Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 41 - 60 / 372

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Priorities for energy efficiency measures in agriculture
  Visser, C.L.M. de - \ 2013
  agrEE (Deliverable 3.2 ) - 19
  landbouw - landbouwsector - landbouwproductie - energie - energiegebruik - energiebesparing - maatregelen - europa - agriculture - agricultural sector - agricultural production - energy - energy consumption - energy saving - measures - europe
  This report provides research gaps and priorities for energy efficiency measures in agriculture across Europe, based on the analysis of the Coordination and Support Action AGREE (Agriculture & Energy Efficiency) funded by the 7th research framework of the EU (www.agree.aua.gr). The analysis from seven countries (Portugal, Netherlands, Germany, Denmark, Poland, Finland, Greece) shows the potential impact of different energy efficiency measures across Europe and research needs to improve energy efficiency. Potentials and constraints were identified for the categories: crop production, greenhouse production, animal housing and systems approaches.
  Teelt de grond uit prei; Projectrapportage 2009-2013
  Wijk, C.A.P. van; Verhoeven, J.T.W. ; Os, E. van; Wilms, J.A.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO pub. nr: 584 ) - 36
  teeltsystemen - hydrocultuur - preien - cultuur zonder grond - duurzaamheidscriteria - duurzame landbouw - proeven op proefstations - gewasbescherming - energiegebruik - waterkwaliteit - kosten-batenanalyse - cropping systems - hydroponics - leeks - soilless culture - sustainability criteria - sustainable agriculture - station tests - plant protection - energy consumption - water quality - cost benefit analysis
  De preisector heeft in normale productiejaren te maken met overproductie en lage prijsvorming. De teelt is in die jaren weinig rendabel. Daarnaast beseft de sector dat de teelt op termijn beperkt zou kunnen worden omdat zij niet voldoet aan de richtlijnen van de (Europese) wet-en regelgeving wat betreft emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (gbm’s). Daarom staat de prei sector voor de uitdaging of er voor prei “meerwaarde” is te creëren met een andere “schonere” productiewijze zoals prei geteeld uit de grond, waar de handel en consument ook een betere prijs voor betalen, of een andere “schonere” productiewijze die productiever en efficiënter is, waardoor tegen lagere kosten geteeld kan worden. Omdat de problematiek rond nutriënt en-en gbm’s emissie in meerdere buitenteelt sectoren speelt werd in 2009 een breed project Teelt de grond uit (Tdgu) gestart onder andere met het gewas prei. Dit programma had een looptijd van 4 jaar (2013). In dit rapport worden de resultaten van 4 jaar prei-onderzoek samengevat.
  Duurzaamheid van biobased producten uit plantaardige olie: energiegebruik en broeikasgasemissie
  Bos, H.L. ; Meesters, K.P.H. ; Corre, W.J. ; Conijn, J.G. ; Patel, M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - ISBN 9789461737045 - 52
  chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy - biodiesel - duurzaamheid (sustainability) - levenscyclusanalyse - plantaardige oliën - energiegebruik - broeikasgassen - biobased chemicals - biobased economy - biodiesel - sustainability - life cycle assessment - plant oils - energy consumption - greenhouse gases
  Dit boek gaat in op een vergelijking van producten uit natuurlijke olie. Drie oliegewassen zijn in de studie vergeleken: oliepalm, koolzaad en soja. Uit deze gewassen kan een veelheid van biobased producten gemaakt worden: biodiesel, polyol voor polyurethaan en harsen zijn in de studie als eindproduct omschreven. Voor alle onderzochte producten geldt, dat vervanging van een fossiel product door een vergelijkbaar biobased product leidt tot een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen en van het gebruik van fossiele energie.
