Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 46

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verwerking van mestoverschot: overleven de ziekteverwekkers?
  Hoeksma, P. ; Rutjes, S. ; Aarnink, A.J.A. ; Blaak, Hetty ; Buisonjé, F.E. de - \ 2016
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 49 (2016)5. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
  mestverwerking - mestoverschotten - dierlijke meststoffen - lozing - waterverontreiniging - pathogenen - manure treatment - manure surpluses - animal manures - disposal - water pollution - pathogens
  Dierlijke mest bevat ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Worden deze gedood bij de verschillende mestverwerkingsmethodes? Die vraag wordt belangrijker nu een deel van de mestoverschotten verwerkt moet worden, waarmee en mesttransport en mestverwerkingsactiviteiten toenemen. Wageningen UR en het RIVM deden een verkennend onderzoek.
  Achtergronddocument vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties
  Voorthuizen, Ellen van; Overgoor, Ceciel ; Buisonjé, F.E. de; Verdoes, N. ; Hoeksma, P. ; Herpen, Frank ; Leeuwis-Tolboom., Janine - \ 2016
  Nijmegen : Royal Haskoning - 99
  afvalwater - lozing - mestverwerking - vergunningen - waterbeheer - afvoerwater - waste water - disposal - manure treatment - permits - water management - effluents
  Waterbeheerders in Nederland krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met vergunningaanvragen voor het lozen van afvalwater afkomstig uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Dit achtergronddocument biedt inzicht in het beleidskader voor en de technieken van mestverwerking, de afvalwaterstromen die daarbij vrij komen en technieken om dat afvalwater te behandelen. Daarnaast beschrijft het document het beleidskader voor lozingen van afvalwater, ervaringen uit de praktijk en uiteindelijk een eenduidig afwegingskader voor vergunningverleners. Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen voor het gebruik van dit rapport door vergunningverleners, voor het vervolgtraject dat onder regie van het Ministerie van I&M en bevat een aantal aanbevelingen om resterende kennisleemten te vullen. Het doel van dit achtergronddocument is inzicht te geven in de stand der techniek bij de behandeling van vrijkomende afvalwaterstromen uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Bij voldoende behandeling kan het afvalwater geloosd worden op de riolering (rioolwaterzuivering) of direct op oppervlaktewater. Het document heeft als nevendoel om de vergunningverlening te harmoniseren en het lozingenbeleid te onderbouwen.
  Overleving van pathogenen bij mestverwerking
  Hoeksma, P. ; Rutjes, S. ; Aarnink, A.J.A. ; Blaak, H. ; Buisonjé, F.E. de - \ 2016
  H2O online (2016)3 maart. - 9
  mestverwerking - pathogenen - omgekeerde osmose - mineralen - lozing - riolering - oppervlaktewater - waterzuivering - manure treatment - pathogens - reverse osmosis - minerals - disposal - sewerage - surface water - water treatment
  In de producten van verschillende mestverwerkingsprocessen zijn de concentraties gemeten van een aantal pathogenen. De resultaten laten zien dat mechanische scheiding vrijwel geen effect heeft op het aantal pathogenen. Vergisting heeft weinig effect op virussen en grampositieve bacteriën, maar reduceert wel het aantal gramnegatieve bacteriën. Grampositieve bacteriën kunnen ook hittebehandeling tot 70°C overleven. Omgekeerde osmose, een membraantechniek die in een aantal mestverwerkingsinstallaties wordt toegepast, resulteert in een mineralenconcentraat dat als meststof wordt gebruikt en een effluent dat op het riool of oppervlaktewater wordt geloosd. Effluent na omgekeerde osmose is microbiologisch schoon, mits de integriteit van het RO-proces goed wordt bewaakt.
