Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 58

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Leve(n) de bodem! : de basis onder ons bestaan
  Brussaard, L. ; Govers, F.P.M. ; Buiter, R.M. - \ 2016
  Den Haag : Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Cahier / Biowetenschappen en Maatschappij 35e jaargang (2016) kwartaal 3) - ISBN 9789073196834 - 88
  bodemkunde - bodembiologie - bodemkwaliteit - landbouwgronden - bodemvruchtbaarheid - bodembeheer - bodemweerbaarheid - bodemmicrobiologie - duurzaam bodemgebruik - lesmaterialen - soil science - soil biology - soil quality - agricultural soils - soil fertility - soil management - soil suppressiveness - soil microbiology - sustainable land use - teaching materials
  De bodem is niet alleen letterlijk de grond onder ons bestaan, ze is dat ook figuurlijk. Vruchtbare bodems leveren ons bijvoorbeeld voedsel, water en grondstoffen, maar ook een heel scala aan andere ecosysteemdiensten. In één theelepel zwarte grond leven meer organismen dan er mensen zijn op de hele aarde. Ze zorgen ervoor dat planten gebruik kunnen maken van de voedingsstoffen in de bodem en in een gezonde bodem krijgen ziekteverwekkers ook minder kans. Nu we steeds beter begrijpen hóe ze dat doen, kunnen wij zelfs nieuwe antibiotica vinden in de bodem! In dit cahier laten wetenschappers van naam op het gebied van het bodemonderzoek niet alleen zien welke diensten een gezonde bodem al vele eeuwen levert. Ze vertellen ook hoe de figuurlijke bodem onder ons bestaan tegelijk grond voor inspiratie is voor voedsel en technologie voor de toekomst.
  Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond
  Deru, Joachim ; Eekeren, Nick van; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
  V-focus 13 (2016)3. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
  veengronden - graslanden - stikstof - calciummeststoffen - magnesiummeststoffen - indicatoren - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - landbouwkundig onderzoek - peat soils - grasslands - nitrogen - calcium fertilizers - magnesium fertilizers - indicators - soil quality - sustainable land use - agricultural research
  Uit onderzoek in 2010 blijkt dat het gemeten stikstofleverend vermogen van veengraslanden varieert tussen 170 en 340 kg N per ha, en dat de verhouding tussen calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de bodem hier een belangrijke voorspeller voor is. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en WUR-Alterra onderzocht of er ook een oorzakelijk verband is tussen de Ca/Mg-verhouding en het stikstofleverend vermogen. Verschillende calcium- en magnesiummeststoffen zijn hiervoor getoetst.
  Grondig boeren met maïs in Drenthe: eindverslag project periode 2012-2015
  Verhoeven, J.T.W. ; Schans, D.A. van der; Schooten, H.A. van; Groten, J. - \ 2015
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 94
  zea mays - maïs - drenthe - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame ontwikkeling - plattelandsontwikkeling - systeeminnovatie - innovaties - onderzoeksimplementatie - demonstratiebedrijven, landbouw - zea mays - maize - drenthe - sustainable agriculture - sustainable land use - sustainable development - rural development - system innovation - innovations - implementation of research - demonstration farms
  De duurzaamheid van agroproductie in Nederland staat onder toenemende belangstelling. Duurzaamheid wordt niet alleen meer gezien als een ecologisch en sociaal-economisch aspect van agroproductie maar ook steeds meer als unique selling point. De duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland staat onder druk en de noodzaak om een flinke stap te zetten naar meer duurzaamheid is groot. Inmiddels worden steeds meer duurzaamheidsproblemen geassocieerd met de huidige maïsteelt, zoals uit- en afspoeling van nutriënten, een slechte bodemstructuur, lager wordende gehaltes aan organische stof in de bodem, achteruitgaande bodembiodiversiteit, toenemende druk van ziekten en plagen en productie van broeikasgassen als lachgas. Op de langere termijn zal dit niet houdbaar blijken te zijn. Om deze problemen de baas te worden is een stap nodig naar een ander, innovatief teeltsysteem dat genoemde problemen niet heeft en daardoor de maïssector een substantiële stap op het pad naar meer duurzaamheid te zetten. Dit nieuwe teeltsysteem bestaat uit een vruchtwisseling met gras, een geslaagde nateelt en een maïs met kortere groeiduur die de nateelt ondersteunt aangevuld met innovaties als niet-kerende grondbewerking en aangepaste teeltwijze. Dit nieuwe teeltsysteem geeft het gebruikelijke rendement als de huidige teeltwijze, maar draagt bij aan 1) een beter bodemkwaliteit en structuur met een geleidelijk hoger wordend organisch stofgehalte (koolstof vastlegging) en een lager wordende uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas) 2) vermindering van de ziektedruk door bodem- en gewasgebonden ziekten, plagen en onkruiden 3) een hogere bodembiodiversiteit en 4) vermindering van de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. 5) Een rendabele teeltwijze ook na aanscherping van mineralen gebruiksnormen. Dit teeltsysteem is in onderzoek nu zo ver ontwikkeld dat implementatie in de praktijk mogelijk is. Voor de provincie Drenthe is daarom een demonstratieproject ontwikkeld onder de titel “Grondig Boeren met Maïs”. In dit project zullen de projectpartners Agrifirm en Wageningen UR een tweetal demonstratiepercelen in de praktijk aanleggen waarin verschillende systeemvarianten getoond worden samen met relevante deelinnovaties. De demonstraties worden ondersteund met waarnemingen om de beoogde milieueffecten aan te tonen. Via zomer- en winterbijeenkomsten worden maïstelers en loonwerkers uitgenodigd mee te denken. Een communicatieplan zal er zorg voor dragen dat inzicht, kennis en kunde over dit nieuwe teeltsysteem ingebed wordt in de Drentse maïspraktijk.
  Wettelijke normen ten aanzien van bodem en gewas in relatie tot de KringloopWijze
  Schroder, J.J. ; Aarts, H.F.M. ; Oenema, J. ; Reijs, J.W. - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 623) - 16
  melkveehouderij - akkerbouw - modellen - normen - mestbeleid - prestatieniveau - milieuwetgeving - agrarische bedrijfsvoering - duurzaam bodemgebruik - kringlopen - landbouwbedrijven - nederland - dairy farming - arable farming - models - standards - manure policy - performance - environmental legislation - farm management - sustainable land use - cycling - farms - netherlands
  Om landbouwkundige en milieukundige prestaties van bedrijven te beoordelen, kan het nuttig zijn om prestaties te spiegelen aan normen. Eén van de normen die hiervoor gebruikt kan worden, zijn de normen (opbrengsten, afvoeren, bodemoverschotten, benuttingen) die behoren bij een bedrijf dat de wettelijke toegestane (kunst)mestgiften (‘gebruiksnormen’) maximaal opvult. Dit type normen kan modelmatig geschat worden. Een voorbeeld van een daarvoor geschikt model is het WOD-model. Dit model beschrijft relaties zoals die in proeven gevonden zijn en is geijkt met gegevens uit het BIN uit de periode 1998-2006.