  Kengetallen algenteelt in Bleiswijk: water, CO2, licht en energie
  Hemming, S. ; Voogt, W. ; Sapounas, A. - \ 2013
  algenteelt - glastuinbouw - watergebruik - energiegebruik - efficiëntie - meting - berekening - biobased economy - algae culture - greenhouse horticulture - water use - energy consumption - efficiency - measurement - calculation - biobased economy
  Poster met onderzoeksinformatie. Doel van dit onderzoek is het meten van alle input- en outputfactoren van een algenteelt in een kas gedurende een jaar en het berekenen van het jaarrond verbruik van water, CO2 en energie en de efficiëntie van het gebruik van de inputfactoren per geproduceerde hoeveelheid algen.
  Protocol Energiemonitor Glastuinbouw; Versie tot en met 2012
  Velden, N.J.A. van der - \ 2013
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI-nota 13-090 ) - 38
  kassen - glastuinbouw - energie - duurzaamheid (sustainability) - duurzame energie - energiegebruik - protocollen - methodologie - greenhouses - greenhouse horticulture - energy - sustainability - sustainable energy - energy consumption - protocols - methodology
  Het LEI voert jaarlijks de Energiemonitor Glastuinbouw uit waarin de stand van de indicatoren wordt vast gesteld. Bij deze monitor behoort een Protocol. In dit Protocol zijn de definities, de conceptuele methodiek, de gebruikte databronnen en de werkwijze vastgelegd. Dit betreft de periode 2000-2012.
  Bewaring aardappelen met koeling & ventileren
  Kamp, J.A.L.M. ; Montsma, M.P. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 22
  aardappelen - opslag - koudeopslag - energiegebruik - kunstmatige ventilatie - koelen - besparingen - aardappelopslagplaatsen - akkerbouw - potatoes - storage - cold storage - energy consumption - artificial ventilation - cooling - savings - potato stores - arable farming
  In de praktijk blijkt dat nogal wat telers de bewaring ondersteunen met koelapparatuur. Dit betreft vooral pootaardappelen (verlenging kiemrust), de lange bewaring van tafelaardappelen en fritesaardappelen. Dit resulteert in een hoger energieverbruik, maar wel in een betere kwaliteit bij aflevering. Aanvullend op het bestaande praktijknetwerk is er bij bewaarders behoefte aan meer inzicht in het energieverbruik van aardappelbewaring met een combinatie van ventilatie en koeling. Als doel van het project is geformuleerd: inventarisatie van energieverbruik in aardappelbewaarplaatsen met een combinatie van ventilatie en koeling; analyse van de verschillen en het doen van aanbevelingen ter verbetering van het energieverbruik.
  Economic and environmental analysis of energy efficiency measures in agriculture, Case Studies and trade offs
  Visser, C.L.M. de; Voort, M.P.J. van der; Stanghellini, C. ; Ellen, H.H. ; Klop, A. ; Wemmenhove, H. - \ 2013
  agrEE - 157
  landbouw - landbouw en milieu - energie - energiegebruik - efficiëntie - akkerbouw - gewasproductie - tarwe - aardappelen - katoen - rotaties - bedrijfssystemen - melkveehouderijsystemen - melkveehouderij - rundvleesproductie - pluimveehouderij - vleeskuikens - varkenshouderij - europa - glastuinbouw - agriculture - agriculture and environment - energy - energy consumption - efficiency - arable farming - crop production - wheat - potatoes - cotton - rotations - farming systems - dairy farming systems - dairy farming - beef production - poultry farming - broilers - pig farming - europe - greenhouse horticulture
  This report illustrates case studies with an in-depth analysis of the interactions of energy efficiency measures with farm economics and the environmental impact (GHG) of the measures across Europe. The analyses followed a common methodology considering the farm gate as the system boundary. Therefore, considerable energy use in the post-processing of agricultural products were only taken into account, when they can be assumed to be realized on the farm. The analyses of the energy use, economic and environmental effects follow an LCA approach taking into account all costs of the production, including those for machines according to the concept of “useful life” of the machines used. The environmental effects of energy saving were illustrated with the greenhouse gas emission effect of the energy efficiency measures. The case studies are only a selection of specific energy saving measures across Europe and therefore cannot be regarded as representative for all Europe. Nevertheless, they will help to understand constraints and opportunities for increased energy efficiency in agriculture, which can be used to translate to an agenda of practical action or applied research. The findings are valid sometimes only in the specific regional settings, sometimes they are of general validity.
