Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 71

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Behavioural responses of eel (Anguilla anguilla) approaching a large pumping station with trash rack using an acoustic camera (DIDSON)
  Keeken, Olvin Alior ; Hal, Ralf ; Volken Winter, Hendrik ; Tulp, Ingrid ; Griffioen, Arie Benjamin - \ 2020
  Fisheries Management and Ecology (2020). - ISSN 0969-997X - 8 p.
  conservation - Fish behaviour - fish migration - imaging sonar - migration barriers
  European eel, Anguilla anguilla L., migrating to the sea encounter many man-made structures that can hamper and delay migration or induce mortality. Studying smallscale behavioural movements in front of these man-made structures could provide insight in further mitigating adverse effects. The behaviour of eel approaching a trash rack in front of a large pumping station was investigated using a dual-frequency identification sonar (DIDSON). Eels approaching the trash rack swam through the rack (40.5%) but also showed turning behaviour at (44.7%) or in front of the rack (14.7%). Eels approaching the rack had varying body positions, predominantly head or tail first, but also curled up into a ball or drifted sideways. After turning in front or at the trash rack, eels showed upstream and downwards swimming towards the canal bottom. The results suggest a stepwise response to potential cues, when firstly the body position is changed in such a way that secondly, later on, enhances eventual fast
  upstream escapement when perceived necessary. Implications for management of these behavioural observations are discussed.
  Fish migration river monitoring plan : Monitoring program on the effectiveness of the FMR at Kornwerderzand
  Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C012/17A) - 50
  fish migration - fishes - habitats - monitoring - afsluitdijk - wadden sea - lake ijssel - vismigratie - vissen - habitats - monitoring - afsluitdijk - waddenzee - ijsselmeer
  This report drafts a monitoring program aiming at determining and optimizing the effectiveness of restoring fish migration at Kornwerderzand with the ‘Fish Migration River’ (FMR.) For an adaptive management of the operation of the FMR, monitoring and evaluation are key aspects. The main research questions underlying the monitoring program will be outlined. The proposed research and monitoring approach describes which monitoring techniques can be applied, what set-up and schedule of different research components involved.
  Kennisinventarisatie paaigebieden en kinderkamers Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax)
  Smith, S.R. ; Steenbergen, J. ; Jongbloed, R.H. - \ 2015
  IMARES (Rapport / IMARES C161/15) - 35
  zeebaars - kuitschieten - vismigratie - inventarisaties - visstand - visbestand - visserijbeheer - europese unie - oosterschelde - sea bass - spawning - fish migration - inventories - fish stocks - fishery resources - fishery management - european union - eastern scheldt
  Toepassing van videotechnieken bij monitoring glasaal
  Foekema, E.M. ; Sonneveld, C. ; Burggraaf, D. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C174/15) - 12
  anguilla - anguillidae - monitoring - technieken - videocamera's - vismigratie - anguilla - anguillidae - monitoring - techniques - video cameras - fish migration
  Op dit moment is er onvoldoende kennis over het gedrag van glasalen rond migratieknelpunten zoals schut- en spuisluizen. Vanwege hun geringe formaat zijn glasalen met akoestische camera’s niet goed te onderscheiden van andere kleine vissen. IMARES heeft onderzocht of videotechnieken bruikbaar zijn om het gedrag van glasalen in een veldsituatie te onderzoeken. Voor dit project is een onderwater inzetbare combinatie gebouwd van een infrarood-camera en LED-infrarood belichting. Infrarood licht wordt door vissen als niet/minder storend ervaren en zal gedrag dus weinig of in het geheel niet beïnvloeden, terwijl dit met normaal licht wel het geval zal zijn. Tijdens de veldtesten bleek dat de zichtdiepte van het systeem beperkt was, zeker wanneer het water veel zwevend materiaal bevatte. Desondanks werden naast garnalen en andere kleine vissen toch duidelijk herkenbare glasalen waargenomen. Vanwege de geringe zichtdiepte zal het in de meeste gevallen niet mogelijk zijn om een individuele glasaal gedurende langere tijd te volgen om zo inzicht te krijgen in zoekgedrag rond migratieknelpunten. Het videosysteem kan wel ingezet worden om de aanwezigheid van glasaal op een specifieke plek van geringe omvang zichtbaar te maken en in de tijd te monitoren.
