Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 46 / 46

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verwerking van mestoverschot: overleven de ziekteverwekkers?
  Hoeksma, P. ; Rutjes, S. ; Aarnink, A.J.A. ; Blaak, Hetty ; Buisonjé, F.E. de - \ 2016
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 49 (2016)5. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
  mestverwerking - mestoverschotten - dierlijke meststoffen - lozing - waterverontreiniging - pathogenen - manure treatment - manure surpluses - animal manures - disposal - water pollution - pathogens
  Dierlijke mest bevat ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Worden deze gedood bij de verschillende mestverwerkingsmethodes? Die vraag wordt belangrijker nu een deel van de mestoverschotten verwerkt moet worden, waarmee en mesttransport en mestverwerkingsactiviteiten toenemen. Wageningen UR en het RIVM deden een verkennend onderzoek.
  Achtergronddocument vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties
  Voorthuizen, Ellen van; Overgoor, Ceciel ; Buisonjé, F.E. de; Verdoes, N. ; Hoeksma, P. ; Herpen, Frank ; Leeuwis-Tolboom., Janine - \ 2016
  Nijmegen : Royal Haskoning - 99
  afvalwater - lozing - mestverwerking - vergunningen - waterbeheer - afvoerwater - waste water - disposal - manure treatment - permits - water management - effluents
  Waterbeheerders in Nederland krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met vergunningaanvragen voor het lozen van afvalwater afkomstig uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Dit achtergronddocument biedt inzicht in het beleidskader voor en de technieken van mestverwerking, de afvalwaterstromen die daarbij vrij komen en technieken om dat afvalwater te behandelen. Daarnaast beschrijft het document het beleidskader voor lozingen van afvalwater, ervaringen uit de praktijk en uiteindelijk een eenduidig afwegingskader voor vergunningverleners. Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen voor het gebruik van dit rapport door vergunningverleners, voor het vervolgtraject dat onder regie van het Ministerie van I&M en bevat een aantal aanbevelingen om resterende kennisleemten te vullen. Het doel van dit achtergronddocument is inzicht te geven in de stand der techniek bij de behandeling van vrijkomende afvalwaterstromen uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Bij voldoende behandeling kan het afvalwater geloosd worden op de riolering (rioolwaterzuivering) of direct op oppervlaktewater. Het document heeft als nevendoel om de vergunningverlening te harmoniseren en het lozingenbeleid te onderbouwen.
  Overleving van pathogenen bij mestverwerking
  Hoeksma, P. ; Rutjes, S. ; Aarnink, A.J.A. ; Blaak, H. ; Buisonjé, F.E. de - \ 2016
  H2O online (2016)3 maart. - 9
  mestverwerking - pathogenen - omgekeerde osmose - mineralen - lozing - riolering - oppervlaktewater - waterzuivering - manure treatment - pathogens - reverse osmosis - minerals - disposal - sewerage - surface water - water treatment
  In de producten van verschillende mestverwerkingsprocessen zijn de concentraties gemeten van een aantal pathogenen. De resultaten laten zien dat mechanische scheiding vrijwel geen effect heeft op het aantal pathogenen. Vergisting heeft weinig effect op virussen en grampositieve bacteriën, maar reduceert wel het aantal gramnegatieve bacteriën. Grampositieve bacteriën kunnen ook hittebehandeling tot 70°C overleven. Omgekeerde osmose, een membraantechniek die in een aantal mestverwerkingsinstallaties wordt toegepast, resulteert in een mineralenconcentraat dat als meststof wordt gebruikt en een effluent dat op het riool of oppervlaktewater wordt geloosd. Effluent na omgekeerde osmose is microbiologisch schoon, mits de integriteit van het RO-proces goed wordt bewaakt.
  Feasibility analysis of wastewater and solid waste systems for application in Indonesia
  Kerstens, S.M. ; Leusbrock, I. ; Zeeman, G. - \ 2015
  Science of the Total Environment 530-531 (2015). - ISSN 0048-9697 - p. 53 - 65.
  sustainable sanitation - phosphorus recovery - municipal sludge - west java - nitrogen - removal - management - disposal - suitability - countries
  Indonesia is one of many developing countries with a backlog in achieving targets for the implementation of wastewater and solid waste collection, treatment and recovery systems. Therefore a technical and financial feasibility analysis of these systems was performed using Indonesia as an example. COD, BOD, nitrogen, phosphorus and pathogen removal efficiencies, energy requirements, sludge production, land use and resource recovery potential (phosphorus, energy, duckweed, compost, water) for on-site, community based and off-site wastewater systems were determined. Solid waste systems (conventional, centralized and decentralized resource recovery) were analyzed according to land requirement, compost and energy production and recovery of plastic and paper. In the financial analysis, investments, operational costs & benefits and Total Lifecycle Costs (TLC) of all investigated options were compared. Technical performance and TLC were used to guide system selection for implementation in different residential settings. An analysis was undertaken to determine the effect of price variations of recoverable resources and land prices on TLC. A 10-fold increase in land prices for land intensivewastewater systems resulted in a 5 times higher TLC,whereas a 4-fold increase in the recovered resource selling price resulted in maximum 1.3 times higher TLC. For solid waste, these impacts were reversed — land price and resource selling price variations resulted in a maximumdifference in TLC of 1.8 and 4 respectively. Technical and financial performance analysis can support decision makers in system selection and anticipate the impact of price variations on long-termoperation. The technical analysiswas based on published results of international research and the approach can be applied for other tropical, developing countries. All costs were converted to per capita unit costs and can be updated to assess other countries' estimated costs and benefits. Consequently, the approach can be used to guide wastewater and solid waste system planning in developing countries.