  Country Report - The Netherlands, Stakeholder and Driver Analysis on Energy Efficiency in Agriculture
  Voort, M.P.J. van der; Schoorlemmer, H.B. ; Visser, C.L.M. de - \ 2013
  agrEE - 29
  landbouw - energie - efficiëntie - broeikasgassen - emissie - energiegebruik - landbouwproductie - stakeholders - nederland - agriculture - energy - efficiency - greenhouse gases - emission - energy consumption - agricultural production - stakeholders - netherlands
  The aim of this report is to present the drivers, stakeholders and barriers of the process of improvement of energy efficiency in Dutch agriculture. Based on the DESTEP-method the most important external factors for energy-efficiency in Dutch agriculture are analysed. The DESTEP method is a useful tool for a systematic analysis of external factors. It gives a broad analysis of macro factors that may impinge upon an organization's business and operations. DESTEP stands for: demographic, economic, social, technological, ecological and political.
  Groei in Het Nieuwe Telen : kennisbehoefte van vroege volgers
  Buurma, J.S. ; Smit, P.X. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156504 - 54
  glastuinbouw - teeltsystemen - kastechniek - cultuurmethoden - plantenontwikkeling - gewaskwaliteit - kennisoverdracht - energiegebruik - energiebesparing - optimalisatiemethoden - kwekers - nederland - greenhouse horticulture - cropping systems - greenhouse technology - cultural methods - plant development - crop quality - knowledge transfer - energy consumption - energy saving - optimization methods - growers - netherlands
  Bij de doorontwikkeling van Het Nieuwe Telen moeten teeltadviseurs, installateurs en ontwerpers een vertaalslag maken naar verbetering van de gewasgroei, vermindering van ziekte/uitval en lagere energiekosten. Zij richten zich nu vooral op de klimatologische kant van de techniek. De vroege volger zoekt vuistregels voor verdamping en vochtafvoer, waarmee hij zijn productie (kwaliteit en houdbaarheid) kan verbeteren.
  Sociaaleconomisch perspectief van de PAS : effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof
  Leneman, H. ; Michels, R. ; Veen, Mark van; Wielen, P. van der; Reinhard, A.J. ; Polman, N.B.P. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota 13-041) - 41
  natuurgebieden - natura 2000 - emissiereductie - stikstof - milieubeleid - beleidsevaluatie - intensieve veehouderij - energiegebruik - natural areas - natura 2000 - emission reduction - nitrogen - environmental policy - policy evaluation - intensive livestock farming - energy consumption
  De sociaaleconomische effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn tot 2030 op landelijke schaal overwegend neutraal tot positief. De PAS heeft een positief effect op de werkgelegenheid. De verdeling van de lusten en lasten geeft een divers beeld. Het energieverbruik op intensieve veebedrijven neemt als gevolg van de PAS toe. De PAS pakt neutraal uit voor de omvang van lokale en regionale voorzieningen . De PAS heeft geen invloed op de schadelijke effecten van stikstof voor de volksgezondheid; wel neemt de geurhinder af . De effecten van de PAS op het landschap en op ruimtelijke ontwikkelingen zijn tegengesteld en verschillend van aard.
