Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 100 / 261

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==flevoland
Check title to add to marked list
Toekomstperspectief agrosector Flevoland
Vogelzang, T.A. ; Smit, A.B. ; Jager, J.H. ; Prins, H. ; Verhoog, A.D. ; Poppe, K.J. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-008) - ISBN 9789462577541 - 79 p.
landbouwsector - economische situatie - primaire sector - platteland - flevoland - nederland - biologische landbouw - agricultural sector - economic situation - primary sector - rural areas - netherlands - organic farming
The socio-economic future of the Dutch province of Flevoland is partly linked to the perspectives of the agrocluster, the combination of agri- and horticultural firms, fishery, food and luxury industry and the firms that supply these sectors. In this report, the importance of this cluster for Flevoland is described, with a focus on the primary sectors, the agri- and horticultural firms. The current situation of these firms is presented, including the developments in the recent decade and the perspectives for the next decade. Attention is also paid to the quality of life in the countryside and the influence of the agro sector on this aspect.
Economische prikkels voor vergroening in de landbouw
Brouwer, F.M. ; Smit, A.B. ; Verburg, R.W. - \ 2015
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 37) - 92 p.
stimulansen - economie - melkveehouderij - akkerbouw - economie van natuurlijke hulpbronnen - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnenbehoud - agrarische economie - groene hart - flevoland - nederland - incentives - economics - dairy farming - arable farming - natural resource economics - natural resources - resource conservation - agricultural economics - netherlands
In dit rapport worden de mogelijkheden verkend om een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen door economische prikkels te stimuleren. Het onderzoek betreft de economische prikkels en externe effecten in de melkveehouderij in het Groene Hart en de akkerbouw in Flevoland. Over het algemeen zal een lastenverzwaring in het gebruik van bijvoorbeeld kunstmest en gewasbeschermings-middelen relatief weinig effect hebben. Daarentegen zal het belasten van hoge emissies en het belonen van lage emissies naar verwachting meer stimuleren om negatieve externe effecten te verminderen.
De biodiversiteit van het Zuigerplasbos
Alebeek, F.A.N. van; Heemskerk, R. - \ 2015
Lelystad : KNNV afdeling Lelystad. IVN afdeling Lelystad, Landschapsbeheer Flevoland & Staatsbosbeheer District Flevoland. Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente (Applied Plant Research) - 74
soorten - soortendiversiteit - soortenrijkdom - biodiversiteit - inventarisaties - flevoland - excursies - species - species diversity - species richness - biodiversity - inventories - field trips
De derde Flevolandse Soorten-zoekdag vond plaats in het Zuigerplasbos in Lelystad. Evenals in het voorgaande jaar werd gekozen om het evenement in juni te laten plaatsvinden, een tijd van het jaar waarin de kans op veel waarnemingen groot is. Er werd voor gekozen om de Soorten-zoekdag te combineren met de “slootjes-dag” van het IVN. Op 21 en 22 juni werd een aantal publieksexcursies georganiseerd voor verschillende soortgroepen om zoveel mogelijk soorten te inventariseren in het Zuigerplasbos. De belangstelling van het “gewone publiek” was dit jaar aan de zuinige kant. Bij elkaar namen tussen de 50 en 75 mensen deel aan deze activiteiten. In de periode voorafgaand aan de soorten-zoekdag had een aantal vrijwilligers al onderzoek gedaan aan verschillende soortgroepen. Waarnemingen van heel 2014 zijn meegenomen in dit verslag. Door deze inventarisaties en de Soorten-zoekdag zelf, is veel meer bekend geworden over het voorkomen van diverse soorten in het Zuigerplasbos. Bij elkaar staat de teller nu op 1476. Bij dat getal moet bedacht worden, dat het werkelijke aantal veel hoger zal liggen, omdat een aantal soort(groep)en niet of slechts ten dele zijn onderzocht. Dit verslag geeft in korte hoofdstukken een beschrijving van de Soorten-zoekdag, van het Zuigerplasbos en overzichten van de verschillende soortgroepen die zijn aangetroffen in het park.
Effecten bodem- en structuurverbeteraars; onderzoek op kleigrond 2010-2014
Balen, D.J.M. van; Topper, C.G. ; Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de; Haas, M.J.G. de; Bussink, D.W. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV 659) - 63
akkerbouw - bodemstructuur - structuur - lichte-matig zware kleigronden - flevoland - poldergronden - bodemvruchtbaarheid - kalkmeststoffen - bodemverbeteraars - arable farming - soil structure - structure - clay loam soils - polder soils - soil fertility - liming materials - soil conditioners
In de praktijk lopen telers steeds vaker tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Om de bodemstructuur te verbeteren, worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid hebben. Objectieve informatie over het effect van de aanbevolen producten op gewasopbrengsten en fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Uit eerdere proeven blijkt dat de effecten binnen 1 of 2 groeiseizoenen vaak afwezig zijn. Veel fabrikanten geven aan dat pas op langere termijn effecten te verwachten zijn.
Akkerranden in Flevoland
Alebeek, Frans van - \ 2015
arable farming - sustainable agriculture - field margins - plant protection - field trips - augmentation - flevoland
Duurzaam bodembeheer maïs; projectresultaat 2014
Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. ; Deru, J.G.C. ; Schooten, H.A. van; Verloop, J. ; Weide, R.Y. van der - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (PPO/PRI rapport 632) - 72
akkerbouw - maïs - bodembeheer - veehouderij - voedergewassen - flevoland - nederland - teeltsystemen - duurzame landbouw - arable farming - maize - soil management - livestock farming - fodder crops - netherlands - cropping systems - sustainable agriculture
Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat is de centrale vraag van het project “Duurzaam bodembeheer maïs” (BO-31.03-001-003). Veel melkveehouderijbedrijven telen snijmaïs, een gemakkelijk te telen ruwvoergewas met een goede productie van constante hoge kwaliteit. Als zetmeelbron met een ruime energie/eiwitverhouding past het goed in het runderdieet, naast gras en graskuil. De maïsteelt kan echter nadelige effecten hebben voor de bodem door gewasbeschermingsmiddelen en het uit- en afspoelen van nutriënten. Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. Deze kennis wordt vervolgens doorgegeven aan de praktijk middels o.a. de beslisboom snijmaïs, een instrument om praktische kennis naar veetelers en erfbezoekers te brengen.
Geleerde lessen van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere : wat werkt, wat niet, en wat kun je daarmee als beginnende kenniskring? /
Veen, E.J. ; Vijn, M.P. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 321) - 37
volkstuinen - tuinieren - stadslandbouw - flevoland - zuidelijk flevoland - stedelijke samenleving - gezamenlijk eigendom - publiek-private samenwerking - handleidingen - financieren - vrije tijd - hobby's - allotment gardens - gardening - urban agriculture - urban society - coownership - public-private cooperation - guide books - financing - leisure - hobbies
De gemeente Almere heeft ambities ten aanzien van stadslandbouw. In Oosterwold ontstaat op lange termijn, op een enorme schaal (4.300 ha), een stadslandschap dat bestaat uit wonen, werken, natuur en stadslandbouw. In de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere werken ondersteunende netwerken, burgers en gemeente samen aan recepten voor schooltuinen en buurtmoestuinen. Door kennis te delen, te leren van elkaars ervaringen en vooral door open te staan voor elkaar is deze handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin in Almere tot stand gekomen
Entomofauna van Flevoland : Verslag van de 164e zomerbijeenkomst te Kraggenburg
Cuppen, J.G.M. - \ 2015
Entomologische Berichten 70 (2015)6. - ISSN 0013-8827 - p. 190 - 212.
heteroptera - coleoptera - isopoda - diploptera - insecten - inventarisaties - ecologische entomologie - natuurgebieden - flevoland - insects - inventories - ecological entomology - natural areas
Op terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Flovolandschap is een inventarisatie uitgevoerd door 36 leden van de NEV. De gebieden die onderzocht zijn: Kuinderbos, Urkerbos, Voorsterbos, Harderbos, Knarbos, Winkelse Zand en Harderbroek. In dit artikel worden gedetailleerd de vindplaatsen geïnventariseerd, met daarnaast uitvoerige beschrijvingen van de gevonden soorten
Op zoek naar klanten dichtbij
Dekking, A.J.G. ; Jansma, J.E. - \ 2015
Ekoland 35 (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 25 - 25.
streekgebonden producten - publiek-private samenwerking - regionale voedselketens - regionale economie - flevoland - biologische voedingsmiddelen - klantrelaties - regional specialty products - public-private cooperation - regional food chains - regional economics - organic foods - customer relations
Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen al 60 bedrijven mee.
Zorg om bodem breed gedeeld
Sukkel, W. - \ 2015
Boerderij 100 (2015)35. - ISSN 0006-5617 - p. A4 - A7.
bodemdaling - poldergronden - bodemkwaliteit - flevoland - duurzaam bodemgebruik - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - subsidence - polder soils - soil quality - sustainable land use - soil fertility - arable farming
RIDLV-rapport ‘Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming’ spreekt zorg uit over Flevolandse bodemkwaliteit. Specialisten van o.a. PPO Wageningen UR te Lelystad geven hun visie.
Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming : casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland
Staps, J.J.M. ; Berg, C. ter; Vilsteren, A. van; Lammerts Van Bueren, E. ; Jetten, T.H. - \ 2015
[Wageningen] : Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding - 58
akkerbouw - bodembeheer - bodemvruchtbaarheid - duurzame landbouw - duurzame ontwikkeling - flevoland - nederland - veldproeven - poldergronden - bodemdaling - diepploegen - arable farming - soil management - soil fertility - sustainable agriculture - sustainable development - netherlands - field tests - polder soils - subsidence - deep ploughing
Met deze casus ‘Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie naar integrale verduurzaming’ wil de Raad laten zien hoe het belang van een duurzame bodem als basis van onze voedselketen uit het zicht is van de andere schakels in de keten en wat de perspectieven kunnen zijn om in de productieketen medeverantwoordelijkheid te scheppen om tot integraal duurzaam bodemgebruik te komen.
Stadslandbouw in Almere. De stand van zaken op 1 januari 2015
Dekking, A.J.G. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO pubnr.: 629 ) - 59
stadslandbouw - stadsontwikkeling - agrarisch onderwijs - participatie - onderzoek - overzichten - flevoland - openbare ruimte - gebruik van ruimte - urban agriculture - urban development - agricultural education - participation - research - reviews - public space - space utilization
Almere is een jonge stad die niet organisch gegroeid is, maar waarbij tijdens het ontwerp ruimte is bestemd voor een groen-blauw casco. Naast het ontwerp van de stad draagt ook het beleid bij aan een gunstig klimaat voor stadslandbouw. Hierbij gaat het om belangrijke gebiedsontwikkelingen, conceptuele en beleidsmatige notities. Dit zijn de Rijksstruktuurvisie Regio Almere-Amsterdam-Markermeer, Nieuwe natuur in Flevoland, De Almere Principles, de nota Kleur aan Groen, het coalitieakkoord Almere 2014-2018, de Agenda Stadslandbouw, Almere Oosterwold en de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere zal worden georganiseerd. Desondanks ontbreekt het aan een overzicht van stadslandbouwinitiatieven in Almere. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot stadslandbouw op 1 januari 2015.
Verwaarding van reststromen : training Flevolandse Technasium docenten, 5 november 2014 in het kader van het project ‘Scholier zoekt Waarde’
Spruijt, J. ; Dijk, W. van - \ 2014
Wageningen : ACRRES - Wageningen UR (PPO rapport 646) - 20
lesmaterialen - reststromen - regioleren - biobased economy - voortgezet onderwijs - praktijkonderwijs - flevoland - teaching materials - residual streams - regional atelier - secondary education - practical education
In het project ‘Scholier zoekt waarde’ gaan scholieren van technasium opleidingen aan de slag met reststromen. Dat gebeurt binnen het Kennisprogramma DuurzaamDoor Flevoland 2014-2016. Op 5 november 2014 is er door het projectteam een studiedag voor technasium docenten georganiseerd waarin zij geïnformeerd werden over het thema reststromen en waarin werd verteld welke potentiële ondernemers en andere opdrachtgevers uit Flevoland zich al hebben gemeld met een vraagstuk op het thema. Dit is de handout van de docententraining ‘Verwaarding van reststromen’ door ACRRES.
Ondernemerschap kun je leren
Oosterhoff, W. ; Smit, A.B. - \ 2014
V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 12 - 13.
hogere agrarische scholen - beroepsopleiding (hoger) - ondernemerschap - flevoland - agricultural colleges - professional education - entrepreneurship
Kun je ondernemerschap leren? Daarover zijn de meningen verdeeld. Veel ondernemers geven aan dat je ondernemerschap niet uit een boekje kunt leren, maar in je moet hebben. CAH Vilentum in Dronten biedt daarentegen een hbo-opleiding ‘Agrarisch Ondernemerschap’ aan. Studenten van deze opleiding volgden bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten de Masterclass Ondernemerschap. Zij verbeterden aantoonbaar hun ondernemerschapscompetenties.
