Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 34 / 34

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==financial planning
  Check title to add to marked list
  The relation between finance utilisation and business performance in Indonesian horticulture
  Wulandari, Eliana - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Miranda Meuwissen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430296 - 147
  business economics - farmers - farm enterprises - horticulture - financial planning - financial management - business administration - business management - indonesia - south east asia - bedrijfseconomie - boeren - landbouwondernemingen - tuinbouw - financiële planning - financieel beheer - bedrijfskunde - bedrijfsmanagement - indonesië - zuidoost-azië

  Finance is important for Indonesian farmers to purchase agricultural inputs and machinery and to pay for hired labour, which can improve farm performance. Farmers in Indonesia can access finance from various finance providers, i.e. banks, micro-finance institutions, farmers’ associations, traders, agricultural input kiosks and so-called “other sources” such as family and friends. The overall objective of this thesis was to analyse the relation between finance utilisation from different finance providers and horticultural business performance in Indonesia. This thesis first compares farmer knowledge of the requirements to obtain finance with the actual requirements set by finance providers, and investigates factors that determine farmer knowledge of the requirements. Next, this thesis analyses the relation between finance utilisation from different finance providers and the technical efficiency of horticultural farms using a bootstrap truncated regression. Furthermore, the role of finance utilisation from different finance providers in production risk is analysed using an ordinary least squares regression. Finally, this thesis analyses finance utilisation and its relation with chili supply chain continuity as reflected by contract fulfilment rates using a censored regression analysis. Findings show that farmers generally have little knowledge of the finance requirements. Findings also show that in-kind finance utilisation from farmers’ associations positively associates with farmer knowledge of finance requirements. The results of the bootstrap truncated regression show that commercial credit from banks and in-kind finance from farmers’ associations positively associate with the technical efficiency of some types of horticultural farms. Commercial credit from micro-finance institutions and flexible payment of inputs to agricultural input kiosks generally have negative associations, especially with the technical efficiency of mangosteen farms. Subsidised credit from banks and in-kind finance from traders have both positive and negative associations with the technical efficiency of the horticultural farms. With regard to production risk, results show that depending on the risk measure, risk-reducing associations were found for commercial credit from banks and flexible payments of inputs to kiosks. With respect to supply continuity, outcomes show that chili contract fulfilment rates are positively associated with in-kind finance from farmers’ associations, but negatively associated with subsidised credit from banks and flexible payment of inputs to agricultural input kiosks.

  Opleving prognoses Elstar en Conference: prijsprognoses hoger, maar baseer begroting op eigen gerealiseerde prijzen
  Roelofs, P.F.M.M. - \ 2013
  De Fruitteelt 103/2013 (2013)48. - ISSN 0016-2302 - p. 9 - 11.
  fruitteelt - rassenkeuze (gewassen) - agrarische bedrijfsplanning - besluitvorming - financiële planning - investeringsplannen - markten - fruit growing - choice of varieties - farm planning - decision making - financial planning - investment planning - markets
  De Commissie Prijsprognoses Appel en Peer heeft de jaarlijkse prognoses van de lange termijn afzetprijzen voor de belangrijkste appel- en perenrassen vastgesteld. De hoge prijzen in het voorbije afzetseizoen leiden tot vijf cent hogere prijsprognoses voor Elstar en Conference. Bij het opstellen van bedrijfsplannen en finacieringsaanvragen hechten banken echter vooral waarde aan de resultaten die u zelf de afgelopen jaren realiseerde. Ook voor uw eigen beslissingen over bijvoorbeeld rassenkeuze is deze informatie onmisbaar.
  Nieuwe intreders in de multifunctionele landbouw
  Vijn, M.P. ; Bremmer, B. ; Hassink, J. ; Schoutsen, M.A. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 40
  agrarische bedrijfsplanning - multifunctionele landbouw - ondernemerschap - financiële planning - investeringsplannen - financieren - sponsorschap - farm planning - multifunctional agriculture - entrepreneurship - financial planning - investment planning - financing - sponsorship
  In 2009 is er een onderzoek uitgevoerd naar alternatieve financieringsvormen (d.w.z. niet-bancaire financieringsvormen) voor multifunctionele landbouwbedrijven. Daaruit kwam naar voren dat deze financieringsvormen aantrekkelijk zijn voor bedrijven met weinig of geen onderpand in de vorm van grond of gebouwen. In de praktijk blijken dit vaak nieuwe intreders te zijn: personen die een multifunctioneel landbouwbedrijf starten zonder eerst een agrarisch bedrijf te hebben. Dit is een groep waarover weinig bekend is en die zowel in onderzoek als in beleid onderbelicht lijkt te zijn.