  Quest II: reduction of co2 emissions of reefer containers
  Lukasse, L.J.S. ; Baerentz, M.B. ; Kramer, J.E. de - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 8
  zeetransport - containers - koeltransport - energiegebruik - energiebesparing - airconditioningsapparatuur - vervoerskwaliteit - voedselproducten - sea transport - containers - refrigerated transport - energy consumption - energy saving - air conditioners - transporting quality - food products
  This paper reports on the QuestTM II (QUality and Energy in Storage and Transport) development project run by Wageningen UR Food & Biobased Research, Maersk Line and Carrier Transicold. The aim of the Quest II development project was to improve the control of refrigerated marine container (reefer) units with the objective of maximizing energy efficiency in chilled mode operation without impairing produce quality. Lab testing research on produce quality revealed the limits by which deviations from the optimal transport temperatures are acceptable. Those limits were used in the design of the Quest II algorithm. Quest II control reduces energy consumption in chilled mode operation by 65% compared to non-Quest control. The savings are achieved by replacing continuous throttled compressor operation by an ON/OFF compressor control, and by automatically optimizing internal air circulation with heat load instead of continuous operation at maximum internal air circulation. Extensive produce quality research and hundreds of field trials reveal no adverse effect on produce quality while using the Quest II algorithm.
  Quest II produce quality research overview
  Lukasse, L.J.S. ; Harkema, H. ; Otma, E.C. ; Paillart, M.J.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 24
  zeetransport - containers - koeltransport - energiegebruik - energiebesparing - vervoerskwaliteit - voedselproducten - sea transport - containers - refrigerated transport - energy consumption - energy saving - transporting quality - food products
  The Quest II control algorithm (patent pending), developed by Wageningen UR Food & Biobased Research together with Maersk Line and Carrier Transicold, reduces the energy consumption of reefer containers by approx. 65% without impairing produce quality.
  Quest II in reefer containers : new climate control saves 65% energy in reefers
  Lukasse, L.J.S. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research
  zeetransport - containers - koeltransport - energiegebruik - energiebesparing - airconditioningsapparatuur - vervoerskwaliteit - voedselproducten - sea transport - containers - refrigerated transport - energy consumption - energy saving - air conditioners - transporting quality - food products
  A new climate control saves 65% energy in reefers by adjusting the internal air circulation to the actual heat load.
  Groene groei en natuurlijk kapitaal in de Nederlandse economie; Een uitwerking naar de agrifood- en recreatiesector
  Brouwer, F.M. ; Smits, M.J.W. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Natuurlijke hulpbronnen ) - 38
  economie van natuurlijke hulpbronnen - economische ontwikkeling - ecosysteemdiensten - hulpbronnengebruik - biobased economy - voedselproductie - consumentengedrag - energiegebruik - watergebruik - duurzaamheid (sustainability) - natural resource economics - economic development - ecosystem services - resource utilization - biobased economy - food production - consumer behaviour - energy consumption - water use - sustainability
  Dit rapport gaat voor enkele sectoren in de Nederlandse economie na hoe de relaties met natuurlijk kapitaal verlopen en of de beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal voor deze sectoren op termijn een beperkende factor kan worden.
  State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen (3) : kWh's besparen bij de circulatie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)272. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - energiegebruik - energiebesparing - optimalisatiemethoden - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - ventilation - energy consumption - energy saving - optimization methods
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met de huidige technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er t/m 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit derde artikel behandelt elektra besparen bij de circulatie.
  State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (1) : Energie-efficiëntie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)270. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - energie - energiegebruik - technische vooruitgang - luchtstroming - kratten - kwaliteitscontroles - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - energy - energy consumption - technical progress - air flow - crates - quality controls
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit eerste artikel behandelt het energieverbruik.
  Groei elektriciteitsconsumptie glastuinbouw : Hoe verder?
  Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld, Sectoren en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156429 - 60
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - energiegebruik - energiebehoeften - elektriciteit - opwekking van elektriciteit - warmtekrachtkoppeling - groei - onderzoek - kooldioxide - greenhouse horticulture - protected cultivation - energy consumption - energy requirements - electricity - electricity generation - cogeneration - growth - research - carbon dioxide
  De consumptie van elektriciteit door de glastuinbouw is de achterliggende jaren substantieel toegenomen Waarvoor de elektriciteit wordt gebruikt is onvoldoende bekend. Het LEI heeft in opdracht van PT en EZ het gebruik en de groei van de elektriciteitsconsumptie naar apparatuur in kaart gebracht. Bovendien is een kwalitatieve verkenning uitgevoerd naar het belang van de opties voor de verduurzaming van de elektriciteitsconsumptie. De basisinformatie is afkomstig van diverse databonnen maar vooral van ervaringsdeskundigen.