Naar een betere benutting van bodemfosfor : Tussenrapportage Onderzoek in 2012-2013
Wijk, C.A.P. van; Rietberg, P.I. ; Timmermans, B. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO Rapporten 626)
bemesting - bodemchemie - fosfaten - groenbemesters - akkerbouw - teeltsystemen - emissiereductie - organische stof - proefprojecten - flevoland - fertilizer application - soil chemistry - phosphates - green manures - arable farming - cropping systems - emission reduction - organic matter - pilot projects
Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosforbemesting. Het doel van dit beleid is om de P-toestand in bodems met een hoge fosfortoestand te laten dalen, en bodems met een relatief lage toestand niet meer dan landbouwkundig noodzakelijk, te verhogen. Op termijn speelt de vraag hoe je bij lage fosforbemesting toch nog goed gewassen kunt telen? Het wordt steeds belangrijker om het fosfor dat in de bodem aanwezig is, te benutten. Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe dit kan en hoe dit gekwantificeerd kan worden.
The role of farmers’ objectives in current farm practices and adaptation preferences: a case study in Flevoland, the Netherlands
Mandryk, M. ; Reidsma, P. ; Kanellopoulos, A. ; Groot, J.C.J. ; Ittersum, M.K. van - \ 2014
Regional Environmental Change 14 (2014)4. - ISSN 1436-3798 - p. 1463 - 1478.
klimaatverandering - akkerbouw - flevoland - klimaatadaptatie - houding van boeren - besluitvorming - climatic change - arable farming - flevoland - climate adaptation - farmers' attitudes - decision making - vegetable farms - climate-change - south uruguay - land-use - design - agriculture - model - management - options - systems
The diversity in farmers’ objectives and responses to external drivers is usually not considered in integrated assessment studies that investigate impacts and adaptation to climate and socio-economic change. Here, we present an approach to assess how farmers’ stated objectives relate to their currently implemented practices and to preferred adaptation options, and we discuss what this implies for assessments of future changes. We based our approach on a combination of multi-criteria decision-making methods. We consistently assessed the importance of farmers’ objectives and adaptation preferences from what farmers say (based on interviews), from what farmers actually do (by analysing current farm performance) and from what farmers want (through a selected alternative farm plan). Our study was performed for six arable farms in Flevoland, a province in the Netherlands. Based on interviews with farmers, we reduced the long list of possible objectives to the most important ones. The objectives we assessed included maximization of economic result and soil organic matter, and minimization of gross margin variance, working hours and nitrogen balance. In our sample, farmers’ stated preferences in objectives were often not fully reflected in realized farming practices. Adaptation preferences of farmers largely resembled their current performance, but generally involved a trend towards stated preferences. Our results suggest that in Flevoland, although farmers do have more objectives, in practical decision-making they focus on economic result maximization, while for strategic decision-making they account for objectives influencing long-term performance and indicators associated with sustainability, in this case soil organic matter.
Participatory design of farm level adaptation to climate risks in an arable region in The Netherlands
Schaap, Ben - \ 2013
arable farming - climatic change - climate adaptation - crop yield - farming systems - farmers - participation - flevoland
Op weg naar een cleantech toekomst : beknopt verslag van de lustrumconferentie van ACRRES
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2013
Lelystad : PPO-agv/ACRRES (PPO 550) - 48
vervangbare hulpbronnen - biobrandstoffen - duurzaamheid (sustainability) - duurzame energie - flevoland - biobased economy - renewable resources - biofuels - sustainability - sustainable energy
Verslag van de lustrumconferentie van het Application Centre for Renewable REScources (ACRRES) op 7 maart 2013 te Lelystad. De afbeeldingen uit presentaties en de foto’s in het verslag vormen een selectie uit de presentaties en foto’s die zijn gepresenteerd resp. gemaakt tijdens het symposium: Naar een duurzame, groen economy (prof. dr ir Rudy Rabbinge); De energiemarkt in beweging (dr Manon Jansen); Een duurzaam rijksbeleid (drs Marieke van der Werf); Flevoland klaar voor de toekomst (Jan-Nico Appelman); Duurzaam EnergieRijk, de resultaten (dr ir Rommie van de Weide en Fred van Rooyen); De ambities en mogelijkheden met duurzame energiewinning van Rijkswaterstaat (ir Annette Augustijn).
Participatory design of farm level adaptation to climate risks in an arable region in The Netherlands
Schaap, B.F. ; Reidsma, P. ; Verhagen, A. ; Wolf, J. ; Ittersum, M.K. van - \ 2013
European Journal of Agronomy 48 (2013)7. - ISSN 1161-0301 - p. 30 - 42.
akkerbouw - opbrengsten - groeimodellen - klimaatverandering - flevoland - arable farming - yields - growth models - climatic change - crop production - change impacts - agriculture - variability - events - europe - model
In the arable farming region Flevoland in The Netherlands climate change, including extreme events and pests and diseases, will likely pose risks to a variety of crops including high value crops such as seed potato, ware potato and seed onion. A well designed adaptation strategy at the farm level can reduce risks for farmers in Flevoland. Currently, most of the impact assessments rely heavily on (modelling) techniques that cannot take into account extreme events and pests and diseases and cannot address all crops, and are thus not suited as input for a comprehensive adaptation strategy at the farm level. To identify major climate risks and impacts and develop an adaptation measure portfolio for the most relevant risks we complemented crop growth modelling with a semi-quantitative and participatory approach, the Agro Climatic Calendar (ACC), A cost-benefit analysis and stakeholder workshops were used to identify robust adaptation measures and design an adaptation strategy for contrasting scenarios in 2050. For Flevoland, potential yields of main crops were projected to increase, but five main climate risks were identified, and these are likely to offset the positive impacts. Optimized adaptation strategies differ per scenario (frequency of occurrence of climate risks) and per farm (difference in economic loss). When impacts are high (in the +2 °C and A1 SRES scenario) drip irrigation was identified as the best adaptation measure against the main climate risk heat wave that causes second-growth in seed and ware potato. When impacts are smaller (the +1 °C and B2 SRES scenario), other options including no adaptation are more cost-effective. Our study shows that with relatively simple techniques such as the ACC combined with a stakeholder process, adaptation strategies can be designed for whole farming systems. Important benefits of this approach compared to modelling techniques are that all crops can be included, all climate factors can be addressed, and a large range of adaptation measures can be explored. This enhances that the identified adaptation strategies are recognizable and relevant for stakeholders.
Taal en beelden verbinden in Agropark Flevoland
Wolf, P.L. de; Veen, E.J. ; Vellema, S. - \ 2013
Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 23 - 25.
agro-industriële complexen - clustering - duurzaamheid (sustainability) - cradle to cradle - innovaties - publiek-private samenwerking - flevoland - toegepast onderzoek - Nederland - agroindustrial complexes - sustainability - innovations - public-private cooperation - applied research - Netherlands
Het project Agropark Flevoland bouwt voort op de cradle-to-cradlegedachte. Het streven is regionale kringlopen te sluiten en de economische duurzaamheid te versterken. Cruciaal daarbij is hoe zo’n globale ambitie zich verbindt met de dynamiek in bestaande netwerken van ondernemers, overheden en burgers. In dit project hebben onderzoekers een rol hebben gespeeld in het maken van deze verbinding.
Groei van de beverpopulatie: lusten en lasten
Vreugdenhil, S. ; Dekker, J.J.A. ; Dijkstra, V.D. - \ 2012
Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)10. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 29.
castor fiber - fauna - populatiedynamica - schadelijke dieren - natuurgebieden - biesbosch - flevoland - castor fiber - fauna - population dynamics - noxious animals - natural areas - biesbosch - flevoland
Het aantal bevers is in Nederland sterk gegroeid. In 1988 werden de eerste dieren losgelaten in de Biesbosch, en in 2012 wordt het aantal Nederlandse bevers al geschat op zeker 600 volwassen dieren. Bevers zijn door hun bijzondere gedrag een aanwinst voor onze natuur. Maar ditzelfde gedrag kan ook leiden tot overlast. Hoe ga je hiermee om?
Exploring adaptation strategies for climate change in the Netherlands: a bio-economic farm level analysis
Kanellopoulos, A. ; Reidsma, P. ; Wolf, J. ; Mandryk, M. ; Schaap, B.F. ; Ittersum, M.K. van - \ 2012
klimaatverandering - klimaatadaptatie - bedrijfssystemen - akkerbouw - gewasopbrengst - simulatiemodellen - agrarische economie - flevoland - nederland - climatic change - climate adaptation - farming systems - arable farming - crop yield - simulation models - agricultural economics - netherlands
PowerPoint presentation given at the European meeting of the international Microsimulation Association, Dublin, 17-19 May 2012.
Versterking en stimulering biogas productie in Flevoland : een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een instrument voor monitoring, beheren en ontwikkelen van reststromen in Flevoland
Leeuwen, M.A.E. van; Voort, M.P.J. van der - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO 525) - 27
gasproductie - biogas - stimulatie - flevoland - biomassa - marktprijzen - co-vergisting - rendement - biobased economy - gas production - stimulation - biomass - market prices - co-fermentation - returns
Dit project is onderdeel van het RINGG Flevoland project wat tot doel heeft de versterking van het agrarische ondernemerschap in biogasproductie in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De doelstelling van dit deelproject is om specificaties en een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een instrument voor monitoring, beheren en ontwikkelen van reststromen in de regio op te stellen. Om de informatiebehoefte van de ondernemers(groepen) helder te krijgen, om hiermee specificaties voor een instrument te kunnen opstellen, zijn onder andere interviews gehouden. De ondernemers zijn allen helder in hun eisen en wensen. Hierin komt de optie van een instrument of tool voor biomassavoorziening niet naar boven. Uit de interviews en de workshop komen de knelpunten en andere oplossingsrichtingen naar voren. Opvallend is dat de ondernemers (met covergisting) veelal de oplossing van de huidige marktsituatie voor biomassa niet willen oplossen met opties voor de biomassamarkt. De meest gesteunde oplossingsrichtingen betroffen meer inkomsten creëren uit energie en verlagen van kosten voor afvoer van digestaat. Belangrijkste reden hiervoor is het maken van een rendementsverbetering. Deze rendementsverbetering kan tevens de concurrentiepositie op de biomassamarkt sterk verbeteren.
Kansen voor organisatie biogasproducenten Flevoland : draagvlak en plan van aanpak
Wolf, P.L. de; Voort, M.P.J. van der - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO 524) - 13
biogas - gasproductie - stimulatie - producentengroepen - flevoland - inventarisaties - biobased economy - samenwerking - gas production - stimulation - producer groups - inventories - cooperation
De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) wil het agrarisch ondernemerschap in biogasproductie in Flevoland versterken en heeft daarvoor een project aangevraagd ‘Versterking en stimulering biogasproductie Flevoland’. Een van de onderdelen van dit project was het opzetten van een plan van aanpak voor een biogasproducentenorganisatie. Dit deelproject wordt uitgevoerd door ACRRES, in nauw overleg met de OMFL. Hiervoor is een werkgroep c.q. projectgroep gevormd. De werkgroep heeft als eerste enkele doelen geformuleerd: belangrijkste doel was het inventariseren van de behoefte aan een producentenorganisatie onder producenten. Hiervoor zijn producenten telefonisch en per e-mail benaderd. Op basis van deze inventarisatie is het mogelijk om een organisatievorm te bepalen en vervolgstappen (het plan van aanpak) te bepalen.
Inventarisatie van biomassa in Flevoland : een inventarisatie van potentieel beschikbare biomassa in Flevoland, met name niet vastgelegde stromen
Voort, M.P.J. van der; Rooij, M. de - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO 494) - 33
biomassa productie - biomassa - inventarisaties - bio-energie - flevoland - reststromen - organisch afval - biobased economy - biomass production - biomass - inventories - bioenergy - flevoland - residual streams - organic wastes - biobased economy
In 2008 is door studenten van de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) te Dronten een inventarisatie uitgevoerd van biomassa in Flevoland. Dit rapport geeft een goede eerste indruk van de beschikbare stromen. Het probleem is echter dat de stromen, waar we met het project Biomassabank Flevoland oprichten, over het algemeen incidenteel en vaak in kleinere hoeveelheden vrijkomen en beperkt in de inventarisaties voorkomen. De vraag is hoe deze biomassastromen beter benut kunnen worden voor energietoepassing, bij voorkeur in Flevoland.
Potentiele praktijkcases biomassa in Flevoland : een verkenning van potentiele biomassaketens in Flevoland
Voort, M.P.J. van der; Leeuwen, M.A.E. van - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (Pubnr: PPO 495 ) - 13
biomassa - biomassa productie - reststromen - organisch afval - logistiek - bio-energie - biobased economy - flevoland - biomass - biomass production - residual streams - organic wastes - logistics - bioenergy
Het biomassabank project wilde in het kader van dit onderzoek de hoofdlijnen voor het realiseren van benutting van biomassa reststromen in Flevoland verkennen. Op basis van de uitgevoerde inventarisatie zijn hieruit een drietal potentiele biomassastromen geselecteerd. Het niet vastliggen van de biomassa was hierbij een belangrijk uitgangspunt. Dit betrof voornamelijk biomassa uit de landbouw en de verwerkende industrie. De vraag is hoe deze biomassastromen beter benut kunnen worden voor energietoepassing, bij voorkeur in Flevoland. De huidige knelpunten zullen worden geanalyseerd en er wordt gestreefd om te komen tot 3 generieke concepten/arrangementen.
Assessing the adaptive capacity of agriculture in the Netherlands to the impacts of climate change under different market and policy scenarios (AgriAdapt project).