  Financieringslasten en inkomen jonge ondernemers relatief hoog
  Veen, H.B. van der; Bont, C.J.A.M. de - \ 2010
  Agri-monitor 2010 (2010)maart. - ISSN 1383-6455
  agrarische bedrijfsplanning - ondernemerschap - bedrijfsgrootte in de landbouw - financiële planning - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - farm planning - entrepreneurship - farm size - financial planning - farm results - returns
  Bedrijven met jonge ondernemers hebben gemiddeld de hoogste financieringslasten. Desondanks houden deze bedrijven een relatief hoog inkomen over. Ook zijn de bedrijven van jonge ondernemers van relatief grote omvang, verglijkbaar met die van oudere ondernemers met een opvolger.
  Financieringsmaatregelen voor landbouw en mkb
  Meulen, H.A.B. van der; Jukema, G.D. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - 100
  landbouwsector - bedrijven - ondernemerschap - financiële planning - investering - financiële ondersteuning - agricultural sector - businesses - entrepreneurship - financial planning - investment - financial support
  Dit rapport schetst een beeld van de faciliterende rol die de overheid speelt bij investeringen op land- en tuinbouwbedrijven. In deze studie is geïnventariseerd op welke punten er bij regelingen van de ministeries van LNV en EZ verschillen bestaan in instrumenten om financiering van investeringen te faciliteren. Ook is hierbij onderzocht waardoor de verschillen in instrumentarium zijn veroorzaakt, welke rol staatssteunkaders hierbij spelen en wat hiervan de gevolgen zijn voor de financiering van de land- en tuinbouw.
  Alternatieve financieringsvormen - een kans voor het multifunctionele landbouwbedrijf? : een verkenning van niet bancaire financieringsvormen voor het multifunctionele landbouwbedrijf
  Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Waal, B.H.C. van der; Dekking, A.J.G. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondgroenten - 27
  agrarische bedrijfsplanning - ondernemerschap - financiële planning - investeringsplannen - sponsorschap - regionale planning - landbouw - multifunctionele landbouw - financieren - pergola-associaties - farm planning - entrepreneurship - financial planning - investment planning - sponsorship - regional planning - agriculture - multifunctional agriculture - financing - community supported agriculture
  Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in niet-bancaire financieringsvormen die door multifunctionele landbouwondernemers worden gebruikt om in hun bedrijf te kunnen investeren. Aangezien er ondernemers zijn, die bij de banken niet hun heil vinden. In dit onderzoek gaat het om financiering die nodig is voor het doen van investeringen, dus het gaat niet om de financiering rond beheersprograma's. Het is een verkennende studie; er wordt geïnventariseerd welke niet-bancaire mogelijkheden er zijn. Er is daarbij vooral aan de financieringskant gekeken; hoe brengen ondernemers die geen banklening krijgen de financiering bijeen?
  Financiering van multifunctionele landbouwbedrijven : zijn er in deze sctor meer knelpunten dan in de reguliere landbouw?
  Voort, M.P.J. van der; Reeuwijk, P. van; Visser, A.J. ; Kamstra, J.H. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport ) - 38
  landbouwondernemingen - ondernemerschap - banken - leningen - investeringsplannen - financiële planning - multifunctionele landbouw - financieren - farm enterprises - entrepreneurship - banks - loans - investment planning - financial planning - multifunctional agriculture - financing
  Dit rapport is het resultaat van een verkenning naar de problematiek die agrarische ondernemers met een multifunctionele tak ondervinden met het verkrijgen van financiering in vergelijking met agrarisch ondernemers met alleen (een) agrarische tak(ken) op het landbouwbedrijf. De bevindingen zijn gebaseerd op een enquête onder multifunctionele ondernemers en interviews bij banken. Multifunctionele landbouw is nog een relatief kleine en jonge sector, maar wel een sector met potentie. In tegenstelling tot de reguliere landbouw, is de afzet bij multifunctionele landbouwtakken veelal niet gegarandeerd of is er sprake van een onbekende afzetmarkt. Banken geven aan dat het lastig is om de werkelijke inkomsten uit de nieuwe tak in te schatten. De zekerheden voor de bank van een investering in de multifunctionele tak is beperkter dan bijvoorbeeld investeringen in grond. Voor multifunctionele bedrijven zijn er meer of in ieder geval andere vergunningen en opleidingen nodig, waardoor een ondernemer ‘meer zijn best’ moet doen om zich te presenteren bij een bank. De ondernemer zal vooraf op eigen kosten mogelijk meer zelf moeten (laten) uitzoeken en op papier zetten om de financiering te krijgen Uit dit onderzoek komt niet naar voren dat ondernemers in de multifunctionele landbouw minder kansen hebben om aan een goede financiering te komen,wel dat ze er meer voor moeten doen dan hun collega’s in de reguliere landbouw.
