Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 52

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Economie van summerfeeding en beweiding vergeleken [Koe & Wij]
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
  melkveehouderij - melkkoeien - weiden - begrazing - zomerstalvoedering - economische analyse - agrarische bedrijfsvoering - voedering - melkveebedrijven - dairy farming - dairy cows - pastures - grazing - zero grazing - economic analysis - farm management - feeding - dairy farms
  Tijdens de bijeenkomst van de groep Grote koppel op 12 juni 2007 zijn de vergelijkende cijfers besproken van klanten van Accon-AVM. Bedrijfsadviseur Lubbert van Dellen gaf toelichting op de verschillen tussen weiders en opstallers
  Registratie robotbezoek en voeding [Koe & Wij]
  Harbers, J. ; Groeneveld, L. ; Nistelrooy, J. van - \ 2007
  melkveehouderij - melkkoeien - voedering - opname (intake) - weiden - begrazing - robots - melkproductie - dairy farming - dairy cows - feeding - intake - pastures - grazing - robots - milk production
  Melkveehouders Johan Harbers, Leen Groeneveld en Jan van Nistelrooy uit de AMS groep hebben het voortouw genomen bij de analyse van de voedingsregistraties. Hoewel de drie heren, maar ook de rest van de groep het moeilijk vonden om harde conclusies te verbinden aan de analyseresultaten, is er toch een aantal trends waargenomen
  Weide / opstal-ervaringen zomer 2007 groep AMS [Koe & Wij]
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
  melkveehouderij - melkkoeien - weiden - begrazing - stallen - voedering - melkproductie - melkveebedrijven - dairy farming - dairy cows - pastures - grazing - stalls - feeding - milk production - dairy farms
  De ervaringen van een aantal melkveehouders worden in deze publicatie besproken. Wat viel tegen en wat viel mee in de afgelopen zomer (2007) m.b.t. het beweiden van de koeien? Het waren zeer wisselende ervaringen: sommige veehouders waren tevreden, terwijl anderen veel problemen hebben ondervonden. Blauwtong was hierbij vooral in het zuiden van Nederland een van de problemen. Vooral het wisselende weer had een storende invloed op de beweiding. Positief was het hoge grasaanbod
  Knelpunten en oplossingen Praktijkgroep Kleine Huiskavel [Koe & Wij]
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
  melkveehouderij - melkkoeien - weiden - begrazing - melkproductie - voedering - bijvoeding - agrarische bedrijfsvoering - melkveebedrijven - verkaveling - dairy farming - dairy cows - pastures - grazing - milk production - feeding - supplementary feeding - farm management - dairy farms - land parcelling
  Twee weideseizoenen heeft het project Koe & Wij inmiddels achter de rug. Hoe is het de deelnemers in de vier praktijkgroepen de afgelopen twee jaren vergaan? Hebben ze gezamenlijk oplossingen gevonden voor de benoemde knelpunten in hun praktijkgroep? Hebben ze die oplossingen ook al in de dagelijkse praktijk toegepast? Allemaal vragen waar per groep antwoord op wordt gegeven in een serie van vier publicaties. In dit eerste deel aandacht voor de praktijkgroep Kleine Huiskavel
  Knelpunten en oplossingen Praktijkgroep Hoge Productie (Koe & Wij)
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
  melkveehouderij - melkkoeien - weiden - begrazing - melkproductie - voedering - weer - melkveebedrijven - dairy farming - dairy cows - pastures - grazing - milk production - feeding - weather - dairy farms
  Het project Koe & Wij heeft inmiddels twee weideseizoenen achter de rug. Hoe is het de deelnemers in de vier praktijkgroepen de afgelopen twee jaren vergaan? Hebben ze gezamenlijk oplossingen gevonden voor de benoemde knelpunten in hun praktijkgroep? Hebben ze die oplossingen ook al in de dagelijkse praktijk toegepast? Allemaal vragen waar per groep antwoord op wordt gegeven in een serie van vier publicaties. In dit derde deel aandacht voor de praktijkgroep Hoge Productie
  Knelpunten en oplossingen Praktijkgroep Grote Koppel
  Durksz, D.L. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group - 3
  melkveehouderij - melkveebedrijven - melkkoeien - weiden - begrazing - graslandbeheer - voedering - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy farms - dairy cows - pastures - grazing - grassland management - feeding - farm management
  Het project Koe & Wij heeft inmiddels twee weideseizoenen achter de rug. Hoe is het de deelnemers in de vier praktijkgroepen de afgelopen twee jaren vergaan? Hebben ze gezamenlijk oplossingen gevonden voor de benoemde knelpunten in hun praktijkgroep? Hebben ze die oplossingen ook al in de dagelijkse praktijk toegepast? Allemaal vragen waar per groep antwoord op wordt gegeven in een serie van vier publicaties. In dit vierde en laatse deel aandacht voor de praktijkgroep Grote Koppel