  Innovatie- en Democentrum Kas als Energiebron: Samenvattende eindrapportage periode 2007-2012
  Bakker, J.C. ; Dijkshoorn, A. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1224)
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - energiegebruik - energiebesparing - doelstellingen - kennisoverdracht - kastechniek - effecten - milieubeheer - opwekking van elektriciteit - greenhouse horticulture - protected cultivation - energy consumption - energy saving - objectives - knowledge transfer - greenhouse technology - effects - environmental management - electricity generation
  Het project Innovatie en Demonstratie Centrum Kas Als Energiebron is in 2005 gestart met de ontwerpwedstrijd “Kas als Energiebron” en is tot en met 2012 een van de belangrijke middelen geweest binnen het Programma Kas Als Energie Bron. Het doel van het Innovatie- en Democentrum was om katalysator te zijn voor technologische innovaties en de primaire focus lag daarmee op demonstreren van techniek en ontwikkelingen gericht op het terugdringen van het absolute fossiele energiegebruik. Gedurende de looptijd van het IDC is het accent iets verschoven van uitsluitend op technieken gekoppeld aan de gedachte van “netto Energie producerende kas”, naar de totale doelstelling van het energiebesparings- en efficiëntieonderzoek binnen het programma Kas als Energiebron. Naast het verzamelen van kennis, was kennisverspreiding een uitdrukkelijke taak. Door efficiënte inzet van middelen en verschuivingen van budget binnen de oorspronkelijke begroting kon de oorspronkelijke looptijd met één jaar worden verlengd tot en met 2012. Gedurende deze tijd heeft het IDC gefungeerd als een aandachtstrekker en stimulator rond energiezuinige en –leverende kassen én het “Nieuwe telen”.
  Bloembollensector goed bezig met energie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)266. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  tuinbouwbedrijven - bloembollen - energiegebruik - duurzame energie - gebruik - optimalisatiemethoden - market gardens - ornamental bulbs - energy consumption - sustainable energy - usage - optimization methods
  Doelstelling van de tweede ronde van de Meerjarenafspraak energie (MJA-e+) voor de bloembollen was om de energie-efficiëntie jaarlijks met 2,2% te verbeteren en om het aandeel duurzame energie in 2011 te hebben verhoogd tot 6,4%. Voortgang hierin wordt bijgehouden door de jaarlijkse Energiemonitor.
  Meerlagenteelt in de Praktijk : energie-efficiënter broeien 2012
  Wildschut, J. ; Promes, E.J.O. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 37
  bloembollen - tulpen - forceren van planten - energiegebruik - energiebesparing - meerlagenteelt - klimaatregeling - ventilatie - belichting - ornamental bulbs - tulips - forcing - energy consumption - energy saving - multi-layer cultivation - air conditioning - ventilation - illumination
  Doelstelling van het project ‘Meerlagenteelt in de praktijk’ is het ondersteunen van de ontwikkeling van meerlagenteelt (MLT) systemen waardoor het energieverbruik voor de broeierij drastisch afneemt. De werkwijze hierbij is enerzijds het demonstreren van de werking van de verschillende reeds ontwikkelde MLT-systemen op praktijkbedrijven en de hierbij gerealiseerde energiebesparingen, anderzijds het op deze bedrijven testen/verifiëren van toepassingen van recente resultaten van onderzoek naar verbeteringen van o.a. belichting en kasklimaat. Dit 3de jaar van het project Meerlagenteelt in de praktijk zijn weer meer broeiers betrokken waardoor er meer verschillende MLT-systemen vergeleken konden worden.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.