  Beslisboom opheffen bodemverdichting veenkoloniën
  Booij, J.A. ; Essen, E. van - \ 2015
  Wageningen UR
  akkerbouw - grondbewerking - bodemstructuur - duurzaam bodemgebruik - diepe grondbewerking - veengronden - veenkolonien - arable farming - tillage - soil structure - sustainable land use - deep tillage - peat soils - veenkolonien
  Hoe verbeter je een perceel met bodemverdichting.
  De bodem kan van alles zelf
  Os, G.J. van - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)2. - ISSN 1875-9688 - p. 46 - 47.
  kennisoverdracht - hogere agrarische scholen - agrarisch onderwijs - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - teeltsystemen - knowledge transfer - agricultural colleges - agricultural education - sustainable land use - sustainable agriculture - cropping systems
  De overheid stelt steeds nieuwe beperkingen aan middelen en meststoffen. Volgens de nieuwe Lector Duurzaam Bodembeheer Gera van Os gaan de ontwikkelingen daarom gedwongen van chemisch naar evenwichtiger. Moderne technieken en analysemethodes kunnen daarbij van dienst zijn. „Teelt moet optimaal in duurzaamheid.”
  3 vragen aan: Joanneke Spruijt, onderzoeker WUR (interview)
  Spruijt, J. - \ 2015
  Landbouwmechanisatie 66 (2015)4. - ISSN 0023-7795 - p. 9 - 9.
  akkerbouw - grondbewerking gericht op bodemconservering - grondbewerking - kosten-batenanalyse - veldproeven - bodemvruchtbaarheid - bodemstructuur na grondbewerking - duurzaam bodemgebruik - opbrengst - arable farming - conservation tillage - tillage - cost benefit analysis - field tests - soil fertility - tilth - sustainable land use - outturn
  Het antwoord op 3 vragen over Kosten en baten van NKG bewerking op basis van verschillende onderzoeken in Nederland
  Zorg om bodem breed gedeeld
  Sukkel, W. - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)35. - ISSN 0006-5617 - p. A4 - A7.
  bodemdaling - poldergronden - bodemkwaliteit - flevoland - duurzaam bodemgebruik - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - subsidence - polder soils - soil quality - flevoland - sustainable land use - soil fertility - arable farming
  RIDLV-rapport ‘Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming’ spreekt zorg uit over Flevolandse bodemkwaliteit. Specialisten van o.a. PPO Wageningen UR te Lelystad geven hun visie.
  GrasMaïs-Signaal; adviessysteem precisielandbouw melkveehouderij : haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor gras en snijmaïs
  Hoving, I.E. ; Kempenaar, C. ; Heijting, S. ; Been, T.H. ; Philipsen, A.P. ; Vlemminx, H.C.A. ; Roerink, G.J. ; Hermans, G.J.F.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 842) - 100
  precisielandbouw - melkveehouderij - ruwvoer (forage) - graslanden - maïs - nederland - duurzaam bodemgebruik - landbouwgrond - precision agriculture - dairy farming - forage - grasslands - maize - netherlands - sustainable land use - agricultural land
  A feasibility study has been worked out for an integrated advisory system for precision agriculture on the production of forage (grass and maize) for dairy farming in the Netherlands. Technology is not restrictive anymore to apply precision agriculture on important cultivation measures. It is now about achieving an effective integration of sensor data, models, metrics and equipment in a comprehensive advice system. It has been advised how a practical advice system for operational decisions can be realized on the dairy farm in the foreseeable future (
  Door regelgeving kan het vaak niet zoals je wil
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)2. - ISSN 1875-9688 - p. 12 - 13.
  akkerbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - fosfaat - organische stof - bodembeheer - sensors - zeeland - nederland - arable farming - sustainable land use - sustainable agriculture - phosphate - organic matter - soil management - sensors - zeeland - netherlands
  Winnaar van de wedstrijd Topbodem, editie 2014-15, Hans Akkermans probeert alles te doen om zijn bodem in topconditie te houden. Toch merkt hij dat de normen voor fosfaat de ruimte beperken om aan duurzame bodemvruchtbaarheid te werken. Voor een goed saldo neigt hij naar intensievere teelten, voor de bodem naar voldoende rustgewassen.
  Over de bodem is nog zoveel te leren
  Vos, P. ; Os, G.J. van - \ 2015
  Boerderij/Akkerbouw 100 (2015)20. - ISSN 0169-0116 - p. A22 - A24.
  bodembeheer - bodembiologie - duurzaam bodemgebruik - duurzaamheid (sustainability) - bioraffinage - onderzoekers - hogere agrarische scholen - studenten - docenten - interviews - soil management - soil biology - sustainable land use - sustainability - biorefinery - research workers - agricultural colleges - students - teachers - interviews
  Onderzoeker Gera van Os begon dit jaar als lector Duurzaam Bodembeheer aan CAH Vilentum in Dronten. "Extra aandacht voor de bodem is een mooie kans." Dit artikel geeft een interview weer met deze onderzoeker.
  Ruimtelijke optimalisatie van voederstromen in de Peel : nieuwe landgebruiksvormen en clustering ten behoeve van regionale productie van veevoer
  Walsum, P.E.V. van; Galama, P.J. ; Roelsma, J. ; Cormont, A. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2615) - 49
  melkveehouderij - milieueffect - krachtvoeding - rundveevoeding - voedergewassen - duurzaamheid (sustainability) - ruimtelijke verdeling - nutriëntenuitspoeling - duurzaam bodemgebruik - regionaal landbouwbeleid - veevoederindustrie - de peel - dairy farming - environmental impact - force feeding - cattle feeding - fodder crops - sustainability - spatial distribution - nutrient leaching - sustainable land use - regional agricultural policy - feed industry - de peel
  In een eerdere studie werd verkend in hoeverre het economische en milieutechnisch haalbaar zou zijn om in regio De Peel krachtvoervervangers regionaal te verbouwen. In de in dit rapport beschreven studie stelden we ons de vraag of ruimtelijke optimalisatie wel tot milieuwinst zou kunnen leiden en vervolgens hoe regionale voercentra kunnen bijdragen en op welke locatie deze zouden moeten liggen.
  Werken aan bodemweerbaarheid Voortgang 2013
  Hospers-Brands, M. ; Cuijpers, W.J.M. ; Lamers, J.G. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2014
  Louis Bolk Instituut en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  akkerbouw - tuinbouw - bedrijfssystemen - gewasbescherming - biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzaam bodemgebruik - bodemweerbaarheid - arable farming - horticulture - farming systems - plant protection - organic farming - sustainability - sustainable land use - soil suppressiveness
  De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt van de producent dat de inzet van chemische middelen gereduceerd wordt en gezocht wordt naar andere, meer duurzame oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen is het creëren van een gezonde, veerkrachtige en weerbare bodem. Op zulke bodems groeit een gezond gewas met een goede opbrengst die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en efficiënter omgaat met nutriënten waardoor er minder verliezen optreden. Hierdoor hoeven telers minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken en kunnen ze, met een beter inkomen, milieuvriendelijker telen.
  Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden : Goede productie, handhaven bodemkwaliteit en schoon water als uitdaging
  Postma, R. ; Rombouts, P. ; Haan, J.J. de; Harthoorn, L.F. - \ 2014
  Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 10 - 12.
  duurzaam bodemgebruik - zandgronden - grondwaterkwaliteit - nitraatuitspoeling - mestbeleid - landbouw en milieu - noord-brabant - limburg - sustainable land use - sandy soils - groundwater quality - nitrate leaching - manure policy - agriculture and environment - noord-brabant - limburg
  De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het organische stofgehalte in de bodem. Vandaar de vraag: is het mogelijk landbouwkundige en milieukundige doelen te verenigen?
  Soil biodiversity and disease suppression in relation to organic matter management
  Os, G.J. van; Bloem, J. ; Reuler, H. van; Bent, J. van der; Berg, W. van den - \ 2014
  bloembollen - siergewassen - zandgronden - organische stof - gewasbescherming - duurzaam bodemgebruik - bemesting - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organische meststoffen - ornamental bulbs - ornamental crops - sandy soils - organic matter - plant protection - sustainable land use - fertilizer application - cultural control - organic fertilizers
  In the Netherlands, flowerbulbs are grown on sandy soil with low soil organic matter content and fast SOM degradation. This soil is very conducive to soil borne diseases. Addition of organic matter may stimulate the soil microflora and enhance disease suppression
  Meerjarig graan; Mogelijkheden van meerjarige graanachtigen voor erosiebestrijding
  Wander, J.G.N. ; Crijns, S. ; Duijzer, F. ; Emmens, E. ; Russchen, H.J. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2014
  Dronten : DLV Plant - 38
  akkerbouw - graansoorten - thinopyrum - duurzaam bodemgebruik - teeltsystemen - bodemvruchtbaarheid - bemesting - watererosie - winderosie - meerjarige teelt - rassen (planten) - tarwe - nederland - zuid-limburg - veenkolonien - arable farming - cereals - thinopyrum - sustainable land use - cropping systems - soil fertility - fertilizer application - water erosion - wind erosion - perennial cropping - varieties - wheat - netherlands - zuid-limburg - veenkolonien
  Meerjarige granen, waaronder Thinopyrum intermedium, wortelen dieper en intensiever en houden daardoor bodem, voedingsstoffen en water goed vast. Voor Nederlandse omstandigheden zou de teelt van dergelijke gewassen dan ook kunnen zorgen voor minder water en/of winderosie, minder milieubelasting (minder uitspoeling) en zuiniger gebruik van inputs.
  Duurzaam bodembeheer
  Postma, J. ; Sukkel, W. ; Bouwkamp, T. - \ 2014
  Gewasbescherming 45 (2014)5. - ISSN 0166-6495 - p. 160 - 162.
  akkerbouw - toegepast onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - bodembeheer - duurzaam bodemgebruik - bodemkwaliteit - arable farming - applied research - sustainability - soil management - sustainable land use - soil quality
  “Bodem is de grond van ons bestaan”. De bodem is een belangrijke productiefactor in de landbouw, bevat een significant deel van de biodiversiteit op aarde, buffert neerslag en klimaat en is drager van ons leefmilieu. Wat doen we om de kwaliteit van de bodem te behouden? In dit artikel wordt stilgestaan bij het onderzoeksprogramma Duurzame Bodem binnen de Topsector. Aan de orde komen: bodem-bewustzijn; te realiseren doelstellingen; handelingsperspectief van de ondernemer; partners en financiers; sessie op 19 november 2014.
  Klimaatbestendige landbouw Veenkoloniën. Maatschappelijke kosten-batenanalyse
  Kuhlman, T. ; Prins, H. ; Smit, A.B. ; Wijnholds, K.H. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota LEI 14-040) - 28
  akkerbouw - duurzaam bodemgebruik - teeltsystemen - landgebruik - organische stof - klimaatadaptatie - kosten-batenanalyse - veenkolonien - arable farming - sustainable land use - cropping systems - land use - organic matter - climate adaptation - cost benefit analysis - veenkolonien
  Dit rapport gaat over duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën, specifiek in de akkerbouw - verreweg de belangrijkste deelsector in de Veenkoloniale landbouw. Het behandelt de vraag in hoeverre klimaatverandering wijzigingen in het bodembeheer noodzakelijk maakt, en welke maatregelen specifiek voor de akkerbouw in de Veenkoloniën geschikt zijn. Hierbij gaat het enerzijds om maatregelen ter aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie), en anderzijds ook om die klimaatverandering te verminderen (mitigatie).
  De waarde van de BEP voor K&K deelnemers
  Hilhorst, G.J. - \ 2014
  Koeien & Kansen
  fosfaat - melkveehouderij - fosformeststoffen - gewassen - normen - dierlijke meststoffen - bemesting - rundveehouderij - duurzame veehouderij - duurzaam bodemgebruik - phosphate - dairy farming - phosphorus fertilizers - crops - standards - animal manures - fertilizer application - cattle husbandry - sustainable animal husbandry - sustainable land use
  In het project Koeien & Kansen maken de deelnemers gebruik van de BEP. Dit is de bedrijfsspecifieke fosfaat gebruiksnorm die is gebaseerd op de fosfaatonttrekking van de gewassen en de fosfaattoestand van de bodem. Het gebruik van de BEP is interessant als deze hoger is dan de generieke norm.
  Duurzaam bodembeheer maïs : projectresultaten uit 2013
  Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. ; Deru, J. ; Schooten, H.A. van; Verloop, J. ; Aarts, F. ; Weide, R.Y. van der - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 76
  maïs - bodembeheer - duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - bodemkwaliteit - zandgronden - zware kleigronden - duurzaam bodemgebruik - maize - soil management - sustainability - arable farming - tillage - reduced tillage - soil quality - sandy soils - clay soils - sustainable land use
  Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken van 2012 tot 2014 in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. De resultaten uit het tweede projectjaar (2013) worden in deze rapportage beschreven. Onderstaande paragrafen geven eerst per proeflocatie een korte samenvatting van de bevindingen en de afsluitende paragraaf geeft tot slot de overkoepelende eindconclusies van 2013 en aanbevelingen voor 2014.
  Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid op Koeien & Kansen-bedrijven : fosfaat en organische stof
  Verloop, J. ; Oenema, J. - \ 2014
  Lelystad : Koeien & Kansen (Rapport / Koeien & Kansen nr. 73) - 42
  melkveehouderij - bodemvruchtbaarheid - graslandbeheer - zea mays - fosfaten - fosformeststoffen - organische stof - bodemchemie - duurzaam bodemgebruik - teeltsystemen - bodemtypen - dairy farming - soil fertility - grassland management - zea mays - phosphates - phosphorus fertilizers - organic matter - soil chemistry - sustainable land use - cropping systems - soil types
  Op de melkveebedrijven die deelnemen aan het project ‘Koeien & Kansen’ werd onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van bodemvruchtbaarheid. Er was behoefte aan dit onderzoek om in beeld te krijgen of de maatregelen, die worden genomen op de bedrijven om de nutriënten (N en P) op efficiënte wijze te benutten, niet strijdig zijn met het behouden of verhogen van de bodemvruchtbaarheid. Een ander motief voor dit onderzoek is dat een goede bodemvruchtbaarheid van belang is als basis voor een efficiënt gebruik van nutriënten. In dit onderzoek is uitsluitend gekeken naar de ontwikkeling van het organisch stofgehalte van de bodem en van de fosfaattoestand, zoals aangegeven door het P-Al getal. Er is een analyse uitgevoerd van de ontwikkeling in de tijd. Dit werd gedaan voor ‘permanente’ graslandpercelen per bodemtype (zand, klei, veen en löss) en voor percelen waar gras en maïs worden afgewisseld.
  Let the numbers speak : Comparing Better Cotton Fast Track Program participants and non-participants in India, Mali, and Pakistan using agronomic data of the Better Cotton Initiative
  Ge, L. ; Waarts, Y.R. - \ 2014
  The Hague : LEI Wageningen UR (LEI report 2013-067) - ISBN 9789086156672 - 82
  katoen - katoenindustrie - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - milieu - arbeid (werk) - watergebruik - pesticiden - landbouwproductie - india - mali - pakistan - cotton - cotton industry - sustainable agriculture - sustainable land use - environment - labour - water use - pesticides - agricultural production - india - mali - pakistan
  Sustainable land management in dynamic agro-ecosystems: an Integrated, multi-scale socio-ecological analysis in Western Kenya highlands
  Mutoko, M.C. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Rik Leemans, co-promotor(en): Lars Hein; C.A. Shisanya. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461737854 - 157
  grondbeheer - duurzaamheid (sustainability) - duurzaam bodemgebruik - agro-ecosystemen - hulpbronnenbeheer - hooglanden - natuurbeheer - kenya - land management - sustainability - sustainable land use - agroecosystems - resource management - highlands - nature management - kenya

  This study was motivated by the puzzlingly localised implementation of available Sustainable Land Management (SLM) practices despite the urgent need to reduce both land degradation and general poverty levels in the western highlands of Kenya. This research aimed to not only unravel reasons for the restricted geographical diffusion of SLM practices but also make concrete contributions to foster the promotion of SLM practices. Four specific research objectives and questions were formulated, and an integrated, multi-scale socio-ecological systems framework designed to address these issues at various levels. At the farming system level, high livelihood diversity was found as households increasingly depend on off-farm income opportunities. Besides, results show low production efficiency (average 40%) across five distinct farm types with important implications on intensification in land use. The off-farm oriented and resource-poor farm types were the least likely to invest in SLM practices on their farms. For the forest ecosystem, the estimated local economic benefits of around US$ 450 ha-1 yr-1 were considerably less than half the forgone returns from agricultural activities if the forest were to be converted. Arguably, continued protection of the Kakamega rainforest is justified because of the unknown value of its rich biodiversity and stored carbon in its system, which does not currently generate local economic benefits. At the landscape level, this study found that Vihiga District has undergone rapid land-use changes in the past 25 years. In particular, there has been a major conversion of forest and bare land to agricultural land use. Results show that productivity of tea and to a lesser extent, vegetables increased but the yields of maize and beans—the most common crops—oscillated around 1 ton ha-1. As a result, per capita food crop production dropped by 28% during the past two decades. Empirical findings demonstrate that high and increasing population pressure on land does not necessarily lead to agricultural intensification. Finally, with stakeholder participation, I evaluate local potentials for initiating collaborative action towards wider promotion of SLM practices in the western highlands of Kenya. A positive correlation (rho = 0.83) was found between stakeholder co-operation and the success level of past SLM projects. Reasonable prospects such as some technology adoption activities and organisation of local actors were established, which are necessary for triggering the transformation process to sustainable state of productivity. Based on synthesis of the key findings presented in this thesis, I conclude that the difficulty of achieving wider geographical diffusion of SLM practices in the study area can be attributed to four main reasons. First, there is a practical challenge to properly target the technologies to the right farming households in order to achieve the greatest impacts. Second, the rampant decrease in productive resources (land, capital and labour) for farm production coupled with low efficiencies in common farm enterprises has created an additional aspect of poverty traps—a ‘maize-centred’ poverty trap—making it difficult for a majority of farmers to invest meaningfully in SLM practices. Third, increasing pressure on land from population growth has failed to stimulate better land management practices and efficient resource use in agriculture possibly because the community attempts to make for the shortfall from off-farm activities or by accessing the almost free forest resources where available in the district. Lastly, the low collaboration level among key stakeholders involved in promotion of various components of SLM practices indicates a thin spread of efforts on the ground and unexpectedly delays an accelerated technological transition process. Therefore, I recommend a paradigm shift to embrace a broader, integrated and multi-stakeholder approach to solving the problem of land degradation in the study area and other similar agro-ecosystems in SSA; an approach that equally promotes improved farm productivity and creates off-farm income opportunities.

  Economy and ecology of heathlands
  Diemont, W.H. ; Heijman, W.J.M. ; Siepel, H. ; Webb, N.R. - \ 2013
  Zeist : KNNV Publishing - ISBN 9789050114615 - 462
  heidegebieden - economie - ecologie - landgebruik - landbouw bedrijven - duurzaam bodemgebruik - duurzaamheid (sustainability) - europa - heathlands - economics - ecology - land use - farming - sustainable land use - sustainability - europe
  Heathlands in Europe reflect a long history of human activity and use. Through the ages heathlands have been of importance as (semi)agricultural areas, hunting territories and various other uses of mankind. This diversity of use has created a cultural diversity over the whole Atlantic area of Europe, from Portugal and Spain in the south to Norway in the north and from Germany in the east to Ireland in the west. Economy and ecology of heathlands does show us both the diversity in use all over Europe combining this with the newest insights in ecology and the Natura 2000 status most of these heathlands have got nowadays. Central theme is how to cover the costs of maintenance of these heathlands. Is their future in new types of commons, or do other types of land ownership using the revenues of heathland ecosystem services give better opportunities. The editors combine a broad variance in knowledge of heathlands varying from all aspects of ecology, land use, as well as economy.
  Bodembeheer afstemmen op regen- en oorwormen
  Maas, M.P. van der; Heijne, B. ; Balkhoven, H. - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)19. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  bodembeheer - fruitteelt - pyrus communis - dermaptera - aardwormen - bodemstructuur - duurzaam bodemgebruik - nuttige organismen - soil management - fruit growing - pyrus communis - dermaptera - earthworms - soil structure - sustainable land use - beneficial organisms
  Op fruitbedrijven in de provincie is eind vorig jaar een onderzoek gestart naar het stimuleren van regen- en oorwormen en het verbeteren van de fosfaatvoeding in peer. Op drie locaties wordt de gangbare perenteelt vergeleken met een bodemleven- en oorwormvriendelijke teeltwijze. Hierbij komen alle aspecten van de perenteelt aan bod zoals gewasbescherming, ondergroeibeheer, bemesting en organische stofaanvoer.