  Helpdeskvraag: Variatie in de uittrek van schieraal
  Keeken, O.A. van; Glorius, S.T. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C119/15) - 36
  watertemperatuur - european eels - vismigratie - populatiedynamica - visserijbiologie - monitoring - water temperature - european eels - fish migration - population dynamics - fishery biology - monitoring
  In het Nederlands Aalbeheerplan is een visverbod op aal ingesteld in de maanden september, oktober en november. Dit omdat gedurende deze periode de meeste schieraal uittrekt in Nederland. Vanuit de visserijsector bestaat behoefte aan meer flexibiliteit in het aalbeheerplan om te kunnen inspelen op eventuele veranderende omstandigheden, zoals de veranderende watertemperatuur, welke mogelijk van invloed zouden kunnen zijn op de migratie van schieraal. Naar aanleiding van een Motie in de Tweede Kamer is aan IMARES gevraagd of de periode van uittrek van schieraal in Nederland varieert en of deze afhankelijk is van potentiële verandering in watertemperatuur. Met de beschikbare datasets wordt de invloed van watertemperatuur in het voorjaar en de zomer onderzocht op de timing van de schieraalmigratie.
  Intrek van glasaal in Nederland stuk beter: pieken bij Bath en Nieuw-Statenzijl (interview met Martin de Graaf)
  Graaf, M. de - \ 2014
  Visserijnieuws 34 (2014)42. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
  european eels - visstand - vismigratie - monitoring - european eels - fish stocks - fish migration - monitoring
  De glasaalintrek in 2014 in Nederland is net als in 2013 stukken beter. Dat blijkt uit gegevens van IMARES.
  Verkenning zoet-zout natuur en spuilocatie nabij Pier van Oterdum : Planstudie nieuwe spuilocatie en zoet-zout natuur
  Verhoogt, H. ; Schaafsma, M. ; Ziel, F. van der; Mastrigt, A. van; Baptist, M.J. ; Rippen, A.D. ; Griffioen, A.B. ; Grasmeijer, B.T. - \ 2014
  Ecoshape - 167
  watervoorziening - zoet water - zout water - regionale planning - natuurontwikkeling - vismigratie - groningen - water supply - fresh water - saline water - regional planning - nature development - fish migration - groningen
  Bij ondertekening van de ruimtelijke visie op de maritieme zone van Delfzijl stelden de natuurbeschermingsorganisaties voor om een alternatief spuimiddel bij de Pier van Oterdum te combineren met een zoetzout overgang met vismigratievoorzieningen. Het consortium Ecoshape hebben een verkenning uitgevoerd naar een mogelijke inrichting voor deze nieuwe spuilocatie met zoet-zoutnatuur. Het schetsontwerp maakt onderscheid in: een spuikanaal als verbinding tussen het Oosterhornkanaal en de nieuwe spuilocatie, het spuimiddel en voorziening voor vismigratie, een zoet-zout overgang en kwelder. Het minimale ruimtebeslag dat benodigd is (spuikanaal en spuimiddel met vismigratievoorziening bedraagt: ca.15 ha.