  Voeropname en eettijd goed te sturen : onderzoek naar vermindering verenpikken bij jonge leghennen
  Krimpen, M.M. van - \ 2007
  De Pluimveehouderij 37 (2007)2. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  pluimveehouderij - passagetijd - voedering - verenpikken - legresultaten - onderzoek - poultry farming - transit time - feeding - feather pecking - laying performance - research
  Onderzoek naar het terugbrengen van verenpikken bij jonge hennen kijkt of een langere voedertijd een oplossing is, zonder dit ten koste te laten gaan van de legprestaties. Verslag van een onderzoek in de eerste acht weken van de legperiode, uitgevoerd door de WUR
  De voedselsituatie voor gruttokuikens bij agrarisch mozaïekbeheer
  Kleijn, D. ; Dimmers, W.J. ; Kats, R.J.M. van; Melman, T.C.P. ; Schekkerman, H. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1487) - 50
  limosa limosa - voedering - natuurbescherming - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - overleving - ruimtelijke variatie - nederland - voedingsecologie - weidevogels - agrarisch natuurbeheer - limosa limosa - feeding - nature conservation - farm management - grassland management - survival - spatial variation - netherlands - feeding ecology - grassland birds - agri-environment schemes
  Mozaiekbeheer blijkt niet te leiden tot de gewenste verhoging van overleving bij grutto's. In dit rapport is onderzocht wat de vegetatiesamenstelling van de graslanden is en wat het aanbod aan ongewervelden voor weidevogels in die percelen is. Het blijkt dat kruidenrijke, schrale percelen een goede vegetatiestructuur gedurende de gehele kuikenperiode hebben; terwijl de ongewervelden in mei hoger is dan in juni
  Tibiale dyschondroplasie bij kalkoenen: Vijfde proef: geen effect langzame begingroei.
  Veldkamp, T. ; Voorst, S. van - \ 2007
  De Pluimveehouderij 33 (2007)48. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 17.
  pluimvee - kalkoenen - dierziekten - bewegingsstoornissen - dyschondroplasie - voedering - voedingsrantsoenen - onderzoeksprojecten - poultry - turkeys - animal diseases - movement disorders - dyschondroplasia - feeding - feed rations - research projects
  Vier onderzoeksinstituten in Schotland, Duitsland, Zwitserland en Nederland doen in EU-verband onderzoek naar bewegingsstoornissen bij kalkoenen. Nederland richt zich in zes proeven op de effecten van fokkerij en management op de ontwikkeling van tibiale dyschondroplasie (TD). In de vijfde proef is gekeken naar het effect van voersturing (sturing van het lichaamsgewicht). In dit artikel de bevindingen
  Weinig eiwit nodig in rantsoen met graan
  Klop, A. ; Plomp, M. - \ 2007
  Ekoland 27 (2007)1. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - voedering - voedingsrantsoenen - diergezondheid - graansoorten - tarwe - maïs - melkproductie - vetten - eiwitten - voeropname - melksamenstelling - biologische landbouw - dairy farming - feeding - feed rations - animal health - cereals - wheat - maize - milk production - fats - proteins - feed intake - milk composition - organic farming
  Informatie uit onderzoek naar langetermijneffecten van gemalen tarwe als krachtvoervervanger. Veel voer van eigen bedrijf of eigen regio is een streven van veel biologische melkveehouders. Daarbij kunnen granen als krachtvoervervanger een belangrijke rol spelen. Bij goede opbrengsten kan zelf graan telen financieel aantrekkelijk zijn. Maar hoeveel graan kun je voeren zonder problemen met diergezondheid en eiwitvoorziening? Praktijkcentrum Aver Heino zocht naar de grenzen
  Optimaal en efficient voeren van mosselbroed in een nursery
  Hiele, T.M. van der - \ 2007
  Yerseke : IMARES (Intern rapport / Wageningen, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES) nr. 07.009) - 51
  mytilus edulis - mosselteelt - voedering - viskwekerijen - mytilus edulis - mussel culture - feeding - fish farms
  Stage verslag van een student van de hogeschool Zeeland, opleiding aquatische Ecotechnologie. Bij dit onderzoek is gekeken naar optimaal en efficient voeren van mosselbroed in een nursery. Geconcludeerd wordt dat de beste manier om mosselbroed in een nursery te voeren is door de algen toe te dienen in concentraties die gelijk zijn aan de pseudofaecesdrempel. Voeren in concentraties boven de pseudofaecesdrempel is verspilling van kostbaar gekweekte algen en draagt niet bij tot een snellere groei. Dit rapport laat zien dat Chaetoceros spp. een betere groei geeft dan Skeletonema costatum. Experimenten met andere algensoorten en combinaties van algen? soorten moeten uitwijzen welke soort of mix de beste groei geeft.
