Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 124

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Teelt de grond uit zomerbloemen : teelt in kisten 2012-2013
  Slootweg, G. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2014
  Lisse : PPO sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 19
  zomerbloemen - teeltsystemen - proeven - substraten - tests - emissie - reductie - economische haalbaarheid - summer flowers - cropping systems - trials - substrates - tests - emission - reduction - economic viability
  In 2012 en 2013 is de mogelijkheid van teeltsturing, bij het telen van zomerbloemen in kisten onderzocht. Hiervoor is een teelt opgezet worden met vijf gewassen (Aconitum, Astrantia, Delphinium, Monarda en Phlox), deze gewassen zijn in 2012 in bakken buiten geteeld. Het fertigatiesysteem is aangepast om een uniforme groei te krijgen. De productie in het eerste jaar is bijgehouden. In het najaar van 2012 zijn de bakken overgebracht naar koelcellen. In 2013 zijn de bakken op verschillende tijdstippen uit de cel gehaald en overgebracht naar kas en veld, waar de kwaliteit en productie is bepaald. Daarnaast zijn vijf overblijvende gewassen uit de teelt van 2011 in de koelcel overgehouden en in 2012 als pilot in de kas en buiten verder geteeld. De planten stonden in kisten van 1x1m, 20cm diep, gevuld met grof rivierzand. Onderin de kisten lag een drainagelaag, met daarop anti-worteldoek. Er zijn 2 substraatvolumes per plant aangelegd, waarbij de kist geheel gevuld was met substraat of met de halve volume substraat, waardoor het beschikbare substraatvolume per plant halveerde. De methode van watergift (fertigatie) is aangepast door 4 slangen per bak te installeren, waarbij een slang langs elke rij planten lag. De teelt van zomerbloemen in kisten met substraat bleek goed mogelijk. Grof zand als substraat voldeed goed. Het aangepaste ertigatiesysteem bleek te voldoen; er traden geen randeffecten (meer) op. Voor een optimale oogst verdient het aanbeveling de bemesting (gewasafhankelijk) te optimaliseren. Bloeispreiding door vroeg inhalen in de kas en laat inhalen naar buiten bleek bij de meeste gewassen goed mogelijk. Slechts Monarda gaf minder opkomst na lang invriezen. Wellicht geeft aanpassing van het invriesprotocol betere groei. Het halveren van het substraatvolume per plant bleek bij de meeste gewassen de productie en/of kwaliteit negatief te beinvloeden. Dit betekent dat de keuze van de container en het aantal planten per container goed gekozen moet worden. Dit kan het beste in een test worden bepaald.
  Kleinschalige raffinage van bietenblad : eerste verkenning van de moglijkheden
  Wolf, P.L. de; Visser, C.L.M. de; Keijsers, E.R.P. ; Meesters, K.P.H. ; Heesakkers, J.W.M. ; Aerts, M. - \ 2013
  PPO AGV - 21
  bioraffinage - suikerbieten - suikerbietenloof - proefprojecten - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - eiwitbronnen - biobased economy - biorefinery - sugarbeet - sugarbeet tops - pilot projects - feasibility studies - economic viability - protein sources - biobased economy
  Doelstelling van de eerste fase van het onderzoek was ‘het verkennen van kleinschalige keten(s) voor de raffinage van bietenblad’, met aandacht voor de technologische en economische haalbaarheid. Deze verkenning vormt de basis voor de volgende fase, waarin kansrijke opties verder worden uitgewerkt en openstaande vragen worden beantwoord. De eerste fase bestond uit het benoemen van een aantal mogelijkheden om feed-eiwit te winnen uit bietenblad, in overleg met een aantal consortiumpartners. Daaruit zijn twee opties geselecteerd die technologisch haalbaar zijn (gebruik makend van bestaande technologie). Deze zijn vervolgens economisch doorgerekend op hoofdlijnen, waar nodig met gebruik van een aantal ruwe aannames. Parallel hieraan zijn een aantal proeven gedaan met bietenblad: er is bietenblad geperst en ingekuild en er zijn analyses gedaan aan vers blad en verschillende tussenproducten.