  Verspreidingsdynamiek, gedrag en voorkomen van diadrome vis bij Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier
  Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. ; Keeken, O.A. van; Chen, C. ; Os-Koomen, E. van; Schoenlau, S. ; Zawadowski, T. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C083/14) - 131
  vissen - migratie - vismigratie - sluizen - afsluitdijk - telemetrie - monitoring - fishes - migration - fish migration - sluices - afsluitdijk - telemetry - monitoring
  De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk in 1932 heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee ontstaan. Jaarlijks bieden zich, afhankelijk van de soort, enkele tientallen tot honderden miljoenen vissen aan bij het spuicomplex bij Kornwerderzand. Deze vissen willen tijdens hun stroomopwaartse migratie het IJsselmeer bereiken richting paai of opgroeigebieden, maar de Afsluitdijk vormt een barrière en veroorzaakt daarmee vertraging en of blokkering tijdens de stroomopwaartse migratie. Om deze reden zijn er plannen om een vispassage of een VismigratieRivier (VMR) te bouwen naast het spuicomplex te Kornwerderzand met als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen vormt, te verzachten. Deze rapportage gaat in op de ruimtelijke verspreidingsdynamiek van kleine vis (driedoornige stekelbaars, spiering, botlarven en glasaal), het zoekgedrag en passagesucces van grotere vis (houting, zeeprik en zeeforel) en de aanwezigheid van diadrome vis buiten de spuikom.
  Inschatting van het aanbod diadrome vis bij Kornwerderzand
  Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. ; Hop, J. ; Vriese, F.T. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C069/14) - 52
  visbestand - diadrome vissen - vismigratie - aquatische ecologie - sluizen - inventarisaties - waddenzee - fishery resources - diadromous fishes - fish migration - aquatic ecology - sluices - inventories - wadden sea
  Het onderzoek van voorliggende rapportage is bedoeld als aanvulling op de reguliere Wettelijke Onderzoeks Taken (WOT) monitoring diadrome vis bij Kornwerderzand. Dit aanvullende onderzoek is een onderdeel van meerdere onderzoeken voorafgaand aan de besluitvorming van de ‘VismigratieRivier’ te Kornwerderzand. Er is een inschatting gemaakt van het jaarlijkse aanbod voor de soorten: zalm, bot(larve), spiering, driedoornige stekelbaars, glasaal, fint, houting, rivierprik, zeeforel en zeeprik.
  Het voorkomen van diadrome vis in de spuikom van Kornwerderzand 2001 - 2012 en de relatie met spuidebieten
  Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C036/14) - 33
  zoetwaterbaaien - lozing - vis vangen - monitoring - diadrome vissen - diergedrag - vismigratie - aquatische ecologie - ijsselmeer - freshwater bays - disposal - fishing - monitoring - diadromous fishes - animal behaviour - fish migration - aquatic ecology - lake ijssel
  Het doel van deze studie is om een uitgebreide analyse uit te voeren van de fuikvangsten, die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand. Hierbij wordt ook een relatie van de fuikvangsten met de spui-debieten gelegd. Een tweede doel van deze rapportage is om een indruk te krijgen van het optreden van concentraties vis met een link naar de ingang (potentiële ingang) van de VismigratieRivier. Fuikvangsten zijn altijd een onbekende resultante van aanbod en het gedrag van vis. In 2009 heeft er door IMARES een analyse plaatsgevonden van deze fuikvangsten en de afstand tot het spuicomplex. Een relatie met de spui-debieten is hierbij buiten beschouwing gelaten. Deze rapportage geldt als een update en een uitbreiding van die analyse. De gegevens van de fuikenmonitoring en de spuidebieten zijn gebruikt om de volgende vragen te beantwoorden: - In hoeverre heeft het spui-regime bij Kornwerderzand invloed op het voorkomen van diadrome vissen in de spuikom van Kornwerderzand?; - Welke patronen in het visaanbod zijn zichtbaar met betrekking tot de locatie van de fuiken in de spuikom en specifiek ten aanzien van het spuiregime? - Is er een zogenoemd ‘naijl–effect’ in de aanwezigheid van vissen na een spui event?