  Feasibility analysis of wastewater and solid waste systems for application in Indonesia
  Kerstens, S.M. ; Leusbrock, I. ; Zeeman, G. - \ 2015
  Science of the Total Environment 530-531 (2015). - ISSN 0048-9697 - p. 53 - 65.
  sustainable sanitation - phosphorus recovery - municipal sludge - west java - nitrogen - removal - management - disposal - suitability - countries
  Indonesia is one of many developing countries with a backlog in achieving targets for the implementation of wastewater and solid waste collection, treatment and recovery systems. Therefore a technical and financial feasibility analysis of these systems was performed using Indonesia as an example. COD, BOD, nitrogen, phosphorus and pathogen removal efficiencies, energy requirements, sludge production, land use and resource recovery potential (phosphorus, energy, duckweed, compost, water) for on-site, community based and off-site wastewater systems were determined. Solid waste systems (conventional, centralized and decentralized resource recovery) were analyzed according to land requirement, compost and energy production and recovery of plastic and paper. In the financial analysis, investments, operational costs & benefits and Total Lifecycle Costs (TLC) of all investigated options were compared. Technical performance and TLC were used to guide system selection for implementation in different residential settings. An analysis was undertaken to determine the effect of price variations of recoverable resources and land prices on TLC. A 10-fold increase in land prices for land intensivewastewater systems resulted in a 5 times higher TLC,whereas a 4-fold increase in the recovered resource selling price resulted in maximum 1.3 times higher TLC. For solid waste, these impacts were reversed — land price and resource selling price variations resulted in a maximumdifference in TLC of 1.8 and 4 respectively. Technical and financial performance analysis can support decision makers in system selection and anticipate the impact of price variations on long-termoperation. The technical analysiswas based on published results of international research and the approach can be applied for other tropical, developing countries. All costs were converted to per capita unit costs and can be updated to assess other countries' estimated costs and benefits. Consequently, the approach can be used to guide wastewater and solid waste system planning in developing countries.
  Verwijderen gewasbeschermingsmiddelen : duurproef actief koolfilter
  Ruijven, J.P.M. van; Staaij, M. van der; Os, E.A. van; Beerling, E.A.M. - \ 2015
  glastuinbouw - gewasbescherming - milieueffect - chemische bestrijding - lozing - oppervlaktewaterkwaliteit - oxidatie - koolstof - actieve kool - filters - greenhouse horticulture - plant protection - environmental impact - chemical control - disposal - surface water quality - oxidation - carbon - activated carbon - filters
  Met de aankomende verplichting tot het toepassen van zuiveringstechnieken voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouw lozingswater in gedachten, worden in het IDC Water verschillende technieken op effectiviteit onderzocht. Eerdere (kortdurende) proeven hebben goede resultaten laten zien van de combinatie geavanceerde oxidatie met actief koolstof.
  Techniek voldoet aan toekomstige normen, kosten nog niet in beeld : meerjarig onderzoek zuiveringstechnieken
  Staalduinen, J. van; Ruijven, J.P.M. van - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 34 - 35.
  glastuinbouw - waterzuivering - lozing - pesticiden - normen - oppervlaktewaterkwaliteit - technieken - proeven - greenhouse horticulture - water treatment - disposal - pesticides - standards - surface water quality - techniques - trials
  De overheid gaat glastuinbouwbedrijven verplichten om hun lozingswater te zuiveren. Met ingang van 2018 moet volgens de beleidsnota van het Ministerie van Economische Zaken 75% van de verontreinigingen – in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen – worden weggezuiverd om het aantal normoverschrijdingen met 50% te laten dalen. In 2023 komt de norm waarschijnlijk op 95% te liggen. Om in beeld te krijgen hoe de bedrijven dit voor elkaar moeten krijgen, nemen onderzoekers verschillende zuiveringstechnieken onder de loep.
