende vlamvertragers - fire retardants - dioxins - feed additives - food contamination - brominated flame retardants
  Sinds begin 2008 worden in het Nationaal Plan Diervoeder Choline Chloride monsters (= diervoeder additief) gevonden waarbij de DR CALUX screenings-assay een sterk verdacht signaal geeft, maar bij de GC-HRMS geen dioxines en dl-PCB's worden gevonden. Dit rapport beschrijft de resultaten van nader onderzoek in twee Choline Chloride monsters (één met lage DR CALUX (ca. 2-3 ng BEQ/kg) en één met hoge DR CALUX respons (4-5 ng BEQ/kg) op gebromeerde vlamvertragers en broomdioxines
  Prolonged ELS test with the marine flatfish sole (Solea solea) shows delayed toxic effects of previous exposure to PCB 126
  Foekema, E.M. ; Deerenberg, C.M. ; Murk, A.J. - \ 2008
  Aquatic Toxicology 90 (2008)3. - ISSN 0166-445X - p. 197 - 203.
  tong (vis) - solea - polychloorbifenylen - marien milieu - dioxinen - verontreinigingen - levenscyclus - larven - ecotoxicologie - aquatische ecosystemen - visstand - dover soles - solea - polychlorinated biphenyls - marine environment - dioxins - impurities - life cycle - larvae - ecotoxicology - aquatic ecosystems - fish stocks - polyhalogenated aromatic-hydrocarbons - flounder platichthys-flesus - dibenzo-p-dioxins - in-vitro bioassay - polychlorinated-biphenyls - dr-calux(r) bioassay - equivalency factors - sediment extracts - life stages - fish
  The effect of the dioxin-like PCB 126 (3,3¿,4,4¿,5-pentachlorobiphenyl) on the early development of the marine flatfish sole (Solea solea) was tested in a newly developed early life stage (ELS) test that includes the metamorphosis of the symmetric larvae into an asymmetrical flatfish. Early life stages of sole were exposed to a concentration series of PCB 126 in seawater until 4, 8, 10 and 15 days post fertilisation (dpf). Subsequently the development of the larvae was registered under further unexposed conditions. The LC50s at the start of the free-feeding stage (12 dpf) ranged between 39 and 83 ng PCB 126/l depending on exposure duration. After the fish had completed the metamorphosis, the LC50 values ranged between 1.7 and 3.7 ng PCB 126/l for the groups exposed for 4, 8 and 10 dpf, respectively. Thus exposure for only 4 days, covering only the egg stage, was sufficient to cause adverse effects during a critical developmental phase two weeks later. The internal dosages of these larvae, determined by means of an in vitro gene reporter assay as dioxin-equivalent values (TEQ), revealed a LD50 of 1 ng TEQ/g lipid, which is within the same order of magnitude as TEQ levels found in fish from highly polluted areas. This study indicates that ELS fish tests that are terminated shortly after the fish becomes free-feeding, underestimate the toxic potential of compounds with low acute toxicity such as PCBs. Our prolonged ELS with this native marine flatfish suggests that reproductive success of fish populations at contaminated sites can be affected
  Bioassay directed identification of natural aryl hydrocarbon-receptor agonists in marmalade
  Ede, K.I. van; Li, A. ; Antunes Fernandes, E.C. ; Mulder, P.P.J. ; Peijnenburg, A.A.C.M. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2008
  Analytica Chimica Acta 617 (2008)1-2. - ISSN 0003-2670 - p. 238 - 245.