  Verwijderen gewasbeschermingsmiddelen : duurproef actief koolfilter
  Ruijven, J.P.M. van; Staaij, M. van der; Os, E.A. van; Beerling, E.A.M. - \ 2015
  glastuinbouw - gewasbescherming - milieueffect - chemische bestrijding - lozing - oppervlaktewaterkwaliteit - oxidatie - koolstof - actieve kool - filters - greenhouse horticulture - plant protection - environmental impact - chemical control - disposal - surface water quality - oxidation - carbon - activated carbon - filters
  Met de aankomende verplichting tot het toepassen van zuiveringstechnieken voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouw lozingswater in gedachten, worden in het IDC Water verschillende technieken op effectiviteit onderzocht. Eerdere (kortdurende) proeven hebben goede resultaten laten zien van de combinatie geavanceerde oxidatie met actief koolstof.
  Techniek voldoet aan toekomstige normen, kosten nog niet in beeld : meerjarig onderzoek zuiveringstechnieken
  Staalduinen, J. van; Ruijven, J.P.M. van - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 34 - 35.
  glastuinbouw - waterzuivering - lozing - pesticiden - normen - oppervlaktewaterkwaliteit - technieken - proeven - greenhouse horticulture - water treatment - disposal - pesticides - standards - surface water quality - techniques - trials
  De overheid gaat glastuinbouwbedrijven verplichten om hun lozingswater te zuiveren. Met ingang van 2018 moet volgens de beleidsnota van het Ministerie van Economische Zaken 75% van de verontreinigingen – in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen – worden weggezuiverd om het aantal normoverschrijdingen met 50% te laten dalen. In 2023 komt de norm waarschijnlijk op 95% te liggen. Om in beeld te krijgen hoe de bedrijven dit voor elkaar moeten krijgen, nemen onderzoekers verschillende zuiveringstechnieken onder de loep.
  Ecologische risico's lozing binnendijkse zoute aquacultuur op Oosterschelde
  Kamermans, P. ; Blanco Garcia, A. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C032/15) - 26
  lozing - aquacultuur - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - ecologische beoordeling - oosterschelde - disposal - aquaculture - surface water - surface water quality - ecological assessment - eastern scheldt
  De vraag naar ontwikkeling van binnendijkse zoute aquacultuur in de Zuidwestelijke Delta neemt toe. Schoon, zout water dat ruim voorhanden is o.a. in de Oosterschelde wordt ingenomen ten behoeve van de aquacultuurpraktijk. Het restwater wordt terug geloosd op het zoute oppervlaktewater. Voor de lozing van het restwater op het oppervlaktewater is een vergunning in het kader van de Waterwet nodig. Deze vergunning richt zich met name op de chemische kwaliteit van het te lozen water. Ook de ecologische kwaliteitsnormen vormen onderdeel van de evaluatiecriteria. Deze rapportage geeft inzicht in de mogelijke ecologische effecten van de lozing van het restwater van een aquacultuurbedrijf op het oppervlaktewater van de Oosterschelde. Deze informatie is nodig is bij de ecologische beoordeling van een aanvraag voor het verkrijgen van een watervergunning. Daarnaast geeft de rapportage informatie over voorwaarden vanuit ecologisch risicoperspectief waaronder een lozing kan worden toegestaan.
  Het voorkomen van diadrome vis in de spuikom van Kornwerderzand 2001 - 2012 en de relatie met spuidebieten
  Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C036/14) - 33
  zoetwaterbaaien - lozing - vis vangen - monitoring - diadrome vissen - diergedrag - vismigratie - aquatische ecologie - ijsselmeer - freshwater bays - disposal - fishing - monitoring - diadromous fishes - animal behaviour - fish migration - aquatic ecology - lake ijssel
  Het doel van deze studie is om een uitgebreide analyse uit te voeren van de fuikvangsten, die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand. Hierbij wordt ook een relatie van de fuikvangsten met de spui-debieten gelegd. Een tweede doel van deze rapportage is om een indruk te krijgen van het optreden van concentraties vis met een link naar de ingang (potentiële ingang) van de VismigratieRivier. Fuikvangsten zijn altijd een onbekende resultante van aanbod en het gedrag van vis. In 2009 heeft er door IMARES een analyse plaatsgevonden van deze fuikvangsten en de afstand tot het spuicomplex. Een relatie met de spui-debieten is hierbij buiten beschouwing gelaten. Deze rapportage geldt als een update en een uitbreiding van die analyse. De gegevens van de fuikenmonitoring en de spuidebieten zijn gebruikt om de volgende vragen te beantwoorden: - In hoeverre heeft het spui-regime bij Kornwerderzand invloed op het voorkomen van diadrome vissen in de spuikom van Kornwerderzand?; - Welke patronen in het visaanbod zijn zichtbaar met betrekking tot de locatie van de fuiken in de spuikom en specifiek ten aanzien van het spuiregime? - Is er een zogenoemd ‘naijl–effect’ in de aanwezigheid van vissen na een spui event?
  Evaluatie technieken voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit spui
  Ruijven, J.P.M. van; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Beerling, E.A.M. - \ 2014
  Wageningen UR Glastuinbouw
  glastuinbouw - drainagewater - waterzuivering - technieken - lozing - pesticiden - evaluatie - greenhouse horticulture - drainage water - water treatment - techniques - disposal - pesticides - evaluation
  Doel van dit onderzoek is het vaststellen van effectiviteit en toepasbaarheid van (op korte termijn) beschikbare technieken voor de verwijdering van GBM uit glastuinbouw lozingswater.
