Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 243

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het Nieuwe Telen bij chrysant: Verkenning van energiebesparingsopties voor de chrysantenteelt
  Raaphorst, M. ; Kempkes, F. ; Corsten, R. ; Roelofs, T. ; Veld, P. de - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1042) - 48
  kassen - bloementeelt - chrysanten - chrysanthemum - modellen - energiebehoud - teeltsystemen - glastuinbouw - energiebesparing - geconditioneerde teelt - greenhouses - floriculture - chrysanthemums - chrysanthemum - models - energy conservation - cropping systems - greenhouse horticulture - energy saving - conditioned cultivation
  Het Nieuwe Telen (HNT) is een verzamelnaam voor verschillende methoden om energie te besparen in de glastuinbouw. In dit rapport is onderzocht welke methoden voor de chrysantenteelt interessant zijn. Er is gebruik gemaakt van een expertpanel en de rekenmodellen Kaspro en QMS.
  Warmte-overdrachtsprestaties van de OPAC106 warmtewisselaar
  Zwart, H.F. de; Janssen, H.J.J. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw GTB-1019) - 15
  kassen - klimaatregeling - luchtkwaliteit - milieubeheersing - warmtewisselaars - warmteuitwisseling - energiebehoud - kunstmatige ventilatie - koelen - glastuinbouw - kastechniek - greenhouses - air conditioning - air quality - environmental control - heat exchangers - heat exchange - energy conservation - artificial ventilation - cooling - greenhouse horticulture - greenhouse technology
  Zowel vanuit het oogpunt van een betere beheersbaarheid van het kasklimaat, als vanuit de toenemende behoefte aan laag temperatuur verwarmingssystemen zijn er de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen in warmtewisselaars voor de tuinbouw in gang gezet. Er zijn systemen die boven in de kas worden geplaatst en systemen die onderin zijn gesitueerd. Er zijn installaties met en luchtverdelingsslurven, maar ook systemen met een vrije uitblaas. Door de veelheid aan toepassingsgebieden zijn warmtewisselaars moeilijk onderling vergelijkbaar. In dit rapport zijn de warmte overdrachtprestaties van een nieuw type compacte warmtewisselaar bestudeerd, de OPAC106 warmtewisselaar met dwarsstroom ventilator.
  Energiebesparing op het agrarisch bedrijf : kansen voor verhoging energie-efficiency in de akkerbouw, vollegrondsgroenten en fruitteelt
  Kamp, J.A.L.M. ; Reeuwijk, P. van; Schoorl, F.W. ; Montsma, M.P. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Economie en management - 70
  energiebehoud - energiegebruik - fruitteelt - groenteteelt - akkerbouw - opslag - bewerking - nederland - energiebesparing - vollegrondsgroenten - energy conservation - energy consumption - fruit growing - vegetable growing - arable farming - storage - handling - netherlands - energy saving - field vegetables
  Doel van het ondezoek is om in eerste instantie het energieverbruik van de belangrijkste gewassen in de akkerbouw, vollegrondsgroenten en fruitteelt in kaart te brengen. Zowel van de teelt- als van de naoogstfase. Trends zijn beschreven die invloed hebben op het energieverbruik, energiebesparingsmogelijkheden in de naoogstfase zijn geïnventariseerd en is een indicatie gegeven van de grootte ervan en de bijbehorende investering alsmede de terugverdientijd.
  Expanding the exergy concept to the urban water cycle
  Leduc, W.R.W.A. ; Agudelo Vera, C.M. ; Rovers, R. ; Mels, A.R. - \ 2009
  In: SASBE 2009 Book of Abstracts of the 3rd CIB International Conference on Smart and Sustainable Built Environments, Delft, The Netherlands, 15-19 June 2009. - Delft, NL : Delft University of Technology - ISBN 9789052693729 - p. 101 - 101.