  calux-bioassay - ah receptor - dioxins - feed - food - furocoumarins - validation - vegetables - activation - chemicals
  Citrus fruit and citrus fruit products, like grapefruit, lemon and marmalade were shown to contain aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonists, as detected with the DR CALUX® bioassay. This is of interest regarding the role of the Ah-receptor pathway in the adverse effects of dioxins, PCBs and other aromatic hydrocarbons. So far it is unclear which compounds in citrus fruit are responsible for the AhR-mediated activity and whether regular exposure to these compounds can cause effects comparable to, e.g. dioxins. The present study aimed at developing a method for identifying unknown Ah-receptor agonists in citrus products based on bioassay directed analysis, using marmalade as a first target. Following extraction with hexane and purification on an aluminium oxide-column, the extract was fractionated by HPLC using a C-18 semi-preparative column. Fractions were extracted, solvent-exchanged into dimethylsulfoxide and subsequently tested with DR CALUX®. Extracts were shown to contain primarily coumarins, furocoumarins (FCs) and polymethoxyflavones (PMFs). Identification of fractions most active in the bioassay via LC/MS revealed that bergapten (an FC) is the most important Ah-receptor agonist in marmalade. The approach and method developed resulted in the successful identification of the bioactive component. However, potential pitfalls of the procedure will be discussed
  Ah receptor agonist activity in frequently consumed food items
  Waard, W.J. de; Aarts, J.M.M.J.G. ; Peijnenburg, A.A.C.M. ; Kok, T.M.C.M. de; Schooten, F.J. van; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2008
  Food Additives and Contaminants 25 (2008)6. - ISSN 0265-203X - p. 779 - 787.
  aryl-hydrocarbon receptor - cytochrome-p450 1a1 - mediated activity - calux-bioassay - in-vitro - indole-3-carbinol - dioxins - activation - 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin - indolo<3,2-b>carbazole
  The aryl hydrocarbon receptor (AhR) receives much attention for its role in the toxicity of dioxins and dioxin-like polychlorinated biphenyls. However, many other compounds have also been reported to bind and activate AhR, of which natural food components are of special interest from a human health perspective. Using the dioxin receptor-chemical-activated luciferase gene expression (DR CALUX®) bioassay, extracts from many food items frequently consumed in the Netherlands were screened to estimate the intake of natural AhR agonists (NAhRAs). Using the prototypical AhR agonist 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) as standard, it was estimated that the daily intake of NAhRAs might be considerably higher than the reported intake of dioxins and dioxin-like polychlorinated biphenyls. Potatoes, cruciferous vegetables, bread, hamburgers, and grapefruit juice contained most NAhRAs. Food preparation and acid treatment can show a significant effect on AhR activation. The interaction of natural and xenobiotic AhR agonists should be taken into account when performing risk-benefit analysis of both types of compounds
  Cumulative risk assessment of the exposure to organophosphorus and carbamate insecticides in the dutch diet
  Boon, P.E. ; Voet, H. van der; Raaij, M.T.M. van; Klaveren, J.D. van - \ 2008
  Food and Chemical Toxicology 46 (2008)9. - ISSN 0278-6915 - p. 3090 - 3098.
  pesticide-residues - toxicity - mechanism - dioxins - pcbs
  We report the acute cumulative exposure to organophosphorus insecticides (OPs) and carbamates in the Dutch population and young children (1-6 years) via the diet. Residue data were derived from Dutch monitoring programmes performed during 2003-2005, and food consumption levels from the Dutch National Food Consumption Survey 1997/1998. The relative potency factor (RPF) approach was used to cumulate the exposure to OPs and carbamates using acephate and oxamyl as index compound respectively. The exposure was estimated using the probabilistic approach, including unit variability and processing effects. We demonstrate that about 3% of the composite samples analysed for OPs and 0.2% for carbamates contain combinations of these pesticides. The P99.9 of exposure to OPs and carbamates in the total Dutch population equals 23 and 0.64mug/kg BW/d respectively. For young children the corresponding exposure levels are 57 and 1.47mug/kg BW/d. When comparing the P99.9 of exposure with the ARfD, 50 and 9mug/kg BW/d for acephate and oxamyl respectively, there is only a possible health risk for young children. Spinach contributed most to the exposure to OPs in both age groups, followed by orange and mandarin. For carbamates apple (sauce) was the main product determining the exposure.