  The average culling rate of Dutch dairy herds over the years 2007-2010 and its association with herd reproduction performance, and health
  Mohd Nor, N. ; Steeneveld, W. ; Hogeveen, H. - \ 2014
  Journal of Dairy Research 81 (2014)01. - ISSN 0022-0299 - p. 1 - 8.
  finnish ayrshire cows - pregnancy status - early lactation - risk-factors - diseases - reasons - disposal - farms - patterns - survival
  Optimising the number of replacement heifers needed will have positive economic and environmental consequences on herds that rear their own young stock. The number of heifers needed to be kept is closely related with the number of culled dairy cows in the herd. This study therefore looked at the variation that exists in culling rate and herd level factors associated with it. A dataset from 1903 dairy herds available included information at animal level (dates of culling, slaughter/death) and herd level (characteristics of reproduction, performance, health) over the years 2007 to 2010. The average culling rate for slaughter/death was used and was defined for each year as percentage of the herd size that died within 30 d after theywere culled. The analysis of the association between average culling rate for slaughter/death and the characteristics of the herd was performed using a mixed model. The results showed that the average culling rate for slaughter/death was 25·4% and varied between 23% (2007) and 28% (2010). More than 70% of the herds have an average culling rate for slaughter/death of less than 30%, showing that there is room for lowering the average culling rate for slaughter/death. A higher average culling rate for slaughter/death is associated with a longer average calving interval, a higher average 305-d protein production, a higher average somatic cell count (SCC), a higher percentage of new high SCC, a more than 5% decrease in herd size, and herds that bought more than 1% of animals per year. A lower average culling rate for slaughter/death is associated with a longer average age, herds that bought less than 1% of animals per year and a more than 5% increase in herd size. In conclusion, the average culling
  Evaluatie zuiveringstechniek voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater glastuinbouw: Beoordeling van vier technieken op effectiviteit in verwijderen gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater en toepasbaarheid in een glastuinbouwomgeving
  Ruijven, J.P.M. van; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Beerling, E.A.M. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1222)
  waterzuivering - technieken - lozing - gewasbescherming - producten - verwijdering - toepassing - glastuinbouw - nederland - water treatment - techniques - disposal - plant protection - products - removal - application - greenhouse horticulture - netherlands
  Gewasbeschermingsmiddelen afkomstig uit de glastuinbouw worden door waterschappen in concentraties aangetroffen die de waterkwaliteitsnormen overschrijden. Om dit probleem op te lossen en de negatieve gevolgen die dit kan hebben voor de toelating van de middelen, is onderzoek uitgevoerd naar technieken die gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater van glastuinbouwbedrijven kunnen verwijderen. Op basis van een longlist van potentieel geschikte zuiveringstechnieken, zijn vier technieken geselecteerd en getest op zuiveringseffectiviteit, toepasbaarheid in de glastuinbouw, en kosten: (1) elektrochemische fl occulatie, (2) waterstofperoxide met lagedruk UV, (3) waterstofperoxide met middendruk UV en (4) ozon in combinatie met een actief koolstoffilter.
  Juiste combinatie maakt honderd procent reiniging mogelijk : vier zuiveringsmethoden getest
  Beerling, Ellen ; Ruijven, Jim van - \ 2013
  greenhouse horticulture - pesticides - emission - disposal - water treatment - waste water treatment - surface water - water treatment plants - agricultural research
  Minder spuien is ook een kwestie van durven (interview met o.a. Ellen Beerling)
  Staalduinen, J. van; Beerling, E.A.M. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)1. - p. 42 - 43.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - recirculatiesystemen - milieubeheersing - lozing - afvalwaterbehandeling - waterkwaliteit - wateropslag - ontsmettingsmiddelen - groenten - snijbloemen - greenhouse horticulture - protected cultivation - recirculating systems - environmental control - disposal - waste water treatment - water quality - water storage - disinfectants - vegetables - cut flowers
  Op termijn mogen tuinbouwbedrijven geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen meer uitstoten en dienen teeltsystemen volledig gesloten te zijn. Een aantal bedrijven boekt al goede vooruitgang. Met voldoende wateropslag- en ontsmettingscapaciteit, zorgvuldig werken en een beetje durf is het milieu gediend en wordt flink bespaard op bemestingskosten.
  Beperken lozing beste optie om aan stikstofnorm te voldoen (interview met Ellen Beerling)
  Kierkels, T. ; Beerling, E.A.M. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)1. - p. 28 - 29.
  glastuinbouw - verontreinigingsbeheersing - lozing - emissie - stikstof - normen - waterzuivering - afvalwaterbehandeling - tuinbouwbedrijven - besluitvorming - greenhouse horticulture - pollution control - disposal - emission - nitrogen - standards - water treatment - waste water treatment - market gardens - decision making
  Bedrijven die weinig lozen, halen de komende jaren met gemak de emissienormen voor stikstof. Dat is absoluut geen reden om achterover te leunen, waarschuwt Ellen Beerling, want op termijn gaat lozen veel geld kosten. En gelukkig is er nog tijd om uit te vinden hoe je maximaal water hergebruikt. “Bemestingstechnisch is er geen reden meer om niet volledig te recirculeren.”
  Zuivering recirculatiewater in de rozenteelt, duurproef - Werkpakket 1: Voorkomen Groeiremming
  Maas, A.A. van der; Os, E.A. van; Enthoven, N. ; Blok, C. ; Beerling, E.A.M. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1198) - 42
  rozen - drainagewater - groeiremmers - lozing - waterzuivering - methodologie - pesticiden - vloeibare kunstmeststoffen - recirculatiesystemen - roses - drainage water - growth inhibitors - disposal - water treatment - methodology - pesticides - liquid fertilizers - recirculating systems
  Eerder uitgevoerd onderzoek heeft aangetoond dat geavanceerde oxidatie (combinatie van H2O2 / UV) een veelbelovende waterzuiveringsmethode is om groeiremming bij recirculatie op te heffen. In een duurproef op een rozenbedrijf is het effect van geavanceerde oxidatie (AOX) getest. Het te bereiken doel is om de lozing van drainwater met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren.
