Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 587

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Akkerbouw: inkomens hoger
  Meer, R.W. van der - \ 2010
  Agri-monitor 2010 (2010)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  akkerbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - landbouwprijzen - rentabiliteit - economische situatie - arable farming - farm results - farmers' income - agricultural prices - profitability - economic situation
  Het voor 2010 geraamde inkomen van akkerbouwbedrijven is hoger dan het inkomen in 2009. Tot deze conclusie komt het LEI op basis van de verwachte prijsontwikkelingen van akkerbouwproducten en de oogstramingen van oogstjaar 2010. Ook specifiek voor de zetmeelaardappelbedrijven wordt een inkomensstijging verwacht.
  Opengrondstuinbouw: hogere productprijzen behalve voor boomkwekerij
  Meulen, H.A.B. van der - \ 2010
  Agri-monitor 2010 (2010)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  boomkwekerijen - landbouwprijzen - inkomen van landbouwers - bedrijfsresultaten in de landbouw - economische situatie - prijsvorming - vollegrondsteelt - sierteelt - forest nurseries - agricultural prices - farmers' income - farm results - economic situation - price formation - outdoor cropping - ornamental horticulture
  In de groenteteelt, fruitteelt en bloembollenteelt verbeteren de inkomens in 2010, vooral door hogere opbrengstprijzen. Alleen het inkomen in de boomkwekerij daalt door een matige afzet van de producten. Hierbij moet worden aangetekend dat de raming van de resultaten een weerspiegeling is voor het gemiddelde bedrijf. In de praktijk is de spreiding tussen de bedrijven groot, bijvoorbeeld door de diversiteit in geteelde gewassen binnen de verschillende sectoren, contracten en kwaliteit van de producten.
  Opportunities for Dutch agribusiness in Russia
  Berkum, S. van; Dvortsin, L. ; Roza, P. - \ 2010
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR : Research area International policy ) - ISBN 9789086154685
  landbouwsector - agrarische handel - landbouwontwikkeling - economische situatie - rusland - export - marktanalyse - agricultural sector - agricultural trade - agricultural development - economic situation - russia - exports - market analysis
  This report describes the current situation in the Russian agrifood sector in its economic and institutional context and presents an impression of its prospects in the medium term with the aim to contribute to an assessment of market opportunities for the Dutch agribusiness sector.
  Juridica; Crisis en herstel
  Kistenkas, F.H. - \ 2010
  Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)2. - ISSN 1572-7610 - p. 35 - 35.
  natuurbescherming - economische situatie - natuurbeschermingsrecht - Nederland - nature conservation - economic situation - nature conservation law - Netherlands
  Het geruchtmakende wetsontwerp voor een Crisis- en Herstelwet wordt ook in de juridische kring nogal bekritiseerd en zelfs afgedaan als haastige gelegenheidswetgeving en politieke symboolwetgeving. Door de Crisis en Herstelwet worden ook enkele bepalingen van de Natuurbeschermingswet (Nbw) gewijzigd
  Aardappeldemodagcongres 2009 : vooruitkijken in crisistijd
  Huirne, Ruud - \ 2009
  potatoes - economic crises - economic situation - innovations - entrepreneurship - banks - price formation - marketing - conferences
  Winstgevend boeren met scherpe milieunormen
  Doornewaard, G.J. - \ 2009
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2009 (2009)30. - p. 2 - 2.
  melkveehouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - agrarisch natuurbeheer - bemesting - reductie - economische situatie - gelderland - dairy farming - farm results - farm management - grassland management - agri-environment schemes - fertilizer application - reduction - economic situation - gelderland
  Koeien & Kansen-bedrijven realiseren gemiddeld een hoger saldo en een iets lager inkomen dan vergelijkingsgroepen. De verschillen zijn echter groot door bedrijfsomstandigheden en ondernemerskeuzes. Toch tonen ze aan dat scherpe milieunormen niet ten koste hoeven te gaan van het economisch resultaat. De maatschap Menkveld-Wijnbergen (Gorssel) is daar een goed voorbeeld van.