  Van afval naar maaltijd
  Pereira da Silva, F.I.D.G. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Food & Biobased Research 1454) - ISBN 9789461739865 - 51
  reststromen - afvalverwerking - agrarische afvalstoffen - agro-industriële ketens - voedselveiligheid - economische haalbaarheid - tomaten - specerijen - voedselafval - voedselverspilling - residual streams - waste treatment - agricultural wastes - agro-industrial chains - food safety - economic viability - tomatoes - spices - food wastes - food wastage
  Het doel van het project is om te onderzoeken in hoever het benutten van afval of reststromen voor de productie van, voor mensen geschikt voedsel, haalbaar is. Door middel van een case (uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf Smeding) worden een aantal aspecten omtrent de voedselkwaliteit en -veiligheid, keteninrichting en economische haalbaarheid van dit concept onderzocht. De ontwikkeling van de Too good To waste concepten is gerealiseerd. Uit de restafvalstroom van de productie van verse kruiden en met tomaten zijn vier concepten geproduceerd: kruidensaus, basilicumpesto, tomatensoep, tomatentapenade.
  Terugwinning van fosfaat; Economische verkenning van kansen en mogelijkheden
  Luesink, H.H. ; Broens, D.F. ; Galen, M.A. van; Buisonjé, F.E. de; Georgiev, E.S. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086156481 - 96
  fosfaat - afvalverwerking - kringlopen - terugwinning - mestverwerking - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - biobased economy - phosphate - waste treatment - cycling - recovery - manure treatment - feasibility studies - economic viability - biobased economy
  Het Biorenewable Business Platform en Energy Valley hebben LEI Wageningen UR gevraagd een studie uit te voeren voor routes waarlangs fosfaatwinning gestalte kan krijgen. Het onderzoek is gefinancierd door het Inter Provinciaal Overleg (IPO). Namens IPO is de provincie Groningen de opdrachtgever van het onderzoek. In het offertetraject waren in hoofdlijnen de vijf uit te werken routes voor fosfaatterugwinning al vastgelegd. Bij dit onderzoek zijn die vijf routes verder uitgewerkt met daarbij de nadruk op economie en innovativiteit. Belangrijkste uitkomsten: Recycling van fosfaat uit verbrandingsas van zuiveringsslib is praktijkrijp en economisch haalbaar. De economische vooruitzichten voor het recyclen van fosfaat uit varkensmest en organisch industrieel afval zijn heel onzeker. Winning van struviet uit organische afvalstromen is voor fosfaatrecycling economisch niet interessant.
  Energierijk: Deelproject algenteelt
  Schipperus, R. ; Spruijt-Verkerke, J. ; Weide, R.Y. van der - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie 553) - 53
  teeltsystemen - cultuurmethoden - algenteelt - verwarming - verlichting - kooldioxideverrijking - biomassa productie - vijverteelt - economische haalbaarheid - proefprojecten - biobased economy - cropping systems - cultural methods - algae culture - heating - lighting - carbon dioxide enrichment - biomass production - pond culture - economic viability - pilot projects - biobased economy
  In de loop van 2012 heeft ACCRES-Wageningen UR in samenwerking met het bedrijf Algae Food & Fuel algenproductiefaciliteiten gerealiseerd op het terrein van ACRRES in Lelystad. Deze faciliteiten bestaan uit algenvijvers en fotobioreactoren met LED-verlichting. Het unieke van deze testfaciliteiten is dat verschillende productieprocessen aan elkaar gekoppeld worden door reststromen uit het ene proces toe te passen in het andere proces. Dit gebeurt binnen het zogenaamde EnergieRijk project. Centraal staat een co-vergister met warmtekrachtkoppeling. Het digestaat dat na het vergistingsproces overblijft, kan worden gebruikt als meststof voor de algenteelt. De gasmotor waarin het biogas verbrand wordt om stroom te produceren levert warmte en CO2 die in de algenvijvers verbruikt worden.