  Financieringslasten op melkveebedrijven
  Jager, J.H. - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)juni. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - financiële planning - inkomen - dairy farming - dairy farms - farm management - financial planning - income
  Het merendeel van de agrarische bedrijven kan zich zonder vreemd vermogen niet optimaal ontwikkelen. De investeringen in vooral quotum, stallen en grond zijn zodanig hoog dat deze meestal niet uit eigen middelen gefinancierd kunnen worden. Bedrijven met relatief hoge rentelasten zijn groter, bevinden zich over het algemeen kort na de overname en hebben een hoger inkomen uit het bedrijf
  De stille revolutie van het ILG : een literatuurstudie over verwachtingen, zorgen en discussies vanuit rijk en provincies
  Kuindersma, W. ; Selnes, T. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1688) - 51
  regionale planning - regionaal beleid - platteland - overheidsinvestering - investeringsbeleid - financiële planning - openbare financiën - regio's - nederland - regional planning - regional policy - rural areas - public investment - investment policy - financial planning - public finance - regions - netherlands
  Deze literatuurstudie brengt de verwachtingen, zorgen en discussiepunten in beeld rond de implementatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in 2007. Hierbij is aandacht besteed aan verticale sturing (tussen overheidslagen), horizontale sturing (tussen overheden en maatschappelijke organisaties) en integrale sturing (tussen verschillende sectoren). Vooral van provincies wordt in het ILG veel verwacht, zoals het combineren van een regierol met het betrekken van maatschappelijke organisaties, gemeenten, waterschappen en burgers bij planvorming en uitvoering. Provincies verwachten van het rijk vooral een terugtredende en bescheiden rol. Zorgen zijn er over de mate waarin het rijk aan deze verwachting kan voldoen, vooral als het gaat om belangrijke nationale beleidsopgaven. Daarnaast zijn er zorgen over de betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties in planvorming en uitvoering en over spanning tussen integraal gebiedsgericht werken en sectoraal werken binnen de provincies. Discussiepunten liggen vooral op het gebied van de nieuwe rollen van rijk en provincies in het landelijk gebied, de afstemming met ander sectoraal beleid, de noodzaak tot het decentraliseren van rijksdiensten (b.v. DLG) en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies en gebieden.
  Financieel inzicht en motivatie van consumenten
  Antonides, G. - \ 2007
  ESB Economisch Statistische Berichten 92 (2007)4508S. - ISSN 0013-0583 - p. 10 - 14.
  consumenten - consumentengedrag - besluitvorming - marktconcurrentie - motivatie - financiële planning - beleid - consumers - consumer behaviour - decision making - market competition - motivation - financial planning - policy
  Marktwerking leidt tot een toename van consumentenkeuze. Het blijkt dat een aantal consumenten niet optimaal met deze keuzevrijheid kan omgaan. Het consumentenbeleid kan bijdragen tot een betere benutting van de keuzevrijheid
  Bedrijfsontwikkeling in zorg en recreatie in de agrarische sector : aspecten rond investeringen en financiering
  Oltmer, K. ; Jager, J.H. ; Uenk, H.C. ; Venema, G.S. - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086151523 - 51
  agrarische economie - boeren - investering - financiële planning - diversificatie - nevenactiviteiten - kamperen - nederland - ondernemerschap - zorgboerderijen - agricultural economics - farmers - investment - financial planning - diversification - ancillary enterprises - camping - netherlands - entrepreneurship - social care farms
  Het ministerie van LNV wil zicht op het investeringsgedrag en de financieringswijzen van agrarische ondernemers met een verbredingstak. Het onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve informatie uit het Bedrijven-Informatienet en interviews met sectordeskundigen. Er is gekeken naar de verbredingstakken zorg en recreatie. Het blijkt dat veel ondernemers nog beperkt zicht hebben op bedrijfseconomische kengetallen, zoals de kostprijs, van de verbrede tak. Investerings- en financieringsbeslissingen op basis van rendement en cashflow zijn daarom moeilijk. The Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality wants to get insight into the investment behaviour and finance strategies of farmers who diversify their farm with a secondary activity. The research is based on information from the Dutch FADN and on interviews with experts in the sector. The research focuses on care farms and farms with recreation facilities. It shows that many farmers know little about the economic data, such as the cost price, of the secondary activities. Investment decisions on the basis of returns or cash flow are hence difficult to make.