  Kredietkrisis
  Schaminée, J.H.J. - \ 2009
  Stratiotes 2009 (2009)38. - ISSN 0928-2297 - p. 3 - 4.
  duurzaamheid (sustainability) - economische situatie - economische crises - sustainability - economic situation - economic crises
  Het voorspellen van de toekomst is vaak nog moeilijker dan het begrijpen van het verleden, maar de vraag dringt zich natuurlijk op: wat zullen de gevolgen zijn van de kridietcrisis voor ons welbevinden, voor het welzijn op onze wereld. De overtuigende boodschap van "Grenzen aan de groei" van de Club van Rome (Meadows, 1972) heeft niets aan zeggingskracht en realiteit verloren, aldus de voorzitter van Plantensociologische Kring Nederland
  Is er nog brood op de plank bij akkerbouw- melkvee-en glastuinbouwbedrijven?
  Veen, H.B. van der; Meulen, H.A.B. van der - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  agrarische economie - liquiditeit - inkomen van landbouwers - cash flow - ondernemerschap - huishouduitgaven - economische situatie - agricultural economics - liquidity - farmers' income - cash flow - entrepreneurship - household expenditure - economic situation
  In 2009 heeft een groot aantal land- en tuinbouwbedrijven te maken met forse inkomensdalingen. Dit heeft voor die bedrijven vooral consequenties op de korte termijn. Voor zowel bedrijf als gezin moeten noodzakelijke aankopen gedaan worden. Hoeveel bedrijven hebben problemen om op korte termijn het hoofd boven water te houden?
  Champignons: forse terugval inkomen in 2009
  Jukema, G.D. - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 1.
  champignonbedrijven - paddestoelen - inkomen van landbouwers - bedrijfsresultaten in de landbouw - economische situatie - landbouwprijzen - agrarische economie - rentabiliteit - mushroom houses - mushrooms - farmers' income - farm results - economic situation - agricultural prices - agricultural economics - profitability
  De veranderende marktverhoudingen en daardoor lagere opbrengsten hebben geleid tot een daling van de rentabiliteit van champignonbedrijven in 2009
  Opengrondstuinbouw: alleen boomkwekerij onttrekt zich aan de malaise
  Meulen, H.A.B. van der - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  boomkwekerijen - landbouwprijzen - inkomen van landbouwers - bedrijfsresultaten in de landbouw - economische situatie - prijsvorming - vollegrondsteelt - sierteelt - forest nurseries - agricultural prices - farmers' income - farm results - economic situation - price formation - outdoor cropping - ornamental horticulture
  Het jaar 2009 levert voor alle sectoren in de opengrondstuinbouw een daling van het inkomen op. Slechte prijsvorming is hiervoor de belangrijkste oorzaak
  Akkerbouw: inkomens stabiel
  Meer, R.W. van der - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  akkerbouw - inkomen van landbouwers - bedrijfsresultaten in de landbouw - economische situatie - landbouwprijzen - landbouwproductie - arable farming - farmers' income - farm results - economic situation - agricultural prices - agricultural production
  De prijzen voor de akkerbouwproducten zijn over het algemeen lager dan vorig jaar. De productie was gemiddeld hoger. Hierdoor is het inkomensniveau naar verwachting ongeveer gelijk aan vorig jaar. Voor de zetmeelbedrijven wordt voor 2009-10 een verslechtering van het inkomen verwacht
  Inkomen agrarische sector op absoluut dieptepunt
  Kleijn, A.J. de - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
  landbouwsector - economische situatie - inkomen van landbouwers - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische economie - landbouwprijzen - agricultural sector - economic situation - farmers' income - farm results - agricultural economics - agricultural prices
  Vooral een daling van de opbrengstprijzen zorgt voor opnieuw een zeer sterke achteruitgang van het inkomen van de agrarische sector in 2009. Deze belandt, na een al matig 2008, op een historisch dieptepunt
  Landbouw in het Groene Hart: vitaal een perspectiefrijk
  Vogelzang, T.A. - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
  landbouw - economische situatie - platteland - agrarische economie - groene hart - agriculture - economic situation - rural areas - agricultural economics - groene hart