  Koekoekspolder Innovatief : Rapportage interviews, prioritering kansenkaart en voorzet fase 2
  Vermeulen, P.C.M. ; Selman, G. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1248) - 38
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - gebiedsontwikkeling - gebiedsgericht beleid - innovaties - kosten-batenanalyse - economische analyse - economische haalbaarheid - duurzame energie - duurzame ontwikkeling - overijssel - crop enterprises - area development - integrated spatial planning policy - innovations - cost benefit analysis - economic analysis - economic viability - sustainable energy - sustainable development - overijssel
  De gemeente Kampen wil door middel van het project Koekoekspolder Innovatief innovaties aanjagen op basis van de kansenkaart voor de Koekoekspolder met een focus op energie en hiervoor voldoende draagvlak creëren bij de ondernemers. Economische haalbaarheid is daarbij een belangrijke voorwaarde.
  Evaluatie duurzaamheid EnergieRijk
  Dijk, W. van; Spruijt, J. - \ 2013
  Lelystad : PPO-AGV / ACRRES - 41
  bio-energie - co-vergisting - algenteelt - bioethanol - ethanolproductie - mineralenboekhouding - stikstof - fosfaat - economische haalbaarheid - biobased economy - mestverwerking - melkveehouderij - bioenergy - co-fermentation - algae culture - bioethanol - ethanol production - nutrient accounting system - nitrogen - phosphate - economic viability - biobased economy - manure treatment - dairy farming
  In de ACRRES-pilot Energierijk worden verschillende installaties (co-vergister+WKK, ethanolproductie en algenkweek) beproefd waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van elkaars reststromen (warmte, CO2, digestaat). Om de duurzaamheid van het systeem te evalueren zijn een aantal scenarioberekeningen uitgevoerd. In dit rapport wordt ingegaan op uitkomsten met betrekking tot de nutriëntenstromen en de economie. In de studie zijn drie systemen met elkaar vergeleken: een co-vergister in combinatie met algenkweek (ALG), een co-vergister in combinatie met bioethanolproductie (ETH) en een co-vergister in combinatie met zowel algenkweek als bioethanolproductie (ALG+ETH). Bij alle combinaties is het landbouwdeel (landbouwland en melkvee) meegenomen dat nodig is voor de centrale onderdelen van Energierijk.
  Transportbrandstof uit biogas geeft hoger rendement en verduurzaamt
  Kasper, G.J. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)6. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
  biogas - gasproductie - opwaarderen - warmtekrachtkoppeling - energieproductie in de landbouw - biobrandstoffen - biobased economy - mestvergisting - technieken - economische haalbaarheid - biogas - gas production - upgrading - cogeneration - agricultural energy production - biofuels - biobased economy - manure fermentation - techniques - economic viability
  Bij vergisting van mest ontstaat biogas dat met een WKK kan worden omgezet in elektriciteit en warmte. Probleem is vaak dat de warmte onvoldoende benut wordt. Het opwerken van biogas tot transportbrandstof kan een oplossing hiervoor zijn, waarbij gelet moet worden op schaalgrootte van vergisting, type opwerkingstechniek en afzetmarkt.
  Integratie van de productie van tomaat en algen in kassen
  Sapounas, A. - \ 2013
  algenteelt - tomaten - groenteteelt - meervoudige teelt - glastuinbouw - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - biobased economy - modellen - algae culture - tomatoes - vegetable growing - multiple cropping - greenhouse horticulture - feasibility studies - economic viability - biobased economy - models
  Poster met onderzoeksinformatie. Het doel van deze studie is om de productiviteit en de economische haalbaarheid van de combinatie van tomaten en algen productie in een Nederlandse kas te beoordelen. Hiertoe is een model ontwikkeld.
  Sleuventeelt appel binnen handbereik
  Maas, M.P. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)46. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 8.
  fruitteelt - vruchtbomen - malus - teeltsystemen - zandgronden - proefprojecten - fertigatie - plantenvoeding - groeieffecten - economische haalbaarheid - alternatieve methoden - bodemfactoren - fruit growing - fruit trees - malus - cropping systems - sandy soils - pilot projects - fertigation - plant nutrition - growth effects - economic viability - alternative methods - edaphic factors
  Een economische prespectievenstudie toonde aan dat sleuventeelt geen luchtfietserij is. De plukgegevens van 2013 versterken dat beeld. Het onderzoek naar de teelt van appel in sleuven werd drie jaar geleden opgezet om een alternatief te vinden voor de chemische grondontsmetting op zandgronden. Inmiddels is dit systeem ook interessant voor andere gronden met slechte afwatering, slechte bodemstructuur of met zout veen of zout water in de ondergrond.
