Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 23 / 23

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Sustainability and certification in the biofuels sector: some critical observations
  Zuurbier, P.J.P. - \ 2010
  biobased economy - biobrandstoffen - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - certificering - overheidsbeleid - biobased economy - biofuels - sustainability - sustainability criteria - certification - government policy
  The society at large demand sustainable production of products often defined in terms of the planet, profit and people categories. Many industrial sectors started to internalize sustainability in their company processes. Public policies underscored these initiatives by giving incentives to raise awareness, support initiatives and disseminate the value of sustainability. In the last decade initiatives came to life to connect confidence, trust and sustainability in the agri- fuel- and food industry. One of the more interesting attempts are Round Tables for sustainable production of palm oil, forest exploitation, biofuels, sugar or soybean. However, are the results positive. Some of these initiatives seem more successful than others. The question is why? How can one interpret these initiatives in terms of performance, structure and governance mechanisms? Based on a comparison of several of these initiatives, conclusions are drawn and hypotheses defined. More in particular, the observations focus on network development, weaknesses in the governance structures, ambivalence in the public domain and the resulting societal confusion.
  Energie uit biomassa en landschap : ontwikkelingsplanologie 2007-2008
  Hall Larenstein, Van - \ 2009
  Velp : Hogeschool van Hall Larenstein - 83
  biomassa - biobased economy - bio-energie - drenthe - beleid - innovaties - ruimtelijke ordening - landschapsbeheer - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - biomass - biobased economy - bioenergy - drenthe - policy - innovations - physical planning - landscape management - sustainability - sustainability criteria
  Zorgen rond de klimaatproblematiek hebben onder andere geleid tot een zoektocht naar nieuwe schone CO2 neutrale energiebronnen. Één van deze bronnen is biomassa, een snel hernieuwbare veelal plantaardige grondstof geschikt voor energie en warmteproductie. Dit onderzoek heeft zich in opdracht van de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) gericht op de ruimtelijk effecten die deze schone energiebron op het landschap zullen hebben. Het onderzoek is uitgegaan van de hoofdvraag “Wat zijn de randvoorwaarden en succesfactoren van biomassaverwerking in het landelijke gebied van Drenthe?” Rond deze vraag zijn een aantal deelvragen geformuleerd met de thema’s; beleid, technische innovatie, ruimtelijke planning, landschappelijke inpassing en duurzaamheid.
  Duurzaamheid co-vergisting van dierlijke mest
  Zwart, K.B. ; Oudendag, D.A. ; Ehlert, P.A.I. ; Kuikman, P.J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1437) - 72
  emissie - duurzaamheid (sustainability) - dierlijke meststoffen - milieueffect - fermentatie - kooldioxide - mestverwerking - co-vergisting - biobased economy - duurzaamheidscriteria - emission - sustainability - animal manures - environmental impact - fermentation - carbon dioxide - manure treatment - co-fermentation - biobased economy - sustainability criteria
  Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest staan sterk in de belangstelling van de agrarische sector en kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het halen van de Kyoto doelstelling van Nederland. In dit project zijn richtlijnen opgesteld voor de beoordeling van de milieueffecten van co-vergisting van mest. Op basis van deze richtlijnen is een transparante, eenvoudige en robuuste systematiek uitgewerkt. Deze beoordeling van de algemene milieuverdienste is breder dan alleen de emissie van broeikasgassen CO2 en CH4. Ook ruimtelijke en landschappelijke aspecten zijn van belang. Een dergelijke beoordeling is noodzakelijk om zinvolle keuzes in energie- en klimaatbeleid in relatie tot landbouw te maken. De belangrijkste conclusie over duurzaamheid van co ¿ vergisting: duurzamer dan vergisting van mest alleen, is energetisch duurzamer naarmate het aandeel co ¿ substraat groter wordt maar er zijn dan wel meer emissies van het lachgas (N2O) maar wel met een netto vermindering van broeikasgassen. Voor een bijdrage 10% aan de vraag naar elektriciteit in Nederland is bijna de helft van het huidige akkerland nodig
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.