Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 51 - 72 / 72

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Trekgedrag van schieraal rondom het Zaangemaal in Zaandam. DIDSON metingen
  Keeken, O.A. van; Winter, H.V. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C018/10) - 16
  waterbouwkunde - palingen - european eels - vismigratie - pompstations - waterschappen - noord-holland - hydraulic engineering - eels - european eels - fish migration - pumping stations - polder boards - noord-holland
  Het Zaangemaal is één van de twee gemalen, die het belangrijkste boezemsysteem van Hollands Noorderkwartier, de Schermerboezem, bemalen. Parallel aan het gemaal ligt een historisch sluisje, welke mogelijk gebruikt kan worden om aal voor het gemaal op te vangen en door het sluisje langs het gemaal te sturen, om op deze manier schade aan vis te voorkomen. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een proef van het Hoogheemraadschap om te onderzoeken of vismigratie via deze historische sluis kan worden omgeleid langs het gemaal. Met behulp van de akoestische camera DIDSON is tijdens twee dagen gemeten of schieraal intrekt in dit historische sluisje in Zaandam.
  Voorkomen en gedrag van trekvissen nabij kunstwerken en consequenties voor de vangkans met vistuigen
  Winter, H.V. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C076/09) - 57
  waterbouwkunde - dammen - sluizen - barrières - vismigratie - diergedrag - natuurbescherming - hydraulic engineering - dams - sluices - barriers - fish migration - animal behaviour - nature conservation
  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft IMARES opdracht verleend te onderzoeken of “het instellen van een visserijvrije zone rond kunstwerken (inclusief zoet/zout overgangen) kan bijdragen aan de bescherming van zalm, zeeforel en andere trekvissen zoals paling”. Hiertoe heeft IMARES literatuuronderzoek verricht en een analyse uitgevoerd van reeds beschikbare gegevens.
  De actuele toestand van beekherstel in Nederland
  Didderen, K. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2009
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)8. - ISSN 0166-8439 - p. 4 - 5.
  waterlopen - herstel - waterkwaliteit - monitoring - nederland - aquatische ecologie - vismigratie - maatregelen - beekdalen - streams - rehabilitation - water quality - monitoring - netherlands - aquatic ecology - fish migration - measures - brook valleys
  Onlangs is voor de vierde keer onder regionale water- en terreinbeheerders een enquete over herstelprojecten voor beekdalen gehouden. Hieruit blijkt dat de nadruk ligt op de middenloop, er de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor vismigratie en dat monitoring nog steeds slechts bij een klein gedeelte van de projecten plaatsvindt. De effecten van beekherstel zijn vaak pas na enkele jaren zichtbaar. Dat is van belang voor de keuze van evaluatiemomenten, als ook de termijn waarop bijvoorbeeld de doelen van de Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden. Alterra stelde naar aanleiding van de laatste enquete tien belangrijke succes- en faalfactoren voor beekherstel op
  Conditie, herkomst en dieet Spiering Kornwerd 2007/2008
  Leeuw, J.J. de; Wiegerinck, J.A.M. - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C101/08) - 20
  visbestand - vis - osmerus - voedselsamenstelling - vismigratie - beperking - afsluitdijk - fishery resources - fish - osmerus - food composition - fish migration - restraint - afsluitdijk
  De sterke achteruitgang van spiering in 2008 in het IJsselmeer en Markermeer is voor een belangrijk deel nog onverklaard. Een verslechterde voedselsituatie en beperkte migratiemogelijkheden bij de Afsluitdijk zijn mogelijke oorzaken. In een studie naar de uitspoeling en intrekmogelijkheden van vis door een spuikoker in de Afsluitdijk bij Kornwerd, uitgevoerd in de periode november 2007 tot en met augustus 2008 door Witteveen en Bos in samenwerking met beroepsvissers Manshanden en van Malsum, zijn spieringen verzameld voor nader onderzoek.