  Natuurmonumenten als maatschappelijke speler : evaluatie van proefprojecten Liemers en Bergherbos
  Stobbelaar, D.J. ; Koedoot, M. ; Santegoets, J. - \ 2013
  Leeuwarden [etc.] : Hogeschool VHL - ISBN 9789081742696 - 50
  natuurgebieden - publieke participatie - natuurbeheer - economische haalbaarheid - ondernemerschap - particuliere organisaties - liemers - gelderland - natural areas - public participation - nature management - economic viability - entrepreneurship - private organizations - liemers - gelderland
  Natuurbeheer wordt in toenemende mate kritisch bekeken door de samenleving. De natuurorganisatie Natuurmonumenten heeft als reactie hierop een nieuwe koers uitgezet, benoemd als "Nieuwe Natuurmonumenten". Ze zijn gebaseerd op vier pijlers: een beweging zijn, spreekbuis zijn, meer ondernemerschap en deskundig beheer. Twee proefprojecten zijn uitgewerkt in deze publicatie. In het project ‘De Liemers’ is gewerkt aan ‘een beweging zijn’ voor Natuurmonumenten. In dit gebied heeft Natuurmonumenten weinig grond in eigendom. Natuurmonumenten koos in dit project expliciet voor de rol van maatschappelijke organisatie die de betrokkenheid voor natuur wil vergroten onder lokale bewoners en partijen. In het project ‘Bergherbos’ is gewerkt aan ‘meer ondernemerschap’ voor Natuurmonumenten. De beheereenheid Montferland zocht samenwerking met ondernemers uit de omgeving met als doel gezamenlijk nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.
  Warmtebuffering in de grond: Monitoring van de toepassing een horizontale slangenbuffer bij Teegrow
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR GT 1273) - 24
  kassen - glastuinbouw - warmteopslag - bodem - rentabiliteit - economische haalbaarheid - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - monitoring - greenhouses - greenhouse horticulture - heat retention - soil - profitability - economic viability - flue gases - cogeneration - monitoring
  Van een slangenbuffer die op 4 meter diepte in de kasbodem is aangebracht om warmte tijdelijk in de bodem op te slaan, is de technische en economische rentabilteit berekend. Technisch gezien zou de slangenbuffer het grootste effect hebben bij een combinatie met een warmtepomp, maar economisch gezien is de investering niet rendabel.
  Nederland ongeschikt als massaproducent algen, rol als kennisleverancier in het verschiet
  Effting, S. ; Wijffels, R.H. - \ 2013
  Biobased economy magazine 2013 (2013)2. - p. 32 - 33.
  algenteelt - economische haalbaarheid - projecten - nederland - biobased economy - algae culture - economic viability - projects - netherlands - biobased economy
  In de rubriek 2Dingen spreekt Biobased Economy Magazine ieder kwartaal met twee bestuurders, ondernemers of onderzoekers die elk een expliciete mening hebben over een specifiek thema. Dit keer Stijn Effting van Havenbedrijf Rotterdam en René Wijffels van Wageningen UR en het AlgaePARC. Beiden gaan zij in op de vraag waarom er na vele jaren Nederlands onderzoek naar algen en recente faillisementen van onder meer Aquaphyto, Happy Shrimp en Ingrepro nog altijd geen massaproductie van algen plaatsvindt.