  De Vismigratierivier: Bronnenonderzoek naar gedrag van vis rond zoet - zout overgangen
  Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C035/14) - 127
  vismigratie - zoet water - zout water - visfauna - afsluitdijk - ijsselmeer - waddenzee - fish migration - fresh water - saline water - fish fauna - afsluitdijk - lake ijssel - wadden sea
  De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee ontstaan. Zoet water stroomt bij afgaand tij via twee spuicomplexen richting de Waddenzee. Stroomopwaarts migrerende vis wordt - afhankelijk van de timing - geconfronteerd bij de spuicomplexen met dichte deuren, korte migratievensters, grote stroomsnelheden en een harde overgang van zoet naar zout water. Om stroomopwaarts migrerende vis te faciliteren in hun migratie naar het IJsselmeer liggen er ontwerpen voor een vismigratierivier bij het spuicomplex Kornwerderzand. Een kunstmatige ‘rivier’ van 6 km lang, waar getijwerking tussen zoet en zout meer de ruimte krijgt, langere migratie vensters geboden worden en de stroomsnelheden van het water lager zijn. De VisMigratieRivier (VMR) bestaat – in het huidige in de haalbaarheidsstudie gepresenteerde ontwerp - uit een 2 km lang deel aan de Waddenzeezijde, een koker onder de weg door en een deel in het IJsselmeer van 4 km lang. De delen van de VMR worden beheerd door afsluiters die afhankelijk van het getij worden open- of dichtgezet.
  Merk-terugvangst experiment rivierprik (Lampetra fluviatilis) bij Kornwerderzand
  Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C044/14) - 26
  vismigratie - sluizen - vissen - diergedrag - dijken - monitoring - ijsselmeer - fish migration - sluices - fishes - animal behaviour - dykes - monitoring - lake ijssel
  Het doel van dit onderzoek is om de interpretatie van de fuikvangsten die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand te verbeteren. Fuik vangsten zijn altijd een resultante van aanbod van vis en gedrag, met als gevolg dat dezelfde resultaten een verschillend onderliggend patroon in visgedrag en voorkomen van vis kunnen hebben. Voorafgaand aan het onderzoek zijn twee vragen geformuleerd: Worden er in de fuikvangsten terugvangsten gedaan van individuele vissen? Op welke schaal vindt er rondzwem-/zoekgedrag van rivierprik plaats?
  Data rapportage najaar 2013 fuik monitoring Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier
  Griffioen, A.B. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C034/14) - 37
  dijken - vissen - vismigratie - habitatverbindingszones - afsluitdijk - monitoring - dykes - fishes - fish migration - habitat corridors - afsluitdijk - monitoring
  De “Vismigratierivier Afsluitdijk” is een uniek project om het Nederlandse icoon de Afsluitdijk te vernieuwen. Het project heeft als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, te verzachten. De Vismigratierivier (VMR) zorgt er voor dat een brede groep trekvissen, zoals de spiering, houting, aal (paling) en zalm, weer de ruimte krijgt om hun paai-, leef- en opgroeigebieden in het IJsselmeer, de Friese Meren, de Overijsselse Vecht, de IJssel en verder te bereiken. Voordat er een gedetailleerd werkplan voor de uitvoering van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand kan worden uitgevoerd, moeten er een aantal cruciale vismigratieprocessen onderzocht worden. Voor dit programma worden zeven fuiken in het voor- en najaar twee keer per week gelicht. Deze monitoring heeft als doel jaarlijkse trends waar te nemen van diadrome vissen.