  waterbeheer - water - energiebronnen - watergebruik - stedelijke gebieden - duurzaamheid (sustainability) - energiebehoud - thermodynamica - steden - stedelijke planning - hydrologische cyclus - water management - water - energy sources - water use - urban areas - sustainability - energy conservation - thermodynamics - towns - urban planning - hydrological cycle
  Natural energy and water cycles are modified by metabolic profiles of the cities. The metabolic profile varies with the local resource availability and the level of technological development. To cope with this complexity, the concept of Exergy, based on Thermodynamic laws, and defined as the non-used fraction of energy, has been used to understand the energy cycle in the built environment. This will lead to new approaches towards urban planning and better resources use. This paper aims to find out if the exergy concept can be expanded to the water cycle defined as the use of the non-used water(-fraction). This way the cycle can be optimized and closed at a high efficiency level. In order to achieve this, we want to study to what extend the energy and water cycles are comparable, and how they can learn from each other in order to optimize their management.
  Energie meervoudig ruimtegebruik. Energie delen en uitwisselen met directie omgeving
  Vermeulen, Peter - \ 2009
  market gardens - greenhouses - energy consumption - farming systems - sustainability - cooperation - heat exchange - energy conservation - greenhouse horticulture
  Statusrapport Elkas en Fresnelkas : openbare rapportage
  Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Janssen, H.J.J. ; Toenger, S. ; Tuijl, B.A.J. van; Ruijs, M.N.A. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 300) - 34
  kassen - energie - energiebehoud - licht - kastechniek - energiebesparing - greenhouses - energy - energy conservation - light - greenhouse technology - energy saving
  In dit rapport worden de belangrijkste materialen en omzettingsmethoden, meetresultaten, aanvullende meetresultaten, economische kengetallen en een transitie scenario van de elektriciteit leverende kassen beschreven
  "Ways to energy saving in cucumber"
  Janse, Jan - \ 2009
  protected cultivation - energy conservation - cultural methods - vegetable growing - cucumbers - cucumis sativus - greenhouse horticulture - energy saving
  Klimaatneutrale biokas: Verticale luchtbeweging zorgt voor doorbraak (interview Peter van Weel)
  Janmaat, L. ; Weel, P.A. van - \ 2009
  Ekoland 29 (2009)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  biologische landbouw - gesloten systemen - energiebehoud - broeikasgassen - glastuinbouw - kastechniek - glasgroenten - systeeminnovatie - organic farming - closed systems - energy conservation - greenhouse gases - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouse vegetables - system innovation
  De afgelopen jaren heeft de glastuinbouw in Nederland stevig ingezet op nieuwe kasconcepten en vooral op 'de gesloten kas'. Bij het toepasen in de praktijk blijkt echter dat de investeringen en onzekerheden nog steeds te hoog zijn. Wel ontstaan er varianten op de gesloten kas, zoals de Aircokas
  Eindrapport "Haalbaarheid van directe elektriciteitsopwekking uit warmte met een thermo elektrische generator"
  Huibers, M.H. ; Jansen, R.M.C. - \ 2009
  Arnhem : KEMA/PPO - 41
  tuinbouw - teelt onder bescherming - warmte - energiebehoud - generatoren - elektriciteit - thermisch rendement - glastuinbouw - horticulture - protected cultivation - heat - energy conservation - generators - electricity - thermal efficiency - greenhouse horticulture
  In het in dit rapport beschreven onderzoek wordt gekeken of warmte beter benut kan worden door gebruik te maken van thermo elektrische generatoren (TEG). TEG's maken gebruik van het zogenaamde Seebeck effect om warmte direct te converteren in elektriciteit. De doelstelling van het in dit rapport beschreven onderzoek is om een eerste globaal inzicht te geven in de technische en economische haalbaarheid van de toepassing van TEG in de glastuinbouw
  Kijk in de kas : een interactieve leeromgeving over tuinbouw en energie
  Buwalda, F. ; Mark, C. van der; Swinkels, G.J. ; Zwart, H.F. de; Gastel, T. van; Burema, C. ; Kamminga, H. ; Kipp, J.A. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 247) - 64
  glastuinbouw - teeltsystemen - energiebehoud - voorlichting - internet - landbouwvoorlichting - greenhouse horticulture - cropping systems - energy conservation - extension - internet - agricultural extension
  Vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vraagt in de glastuinbouw om een omschakeling. De vertrouwde stookregels moeten daarbij grondig tegen het licht worden gehouden. Ervaringskennis die tuinders gebruiken bij het instellen van de klimaatregeling is gegroeid in een periode dat energie nog een stuk goedkoper was. Telers kunnen daarom maar heel beperkt op die kennis terugvallen. Het is dus belangrijk dat nieuwe ervaringskennis efficiënt wordt opgebouwd en gedeeld binnen de sector. De kennisinstellingen kunnen een rol spelen door ondersteunende berekeningen uit te voeren en achterliggende fysiologische en fysische principes uit te leggen. Het door LNV, PT en WUR-glastuinbouw gezamenlijk opgezette project Kijk in de Kas had tot doel om deze kennisuitwisseling via internet op een efficiënte en aansprekende manier voor de sector toegankelijk te maken. Het project is uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw in samenwerking met Reed Business, LetsGrow.com en verschillende telers, en teeltadviseurs. Uit een evaluatie na ruim een jaar ‘in de lucht’ te zijn geweest is gebleken dat bezoekers vooral waardering hadden voor de combinatie van weblogs, live grafieken en achtergrondkennis die werd aangeboden. Het project heeft telers aan het denken gezet over hun eigen klimaatregeling en heeft belangrijke ervaring opgeleverd over de mogelijkheden van kennisinteractie via internet. Bij toepassing van deze ervaring in eventuele vervolginitiatieven is een belangrijke uitdaging om de aangeboden boodschap nog beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de doelgroep
  ZonWindKas is echte potplantenkas
  Sleegers, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 2009 (2009)32. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  proeven op proefstations - kassen - innovaties - warmteopslag - energiegebruik - energiebehoud - glastuinbouw - kastechniek - station tests - greenhouses - innovations - heat retention - energy consumption - energy conservation - greenhouse horticulture - greenhouse technology
  De drie kassen van het Innovatie- en Demonstratiecentrum in Bleiswijk draaien al enkele maanden. De Flowdeck-tomatenkas is het zuinigst. De ZonWindKas is de enige sierteeltkas van de drie. Deze verbruikt op jaarbasis netto 7 m3 aardgasequivalenten per m². Een energiescherm zou de kas zuiniger maken
  Opnieuw leren telen met leds
  Dueck, T.A. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)jan. - p. 11 - 11.
  kunstmatige verlichting - energiebehoud - glastuinbouw - artificial lighting - energy conservation - greenhouse horticulture
  Led-verlichting kan energie besparen, maar zorgt ook voor een ander kasklimaat. Het licht geeft namelijk minder warmte af dan de reguliere assimilatielampen, warmte waarmee de tuinders rekening houden. Ook het sturen van de plantontwikkeling is anders met leds. Tuinders zullen dus opnieuw moeten leren telen
  Zuiniger tulp door eb en vloed
  Wildschut, J. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)jan. - p. 9 - 9.
  bloementeelt - tulpen - cultuurmethoden - energiebehoud - glastuinbouw - floriculture - tulips - cultural methods - energy conservation - greenhouse horticulture
  Tulpen groeien sneller in een eb- en vloedsysteem, waarbij de bol afwisselend wel en geen water krijgt. Een bosje tulpen komt zo sneller uit de kas, en kost minder energie
  Grootverbruiker heeft al veel bespaard
  Bakker, J.C. ; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)jan. - p. 5 - 5.
  energiebehoud - veehouderij - glastuinbouw - energy conservation - livestock farming - greenhouse horticulture
  De Nederlandse landbouw wil per jaar twee procent energie besparen. Geen punt waarschijnlijk voor de veehouderij. Voor de glastuinders die al veel hebben geïnvesteerd in energiebesparing zal het minder makkelijk zijn. “Snelle winst zit er niet meer in”, aldus Sjaak Bakker van Wageningen UR Glastuinbouw
  Het nieuwe telen : energiezuinig telen in geconditioneerde kassen
  Poot, Eric - \ 2009
  energy conservation - greenhouses - air conditioning - cultural methods - ornamental plants - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses - cogeneration
  De energieproducerende kas bij Hydro Huisman
  Zwart, Feije de - \ 2009
  greenhouses - protected cultivation - energy conservation - cogeneration - greenhouse horticulture - energy saving
  Anaerobic treatment as a core technology for energy, nutrients and water from source-separated domestic waste(water)
  Zeeman, G. ; Kujawa, K. ; Mes, T.Z.D. de; Graaff, M.S. de; Abu-Ghunmi, L.N.A.H. ; Mels, A.R. ; Meulman, B. ; Temmink, B.G. ; Buisman, C.J.N. ; Lier, J.B. van; Lettinga, G. - \ 2008
  Water Science and Technology 57 (2008)8. - ISSN 0273-1223 - p. 1207 - 1212.