  Lupine als sojavervanger in veevoer
  Berkum, S. van; Janssens, S.R.M. - \ 2013
  Utrecht : Kiemkracht (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 13.2.314) - ISBN 9789050595087 - 47
  lupinus - lupinen - voedergewassen - voer - eiwitleverende planten - nieuwe cultuurgewassen - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - akkerbouw - lupinus - lupins - fodder crops - feeds - protein plants - new crops - feasibility studies - economic viability - arable farming
  Momenteel zijn de in Europa verbouwde eiwitrijke gewassen geen alternatief voor sojaschroot in het veevoer; de teelt ervan is niet rendabel. De introductie in Europa van een in Latijns-Amerika voorkomende eiwit- en olierijke lupinesoort zou wel een aantrekkelijk gewas kunnen opleveren voor de boer en de (veevoeder)industrie. Voorwaarde is dat de productie per hectare van de nieuwe lupinesoort bijna tweemaal zo hoog is dan die van de nu in Europa verbouwde soorten. Door veredeling en teeltoptimalisatie kan productiviteitsgroei bereikt worden. Indien dat met succes wordt gerealiseerd, kan het jaarlijkse verbruik van sojaschroot in Nederland tot circa 40% worden vervangen door lupineschroot van eigen teelt.
  Haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven
  Bernaerts, S. ; Delanote, L. - \ 2012
  globale plaatsbepalingssystemen - tuinbouw - vollegrondsgroenten - biologische landbouw - groenteteelt - economische haalbaarheid - landbouwtechniek - global positioning systems - horticulture - field vegetables - organic farming - vegetable growing - economic viability - agricultural engineering
  Dit bioKennisbericht geeft informatie over de haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven en over de rentabiliteit aan de hand van twee voorbeelden.
  Glastuinbouw Waterproof: Haalbaarheidsstudie valorisatie van concentraatstromen (WP6) Fase 2 - Desktop studie afzetmogelijkheden van concentraat als meststof voor andere teelten
  Balendonck, J. ; Feenstra, L. ; Os, E.A. van; Lans, C.J.M. van der - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1204) - 87
  afvalwaterbehandeling - afvalwater - stikstof - fosfaten - natrium - substraten - teeltsystemen - vloeibare meststoffen - concentraten - economische haalbaarheid - milieuwetgeving - methodologie - Nederland - waste water treatment - waste water - nitrogen - phosphates - sodium - substrates - cropping systems - liquid manures - concentrates - economic viability - environmental legislation - methodology - Netherlands
  Dit rapport geeft de resultaten van een desktop studie naar de haalbaarheid van valorisatie van stikstof-, fosfaat- en natriumrijke afvalwaterstromen uit de substraatteelt. Afzetroutes voor grondteelten, substraatteelten en aquacultuur zijn geëvalueerd door te kijken naar de gewenste samenstelling, logistiek, wetgeving, markt en implementatie termijn. Milieuwetgeving stelt dat hergebruik mag als het om dezelfde toepassing gaat. Voor hergebruik in een andere teelt, buiten het eigen bedrijf, is een vergunning nodig. Om transportkosten te besparen moet de afvalwaterstroom hoog geconcentreerd en het liefst dichtbij afgezet worden. Nutriëntenrijke drijfmest is op de markt een grote concurrent. Bewerking is vaak nodig omdat afnemers eigen kwaliteitseisen stellen. Met geavanceerde oxidatie, elektrochemische flocculatie en O3 met actief kool kunnen ziektekiemen en gewasbeschermingsmiddelen deels verwijderd worden. Met nano-filtratie en elektrodialyse kan tot op zekere hoogte de nutriëntensamenstelling aangepast worden. Voor de korte termijn worden kansen gezien voor de afzet naar meststoffenleveranciers van vloeibare meststoffen en de bemesting van grasland. Voor de langere termijn zijn er kansen voor toepassing als aanvullende bemesting bij zout-tolerante teelten, mits uit onderzoek economisch interessante rassen daarvoor beschikbaar komen. Ook de algenteelt voor biobrandstof zou op termijn een markt kunnen vormen. Er moet wel gezocht worden naar het type alg dat optimaal presteert.