  Vispasseerbaarheid sifons in Overijssel
  Didderen, K. - \ 2008
  Wageningen : Alterra - 32
  vissen - hydraulische systemen - kanalen - overijssel - vismigratie - fishes - hydraulic structures - canals - overijssel - fish migration
  Maken vissen gebruik van de sifons op plaatsen waar watergangen elkaar kruisen? Dit was de vraag die LNV stelde in het kader van ontsnippering in Overijssel. Het betreft hier kruisingen van watergangen met de Twentekanalen en de Hogeveense Vaart. Als vissen bij hun stroomopwaartse migratie geen gebruik maken van deze sifons heeft het weinig zin om op andere bovenstroomse plaatsen vispassages aan te leggen. Bestaande kennis is geïnventariseerd en de kenmerken die van belang zijn voor de vispasseerbaarheid van reeds onderzochte sifons zijn bekeken. Hieruit blijkt dat sifons in principe passeerbaar zijn. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt is van een aantal factoren afhankelijk waaronder: het ontwerp van de sifon en het voorkomen van boven- of benedenstroomse barrières
  A fisheye view on fishways
  Winter, H.V. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth; Adriaan Rijnsdorp, co-promotor(en): N. Daan. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048671 - 190
  zoetwatervissen - migratie - hydraulische systemen - stroming - hydrologie - rivieren - nederland - visserijbiologie - overijssel - vismigratie - freshwater fishes - migration - hydraulic structures - flow - hydrology - rivers - netherlands - fishery biology - overijssel - fish migration
  Barriers in rivers severely obstruct fish migration. To mitigate the impact, different types of fishways have been developed to facilitate upstream movements of fish. In this PhD-thesis the effect of a series of V-stepped fishways alongside weirs in the regulated River Vecht, the Netherlands, was evaluated.
  Ontwerp van een vispasseerbare kantelstuw: de V-stuw
  Hoitink, A.J.F. ; Dommerholt, A. ; Heuts, P.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2007
  Utrecht : Stowa (STOWA rapport 2007 04) - ISBN 9789057733505 - 35
  waterbeheer - stuwen - vissen - vismigratie - hydraulische systemen - ontwerp - waterstand - water management - weirs - fishes - fish migration - hydraulic structures - design - water level
  Waterschappen streven ernaar om het peilbeheer zo optimaal mogelijk te maken. In plaats van overtollig regenwater af te voeren in tijden van te veel water en water in te laten ten tijde van water tekort, streeft men naar het bergen en vasthouden van gebiedseigen en regenwater. Uit ecologisch oogpunt is het gewenst om de inlaat van ‘gebiedsvreemd water’ zo veel mogelijk te voorkomen. Veelal worden stuwen als kunstwerk geplaatst om water ‘vast te kunnen houden’ om de toevoer van water te beperken. Stuwen hebben als nadeel dat deze niet passeerbaar zijn voor vissen met als gevolg dat achterliggende gebieden niet bereikbaar zijn. Om dit te voorkomen is een nieuw soort kunstwerk ontwikkeld, de zogenaamde vispasseerbare kantelstuw, ook wel V-stuw genaamd. Deze stuw bestond alleen nog maar als concept. Het rapport legt verslag van een studie resulterend in een principe ontwerp van een vispasseerbare stuw
  Zender experiment met zalm en zeeforel in de Lek/Nederrijn bij Hagestein gedurende 2005 - 2006
  Winter, H.V. ; Leeuw, J.J. de - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES) nr. C053/07) - 17
  vissen - salmonidae - vismigratie - monitoring - zoetwaterconstructies - hydraulische systemen - rijn - fishes - salmonidae - fish migration - monitoring - freshwater structures - hydraulic structures - river rhine
  In het kader van een evaluatie van de effectiviteit van vistrappen in de Rijn (bij Hagestein, Maurik en Driel) voor de optrek van vis is dit een deelonderzoek. Namelijk die van een zender-experiment van zalm en zeeforel bij Hagestein gedurende het najaar van 2005 en 2006
  Datarapportage van de vismigratie via de vistrap bij Hagestein tijdens het najaar van 2006
  Winter, H.V. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C016/07) - 14
  vismigratie - sluizen - rijn - monitoring - fish migration - sluices - river rhine - monitoring
  Doorgaans wordt in Nederland alleen de vismigratie gedurende de paaimigratie van de meeste soorten (voorjaar) gemonitord. Wat er in andere seizoenen via Nederlandse vistrappen optrekt is grotendeels onbekend. In deze rapportage wordt verkend welke vissoorten en in welke levensstadia gebruik maken van de vistrap bij Hagestein gedurende het najaar wanneer zowel paaimigratie voor sommige soorten plaatsvindt maar ook visbewegingen van opgroei-habitats naar overwinterings-habitats
  Vismigratie via de vistrappen bij Hagestein en Maurik tijdens het voorjaar van 2006
  Winter, H.V. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C092/06) - 34
  vissen - stuwen - waterbouwkunde - rivieren - monitoring - petromyzon - vismigratie - rijn - gelderland - fishes - weirs - hydraulic engineering - rivers - monitoring - petromyzon - fish migration - river rhine - gelderland
  De Neder-Rijn/Lek is na het gereedkomen van de vistrappen bij de stuwen van Hagestein en Maurik in 2004 en bij Driel in 2001 nu volledig optrekbaar voor vis. In navolging van het voorjaar van 2005 is er in 2006 de optrek bij Hagestein en Maurik bemonsterd door middel van fuiken geplaatst in het bovenstroomse deel van de vistrap. De gevangen vis werd gedetermineerd, gemeten en daarna bovenstrooms uitgezet om de migratie te hervatten. Daarnaast is er ook een merk-experiment met zeeprik uitgevoerd, omdat er in 2005 werd geconstateerd dat een veel groter aantal zeeprikken bij Hagestein passeerde dan bij Maurik, terwijl deze diadrome riviertrekvis verondersteld werd gemotiveerd te zijn om de heel serie vistrappen in de Neder-Rijn te passeren.