  Opsporen en meten van groeiremming in recirculatiewater en gewas - Werkpakket 2 Glastuinbouw Waterproof substraat
  Maas, A.A. van der; Marrewijk, I. van; Holtman, W. ; Oppedijk, B. ; Blok, C. ; Boer-Tersteeg, P.M. de; Driever, S.M. ; Warmenhoven, M.G. ; Meijer, R.J.M. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1200) - 40
  rozen - drainagewater - groeiremmers - lozing - waterzuivering - recirculatiesystemen - plantenontwikkeling - gewasmonitoring - methodologie - landbouwkundig onderzoek - roses - drainage water - growth inhibitors - disposal - water treatment - recirculating systems - plant development - crop monitoring - methodology - agricultural research
  Groeiremming is vaak een reden voor telers om het recirculatiewater te verversen en het overtollige water te lozen. Behalve een te hoog Na-gehalte of een optredende ziekte in het water is de oorzaak van groeiremming nog steeds onduidelijk. Doelstellingen van het uitgevoerde onderzoek waren het vaststellen van de oorzaak van groeiremming, voorstellen van te nemen maatregelen en het ontwikkelen van methoden om groeiremming vroegtijdig te bepalen. Via een getrapte analyse is onderzoek gedaan naar mogelijke groeiremmende componenten. De groeiremmende factor in het drainwater wordt vooral veroorzaakt door een microbiologische factor die zeer waarschijnlijk van een bacteriologische oorsprong is; gewasbeschermingsmiddelen in het drainwater blijken de groei in diverse groeitesten niet te remmen. Monitoring van de zuurstofconcentratie in het water en wortelmilieu en de metingen van de lichtbenuttingsefficiëntie in een rozengewas hebben geen relaties met optredende groeiremming aangetoond. De waarde van deze meetmethoden kon niet goed worden beoordeeld, omdat alleen groeiremming is aangetoond in het drainwater, maar niet in het rozengewas
  Diverse alternatieven voor emissieloze substraatteelt (interview met Ellen Beerling en Jos Balendonck)
  Sleegers, J. ; Neefjes, H. ; Beerling, E.A.M. ; Balendonck, J. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)40. - ISSN 0042-2223 - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - sierteelt - cultuur zonder grond - teeltsystemen - lozing - reductie - alternatieve methoden - kosten - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - soilless culture - cropping systems - disposal - reduction - alternative methods - costs
  In 2027 wil de glastuinbouw nagenoeg emissieloos kunnen telen. Het project Glastuinbouw Waterproof heeft onderzocht of en hoe dat mogelijk is. Inmiddels kan de balans worden opgemaakt. Technisch gezien kan emissie in de meeste substraatteelten aanzienlijk omlaag. Kosten zijn redelijk behapbaar, blijkt na doorrekenen van diverse oplossingen.
  Rwzi-effluent gebruiken voor vismigratie
  Foekema, E.M. ; Winter, H.V. ; Kleissen, F. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)1. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 36.
  waterzuivering - zuiveringsinstallaties - lozing - waterverontreiniging - troebelheid - vissen - palingen - vismigratie - water treatment - purification plants - disposal - water pollution - turbidity - fishes - eels - fish migration
  Zeewaarts migrerende schieralen laten een gedragsverandering zien wanneer zij geconfronteerd worden met een lozingspluim van rwzi-effluent. Ruim de helft van de vissen verandert van zwemrichting en tracht langs de rand van de pluim te passeren. Het risico dat een permanente migratiebarrière ontstaat is bij de meeste rwzi's niet groot door het dynamische karakter van de lozingspluim. Bij rwzi's die lozen op wateren met een beperkt afvoerdebiet, kunnen wel migratiebarrières ontstaan, maar met relatief eenvoudige aanpassingen kan de kans daarop worden verkleind. De onderzoeksresultaten geven aan dat rwzi-effluentpluimen potentie hebben om te worden ingezet voor de geleiding van stroomafwaarts migrerende vissen naar een veilige route langs gevaarlijke situaties zoals koelwaterinlaten, gemalen en waterkrachtcentrales.
  Onderzoek blijft werken aan opsporen groeiremming: Gewassen groeien vaak beter na lozen drainwater (interview met Rob Meijer en Bram van der Maas)
  Bezemer, J. ; Meijer, R.J.M. ; Maas, A.A. van der - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)1. - p. 56 - 57.
  glastuinbouw - bloementeelt - rozen - hergebruik van water - waterbeheer - groeiremmers - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - irrigatiewater - lozing - snijbloemen - greenhouse horticulture - floriculture - roses - water reuse - water management - growth inhibitors - waste water treatment - water treatment - irrigation water - disposal - cut flowers
  Ongeveer zes van de tien rozentelers melden regelmatig dat de groei van hun gewas achterblijft, maar dat hun gewas actiever wordt na het lozen van drainwater. Voor Wageningen UR Glastuinbouw reden om groeiremming in roos en andere gewassen nader te onderzoeken. Het oplossen van het vraagstuk is belangrijk. Het gevolg – kleinere lozingen en een lagere emissie van gewasbeschermingsmiddelen – is voor de sector niet minder belangrijk. Het raadsel is er nog steeds, de oorzaak blijft duister.
  David van Tuijl en Ruud Maaswinkel over protocol gewasbeschermingsmiddelen: " Waarheid over emissie is anders dan we altijd hebben aangenomen" (interview met Ruud Maaswinkel)
  Bouwman-van Velden, P. ; Maaswinkel, R.H.M. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)1. - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - chrysanten - pesticiden - emissie - lozing - oppervlaktewater - protocollen - methodologie - spuiten - snijbloemen - greenhouse horticulture - chrysanthemums - pesticides - emission - disposal - surface water - protocols - methodology - spraying - cut flowers
  Het ene gewasbeschermingsmiddel is veel makkelijker afbreekbaar dan het andere. Als chrysantentelers in de toekomst in de grond willen blijven telen, dan moeten ze aantonen dat ze geen middelen meer in het oppervlaktewater lozen. Dat kan met een aangepast gewasbeschermingsprotocol, blijkt uit praktijkonderzoek.
