Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 197

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  "Versmering kan erger zijn dan verdichting"; interview met Bert Vermeulen
  Dwarswaard, A. ; Vermeulen, G.D. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)26 december. - ISSN 1571-5558 - p. 14 - 15.
  landbouwtechniek - uitrusting - benodigde machines - grondbewerking - bodemstructuur na grondbewerking - bodemverdichting - trekkers - gewicht - akkerbouw - bloembollen - agricultural engineering - equipment - machinery requirements - tillage - tilth - soil compaction - tractors - weight - arable farming - ornamental bulbs
  De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze negende aflevering staat de relatie tussen machines en grond centraal. Onderzoeker Bert Vermeulen van Plant Research International uit Wageningen schetst een genuanceerd beeld van bodemverdichting.
  Palletkist met een golfbodem bespaart energie
  Wildschut, J. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)297. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  bloembollen - opslag - ventilatie - palletkisten - energiebesparing - uitrusting - ornamental bulbs - storage - ventilation - pallet boxes - energy saving - equipment
  Bij het drogen en bewaren van bloembollen in palletkisten bepalen het vermogen, de eigenschappen van de ventilator en de totale weerstand die luchtstroom ondervindt de luchtopbrengst van de ventilator in de systeemwand. Een onderdeel van die totale weerstand is de geperforeerde bodemplaat van de palletkist.
  Waterstof maken van etensresten : Wageningen UR Food & Biobased Research
  Claassen, Pieternel - \ 2013
  hydrogen - biofuels - innovations - research projects - biobased economy - equipment - public-private cooperation - Netherlands
  Simultaneous sulfate reduction and metal precipitation in an inverse fluidized bed reactor
  Villa Gomez, D.K. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Piet Lens, co-promotor(en): Karel Keesman. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789461737410 - 194
  wervelbedden - uitrusting - sulfaatreductie - chemische precipitatie - metalen - fluidized beds - equipment - sulfate reduction - chemical precipitation - metals
  Inventarisatie emissies en geluidsoverlast van mestbewerkingsinstallaties en eventuele maatregelen
  Buisonjé, F.E. de; Melse, R.W. ; Mosquera Losada, J. ; Verdoes, N. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 703) - 30
  mestverwerking - emissie - ammoniak - stankemissie - broeikasgassen - geluid - geluidshinder - fijn stof - uitrusting - manure treatment - emission - ammonia - odour emission - greenhouse gases - noise - noise pollution - particulate matter - equipment
  In this report the knowledge on emissions and noise from manure treatment techniques is summarized.
  Slimmer CO2-doseren, levert de teler veel op : moderne tools helpen bij beslissingen
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)8. - p. 20 - 21.
  glastuinbouw - groenten - kasgewassen - kooldioxide - selectieve toediening - dosering - uitrusting - besluitvorming - gebruiksefficiëntie - greenhouse horticulture - vegetables - greenhouse crops - carbon dioxide - selective application - dosage - equipment - decision making - use efficiency
  Zo lang de WKK toch draaide voor de teruglevering van stroom, was de CO2- voorziening geen punt van discussie. Maar die tijd is voorbij. Als je voor CO2 moet betalen, komt de vraag op: kan het niet wat minder? Maar eigenlijk is dat de verkeerde benadering. Niet minder doseren, maar slimmer. En waarschijnlijk kom je dan toch uit op een lager verbruik.
  Onderzoek naar de affecten van de aanleg van damwanden en grondverdichting op tandwalvissen in het Dolfinarium Harderwijk
  Haan, D. de - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C020/13) - 62
  dammen - uitrusting - zeezoogdieren - dierentuindieren - simulatie - diergedrag - dierenwelzijn - geluiden - veluwe - walvissen - oscillatie - dams - equipment - marine mammals - zoo animals - simulation - animal behaviour - animal welfare - sounds - veluwe - whales - oscillation
  Voor het vaststellen van de effecten van de aanleg van damwandinstallaties en grondverdichting als onderdelen van het grootschalig bouwplan Waterfront Harderwijk van de gemeente Harderwijk werden op vijf verschillende locaties van het bouwplan installaties gesimuleerd en de geluidseffecten daarvan in vier verschillende bassins op het terrein van het dolfinarium simultaan gemeten. Het onderzoek naar de effecten van het trilgeluid was beperkt tot de bassins waar bruinvissen en tuimelaars werden gehouden. Omdat er tijdens de proeven sterke reacties van haaien en roggen in het roggenbasin werden waargenomen, zijn in dit rapport enkele mitigerende maatregelen voor deze diersoorten opgenomen.