  Participatory integrated watershed management in the north-western highlands of Rwanda
  Kagabo, M.D. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Leo Stroosnijder, co-promotor(en): Saskia Visser. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461735492 - 104
  integraal waterbeheer - waterbeheer - beheer van waterbekkens - stroomgebieden - hooglanden - duurzaam bodemgebruik - duurzaamheid (sustainability) - rwanda - integrated water management - water management - watershed management - watersheds - highlands - sustainable land use - sustainability - rwanda

  This thesis is the result of assessments on the extent of existing resource use and management practices using a Participatory Integrated Watershed Management (PIWM) as a viable approach to promote best soil water conservation (SWC) measures towards more sustainable land use. The study was conducted in two contrasting agro-ecological zones of the north-western highlands of Rwanda, namely; Gataraga and Rwerere in the framework of “Agasozi ndatwa” referred to as PIWM. "Agasozi ndatwa" program is implemented at watershed scale and involves investments from the government in establishing soil and water conservation structures as well as other development related activities. A stratification sampling approach was used in selecting the study area. The first strata consisted of a watershed and the second-level of strata consisted of villages. Two villages with boundaries that nearly coincided with that of the micro-watershed were selected.The studywas started by assessing the ecological and economic sustainability of smallholder farms using the level of nitrogen recycling between farm activities and farm income as indicators. Soil fertility management components including farm inputs and improved farming systems combined with the knowledge on how to adapt these practices to local conditions at field, farm and watershed levels were evaluated. Following a proper participatory assessment of soil and water conservation, a field experiment was conducted to explore the efficiency of 20+ year old slow forming terraces in farmer’s fields. Finally, the impact of PIWM activities on Natural Resource Management (NRM), crops and livestock productivity on farmers’ livelihoodwas assessed and the integration of several policies that are operating simultaneously in the watershed was evaluated.Nutrient balances and flows differed for the two agro-ecological zones due to differences in crop management and the importance of livestock. Positive nutrient balances were found for relatively fertile volcanic soils, but on steep slopes and acidic soils, N, P and K stocks were declining at rates of 8.6, 1.4 and 17.5 kg ha-1 year-1, respectively. Nitrogen recycling between farm activities was low, varying between 1.8 and 6 %, which may decrease the adaptability and reliability of the current farming systems. Integrated Soil Fertility Management (ISFM) component treatments comprising thecombination of fertilizer, FYM and improved seeds significantly increased yields but resulted (i) in a lower Nitrogen Agronomic Efficiency (N-AE) across sites and on relatively fertile foot slopes and (ii) in a lower marginal rates of return (MRR) due to the high cost of seeds and N fertilizer. Slow forming terraces of 20+ year old showed a marked “within” spatial difference in both soil quality and crop yield. The soil in the lower part of the terraces showed as much as 57% more organic carbon content and 31% more available phosphorous than the soil in the upper part. The marked soil fertility gradients indicate that the sustainability of slow-forming terraces is threatened, unless a site-specific fertilizer strategy is developed. Results suggest that an PIWM approach has the potential of improving farmers’ livelihoods and increasing the resilience of a degraded environment. Furthermore, due to PIWM approach, synergy of policies was effective leading to (i) positive impact on the size and composition of livestock, (2) the availability and use of manure, (3) the increase of production of fodder and (4) the reduction of soil loss.

  Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe
  Nilsson, K. ; Pauleit, S. ; Bell, S. ; Aalbers, C.B.E.M. ; Sick Nielsen, T.A. - \ 2013
  Berlin Heidelberg : Springer Verlag - ISBN 9783642305290 - 453
  duurzaam bodemgebruik - landgebruiksplanning - dynamiek van het ruimtegebruik - relaties tussen stad en platteland - stadsrandgebieden - urbanisatie - regionale planning - gebiedsgericht beleid - landschapsbescherming - europa - sustainable land use - land use planning - land use dynamics - rural urban relations - urban hinterland - urbanization - regional planning - integrated spatial planning policy - landscape conservation - europe
  Presently, peri-urbanisation is one of the most pervasive processes of land use change in Europe with strong impacts on both the environment and quality of life. It is a matter of great urgency to determine strategies and tools in support of sustainable development. The book synthesizes the results of PLUREL, a large European Commission funded research project (2007-2010). Tools and strategies of PLUREL address main challenges of managing land use in peri-urban areas. These results are presented and illustrated by means of 7 case studies which are at the core of the book. This volume presents a novel, future oriented approach to the planning and management of peri-urban areas with a main focus on scenarios and sustainability impact analysis. The research is unique in that it focuses on the future by linking quantitative scenario modeling and sustainability impact analysis with qualitative and in-depth analysis of regional strategies, as well as including a study at European level with case study work also involving a Chinese case study.
  Duurzaam bodembeheer maïs
  Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. ; Deru, J. ; Schooten, H.A. van; Schans, D.A. van der; Verloop, J. ; Aarts, F. ; Weide, R.Y. van der - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 101
  bodembeheer - duurzaam bodemgebruik - maïs - bodemkwaliteit - landbouwkundig onderzoek - proefopzet - proefvelden - cultuurmethoden - teeltsystemen - soil management - sustainable land use - maize - soil quality - agricultural research - experimental design - experimental plots - cultural methods - cropping systems
  Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat is de centrale vraag van het project “Duurzaam bodembeheer maïs”. De maïsteelt kan echter nadelige effecten hebben voor de bodem door gewasbeschermingsmiddelen en het uit- en afspoelen van nutriënten. Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken van 2012 tot 2014 in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. De resultaten uit het eerste projectjaar (2012) worden in deze rapportage beschreven.