Wolf, J. ; Reidsma, P. ; Schaap, B.F. ; Mandryk, M. ; Kanellopoulos, A. ; Ewert, F. ; Oort, P.A.J. van; Angulo, C. ; Rumbaur, C. ; Lock, R. ; Enders, A. ; Adenauer, M. ; Heckelei, T. ; Rötter, R.P. ; Fronzek, S. ; Carter, T.R. ; Verhagen, A. ; Ittersum, M.K. van - \ 2012
Wageningen : Climate changes Spatial Planning (KvR 059/12 ) - ISBN 9789088150517 - 73
klimaatverandering - klimaatadaptatie - akkerbouw - bedrijfssystemen - marktanalyse - structurele verandering - gewasproductie - modelleren - landbouwbeleid - nederland - flevoland - europese unie - climatic change - climate adaptation - arable farming - farming systems - market analysis - structural change - crop production - modeling - agricultural policy - netherlands - european union
The AgriAdapt project has developed methodologies that enable (a) the assessment of impacts, risks and resiliencies for agriculture under changes in climatic conditions but also under changes of other drivers (market, technology, policy, etc.) and (b) the evaluation of adaptation strategies at farm type and regional scale. The methodologies are applied to arable farming over Europe and in a more integrated way, to that in Flevoland, the Netherlands as the key case. The methodologies at European level include (a) Crop modelling and (b) Market modelling. The methodologies at regional level cover the following main areas: (a) Integrated sustainability assessment, (b) Development of scenarios of farm structural change towards 2050, (c) Calculation of crop yields for different scenarios in 2050 inclusive agro-climate calendars, and (d) Partial and fully integrated analysis of farming systems in 2050, inclusive the aggregation to the regional level. Results from the application of the different methodologies are presented here. For example, exploring future farming systems shows that the most important driving factors towards 2050 within the A1-W scenario with a globalized economy, are (a) the yield increase due to climate change, (b) the expected product price change and (c) the degree of innovation in crop productivity. The effects of climate change are projected to have a positive economic effect on arable farming.
Scenarios of long-term farm structural change for application in climate change impact assessment
Mandryk, M. ; Reidsma, P. ; Ittersum, M.K. van - \ 2012
Landscape Ecology 27 (2012)4. - ISSN 0921-2973 - p. 509 - 527.
klimaatadaptatie - klimaatverandering - landbouw - structurele verandering - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsstructuur in de landbouw - scenario-analyse - flevoland - nederland - climate adaptation - climatic change - agriculture - structural change - farm management - farm structure - scenario analysis - netherlands - agricultural land-use - future - policy - adaptation - diversification - vulnerability - productivity - consequences - variability - performance
Towards 2050, climate change is one of the possible drivers that will change the farming landscape, but market, policy and technological development may be at least equally important. In the last decade, many studies assessed impacts of climate change and specific adaptation strategies. However, adaptation to climate change must be considered in the context of other driving forces that will cause farms of the future to look differently from today’s farms. In this paper we use a historical analysis of the influence of different drivers on farm structure, complemented with literature and stakeholder consultations, to assess future structural change of farms in a region under different plausible futures. As climate change is one of the drivers considered, this study thus puts climate change impact and adaptation into the context of other drivers. The province of Flevoland in the north of The Netherlands was used as case study, with arable farming as the main activity. To account for the heterogeneity of farms and to indicate possible directions of farm structural change, a farm typology was developed. Trends in past developments in farm types were analyzed with data from the Dutch agricultural census. The historical analysis allowed to detect the relative importance of driving forces that contributed to farm structural changes. Simultaneously, scenario assumptions about changes in these driving forces elaborated at global and European levels, were downscaled for Flevoland, to regional and farm type level in order to project impacts of drivers on farm structural change towards 2050. Input from stakeholders was also used to detail the downscaled scenarios and to derive historical and future relationships between drivers and farm structural change. These downscaled scenarios and future driver-farm structural change relationships were used to derive quantitative estimations of farm structural change at regional and farm type level in Flevoland. In addition, stakeholder input was used to also derive images of future farms in Flevoland. The estimated farm structural changes differed substantially between the two scenarios. Our estimations of farm structural change provide a proper context for assessing impacts of and adaptation to climate change in 2050 at crop and farm level
Stadslandbouw Almere kan niet zonder boeren (Interview met Jan Eelco Jansma)
Jansma, J.E. ; Rops, A. - \ 2012
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)12. - ISSN 1871-0875 - p. 6 - 6.
stadslandbouw - multifunctionele landbouw - stadsontwikkeling - stedelijke planning - bedrijfssystemen - flevoland - urban agriculture - multifunctional agriculture - urban development - urban planning - farming systems - flevoland
Almere is een stad in ontwikkeling. Nieuwe woonwijken gaan ten koste van kostbare landbouwgrond. Volgens Jan Eelco Jansma van Wageningen Universiteit is stadslandbouw een alternatief: "Van volkstuin tot grootschalige voedselproductie, stadslandbouw biedt kansen voor ondernemers."
Berging in kleischeuren in de Flevopolders
Akker, J.J.H. van den; Hoogland, T. ; Hakvoort, H.A.M. - \ 2011
Stromingen : vakblad voor hydrologen 17 (2011)3. - ISSN 1382-6069 - p. 15 - 31.
bodemvorming - bodemfysica - bodemwater - zware kleigronden - wateropslag - modellen - flevoland - soil formation - soil physics - soil water - clay soils - water storage - models
Eind 2010 hebben Alterra en HKVlijn in water in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland een methode ontwikkeld om de berging in permanente kleischeuren te berekenen en ruimtelijk in kaart te brengen, om het vervolgens te implementeren in de SOBEK-modellen van het waterschap. In dit artikel zijn de belangrijkste resultaten van het bodemkundige deel van het onderzoek samengevat
Gevolgen van klimaatextremen voor de Nederlandse landbouw : noodzaak voor adaptatie?
Geijzendorffer, I.R. ; Smidt, R.A. ; Engelbertink, R.B.J. ; Hermans, C.M.L. ; Schaap, B.F. ; Verhagen, A. ; Blom, M. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1994)
landbouw - akkerbouw - klimaatverandering - scenario-analyse - nadelige gevolgen - verzilting - verdroging - bodemwater - noord-nederland - flevoland - agriculture - arable farming - climatic change - scenario analysis - adverse effects - salinization - desiccation - soil water - north netherlands
De directe en indirecte gevolgen van klimaatextremen voor de landbouw in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland zijn verkend voor de scenario’s G+ en W+. Circa 13% van het areaal ondervindt nauwelijks nadelige gevolgen van klimaatverandering. Meer dan de helft van het areaal krijgt in toenemende mate te maken met verdroging, al of niet in combinatie met verzilting en vernatting terwijl circa 40% van het areaal te maken krijgt met vernatting. In die gebieden ontkomen de ondernemers niet aan maatregelen. Die kunnen op veld/gewas, bedrijf, regio of nationaal niveau opgepakt worden door ondernemers, waterschappen, overheden en bedrijfsleven. Afstemming van maatregelen tussen de verschillende niveaus is nodig voor een maximaal effect.
Adaptation to climate change on arable farms in the Dutch province of Flevoland. An inventory for the AgriAdapt project
Verburg, R.W. ; Bezlepkina, I. ; Chen, L. ; Bogaardt, M.J. - \ 2011
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Memorandum / LEI : Research area Natural resources ) - 49
akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - pesticiden - waterbeheer - landgebruik - ecosysteemdiensten - kosten - klimaatverandering - flevoland - arable farming - farm management - pesticides - water management - land use - ecosystem services - costs - climatic change
In Flevoland, arable farming is the most dominant land use. Adaptation options related to water, pests and diseases have been studied using a literature review. The green-blue zone Oostvaarderswold in Flevoland contributes to water storage, to nature conservation and to recreation. Compensation costs for structural wetting that are associated with various frequencies of flooding have been calculated. At inundation frequencies greater than once in 5 years, buying the agricultural land might be a better option than compensating for inundation damage or income loss. Various policies will have an effect on future agriculture in the province. A literature survey of spatial policy plans shows that urbanisation will increase and that some cities, like Almere, Lelystad, Dronten and Emmeloord, will continue to grow and expand. As a consequence, more inhabitants will require more space for nature and recreational activities, which in turn will lead to agricultural land being required.
Integrated assessment of adaptation to Climate change in Flevoland at the farm and regional level
Wolf, J. ; Mandryk, M. ; Kanellopoulos, A. ; Oort, P.A.J. van; Schaap, B.F. ; Reidsma, P. ; Ittersum, M.K. van - \ 2011
Wageningen University (AgriAdapt project reports no. 4; 5) - 137
klimaatverandering - agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - gewasproductie - prognose - methodologie - flevoland - climatic change - farm management - arable farming - crop production - prognosis - methodology
A key objective of the AgriAdapt project is to assess climate change impacts on agriculture including adaptation at regional and farm type level in combination with market and technological changes. More specifically, the developed methodologies enable (a) the assessment of impacts, risks and resiliencies for agriculture under changes in climatic conditions including increasing climate variability but also under changes of other drivers (market, technology, policy, etc.) and (b) the evaluation of adaptation strategies at farm type and regional scale. The methodologies are applied to arable farming in Flevoland, the Netherlands as the key case.
Assessing the adaptation of arable farmers to climate change using DEA and bio-economic modelling
Kanellopoulos, A. ; Wolf, J. ; Mandryk, M. ; Reidsma, P. ; Schaap, B.F. ; Ittersum, M.K. van - \ 2011
In: Proceedings of the 5th World Congress on Conservation Agriculture, 25-27 Sept. 2011, Brisbane, Austalia. - Brisbane Convention & Exhibition Centre - p. 214 - 215.
klimaatverandering - akkerbouw - bedrijfssystemen - klimaatadaptatie - flevoland - modellen - climatic change - arable farming - farming systems - climate adaptation - models
The objective of this article is to assess the impact of climate change on arable farming systems in Flevoland (the Netherlands) and to explore the adoption of different adaptation strategies. Data Envelopment Analysis (DEA) is applied that uses empirical data from individual farms to identify “best” current farm practices and derive relationships regarding current farm management
Adapting agriculture in 2050 in Flevoland; perspectives from stakeholders
Schaap, B.F. ; Reidsma, P. ; Mandryk, M. ; Verhagen, A. ; Wal, M.M. van der; Wolf, J. ; Ittersum, M.K. van - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR (AgriAdapt Project report 6)
boeren - houding van boeren - innovaties - flevoland - sociale economie - rurale sociologie - farmers - farmers' attitudes - innovations - socioeconomics - rural sociology
Although recently more research has gone into farm level studies, little attention has been given to the variety of responses of farmers, considering their characteristics, objectives and the socio-economic, technological and political contexts (Reidsma et al, 2010). In the Agri-Adapt project we focus on farm level adaptation within an agricultural region considering the socio-economic context of 2050.
Methodologies for analyzing future farming systems in Flevoland as applied within the AgriAdapt project
Wolf, J. ; Mandryk, M. ; Kanellopoulos, A. ; Oort, P.A.J. van; Schaap, B.F. ; Reidsma, P. ; Ittersum, M.K. van - \ 2010
Wageningen UR (AgriAdapt project report no. 1) - 108
akkerbouw - bedrijfssystemen - klimaatadaptatie - gewasgroeimodellen - flevoland - arable farming - farming systems - climate adaptation - crop growth models
A key objective of the AgriAdapt project is the development of methodologies to assess climatic change impacts on agriculture including adaptation at regional and farm type level in combination with market changes. More specifically, the methodologies should enable (a) the assessment of impacts, risks and resiliencies for agriculture under changes in climatic conditions including increasing climate variability but also under changes of other drivers (market, technology, policy, etc.) and (b) the evaluation of adaptation strategies at farm type and regional scale.
Assessment of the status, development and diversification of fisheries-dependent communities: Urk Case Study Report
Delaney, A.E. ; Hoefnagel, E.W.J. ; Bartelings, H. ; Oosterhout, J. van - \ 2010
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (EU Fish 2006 / 09. 2010) - 33
vissersgemeenschappen - visserij - sociale verandering - sociale ontwikkeling - sociale gevolgen - sociale situatie - demografie - economische situatie - sociale economie - werkgelegenheid - flevoland - fishing communities - fisheries - social change - social development - social impact - social situation - demography - economic situation - socioeconomics - employment - flevoland
This case study about Urk shows which social and economic challenges this traditional fishing community faces due to its specialization on just a few stocks, the increasing independence of a processing sector no longer reliant on it to supply locally caught fish, and culturally preferences in the way of life and ways of doing things, and the additional hardship of limited TACs, forced decommissioning, low stock prices, and high fixed costs (fuel costs).
Verslag van de Cornelis Lely Lezing 2010
Rabbinge, Rudy - \ 2010
knowledge - diffusion of information - networking - flevoland - food security - biodiversity - rehabilitation - environmental impact
Rondeel
Groot Koerkamp, Peter - \ 2010
animal welfare - chicken housing - pig housing - meat production - cow housing - flevoland - animal production - poultry - hens - pigs - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - cattle
Fermentation as possible energy source for the organic greenhouse horticulture
Vermeulen, P.C.M. ; Wolf, P.L. de; Voort, M.P.J. van der - \ 2010
bio-energie - biogas - fermentatie - regionale planning - organisch afval - glastuinbouw - duurzame energie - flevoland - biobased economy - bioenergy - fermentation - regional planning - organic wastes - greenhouse horticulture - sustainable energy
In 2009 the province Flevoland had the idea to start a study to make the horticultural sector in the province more sustainable. The province started the project Agropark Flevoland. One of the issues is to look for the input of organic materials. Will it be possible to use this material as food for a fermentation plant to produce biogas, before it will be used to upgrade the soil? In 2010 a case study is done to find out what the possibilities will be for the use of a fermenting plant to produce biogas to heath a group of greenhouses and produce electricity with a cogenerator. This article shows the results of this case study.
