Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Naar 100% regionaal eiwit : kansen en knelpunten voor eiwitrijke veevoergrondstoffen
  Zanders, R. ; Cormont, A. ; Krimpen, M.M. van; Prins, Udo ; Ridder, A. de; Kessel, Hans van; Hartog, H. den; Krajenbrink, Wim ; Pluimers, Jacomijn ; Haren, Rob ; Gankema, P. - \ 2016
  Raad voor Regionaal Veevoer - 18
  veevoeder - eiwit - veevoederindustrie - veevoeding - eiwitwaarde - streekgebonden producten - duurzame veehouderij - fodder - protein - feed industry - livestock feeding - protein value - regional specialty products - sustainable animal husbandry
  Ongeveer de helft van het eiwitrijke veevoer in Nederland wordt geïmporteerd van buiten Europa. Het overgrote deel van deze grondstoffen bestaat uit soja- en palmproducten. Op Europees niveau zijn we voor 96% van onze sojabehoefte en voor 70% van onze totale eiwitbehoefte afhankelijk van import van buiten Europa. In de teeltgebieden, met name in Zuid-Amerika, leidt de grootschalige teelt van deze gewassen tot grote ecologische en sociale schade; door ontbossing van natuurgebieden en daarmee gepaard gaande CO2- uitstoot en biodiversiteitsverlies, door uitputting van de bodem, vervuiling van drinkwater, bedreiging van de lokale voedselvoorziening en gedwongen landonteigening. Regionale eiwitteelt biedt een enorme kans voor de Nederlandse landbouw door het sluiten van kringlopen en het verminderen van milieuschade en sociaal onrechtvaardige omstandigheden. Om knelpunten en kennisvragen te identificeren die een (snelle) transitie naar het gebruik van meer regionaal eiwitrijk veevoer in de weg staan, richtte Milieudefensie in 2015 de Raad voor Regionaal Veevoer op. Dit rapport geeft de bevindingen weer van de Raad voor Regionaal Veevoer, inclusief haar aanbevelingen richting overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
  Eiwitwaardering weer bij de tijd - Moderne kuilen nieuwe basis voor ruwvoerwaardering
  Klop, A. ; Kruisdijk, J. ; Nicolasen, S. - \ 2011
  Veeteelt 28 (2011)1/2. - ISSN 0168-7565 - p. 46 - 47.
  voederwaardering - kuilvoer - ruwvoer (roughage) - rundveevoeding - verteerbaarheid - eiwitwaarde - berekening - feed evaluation - silage - roughage - cattle feeding - digestibility - protein value - calculation
  Voor de berekening van voederwaarden van ruwvoer waren rekenregels in gebruik die gebaseerd zijn op kuilen uit de vorige eeuw. Productschap Diervoeder, BLGG AgroXpertus en Wageningen UR hebben nieuwe kuilen onderzocht om de rekenregels voor 2011 te actualiseren
  Eiwitnotering vers gras onderzocht; DVE lager en PEB hoger
  Klop, A. ; Brandsma, G.G. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 14 - 15.
  rundveehouderij - weiden - begrazing - voedering - grassen - eiwitwaarde - voedingswaarde - waardesystemen - cattle husbandry - pastures - grazing - feeding - grasses - protein value - nutritive value - value systems
  In dit artikel meer over de eiwitwaarde van vers gras, die in het DVE/OEB-2007 systeem een andere waardering krijgt
  Eiwitwaardering voor herkauwers; het DVE-OEB 2007 systeem
  Tamminga, S. ; Brandsma, G.G. ; Duinkerken, G. van; Vuuren, A.M. van; Blok, M.C. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen University (CVB-documentatierapport nr. 52) - 62
  herkauwers - eiwitten - voederwaardering - eiwitverteerbaarheid - eiwitwaarde - eiwitbalans - pensvertering - herkauwersvoeding - diervoeding - ruminants - proteins - feed evaluation - protein digestibility - protein value - protein balance - rumen digestion - ruminant feeding - animal nutrition
  Protein evaluation for ruminants : the DVE/OEB 2007-system
  Tamminga, S. ; Brandsma, G.G. ; Duinkerken, G. van; Vuuren, A.M. van; Blok, M.C. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen University (CVB-documentation report no. 53) - 58
  herkauwers - eiwitten - voederwaardering - eiwitverteerbaarheid - eiwitbalans - eiwitwaarde - pensvertering - herkauwersvoeding - diervoeding - ruminants - proteins - feed evaluation - protein digestibility - protein balance - protein value - rumen digestion - ruminant feeding - animal nutrition
  Alternative protein crops in diets of organically housed weanling pigs
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Krimpen, M.M. van; Kemme, P. ; Binnendijk, G.P. ; Diepen, J.T.M. van; Jongbloed, A.W. ; Henniphof, C.J. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group : Varkens ) - 22