  Sustainable agricultural intensification in Sub-Saharan Africa : design of an assessment tool
  Verzandvoort, S.J.E. ; Beek, C.L. ; Conijn, J.G. ; Froebrich, J. ; Jansen, H.C. ; Noij, I.G.A.M. ; Roest, C.W.J. ; Vreke, J. ; Mansfeld, M.J.M. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2352) - 62
  landbouwproductie - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - gewasopbrengst - waterbeheer - voedingsstoffenbehoeften - voedselzekerheid - afrika ten zuiden van de sahara - agricultural production - sustainable agriculture - sustainable land use - crop yield - water management - nutrient requirements - food security - africa south of sahara
  The demand for agricultural products (food, feed, fibre, and biomass for other purposes) produced in Sub-Saharan Africa (SSA) will increase for the coming decades. In addition, the global climate change will largely impact on the agricultural sector in Sub-Saharan Africa. Major challenges for the agricultural sector in SSA are that agricultural production systems depend on resources that are for a large part non-renewable, and that the current agricultural practices in SSA are major contributors to environmental degradation. The Government of the Netherlands addresses food security and sustainable agricultural production in Sub-Saharan Africa. In order to support this process, the Ministry of EL&I has asked for ‘a concept’ to evaluate options for agricultural developments, which are aimed at increasing productivity and improving livelihoods, whilst safeguarding or improving ecosystems. This report presents analyses of yield gaps in Africa, nutrient use and requirements for crop land, and of fresh water production and crop evapotranspiration. The yield gap analysis was based on spatial databases and simulations of potential (irrigated) and water-limited maize yields with a crop growth model. The yield gap in Africa varies largely, ranging from 5 to 60%. The potential improvement for land productivity is large (up to 7 times the actual production levels), even without the help of irrigation. The analysis of nutrient use and requirements for cropland in Africa showed that closing the yield gap requires a higher N and P availability to crops. The analysis of the fresh water production per capita and evapotranspiration from cropland revealed that changes in cropland management, e.g. targeted to increase crop yields and evapotranspiration, can have a dramatic effect on fresh water production and may call for cropping systems that are efficient in water use. From a water use perspective the intensification of agriculture should be assessed at the regional (river basin) level, taking account of the spatial position of the country with respect to water-stressed basins. In the allocation of water resources, priority should be given to the areas where the highest return on water resources can be achieved in terms of types of water use or production systems. The report presents a tool to presented to evaluate strategic plans for the development of agriculture to increase food security in Sub-Saharan Africa. The tool can assist in identifying and evaluating alternative strategies for agricultural intensification in a participatory process. Apart from the Ministry of EL&I, other potential actors and stakeholders in such a process are the Dutch embassies in the pilot countries, governmental planning agencies, the private sector (local and foreign investors), NGOs (local and international NGOs), and knowledge institutes.
  "Bodem krijgt meer functies dan productie" : Interview met medewerkers PPO-agv op de praktijkdag Bodem op Proefboerderij Vredepeel
  Jonge, H. de; Sukkel, W. ; Haan, J.J. de; Kroonen, M.J.E. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)16. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 5.
  bouwland - akkerbouw - bodembeheer - bodemvruchtbaarheid - bemesting - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - klimaatverandering - arable land - arable farming - soil management - soil fertility - fertilizer application - sustainable land use - sustainable agriculture - climatic change
  Akkerbouwers zoeken naar een rendabel bodembeheer, waarbij waterbeheer, klimaatverandering en biodiversiteit een rol spelen.
  Desire for greener land : options for sustainable land management in drylands
  Schwilch, G. ; Hessel, R. ; Verzandvoort, S.J.E. - \ 2012
  Bern [etc.] : University of Bern [etc.] - ISBN 9789461733290 - 282
  droge gebieden - grondbeheer - duurzaamheid (sustainability) - duurzaam bodemgebruik - woestijnvorming - bodembescherming - waterbeheer - teeltsystemen - begrazingsbeheer - bosbedrijfsvoering - arid lands - land management - sustainability - sustainable land use - desertification - soil conservation - water management - cropping systems - grazing management - forest management
  Desire for Greener Land compiles options for Sustainable Land Management (SLM) in drylands. It is a result of the integrated research project DESIRE (Desertification Mitigation and Remediation of Land - A Global Approach for Local Solutions). Lasting five years (2007–2012) and funded within the EU’s Sixth Framework Programme, DESIRE brought together the expertise of 26 international research institutes and non-governmental organisations. The DESIRE project aimed to establish promising alternative land use and management strategies in 17 degradation and desertification sites around the world, relying on close collaboration between scientists and local stakeholder groups. The study sites provided a global laboratory in which researchers could apply, test, and identify new and innovative approaches to combatting desertification. The resulting SLM strategies are local- to regional-scale interventions designed to increase productivity, preserve natural resource bases, and improve people’s livelihoods. These were documented and mapped using the internationally recognised WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and Technologies) methodological framework, which formed an integral part of the DESIRE project. The DESIRE approach offers an integrated multidisciplinary way of working together from the beginning to the end of a project; it enables scientists, local stakeholders and policy makers to jointly find solutions to desertification. This book describes the DESIRE approach and WOCAT methodology for a range of audiences, from local agricultural advisors to scientists and policymakers. Links are provided to manuals and online materials, enabling application of the various tools and methods in similar projects. The book also includes an analysis of the current context of degradation and SLM in the study sites, in addition to analysis of the SLM technologies and approaches trialled in the DESIRE project. Thirty SLM technologies, eight SLM approaches, and several degradation and SLM maps from all the DESIRE study sites are compiled in a concise and well-illustrated format, following the style of this volume’s forerunner where the land is greener (WOCAT 2007). Finally, conclusions and policy points are presented on behalf of decision makers, the private sector, civil society, donors, and the research community. These are intended to support people’s efforts to invest wisely in the sustainable management of land – enabling greener drylands to become a reality, not just a desire.
  Competing claims on natural resources
  Arets, E.J.M.M. ; Berkum, S. van; Oosten, C.J. van; Bindraban, P.S. ; Jongschaap, R.E.E. ; Bodegom, A.J. van; Stehfest, E. ; Rozemeijer, N. ; Geissen, V. ; Hessel, R. ; Valk, O.M.C. van der; Jager, A. de - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 2236) - 96
  natuurlijke hulpbronnen - ecosysteemdiensten - voedselzekerheid - landgebruik - duurzaamheid (sustainability) - duurzaam bodemgebruik - hulpbronnenbeheer - natural resources - ecosystem services - food security - land use - sustainability - sustainable land use - resource management
  Land is serving as a basis for the production of food, feed, fibres, wood, bio-energy, for biodiversity, recreation and many other goods and services ecosystems provide. Additional to that, land can also be used for infrastructure, houses etc., making no direct use of natural resources, but of the physical land structure. While some resources and ecosystem services can be delivered simultaneously, others are mutually exclusive, and therefore tend to compete for land. Competing claims is a notion that different and/or excessive claims are made on land that may jeopardize its sustained use. Increasing demand for food and energy in the world leads to further intensified use of agricultural land or to the transformation of non-agricultural land into productive agricultural land, with negative consequences for the environment and biodiversity. The objective for this report was to review global and regional market and policy trends governing land use change and competing claims and to explore the role of local power relations and perceptions of stakeholders for competing claims.
  Samenwerking Wageningen UR met: Agrifirm Plant
  Venhuizen, A. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)29. - p. 24 - 24.
  kennisoverdracht - landbouwvoorlichting - consultancy - publiek-private samenwerking - duurzaam bodemgebruik - Nederland - knowledge transfer - agricultural extension - consultancy - public-private cooperation - sustainable land use - Netherlands
  Agrifirm Plant levert meststoffen, zaaizaden, gewasbeschermingsmiddelen en bedrijfsbenodigdheden en geeft advies aan de telers over een optimale toepassing en teeltwijze. Het bedrijf is actief in de vertaling van kennis naar praktijkadvies en werkt op verschillende terreinen samen met Wageningen UR.
  Duurzaam bodembeheer is onbetaalbaar
  Hootegem, A. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)29. - p. 20 - 21.
  bodembeheer - duurzaam bodemgebruik - bodemvruchtbaarheid - bodemstructuur - akkerbouw - beleid - onderzoek - soil management - sustainable land use - soil fertility - soil structure - arable farming - policy - research
  Een boer die zijn bodem duurzaam beheert, zorgt ervoor dat het organische stofgehalte, de bodemvruchtbaarheid en -structuur goed blijven en dat er voldoende bodemleven is. Dat is de voorwaarde om over honderd jaar nog een goede productie van de grond te halen. Zijn boeren al bezig met duurzaam bodembeheer of kost het ze te veel geld om de benodigde maatregelen te nemen?