Climate change adaptation in agriculture; the use of multi-scale modelling and stakeholder participation in the Netherlands
Schaap, B.F. ; Reidsma, P. ; Ewert, F. ; Kanellopoulos, A. ; Mandryk, M. ; Verhagen, J. ; Wolf, J. ; Ittersum, M.K. van - \ 2010
In: Proceedings of the XIth ESA Congress Agro 2010, Montpellier, France, 29 August - 3 September 2010. - Montpellier, France : ESA - ISBN 9782909613017 - p. 945 - 946.
klimaatverandering - klimaatadaptatie - landbouw - sociale verandering - simulatiemodellen - flevoland - climatic change - climate adaptation - agriculture - social change - simulation models
Abstract about a research project to develop a methodology to assess adaptation of agriculture to climatic and socio-economic changes at multiple scales, with a first application in the Province of Flevoland, the Netherlands.
Agropark Flevoland: ook in de toekomst duurzame en winstgevende agrarische activiteiten
Wolf, P.L. de; Velde, R. van der - \ 2010
agro-industriële complexen - clustering - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - samenwerking - landbouwontwikkeling - rentabiliteit - agro-industriële ketens - cradle to cradle - flevoland - agroindustrial complexes - clustering - sustainability - innovations - cooperation - agricultural development - profitability - agro-industrial chains - cradle to cradle - flevoland
Ondernemers en overheden in Flevoland willen dat deze regio in de toekomst haar positie als aansprekende producent van land- en tuinbouwproducten verder uitbouwt. De geleverde producten en diensten en de productiewijze moeten daarom ook op lange termijn blijven aansluiten bij de wensen van afnemers en de maatschappelijke eisen op het gebied van duurzaamheid. Zij wil een voorbeeldregio worden voor innovatie in de land- en tuinbouwsector, waarbij zij langdurig strategisch willen samenwerken met de in de regio gevestigde Wageningen-UR.
Stikstofbemesting in de winter niet noodzakelijk in Flevoland
Dam, M.F.N. van; Belder, P. - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)191. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - tulpen - kunstmeststoffen - toepassing - toepassingsdatum - bodemtypen (naar textuur) - zware kleigronden - landbouwkundig onderzoek - bemesting - flevoland - ornamental bulbs - tulips - fertilizers - application - application date - soil types (textural) - clay soils - agricultural research - fertilizer application
Over het tijdstip van stikstofbemesting van tulp op "zwaardere" gronden is veel discussie. Vroeg en veel bemesten op deze grondsoorten zou het gewas de gewenste snelle start geven en bovendien voor voldoende nalevering zorgen. Nadeel is dat nitraatstikstof gemakkelijk uitspoelt en niet meer beschikbaar is voor het gewas. Vandaar het bemestingsverbod in de periode van 16 september- 15 januari. Uit PPO-onderzoek in de afgelopen jaren bleek dat bemesting direct erna in de meeste gevallen voldoende ruimte biedt om het gewas vroeg genoeg van stikstof te voorzien.
Juridica; Groenblauwe zone Oostvaarderswold
Kistenkas, F.H. - \ 2010
Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)3. - ISSN 1572-7610 - p. 38 - 38.
regionale planning - wetgeving - regionaal beleid - natuurbeheer - natuurgebieden - flevoland - Nederland - regional planning - legislation - regional policy - nature management - natural areas - Netherlands
Het is altijd erg lastig om mijn Wageningse studenten bos- en natuurbeheer het nut van de nieuwe instrumenten voor de provincie uit de recente Wet ruimtelijke ordening uit te leggen zonder concrete en praktische voorbeelden. Vorig jaar waren die voorbeelden zo vlak na de inwerkingtreding van die wet er natuurlijk nog niet, maar dit jaar is de hele collegezaal opeens muisstil bij het nieuwe en kennelijk spectaculaire voorbeeld van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) Groenblauwe Zone Oostvaarderswold van de provincie Flevoland.
Travelling to a former sea floor: colonization of forests by understorey plant species on land recently reclaimed from the sea
Pierik, M. ; Ruijven, J. van; Bezemer, T.M. ; Berendse, F. - \ 2010
Journal of Vegetation Science 21 (2010)1. - ISSN 1100-9233 - p. 167 - 176.
bosecologie - habitatfragmentatie - plantenkolonisatie - klimaatverandering - flevoland - forest ecology - habitat fragmentation - plant colonization - climatic change - central new-york - seed dispersal - agricultural landscape - relative importance - potential impact - vascular plants - climate-change - woodlands - migration
Questions: What are important forest characteristics determining colonization of forest patches by forest understorey species? Location: Planted forests on land recently reclaimed from the sea, the Netherlands. Methods: We related the distribution of forest specialist species in the understorey of 55 forests in Dutch IJsselmeer polders to the following forest characteristics: age, area, connectivity, distance to mainland (as a proxy for distance to seed source) and path density. We used species of the Fraxino-Ulmetum association for the Netherlands as reference for species that could potentially occur in the study area. Results: Area and age of the surveyed forests explained a large part of the variation in overall species composition and species number of forest plant species. The importance of connectivity and distance to the mainland of forest habitats became apparent only at a more detailed level of dispersal groups and individual species. The importance of forest parameters differed between dispersal groups and also between individual species. After 60 years, 75% of the potential pool of wind-dispersed species has reached the polders, whereas this was only 50% for species lacking specific adaptations to long-distance dispersal. However, the average percentage of successful colonizing species present per forest was substantially lower, ranging from 15 to 37%. Conclusions: The data strongly suggest that the colonization process in polder forests is still in its initial phase, during which easily dispersed species dominate the vegetation. Colonization success of common species that lack adaptations to long-distance dispersal is affected by spatial configuration of the forests, and most rare species that could potentially occur in these forests are still absent. Implications for conservation of rare species in fragmented landscapes are discussed
Voldoet NBS ook voor stikstofbemesting van tulp in Flevoland?
Dam, M.F.N. van; Belder, P. - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (PPO - rapport ) - 21
bloembollen - tulpen - bemesting - stikstof - bodemchemie - gewasproductie - flevoland - ornamental bulbs - tulips - fertilizer application - nitrogen - soil chemistry - crop production
Het stikstofbijmestsysteem (NBS) is ontwikkeld voor veel landbouwgewassen om telers te helpen zo efficiënt mogelijk stikstof (N) toe te dienen. Ook voor het gewas tulp is een NBS ontwikkeld maar een aantal tulpentelers in Flevoland geeft de voorkeur aan vroege bemesting in november, december en januari met een of twee hoge stikstofgiften, een praktijk die overigens wettelijk niet is toegestaan. Deze tulpentelers geven aan dat hun bemestingsregime leidt tot een hogere opbrengst en minder zuur dan bemesten volgens NBS. Eerder onderzoek wees uit dat de praktijkstrategie niet leidde tot een hogere opbrengst.
Verbetering structuur ondergrond; Verslag van veldonderzoek op een zavelgrond te Lelystad 2006-2007
Geel, W.C.A. van; Dekker, P.H.M. ; Groot, W.J.M. de - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO-rapport ) - 45
landbouwgronden - bodemverdichting - bodemvruchtbaarheid - landbouwwerktuigen - berijdbaarheid (bodem) - bodemeigenschappen - oogstmachines - lichte zavel - flevoland - agricultural soils - soil compaction - soil fertility - farm machinery - trafficability - soil properties - harvesters - sandy loam soils
Verdichting van de ondergrond leidt tot achteruitgang van de bodemkwaliteit en het productievermogen van de grond. De verdichting ontstaat door het berijden van het land met zware (oogst)machines onder natte omstandigheden en is moeilijk op te heffen. Verdichte percelen blijven langer nat, waardoor de kans op verdere verdichting toeneemt bij berijden met zware machines. Verdichting komt ook op de relatief jonge landbouwgronden in Flevoland voor
Analyse van monsters uit Almere op aanwezigheid cyanotoxines
Lürling, M.F.L.L.W. - \ 2009
Wageningen : WUR Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer - 6
cyanobacteriën - toxinen - neurotoxinen - cytotoxinen - microcystis - hepatotoxinen - monsters - slib - havens - analyse - flevoland - cyanobacteria - toxins - neurotoxins - cytotoxins - hepatotoxins - samples - sludges - harbours - analysis
Er worden verschillende groepen van cyanotoxines onderscheiden, waarvan op basis van de werking de neurotoxines, cytotoxines en hepatotoxines de belangrijkste zijn. Dit document beschrijft de resultaten van een spoedanalyse van twee potten met drijflaagmateriaal uit de omgeving van Almere-Haven, met cyanobacteriënmateriaal op aanwezigheid van cyanotoxines. In opdracht van RWS en de gemeente Almere is het aangeleverde materiaal geanalyseerd op microcystines, saxitoxine en cylindrospermopsine.
Regionale landbouwcijfers in beeld Regio West : periode 1997-2007
Blokland, P.W. ; Bont, C.J.A.M. de; Dijk, J.J. van; Dijkxhoorn, Y. ; Everdingen, W.H. van; Meer, R.W. van der; Roest, A.E. ; Venema, G.S. - \ 2009
Den Haag : Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 58
landbouwstatistieken - oppervlakte (areaal) - regionale ontwikkeling - landbouw - tuinbouw - boomkwekerijen - regionale economie - zuid-holland - noord-holland - utrecht - flevoland - agricultural statistics - acreage - regional development - agriculture - horticulture - forest nurseries - regional economics
Het LEI en het CBS publiceren al jaren de zogenaamde Land- en tuinbouwcijfers. De Directie Regionale Zaken van LNV heeft LEI gevraagd om regionale landbouwcijfers in beeld te brengen. Dat heeft geleid tot vier publicaties. De onderhavige is die van de regio West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland). Deze publicatie geeft de stand van zaken weer in de verschillende sectoren en de belangrijkste trends in de afgelopen 10 jaar. Ook is per provincie steeds het relatieve belang van een sector te zien ten opzichte van geheel Nederland. De cijfers zijn geïllustreerd met grafieken en kaartjes die aangeven hoe de verschillende sectoren ruimtelijk zijn verdeeld
Pilot etherische oliehoudende gewassen : marktpotentie en teeltonderzoek voor de Flevolandse akkerbouw
Mheen, H.J.C.J. van der; Terbijhe, A. - \ 2009
Wageningen : ACRRES - Wageningen UR - 29
etherische oliehoudende planten - marktverkenningen - teeltsystemen - akkerbouw - satureja hortensis - satureja - thymus - tagetes - karwij - nederland - flevoland - biobased economy - gewassen - essential oil plants - market surveys - cropping systems - arable farming - caraway - netherlands - crops
Het project Pilot Plantaardige Etherische Oliën is bedoeld om te onderzoeken welke andere gewassen in aanmerking komen voor een vergelijkbare verwerking als oregano. Via distillatie wordt etherische olie uit oregano gewonnen, die wordt verwerkt in een diervoederadditief. Uit het gedestilleerde materiaal kunnen fenolische verbindingen geëxtraheerd worden. Uit het uiteindelijke restmateriaal kan tenslotte in een covergisterinstallatie elektriciteit (en warmte) worden geproduceerd. Het doel van het project is de productie en marktverkenning van vier nieuwe etherische oliegewassen waarmee potentieel een toegevoegde meerwaarde gerealiseerd wordt voor akkerbouwers in Flevoland.
