Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 50 / 261

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==flevoland
Check title to add to marked list
Toekomstperspectief agrosector Flevoland
Vogelzang, T.A. ; Smit, A.B. ; Jager, J.H. ; Prins, H. ; Verhoog, A.D. ; Poppe, K.J. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-008) - ISBN 9789462577541 - 79 p.
landbouwsector - economische situatie - primaire sector - platteland - flevoland - nederland - biologische landbouw - agricultural sector - economic situation - primary sector - rural areas - netherlands - organic farming
The socio-economic future of the Dutch province of Flevoland is partly linked to the perspectives of the agrocluster, the combination of agri- and horticultural firms, fishery, food and luxury industry and the firms that supply these sectors. In this report, the importance of this cluster for Flevoland is described, with a focus on the primary sectors, the agri- and horticultural firms. The current situation of these firms is presented, including the developments in the recent decade and the perspectives for the next decade. Attention is also paid to the quality of life in the countryside and the influence of the agro sector on this aspect.
Economische prikkels voor vergroening in de landbouw
Brouwer, F.M. ; Smit, A.B. ; Verburg, R.W. - \ 2015
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 37) - 92 p.
stimulansen - economie - melkveehouderij - akkerbouw - economie van natuurlijke hulpbronnen - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnenbehoud - agrarische economie - groene hart - flevoland - nederland - incentives - economics - dairy farming - arable farming - natural resource economics - natural resources - resource conservation - agricultural economics - netherlands
In dit rapport worden de mogelijkheden verkend om een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen door economische prikkels te stimuleren. Het onderzoek betreft de economische prikkels en externe effecten in de melkveehouderij in het Groene Hart en de akkerbouw in Flevoland. Over het algemeen zal een lastenverzwaring in het gebruik van bijvoorbeeld kunstmest en gewasbeschermings-middelen relatief weinig effect hebben. Daarentegen zal het belasten van hoge emissies en het belonen van lage emissies naar verwachting meer stimuleren om negatieve externe effecten te verminderen.
De biodiversiteit van het Zuigerplasbos
Alebeek, F.A.N. van; Heemskerk, R. - \ 2015
Lelystad : KNNV afdeling Lelystad. IVN afdeling Lelystad, Landschapsbeheer Flevoland & Staatsbosbeheer District Flevoland. Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente (Applied Plant Research) - 74
soorten - soortendiversiteit - soortenrijkdom - biodiversiteit - inventarisaties - flevoland - excursies - species - species diversity - species richness - biodiversity - inventories - field trips
De derde Flevolandse Soorten-zoekdag vond plaats in het Zuigerplasbos in Lelystad. Evenals in het voorgaande jaar werd gekozen om het evenement in juni te laten plaatsvinden, een tijd van het jaar waarin de kans op veel waarnemingen groot is. Er werd voor gekozen om de Soorten-zoekdag te combineren met de “slootjes-dag” van het IVN. Op 21 en 22 juni werd een aantal publieksexcursies georganiseerd voor verschillende soortgroepen om zoveel mogelijk soorten te inventariseren in het Zuigerplasbos. De belangstelling van het “gewone publiek” was dit jaar aan de zuinige kant. Bij elkaar namen tussen de 50 en 75 mensen deel aan deze activiteiten. In de periode voorafgaand aan de soorten-zoekdag had een aantal vrijwilligers al onderzoek gedaan aan verschillende soortgroepen. Waarnemingen van heel 2014 zijn meegenomen in dit verslag. Door deze inventarisaties en de Soorten-zoekdag zelf, is veel meer bekend geworden over het voorkomen van diverse soorten in het Zuigerplasbos. Bij elkaar staat de teller nu op 1476. Bij dat getal moet bedacht worden, dat het werkelijke aantal veel hoger zal liggen, omdat een aantal soort(groep)en niet of slechts ten dele zijn onderzocht. Dit verslag geeft in korte hoofdstukken een beschrijving van de Soorten-zoekdag, van het Zuigerplasbos en overzichten van de verschillende soortgroepen die zijn aangetroffen in het park.