  Kennis bodemgezondheid vermindert aaltjesschade
  Korthals, G.W. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)29. - p. 13 - 13.
  plantenparasitaire nematoden - bodemweerbaarheid - bodembeheer - duurzaam bodemgebruik - akkerbouw - vollegrondsgroenten - plant parasitic nematodes - soil suppressiveness - soil management - sustainable land use - arable farming - field vegetables
  Aaltjes veroorzaken nog steeds grote productieverliezen in het zuidoostelijk zandgebied. Er is kennis genoeg om dat te voorkomen, maar die is nog niet breed opgepikt door de praktijk. Maar niet alleen voorkomen van schade is belangrijk, verhogen van de bodemgezondheid is zeker zo waardevol, zo blijkt uit onderzoek.
  ‘Beheer van de bodem moet anders’
  Brobbel, M. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)29. - p. 10 - 12.
  bodembeheer - overheidsbeleid - duurzaam bodemgebruik - bodemvruchtbaarheid - soil management - government policy - sustainable land use - soil fertility
  De groeiende wereldbevolking te eten geven zonder milieuschade, waarbij ook de boer nog voldoende inkomen heeft. Dat lukt niet zonder een “gezonde” bodem. Dat is de overtuiging van Monique Brobbel, beleidsmedewerker van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Integraal bodemonderzoek is daartoe de eerste stap.
  Bodem is belangrijk voor de hele maatschappij
  Berge, H.F.M. ten; Postma, J. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)29. - p. 35 - 35.
  bodembeheer - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - landbouw - nederland - bodemvruchtbaarheid - soil management - sustainable land use - sustainable agriculture - agriculture - netherlands - soil fertility
  Zware machines verpesten de bodemstructuur in de akkerbouw. In de veehouderij komt bij gras scheuren een grote hoeveelheid nitraat vrij. Dit zijn maar twee voorbeelden van ongewenste effecten van maatregelen op onze bodem. En dat terwijl de maatschappij juist verwacht dat boeren hun bodem zó beheren, dat ze ook diensten voor de samenleving kunnen leveren en dat altijd kunnen blijven doen. Het is tijd voor een duurzamer bodembeheer.
  Duurzaam bodembeheer in de landbouw : samen de schouders onder duurzaam bodembeheer : 'een gezonde bodem is in belang van de hele maatschappij'
  Berge, H.F.M. ten; Sukkel, W. ; Postma, J. - \ 2011
  Wageningen UR
  bodembeheer - landbouw - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - nederland - bodemvruchtbaarheid - overheidsbeleid - akkerbouw - soil management - agriculture - sustainable agriculture - sustainable land use - netherlands - soil fertility - government policy - arable farming
  Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Het rapport ‘Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw’ geeft ook bouwstenen voor een kennisagenda. Op basis hiervan kan het ministerie in dialoog met belanghebbenden prioriteiten voor onderzoek en kennisdoorstroming stellen. Voor het realiseren van duurzaam bodembeheer is krachtenbundeling nodig: van overheden, bedrijfsleven en onderzoek. Deze brochure is een samenvatting van het rapport.
  Integraal duurzaam bodembeheer - visievorming, Thema: duurzame bodem BO-12.03-001-001
  Berge, H.F.M. ten - \ 2011
  S.n.
  bodembeheer - duurzaam bodemgebruik - beleid - soil management - sustainable land use - policy
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw : visie en bouwstenen voor een kennisagenda
  Berge, H.F.M. ten; Postma, J. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International - 203
  bodembeheer - landbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - overheidsbeleid - bodemvruchtbaarheid - bodemwater - wateropslag - nederland - soil management - agriculture - sustainable land use - sustainable agriculture - government policy - soil fertility - soil water - water storage - netherlands
  Wageningen UR (University & Research centre) en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV, een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Ook worden bouwstenen aangedragen voor een kennisagenda. Op basis hiervan kan het beleid prioriteiten stellen voor onderzoek en kennisdoorstroming. Duurzaam bodembeheer in de landbouw draagt bij aan diverse dimensies van duurzaamheid: economie (inclusief voedselvoorziening), natuur (inclusief biodiversiteit), milieu, waterhuishouding, klimaat (adaptatie en mitigatie) en welzijn van de mens (ondernemer, consument, burger en recreant). Om het begrip duurzaam bodembeheer concreet te maken, zijn in dit rapport specifieke doelen die met het bodembeheer worden nagestreefd, geformuleerd: de bodembeheerdoelen. Sommige doelen zijn gesteld vanuit het perspectief van de ondernemer, andere hebben een bredere maatschappelijke waarde.
  Aardbeiteelt op ruggen is wel degelijk duurzamer
  Rovers, J.A.J.M. - \ 2010
  Groenten en Fruit Actueel 2010 (2010)45. - ISSN 0925-9694 - p. 13 - 13.
  aardbeien - fragaria ananassa - ruggenploegen - ruggen - broeikasgassen - duurzaamheid (sustainability) - kunstmestanalyse - emissie - duurzaam bodemgebruik - strawberries - fragaria ananassa - ridgers - ridges - greenhouse gases - sustainability - fertilizer analysis - emission - sustainable land use
  De teelt van aardbeien op ruggen staat de laatste jaren opnieuw in de belangstelling, maar in hoeverre is die teeltmethode door gebruik van folie duurzamer dan een vlakveldsteelt? Een vergelijking aan de hand van de CO2-rekentool voor Tuinbouw Ketens.
  Duurzaam telen verhoogt bodemweerbaarheid : GoeddoorGrond
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2010
  duurzaamheid (sustainability) - bodemfauna - organische stof - compost - pythium - rhizoctonia - pratylenchus - duurzaam bodemgebruik - bodemweerbaarheid - sustainability - soil fauna - organic matter - composts - pythium - rhizoctonia - pratylenchus - sustainable land use - soil suppressiveness
  Bacteriën en schimmels in de grond kunnen ziekten en plagen onderdrukken, de zogenaamde bodemweerbaarheid. Deze poster gaat over het effect van duurzaam telen op de bodemweerbaarheid.
  Revolutie in duurzaam bodembeheer
  Sukkel, W. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)26. - p. 27 - 29.
  bodembeheer - innovaties - klimaatverandering - organische stof - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - bodembiodiversiteit - soil management - innovations - climatic change - organic matter - soil quality - sustainable land use - soil biodiversity
  Door een serie technologische innovaties komt duurzaam bodembeheer dichterbij. Een goede zorg voor de bodem is altijd al belangrijk geweest voor de landbouw, maar met de verwachte gevolgen van de klimaatverandering neemt dit belang toe. De uitdaging is om via een goede bodemkwaliteit onder extreme weersomstandigheden – korte hevige buien, drogere periodes et cetera – toch goed te produceren en een goede kwaliteit te leveren.