  Diadrome vissen in de Waddenzee: Monitoring bij Kornwerderzand 2000 - 2005
  Tulp, I.Y.M. ; Boois, I.J. de; Willigen, J.A. van; Westerink, H.J. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES ([Rapport] / Wageningen IMARES C087/06) - 39
  diadrome vissen - bedreigde soorten - visbestand - vangstsamenstelling - monitoring - tendensen - visstand - vismigratie - waddenzee - diadromous fishes - endangered species - fishery resources - catch composition - monitoring - trends - fish stocks - fish migration - wadden sea
  Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van zeldzame diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierprik, zeeprik, zalm en zeeforel) aan de zoute kant van de Afsluitdijk te beschrijven en die te vergelijken met bestaande monitoringsprogramma’s op het IJsselmeer en andere zoet?zout overgangen. Deze monitoring levert inzicht in het voorkomen van diadrome vis en kan gebruikt worden voor de evaluatie van het effect van geplande veranderingen in het spuibeheer op de mogelijkheden voor vistrek
  Dispersie van aquatische organismen; verspreidingsmogelijkheden en onderzoeksmethoden
  Nijboer, R.C. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1365) - 82
  vissen - waterdieren - vismigratie - verspreiding - zoöplankton - methodologie - waterorganismen - bibliografieën - macrofauna - fishes - aquatic animals - fish migration - dispersal - zooplankton - methodology - aquatic organisms - bibliographies - macrofauna
  Dit rapport bevat de resultaten van een literatuuronderzoek naar methoden van dispersie voor aquatische organismen. Het behandelt zowel passieve als actieve vormen van dispersie. Het blijkt dat aquatische organismen zich op veel verschillende manieren kunnen verspreiden, over verschillende afstanden en met verschillende snelheden. Dit hangt af van de omstandigheden, van de morfologie en het gedrag van het organisme. Er zijn verschillende methoden om dispersie te meten. De belangrijkste indeling is die tussen directe methoden waarbij direct de dispersie wordt geobserveerd en indirecte methoden waarbij de dispersie verklaard wordt uit bijvoorbeeld de mate van genetische verschillen tussen populaties op verschillende afstanden van elkaar. Aan iedere methode kleven voor- en nadelen. De keuze voor een bepaalde methode hangt af van de beschikbare tijd, het beschikbare budget, de kenmerken van de te onderzoeken soorten en hun dispersiemethode en het landschap waarin ze voorkomen.
  Uniform ontwerp van de aangepaste De Wit vispassage
  Boiten, W. ; Dommerholt, A. ; Wit, W. de - \ 2005
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 38 (2005)16. - ISSN 0166-8439 - p. 49 - 51.