  Onderzoek naar een optimaal algendieet voor kunstmatig gekweekte mossellarven (Mytilus edulis)
  Marteijn, E.H. - \ 2007
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES) nr. 07.008) - 73
  mytilus edulis - mossels - mosselteelt - algen - voedering - mytilus edulis - mussels - mussel culture - algae - feeding
  Om tekorten aan mosselzaad aan te vullen hebben mosselvissers zaad geïmporteerd uit Ierland en zijn er mosselzaadinvanginstallaties uitgehangen. Een andere oplossing om het tekort aan te vullen is het kunstmatig kweken van mosselen. Het voedselaanbod bestaat uit fytoplankton, namelijk flagellaten en diatomeeën. Het doel van een hatchery is een hoge groeisnelheid met een hoog overlevingspercentage zien te bereiken
  Graan voeren aan melkvee : effecten op voeropname, productie en diergezondheid
  Klop, A. ; Plomp, M. - \ 2006
  Wageningen : Wageningen UR, Animal Sciences Group - 7
  melkveehouderij - biologische landbouw - melkkoeien - voedering - graan - graaneiwit - eiwitgehalte - tarwe - dairy farming - organic farming - dairy cows - feeding - grain - cereal protein - protein content - wheat
  In de praktijk willen biologische melkveehouders wel graan verbouwen en voeren als er maar geen extra (duur) eiwit uit krachtvoer tegenover hoeft te staan. Uit onderzoek blijkt dat dit niet nodig is. In dit rapport verslaglegging van voederproeven uitgevoerd op praktijkcentrum Aver Heino waarin de mogelijkheden zijn onderzocht van graan voeren in combinatie met een beperkte eiwitvoorziening.
  Dynamics of livestock development in Gujarat, India: experiences of an Indian NGO
  Patil, B.R. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Herman van Keulen, co-promotor(en): Henk Udo; J.B. Schiere. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045304 - 158
  veehouderij - india - melkveehouderij - gemengde landbouw - landbouwkundig onderzoek - landbouwontwikkeling - experimenteel veldonderzoek - kruisingsfokkerij - voedering - diervoedering - modellen - bedrijfssystemenonderzoek - livestock farming - india - dairy farming - mixed farming - agricultural research - agricultural development - field experimentation - crossbreeding - feeding - animal feeding - models - farming systems research
  Keywords:    Agricultural R&D, field experimentation, crossbreeding, dairy, feeding technologies, mixed farming, farming systems research, modelling.

  Smallholder mixed crop livestock systems continue to be a dominant agricultural production system in many developing countries, includingIndia. Dairy farming is part and parcel of many such systems, and it is often seen as an important livelihood option to increase household income and to therefore contribute to poverty alleviation in rural areas. As a result, substantial efforts in agricultural R&D have been directed towards design of new technologies for smallholder dairy farming. Variable success in technology transfer has clearly shown that adoption is context-specific, related to the physical and socio-economic environment, access of farmers to resources, access to information and personal attitudes. A series of concepts and methods were developed to incorporate these considerations, and to replace narrow technology-driven approaches by broader ones such as Farming Systems Research (FSR).