  afvalwaterbehandeling - anaërobe afbraak - energiebehoud - fosfor - stikstof - verwijdering - scheiding - verzamelen - afvalwater - urine - nieuwe sanitatie - waste water treatment - anaerobic digestion - energy conservation - phosphorus - nitrogen - removal - separation - collection - waste water - urine - new sanitation - greywater - reactor
  Based on results of pilot scale research with source-separated black water (BW) and grey water (GW), a new sanitation concept is proposed. BW and GW are both treated in a UASB (-septic tank) for recovery of CH4 gas. Kitchen waste is added to the anaerobic BW treatment for doubling the biogas production. Post-treatment of the effluent is providing recovery of phosphorus and removal of remaining COD and nitrogen. The total energy saving of the new sanitation concept amounts to 200 MJ/year in comparison with conventional sanitation, moreover 0.14 kg P/p/year and 90 litres of potential reusable water are produced
  High-rate anaerobic wastewater treatment: diversifying from end-of the pipe treatment to resource oriented conversation techniques
  Lier, J.B. van - \ 2008
  Water Science and Technology 57 (2008)8. - ISSN 0273-1223 - p. 1137 - 1148.
  anaërobe behandeling - energie - terugwinning - afvalwaterbehandeling - afvalwater - energiebehoud - overzichten - technologie - anaerobic treatment - energy - recovery - waste water treatment - waste water - energy conservation - reviews - technology - uasb reactor - wastewaters - sewage
  Decades of developments and implementations in the field of high-rate anaerobic wastewater treatment have put the technology at a competitive level. With respect to sustainability and cost-effectiveness, anaerobic treatment has a much better score than many alternatives. Particularly, the energy conservation aspect, i.e. avoiding the loss of energy for destruction of organic matter, while energy is reclaimed from the organic waste constituents in the form of biogas, was an important driver in the development of such systems. Invoked by the present greenhouse alert, the energy involved is nowadays translated into carbon credits, providing another incentive to further implement anaerobic technology. Anaerobic conversion processes, however, offer much more than cost-effective treatment systems. Selective recovery of metals, effective desulphurization, recovery of nutrients, reductive detoxification, and anaerobic oxidation of specific compounds are examples of the potentials of anaerobic treatment. This paper presents a survey on the state of the art of full-scale anaerobic high-rate treatment of industrial wastewaters and highlights current trends in anaerobic developments.
  Energie ABC van de Nederlandse glastuinbouw
  Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 32
  teelt onder bescherming - energie - energiebehoud - innovaties - kassen - terminologie - glastuinbouw - energiebesparing - protected cultivation - energy - energy conservation - innovations - greenhouses - terminology - greenhouse horticulture - energy saving
  Dit naslagwerk bevat een overzicht van termen en hun betekenis, die gebruikt worden voor energiebehoud en innovaties in de glastuinbouw. De termen staan gerangschikt op alfabetische volgorde
  Towards model based adaptive control for the Watergy greenhouse : design and implementation
  Speetjens, S.L. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Gerrit van Straten, co-promotor(en): Hans Stigter. - S.l. : S.n. - ISBN 9789085049494 - 198
  kassen - gecontroleerde omgeving - milieubeheersing - watervoorziening - energiebehoud - automatische regeling - kastechniek - glastuinbouw - regelsystemen - optimale controle - greenhouses - controlled atmospheres - environmental control - water supply - energy conservation - automatic control - greenhouse technology - greenhouse horticulture - control systems - optimal control
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.