WODAN: de invloed van verspreidings- en vestigingsmogelijkheden op het ontstaan van biodiversiteit
Groot, G.A. de; Erkens, R.H.J. - \ 2008
Gorteria 33 (2008)2. - ISSN 0017-2294 - p. 59 - 60.
biodiversiteit - plantensuccessie - ecologie - ecosystemen - bosecologie - flevoland - biodiversity - plant succession - ecology - ecosystems - forest ecology - flevoland
Biodiversiteit is een belangrijk beleidsthema bij het beheer van natuurgebieden in Nederland en daarbuiten. Wat de exacte mechanismen zijn die ten grondslag liggen aan het ontstaan van diversiteit in ecosystemen, is echter nog steeds het onderwerp van hevige discussie. Universiteit Utrecht is een onderzoek gestart onder de naam WODAN (windows of opportunity and dispersal affect number of species) dat zich richt op het beter begrijpen van de vele ecologische processen die samenhangen met de verspreiding en vestiging. De bossen in de IJsselmeerpolders vormen bij uitstek een geschikte locatie om het ontstaan van biodiversiteit te onderzoeken. Daarnaast is de binnenkomst en uitbreiding van nieuwe plantensoorten in de polders goed gedocumenteerd
Gebiedsplan FAB Flevoland : groen-blauwe dooradering in het landschap ten dienste van natuurlijke plaagonderdrukking
Alebeek, F.A.N. van; Broek, R.C.F.M. van den; Kamstra, J.H. - \ 2008
Lelystad : PPO AGV (PPO 3250079600) - 52
windsingels - insect-plant relaties - biologische bestrijding - bevordering van natuurlijke vijanden - flevoland - functionele biodiversiteit - agrobiodiversiteit - akkerbouw - shelterbelts - insect plant relations - biological control - encouragement - functional biodiversity - agro-biodiversity - arable farming
In dit rapport richten we ons specifiek op één onderdeel van FAB, nl. de natuurlijke onderdrukking van ziekten en plagen in onze gewassen. Dit gebeurt door het stimuleren van natuurlijke vijanden. In het ideale geval zou minimaal 5% van het landschap moeten worden ingenomen door natuurlijke begroeiingen. Bossen, dijken en brede oevers kunnen brongebieden voor natuurlijke vijanden zijn. Vanuit deze bronnen kunnen vliegende vijanden tot 1 km afstand in akkers hun nuttige werk doen. Maar er is ook een fijner netwerk van dooradering in het landschap nodig, waarlangs lopende natuurlijke vijanden de akkers in kunnen trekken. Om tot midden in akkers te kunnen komen, zouden percelen niet breder dan 150 m moeten zijn. Flevoland heeft nu nog geen ideale FAB omgeving. Grote delen van de provincie worden benut voor akkerbouw en in deze gebieden vormt natuur minder dan 2% van het oppervlak
Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos : achtergrondrapport Harderbos
Stuijfzand, S. ; Ek, E. van; Manen, H. van; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Pol, J. van de; Daling, J. ; Pelsma, T. ; Belien, E. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Sass, U.G.W. ; Ouden, J. den; Kuijper, M. ; Rooij, S.A.M. van; Dijk, H. ; Jaarsma, M. ; Beemster, A. ; Zijlstra, M. ; Scheer, A. van der; Hout, A. van der; Groot, L. de; Bosma, N. - \ 2008
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS Waterdienst rapport nr. 007.015) - ISBN 9789036914208 - 136
bossen - zware kleigronden - inundatie - wateropslag - natuurbescherming - proefprojecten - flevoland - ecohydrologie - oostelijk flevoland - natuurtechniek - forests - clay soils - flooding - water storage - nature conservation - pilot projects - flevoland - ecohydrology - oostelijk flevoland - ecological engineering
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de geselecteerde pilots ligt in het Harderbos (Provincie Flevoland). Het betreft een experimentele pilot in een jong kleibos. Dit houdt in dat er in het onderzoeksgebied een hoogwaterpiek (inundatie) gesimuleerd is. Daarbij is het gebied opgedeeld in verschillende compartimenten, die elk een verschillende behandeling hebben gekregen. Zo zijn onder semi-gecontroleerde omstandigheden de effecten van inundatietijdstip en -duur onderzocht op bodem, vegetatie en bodemfauna. Het onderzoek was erop gericht meer inzicht te bieden in de volgende vragen: - Wat zijn effecten van inundatie op natuur (jong kleibos), en in hoeverre spelen periode en duur een rol? - Kan dit type bossen worden ingezet voor de opvang (bergen of vasthouden) van water? En biedt dit ook kansen voor de natuur? - Wat zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuw bos in gebieden die worden gereserveerd voor waterberging of -vasthouden? - Wat zijn gevolgen van een waterberging-natuurgebied op de omgeving? Dit rapport beschrijft de resultaten van de gehele onderzoeksperiode: medio 2004 tot medio 2007
Colonization of forests in the Dutch IJsselmeerpolders by understorey plant sciences
Pierik, Marleen - \ 2007
forest ecology - climatic change - natural areas - flevoland
The colonisation of a former sea-floor by ferns
Bremer, P. - \ 2007
Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085047780 - 168
varens - bosgebieden - plantenecologie - plantensuccessie - plantenkolonisatie - habitats - nederland - flevoland - ferns - woodlands - plant ecology - plant succession - plant colonization - habitats - netherlands - flevoland
Het gaat goed met de varens in de Nederlandse bossen. Zeventig procent van de soorten neemt toe in aantal. De groei is voor een belangrijke deel te danken aan nieuwe leefgebieden in de bossen van Flevoland, waar zich binnen enkele decennia `hotspots` voor varens ontwikkelden. Dat is op wereldschaal niet eerder vertoond. Tot die bevinding komt, na dertig jaar onderzoek, Piet Bremer in zijn proefschrift
Regenwormen en structuurproblemen
Rozen, K. van - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 april.
zware kleigronden - bodemstructuur - verliezen bij het oogsten - rooien - aardappelen - bodemwatergehalte - aardwormen - flevoland - akkerbouw - clay soils - soil structure - harvesting losses - grubbing - potatoes - soil water content - earthworms - arable farming
In natte perioden leidt een toenemende activiteit van hoge aantallen regenwormen tot negatieve veranderingen van de bodemstructuur in aardappelruggen. Problemen bij de aardappeloogst op de zwaardere gronden in de Flevopolders is het gevolg. De aardappelruggen worden kleverig en hard en het rooien verloopt moeizaam. Het onderzoek richt zich op structuurverbetering van de bodem en beheersing van de populatie regenwormen. In vitro onderzoek op het PPO-AGV resulteerde in perspectiefvolle resultaten om de structuurprobleem te voorkomen. Maar hierop volgend veldonderzoek gaf niet de gewenste resultaten. In 2001 werden betrouwbaar meer grote kluiten gemeten bij een behandeling met Stalosan F in het veld, het enige product die in in vitro onderzoek het effect benaderde van een situatie met klei zonder regenwormen.
Kieviten op gangbare en biologische akkerbouwbedrijven
Kragten, S. ; Snoo, G.R. de - \ 2006
De Levende Natuur 107 (2006)3. - ISSN 0024-1520 - p. 100 - 101.
vogels - populatiedynamica - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - vanellus vanellus - flevoland - weidevogels - noordoostpolder - birds - vanellus vanellus - population dynamics - arable farming - farm management - grassland birds - flevoland - noordoostpolder
Behalve op grasland komen ook in akkerbouwgebieden weidevogels voor. Toch zijn studies naar dichtheden en broedsuccessen bij akkerbouw nog schaars. Verschillen zijn er binnen de akkerbouw, gezien de mate van kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruik. Dit artikel geeft zowel dichtheden als nestsucces van de kievit; het betreft bedrijven in Oost-Flevoland en Noordoostpolder
Maatregelenpakketten KRW - Flevoland: kosteneffectiviteit van maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met N, P en carbendazim te verminderen
Clevering, O.A. ; Dijk, W. van; Schils, R.L.M. ; Werd, H.A.E. de - \ 2006
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO nr. 32500041) - 60
waterverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - oppervlaktewater - cost effective analysis - akkerbouw - veehouderij - emissie - stikstof - fosfor - carbendazim - gewasbescherming - landgebruik - zware kleigronden - flevoland - kaderrichtlijn water - water pollution - pollution control - surface water - cost effectiveness analysis - arable farming - livestock farming - emission - nitrogen - phosphorus - plant protection - land use - clay soils - water framework directive
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel duurzaam gebruik van water te bevorderen en de kwaliteit van watersystemen te beschermen en waar nodig te verbeteren. Voor de ecologische kwaliteit van watersystemen is het terugdringen van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen een belangrijke voorwaarde voor herstel. In deze studie is de kosteneffectiviteit van bron- (verminderen overschotten) en effectgerichte maatregelen (bufferstroken, moerassystemen en baggeren) om de N- en P-belasting van het oppervlaktewater te verminderen met elkaar vergeleken. Voor het bepalen van de kosteneffectiviteit van effectgerichte maatregelen is een regionale invulling vereist, immers de effectiviteit van dergelijke maatregelen wordt sterk bepaald door de lokale omstandigheden. In deze studie is gekozen voor twee kleigebieden in Flevoland.
De varenrijkdom van het Kuinderbos
Bremer, P. - \ 2006
Natura 104 (2006)2. - ISSN 0028-0631 - p. 44 - 46.
varens - bosinventarisaties - bossen - flevoland - ferns - forest inventories - forests
In de provincie Flevoland verwacht je in eerste instantie geen botanische bijzonderheden. Bij nadere beschouwing blijken die er wel te zijn. In het Kuinderbos bevinden zich bijvoorbeeld varensoorten, die voorheen niet in Nederland te zien waren
Stelling: Landbouw moet een volwaardige plek krijgen binnen stadsuitbreiding Almere
Noorduyn, L. - \ 2006
Syscope Magazine (2006)10. - p. 10 - 11.
stadsontwikkeling - stadslandbouw - stedelijke planning - agrarische bedrijfsvoering - nevenactiviteiten - flevoland - urban development - urban agriculture - urban planning - farm management - ancillary enterprises - flevoland
Almere staat voor de opgave de komende jaren flink uit te breiden. De gemeente moet groeien van 180.000 inwoners nu tot mogelijk 400.000. Een deel van die uitbreiding is gepland in een gebied waar nu landbouwbedrijven floreren (het zogenoemde Spiegelhout). Plan dat gebied nu niet volledig vol met huizen, parken en natuur, maar probeer ook concepten te verzinnen waarin landbouwbedrijven in dit gebied een volwaardige boterham kunnen verdienen. Dat is de gedachte waarmee het project De Smaak van Morgen landbouw en stad nader tot elkaar wil brengen. Enkele betrokkenen reageren.
Een kwaliteitscheck op het ecologisch functioneren van de robuuste ecologische verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold (Oostvaarderswold)
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Grift, E.A. van der - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1406) - 67
ecologie - edelherten - herten - recreatie - infrastructuur - ecosystemen - natuurbescherming - nederland - ecologische hoofdstructuur - flevoland - ecology - red deer - deer - recreation - infrastructure - ecosystems - nature conservation - netherlands - ecological network
Dit rapport bevat een ecologische beoordeling van de plannen voor een robuuste ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold (het OostvaardersWold). Hiermee kan een natuurgebied van ca. 11.000 ha worden gerealiseerd. Op den duur zullen naast het edelhert veel andere soorten hier een volwaardig leefgebied vinden. Vanwege de schrikreactie bij edelherten zijn afspraken nodig over de ballonvaart en het vliegen met helikopters boven de zone.
Stikstofbijmestsysteem vergeleken met praktijkbemesting in tulp in de Noordoostpolder
Dam, A.M. van; Wees, N.S. van - \ 2005
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 24
tulipa - stikstofmeststoffen - bloembollen - tulpen - bemesting - flevoland - nederland - nitrogen fertilizers - ornamental bulbs - tulips - fertilizer application - netherlands
In de teelt van tulpen op zavel worden verschillende N-bemestingsstrategieën gebruikt, die verschillen in niveau en timing. Volgens het stikstofbijmestsysteem (NBS) wordt rond opkomst gestart met een gift van 80 kg N per ha, gevolgd door bijbemesting eind maart, eind april en eind mei. De totale N-gift ligt hierbij vaak niet boven 150 kg N per ha. Volgens een aantal telers en voorlichters in de Noordoostpolder is het beter in december, januari en februari/maart stikstof te geven, in totaal 225 kg N per ha (hier de ‘Praktijk’-strategie genoemd). Bij aanscherping van het mest- en mineralenbeleid in 2006 is de stikstofgebruiksnorm voor tulp afgeleid van de N-behoefte volgens het stikstofbijmestsysteem, waardoor uitvoering van de praktijkstrategie bemoeilijkt wordt. Een ander knelpunt in het mestbeleid is dat vanaf 2006 ook op zavel- en kleigrond in herfst en winter (16 september tot 1 februari) geen stikstofmeststoffen meer toegediend mogen worden. Daardoor is het van belang te weten of bemesting in deze periode de opbrengst van tulp verhoogt. Uit literatuur blijkt dat N-bemesting vanaf februari of rond opkomst (vroege opkomst van het gewas, lage N-mineralisate en N-levering uit organische bemesting) soms te laat kan zijn voor een optimale N-voorziening van het gewas. Bijbemesting na de bloei kan het N-gehalte in de bol verhogen. Om te onderzoeken of er verschil is in opbrengst en kwaliteit van tulpen is bij bemesting volgens NBS of de praktijkbemestingsstrategie zijn deze strategieën in 2005-06 op vier locaties op lichte zavel in de Noordoostpolder met elkaar en met een onbemest object vergeleken. Bij de praktijkbemestingsstrategie werd 225 kg N per ha toegediend op alle percelen. Bij NBS werd op twee percelen 80 kg N per ha (alleen de startgiften), terwijl op de andere twee percelen eind mei 13 dan wel 17 kg N per ha bijgemest werd. Hier werd dus in totaal 93 en 97 kg N per ha toegediend. De Nitraat-N-gehalten in de bouwvoor (0-30 cm diepte) waren gedurende het hele groeiseizoen hoger bij Praktijk dan bij NBS, en bij NBS hoger dan bij onbemest. Zowel NBS als Praktijk gaf een hogere opbrengst dan het onbemeste object, maar er waren geen betrouwbare verschillen in gewichten en aantallen van de geoogste bollen tussen NBS en Praktijk. Op 1 perceel hadden de volgens ‘Praktijk’ bemeste bollen een hoger N-gehalte dan die bij NBS, maar ook bij NBS was dit gehalte zo hoog, dat kwaliteitsproblemen niet verwacht worden. De bollen zijn daarom niet afgebroeid. Er was geen betrouwbaar verschil in aantasting door Fusarium (zuur). De opbrengsten in de proeven waren vrij laag. Op afzonderlijke percelen kwamen wel – niet betrouwbare – trends in opbrengsten voor, die er op wijzen dat deze tussen Praktijk en NBS kunnen verschillen. Op het perceel met de laagste opbrengst leek NBS een beter resultaat te geven dan Praktijk, terwijl op de andere percelen de opbrengst bij praktijk hoger lijkt te zijn dan bij NBS. Mede hierdoor is besloten het onderzoek nog twee jaar voort te zetten. Uit dit éénjarige onderzoek kunnen geen algemene conclusies getrokken worden.