Effecten bodem- en structuurverbeteraars; onderzoek op kleigrond 2010-2014
Balen, D.J.M. van; Topper, C.G. ; Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de; Haas, M.J.G. de; Bussink, D.W. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV 659) - 63
akkerbouw - bodemstructuur - structuur - lichte-matig zware kleigronden - flevoland - poldergronden - bodemvruchtbaarheid - kalkmeststoffen - bodemverbeteraars - arable farming - soil structure - structure - clay loam soils - polder soils - soil fertility - liming materials - soil conditioners
In de praktijk lopen telers steeds vaker tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Om de bodemstructuur te verbeteren, worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid hebben. Objectieve informatie over het effect van de aanbevolen producten op gewasopbrengsten en fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Uit eerdere proeven blijkt dat de effecten binnen 1 of 2 groeiseizoenen vaak afwezig zijn. Veel fabrikanten geven aan dat pas op langere termijn effecten te verwachten zijn.
Akkerranden in Flevoland
Alebeek, Frans van - \ 2015
arable farming - sustainable agriculture - field margins - plant protection - field trips - augmentation - flevoland
Duurzaam bodembeheer maïs; projectresultaat 2014
Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. ; Deru, J.G.C. ; Schooten, H.A. van; Verloop, J. ; Weide, R.Y. van der - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (PPO/PRI rapport 632) - 72
akkerbouw - maïs - bodembeheer - veehouderij - voedergewassen - flevoland - nederland - teeltsystemen - duurzame landbouw - arable farming - maize - soil management - livestock farming - fodder crops - netherlands - cropping systems - sustainable agriculture
Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat is de centrale vraag van het project “Duurzaam bodembeheer maïs” (BO-31.03-001-003). Veel melkveehouderijbedrijven telen snijmaïs, een gemakkelijk te telen ruwvoergewas met een goede productie van constante hoge kwaliteit. Als zetmeelbron met een ruime energie/eiwitverhouding past het goed in het runderdieet, naast gras en graskuil. De maïsteelt kan echter nadelige effecten hebben voor de bodem door gewasbeschermingsmiddelen en het uit- en afspoelen van nutriënten. Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. Deze kennis wordt vervolgens doorgegeven aan de praktijk middels o.a. de beslisboom snijmaïs, een instrument om praktische kennis naar veetelers en erfbezoekers te brengen.
Geleerde lessen van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere : wat werkt, wat niet, en wat kun je daarmee als beginnende kenniskring? /
Veen, E.J. ; Vijn, M.P. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 321) - 37
volkstuinen - tuinieren - stadslandbouw - flevoland - zuidelijk flevoland - stedelijke samenleving - gezamenlijk eigendom - publiek-private samenwerking - handleidingen - financieren - vrije tijd - hobby's - allotment gardens - gardening - urban agriculture - urban society - coownership - public-private cooperation - guide books - financing - leisure - hobbies
De gemeente Almere heeft ambities ten aanzien van stadslandbouw. In Oosterwold ontstaat op lange termijn, op een enorme schaal (4.300 ha), een stadslandschap dat bestaat uit wonen, werken, natuur en stadslandbouw. In de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere werken ondersteunende netwerken, burgers en gemeente samen aan recepten voor schooltuinen en buurtmoestuinen. Door kennis te delen, te leren van elkaars ervaringen en vooral door open te staan voor elkaar is deze handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin in Almere tot stand gekomen
Entomofauna van Flevoland : Verslag van de 164e zomerbijeenkomst te Kraggenburg
Cuppen, J.G.M. - \ 2015
Entomologische Berichten 70 (2015)6. - ISSN 0013-8827 - p. 190 - 212.