  This thesis describes and analyses experiences of BAIF, an Indian NGO, with the use of FSR methodology in livestock development programmes inGujarat,India. The objectives were to identify criteria and methodologies for selection of appropriate livestock technologies for farm level, and to identify differences in the methods of selection of appropriate technology. Section 1 describes the variation in livestock production systems inIndiain general and in Gujarat-state. Livestock comprises defined and undefined breeds of cattle and buffalo. Total livestock population increased annually by over 1% in the last four decades, with buffalo and goat populations increasing faster than cattle. This section also gives background to the BAIF organization and to FSR methodologies. Section 2 more specifically describes theGujaratresearch area with agro-ecological zone-wise information on animal breeds, herd composition, feed resources, crops, and trends in seasonal availability of feed as derived from transects, Participatory Rural Appraisals, and mapping. Constraint analysis and modelling indicated limited genetic potential of the local breeds and shortage of feed resources, both quantitatively and qualitatively, as major constraints for livestock development. Crossbreeding for breed improvement and use of (improved) local feed resources were identified as suitable technologies to alleviate these constraints.

  Ex-post performance monitoring of some BAIF crossbreeding programmes show that crossbred cattle fitted well in the smallholder mixed farming systems of both tribal and non-tribal farmers in all three selected agro-ecological zones (Section 3). Milk production of crossbreds was substantially higher, as was livestock gross margin and household income. Although quality of the roughages is a major limiting factor, farmers owning crossbreds tried to adjust to the needs of the cows by feeding concentrates. There was no difference in workload and labour division between households with and without crossbreds. Crossbreeding thus proved a techno-economically and socially viable livelihood option for both mixed and landless farming systems inGujarat.

  Various modelling approaches were used in Section 4 to explore,ex ante,the suitability of feeding technologies such as urea supplementation, use of local and commercial concentrates, urea-treated straw with concentrates, and leuceana tree leaves for crop-livestock systems inGujarat,India. Major conclusions were that (i) concentrate feeding is beneficial to farmers with market access and crossbred cows, (ii) crossbreeding interventions are more remunerative for landless and tribal farmers than for non-tribal farmers; feeding interventions are more effective for crossbreds than for local cows, (iii) maximum farm income is achieved at medium milk yields per animal; higher milk yields require use of better feeds, which renders the straws of the grains useless for feeding; at farm level, the (economically) optimum cropping pattern would then shift from grain crops to cotton.This section continues with a narrative on BAIF's experiences with field testing of technologies at animal, at herd, at farm and watershed level, including a shift to crop research when dictated by local needs.Over a period of roughly 30 years, three phases in on-field testing can be distinguished, i.e., starting with a period of predominantly top-down approaches, moving to a phase with emphasis on participatory identification and testing of technologies, and then into a phase with work at community and watershed level. A few cases are discussed for each phase, illustrating the processes, methods and types of technologies involved, and drawing lessons on field experimentation for livestock and rural development in general. The studies brought out, among others, that adoption of technologies is facilitated when these use local (feed) resources, that are readily available, requires only small changes in farm practices, are relatively simple to implement, and yield tangible results in the short term.

  Section 5 analyses the dynamics in methods and approaches of BAIF's work on livestock development, as it grew from Gandhian roots into a large development organization. It emphasises the dynamics in approaches between top-down, objectivist and reductionist approaches on one hand and bottom-up, constructivist, holistic and self-organized approaches on the other hand. These experiences are set against similar developments on the (inter)national scene and in industrialized countries, along with factors that influence the changes, suggesting that agricultural R&D behaves as a complex adaptive system with its own dynamics and associated paradigm shifts. It also discusses a number of cross-cutting issues such as the notion of real versus perceived problems, hierarchy and grid, phases in development and aspects of holism versus reductionism, also reflected in notions of goal and process orientation.Concluding, the thesis considers development as a continuous process, of which the goals change over time-and-space. This reflects a paradigm issue, and if development is indeed a dynamic process it implies that choice of methodology and technology) should go along with changes occurring in that process. Some guidelines regarding the usefulness of approaches and technologies are given. But agricultural R&D is ultimately considered to be a complex adaptive system, also inGujarat, and development organizations such as BAIF have to, therefore, show dynamic behaviour.