  Dorstige glastuinbouw moet op elke druppel water letten (interview met Wim Voogt)
  Bezemer, J. ; Voogt, W. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)3. - p. 22 - 23.
  tuinbouwbedrijven - oppervlaktewater - waterkwaliteit - regenwateropvang - waterbeheer - watervoorraden - watergebruik - omgekeerde osmose - lozing - brakwater - oppervlaktewaterkwaliteit - glastuinbouw - maatschappelijk verantwoord ondernemen - market gardens - surface water - water quality - water harvesting - water management - water resources - water use - reverse osmosis - disposal - brackish water - surface water quality - greenhouse horticulture - corporate social responsibility
  Hoge kwaliteit water wordt schaarser. Dat dwingt de glastuinbouw zorgvuldig met de teeltfactor water om te gaan en minder afhankelijk van oppervlaktewater te worden. Hemelwater blijft de belangrijkste bron maar 100% dekking is te duur. Omgekeerde osmose blijft de meest aantrekkelijke techniek om aanvullend gietwater te realiseren. Voorwaarde is dat er oplossingen komen voor de brijnlozingen.
  Duurproef zuivering recirculatiewater roos 2010
  Maas, A.A. van der; Os, E.A. van; Blok, C. ; Meijer, R.J.M. - \ 2010
  rozen - bloementeelt - drainagewater - productie - groeiremmers - lozing - pesticiden - roses - floriculture - drainage water - production - growth inhibitors - disposal - pesticides
  Poster over een duurproef zuivering circulatiewater bij de rozenteelt. Focus lag hierbij op opheffen groeiremming, op productie en op vermindering lozing drainwater
  'Bewustwording is het toverwoord' (interview met Ellen Beerling)
  Houweling, P. van; Beerling, E.A.M. - \ 2010
  Nieuwe oogst / Magazine tuinbouw 6 (2010)2. - ISSN 1871-0921 - p. 6 - 6.
  tuinbouwbedrijven - oppervlaktewater - voedingsstoffen - pesticiden - lozing - brakwater - waterzuivering - waterkwaliteit - hergebruik van water - regenwateropvang - oppervlaktewaterkwaliteit - glastuinbouw - market gardens - surface water - nutrients - pesticides - disposal - brackish water - water treatment - water quality - water reuse - water harvesting - surface water quality - greenhouse horticulture
  Binnen de glastuinbouw zijn diverse initiatieven om het verlies van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te beperken. Hetzelfde geldt voor het lozen van brijn. In 2009 ging de meeste aandacht uit naar nutrienten. Maar sindsdien komt de emissie van gewasbeschermingsmiddelen steeds meer in de schijnwerpers te staan
  Nieuwe methode voor de beoordeling van het milieurisico van koelwaterlozingen
  Vries, P. de; Tamis, J.E. ; Murk, A.J. ; Karman, C.C. - \ 2009
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)21. - ISSN 0166-8439 - p. 38 - 40.
  water - afvalwater - lozing - oppervlaktewater - beoordeling - thermische eigenschappen - risicoschatting - koelwater - kaderrichtlijn water - water - waste water - disposal - surface water - assessment - thermal properties - risk assessment - cooling water - water framework directive
  De Kaderrichtlijn Water brengt een aantal beleidsmatige veranderingen: de beoordeling van oppervlaktewaterkwaliteit wordt meer locatiespecifiek en de principes voor de bescherming en het duurzaam gebruik van water moeten worden geintegreerd. Dit geldt ook voor thermische verontreinigingen, niet alleen qua ruimtelijke verspreiding maar ook middels het resulterende effect. Momenteel wordt het effect van toegevoegde warmte veelal met behulp van generieke milieunormen beoordeeld. Het Institute for Marine Resource and Ecosystem Studies (IMARES) ontwikkelde een nieuwe methode om de effecten van thermische verontreiniging locatiespecifiek te kunnen beoordelen. Met deze methode is het bovendien mogelijk om het risico van verschillende stressoren (thermische effecten, toxiciteit, zuurstofloosheid, etc.) te integreren tot één risico-indicatie
  Resultaten van een inventarisatie van de waterkwaliteit : nog teveel gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
  Staaij, M. van der - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)3. - p. 76 - 77.
  kassen - afvloeiingswater - pesticiden - waterkwaliteit - normen - pesticidenresiduen - oppervlaktewater - lozing - glastuinbouw - oppervlaktewaterkwaliteit - waterschappen - nutriëntenuitspoeling - greenhouses - runoff water - pesticides - water quality - standards - pesticide residues - surface water - disposal - greenhouse horticulture - surface water quality - polder boards - nutrient leaching
  In alle waterstromen in een kas zijn gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Als norm voor de waterstromen binnen de kas is de MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) voor oppervlaktewater genomen. Wanneer water met een concentratie aan middel boven de MTR wordt geloosd kan dit een probleem zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Recirculeren is de beste oplossing, maar telers zijn dan afhankelijk van de kwaliteit van het water waarmee ze starten
  Nieuw etiket crime voor telers
  Vries, M. de; Blok, J.J. de; Brouwer, J. - \ 2008
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 2008 (2008)27-9-2009. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 5.
  plantenkwekerijen - overblijvende planten - boomteelt - onkruidbestrijding - etiketteren - lozing - nurseries - perennials - arboriculture - weed control - labelling - disposal
  Meer spuitdoppen erkend binnen Lozingenbesluit
  Wenneker, M. - \ 2007
  De Fruitteelt 97 (2007)15. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - spuiten - spuitdoppen - spuitvoorzorgsmaatregelen - drift - oppervlaktewater - verontreinigingsbeheersing - lozing - waterbescherming - milieuwetgeving - regelingen - gewasbescherming - fruit growing - spraying - fan nozzles - spraying precautions - surface water - pollution control - disposal - water conservation - environmental legislation - regulations - plant protection
  In 2007 worden nieuwe maatregelen ingevoerd voor het Lozingenbesluit Open Teelten en Veehouderij. Om aan de doelstelling van dit Lozingenbesluit te kunnen voldoen, namelijk 90% vermindering van de spuitdrift naar het oppervlaktewater, zijn nieuwe maatregelen voor de fruitteelt ingesteld. Uitgangspunt is een teeltvrije zone van 9 meter
  Voorkom emissie bij schonen groente
  Zeeland, M.G. van; Schans, D.A. van der - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)36. - ISSN 0925-9694 - p. 36 - 37.