heteroptera - coleoptera - isopoda - diploptera - insecten - inventarisaties - ecologische entomologie - natuurgebieden - flevoland - insects - inventories - ecological entomology - natural areas
Op terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Flovolandschap is een inventarisatie uitgevoerd door 36 leden van de NEV. De gebieden die onderzocht zijn: Kuinderbos, Urkerbos, Voorsterbos, Harderbos, Knarbos, Winkelse Zand en Harderbroek. In dit artikel worden gedetailleerd de vindplaatsen geïnventariseerd, met daarnaast uitvoerige beschrijvingen van de gevonden soorten
Op zoek naar klanten dichtbij
Dekking, A.J.G. ; Jansma, J.E. - \ 2015
Ekoland 35 (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 25 - 25.
streekgebonden producten - publiek-private samenwerking - regionale voedselketens - regionale economie - flevoland - biologische voedingsmiddelen - klantrelaties - regional specialty products - public-private cooperation - regional food chains - regional economics - organic foods - customer relations
Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen al 60 bedrijven mee.
Zorg om bodem breed gedeeld
Sukkel, W. - \ 2015
Boerderij 100 (2015)35. - ISSN 0006-5617 - p. A4 - A7.
bodemdaling - poldergronden - bodemkwaliteit - flevoland - duurzaam bodemgebruik - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - subsidence - polder soils - soil quality - sustainable land use - soil fertility - arable farming
RIDLV-rapport ‘Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming’ spreekt zorg uit over Flevolandse bodemkwaliteit. Specialisten van o.a. PPO Wageningen UR te Lelystad geven hun visie.
Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming : casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland
Staps, J.J.M. ; Berg, C. ter; Vilsteren, A. van; Lammerts Van Bueren, E. ; Jetten, T.H. - \ 2015
[Wageningen] : Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding - 58
akkerbouw - bodembeheer - bodemvruchtbaarheid - duurzame landbouw - duurzame ontwikkeling - flevoland - nederland - veldproeven - poldergronden - bodemdaling - diepploegen - arable farming - soil management - soil fertility - sustainable agriculture - sustainable development - netherlands - field tests - polder soils - subsidence - deep ploughing
Met deze casus ‘Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie naar integrale verduurzaming’ wil de Raad laten zien hoe het belang van een duurzame bodem als basis van onze voedselketen uit het zicht is van de andere schakels in de keten en wat de perspectieven kunnen zijn om in de productieketen medeverantwoordelijkheid te scheppen om tot integraal duurzaam bodemgebruik te komen.
Stadslandbouw in Almere. De stand van zaken op 1 januari 2015
Dekking, A.J.G. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO pubnr.: 629 ) - 59
stadslandbouw - stadsontwikkeling - agrarisch onderwijs - participatie - onderzoek - overzichten - flevoland - openbare ruimte - gebruik van ruimte - urban agriculture - urban development - agricultural education - participation - research - reviews - public space - space utilization
Almere is een jonge stad die niet organisch gegroeid is, maar waarbij tijdens het ontwerp ruimte is bestemd voor een groen-blauw casco. Naast het ontwerp van de stad draagt ook het beleid bij aan een gunstig klimaat voor stadslandbouw. Hierbij gaat het om belangrijke gebiedsontwikkelingen, conceptuele en beleidsmatige notities. Dit zijn de Rijksstruktuurvisie Regio Almere-Amsterdam-Markermeer, Nieuwe natuur in Flevoland, De Almere Principles, de nota Kleur aan Groen, het coalitieakkoord Almere 2014-2018, de Agenda Stadslandbouw, Almere Oosterwold en de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere zal worden georganiseerd. Desondanks ontbreekt het aan een overzicht van stadslandbouwinitiatieven in Almere. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot stadslandbouw op 1 januari 2015.