  De Raad Landelijk Gebied heeft recent een advies over de gewenste ontwikkeling van de landbouw in het Groene Hart van de Randstad in 2040 uitgebracht. Hiertoe heeft het LEI het bestaansrecht, de autonome kracht en de perspectieven van de landbouw voor de verschillende deelgebieden van het Groene Hart in kaart gebracht. Dit artikel geeft de belangrijkste conclusies uit het LEI rapport weer
  Van boterberg naar biobased: De Nederlandse landbouw in perspectief
  Peerlings, J.H.M. ; Gardebroek, C. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861262 - 252
  landbouw - landbouwsituatie - economische situatie - agrarische economie - landbouwbeleid - nederland - agriculture - agricultural situation - economic situation - agricultural economics - agricultural policy - netherlands
  In de Nederlandse economie neemt de landbouw een belangrijke plaats in. Uit economisch oogpunt is de landbouw, samen met de toeleverende en verwerkende bedrijven, een van de belangrijkste sectoren. Ook is in het verstedelijkte Nederland de landbouw de grootste grondgebruiker. Geen andere sector is zo nauw verbonden met milieu en natuur. Op de nationale en internationale beleidsagenda's prijkt de landbouw nog altijd prominent. Van boterberg naar biobased, de Nederlandse landbouw in perspectief geeft een actueel overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw en het beleid dat zich hier op richt. Verschillende experts belichten in vijftien hoofdstukken, o.a. de economische positie van de landbouw, internationale aspecten van beleid en agrarische markten, en de relatie tussen landbouw, milieu en natuur. Recente ontwikkelingen rond klassieke onderwerpen als pacht en melkquota worden besproken, maar ook is er aandacht voor meer recente thema's als biobased economy en agrarisch natuurbeheer. Van boterberg naar biobased biedt daarmee een gedegen en up-to-date overzicht van de Nederlandse landbouw voor diegenen die in professionele zin met deze sector te maken hebben
  Vitaliteit van de tuinbouw in Heemskerk
  Stokkers, R. ; Meer, R.W. van der - \ 2009
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 259) - ISBN 9789085851905 - 27
  tuinbouw - regionale planning - regionaal beleid - economische situatie - ontwikkelingsplanning - woningbouw - bollenstreek - noord-holland - horticulture - regional planning - regional policy - economic situation - development planning - house building - bollenstreek - noord-holland
  In het gebied Heemskerkerduin en Noorddorp is onduidelijkheid over de toekomst. Vorig jaar moest het bestemmingsplan herzien worden. Werkgroep ‘Van Duin tot Dorp’ merkte dat er veel onrust heerst bij de tuinders over de toekomst van het Heemskerkerduin en Noorddorp. De werkgroep heeft daarom in 2008 contact gelegd met de Wetenschapswinkel Wageningen UR met de vraag advies en onafhankelijk onderzoek te doen naar de toekomst en inrichting van het gebied. Allereerst hebben de onderzoekers van LEI vanuit bestaande data bestanden gekeken naar de economische vitaliteit van het gebied. De resultaten van deze studie zijn in een discussieavond in het gebied teruggekoppeld aan de tuinders. Bbedrijfsbezoeken hebben geleid tot aanpassing van de uitgangspunten. Het resultaat van dit onderzoek treft u in deze rapportage. De werkgroep ‘Van Duin tot Dorp’ hoopt dat dit rapport de tuinders inzicht geeft in hun tuinbouwgebied en het hen handvatten biedt om in te spelen op de toekomst. Zij kunnen daarbij op de medewerking rekenen van de werkgroep ‘Van Duin tot Dorp’
  Eerste kwartaal sierteelt: 2009 begint in mineur
  Knijff, A. van der; Jukema, G.D. - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)mei. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
  tuinbouw - sierplanten - economische situatie - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische handel - prijzen - economische crises - opbrengsten - sierteelt - glastuinbouw - horticulture - ornamental plants - economic situation - farm results - agricultural trade - prices - economic crises - yields - ornamental horticulture - greenhouse horticulture
  Het eerste kwartaal van 2009 is in mineur begonnen. Door tegenvallende markt- en exportvraag lagen de gemiddelde opbrengstprijzen voor sierteeltproducten onder het niveau van vorig jaar. Klein lichtpuntje is de lagere olieprijs, maar het moment van gasinkopen is bepalend of hiervan kan worden geprofiteerd
  Verschillen in resultaten glastuinbouwbedrijven onder de loep