  Energieopslag maakt duurzame energie voorspelbaar
  Terbijhe, A. ; Verbruggen, T. ; Veth, J. de; Pukala, P. - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. ACRRES - 68
  duurzame energie - opslag - energie - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - proeven op proefstations - accu's - uitrusting - windenergie - zonne-energie - sustainable energy - storage - energy - cost benefit analysis - profitability - station tests - batteries - equipment - wind power - solar energy
  De verdiencapaciteit van de WindAccu zit in de electriciteitsmarkt (APX/ENDEX en PV/Onbalans) en transportvoordeel of besparing op energiebelasting, afhankelijk van de situatie. Er zijn 2 cases uitgewerkt in dit rapport. Het eerste betreft het akkerbouwbedrijf van familie de Jong, met zonpv en wind, de ander de onderzoekslocatie van Wageningen UR in Lelystad. Na een grondige analyse van de (markt) mogelijkheden is de conclusie helaas de volgende. Batterijen voor opslag van elektrische energie zijn zonder uitzondering nog te duur om zonder aanvullende inkomsten rendabel te zijn. Stel dat de kostendaling die zich in de PV-sector heeft voorgedaan, exemplarisch is voor de kostendaling van batterijen, dan is er voldoende verdiencapaciteit in de electriciteitsmarkt en kostenbesparing om bij de juiste randvoorwaarden duurzame energie rendabeler te maken.
  Factfinding dropkeel tbv refit Tridens (vanuit visserij onderzoek perspectief)
  Veenstra, F.A. ; Fassler, S.M.M. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C074/11) - 39
  onderwaterakoestiek - uitrusting - schepen - aquatische ecosystemen - monitoring - visserijbeheer - underwater acoustics - equipment - ships - aquatic ecosystems - monitoring - fishery management
  Het gebruik van onderwater acoustics wordt steeds belangrijker in de komende jaren. Steeds vaker wordt het hele ecosysteem in overweging genomen in het proces van het vaststellen van duurzame exploitatieniveaus voor vissoorten. Zo´n ´ecosysteem-benadering´ in het visserijbeheer zal sterk afhankelijk zijn van surveys die het hele ecosysteem onderzoeken, van plankton onder aan de voedselketen tot vis en andere marine predatoren aan de top daarvan. Akoestische methoden kunnen hierin voorzien, want daarmee kunnen in korte tijd grote zeegebieden intensief worden onderzocht. Gebruik van verschillende frequenties helpt om organismen in het echogram te identificeren en moderne kwantitatieve multi-beam echosounders kunnen een groot watervolume scannen. Momenteel loopt Nederland achter bij andere landen voor wat betreft het gebruik van hydro-akoetische apparatuur en technieken. De onderzoeksschepen van Noorwegen, Ierland, Frankrijk en Schotland zijn al uitgerust met 4-6 verschillende akoestische frequenties, waardoor gemakkelijk en betrouwbaard vis kan worden geïdentificeerd. Daarnaast zijn multi-beam echosounders, die per seconde tot 500 akoestische signalen uitzenden in gebruik op o.a. de Noorse ´G.O. Sars´. Dergelijke apparatuur is onmisbaar als het hele ecosysteem moet worden onderzocht. In 2012 zal een mogelijke refit plaatsvinden van de Tridens. Ter onderbouwing van 'nut en noodzaak' om bij deze refit ook dit schip met een dropkeel uit te rusten (een dropkeel is een stalen druppelvormige constructie die tot enkele meters onder het schip kan worden uitgeschoven en die plaats biedt aan meerdere transducers en een multibeam echosounder tegelijkertijd), heeft IMARES naar aanleiding van een helpdeskvraag van de afdeling AKV van het Ministerie van EL&I van 17-20 mei 2011 een technische factfinding missie naar Noorwegen georganiseerd. In dit rapport wordt hiervan verslag gedaan.
  Proefbedrijf faciliteiten
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV
  proefbedrijven - landbouwkundig onderzoek - bodemtypen - faciliteiten en installaties - professionele dienstverlening - uitrusting - pilot farms - agricultural research - soil types - facilities and structures - professional services - equipment
  De business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO AGV) is dé partner als het gaat om praktijkgericht onderzoek en innovaties. Resultaten uit strategisch en fundamenteel onderzoek worden door ons praktijk- en toepassingsrijp gemaakt. Daarmee positioneren wij ons als brug tussen wetenschap en praktijk. Wij ontwikkelen en leveren nieuwe, direct toepasbare kennis en passen deze toe in samenwerking met onze partners. Dit zijn ondernemers of instituten die werkzaam zijn in de agrarische sector. Het werkveld is de akkerbouw, vollegrondsgroenten en multifunctionele landbouw.