  groenteteelt - groenten - schoonmaken - waterkwaliteit - emissie - pesticiden - residuen - oppervlaktewater - lozing - vollegrondsteelt - vegetable growing - vegetables - cleaning - water quality - emission - pesticides - residues - surface water - disposal - outdoor cropping
  Spoelwater van groente lozen op het oppervlaktewater kan te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in dat water veroorzaken. Een kritische kijk op middelgebruik, een effectieve schoningslijn en spoelwater over het perceel uitrijden zijn mogelijkheden om de emissie naar oppervlaktewater terug te dringen
  Cost Evaluation of CO2 Sequestration by Aqueous Mineral Carbonation
  Huijgen, W.J.J. ; Comans, R.N.J. ; Witkamp, G.J. - \ 2007
  Energy Conversion and Management 48 (2007)7. - ISSN 0196-8904 - p. 1923 - 1935.
  dioxide - disposal
  A cost evaluation of CO2 sequestration by aqueous mineral carbonation has been made using either wollastonite (CaSiO3) or steel slag as feedstock. First, the process was simulated to determine the properties of the streams as well as the power and heat consumption of the process equipment. Second, a basic design was made for the major process equipment, and total investment costs were estimated with the help of the publicly available literature and a factorial cost estimation method. Finally, the sequestration costs were determined on the basis of the depreciation of investments and variable and fixed operating costs. Estimated costs are 102 and 77 Euro/ton CO2 net avoided for wollastonite and steel slag, respectively. For wollastonite, the major costs are associated with the feedstock and the electricity consumption for grinding and compression (54 and 26 Euro/ton CO2 avoided, respectively). A sensitivity analysis showed that additional influential parameters in the sequestration costs include the liquid-to-solid ratio in the carbonation reactor and the possible value of the carbonated product. The sequestration costs for steel slag are significantly lower due to the absence of costs for the feedstock. Although various options for potential cost reduction have been identified, CO2 sequestration by current aqueous carbonation processes seems expensive relative to other CO2 storage technologies. The permanent and inherently safe sequestration of CO2 by mineral carbonation may justify higher costs, but further cost reductions are required, particularly in view of (current) prices of CO2 emission rights. Niche applications of mineral carbonation with a solid residue such as steel slag as feedstock and/or a useful carbonated product hold the best prospects for an economically feasible CO2 sequestration process. (c) 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
  Pas op voor emissie van carbendazim
  Lans, A.M. van der - \ 2006
  De Boomkwekerij 2006 (2006)48. - ISSN 0923-2443 - p. 9 - 9.
  pesticiden - emissie - oppervlaktewater - verontreinigd water - lozing - waterschappen - vollegrondsteelt - pesticides - emission - surface water - polluted water - disposal - polder boards - outdoor cropping
  Waterschappen treffen al jaren diverse bestrijdingsmiddelen aan in het oppervlaktewater. Carbendazim is een van de boosdoeners. Uit onderzoek blijkt dat een deel van het middel na een bespuiting van het gewas af kan spoelen. Dit kan problemen veroorzaken wanneer op het oppervlaktewater geloosd wordt.
  Energy Consumption and Net CO2 Sequestration of Aqueous Mineral Carbonation
  Huijgen, W.J.J. ; Comans, R.N.J. ; Witkamp, G.J. ; Ruijg, G.J. - \ 2006
  Industrial & Engineering Chemistry Research 45 (2006)26. - ISSN 0888-5885 - p. 9184 - 9194.
  steel slag - dioxide - mechanisms - disposal - products
  Aqueous mineral carbonation is a potentially attractive sequestration technology to reduce CO2 emissions. The energy consumption of this technology, however, reduces the net amount of CO2 sequestered. Therefore, the energetic CO2 sequestration efficiency of aqueous mineral carbonation was studied in dependence of various process variables using either wollastonite (CaSiO3) or steel slag as feedstock. For wollastonite, the maximum energetic CO2 sequestration efficiency within the ranges of process conditions studied was 75% at 200 C, 20 bar CO2, and a particle size of
  Mechanisms of aqueous wollastonite carbonation as a possible CO2 sequestration process
  Huijgen, W.J.J. ; Witkamp, G.J. ; Comans, R.N.J. - \ 2006
  Chemical Engineering Science 61 (2006)13. - ISSN 0009-2509 - p. 4242 - 4251.
  dioxide - disposal
  The mechanisms of aqueous wollastonite carbonation as a possible carbon dioxide sequestration process were investigated experimentally by systematic variation of the reaction temperature, CO2 pressure, particle size, reaction time, liquid to solid ratio and agitation power. The carbonation reaction was observed to occur via the aqueous phase in two steps: (1) Ca leaching from the CaSiO3 matrix and (2) CaCO3 nucleation and growth. Leaching is hindered by a Ca-depleted silicate rim resulting from incongruent Ca-dissolution. Two temperature regimes were identified in the overall carbonation process. At temperatures below an optimum reaction temperature, the overall reaction rate is probably limited by the leaching rate of Ca. At higher temperatures, nucleation and growth of calcium carbonate are probably limiting the conversion, due to a reduced (bi)carbonate activity. The mechanisms for the aqueous carbonation of wollastonite were shown to be similar to those reported previously for an industrial residue and a Mg-silicate. The carbonation of wollastonite proceeds rapidly relative to Mg¿silicates, with a maximum conversion in 15 min of 70% at , 20 bar CO2 partial pressure and particle size of . The obtained insight in the reaction mechanisms enables the energetic and economic assessment of CO2 sequestration by wollastonite carbonation, which forms an essential next step in its further development.