  Programma internationaal natuurbeheer 1996-2000 : doelen en besteding
  Bouwma, I.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering 2001/16) - 45
  natuurbescherming - projecten - internationale samenwerking - financiële planning - evaluatie - nederland - natuurbeheer - nature conservation - projects - international cooperation - financial planning - evaluation - netherlands - nature management
  Saldo's voor lange termijn begrotingen gestegen
  Enting, I. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)3. - ISSN 1570-8578 - p. 20 - 22.
  varkenshouderij - boekhouding van landbouwbedrijf - begroting van agrarisch bedrijf - zeugen - varkens - afmesten - financiële planning - kostenanalyse - agrarische bedrijfsvoering - pig farming - farm accounting - farm budgeting - sows - pigs - finishing - financial planning - cost analysis - farm management
  In het 'overleg prijsindicaties varkenshouderij' zijn de uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld.
  Saldo's voor lange-termijnbegrotingen vrijwel ongewijzigd
  Kuunders, L. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)4. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 10.
  varkenshouderij - varkens - afmesten - zeugen - financiële planning - boekhouding - kostenanalyse - boekhouding van landbouwbedrijf - pig farming - pigs - finishing - sows - financial planning - accounting - cost analysis - farm accounting
  In het 'overleg prijsindicaties varkenshouderij' zijn de uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld.
  Saldoberekeningen varkenshouderij voor langetermijnbegrotingen
  Kuunders, L. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)4. - ISSN 1382-0346 - p. 10 - 12.
  varkenshouderij - varkens - zeugen - financiële planning - boekhouding - kostenanalyse - pig farming - pigs - sows - financial planning - accounting - cost analysis
  In het 'Prijzenoverleg Varkenshouderij' zijn de uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen vastgesteld.
  Saldoberekeningen voor KWIN-Vee 1998-1999
  Brakel, C. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)3. - ISSN 1382-0346 - p. 7 - 9.
  boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - zeugen - varkens - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - kostenanalyse - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - sows - pigs - farm accounts - farm accounting - cost analysis - farm results - profitability
  In het zogenaamde 'Prijzenoverleg Varkenshouderij' zijn de uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de langere termijn vastgesteld. Het te verwachten saldo per gemiddeld aanwezige zeug per jaar bedraagt f 808,- (exclusief rentekosten). Voor de vleesvarkenshouderij is het te verwachten saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken f 137,- per jaar (exclusief rentekosten).
  Investering standaardstal
  Brakel, C. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)3. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 19.
  financiën - investering - zeugen - varkens - varkensstallen - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - finance - investment - sows - pigs - pig housing - book-keeping - accounting - financial planning - estimates
  Met behulp van de prijsopgave van verschillende aannemers en stalinrichters is berekend dat een zeugenplaats een gemiddeld investeringsbedrag (excl. BTW) van f 5.178,- vraagt. De jaarkosten bedragen f 557,88 per zeugenplaats. Voor een vleesvarkensplaats is het investeringsbedrag (excl. BTW) f 885,-. De jaarkosten zijn berekend op f 91,33 per vleesvarkensplaats
  Saldoberekeningen voor KWIN-Vee 1997-1998
  Brakel, C. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)3. - ISSN 1382-0346 - p. 7 - 9.
  boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - zeugen - varkens - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - sows - pigs
  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft in samenwerking met IKC-Landbouw de normen voor middellange termijn bedrijfsbegrotingen varkenshouderij uitgewerkt
  Saldoberekeningen voor KWIN-vee 1996 - 1997
  Brakel, C. van; Backus, G. ; Ogink, G. ; Westerlaken, L. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)4. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 9.
  boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - varkens - kostenanalyse - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - pigs - cost analysis - farm results - profitability
  In samenwerking met het IKC-Landbouw heeft het Praktijkonderzoek Varkenshouderij ten behoeve van KWIN-vee 1996-1997 de begrotingsnormen voor de periode 1996 tot 2001 opgesteld. Het voor deze periode te verwachten saldo per gemiddeld aanwezige zeug bedraagt f 860,-. Voor de vleesvarkenshouderij is het saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken op f 141,- ingeschat.
  Budgettering van facilitaire activiteiten in algemene ziekenhuizen in Nederland, 1995/1996. De stand van zaken in 1995. (Budgeting of Facility Services in General Hospitals in the Netherlands, the state of the art in 1995/1996).
  Geerkens, H.J.G. ; Ophem, J.A.C. van; Duysens, M.M.A. ; Lenselink, M. ; Melger, K.I.M. ; Nota, M.E.D.A. ; Oosterom, I.D. ; Roffelsen, L.G. - \ 1996
  Zeist : BUFAZ - 82
  bedrijfsvoering - leiderschap - organisaties - boekhouden - boekhouding - budgetten - schattingen - financiële planning - onderzoek - inkomen - consumptie - verpleeghuizen - gezondheidscentra - gebouwen - sociaal welzijn - gezondheidszorg - ziekenhuizen - financiën - huishoudens - ziekenhuiscatering - Nederland - voorzieningen - institutionele huishoudens - management - leadership - organizations - book-keeping - accounting - budgets - estimates - financial planning - research - income - consumption - nursing homes - health centres - buildings - social welfare - health care - hospitals - finance - households - hospital catering - Netherlands - facilities - institutional households
  Het maken van arbeidsbegrotingen geautomatiseerd
  Hendrix, A.T.M. - \ 1995
  Agro Informatica 8 (1995)2. - ISSN 0925-4455 - p. 31 - 34.
  boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - computer software - toepassingen - informatiesystemen - automatisering - bedrijfsvoering - glastuinbouw - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - applications - information systems - automation - management - greenhouse horticulture
  Budgettering van facilitaire activiteiten in algemene ziekenhuizen in Nederland.
  Duysens, M.M.A. ; Geerkens, H.J.G. ; Ophem, J.A.C. van - \ 1995
  Huishoudstudies 5 (1995)1. - p. 12 - 22.
  boekhouden - boekhouding - budgetten - schattingen - financiële planning - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - Nederland - institutionele huishoudens - book-keeping - accounting - budgets - estimates - financial planning - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - Netherlands - institutional households
  Inventarisatie van de gang van zaken m.b.t. vormen van interne budgettering in 1993/94, het begin van het vijfjarige BUFAZ-project. Aan de orde komen structuur en proces van budgetteren in algemene ziekenhuizen, het budgetresultaat, interne verrekenprijzen, en uitbesteding
  Financieel management en het conventionele huishouden.
  Ophem, J.A.C. van; Knippers, E.W. - \ 1990
  Tijdschrift voor huishoudkunde 11 (1990)1. - ISSN 0169-1295 - p. 15 - 19.
  samenstelling - consumptie - gezinnen - financiële planning - huishoudens - nederland - armoede - structuur - financieel beheer - nationaal vermogen - vermogensverdeling - composition - consumption - families - financial planning - households - netherlands - poverty - structure - financial management - national wealth - wealth distribution
  Automatisering en de relatie tussen ontwerp en beheer van beplantingen.