Verwaarding van reststromen : training Flevolandse Technasium docenten, 5 november 2014 in het kader van het project ‘Scholier zoekt Waarde’
Spruijt, J. ; Dijk, W. van - \ 2014
Wageningen : ACRRES - Wageningen UR (PPO rapport 646) - 20
lesmaterialen - reststromen - regioleren - biobased economy - voortgezet onderwijs - praktijkonderwijs - flevoland - teaching materials - residual streams - regional atelier - secondary education - practical education
In het project ‘Scholier zoekt waarde’ gaan scholieren van technasium opleidingen aan de slag met reststromen. Dat gebeurt binnen het Kennisprogramma DuurzaamDoor Flevoland 2014-2016. Op 5 november 2014 is er door het projectteam een studiedag voor technasium docenten georganiseerd waarin zij geïnformeerd werden over het thema reststromen en waarin werd verteld welke potentiële ondernemers en andere opdrachtgevers uit Flevoland zich al hebben gemeld met een vraagstuk op het thema. Dit is de handout van de docententraining ‘Verwaarding van reststromen’ door ACRRES.
Ondernemerschap kun je leren
Oosterhoff, W. ; Smit, A.B. - \ 2014
V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 12 - 13.
hogere agrarische scholen - beroepsopleiding (hoger) - ondernemerschap - flevoland - agricultural colleges - professional education - entrepreneurship
Kun je ondernemerschap leren? Daarover zijn de meningen verdeeld. Veel ondernemers geven aan dat je ondernemerschap niet uit een boekje kunt leren, maar in je moet hebben. CAH Vilentum in Dronten biedt daarentegen een hbo-opleiding ‘Agrarisch Ondernemerschap’ aan. Studenten van deze opleiding volgden bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten de Masterclass Ondernemerschap. Zij verbeterden aantoonbaar hun ondernemerschapscompetenties.
Naar een betere benutting van bodemfosfor : Tussenrapportage Onderzoek in 2012-2013
Wijk, C.A.P. van; Rietberg, P.I. ; Timmermans, B. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO Rapporten 626)
bemesting - bodemchemie - fosfaten - groenbemesters - akkerbouw - teeltsystemen - emissiereductie - organische stof - proefprojecten - flevoland - fertilizer application - soil chemistry - phosphates - green manures - arable farming - cropping systems - emission reduction - organic matter - pilot projects
Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosforbemesting. Het doel van dit beleid is om de P-toestand in bodems met een hoge fosfortoestand te laten dalen, en bodems met een relatief lage toestand niet meer dan landbouwkundig noodzakelijk, te verhogen. Op termijn speelt de vraag hoe je bij lage fosforbemesting toch nog goed gewassen kunt telen? Het wordt steeds belangrijker om het fosfor dat in de bodem aanwezig is, te benutten. Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe dit kan en hoe dit gekwantificeerd kan worden.
The role of farmers’ objectives in current farm practices and adaptation preferences: a case study in Flevoland, the Netherlands
Mandryk, M. ; Reidsma, P. ; Kanellopoulos, A. ; Groot, J.C.J. ; Ittersum, M.K. van - \ 2014
Regional Environmental Change 14 (2014)4. - ISSN 1436-3798 - p. 1463 - 1478.
klimaatverandering - akkerbouw - flevoland - klimaatadaptatie - houding van boeren - besluitvorming - climatic change - arable farming - flevoland - climate adaptation - farmers' attitudes - decision making - vegetable farms - climate-change - south uruguay - land-use - design - agriculture - model - management - options - systems
The diversity in farmers’ objectives and responses to external drivers is usually not considered in integrated assessment studies that investigate impacts and adaptation to climate and socio-economic change. Here, we present an approach to assess how farmers’ stated objectives relate to their currently implemented practices and to preferred adaptation options, and we discuss what this implies for assessments of future changes. We based our approach on a combination of multi-criteria decision-making methods. We consistently assessed the importance of farmers’ objectives and adaptation preferences from what farmers say (based on interviews), from what farmers actually do (by analysing current farm performance) and from what farmers want (through a selected alternative farm plan). Our study was performed for six arable farms in Flevoland, a province in the Netherlands. Based on interviews with farmers, we reduced the long list of possible objectives to the most important ones. The objectives we assessed included maximization of economic result and soil organic matter, and minimization of gross margin variance, working hours and nitrogen balance. In our sample, farmers’ stated preferences in objectives were often not fully reflected in realized farming practices. Adaptation preferences of farmers largely resembled their current performance, but generally involved a trend towards stated preferences. Our results suggest that in Flevoland, although farmers do have more objectives, in practical decision-making they focus on economic result maximization, while for strategic decision-making they account for objectives influencing long-term performance and indicators associated with sustainability, in this case soil organic matter.