  vissen - vismigratie - waterwegen - hydraulische systemen - verbetering - ontwerp - fishes - fish migration - waterways - hydraulic structures - improvement - design
  De aanleg van vispassages in Nederland dateert van halverwege de vorige eeuw. Bij een gezond ecologisch watersysteem hoort ook een passende visstand én voor migrerende vis de mogelijkheid om fysieke barrières als stuwen, sluizen, watermolens en gemalen te kunnen passeren. Vooral sinds 1990 groeit de belangstelling voor vispassages. In Nederland wordt de De Wit vispassage veel toegepast door de waterschappen. Het gaat daarbij om de stroomopwaartse migratie van zoetwatervis met een maximale sprintsnelheid van één meter per seconde
  Vismigratie via de vistrappen bij Hagestein en Maurik tijdens het voorjaar van 2005
  Winter, H.V. ; Klop, R.W. ; Klop, W. ; Klop, K. ; Baks, B. - \ 2005
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C055/05) - 34
  vismigratie - vissen - sluizen - rivieren - rijn - fish migration - fishes - sluices - rivers - river rhine
  In 2004 zijn om de stuwen in de Neder-Rijn/Lek bij Hagestein en bij Amerongen (op het Eiland van Maurik) bekken-vistrappen aangelegd om de optrek van vis te verbeteren. Hierbij is een nieuw type vistrap toegepast die daarvoor alleen bij Driel is gebouwd. Om een indruk te krijgen van het functioneren van deze vistrappen is van 14 maart tot 8 juni 2005 de optrek bij Hagestein en Maurik bemonsterd. Minimaal 23 vissoorten hebben gebruik gemaakt van de vistrap bij Maurik en 19 van de vistrap bij Hagestein. In totaal zijn 24 vissoorten waargenomen.
  Effecten van maatregelen met betrekking tot stuurvariabelen die van invloed zijn op de doelvariabelen in de deelmaatlatten voor vis in rivieren
  Leeuw, J.J. de; Patberg, W. ; Tien, N.S.H. ; Winter, H.V. - \ 2004
  onbekend : RIVO Biologie en Ecologie (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C84/04) - 30
  aquatische ecologie - rivieren - watersystemen - visfauna - vismigratie - ecologische beoordeling - waterkwaliteit - habitatgeschiktheid - kaderrichtlijn water - aquatic ecology - rivers - water systems - fish fauna - fish migration - ecological assessment - water quality - habitat suitability - water framework directive
  In het kader van het DGW-project 'Beleidstools KRW' en het stuurboordproject 'Maatregelen Kaderrichtlijn Water' onderzoekt RIZA welke maatregelen mogelijk zijn voor het realiseren van de ecologische doelstellingen van de KRW. In dit specifieke onderdeel van het project wordt gestreefd naar een overzichtelijke set van stuurvariabelen die van invloed zijn op de doelvariabelen in de deelmaatlatten voor vis. Doel van het project is een overzicht te genereren van stuurvariabelen, die in verband kunnen worden gebracht met de doelvariabelen van de deelmaatlatten vis in riviersystemen en het verband tussen stuurvariabelen en doelvariabelen zoveel mogelijk kwantitatief te onderbouwen. Onder doelvariabelen worden specifiek de ontwikkelde (deel)maalatten t.b.v. de KRW bedoeld, waarbij het achterliggende perspectief van het ecologisch functioneren van een systeem voor vis eveneens kan worden betrokken, als blijkt dat de maatlatten hierin nog niet dekkend zijn.
  Uniform ontwerp van de aangepaste De Wit vispassage : afvoerrelatie en snelheidsverdeling
  Boiten, W. ; Dommerholt, A. - \ 2004
  onbekend : Wageningen University (Rapport / Sectie Waterhuishouding 123) - 112
  vissen - waterwegen - vismigratie - hydraulische systemen - verbetering - ontwerp - fishes - migration - fish migration - hydraulic structures - improvement - design
  In Nederland zijn diverse De Wit passages aangelegd; de OVB heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de werking; een aantal waterschappen is vanaf circa 1985 actief met het aanleggen van vispassages. Dit alles was aanleiding tot een hernieuwd onderzoek: dit keer naar uniformering. Het hydraulisch onderzoek betreft: de afvoerrelatie van de vispassage; de snelheidsverdeling in de doorzwemvensters; de turbulentiedemping in de bekkens
  Extra spuicapaciteit afsluitdijk; ecologische effecten en gebiedsbescherming in de wet- en regelgeving
  Apeldoorn, R.C. van; Cappelle, H.M.P.M. ; Kistenkas, F.H. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 847) - 82
  vismigratie - sluizen - peilbeheer - afvoer - natuurbescherming - waterbeheer - aquatische ecologie - eu regelingen - waterstand - ijsselmeer - afsluitdijk - fish migration - sluices - water level management - discharge - nature conservation - water management - aquatic ecology - eu regulations - water level - lake ijssel - afsluitdijk