  biologische landbouw - varkenshouderij - biggenvoeding - voedergewassen - plantaardig eiwit - eiwitwaarde - biggen - prestatieniveau - verteerbaarheid - eiwitleverende planten - organic farming - pig farming - piglet feeding - fodder crops - plant protein - protein value - piglets - performance - digestibility - protein plants
  De effecten van voeding voor gespeende biggen met daarin drie verschillende niveaus van drie biologische eiwithoudende gewassen werden onderzocht op prestaties en gezondheid
  Het cliché: eiwittekort op biologische melkveebedrijven : verschillende bedrijfsvoeringen tonen aan dat dit goed is op te lossen
  Plomp, M. - \ 2004
  Ekoland 24 (2004)6. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
  biologische landbouw - melkveehouderij - melkveebedrijven - rundveevoeding - ruwvoer (forage) - ruwvoer (roughage) - veevoeder - voer - voedingsrantsoenen - voersamenstelling - voederwaardering - voedingswaarde - eiwitwaarde - eiwitten - eiwit - grassen - graskuilvoer - graslandbeheer - klavers - agrarische bedrijfsvoering - voedergrassen - organic farming - dairy farming - dairy farms - cattle feeding - forage - roughage - fodder - feeds - feed rations - feed formulation - feed evaluation - nutritive value - protein value - proteins - protein - grasses - grass silage - grassland management - clovers - farm management - fodder grasses
  Door een laag eiwitgehalte in het ruwvoer is er op veel biologische melkveebedrijven in de stalperiode een tekort aan eiwit in het rantsoen. Dit tekort moet vervolgens aangevuld worden met duur eiwitrijk krachtvoer. Uit ervaringen van melkveehouders die deelnemen aan het project Bioveem blijkt dat het eiwittekort sterk verminderd kan worden door beter in te spelen op de mogelijkheden van gras en grasklaver en het eiwit uit het najaarsgras beter te benutten. Met meer aandacht voor maaitijstip, inkuilmethode, beweidingsintensiteit, bijvoeding en rantsoensamenstelling is de eiwitbenutting te verbeteren; het eiwitoverschot in de herfst kan dan benut worden in andere perioden van het jaar. De noodzaak hiertoe wordt alleen maar groter, omdat in de toekomst de eiwitrijke grondstoffen van biologisch krachtvoer duurder zullen worden
  Beheersgras heel geschikt als voer
  Hulst, M.T. van der; Livestock Research, - \ 2004
  Oogstplus. Rundveehouderij 17 (2004)47. - p. 16 - 16.
  melkveehouderij - melkvee - biologische landbouw - montbeliard - rundveevoeding - voer - voersamenstelling - voedingsrantsoenen - eiwit - ruweiwit - grassen - voedingswaarde - eiwitwaarde - voedergrassen - dairy farming - dairy cattle - organic farming - montbeliard - cattle feeding - feeds - feed formulation - feed rations - protein - crude protein - grasses - nutritive value - protein value - fodder grasses
  De zoektocht van biologisch melkveehouder Jan Duijndam in Delfgauw (ZH) naar de juiste rantsoensamenstelling voor zijn 120 Montbeliarde melkkoeien. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk beheersgras te voeren en het eiwitrijke weidegras over te houden om te maaien. Dat leverde problemen op met de eiwit- en energievoorziening, en de verteerbaarheid en structuur van het beheersgras. Na diverse aanpassingen bestaat het rantsoen momenteel uit beheersgras aangevuld met ingekuilde gras-klaver en herfstgras (eiwit) en geplette tarwekorrel (zetmeel; snelle energie)
  Hoog eiwitgehalte grasklaver in nazomer vraagt om actie
  Visser, M. de; Smolders, G. ; Plomp, M. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)2. - ISSN 1570-8586 - p. 4 - 5.
  grassen - klavers - trifolium - graslanden - weiden - voedingswaarde - voederwaardering - eiwitwaarde - eiwitten - veevoeding - rundveevoeding - melkkoeien - melkveehouderij - bijvoeding - aanvullend voer - voersamenstelling - voedingsrantsoenen - melksamenstelling - biologische landbouw - grasses - clovers - trifolium - grasslands - pastures - nutritive value - feed evaluation - protein value - proteins - livestock feeding - cattle feeding - dairy cows - dairy farming - supplementary feeding - supplementary feeds - feed formulation - feed rations - milk composition - organic farming
  Eiwitarme bijvoeding is voor een goede eiwitbenutting in de nazomer onontbeerlijk.
  Eiwitwaardering voor herkauwers: het DVE-systeem
  Anonymous, - \ 1991
  Lelystad : Centraal Veevoederbureau (CVB-reeks nr. 7) - 53
  eiwitwaarde - voedingswaarde - verteerbaarheid - herkauwers - protein value - nutritive value - digestibility - ruminants
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.