  Monovergisting op boerderijniveau
  Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Timmerman, M. - \ 2010
  Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - varkensmest - mestvergisting - biogas - proefboerderijen - proefbedrijven - installatie - uitrusting - biobased economy - pig farming - pig manure - manure fermentation - biogas - experimental farms - pilot farms - installation - equipment - biobased economy
  De laatste jaren heeft mestvergisting in Nederland een grote vlucht genomen. Er worden steeds meer mestvergistinginstallaties gebouwd en veehouders beseffen meer en meer de energetische waarde van de aanwezige mestvoorraad. Grote co-vergistinginstallaties zijn echter voor veel veehouders geen optie, omdat ze erg groot moeten zijn om economisch rendabel te draaien. De vraag naar kleinschalige mestvergisters wordt daardoor steeds groter. Op Varkensproefbedrijf Sterksel heeft men daarom een minivergister en een minigasturbine geplaatst. Ook een mini-wkk zal worden geplaatst. Door de lage onderhoudskosten is de minigasturbine al op lage vermogens rendabel. De minivergister wordt doorontwikkeld om de uitspoeling van bacteriën te verminderen, waardoor de verblijftijd verkort kan worden, waardoor een kleinere (en dus goedkopere) vergister kan volstaan. Bij een minibiogasinstallatie, gecombineerd met een minigasturbine of mini-wkk is het niet noodzakelijk om coproducten te kopen en is het concept meer gericht op het energetisch gesloten maken van het varkensbedrijf.
  Final report on household and institutional biogas : technical performance & economic potential
  Anonymous, - \ 2010
  Nairobi : Carbon Africa - 17 p.
  biobased economy - biogas - organisch afval - kenya - uitrusting - gistingstanken - economische haalbaarheid - opbrengsten - biobased economy - biogas - organic wastes - kenya - equipment - digesters - economic viability - yields
  This report gives an overview of the technical performance for the ARTI compact biogas system in Nairobi and of the potential economic savings therein, and provides a preliminary analysis of the “gas for cash” business concept in Kenya.
  Speciale lens zet zonnestraling om in hoogwaardige warmte : tweede generatie energieproducerende kassen in aantocht - interview met Piet Sonneveld
  Kierkels, T. ; Sonneveld, P.J. - \ 2008
  Onder Glas 2008 (2008)6/7. - p. 86 - 87.
  kassen - zonne-energie - uitrusting - energieomzetting - elektriciteit - fotovoltaïsche cellen - innovaties - glastuinbouw - duurzame energie - greenhouses - solar energy - equipment - energy conversion - electricity - photovoltaic cells - innovations - greenhouse horticulture - sustainable energy
  Energieproducerende kassen van de eerste generatie kennen een belangrijk nadeel. De geproduceerde energie (warmte) is laagwaardig en daarom beperkt bruikbaar. Wageningen UR Glastuinbouw werkt samen met partners aan de tweede generatie. Die zet zonnestraling, die de plant toch niet gebruikt om in elektriciteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende principes: Fresnellenzen, regelbare lamellen en speciale folies
  Toezicht op minimum maaswijdte
  Machiels, M.A.M. ; Marlen, B. van; Densen, W.L.T. van - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C001/08) - 16
  visserij - vis vangen - uitrusting - vistuig - netten - regelingen - wetgeving - bemonsteren - Nederland - fisheries - fishing - equipment - fishing gear - nets - regulations - legislation - sampling - Netherlands
  De vangst en sterfte van vis wordt hoofdzakelijk bepaald door de maaswijdte (of maasopening) in de kuil van het gebruikte visnet. Meting van maaswijdte is niet eenvoudig en de huidige regelgeving is aan kritiek onderhevig. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw meetprotocol en meetinstrument. De visserij op tong met 80 mm en een minimummaat van 24 cm is gevoelig voor een juiste vaststelling van de maaswijdte van de kuil. Dit rapport behandelt statistische en juridische aspecten van de huidige regelgeving en de eventuele invoering van de nieuwe OMEGA-maaswijdtemeter.
  Gerichte visserij op wolhandkrab in het IJsselmeer, een onderzoek naar vangstmethoden en bijvangsten
  Leijzer, T.B. ; Aarts, G.M. ; Kampen, J. van - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C088/08) - 27
  visserij - vis vangen - krabben (schaaldieren) - decapoda - vistuig - uitrusting - netten - bijvangst - fisheries - fishing - crabs - decapoda - fishing gear - equipment - nets - bycatch
  Vissers van het IJsselmeer hebben eind 2007; begin 2008 een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit en bijvangsten van een gerichte visserij op wolhandkrab met behulp van aangepaste fuiken.