Kluiten regenwormen aanpakken met gips
Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 feb.
aardappelen - rooien - verliezen bij het oogsten - tarra - kluiten - bodemstructuur - zware kleigronden - aardwormen - landbouwkundig onderzoek - flevoland - akkerbouw - potatoes - grubbing - harvesting losses - tare - clods - soil structure - clay soils - earthworms - agricultural research - arable farming
Oogsten van aardappelen zonder grondtarra; in de Flevopolder gloort weer hoop aan de horizon. De laatste jaren werd de klei in aardappelruggen met hoge aantallen regenwormen versmeerd, waardoor moeilijk afbreekbare kluiten ontstonden. Een probleem waarvan de omvang ieder jaar weer afhangt van de hoeveelheid neerslag die tijdens het teeltseizoen op het aardappelveld valt. Gips biedt weerstand tegen deze vorm van kluitvorming, zo blijkt uit veldonderzoek van PPO-agv in Lelystad.
Is er sprake van inburgering van de Struisvaren (Matteucia struthiopteris (L.) Tod.) in Nederland?
Bremer, P. - \ 2005
Gorteria 31 (2005)5. - ISSN 0017-2294 - p. 122 - 125.
plantenecologie - varens - flevoland - vaatplanten - plant ecology - ferns - vascular plants
De groeiplaatsen van struisvaren zijn altijd het gevolg geweest van menselijk handelen, bv. het weggooien van tuinafval. In 1986 werd voor het eerst een natuurlijke vindplaats vastgesteld in het Abbertbos (Oostelijk Flevoland). Vervolgens werd de soort in 2002 in de Noordoostpolder gevonden. Ondertusssen is het goed mogelijk dat in Nederland meer natuurlijke vindplaatsen voorkomen
Kluiten regenwormen aanpakken met gips
Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2005
Boerderij/Akkerbouw 90 (2005)4. - ISSN 0169-0116 - p. 12 - 13.
aardappelen - rooien - verliezen bij het oogsten - tarra - kluiten - bodemstructuur - zware kleigronden - aardwormen - landbouwkundig onderzoek - flevoland - potatoes - grubbing - harvesting losses - tare - clods - soil structure - clay soils - earthworms - agricultural research
Veel meer tarra in aardappelen, soms zelfs gedwongen stoppen met rooien, regenwormen blijken de boosdoeners. Waar veel wormen zijn, komen kluiten. Gips helpt, aldus PPO-agv
Estrategias de alimentacion y manejo para alcanzar la uniformidad y calidad deseadas en porcino
Hartog, L.A. den; Smits, C.H.M. - \ 2005
In: Proceedings Fundacion Espanol para el desarrollo de la nutricion animal (FEDNA), Madrid 2005 Madrid : - p. 326 - 339.
regionaal bestuur - soorten - flora - fauna - natuurbescherming - wildbescherming - beleid - overheidsbeleid - provincies - utrecht - gelderland - friesland - limburg - noord-holland - flevoland - species - flora - fauna - nature conservation - regional government - wildlife conservation - policy - government policy - provinces - utrecht - gelderland - friesland - limburg - noord-holland - flevoland
De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies
Robuuste ecologische verbindingen tussen de Oostvaardersplassen, de Veluwe en het Maaswoud
Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2005
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 61 (2005)10. - ISSN 0166-3534 - p. 40 - 43.
habitats - herten - migratie - verspreiding - duitsland - ecologische hoofdstructuur - flevoland - veluwe - noord-limburg - deer - migration - dispersal - germany - ecological network
Op verzoek van Staatsbosbeheer onderzocht Alterra de mogelijkheden voor het realiseren van een ecologische hoofdstructuur. Met twee hoofdaandachtspunten: van de Flevopolders naar de Veluwe en van de Veluwerand / Utrechtse Heuvelrug (traject Veenendaal Doesburg) naar Duitsland en omgeving Mook
Natte voeten voor Schokland : inrichting hydrologische zone : archeologische monitoring 2003-2004 : een evaluatie van de waterhuishoudkundige maatregelen
Smit, A. ; Mol, G. ; Heeringen, R.M. van - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1160) - 79
archeologie - bodembescherming - bodemwater - hydrologie - grondwaterspiegel - monitoring - flevoland - noordoostpolder - archaeology - soil conservation - soil water - hydrology - water table - monitoring - flevoland - noordoostpolder
Ten oosten van Schokland zijn in 2003 waterhuishoudkundige maatregelen getroffen om de freatische grondwaterstand te verhogen. Dit is onder andere gedaan om de archeologische vindplaatsen aldaar beter te conserveren. Het behoud in situ van veel archeologische vindplaatsen is namelijk gebaat bij een zuurstofloze omgeving. Zuurstof draagt door oxidatie bij aan de afbraak van archeologische materialen. In deel I van dit rapport worden diverse metingen aan de bodem besproken die in het kader van project `archeologische monitoring Schokland 2003-2004¿ zijn gedaan. Op vier archeologische locaties zijn de freatische grondwaterstand, de redoxpotentiaal en de zuurgraad gemonitoord. In deel II worden de effecten van de waterhuishoudkundige maatregelen op de freatische grondwaterstand ten oosten van Schokland geëvalueerd. In de hydrologische zone (het gebied waar een grondwaterstandsverhoging zou moeten plaatsvinden) is duidelijk sprake van een verhoging van de freatische grondwaterstanden. In het agrarische gebied ten oosten van de hydrologische zone is nauwelijks sprake van een wijziging van de grondwaterstanden. De gevonden verhoging van de freatische grondwaterstanden in de hydrologische zone draagt bij aan een verbeterde conservering van de daar gelegen archeologische vindplaatsen. Toch zou er op basis van de resultaten van deel I en II moeten worden her-overwogen waar in het gebied nog zou kunnen worden ingezet op een verdere optimalisatie van het behoud in situ. Soms kan namelijk een kleine verandering in het bodemmilieu leiden tot een grote verbetering voor het behoud in situ. Eventuele inrichtingsmaatregelen moeten wel zorgvuldig, met gevoel voor het archeologische erfgoed, worden uitgevoerd.
Meer calcium, kleinere kluit
Rozen, K. van; Ester, A. ; Mierlo, T. van - \ 2004
Boerderij/Akkerbouw 89 (2004)3. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
solanum tuberosum - aardappelen - rooien - oogsten - bodemstructuur - kluiten - versmeren - klei - aardwormen - grondverbeteraars - bodemverbeteraars - bekalking - gips - bodemchemie - kunstmeststoffen - ammoniumsulfaat - bemesting - flevoland - solanum tuberosum - potatoes - grubbing - harvesting - soil structure - clods - puddling - clay - earthworms - soil amendments - soil conditioners - liming - gypsum - soil chemistry - fertilizers - ammonium sulfate - fertilizer application - flevoland
In de Flevopolder komen grote aantallen regenwormen voor, wat bij het aardappelrooien kan leiden tot grote kluiten en versmering. In emmerproeven met grond uit de Flevopolder werd onderzocht in hoeverre toediening van kalk- en zuurwerkende meststoffen deze structuurproblemen kan helpen voorkomen. Vooral gips en zwavelzure ammoniak blijken minder grote kluiten te geven
Biodiversiteit in Almere; (sturen op) toekomstige ontwikkelingen
Snep, R.P.H. ; Kwak, R.G.M. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 925) - 52
biodiversiteit - stedelijke gebieden - ecologie - ecosystemen - soorten - stadsparken - nederland - flevoland - biodiversity - urban areas - ecology - ecosystems - species - urban parks - netherlands
Ontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland van 2000-2004
Niewold, F.J.J. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 982) - 62
Castor fiber - populatiedynamica - geïntroduceerde soorten - zoögeografie - verspreiding - Nederland - gelderse poort - flevoland - population dynamics - introduced species - zoogeography - dispersal - Netherlands
Dit rapport beschrijft de aantalsontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland in de periode 2000-2004. Van twee populaties (Gelderse Poort en Flevoland) werden, mede met hulp van vrijwilligers, ook gegevens verzameld over voortplanting, sterfte, dispersie, bijplaatsingen, verstoringen, vraatschade en enkele gedragsaspecten. Dankzij de herintroductie van 135 Elbebevers groeide het aantal minimaal aanwezige bevers van 128 in 2000 naar 220 in maart 2004, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 12%. Er is sprake van drie afzonderlijke populaties en twee nog onsamenhangende kerngebieden. Bij verdere groei zal binnen tien jaar sprake kunnen zijn van één aaneengesloten beverpopulatie in het Nederlandse rivierengebied. Kolonisatie van andere potentiële bevergebieden zal mede afhankelijk zijn van verdere herintroducties. Vanwege de geringe overlast, de belevingswaarde en de betekenis van bevers voor het verloop van een aantal natuurlijke processen, kan de terugkeer van de bever worden gezien als een voorbeeld van een succesvol herstel van natuurwaarden.
Effects of commercial fishery on the bream population and the expansion of Chara aspera in Lake Veluwe
Lammens, E.H.R.R. ; Meijer, M.L. ; Nes, E.H. van; Berg, M.S. van den - \ 2004
Ecological Modelling 177 (2004)3-4. - ISSN 0304-3800 - p. 233 - 244.
visserij - abramis brama - eutrofiëring - charophyta - populatiedynamica - meren - aquatische ecosystemen - flevoland - fisheries - abramis brama - eutrophication - charophyta - population dynamics - lakes - aquatic ecosystems - flevoland - individual-based model - mussel dreissena-polymorpha - shallow eutrophic lake - water-quality - growth-rate - temperature - dynamics - size - communities - vegetation
The fish community in the shallow Lake Veluwe (3400 ha) has recently changed in composition. The total biomass of fish decreased to ca. 35% of the original biomass. The change in fish biomass followed the introduction of a commercial fishery and was in its turn followed by a rapid expansion of macrophyte beds dominated by Chara aspera Deth. ex Willd. An individual-based fish model was used to evaluate the causation of these events. We estimated natural mortality of the bream population (Abramis brama L.) using data on growth, recruitment and size distribution. The model predicted that without the fishery the biomass of the bream population would hardly change and that the fishery could explain the change in the biomass and size composition
The fish community in the shallow Lake Veluwe (3400 ha) has recently changed in composition. The total biomass of fish decreased to ca. 35% of the original biomass. The change in fish biomass followed the introduction of a commercial fishery and was in its turn followed by a rapid expansion of macrophyte beds dominated by Chara aspera Deth. ex Willd. An individual-based fish model was used to evaluate the causation of these events. We estimated natural mortality of the bream population (Abramis brama L.) using data on growth, recruitment and size distribution. The model predicted that without the fishery the biomass of the bream population would hardly change and that the fishery could explain the change in the biomass and size composition. The rapid expansion of C. aspera was unlikely without the fishery, as Chara needs transparency down to the bottom and undisturbed sediment. The reduction of the bream population created favourable conditions for zebra mussels Dreissena polymorpha (Pallas) to settle which in turn created the clear water, necessary for the development of the Chara beds. (C) 2003 Published by Elsevier B.V.