  Dairy cow performance on silage from semi-natural grassland
  Bruinenberg, M.H. ; Geerts, R.H.E.M. ; Struik, P.C. ; Valk, H. - \ 2006
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2006)1. - ISSN 1573-5214 - p. 95 - 110.
  melkvee - melkkoeien - diervoedering - veevoeding - voedering - begrazingsexperimenten - voedingswaarde - voedergewassen - melkproductie - herkauwers - dairy cattle - dairy cows - animal feeding - livestock feeding - feeding - grazing experiments - nutritive value - fodder crops - milk production - ruminants - perennial ryegrass - white clover - digestibility - dandelion - chickweed - spurrey - ribwort - systems - sheep - dock
  The effects of including forage from semi-natural grassland in the diet of dairy cows were studied in a feeding trial with cows in mid-lactation. Diets were compared in which part of the silage from intensively managed grassland was replaced with 0% (100IM), 20% (20SPP), 40% (40SPP) or 60% (60SPP) silage from species-poor semi-natural grassland or with 60% silage from species-rich semi-natural grassland (60SPR). On a dry matter basis, the total mixed ration (TMR) contained 63% grass silage, 18% maize silage and 19% concentrates. Concentrates were either low or high in protein to prevent protein surpluses or shortages. High producing cows were offered additional concentrates in concentrate boxes. The additional concentrates had the same composition as the concentrates in the TMR. With the 60SPP diet voluntary daily intake decreased by 1.4 kg DM cow¿¹ day¿¹. Uncorrected milk production was the same for all diets, but milk fat yield was lower with the 60SPP diet and milk protein yield lower with the 60SPR diet than with the other diets. No statistically significant differences in fat and protein corrected milk production were observed between the 100IM and the 20SPP diet. The fat and protein corrected milk production with the other diets was significantly lower than with 100IM. All cows gained body weight, but there were no statistically significant differences between diets. In conclusion, if used in low quantities (<40%), silage from semi-natural grassland can be included in the diet of lactating dairy cows without reducing production. This conclusion is based on the presented results and cannot be generalized.
  Cadmium in bodem en gras in het natuurgebied in en nabij de Malpiebeemden; onderzoek naar de kwaliteit van veevoer in relatie tot gezondheidsrisico's voor grazers
  Römkens, P.F.A.M. ; Rietra, R.P.J.J. ; Sival, F.P. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1299) - 36
  cadmium - zink - begrazing - graasplanten - graslanden - rundvee - voedering - natuurbescherming - risicoschatting - nederland - noord-brabant - ecotoxicologie - cadmium - zinc - grazing - browse plants - grasslands - cattle - feeding - nature conservation - risk assessment - netherlands - noord-brabant - ecotoxicology
  In het Dommeldal nabij en in de Malpiebeemden komen sterk verhoogde gehalten aan cadmium, zink en in mindere mate lood in de bodem voor. Dit komt door zowel aanvoer via het riviersysteem (verontreinigd sediment) als via kwel uit de omliggende hoger gelegen delen. Het gebied is door Natuurmonumenten aangewezen als gebied voor grote grazers. Door de hoge gehalten in de bodem is het niet duidelijk of de kwaliteit van het gras wel voldoet aan wettelijke normen voor veevoer. Onderzoek aan bodem en gras toont aan dat de cadmiumgehalten in de bodem extreem hoog zijn. Waarden tot meer dan 100 mg kg-1 in de bodem zijn geen uitzondering. De aangetroffen waarden behoren daarmee, voor zover bekend, tot de hoogste in heel Nederland. Mede als gevolg van de extreem hoge gehalten in de bodem liggen in veel gevallen ook de cadmiumgehalten van het gras boven de daarvoor geldende norm van 1.1 mg Cd kg-1 ds. Risico's voor de gezondheid van dieren zijn daarmee niet uit te sluiten. De berekende blootstelling van runderen toont aan dat de acceptabele dagelijkse blootstelling in ruime mate overschreden wordt. Daarmee is ook de kans op effecten op de diergezondheid aanwezig. Gezien de hoge gehalten in de bodem, het gras en de daaruit volgende onacceptabele blootstelling moet begrazing en verkoop van het maaisel voor veevoer afgeraden worden. De gehalten in de bodem (en het gras) in de hoger gelegen delen naast het rivierdal komen overeen met eerder gerapporteerde waarden in de Kempen. De bodem- en graskwaliteit is in deze gebieden met beheersmaatregelen (bekalken) te reguleren zodat er geen risico's voor de diergezondheid bestaan.