  Knijff, A. van der; Meer, R.W. van der - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)juni. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
  tuinbouw - sierplanten - economische situatie - bedrijfsresultaten in de landbouw - opbrengsten - kosten-batenanalyse - agrarische bedrijfsvoering - sierteelt - glasgroenten - horticulture - ornamental plants - economic situation - farm results - yields - cost benefit analysis - farm management - ornamental horticulture - greenhouse vegetables
  De bedrijfsresultaten in de glastuinbouw staan de laatste paar jaar flink onder druk door lagere opbrengsten en hogere kosten. Zowel in relatief slechte als in relatief goede jaren lopen de bedrijfsresultaten tussen de bedrijven echter sterk uiteen. Dit artikel beschrijft de achterliggende oorzaken
  Kracht van de Greenports in Zuid-Holland : op zoek naar indicatoren voor een duurzame ontwikkeling : samenvatting studie Indicatoren voor de kracht van
  Ruijs, M.N.A. ; Knijff, A. van der; Bremmer, J. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR - ISBN 9789086152612 - 35
  tuinbouw - tuinbouwbedrijven - boomkwekerijen - bloembollen - economische situatie - duurzaamheid (sustainability) - regionale ontwikkeling - regionaal beleid - innovaties - glastuinbouw - zuid-holland - horticulture - market gardens - forest nurseries - ornamental bulbs - economic situation - sustainability - regional development - regional policy - innovations - greenhouse horticulture - zuid-holland
  Deze publicatie is een managementsamenvatting van het achtergrondrapport Indicatoren voor de Kracht van de Greenports in Zuid-Holland. In de studie is uitgegaan van het analysemodel van de provincie, waarin de Greenports voor de glastuinbouw (West/Oostland), bloembollen (Duin- en Bollenstreek) en boomkwekerij (Boskoop e.o.) worden gezien als een gebouw, bestaande uit etages en peilers. De etages representeren de ondernemers in de tuinbouwketens en de peilers stellen de beleidsthema’s van de overheid in relatie tot de Greenports voor. Het ‘Greenport-gebouw’ is getoetst aan de visies van de stakeholders binnen en buiten de Greenports van Zuid-Holland. Daarnaast is geïnventariseerd welke indicatoren de kracht en de duurzame ontwikkeling van de Greenports tot uitdrukking kunnen brengen. Dit heeft betrekking op de 3 P’s (profit, planet en people), waarbij het zwaartepunt ligt op profit (economie of kracht)
  Boeren in het Groene Hart : kansen voor het agrocluster
  Vogelzang, T.A. ; Venema, G.S. ; Bont, C.J.A.M. de; Wisman, J.H. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - ISBN 9789086152988 - 82
  landbouw - economische situatie - platteland - agrarische economie - landgebruiksplanning - groene hart - agriculture - economic situation - rural areas - agricultural economics - land use planning - groene hart
  De landbouw in het Groene Hart kan zich goed meten met die in andere delen van Nederland en is vitaal te noemen en belangrijk voor de economie van het gebied. Met de stedelijke bevolking in de buurt liggen er ook duidelijke kansen voor verbreding en verdieping. Er gaat ook veel werkgelegenheid en toege) voegde waarde in de toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijfs) takken samen. Daarmee heeft de landbouw in het Groene Hart een duurzame toekomst.
  Gezondheidsmanagement-Diversiteit-Economische situatie. Inzichten vanuit praktijk, wetenschap en beleid. Verslag vierde themacongres gezondheidsmanagement: Bedrijf in Beweging, 12 maart 2009
  Raaijmakers, T. ; Vaandrager, L. ; Baart, P. ; Capelleveen, C. van; Hofstee, M. - \ 2009
  Amersfoort : WUR/IHMQ/B&R/Lifeguard - 52
  gezondheid - gezondheid op het werk - conferenties - diversiteit - economische situatie - bedrijfsmanagement - health - occupational health - conferences - diversity - economic situation - business management
  Verslag van de editie 2009 van het congres gezondheidsmanagement ‘Bedrijf in Beweging’. Deze bevatte 39 parallelsessies in de vorm van (interactieve) lezingen, workshops en rondetafelsessies. Die raakten allemaal aan de thema’s ‘diversiteit’ en ‘gezond management en de huidige economische situatie’, maar liepen ook uiteen in vorm en inhoud. Dit verslag geeft een beeld van de diversiteit én de rode draad van het congres. Per sessie is er een korte samenvatting
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.