  Herberekening Streefbeeld Aal: Een analyse van het bestaande Nederlandse streefbeeld in relatie tot de buurlanden. Een advies op verzoek van de minister van Economische Zaken
  Rabbinge, R. ; Meer, J. van der; Quak, J. ; Verreth, J.A.J. ; Waal, A. van der; Nagelkerke, L.A.J. - \ 2013
  www.rijksoverheid.nl - 87
  european eels - populatiedichtheid - monitoring - vismigratie - referentienormen - inventarisaties - nederland - population density - fish migration - reference standards - inventories - netherlands
  Vanuit de Tweede Kamer is gesteld dat het streefbeeld voor uittrek van schieraal te hoog is. In het huidige Nederlandse streefbeeld is te weinig rekening is gehouden met factoren als veranderende voedselrijkdom van de Nederlandse wateren, het uitzetten van glas- en pootaal en de aanleg van migratiebeperkende kunstwerken zoals sluizen en gemalen. In dat kader is ingesteld de commissie ‘Herberekening streefbeeld paling’ o.l.v. Prof. Dr. Rabbinge. De resultaten worden in dit rapport gegeven
  Spoorzoeken naar het Gasterense Diepje
  Winter, Erwin - \ 2013
  fishes - fauna - fish migration - sluices - streams - groningen - drenthe - lampetra fluviatilis
  Vrij baan voor schieraal: wering en geleiding van schieraal bij gemalen
  Kroes, M. ; Schreuders, R. ; Boer, M. de; Bruijs, M. ; Winter, H.V. - \ 2013
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 8 (2013)29. - ISSN 1569-7533 - p. 29 - 33.
  european eels - vismigratie - pompstations - fauna - monitoring - aquatische ecologie - european eels - fish migration - pumping stations - fauna - monitoring - aquatic ecology
  Een belangrijke maatregel uit het Nederlandse Beheerplan Aal is een gesloten tijd van drie maanden gedurende de trek van de schieraal. Het effect van deze maatregel is dat meer schieralen uit de polder en boezemgebieden bij gemalen arriveren en daar niet heelhuids doorheen kunnen. Schieraal weren en geleiden naar een alternatieve ontsnappingsroute is het onderwerp van onderzoek van een samenwerking tussen de Combinatie van Beroepsvissers, vijf waterschappen, Tauw, DNV KEMA, IMARES en de leveranciers van de systemen.
  Een eeste monitoring voor een index voor schieraal in Nederland 2012
  Griffioen, A.B. ; Kuijs, E.K.M. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C139/13) - 41
  european eels - visstand - visbestand - monitoring - vismigratie - diadrome vissen - european eels - fish stocks - fishery resources - monitoring - fish migration - diadromous fishes
  De Europese aal (Anguilla anguilla) kent een sterke afname gedurende de afgelopen decennia. Zo is de huidige intrek van glasaal slechts 1-5% van de intrek in de 60-70-er jaren. Door de Europese Unie is vastgesteld dat ten minste 40% van de biomassa moet kunnen ontsnappen naar zee. Deze biomassa is gerelateerd aan de beste raming betreffende de ontsnapping die plaats zou hebben gevonden indien de mens geen invloed had uitgeoefend op het bestand. Een ‘schieraalindex’ is een jaarlijks terugkerende monitoring die op dezelfde wijze en op dezelfde manier wordt uitgevoerd om de relatieve toe- of afname van uitrekkende schieraal waar te nemen. De schieraal index is niet direct gerelateerd aan de evaluatie van deze 40% uitrek van schieraal. Wel geeft een schieraal index, middels een jaarlijkse monitoring, een goede reflectie van een toe of afname van de uittrek van schieraal in Nederland. Deze studie betreft een eerste monitoringsjaar van de schieraalindex. Er is op een zevental locaties gemonitord in de maanden september tot en met november. Hierbij zijn twee intrekpunten: Lobith (Rijn) en Belfeld (Maas) en vijf uittrekpunten: Den Oever, Kornwerderzand, Nieuwe Waterweg, Haringvliet en het Noordzeekanaal, geselecteerd. Er zijn grote fuiken, schietfuiken, stokfuiken en een ankerkuil gebruikt om alen wekelijks te monitoren. Hierbij werd per week een deel van de alen opgemeten zonder selectie, minimaal 75 stuks per week, wanneer de vangsten dat toelieten. De rest van de alen werden geteld. Alle alen zijn door de vissers zelf ingedeeld in rode alen, blinkers en schieralen. Naast schieralen worden diadrome vissen (fint, houting, elft, barbeel, zalm, zeeforel, rivierprik en zeeprik) apart opgemeten. Alle overige visvangsten zijn in categorieën ingedeeld (1-10, 10-100 en >100).