  Ecologische risico's lozing binnendijkse zoute aquacultuur op Oosterschelde
  Kamermans, P. ; Blanco Garcia, A. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C032/15) - 26
  lozing - aquacultuur - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - ecologische beoordeling - oosterschelde - disposal - aquaculture - surface water - surface water quality - ecological assessment - eastern scheldt
  De vraag naar ontwikkeling van binnendijkse zoute aquacultuur in de Zuidwestelijke Delta neemt toe. Schoon, zout water dat ruim voorhanden is o.a. in de Oosterschelde wordt ingenomen ten behoeve van de aquacultuurpraktijk. Het restwater wordt terug geloosd op het zoute oppervlaktewater. Voor de lozing van het restwater op het oppervlaktewater is een vergunning in het kader van de Waterwet nodig. Deze vergunning richt zich met name op de chemische kwaliteit van het te lozen water. Ook de ecologische kwaliteitsnormen vormen onderdeel van de evaluatiecriteria. Deze rapportage geeft inzicht in de mogelijke ecologische effecten van de lozing van het restwater van een aquacultuurbedrijf op het oppervlaktewater van de Oosterschelde. Deze informatie is nodig is bij de ecologische beoordeling van een aanvraag voor het verkrijgen van een watervergunning. Daarnaast geeft de rapportage informatie over voorwaarden vanuit ecologisch risicoperspectief waaronder een lozing kan worden toegestaan.
  Het voorkomen van diadrome vis in de spuikom van Kornwerderzand 2001 - 2012 en de relatie met spuidebieten
  Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C036/14) - 33
  zoetwaterbaaien - lozing - vis vangen - monitoring - diadrome vissen - diergedrag - vismigratie - aquatische ecologie - ijsselmeer - freshwater bays - disposal - fishing - monitoring - diadromous fishes - animal behaviour - fish migration - aquatic ecology - lake ijssel
  Het doel van deze studie is om een uitgebreide analyse uit te voeren van de fuikvangsten, die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand. Hierbij wordt ook een relatie van de fuikvangsten met de spui-debieten gelegd. Een tweede doel van deze rapportage is om een indruk te krijgen van het optreden van concentraties vis met een link naar de ingang (potentiële ingang) van de VismigratieRivier. Fuikvangsten zijn altijd een onbekende resultante van aanbod en het gedrag van vis. In 2009 heeft er door IMARES een analyse plaatsgevonden van deze fuikvangsten en de afstand tot het spuicomplex. Een relatie met de spui-debieten is hierbij buiten beschouwing gelaten. Deze rapportage geldt als een update en een uitbreiding van die analyse. De gegevens van de fuikenmonitoring en de spuidebieten zijn gebruikt om de volgende vragen te beantwoorden: - In hoeverre heeft het spui-regime bij Kornwerderzand invloed op het voorkomen van diadrome vissen in de spuikom van Kornwerderzand?; - Welke patronen in het visaanbod zijn zichtbaar met betrekking tot de locatie van de fuiken in de spuikom en specifiek ten aanzien van het spuiregime? - Is er een zogenoemd ‘naijl–effect’ in de aanwezigheid van vissen na een spui event?
  Evaluatie technieken voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit spui
  Ruijven, J.P.M. van; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Beerling, E.A.M. - \ 2014
  Wageningen UR Glastuinbouw
  glastuinbouw - drainagewater - waterzuivering - technieken - lozing - pesticiden - evaluatie - greenhouse horticulture - drainage water - water treatment - techniques - disposal - pesticides - evaluation
  Doel van dit onderzoek is het vaststellen van effectiviteit en toepasbaarheid van (op korte termijn) beschikbare technieken voor de verwijdering van GBM uit glastuinbouw lozingswater.