  In dit rapport worden de verwachte effecten van de aanleg en het gebruik van de extra spuicapaciteit met een vispassage gerelateerd aan de vigerende wet- en regelgeving. Hiertoe worden de verwachte effecten geanalyseerd en geïnterpreteerd vanuit de wet- en regelgeving die ecologische waarden beschermt in de gebieden die door de voorgenomen activiteit worden beïnvloed. Het betreft de Waddenzee, het IJsselmeer en de onderdelen de Friese IJsselmeerkust, het Zwarte Meer en het Ketel- en Vossemeer. De relevante wet- en regelgeving bestaat uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet, het Structuurschema Groene Ruimte en de Nota Waddenzee. Deze teksten en de daarop gebaseerde aanwijzingsbeschikkingen en toelichtingen bevatten de afwegingskaders en de te beschermen ecologische waarden. Per gebied worden deze waarden, de verwachte effecten en de afwegingskaders met elkaar in verband gebracht
  Een eerste indicatie van mogelijkheden en knelpunten bij het realiseren van een geleidelijke zout-zoet overgang in het Balgzandkanaal
  Wintermans, G. ; Dankers, N.M.J.A. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 685) - 31
  waterbeheer - kanalen - zout water - zoet water - brakwater - estuaria - vismigratie - vissen - sluizen - noord-holland - waterstand - water management - canals - saline water - fresh water - brackish water - estuaries - fish migration - fishes - sluices - noord-holland - water level
  In Nederland wordt de overgang tussen het zoete en zoute water op de meeste plaatsen gekenmerkt door een plotselinge verandering in plaats van een gradiënt. Bijna overal liggen dijken, spuisluizen of gemalen. Karakteristieke brakke gebieden en mogelijkheden voor vismigratie zijn daardoor verloren gegaan. Vanuit verschillende ministeries wordt gestreefd naar anders omgaan met water en bij dat beleid neemt het herstel van zoet-zoutgradiënten een belangrijke plaats in. Door de lage ligging, onder het hoogwaterniveau van de zee, van het overgrote deel van het Nederlandse kustgebied zijn natuurlijke overgangen nauwelijks te realiseren. Door slim gebruik te maken van spuimiddelen zijn er wellicht wel mogelijkheden om redelijk natuurlijke situaties te scheppen. In de kop van Noord-Holland lijkt een mogelijkheid aanwezig die nadere uitwerking en studie zou verdienen.
  Visgeleiding Stedelijke Roer te Roermond
  Boiten, W. - \ 2002
  Wageningen : Wageningen Agricultural University (Rapport / Wageningen Universiteit, Omgevingswetenschappen, Sectie Waterhuishouding 113) - 16
  vismigratie - hydraulische systemen - vissen - rivieren - stuwen - stedelijke gebieden - midden-limburg - fish migration - hydraulic structures - fishes - rivers - weirs - urban areas - midden-limburg
  Modelonderzoek van de Venturi-meetdoorlaat : een vispasseerbare debietmeetinrichting
  Dommerholt, A. ; Boiten, W. ; Oosterhoff, R.T. - \ 2002
  Wageningen : Wageningen Universiteit (Rapport / Wageningen Universiteit, Sectie Waterhuishouding 106) - 43
  hydraulische systemen - doorstroommeters - venturibuizen - rivierafvoer - overlaten - vissen - vismigratie - modellen - hydraulic structures - flow meters - venturi tubes - stream flow - spillways - fishes - fish migration - models
  Vis en visserij in het IJsselmeergebied
  Leeuw, J.J. de; Dekker, W. - \ 2001
  Natura 98 (2001). - ISSN 0028-0631 - p. 169 - 172.
  visserij - visbestand - meren - voedselketens - natuurbescherming - visserijbeheer - ecosystemen - zoet water - vissen - vismigratie - ijsselmeer - visstand - aquatische ecosystemen - fisheries - fishery resources - lakes - food chains - nature conservation - fishery management - ecosystems - fresh water - fishes - fish migration - lake ijssel - fish stocks - aquatic ecosystems
  Het visbestand in het IJsselmeer wordt sterk bepaald door de intensieve visserijactiviteiten. Het IJsselmeer biedt goede potenties voor trekkende en (nu nog) zeldzame vissoorten, zeker wanneer de dynamische aspecten van een estuarium meer kunnen worden ontwikkeld
  Afvoerrelatie V-vormige vistrap.
  Boiten, W. - \ 1990
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Hydrologie, Bodemnatuurkunde en Hydraulica 6) - 37
  vissen - stroming - hydraulische systemen - hydrodynamica - meting - snelheid - vismigratie - fishes - flow - hydraulic structures - hydrodynamics - measurement - velocity - fish migration
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.