  Beheersing dioxines in eieren van leghennen met buitenloop = Controlling egg dioxin levels from laying hens with outdoor run
  Kijlstra, A. ; Traag, W.A. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 123) - 25
  pluimveehouderij - hennen - biologische landbouw - eieren - dioxinen - bodemverontreiniging - monitoring - dierhouderij - pluimvee - uitloop - poultry farming - hens - organic farming - eggs - dioxins - soil pollution - monitoring - animal husbandry - poultry - outdoor run
  Dioxin levels in organic eggs can be controlled by regulating outdoor run use via the moment that the barn doors are opened and by providing feed and water inside. In case of high environmental pollution the soil in the outdoor run needs to be replaced. Thanks to a dioxin monitoring protocol, action can be taken as soon as levels approach threshold levels
  Gezondheid van biologische leghennen
  Fiks-van Niekerk, T.G.C.M. ; Bestman, M.W.P. ; Wagenaar, J.P. ; Krimpen, M.M. van; Mul, M.F. ; Kijlstra, A. ; Reimert, H.G.M. ; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Boek / Animal Sciences Group nr. 5) - 80
  biologische landbouw - pluimveehouderij - hennen - diergezondheid - dierenwelzijn - vaccinatie - verenpikken - hennenvoeding - wormen - bacterieziekten - salmonella - escherichia coli - brachyspira - aviaire influenzavirussen - infectieus bronchitisvirus - voedselveiligheid - dioxinen - dierhouderij - pluimvee - organic farming - poultry farming - hens - animal health - animal welfare - vaccination - feather pecking - hen feeding - helminths - bacterial diseases - salmonella - escherichia coli - brachyspira - avian influenza viruses - infectious bronchitis virus - food safety - dioxins - animal husbandry - poultry
  Dit boekje bevat een bundeling van reeds eerder uitgegeven artikelen en brochures van ASG en LBI over gezondheid van biologische leghennen. Tevens zijn enkele nieuwe stukken toegevoegd over onderwerpen die voor de biologische leghennenhouderij van belang zijn.
  Qualitative screening and quantitative determination of pesticides and contaminants in animal feed using comprehensive two-dimensional gas chomatography with time-of-flight mass spectrometry
  Lee, M.K. van der; Weg, G. van der; Traag, W.A. ; Mol, J.G.J. - \ 2008
  Journal of Chromatography. A, Including electrophoresis and other separation methods 1186 (2008)1-2. - ISSN 0021-9673 - p. 325 - 339.
  gc x gc - fish feed - organochlorine pesticides - extraction - residues - pressure - volumes - dioxins - fruit - pcbs
  A method has been developed for the target analysis of over 100 pesticides and contaminants in a complex feed matrix. The method is based on extraction with ethyl acetate, cleanup by gel permeation chromatography (GPC) and dispersive solid-phase extraction (SPE) with primary secondary amine phase (PSA), and analysis by comprehensive two-dimensional gas chromatography with full scan time-of-flight mass spectrometric detection (GC × GC¿TOF-MS). Parameters studied during method development included a dispersive SPE cleanup step after GPC, large volume injection into the GC system and the GC × GC separation. Qualitative and quantitative performance of the GC × GC system was evaluated by analyzing spiked extracts in the range equivalent to 1¿100 ¿g/kg in feed. At levels of 50 ¿g/kg and higher, all compounds targeted for could be identified fully automatically by the software based on their mass spectra. At lower levels the hit rate decreased with the concentration. System linearity was excellent in solvent and only slightly affected by matrix (correlation coefficients r ¿ 0.995 for 90% of the compounds). Limits of quantification were in the 1¿20 ¿g/kg range for most compounds. The overall method was validated for 106 compounds at the 10 and 100 ¿g/kg level. Recoveries between 70% and 110% and RSDs below 20% were obtained for the majority of the compounds.
  Alternative Legehennenhaltung in der Praxis Ein lagebericht aus den Niederlanden
  Groot Koerkamp, P.W.G. ; Kijlstra, A. - \ 2008
  Rundschau für Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung 60 (2008)1. - ISSN 0178-2010 - p. 20 - 27.
  pluimveehouderij - kippen - voedselkwaliteit - hygiëne - diergezondheid - dierenwelzijn - dioxinen - polychloorbifenylen - huisvesting van kippen - biologische landbouw - bedrijfshygiëne - poultry farming - fowls - food quality - hygiene - animal health - animal welfare - dioxins - polychlorinated biphenyls - chicken housing - organic farming - industrial hygiene
  Informatie over omvang en grootte van kippenhouderijen in Nederland en de verdeling per bedrijfssysteem.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.