Een halve eeuw bosontwikkeling in het Voorsterbos, Flevolands oudste bos
Bremer, P. - \ 2003
De Levende Natuur 104 (2003). - ISSN 0024-1520 - p. 16 - 23.
bosecologie - vegetatie - biodiversiteit - bossen - standplaatsfactoren - habitats - flevoland - noordoostpolder - forest ecology - vegetation - biodiversity - forests - site factors
Inventarisatie van de bosflora en z'n verbreiding in een gebied van keileem en kalkarm zand, in een brongebied, namelijk het Hoge Land van Vollenhove
Ontwikkeling en normering van ondersteunend glas in Flevoland
Theuws, L.W. ; Meer, R.W. van der; Buurma, J.S. ; Nienhuis, J.K. - \ 2003
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9052428360 - 42
agrarische economie - overheidsbeleid - landbouwontwikkeling - nederland - flevoland - glastuinbouw - agricultural economics - government policy - agricultural development - netherlands - greenhouse horticulture
Dit rapport is geschreven in opdracht van de provincie Flevoland. Ter onderbouwing van de normering van ondersteunend glas in de provincie Flevoland is de ontwikkeling van het aantal bedrijven en het areaal ondersteunend glas in de jaren 1990, 1995, 2001 en 2002 in kaart gebracht. Hierbij is gebruikgemaakt van de CBS-Landbouwtelling. Met behulp van het honingraatmodel zijn verschillende bedrijfstypen onderscheiden. De meest voorko-mende bedrijfstypen zijn geclusterd. Voor deze clusters van bedrijven zijn de gevolgen van EU-regelgeving en de verwachte ontwikkelingen in Nederland tot 2010 in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van het aantal bedrijven met ondersteu-nend glas en het areaal in 2010. Bij het advies voor de normering van ondersteunend glas in de provincie Flevoland is gebruikgemaakt van de relatie tussen de oppervlakte glas en de oppervlakte cultuurgrond. Voor de verschillende clusters is de relatie tussen de opper-vlakte glas en de oppervlakte cultuurgrond bepaald en weergegeven in een figuur. Hierin wordt met twee lijnen aangegeven binnen welke bandbreedte het merendeel van de bedrij-ven van de gekozen clusters zich bevindt. Het advies over de normering wordt gegeven met behulp van de bovengrens van deze bandbreedte
Relative water-level rise in the Flevo lagoon (The Netherlands), 5300-2000 cal. yr BC: an evaluation of new and existing basal peat time-depth data
Makaske, B. ; Smeerdijk, D.G. van; Peeters, H. ; Mulder, J.R. ; Spek, T. - \ 2003
Netherlands journal of geosciences 82 (2003)2. - ISSN 0016-7746 - p. 115 - 131.
grondwaterstand - veengronden - radiokoolstofdatering - nederland - geschiedenis - bodemdaling - holoceen - flevoland - zeespiegelschommelingen - veenweiden - groundwater level - subsidence - peat soils - radiocarbon dating - history - netherlands - sea level fluctuations - holocene - flevoland - peat grasslands - holocene evolution - reconstruction
In this study, all available 14C dates from the base of basal peat overlying the top of compaction-free Pleistocene sand in the former Flevo lagoon were evaluated in order to reconstruct water-level rise for the period 5300-2000 cal. yr BC
The rise of Holocene (ground)water level as a function of relative sea-level rise has been extensively investigated in the western Netherlands, whereas few studies focused on the Flevo lagoon in the central Netherlands. In this study, all available C-14 dates from the base of basal peat overlying the top of compaction-free Pleistocene sand in the former Flevo lagoon were evaluated in order to reconstruct water-level rise for the period 5300-2000 cal. yr BC. The present basal peat C-14 data set from Flevoland consists of two subsets: (1) the largely new Almere data (41 dates) representing the southern part of the former Flevo lagoon, with 26 dates especially carried out for this study, and (2) the existing Schokland data (21 dates) representing the eastern part of the lagoon. The Schokland area is located about 50 km from the Almere area. The quality of all basal peat time-depth data was palaeo-ecologically and geologically evaluated, all C-14 dates were calibrated to the same standards, and error margins of age and altitude determination were estimated. After plotting the data as error boxes in time-depth graphs, lower limit curves for water-level rise were constructed for both data sets. Comparison with the mean sea-level curve for The Netherlands (Van de Plassche, 1982) suggests that water-level rise in the Almere area between 5300 and 2000 cal. yr BC corresponded closely to the rise in mean sea level. The same holds for the Schokland area for the period 5000-4200 cal. yr BC. For the period 4200-2000 cal. yr BC, however, the Schokland data suggest water-level rise to have been slower than mean sea-level rise, leading to local water levels apparently below mean sea level, which is virtually impossible. Hypothetical explanations for this discrepancy include: errors and uncertainties in mean sea-level and local water-level reconstruction, basin subsidence and temporal differences in intra-coastal tidal damping. The presently available data are inconclusive at this point and Holocene water-level rise in the Flevo lagoon awaits further investigations.
Using molecular markers and PCB analysis to infer the origin of the otter (Lutra lutra) found on the Knardijk, the Netherlands, in 1998
Jansman, H.A.H. ; Dekker, J.J.A. ; Hattum, B. van; Leonards, P.E.G. ; Broekhuizen, S. - \ 2003
Lutra 46 (2003)1. - ISSN 0024-7634 - p. 3 - 12.
lutra - otters - verkeersongevallen - herkomstproeven - polychloorbifenylen - dna - analytische methoden - bepaling - nederland - oorsprong - flevoland - ecotoxicologie - lutra - otters - traffic accidents - provenance trials - origin - polychlorinated biphenyls - dna - analytical methods - determination - netherlands - ecotoxicology - flevoland
It is presumed that the otter (Lutra lutra) became extinct in the Netherlands in 1988. Since then much effort has been made to restore the freshwater habitat aiming for a return of this top-predator. In 1998 from the central part of the Netherlands an otter was reported as a traffic casualty. It was not known if this individual was a rudiment of the original Dutch population or if it had escaped from the European otter breeding programme. To infer its origin, samples were taken for PCB and DNA analysis. Microsatellite DNA analysis was used to study 81 otter samples from three populations in Europe and from the breeding programme, including this individual. Cluster analysis indicates that it is unlikely that this otter originated from the Dutch population and it was with high probability assigned to the breeding programme. The levels of PCBs found in the otter were in the same range as found in the last Dutch otters, but were also similar to levels found in a two years old otter that was born and died in captivity. This indicates that PCB levels are not always good indicators for discrimination between captive and wild otters
De OEEI-methodiek toegepast - Een methodiek voor de kosten-batenanalyse van infraprojecten
Straaten, J.W. van der; Heijman, W.J.M. ; Fanoy, J.A. - \ 2003
Wegen 77 (2003)6. - ISSN 0043-2067 - p. 10 - 13.
infrastructuur - wegtransport - duur - tijd - investering - kosten-batenanalyse - methodologie - noord-holland - flevoland - road transport - infrastructure - duration - time - investment - cost benefit analysis - methodology - noord-holland - flevoland
In 1998 is het "Onderzoeksprogramma economische effecten infrastructuur" (OEEI) gestart, om te komen tot een eenduidige kosten-baten analyse. In totaal hebben 9 onderzoeken plaats gehad, die vervolgens geëvalueerd zijn. In dit artikel is de methode voor het eerst in de praktijk getoetst, en wel voor het wegverkeer binnen de regio Amsterdam, Almere en 't Gooi. Ondertussen is in 2000 de MKBA verplicht gesteld bij grote infrastructurele projecten
Elements for archaeological heritage management: exploring the archaeological potential of drowned Mesolithic and Early Neolithic landscapes in Zuidelijk Flevoland
Peeters, H. ; Makaske, B. ; Mulder, J.R. ; Otte-Klomp, A. ; Smeerdijk, D.G. van; Smit, S. ; Spek, T. - \ 2002
Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek = Proceedings of the State Service for Archaeological Investigations in the Netherlands 45 (2002). - ISSN 0167-5443 - p. 81 - 123.
geologie - bodem - geschiedenis - landschap - grondwaterstand - flevoland - archeologie - bewoningsgechiedenis - bodemonderzoek - cultuurhistorie - overstroming - zeespiegelstijging - geology - soil - landscape - groundwater level - history
The initial ideas for the ROB project Zuidelijk Flevoland conceived during the last year of fieldwork at the Hoge Vaart, 1996
Een verkenning van begraven dekzandbodems in een bodembeschermingsgebied ten zuidoosten van Almere; een interdisciplinair onderzoek naar de kwaliteit van het bodemarchief, met implicaties voor archeologische waarden
Makaske, B. ; Smeerdijk, D.G. van; Kooistra, M.J. ; Haring, R.M.K. ; Verbauwen, E.C. ; Smit, S. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 486) - 147
bodemmorfologische kenmerken - bodemprofielen - archeologisch materiaal - archeologie - ouderdom van de bodem - micromorfologische bodemkenmerken - verstoorde bodems - bodemdegradatie - nederland - flevoland - zuidelijk flevoland - bodemkunde - geochemie - geologie - micromorfologie - paleo-ecologie - Almere - soil morphological features - soil profiles - archaeological material - archaeology - age of soil - soil micromorphological features - disturbed soils - soil degradation - netherlands
In het bodembeschermingsgebied aan het Eemmeer ten zuidoosten van Almere is een geologisch-bodemkundig, micromorfologisch, paleo-ecologisch en geochemisch onderzoek uitgevoerd van begraven dekzandgronden en het hierop liggende basisveen. Hierbij zijn vier bodemprofielen uit het gebied in detail onderzocht. Daarnaast is er een gebiedsdekkende inventarisatie van recente verstorende bodemingrepen uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was een kwaliteitsbepaling van het bodemarchief rond de overgang van dekzand naar basisveen en de hiermee geassocieerde archeologische waarden. De onderzoeksresultaten geven een overzicht van de complexe ontstaanswijze van de dekzandgronden en van de degradatieprocessen die sinds de vorming de kwaliteit van de dekzandgrond en het basisveen hebben beonvloed. Tevens worden de implicaties hiervan voor archeologische waarden belicht.
Duurzame stedelijke ontwikkeling in en rond het IJmeer; benadering en advies
Graaf, A.E. de - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 587) - 71
stadsontwikkeling - duurzaamheid (durability) - stedelijke planning - structuur - flevoland - ruimtelijke ordening - stedelijk gebied - Almere - IJmeer - urban development - durability - urban planning - structure
Duurzame stedelijke ontwikkeling wordt in dit onderzoek bekeken vanuit drie verschillende benaderingen. De eerste benadering is duurzame stedelijke ontwikkeling als strategie voor het omgaan met veranderingen. In ruimtelijke plannen is deze strategie herkenbaar door de toepassing van ruimtelijke flexibiliteit. De tweede benadering is duurzame stedelijke ontwikkeling als strategie voor de inrichting van de fysieke omgeving. Het resultaat van het toepassen van deze strategie heeft een positieve invloedop de fysieke omgeving. De derde benadering is duurzame stedelijke ontwikkeling als strategie voor de leefomgeving in brede zin. In deze strategie staat zowel de fysieke als de maatschappelijke omgeving centraal. Met behulp van de kennis die is opgedaan bij het bestuderen van de structuurplannen van Almere, Almere Poort en IJburg wordt een advies gegeven over het aanleggen van eilanden voor de kust van Almere vanuit de verschillende benaderingen van een duurzame stedelijke ontwikkeling.
Sorption of polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls to soot and soot-like materials in the aqueous environment: Mechanistic considerations
Jonker, M.T.O. ; Koelmans, A.A. - \ 2002
Environmental Science and Technology 36 (2002). - ISSN 0013-936X - p. 3725 - 3734.
oppervlaktewater - meren - sediment - besmetters - polycyclische koolwaterstoffen - polychloorbifenylen - nederland - waterbodems - flevoland - aquatische ecosystemen - surface water - lakes - sediment - contaminants - polycyclic hydrocarbons - polychlorinated biphenyls - netherlands - water bottoms - flevoland - aquatic ecosystems
Recent studies have shown that sorption of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soot-water systems is exceptionally strong. As a consequence, soot may fully control the actual fate of PAHs in the aquatic environment. However, sorption has only been characterized for a limited number of PAHs to diesel soot, and the mechanism is poorly understood. In this paper, we present an extensive data set of sorbent-water distribution coefficients (KS, n = 236) for a series of PAHs (both native and added) and polychlorinated biphenyls (PCBs) to five different types of soot and five soot-like materials. Both KS values and physicochemical properties of the sorbents show large variation. In general, sorption is very strong, with KS values up to 1010, showing the highest distribution coefficients on a mass basis ever reported. Sorption of in particular PAHs is often over 1000 times as strong as sorption to amorphous sedimentary organic carbon. The variation in KS values cannot be explained by "soot carbon fractions" or specific surface areas of the sorbents. Instead, values for native PAHs are mostly determined by the sorbates' molar volume, and values for added PAHs and PCBs are determined by the sorbents' average pore diameter. From differences in KS values between native and added PAH analogues, it can be deduced that generally more than 50øwith values up to 97€of the native PAH concentration in soot is not available for distribution to the aqueous phase. We conclude that this is caused by physical entrapment of the chemicals within the solid matrix. Furthermore, most sorbents appear to preferentially sorb PCBs with planar configurations, a phenomenon most likely driven by sorption in molecular-sized pores. Pore sorption is also concluded to be the most important sorption mechanism for added PAHs together with - interaction processes with flat aromatic sorbent surfaces. Frequently observed, slowly desorbing, resistant contaminant fractions in sediments may very well be explained on the basis of these results.