Participatory design of farm level adaptation to climate risks in an arable region in The Netherlands
Schaap, Ben - \ 2013
arable farming - climatic change - climate adaptation - crop yield - farming systems - farmers - participation - flevoland
Op weg naar een cleantech toekomst : beknopt verslag van de lustrumconferentie van ACRRES
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2013
Lelystad : PPO-agv/ACRRES (PPO 550) - 48
vervangbare hulpbronnen - biobrandstoffen - duurzaamheid (sustainability) - duurzame energie - flevoland - biobased economy - renewable resources - biofuels - sustainability - sustainable energy
Verslag van de lustrumconferentie van het Application Centre for Renewable REScources (ACRRES) op 7 maart 2013 te Lelystad. De afbeeldingen uit presentaties en de foto’s in het verslag vormen een selectie uit de presentaties en foto’s die zijn gepresenteerd resp. gemaakt tijdens het symposium: Naar een duurzame, groen economy (prof. dr ir Rudy Rabbinge); De energiemarkt in beweging (dr Manon Jansen); Een duurzaam rijksbeleid (drs Marieke van der Werf); Flevoland klaar voor de toekomst (Jan-Nico Appelman); Duurzaam EnergieRijk, de resultaten (dr ir Rommie van de Weide en Fred van Rooyen); De ambities en mogelijkheden met duurzame energiewinning van Rijkswaterstaat (ir Annette Augustijn).
Participatory design of farm level adaptation to climate risks in an arable region in The Netherlands
Schaap, B.F. ; Reidsma, P. ; Verhagen, A. ; Wolf, J. ; Ittersum, M.K. van - \ 2013
European Journal of Agronomy 48 (2013)7. - ISSN 1161-0301 - p. 30 - 42.
akkerbouw - opbrengsten - groeimodellen - klimaatverandering - flevoland - arable farming - yields - growth models - climatic change - crop production - change impacts - agriculture - variability - events - europe - model
In the arable farming region Flevoland in The Netherlands climate change, including extreme events and pests and diseases, will likely pose risks to a variety of crops including high value crops such as seed potato, ware potato and seed onion. A well designed adaptation strategy at the farm level can reduce risks for farmers in Flevoland. Currently, most of the impact assessments rely heavily on (modelling) techniques that cannot take into account extreme events and pests and diseases and cannot address all crops, and are thus not suited as input for a comprehensive adaptation strategy at the farm level. To identify major climate risks and impacts and develop an adaptation measure portfolio for the most relevant risks we complemented crop growth modelling with a semi-quantitative and participatory approach, the Agro Climatic Calendar (ACC), A cost-benefit analysis and stakeholder workshops were used to identify robust adaptation measures and design an adaptation strategy for contrasting scenarios in 2050. For Flevoland, potential yields of main crops were projected to increase, but five main climate risks were identified, and these are likely to offset the positive impacts. Optimized adaptation strategies differ per scenario (frequency of occurrence of climate risks) and per farm (difference in economic loss). When impacts are high (in the +2 °C and A1 SRES scenario) drip irrigation was identified as the best adaptation measure against the main climate risk heat wave that causes second-growth in seed and ware potato. When impacts are smaller (the +1 °C and B2 SRES scenario), other options including no adaptation are more cost-effective. Our study shows that with relatively simple techniques such as the ACC combined with a stakeholder process, adaptation strategies can be designed for whole farming systems. Important benefits of this approach compared to modelling techniques are that all crops can be included, all climate factors can be addressed, and a large range of adaptation measures can be explored. This enhances that the identified adaptation strategies are recognizable and relevant for stakeholders.