  Mineral CO2 sequestration by steel slag carbonation
  Huijgen, W.J.J. ; Comans, R.N.J. - \ 2005
  Environmental Science and Technology 39 (2005)24. - ISSN 0013-936X - p. 9676 - 9682.
  solid-wastes - ash - disposal - mobility
  Mineral CO2 sequestration, i.e., carbonation of alkaline silicate Ca/Mg minerals, analogous to natural weathering processes, is a possible technology for the reduction of carbon dioxide emissions to the atmosphere. In this paper, alkaline Ca-rich industrial residues are presented as a possible feedstock for mineral CO2 sequestration. These materials are cheap, available near large point sources of CO2, and tend to react relatively rapidly with CO2 due to their chemical instability. Ground steel slag was carbonated in aqueous suspensions to study its reaction mechanisms. Process variables, such as particle size, temperature, carbon dioxide pressure, and reaction time, were systematically varied, and their influence on the carbonation rate was investigated. The maximum carbonation degree reached was 74% of the Ca content in 30 min at 19 bar CO2 pressure, 100 °C, and a particle size of
  The environmental impact and recovery at two dumping sites for dredged material in the North Sea
  Stronkhorst, J. ; Ariese, F. ; Hattum, B. van; Postma, J.F. ; Kluijver, M. de; Besten, P. den; Bergman, M.J.N. ; Daan, R. ; Murk, A.J. ; Vethaak, A.D. - \ 2003
  Environmental Pollution 124 (2003). - ISSN 0269-7491 - p. 17 - 31.
  fresh-water isopods - dutch coastal zone - in-vitro bioassay - asterias-rubens l - polychlorinated-biphenyls - monooxygenase system - sediments - metals - toxicity - disposal
  The environmental impact and recovery associated with the long and uninterrupted disposal of large volumes of moderately contaminated dredged material from the port of Rotterdam was studied at nearby dumping sites in the North Sea. Observations were made on sediment contamination, ecotoxicity, biomarker responses and benthic community changes shortly after dumping at the 'North' site had ceased and at the start of disposal at the new dumping site 'Northwest'. During the period of dumping, very few benthic invertebrates were found at the North site. Concentrations of cadmium, mercury, polychlorinated biphenyls (PCBs), polyaromatic hydrocarbons (PAHs) and tributyltin (TBT) in the fine sediment fraction (<63 mum) from this site were 2-3 times higher than at the reference site. In four different bioassays with marine invertebrates the sediments showed no acute toxic effects. In tissue (pyloric caeca) of resident starfish Asterias rubens, residual levels of mercury, zinc, PCBs and dioxin-like activity were never more than twice those at the reference site. Four different biomarkers (DNA integrity, cytochrome P450 content, benzo[a]pyrene hydroxylase activity and acetylcholinesterase inhibition) were used on the starfish tissues, but no significant differences were found between North and the reference site. Minor pathological effects were observed in resident dab Limanda limanda. One year after dumping had ceased at the North site, a significant increase in the species richness and abundance of benthic invertebrates and a concomitant decrease in the fine sediment fraction of the seabed were observed. After 8.2 million m(3) of moderately contaminated dredged material had been dumped at the new dumping site Northwest, the species richness and abundance of benthic invertebrates declined over an area extending about 1-2 km eastwards. This correlated with a shift in sediment texture from sand to silt. The contamination of the fine sediment fraction at the Northwest location doubled. It is concluded that marine benthic resources at and around the dumping sites have been adversely affected by physical disturbance (burial, smothering). However, no causal link could be established with sediment-associated contaminants from the dredged spoils. (C) 2003 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.
  Weight-based pricing in the collection of household waste: the Oostzaan case
  Linderhof, V.G.M. ; Kooreman, P. ; Allers, M. ; Wiersma, D. - \ 2001
  Resource and Energy Economics 23 (2001)4. - ISSN 0928-7655 - p. 359 - 371.
  economic-analysis - solid-waste - management - disposal - garbage
  This paper provides an empirical analysis of the effects of weight-based pricing in the collection of household waste. Using a comprehensive panel data set on all households in a Dutch municipality we estimate short-run as well as long-run price effects for the amounts of both compostable and non-recyclable household waste. We find significant and sizeable price effects, with the elasticity for compostable waste being four times as large as the elasticity for non-recyclable waste. Long-run elasticities are about 30% larger than short-run elasticities
  Behandeling van stedelijk afvalwater met het Drie-slibsoortensysteem
  Temmink, B.G. ; Klapwijk, A. ; Rulkens, W.H. - \ 2001
  Stowa - ISBN 9789057731549 - 51
  rioolwater - afvalwaterbehandeling - geactiveerd slib - biofilms - fosfor - lozing - nitrificatie - denitrificatie - sewage - waste water treatment - activated sludge - biofilms - phosphorus - disposal - nitrification - denitrification
  Zware metalen en mestverwerking: 2. lozing en afzet van mestproducten
  Melse, R. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)5. - ISSN 1382-0346 - p. 12 - 14.
  varkenshouderij - varkensmest - samenstelling - zware metalen - dierlijke meststoffen - varkens - marketing - lozing - normen - mestverwerking - pig farming - pig manure - composition - heavy metals - animal manures - pigs - marketing - disposal - standards - manure treatment
  In varkensmest bevinden zich zware metalen. Wanneer de mest wordt bewerkt komen deze metalen in de verschillende mestfracties of rnestproducten terecht. De concentratie van zware metalen in deze producten kan een bepalende factor zijn voor het verkrijgen van een lozingsvergunning of het vinden van een afzetmarkt.