  Een vergelijking van zes voeders voor paling
  Schram, E. - \ 2004
  IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C048/04) - 13
  palingteelt - palingen - voedering - dactylogyrus - behandeling - medische behandeling - eel culture - eels - feeding - dactylogyrus - treatment - medical treatment
  Zes palingvoeders zijn in triplo getest in een volledig gewarde blokkenproef. Op dag 1 van het experiment zijn 18 tanks bezet met elk 100 palingen. Het gemiddelde gewicht van alle palingen in de proef bedroeg 68,4g. Dit leidde tot een gemiddelde initiële bezettingsdichtheid van 41,5kg/m3. De gemiddelde watertemperatuur gedurende het experiment bedroeg 23,5°C. De palingen werden dagelijks tweemaal met de hand gevoerd. Tijdens de tweede voedering werden de palingen tot volledige verzadiging gevoerd. Gedurende het experiment zijn de palingen op dag 9 en 27 met 7‰ NaCl en op de dagen 28, 32 en 38 met 150mg/l formaline behandeld ter bestrijding van (pseudo)dactylogyrus. Op dag 1 en op dag 41 van het experiment is voor elke tank het aantal palingen en de totale biomassa vastgesteld. Op basis hiervan en de geadministreerde dagelijkse voeropname is per voeder het gemiddelde voerniveau en de gemiddelde SGR en FCR berekend. De gemiddelde voerniveaus voor de verschillende voeders lagen tussen de 1,05 en 1,10%BW/d en verschilden onderling niet significant. De gemiddelde voederconversies voor de verschillende voerders lagen tussen de 1,33 en 1,41 en verschilden onderling niet significant. De gemiddelde specifieke groeisnelheden voor de verschillende voeders lagen tussen de 0,75 en 0,85%BW/d. De specifieke groeisnelheden gemeten voor voer 2 en 5 zijn significant lager dan de specifieke groeisnelheden gemeten voor voer 1, 3, 4 en 6. Bij de statische analyse van de gemeten specifieke groeisnelheid zijn twee afwijkende waarnemingen buitenbeschouwing gelaten. De besmetting met (pseudo)dactylogyrus en de behandelingen van de palingen hiertegen zijn hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van realtief lage voeropname en groei.
  Na het seksen mesten? : onderzoek met haantjes van legrassen
  Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van; Wiers, W.J. - \ 2003
  De Pluimveehouderij 33 (2003)6. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  kuikenproductie - geslachtsbepaling - hanen - afmesten - voedering - marketing - mestresultaten - voederconversie - vleesopbrengst - productiekosten - chick production - sex determination - cocks - finishing - feeding - marketing - fattening performance - feed conversion - meat yield - production costs
  Bij het mesten van haantjes van legrassen is er niet alleen het probleem van het vinden van een afzetmarkt die dit economisch haalbaar maakt, maar er is ook het probleem van de pikkerij.
  Voersystemen voor drachtige zeugen in groepshuisvesting
  Hoofs, A.I.J. ; Mheen, H. van der - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 22 - 25.
  varkenshouderij - zeugen - varkensvoeding - zeugenvoeding - brijvoedering - droogvoedering - voertroggen - voedering - effecten - voedersystemen - groepshuisvesting - pig farming - sows - pig feeding - sow feeding - wet feeding - dry feeding - feed troughs - feeding - effects - feeding systems - group housing
  Welk voersysteem moet u kiezen als u zeugen in groepen gaat huisvesten? Dit is een vraag die menig varkenshouder bezighoudt. Het voerstation, de voerligbox met binnenuitloop en het biofixsysteem zijn bekende systemen. Hierover is redelijk veel informatie aanwezig. Er zijn echter ook systemen op de markt waarover veel minder bekend is. Hierdoor is het voor de varkenshouder moeilijk om een afgewogen keuze te maken
  Herculesstal toont technieken van de toekomst
  Wagenberg, V. van; Zonderland, J. ; Smolders, M.M.A.H.H. ; Klooster, K. van 't - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 2 - 3.
  varkenshouderij - huisvesting, dieren - stallen - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - milieubeheer - voedering - technieken - innovaties - experimentele uitrusting - economische haalbaarheid - voedersystemen - mestverwerking - proefboerderijen - pig farming - animal housing - stalls - animal welfare - sustainability - environmental management - feeding - techniques - innovations - experimental equipment - economic viability - feeding systems - manure treatment - experimental farms
  In de Herculesstal op Praktijkcentrum Sterksel worden vele nieuwe grensverleggende technieken samengebracht in één vleesvarkensstal. Dierenwelzijn, kostprijsbeheersing en milieu staan centraal. Daartoe worden speciaal ontwikkelde strodosators gebruiktsensorvoedering wordt geoptimaliseerd en de mest wordt met een nieuw type indamper/luchtwasser verwerkt tot hoogwaardige mestproducten. Kortom, veel interessante ontwikkelingen voor de varkenshouderij van de toekomst.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.