  Ontwikkeling van een monstertuig voor bestandsopnames van mesheften
  Craeymeersch, J.A.M. ; Stralen, M.R. van; Wijsman, J.W.M. ; Kesteloo, J.J. ; Perdon, K.J. ; Mesel, I.G. de - \ 2007
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C084/07) - 25
  schaal- en schelpdierenvisserij - schaaldieren - ensis - kustwateren - visbestand - visstand - inventarisaties - monstertrekkers - uitrusting - shellfish fisheries - shellfish - ensis - coastal water - fishery resources - fish stocks - inventories - samplers - equipment
  Ten behoeve van het beleid voor de visserij inventariseert Wageningen IMARES in opdracht van het ministerie van LNV sinds 1995 jaarlijks de verspreiding en het bestand van een aantal schelpdieren in de Nederlandse kustzone. De laatste jaren is de aandacht vooral op mesheften komen te liggen. De daarbij gebruikte monstertuigen zijn echter niet geschikt voor een goede inventarisatie van mesheften, omdat deze dieren veel dieper in het sediment voorkomen dan de bemonsterde diepte (7910cm). Daardoor is het niet mogelijk een goed en kwantitatief beeld te krijgen van de bestandsdynamiek, de visserijdruk of de relatie tussen mesheften, vissers en vogels.
  Groene energie uit koeienmest : mestvergisten is pas interessant bij 130 tot 150 melkkoeien en co-vergisting
  Booij, A. - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)7. - ISSN 0168-7565 - p. 60 - 61.
  melkveehouderij - dierlijke meststoffen - verwerking - fermentatie - gistingstanken - economische haalbaarheid - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - uitrusting - mestverwerking - mestvergisting - biobased economy - energieproductie in de landbouw - dairy farming - animal manures - processing - fermentation - digesters - economic viability - farm management - farm results - equipment - manure treatment - manure fermentation - biobased economy - agricultural energy production
  In 6 verschillende scenario's zijn de kosten, opbrengsten en terugverdientijd van een mestvergistingsinstallatie berekend, waarbij de grootte van de vergister en de hoeveelheid energierijke toevoegstof, zoals mais, varieerde
  Er zit toekomst in de gesloten kas
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen 2005 (2005)18. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
  gesloten systemen - teelt onder bescherming - klimaatregeling - warmtepompen - kooldioxide - gewasopbrengst - duurzaamheid (sustainability) - uitrusting - glastuinbouw - closed systems - protected cultivation - air conditioning - heat pumps - carbon dioxide - crop yield - sustainability - equipment - greenhouse horticulture
  Nadat in proeven van het PPO in Naaldwijk was aangetoond dat telen in een gesloten kas de productie met meer dan 20 procent kan verhogen, zetten de ondernemers van pruimtomtatenbedrijf Themato in Berkel en Rodenrijs zo'n kas op. Onderzoekers van PPO volgen de verrichtingen van de gesloten kas op de voet en zien de toekomst van deze kas met vertrouwen tegemoet
  Nieuw proces maakt continue extractie mogelijk : eerste installatie binnen twee tot vijf jaar op de markt
  Groote, Y. de; Giezen, F.E. - \ 2004
  Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 5 (2004)6. - ISSN 1570-6907 - p. 30 - 32.
  extractie - verwerking - uitpersing - reologie - fysica - uitrusting - mengapparaten - voedseltechnologie - productieprocessen - extraction - processing - extrusion - rheology - physics - equipment - agitators - food technology - production processes
  Een Europees consortium van bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelde binnen het EU-project C-REX een nieuw proces voor het continu extraheren van waardevolle of ongewenste stoffen uit grondstoffen. Een patentaanvraag is door Agrotechnology & Food Innovations uit Wageningen ingediend
  Verder op zoek naar een wildredder: verdiepend onderzoek naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van een nieuwe wildredder
  Bruin, B.M.H. de; Damminga, D.J. ; Walle, T. van der; Wiersma, E.R. - \ 2004
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 201) - ISBN 9789067547826 - 60
  limosa limosa - vogels - agrarische bedrijfsvoering - uitrusting - detectors - reddingsmiddelen - wildbescherming - bedreigde soorten - nederland - weidevogels - limosa limosa - birds - farm management - equipment - detectors - safeners - wildlife conservation - endangered species - netherlands - grassland birds
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.