  The average culling rate of Dutch dairy herds over the years 2007-2010 and its association with herd reproduction performance, and health
  Mohd Nor, N. ; Steeneveld, W. ; Hogeveen, H. - \ 2014
  Journal of Dairy Research 81 (2014)01. - ISSN 0022-0299 - p. 1 - 8.
  finnish ayrshire cows - pregnancy status - early lactation - risk-factors - diseases - reasons - disposal - farms - patterns - survival
  Optimising the number of replacement heifers needed will have positive economic and environmental consequences on herds that rear their own young stock. The number of heifers needed to be kept is closely related with the number of culled dairy cows in the herd. This study therefore looked at the variation that exists in culling rate and herd level factors associated with it. A dataset from 1903 dairy herds available included information at animal level (dates of culling, slaughter/death) and herd level (characteristics of reproduction, performance, health) over the years 2007 to 2010. The average culling rate for slaughter/death was used and was defined for each year as percentage of the herd size that died within 30 d after theywere culled. The analysis of the association between average culling rate for slaughter/death and the characteristics of the herd was performed using a mixed model. The results showed that the average culling rate for slaughter/death was 25·4% and varied between 23% (2007) and 28% (2010). More than 70% of the herds have an average culling rate for slaughter/death of less than 30%, showing that there is room for lowering the average culling rate for slaughter/death. A higher average culling rate for slaughter/death is associated with a longer average calving interval, a higher average 305-d protein production, a higher average somatic cell count (SCC), a higher percentage of new high SCC, a more than 5% decrease in herd size, and herds that bought more than 1% of animals per year. A lower average culling rate for slaughter/death is associated with a longer average age, herds that bought less than 1% of animals per year and a more than 5% increase in herd size. In conclusion, the average culling
  Evaluatie zuiveringstechniek voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater glastuinbouw: Beoordeling van vier technieken op effectiviteit in verwijderen gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater en toepasbaarheid in een glastuinbouwomgeving
  Ruijven, J.P.M. van; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Beerling, E.A.M. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1222)
  waterzuivering - technieken - lozing - gewasbescherming - producten - verwijdering - toepassing - glastuinbouw - nederland - water treatment - techniques - disposal - plant protection - products - removal - application - greenhouse horticulture - netherlands
  Gewasbeschermingsmiddelen afkomstig uit de glastuinbouw worden door waterschappen in concentraties aangetroffen die de waterkwaliteitsnormen overschrijden. Om dit probleem op te lossen en de negatieve gevolgen die dit kan hebben voor de toelating van de middelen, is onderzoek uitgevoerd naar technieken die gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater van glastuinbouwbedrijven kunnen verwijderen. Op basis van een longlist van potentieel geschikte zuiveringstechnieken, zijn vier technieken geselecteerd en getest op zuiveringseffectiviteit, toepasbaarheid in de glastuinbouw, en kosten: (1) elektrochemische fl occulatie, (2) waterstofperoxide met lagedruk UV, (3) waterstofperoxide met middendruk UV en (4) ozon in combinatie met een actief koolstoffilter.
  Juiste combinatie maakt honderd procent reiniging mogelijk : vier zuiveringsmethoden getest
  Beerling, Ellen ; Ruijven, Jim van - \ 2013
  greenhouse horticulture - pesticides - emission - disposal - water treatment - waste water treatment - surface water - water treatment plants - agricultural research
  Minder spuien is ook een kwestie van durven (interview met o.a. Ellen Beerling)
  Staalduinen, J. van; Beerling, E.A.M. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)1. - p. 42 - 43.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - recirculatiesystemen - milieubeheersing - lozing - afvalwaterbehandeling - waterkwaliteit - wateropslag - ontsmettingsmiddelen - groenten - snijbloemen - greenhouse horticulture - protected cultivation - recirculating systems - environmental control - disposal - waste water treatment - water quality - water storage - disinfectants - vegetables - cut flowers
  Op termijn mogen tuinbouwbedrijven geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen meer uitstoten en dienen teeltsystemen volledig gesloten te zijn. Een aantal bedrijven boekt al goede vooruitgang. Met voldoende wateropslag- en ontsmettingscapaciteit, zorgvuldig werken en een beetje durf is het milieu gediend en wordt flink bespaard op bemestingskosten.