  Blom, R. ; Rip, F.I. ; Toes, H. - \ 1986
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 2 (1986). - ISSN 0166-3534 - p. 24 - 28.
  recreatiegebieden - automatisering - financiën - financiële planning - groene zones - bedrijfsvoering - publieke tuinen - openbare parken - amenity and recreation areas - automation - finance - financial planning - green belts - management - public gardens - public parks
  In veel gemeenten wordt bij de groendiensten uit bezuinigingsoverwegingen tot automatisering overgegaan, waarbij dit proces vooral plaats vindt op de beheersafdelingen en vrijwel niet op de ontwerpafdelingen. Een beschouwing van de relatie en onderlinge samenhang tussen ontwerp en beheer geeft aan dat er, dankzij de automatiseringsmogelijkheden, ook voor ontwerpers veel mogelijkheden zijn om hun werk te systematiseren en af te stemmen op vraagpunten die bij beheerders leven
  Verschillen in rentabiliteit en financiele positie tussen bedrijven van jongere en die van oudere ondernemers in de glastuinbouw
  Boers, A. - \ 1976
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Afdeling tuinbouw. L.E.I. afd. 4, no. 71) - 44
  agrarische bedrijfsvoering - tuinbouw - teelt onder bescherming - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - financiële planning - financiën - bedrijfsvoering - nederland - farm management - horticulture - protected cultivation - farm accounts - farm accounting - financial planning - finance - management - netherlands
  Handleiding voor het opstellen van begrotingen voor gemengde bedrijven op zandgrond
  Garming, R.W. - \ 1967
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 31) - 44
  landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - gemengde landbouw - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - nederland - farms - farming systems - farm accounts - farm accounting - mixed farming - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - netherlands
  Programplanning : een hulpmiddel voor het opstellen van bedrijfsbegrotingen
  Kamminga, J. ; Vries, K.J. de - \ 1965
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 25) - 56
  agrarische bedrijfsvoering - besluitvorming - bedrijfsvoering - operationeel onderzoek - simulatie - werkschema - lineair programmeren - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - landbouw - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - farm management - decision making - management - operations research - simulation - work flow - linear programming - farm accounts - farm accounting - agriculture - book-keeping - accounting - financial planning - estimates
  Begrotingen voor veenkoloniale akkerbouwbedrijven in de Krim (Ov.)
  Aaftink, E. ; Grijpstra, J. - \ 1964
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Proefstation voor de Akker-en Weidebouw, Wageningen. Rijkslandbouwconsulentschap Oost Overijsel no. 167) - 121
  rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - veldgewassen - akkerbouw - nederland - overijssel - farm accounts - farm accounting - farms - farming systems - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - field crops - arable farming - netherlands
  Het opstellen van bedrijfsbegrotingen : de methode van program - planning
  Boonman, D.C.M. ; Boven, B. van; Veltman, B. - \ 1962
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 18) - 28
  rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - arbeid (werk) - werkplanning - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - farm accounts - farm accounting - labour - work planning - book-keeping - accounting - financial planning - estimates
  Het opstellen van bedrijfsbegrotingen : saldotabellen voor het opstellen van begrotingen van gemengde bedrijven op zandgrond
  Broekhuis, E. ; Stegeman, T.R. ; Westra, R. - \ 1960
  Wageningen : Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 13) - 43
  arbeid (werk) - werkplanning - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - labour - work planning - farm accounts - farm accounting - book-keeping - accounting - financial planning - estimates
  Bedrijfsbegroting op gemengde bedrijven op zandgrond met behulp van saldo - normen
  Westra, R. - \ 1959
  Wageningen : Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw nr. 32) - 19
  arbeid (werk) - werkplanning - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - gemengde landbouw - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - labour - work planning - farm accounts - farm accounting - mixed farming - book-keeping - accounting - financial planning - estimates
  De financiele positie van de landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied Lollebeek
  Steenweg, J.A.Q. - \ 1959
  's-Gravenhage : L.E.I. (Nota / Landbouw-economisch instituut no. 123, suppl.) - 13
  rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - boekhouden - boekhouding - budgetten - schattingen - financiële planning - ondernemingen - winsten - verliezen - schuld - rentabiliteit - nederland - limburg - farm accounts - farm accounting - book-keeping - accounting - budgets - estimates - financial planning - enterprises - profits - losses - debt - profitability - netherlands
  Financieel bedrijfsbeheer in de landbouw
  Muntjewerf, P.C. - \ 1958
  Wageningen : Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw no.2) - 32
  rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - financiële planning - financiën - bedrijfsvoering - landbouw - farm accounts - farm accounting - financial planning - finance - management - agriculture
  Begroting van een vetweiderijbedrijf van 30 HA op komgrond
  Anonymous, - \ 1957
  Den Haag : [s.n.] (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 276) - 24
  afmesten - rundvee - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - nederland - finishing - cattle - farm management - farm results - profitability - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.