Chloride transport in a recently reclaimed Dutch polder
Vos, J.A. de; Raats, P.A.C. ; Feddes, R.A. - \ 2002
Journal of Hydrology 257 (2002). - ISSN 0022-1694 - p. 59 - 77.
bodemwaterbeweging - drainage - ontginning - polders - grondwaterspiegel - waterkwaliteit - chloride - modellen - flevoland - soil water movement - water table - water quality - reclamation - models
Verdronken dekzandlandschap in Flevoland
Makaske, B. ; Kooistra, M.J. ; Haring, R. ; Smeerdijk, D.G. van - \ 2001
Aarde en mens 5 (2001)1. - ISSN 1388-0071 - p. 19 - 23.
geologie - geomorfologie - bodemtypen - bodemvorming - nederland - holoceen - flevoland - geology - geomorphology - soil types - soil formation - netherlands - holocene - flevoland
Dit artikel gaat over landschappelijke veranderingen in Zuidelijk Flevoland in het midden Holoceen
Flevoland: Tuin van de Randstad; Perspectieven voor landbouwbedrijven in Flevoland
Everdingen, W.H. van; Janssens, S.R.M. - \ 2001
Den Haag : LEI - ISBN 9789052426785 - 55
landbouwsituatie - economische situatie - landbouwondernemingen - agrarische planning - landbouwbeleid - nederland - flevoland - agricultural situation - economic situation - farm enterprises - agricultural planning - agricultural policy - netherlands
Mammals benefit from reduced ditch clearing frequency in an agricultural landscape
Huijser, M.P. ; Meerburg, B.G. ; Voslamber, B. ; Remmelzwaal, A.J. ; Barendse, R. - \ 2001
Lutra 44 (2001). - ISSN 0024-7634 - p. 23 - 40.
zoogdieren - mortaliteit - slootkanten - sloten - maaien - bedrijfsvoering - soortendiversiteit - natuurbescherming - biodiversiteit - populatie-ecologie - nederland - onderhoud - flevoland - mammals - mortality - ditch banks - ditches - maintenance - mowing - management - species diversity - nature conservation - biodiversity - population ecology - netherlands
We investigated the effect of two types of ditch management on the species richness and abundance of mammals at two sites in an agricultural landscape in Flevoland, The Netherlands. The first management type involved mowing both ditch slopes twice per year with a flailmower and leaving the biomass on the spot (control sections; n=3 at Tureluurweg site, n=6 at Waiboerhoeve site). Here the vegetation was short throughout winter. The second management type involved mowing the two ditch slopes in alternate years and removing the biomass (reed sections; n=3 at Tureluurweg, n=6 at Waiboerhoeve). This resulted in reed cover (Phragmites australis) at one ditch side in winter. Species richness and abundance of mammals were investigated through sightings and trapping along the ditches and in the adjacent production grasslands. Species richness and overall abundance were highest in the reed sections. Common voles (Microtus arvalis), harvest mice (Micromys minutus) and common shrews (Sorex araneus) occurred mostly in the ditches, especially in the reed sections. Only common voles were also frequently found in the grasslands but here their density was lower than along the ditches. A male-biased sex ratio in the production grasslands also indicated that these were a poor habitat for this species. Although reduced clearing frequency of the ditches benefited the common vole, outbreaks seem unlikely as long as the grasslands continue to be used intensively. Low management costs and possible application of reed biomass on arable land could also ensure a rapid integration of nature-oriented ditch management into existing farming systems.
Dierlijke mest in het voorjaar: winst voor boer en milieu
Dekking, A.J.G. - \ 2000
PAV-bulletin. Akkerbouw 4 (2000)3. - p. 21 - 24.
akkerbouw - leemgronden - dierlijke meststoffen - opbrengsten - lente - bemesting - proefboerderijen - flevoland - arable farming - loam soils - animal manures - yields - spring - fertilizer application - experimental farms
Uit langjarig onderzoek (1991-1999) op de zware zavelgrond van de proefboerderij OBS te Nagele is gebleken dat toepassing van dierlijke mest in het voorjaar leidt tot hogere opbrengsten en een beter financieel rendement, terwijl er nauwelijks negatieve effecten op het milieu zijn. Voorjaarstoepassing bleek tevens technisch goed uitvoerbaar eb inpasbaar in het bedrijfssysteem
Nieuw proefbedrijf in Lelystad: de bijgebouwen
Verdoes, N. - \ 2000
Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)4. - ISSN 1382-0346 - p. 2 - 3.
varkenshouderij - landbouwbedrijfsgebouwen - proefbedrijven - flevoland - pig farming - farm buildings - pilot farms
Het facilitair gebouw, het overslaggebouw en de observatiestal van de nieuw te bouwen proefaccommodatie van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij en ID Lelystad.
Nieuw proefbedrijf in Lelystad: de vleesvarkensstallen
Verdoes, N. - \ 2000
Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)3. - ISSN 1382-0346 - p. 3 - 5.
varkensstallen - varkens - afmesten - stallen - landbouwbedrijfsgebouwen - proefbedrijven - flevoland - pig housing - pigs - finishing - stalls - farm buildings - pilot farms
De vleesvarkenstallen van de nieuw te bouwen proefaccommodatie van het Praktijkonderzoek Varkenshouderij en het ID Lelystad.
Kostprijsontwikkeling High-techbedrijf in 1999
Evers, A. ; Arendzen, I. ; Scheppingen, T. van - \ 2000
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 36 - 39.
melkveehouderij - productiekosten - melkproductiekosten - melkproductie - kosten - proefbedrijven - bedrijfsvergelijking in de landbouw - flevoland - dairy farming - production costs - milk production costs - milk production - costs - pilot farms - farm comparisons
Melken met een dure robot, de koeien in een ruime, bijna futuristische stal en alle voederwinning in loonwerk. Veel veehouders zullen hierbij niet meteen aan kostprijsverlaging denken.
Vleermuisverblijven Waiboerhoeve en Aver Heino geschikt voor bewoning
Huijser, M. ; Goutbeek, R. ; Hoeve, R. ; Reinhold, J. ; Wijs, R. de - \ 2000
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 25 - 27.
proefbedrijven - melkveehouderij - chiroptera - natuurbescherming - bedreigde soorten - habitats - flevoland - pilot farms - dairy farming - nature conservation - endangered species
Tot nu toe zijn er geen vleermuizen vastgesteld in de vleermuisverblijven op Aver Heino en Waiboerhoeve. De temperatuur en luchtvochtigheid geven aan dat de verblijven in principe wel geschikt zijn. Blijkbaar spelen andere factoren een rol.
Mineralen in balans op High-techbedrijf in 1999
Arendzen, I. ; Hollander, C.J. ; Scheppingen, T. van; Jagtenberg, K. - \ 2000
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 21 - 24.
melkveehouderij - melkproductie - mineralen - boekhouding - stikstof - fosfaat - proefbedrijven - melkproductiekosten - flevoland - dairy farming - milk production - minerals - accounting - nitrogen - phosphate - pilot farms - milk production costs
Het high-techbedrijf mikt op een melkkostprijs van 75 cent per kg met scherpe randvoorwaarden voor diergezondheid en blijvend binnen de wettelijk toegestane mineralenverliezen. 1999 was een goed jaar wat betreft de mineralenbalans.
Melkproductie High-techbedrijf
Arendzen, I. ; Scheppingen, T. van - \ 2000
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 13 - 17.
melkveehouderij - melkproductie - melkproductiekosten - melkvee - agrarische bedrijfsvoering - productiekosten - proefbedrijven - flevoland - dairy farming - milk production - milk production costs - dairy cattle - farm management - production costs - pilot farms
Op het high-techbedrijf wordt de doelstelling melken met een lage kostprijs ingevuld door veel liters per man, per ha en per koe te realiseren. Dit zorgt voor lage vaste kosten per kg melk.
Het Lagekostenbedrijf biedt perspectief
Haan, M. de - \ 2000
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 4 - 6.
melkveehouderij - productiekosten - melkproductiekosten - agrarische bedrijfsvoering - arbeidsproductiviteit - melkvee - melkproductie - proefbedrijven - flevoland - dairy farming - production costs - milk production costs - farm management - labour productivity - dairy cattle - milk production - pilot farms
Het Lagekostenbedrijf slaagt erin om een arbeidsopbrengst te halen van ruim c 90.000,-. Hierbij is rekening gehouden met reservering voor investeringen en een vergoeding voor ingebracht kapitaal: de berekende rente.
Grasland op polderklei: geen fosfaatoverschot nodig
Schils, R. - \ 2000
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)4. - ISSN 1386-8470 - p. 8 - 9.
graslanden - fosformeststoffen - zware kleigronden - mestbehoeftebepaling - fosfor - bemesting - flevoland - grasslands - phosphorus fertilizers - clay soils - fertilizer requirement determination - phosphorus - fertilizer application
Een vijfjarige maaiproef op de Waiboerhoeve laat zien dat fosfaatbemesting gericht op een overschot van nul niet meer dan 200 kg droge stof per ha per jaar kost.
Onderzoek naar de baggerkwaliteit in watergangen
Brus, D.J. - \ 2000
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 33 (2000)4. - ISSN 0166-8439 - p. 23 - 25.
modder - waterwegen - kanalen - kanalen, klein - bodemverontreiniging - bodemkarteringen - grondanalyse - inventarisaties - bemonsteren - planning - flevoland - waterbodems - mud - waterways - canals - channels - soil pollution - soil surveys - soil analysis - inventories - sampling - water bottoms
Beschrijving van een methode voor het ontwerpen van efficiente inventarisatieplannen voor onderzoek naar de kwaliteit van bagger in watergangen. De nauwkeurigheid en de kosten van de uit te voeren inventarisatie wordt met modellen voorspeld. De methode wordt geillustreerd aan de hand van de vaarten en tochten in oostelijk en zuidelijk Flevoland (Fleverwaard)
Biodiversiteit van wateren in Flevoland
Jaarsma, N.G. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 34) - 105
waterplanten - fytoplankton - bacillariophyta - soortendiversiteit - zoetwaterecologie - waterkwaliteit - oppervlaktewater - ecohydrologie - flevoland - aquatische ecosystemen - macrofauna - aquatic plants - phytoplankton - species diversity - freshwater ecology - water quality - surface water - ecohydrology - aquatic ecosystems
De aquatische levensgemeenschappen in de wateren van de provincie Flevoland zijn onderzocht. Het rapport beschrijft de statistische analyse van biologische gegevens over het voorkomen van macrofauna, macrofyten, fytoplankton en diatomeeën en abiotische gegevens van chemie en veldsituatie. Uit de analyses komt een aantal watertypen naar voren, die zijn gekarakteriseerd aan de hand van kenmerkende soorten van macrofauna en macrofyten en trajecten van abiotische parameters. Voor de onderscheiden typen zijn drie ecologische kwaliteitsniveaus beschreven. Het ecologische basisniveau en het middelste ecologische niveau zijn ingevuld met de analyseresultaten. Het hoogste ecologische niveau is beschreven aan de hand van literatuuronderzoek.
Humusprofielen in de bosreservaten Hollandse Hout en Houtribbos; basisprogramma bosreservaten
Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. ; Waal, R.W. de - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 175) - 23
bossen - natuurreservaten - bodemprofielen - humushorizonten - bosgronden - monitoring - bodemvariabiliteit - ruimtelijke variatie - voedingsstoffen - nederland - flevoland - forests - nature reserves - soil profiles - humus horizons - forest soils - soil variability - spatial variation - nutrients - netherlands
In de bosreservaten Hollandse Hout en Houtribbos (Flevoland) is in de kernvlakte het humusprofiel beschreven en kwantitatief bemonsterd. In het kader van het basisprogramma bosreservaten werden gemiddelde waarden en standaardafwijkingen van horizontdikten, nutriëntengehalten en -voorraden en pH bepaald. Als dominante humusvorm komt een kalkwormmull voor die typerend is voor kalkrijke leemhoudende gronden. De lage C-N-verhouding wijst op een actief bodemleven en intensieve omzetting van organische stof als gevolg van de gunstige pH-waarden, waardoor slechts weinig koolstof in de Ah-horizonten is geaccumuleerd. Door de accumulatie van organische stof is een beginnende ontkalking aanwezig. In de humusprofielen van de Hollandse Hout is het fosforgehaltesignificant hoger dan in het Houtribbos.
Preferential sorption of planar contaminants in sediments from Lake Ketelmeer, The Netherlands
Jonker, M.T.O. ; Smedes, F. - \ 2000
Environmental Science and Technology 34 (2000)9. - ISSN 0013-936X - p. 1620 - 1626.
oppervlaktewater - meren - sediment - sedimentatie - besmetters - organische verbindingen - koolstof - nederland - flevoland - waterbodems - surface water - lakes - sediment - sedimentation - contaminants - organic compounds - carbon - netherlands - flevoland - water bottoms
Organic carbon normalized sediment-water distribution coefficients (KOC) of a series of in situ and (mass-labeled) added chlorobenzenes, PCBs, and PAHs were determined in an aged and a more recently deposited sediment layer from Lake Ketelmeer, The Netherlands, using the cosolvent method. The resulting log KOC's for both in situ and added compounds are rather high compared to literature data (up to 9.3 for benzo[ghi]perylene), with the ones in the recently deposited layer being generally higher than those in the aged layer (up to 1.6 log units). The results do not show the well-established effects due to increased contact time of contaminants with sediments (i.e. "aging" or "slow sorption") and indicate that after only short equilibrium times (11 days) KOC's can even be higher than after several decades of contact time in the field. In addition, distribution coefficients show a remarkable dependence on sorbate planarity, manifested by significantly different log KOC-log KOW relationships for planar (chlorobenzenes, PAHs, and mono-ortho-substituted PCBs) and nonplanar (multiple-ortho-substituted PCBs) contaminants in both sediment layers. The confirmed presence of sootlike material for which planar aromatic compounds probably have strong affinity is brought up to explain these observations. Differences in KOC's between both layers are discussed in relation to contact time and analyzed soot fractions.
Verdronken dekzandgronden in Zuidelijk Flevoland (archeologische opgraving 'A27-Hoge Vaart'): Een aanvullend bodemkundig en palaeoecologisch onderzoek naar de landschapsvormende processen tijden de laatste fase van de bewoning (Vroeg-Neolithicum)
Spek, Th. ; Bisdom, E.B.A. ; Smeerdijk, D.G. van - \ 1999
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 472.2) - 154
archeologie - bodemkarteringen - bodemmicromorfologie - paleo-ecologie - nederland - flevoland - archaeology - soil surveys - soil micromorphology - palaeoecology - netherlands
Infrastructuur voor Natuur en Recreatie 2. Resultaten en perspectieven
Vereijken, P.H. - \ 1999
Landinrichting 39 (1999)7. - ISSN 0922-6419 - p. 9 - 14.
recreatie op het platteland - natuurbescherming - biologische landbouw - landbouw - nederland - flevoland - rural recreation - nature conservation - organic farming - agriculture - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.