Taal en beelden verbinden in Agropark Flevoland
Wolf, P.L. de; Veen, E.J. ; Vellema, S. - \ 2013
Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 23 - 25.
agro-industriële complexen - clustering - duurzaamheid (sustainability) - cradle to cradle - innovaties - publiek-private samenwerking - flevoland - toegepast onderzoek - Nederland - agroindustrial complexes - sustainability - innovations - public-private cooperation - applied research - Netherlands
Het project Agropark Flevoland bouwt voort op de cradle-to-cradlegedachte. Het streven is regionale kringlopen te sluiten en de economische duurzaamheid te versterken. Cruciaal daarbij is hoe zo’n globale ambitie zich verbindt met de dynamiek in bestaande netwerken van ondernemers, overheden en burgers. In dit project hebben onderzoekers een rol hebben gespeeld in het maken van deze verbinding.
Groei van de beverpopulatie: lusten en lasten
Vreugdenhil, S. ; Dekker, J.J.A. ; Dijkstra, V.D. - \ 2012
Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)10. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 29.
castor fiber - fauna - populatiedynamica - schadelijke dieren - natuurgebieden - biesbosch - flevoland - castor fiber - fauna - population dynamics - noxious animals - natural areas - biesbosch - flevoland
Het aantal bevers is in Nederland sterk gegroeid. In 1988 werden de eerste dieren losgelaten in de Biesbosch, en in 2012 wordt het aantal Nederlandse bevers al geschat op zeker 600 volwassen dieren. Bevers zijn door hun bijzondere gedrag een aanwinst voor onze natuur. Maar ditzelfde gedrag kan ook leiden tot overlast. Hoe ga je hiermee om?
Exploring adaptation strategies for climate change in the Netherlands: a bio-economic farm level analysis
Kanellopoulos, A. ; Reidsma, P. ; Wolf, J. ; Mandryk, M. ; Schaap, B.F. ; Ittersum, M.K. van - \ 2012
klimaatverandering - klimaatadaptatie - bedrijfssystemen - akkerbouw - gewasopbrengst - simulatiemodellen - agrarische economie - flevoland - nederland - climatic change - climate adaptation - farming systems - arable farming - crop yield - simulation models - agricultural economics - netherlands
PowerPoint presentation given at the European meeting of the international Microsimulation Association, Dublin, 17-19 May 2012.
Versterking en stimulering biogas productie in Flevoland : een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een instrument voor monitoring, beheren en ontwikkelen van reststromen in Flevoland
Leeuwen, M.A.E. van; Voort, M.P.J. van der - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO 525) - 27
gasproductie - biogas - stimulatie - flevoland - biomassa - marktprijzen - co-vergisting - rendement - biobased economy - gas production - stimulation - biomass - market prices - co-fermentation - returns
Dit project is onderdeel van het RINGG Flevoland project wat tot doel heeft de versterking van het agrarische ondernemerschap in biogasproductie in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De doelstelling van dit deelproject is om specificaties en een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een instrument voor monitoring, beheren en ontwikkelen van reststromen in de regio op te stellen. Om de informatiebehoefte van de ondernemers(groepen) helder te krijgen, om hiermee specificaties voor een instrument te kunnen opstellen, zijn onder andere interviews gehouden. De ondernemers zijn allen helder in hun eisen en wensen. Hierin komt de optie van een instrument of tool voor biomassavoorziening niet naar boven. Uit de interviews en de workshop komen de knelpunten en andere oplossingsrichtingen naar voren. Opvallend is dat de ondernemers (met covergisting) veelal de oplossing van de huidige marktsituatie voor biomassa niet willen oplossen met opties voor de biomassamarkt. De meest gesteunde oplossingsrichtingen betroffen meer inkomsten creëren uit energie en verlagen van kosten voor afvoer van digestaat. Belangrijkste reden hiervoor is het maken van een rendementsverbetering. Deze rendementsverbetering kan tevens de concurrentiepositie op de biomassamarkt sterk verbeteren.