  Jaarrond kasteelt van suikerbieten: Een haalbaarheidsstudie ten behoeve van de biobased economy
  Elings, A. ; Heijden, G. van der; Sanders, J.P.M. ; Brink, L. van den; Kempkes, F.L.K. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1209) - 28
  suikerbieten - glastuinbouw - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - biomassa productie - biobased economy - sugarbeet - greenhouse horticulture - feasibility studies - economic viability - biomass production - biobased economy
  De potentie van suikerbietenteelt in een kas voor de productie van bouwstenen voor de biorenewables industrie is onderzocht in opdracht van Biorenewables Business Platform van AgentschapNL en de Rabobank. Een kasteelt biedt in vergelijking met de buitenteelt meer mogelijkheden voor klimaatoptimalisatie en productiespreiding. Met behulp van rekenmodellen (kas, gewas, kosten-baten) werd een kwantitatief beeld geschetst van scenario’s betreffende: grond- en substraatteelt, verwarming, diffuus kasdekmateriaal, CO2 dosering, in combinatie met raamventalatie of mechanische koeling, belichting, en meerlagenteelt. De variabele kosten voor energie en CO2 liggen meer dan zeven keer zo hoog dan de financiële opbrengsten. De teelt kan daardoor niet rendabel kan zijn, zeker als de investeringskosten ook worden verdisconteerd. Meerlagenteelt leidt tot een stijging van de productie, maar ook tot een hoger energieverbruik omdat additionele assimilatiebelichting nodig is. Slim gebruik van energiegrids, zeolieten, goedkope CO2, etcetera zal geen oplossing bieden op het niveau van de kas, maar wellicht wel mogelijkheden bieden op hogere aggregatieniveaus. Productie van bieten in de vollegrond is een alternatief, zeker als de productie goed met de keten richting bioplastics wordt afgestemd. Ook kan jaarrond verwerking worden nagestreeft door de oogst- en verwerkingsperiodes op te rekken in combinatie met de opslag van diksap.
  Korrelmaisstro als biomassa, voor energie of grondstof
  Voort, M.P.J. van der - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 17
  biomassa - maïs - maïsstro - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - rendement - energiebalans - biobased economy - biomass - maize - maize straw - feasibility studies - economic viability - returns - energy balance - biobased economy
  Dit rapport gaat in op de eerdere rapportage binnen Energieboerderij van HAS KennisTransfer en de belangrijkste openstaande vragen naar aanleiding van die rapportage. De hoofdvragen die nog nadere aandacht vroegen, waren: wat is de energiebalans van benutting korrelmaïsstro als energiebron en is het economische haalbaar? De energiebalans blijkt positief uit te vallen. De energiebalans kan door inzet van een drooginstallatie bij een vergister flink worden verbeterd. Het drogen van de maïsstro vóór pelletisering is veelal een energie-intensief proces. Het drogen bij een vergister heeft als belangrijk voordeel dat restwarmte nuttig kan worden gebruikt. De saldoberekening geeft echter aan dat tegen de gehanteerde pelletprijzen meer kosten staan. In andere woorden: het saldo voor korrelmaïs inclusief energie uit maïsstro daalt ten opzichte van het bestaande korrelmaïssaldo.
  Van prototype vijver naar marketing prei op water
  Verhoeven, J.T.W. - \ 2012
  Groenten en Fruit Actueel 2012 (2012)19. - ISSN 0925-9694 - p. 10 - 10.
  teeltsystemen - preien - hydrocultuur - cultuur zonder grond - cultuurmethoden - economische haalbaarheid - bladgroenten - cropping systems - leeks - hydroponics - soilless culture - cultural methods - economic viability - leafy vegetables
  De teelt van prei op water krijgt vorm. Teelttechnisch is het inmiddels aardig bijgeslepen en er worden goede producties van goede kwaliteit gehaald. De achilleshiel is het financiele plaatje.
  Beregening en bemesting zetmeelaardappelen
  Schoot, J.R. van der; Wijnholds, K.H. ; Haan, J.J. de - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 49
  beregening - aardappelen - fabrieksaardappelen - bodemwatergehalte - sensors - gewasopbrengst - economische haalbaarheid - veldproeven - akkerbouw - overhead irrigation - potatoes - starch potatoes - soil water content - sensors - crop yield - economic viability - field tests - arable farming
  Meerjarenanalyse veldproeven op PPO-locatie ‘t Kompas 2007-2011 binnen het project Watersense.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.