  Sustainable Energy Landscapes
  Knaap, W.G.M. van der; Helm, S.G.J. van den; Telgen, S. van - \ 2010
  Wageningen : Wageningen University - 58
  landgebruik - meervoudig landgebruik - energiebronnen - energiebeleid - biomassa - nederland - stedelijke gebieden - stedelijke planning - dynamiek van het ruimtegebruik - duurzaam bodemgebruik - landschapsplanning - duurzame energie - biomassaconversie - betuwe - land use - multiple land use - energy sources - energy policy - biomass - netherlands - urban areas - urban planning - land use dynamics - sustainable land use - landscape planning - sustainable energy - biomass conversion - betuwe
  Agrobiodiversiteit en duurzaam bodembeheer in de provincie Limburg (Venray e.o) : eind rapportage
  Dogterom, J. ; Korthals, G.W. ; Gastel-Topper, A.W.W. van; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2010
  Wageningen : DLV Plant [etc.] - 13
  biodiversiteit - innovaties - platteland - duurzaam bodemgebruik - wetenschappelijke samenwerking - wetenschappelijk onderzoek - biodiversity - innovations - rural areas - sustainable land use - scientific cooperation - scientific research
  De Vereniging Innovatief Platteland (VIP) wil met innovaties en duurzame activiteiten werken aan een duurzame landbouw in het gebied rondom Venray. Werken aan biodiversiteit en duurzaam bodembeheer hoort daar nadrukkelijk bij. Door dit project is een aanzet gegeven in het gebied rondom Venray tot het verder implementeren en doorvertalen van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Er is in een nauwe interactie tussen wetenschap, adviseurs en andere intermediairen en ondernemers gewerkt aan duurzaam bodembeheer en beheersing van aaltjes en effecten van composten en groenbemesters. Dit zijn erg belangrijke vragen omdat ondernemers steeds meer gebruik gaan maken van “vreemde” percelen. Het kunnen monitoren van deze percelen door middel van zogenoemde bioindicatie is enorm belangrijk. In dit project is daar op een groot aantal praktijkpercelen ervaring mee opgedaan.
  Ruggenteelt aardbei versus vlakveldsteelt
  Rovers, J.A.J.M. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 44
  aardbeien - fragaria ananassa - teeltsystemen - op ruggen leggen - duurzaamheid (sustainability) - emissie - duurzaam bodemgebruik - arbeid (werk) - strawberries - fragaria ananassa - cropping systems - ridging - sustainability - emission - sustainable land use - labour
  Dit onderzoek is in opdracht uitgevoerd voor mechanisatiebedrijf Basrijs in Rijsbergen en loonbedrijf Huijbregts in Zundert en is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken met behulp van kennisvouchers van SenterNovem.
  Jhum Meets IFOAM: Introducing Organic Agriculture in a Tribal Society
  Eernstman, N. ; Wals, A.E.J. - \ 2009
  International Journal of Agricultural Sustainability 7 (2009)2. - ISSN 1473-5903 - p. 95 - 106.
  agroforestry - inheemse kennis - biologische landbouw - kennissystemen - duurzaam bodemgebruik - natuur- en milieueducatie - agroforestry - indigenous knowledge - organic farming - knowledge systems - sustainable land use - nature and environmental education - shifting cultivation
  Worldwide organic agriculture (OA) is seen by many as a promising alternative for the present `unsustainable' farming systems. The conversion to `organic' is often accompanied by the introduction of universal principles and standards that allow for certification. This study explores the interface between two knowledge systems: organic agriculture as interpreted by the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) and the slash-and-burn-based Naga shifting cultivation system (Jhum) as it still functions today in the Northeast of India. The study demonstrates that in some cases the introduction of a universal knowledge system such as IFOAM may actually be counteractive in the development of contextually appropriate and workable sustainable land management (SLM) systems. Instead of imposing OA on local communities, in a well-meant attempt to establish a more sustainable agriculture system, the authors conclude that alternative paths towards sustainable development are needed, paths which take into account differing perceptions of what `sustainable land use' means in a specific context.
  Restoration of degraded steppe lands : opportunities for Lugansk Oblast, Eastern Ukraine
  Sluis, T. van der; Gosselink, J.M.J. ; Slim, P.A. ; Verhagen, J. ; Keulen, H. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1935) - 59
  landgebruik - landgebruiksplanning - duurzaamheid (sustainability) - biodiversiteit - bedrijfssystemen - conservering - dierlijke productie - grondproductiviteit - steppen - steppegronden - oekraïne - agrobiodiversiteit - duurzaam bodemgebruik - agro-ecologie - ecologische hoofdstructuur - begrazingsbeheer - ecologisch herstel - land use - land use planning - sustainability - biodiversity - farming systems - conservation - animal production - land productivity - steppes - steppe soils - ukraine - agro-biodiversity - sustainable land use - agroecology - ecological network - grazing management - ecological restoration
  There are millions of hectares of land in the Ukraine which either have been abandoned, or are farmed with a low land productivity due to severe land degradation. The Netherlands Embassy has requested a study to assess the opportunities and benefits of restoration of degraded steppe areas. The goal of this project is the restoration of degraded land and to develop more sustainable land use with a higher biodiversity. Innovative farming systems are proposed which are both economically and environmentally sustainable agricultural production systems. This wil improve the livelihood of farmers and lead to higher biodiversity.
  Climate change in Mali en Brazil : towards an evaluation method of climate change and land use policies
  Verburg, R.W. ; Chen, L. ; Cissé, Y. ; Filho, S.R. ; Keita, B. ; Lindoso, D. ; Demba, M. ; Gucciardi, C. ; Diarra, A.T. ; Debortoli, N. - \ 2009
  The Hague : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 5, Milieu, natuur en landschap ) - ISBN 9789086153572 - 108
  landgebruik - landgebruiksplanning - klimaatverandering - ontwikkelingslanden - adaptatie - mali - brazilië - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - land use - land use planning - climatic change - developing countries - adaptation - mali - brazil - sustainable agriculture - sustainable land use
  Bodembeheer op akkerbouwbedrijven in relatie tot het mineralenbeleid
  Dijk, W. van; Dekker, P.H.M. ; Postma, R. ; Moolenaar, S.W. - \ 2008
  Kennisakker.nl 2008 (2008)16 maart.
  akkerbouw - bodembeheer - mineralen - stikstof - fosfaat - gebruik - normen - organische meststoffen - duurzaamheid (sustainability) - beleid - duurzaam bodemgebruik - maatregelen - bodemkwaliteit - arable farming - soil management - minerals - nitrogen - phosphate - usage - standards - organic fertilizers - sustainability - policy - sustainable land use - measures - soil quality
  Aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat heeft gevolgen voor het bodembeheer via o.a. de gebruiksmogelijkheden van organische mest. In opdracht van het Productschap Akkerbouw is een bureaustudie uitgevoerd naar de gevolgen van het mineralenbeleid voor het bodembeheer op akkerbouwbedrijven.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.