  Beperken lozing beste optie om aan stikstofnorm te voldoen (interview met Ellen Beerling)
  Kierkels, T. ; Beerling, E.A.M. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)1. - p. 28 - 29.
  glastuinbouw - verontreinigingsbeheersing - lozing - emissie - stikstof - normen - waterzuivering - afvalwaterbehandeling - tuinbouwbedrijven - besluitvorming - greenhouse horticulture - pollution control - disposal - emission - nitrogen - standards - water treatment - waste water treatment - market gardens - decision making
  Bedrijven die weinig lozen, halen de komende jaren met gemak de emissienormen voor stikstof. Dat is absoluut geen reden om achterover te leunen, waarschuwt Ellen Beerling, want op termijn gaat lozen veel geld kosten. En gelukkig is er nog tijd om uit te vinden hoe je maximaal water hergebruikt. “Bemestingstechnisch is er geen reden meer om niet volledig te recirculeren.”
  Zuivering recirculatiewater in de rozenteelt, duurproef - Werkpakket 1: Voorkomen Groeiremming
  Maas, A.A. van der; Os, E.A. van; Enthoven, N. ; Blok, C. ; Beerling, E.A.M. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1198) - 42
  rozen - drainagewater - groeiremmers - lozing - waterzuivering - methodologie - pesticiden - vloeibare kunstmeststoffen - recirculatiesystemen - roses - drainage water - growth inhibitors - disposal - water treatment - methodology - pesticides - liquid fertilizers - recirculating systems
  Eerder uitgevoerd onderzoek heeft aangetoond dat geavanceerde oxidatie (combinatie van H2O2 / UV) een veelbelovende waterzuiveringsmethode is om groeiremming bij recirculatie op te heffen. In een duurproef op een rozenbedrijf is het effect van geavanceerde oxidatie (AOX) getest. Het te bereiken doel is om de lozing van drainwater met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren.
  Opsporen en meten van groeiremming in recirculatiewater en gewas - Werkpakket 2 Glastuinbouw Waterproof substraat
  Maas, A.A. van der; Marrewijk, I. van; Holtman, W. ; Oppedijk, B. ; Blok, C. ; Boer-Tersteeg, P.M. de; Driever, S.M. ; Warmenhoven, M.G. ; Meijer, R.J.M. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1200) - 40
  rozen - drainagewater - groeiremmers - lozing - waterzuivering - recirculatiesystemen - plantenontwikkeling - gewasmonitoring - methodologie - landbouwkundig onderzoek - roses - drainage water - growth inhibitors - disposal - water treatment - recirculating systems - plant development - crop monitoring - methodology - agricultural research
  Groeiremming is vaak een reden voor telers om het recirculatiewater te verversen en het overtollige water te lozen. Behalve een te hoog Na-gehalte of een optredende ziekte in het water is de oorzaak van groeiremming nog steeds onduidelijk. Doelstellingen van het uitgevoerde onderzoek waren het vaststellen van de oorzaak van groeiremming, voorstellen van te nemen maatregelen en het ontwikkelen van methoden om groeiremming vroegtijdig te bepalen. Via een getrapte analyse is onderzoek gedaan naar mogelijke groeiremmende componenten. De groeiremmende factor in het drainwater wordt vooral veroorzaakt door een microbiologische factor die zeer waarschijnlijk van een bacteriologische oorsprong is; gewasbeschermingsmiddelen in het drainwater blijken de groei in diverse groeitesten niet te remmen. Monitoring van de zuurstofconcentratie in het water en wortelmilieu en de metingen van de lichtbenuttingsefficiëntie in een rozengewas hebben geen relaties met optredende groeiremming aangetoond. De waarde van deze meetmethoden kon niet goed worden beoordeeld, omdat alleen groeiremming is aangetoond in het drainwater, maar niet in het rozengewas
  Diverse alternatieven voor emissieloze substraatteelt (interview met Ellen Beerling en Jos Balendonck)
  Sleegers, J. ; Neefjes, H. ; Beerling, E.A.M. ; Balendonck, J. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)40. - ISSN 0042-2223 - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - sierteelt - cultuur zonder grond - teeltsystemen - lozing - reductie - alternatieve methoden - kosten - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - soilless culture - cropping systems - disposal - reduction - alternative methods - costs
  In 2027 wil de glastuinbouw nagenoeg emissieloos kunnen telen. Het project Glastuinbouw Waterproof heeft onderzocht of en hoe dat mogelijk is. Inmiddels kan de balans worden opgemaakt. Technisch gezien kan emissie in de meeste substraatteelten aanzienlijk omlaag. Kosten zijn redelijk behapbaar, blijkt na doorrekenen van diverse oplossingen.