  Respirometry in control of the activated sludge process : principles
  Spanjers, H. ; Vanrolleghem, P.A. ; Olsson, G. ; Dold, P.L. - \ 1998
  London : IAWQ (Scientific and technical report / International Association on Water Quality 7) - ISBN 9781900222044 - 48
  afvalwaterbehandeling - waterzuivering - biologische behandeling - biologische vaste-film systemen - biofilms - rioolslib - slib - lozing - drijfmest - verwerking - bewerking - waste water treatment - water treatment - biological treatment - biological fixed-film systems - biofilms - sewage sludge - sludges - disposal - slurries - processing - handling
  The report describes the principles of measurement of respiration rate, the transformation of measurement data into other types of information, and the application of the obtained information in process control strategies. Some fundamental concepts on biological respiration and process control are provided to assist the reader with understanding the principles. A structured overview comprises some eighty control strategies in which respirometry plays a role. An extensive literature list of over 500 references is included and classified into themes. Contents: * Fundamentals of respiration; * Measuring principles; * Measured and deduced variables ; * Elementary control concepts; * Respirometry in control of the activated sludge process; * Summary and perspectives
  Bactericidal effect of long chain fatty acids in anaerobic digestion.
  Rinzema, A. ; Boone, M. ; Knippenberg, K. van; Lettinga, G. - \ 1994
  Water Environment Research 66 (1994). - ISSN 1061-4303 - p. 40 - 49.
  lozing - bewerking - verwerking - rioolslib - slib - drijfmest - disposal - handling - processing - sewage sludge - sludges - slurries
  Resultaat van een vergelijkend onderzoek naar herbebossingssystemen
  Leek, N.A. - \ 1989
  Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 554) - 23
  bosbouw - plantmateriaal - beplanten - kapafval - lozing - gereedschappen - machines - forestry - planting stock - planting - slash - disposal - tools - machines
  Omgekeerde osmose van aeroob behandelde dunne fraktie van bezonken zeugenmest : orienterend onderzoek op semi-technische schaal
  Daanen, M.C.W. ; Tongeren, W.G.J.M. van - \ 1989
  Wageningen : IMAG [etc.] (IMAG-nota 404) - 33
  dierlijke meststoffen - lozing - bewerking - membranen - verwerking - omgekeerde osmose - rioolslib - slib - drijfmest - ultrafiltratie - animal manures - disposal - handling - membranes - processing - reverse osmosis - sewage sludge - sludges - slurries - ultrafiltration
  Beproeving omgekeerde osmose voor de zuivering van effluent van gebufferde nitrificatie
  Greef, H. v.d.; Tongeren, W. van - \ 1988
  Wageningen : IMAG [etc.] (IMAG-nota 403) - 34
  dierlijke meststoffen - lozing - bewerking - membranen - verwerking - omgekeerde osmose - rioolslib - slib - drijfmest - ultrafiltratie - animal manures - disposal - handling - membranes - processing - reverse osmosis - sewage sludge - sludges - slurries - ultrafiltration
  Een drietal mestverwerkingsroutes doorgerekend ten aanzien van materiaal- en energiestromen
  Have, P.J.W. ten - \ 1988
  Wageningen : IMAG (IMAG - nota 339) - 36
  dierlijke meststoffen - lozing - bewerking - verwerking - rioolwater - rioolslib - slib - drijfmest - afvalwater - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - mestoverschotten - animal manures - disposal - handling - processing - sewage - sewage sludge - sludges - slurries - waste water - waste water treatment - water treatment - manure surpluses
  Measures to control groundwater pollution near waste disposal sites
  Hoeks, J. - \ 1981
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Verspreide overdrukken / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 262) - 15
  waterverontreiniging - grondwaterverontreiniging - lozing - water pollution - groundwater pollution - disposal
  Zuiveringsslib, herkomst en bestemming
  Bos, L.K. - \ 1966
  Wageningen : [s.n.] (Literatuuroverzicht / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 30)
  lozing - bewerking - nederland - verwerking - rioolwater - rioolafvalwaterverwijdering - rioolslib - slib - drijfmest - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - zuiveringsinstallaties - disposal - handling - netherlands - processing - sewage - sewage effluent disposal - sewage sludge - sludges - slurries - waste water treatment - water treatment - purification plants
  Bacteriology of activated sludge
  Gils, H.W. van - \ 1964
  Wageningen University. Promotor(en): E.G. Mulder. - Delft : W.D. Meinema - 101
  rioolslib - slib - lozing - drijfmest - verwerking - bewerking - parasitologie - biologie - afval - sewage sludge - sludges - disposal - slurries - processing - handling - parasitology - biology - wastes
  The bacteriology and biochemistry of activated sludge grown in domestic waste water or fed with synthetic media were studied. The nature of the flocs was investigated by determining morphological and physiological characteristics of many strains isolated.

  Predominant bacteria were Achromobacteraceae, further in sludge grown in domestic waste water Pseudomonadaceae and coryneform bacteria, and in sludge grown in waste water from synthetic media Micrococcaceae and large oval encapsulated coccoid bacteria.

  Bacterial flocs were not formed readily by many of the strains tested in pure culture. Addition of FeCl 3 or CaCl 2 sometimes stimulated flocculation. Variation in C/N relation of the substrate had no effect.

  Biochemical activities of activated sludge and of some strains in pure culture were studied in Warburg respirometers. Domestic activated sludge readily absorbed organic acids and ethanol, whereas sugars and polyalcohols were taken up slowly. The same held for pure cultures isolated from this sludge. Adaptation to sugar breakdown was-stimulated by N compounds and particularly by amino acids.

  Dissimilation was 10-20 % for glucose and 30-40 % for acetate. Rate of uptake for glucose and O 2 , and dissimilation percentages were independent of substrate concentration, but proportional to sludge concentration. Almost 60 % of added glucose was stored as polysaccharides by glucose-adapted sludge when no N was supplied. When ammonium sulphate was added only 25 % of the glucose yielded polysaccharides. Endogenous respiration was higher, the higher the sludge load while addition of (NH 4 ) 2 S0 4 with the glucose caused a still higher endogenous respiration, presumably due to amino acid synthesis.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.