  Knelpunten inventarisatie voor de uittrek van schieraal t.b.v. 'Paling Over De Dijk'
  Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Wolfshaar, K.E. van de - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C134/13) - 20
  palingen - european eels - vismigratie - pompstations - eels - european eels - fish migration - pumping stations
  Deze rapportage is onderdeel van een VIP-project van de Stichting DUPAN dat beoogt met gerichte maatregelen middels ‘paling over de dijk’ (PODD) een bijdrage aan het herstel van de aalstand te leveren. Hierbij worden geslachtsrijpe palingen (schieraal) bij barrières die sterfte veroorzaken, zoals bijvoorbeeld gemalen of waterkrachtcentrales, of blokkering van de migratie van schieraal, weggevangen en achter de barrière weer uitgezet om hun migratie voort te kunnen zetten
  Silver eel behaviour in the vicinity of pumping stations: a telemetry study in Friesland
  Keeken, O.A. van; Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Graaf, M. de - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C120/13) - 44
  palingen - european eels - vismigratie - pompstations - dierecologie - telemetrie - friesland - dierenwelzijn - eels - european eels - fish migration - pumping stations - animal ecology - telemetry - friesland - animal welfare
  Het aandeel van de schieraalpopulatie dat veilig door gemalen naar zee migreert, is afhankelijk van het aandeel aal dat vanuit de polders wegtrekt naar zee en van de overleving bij het passeren van de gemalen. Migrerende aal kan door diverse oorzaken aarzelen om een gemaal te passeren. Hierdoor kan naast sterfte in het gemaal ook barrièrewerking van een gemaal uitgaan. De barrièrewerking door deze aarzeling kan variëren van beperkt blijven tot geringe vertraging in de migratie tot zelfs blokkering van de migratie. In deze studie onderzoeken we in hoeverre barrièrewerking bij gemalen optreedt tijdens de migratie van schieralen. In totaal zijn in 2011 125 alen uitgerust met zenders (transmitters) en uitgezet in de polders. Tevens zijn vier gemalen van zenders voorzien.
  Inventarisatie van de belangrijkste knelpunten voor de uittrek van schieraal in Nederland
  Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Wolfshaar, K.E. van de - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C107/13) - 50
  palingen - european eels - vismigratie - stuwen - pompstations - dierecologie - inventarisaties - dierenwelzijn - eels - european eels - fish migration - weirs - pumping stations - animal ecology - inventories - animal welfare
  Bij de afname van de palingstand spelen migratiebelemmeringen zeker een rol. In de Nederlandse watersystemen zijn veel kunstwerken aanwezig, zoals gemalen, waterkrachtcentrales, stuwen en sluizen. Deze beïnvloeden zowel de intrekmogelijkheden voor de glasaal vanuit zee als ook de uittrekmogelijkheden van schieraal, vanuit het zoete water naar zee. In 2009 is er een overzicht van de belangrijkste migratieknelpunten voor paling in Nederland opgesteld, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen intrekproblemen voor glasaal en uittrekproblemen voor schieraal. Voor de beoordeling van aanvragen voor ontheffing van het gebruik van aalvistuigen voor schieraaloverzet in de gesloten tijd, is er vanuit het Ministerie van EZ behoefte aan een vernieuwde lijst met prioritaire migratieknelpunten voor schieraal. Op basis van de geschatte verliesposten schieraal is een top 58 lijst van knelpunten in Nederland opgesteld. De lijst wordt aangevoerd door beide stuwcomplexen met waterkrachtcentrales in de Maas, bij Lith en Linne. Ook het stuwcomplex met waterkrachtcentrale Amerongen staat in de top 12. Daarnaast bestaat een groot deel van de lijst uit knooppunten met een gemaal, voornamelijk boezemgemalen, die ofwel direct op zee uitkomen of op een rijkswater afwateren.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.