  Rwzi-effluent gebruiken voor vismigratie
  Foekema, E.M. ; Winter, H.V. ; Kleissen, F. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)1. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 36.
  waterzuivering - zuiveringsinstallaties - lozing - waterverontreiniging - troebelheid - vissen - palingen - vismigratie - water treatment - purification plants - disposal - water pollution - turbidity - fishes - eels - fish migration
  Zeewaarts migrerende schieralen laten een gedragsverandering zien wanneer zij geconfronteerd worden met een lozingspluim van rwzi-effluent. Ruim de helft van de vissen verandert van zwemrichting en tracht langs de rand van de pluim te passeren. Het risico dat een permanente migratiebarrière ontstaat is bij de meeste rwzi's niet groot door het dynamische karakter van de lozingspluim. Bij rwzi's die lozen op wateren met een beperkt afvoerdebiet, kunnen wel migratiebarrières ontstaan, maar met relatief eenvoudige aanpassingen kan de kans daarop worden verkleind. De onderzoeksresultaten geven aan dat rwzi-effluentpluimen potentie hebben om te worden ingezet voor de geleiding van stroomafwaarts migrerende vissen naar een veilige route langs gevaarlijke situaties zoals koelwaterinlaten, gemalen en waterkrachtcentrales.
  Onderzoek blijft werken aan opsporen groeiremming: Gewassen groeien vaak beter na lozen drainwater (interview met Rob Meijer en Bram van der Maas)
  Bezemer, J. ; Meijer, R.J.M. ; Maas, A.A. van der - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)1. - p. 56 - 57.
  glastuinbouw - bloementeelt - rozen - hergebruik van water - waterbeheer - groeiremmers - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - irrigatiewater - lozing - snijbloemen - greenhouse horticulture - floriculture - roses - water reuse - water management - growth inhibitors - waste water treatment - water treatment - irrigation water - disposal - cut flowers
  Ongeveer zes van de tien rozentelers melden regelmatig dat de groei van hun gewas achterblijft, maar dat hun gewas actiever wordt na het lozen van drainwater. Voor Wageningen UR Glastuinbouw reden om groeiremming in roos en andere gewassen nader te onderzoeken. Het oplossen van het vraagstuk is belangrijk. Het gevolg – kleinere lozingen en een lagere emissie van gewasbeschermingsmiddelen – is voor de sector niet minder belangrijk. Het raadsel is er nog steeds, de oorzaak blijft duister.
  David van Tuijl en Ruud Maaswinkel over protocol gewasbeschermingsmiddelen: " Waarheid over emissie is anders dan we altijd hebben aangenomen" (interview met Ruud Maaswinkel)
  Bouwman-van Velden, P. ; Maaswinkel, R.H.M. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)1. - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - chrysanten - pesticiden - emissie - lozing - oppervlaktewater - protocollen - methodologie - spuiten - snijbloemen - greenhouse horticulture - chrysanthemums - pesticides - emission - disposal - surface water - protocols - methodology - spraying - cut flowers
  Het ene gewasbeschermingsmiddel is veel makkelijker afbreekbaar dan het andere. Als chrysantentelers in de toekomst in de grond willen blijven telen, dan moeten ze aantonen dat ze geen middelen meer in het oppervlaktewater lozen. Dat kan met een aangepast gewasbeschermingsprotocol, blijkt uit praktijkonderzoek.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.