Kansen voor organisatie biogasproducenten Flevoland : draagvlak en plan van aanpak
Wolf, P.L. de; Voort, M.P.J. van der - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO 524) - 13
biogas - gasproductie - stimulatie - producentengroepen - flevoland - inventarisaties - biobased economy - samenwerking - gas production - stimulation - producer groups - inventories - cooperation
De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) wil het agrarisch ondernemerschap in biogasproductie in Flevoland versterken en heeft daarvoor een project aangevraagd ‘Versterking en stimulering biogasproductie Flevoland’. Een van de onderdelen van dit project was het opzetten van een plan van aanpak voor een biogasproducentenorganisatie. Dit deelproject wordt uitgevoerd door ACRRES, in nauw overleg met de OMFL. Hiervoor is een werkgroep c.q. projectgroep gevormd. De werkgroep heeft als eerste enkele doelen geformuleerd: belangrijkste doel was het inventariseren van de behoefte aan een producentenorganisatie onder producenten. Hiervoor zijn producenten telefonisch en per e-mail benaderd. Op basis van deze inventarisatie is het mogelijk om een organisatievorm te bepalen en vervolgstappen (het plan van aanpak) te bepalen.
Inventarisatie van biomassa in Flevoland : een inventarisatie van potentieel beschikbare biomassa in Flevoland, met name niet vastgelegde stromen
Voort, M.P.J. van der; Rooij, M. de - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO 494) - 33
biomassa productie - biomassa - inventarisaties - bio-energie - flevoland - reststromen - organisch afval - biobased economy - biomass production - biomass - inventories - bioenergy - flevoland - residual streams - organic wastes - biobased economy
In 2008 is door studenten van de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) te Dronten een inventarisatie uitgevoerd van biomassa in Flevoland. Dit rapport geeft een goede eerste indruk van de beschikbare stromen. Het probleem is echter dat de stromen, waar we met het project Biomassabank Flevoland oprichten, over het algemeen incidenteel en vaak in kleinere hoeveelheden vrijkomen en beperkt in de inventarisaties voorkomen. De vraag is hoe deze biomassastromen beter benut kunnen worden voor energietoepassing, bij voorkeur in Flevoland.
Potentiele praktijkcases biomassa in Flevoland : een verkenning van potentiele biomassaketens in Flevoland
Voort, M.P.J. van der; Leeuwen, M.A.E. van - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (Pubnr: PPO 495 ) - 13
biomassa - biomassa productie - reststromen - organisch afval - logistiek - bio-energie - biobased economy - flevoland - biomass - biomass production - residual streams - organic wastes - logistics - bioenergy
Het biomassabank project wilde in het kader van dit onderzoek de hoofdlijnen voor het realiseren van benutting van biomassa reststromen in Flevoland verkennen. Op basis van de uitgevoerde inventarisatie zijn hieruit een drietal potentiele biomassastromen geselecteerd. Het niet vastliggen van de biomassa was hierbij een belangrijk uitgangspunt. Dit betrof voornamelijk biomassa uit de landbouw en de verwerkende industrie. De vraag is hoe deze biomassastromen beter benut kunnen worden voor energietoepassing, bij voorkeur in Flevoland. De huidige knelpunten zullen worden geanalyseerd en er wordt gestreefd om te komen tot 3 generieke concepten/arrangementen.
Assessing the adaptive capacity of agriculture in the Netherlands to the impacts of climate change under different market and policy scenarios (AgriAdapt project).
Wolf, J. ; Reidsma, P. ; Schaap, B.F. ; Mandryk, M. ; Kanellopoulos, A. ; Ewert, F. ; Oort, P.A.J. van; Angulo, C. ; Rumbaur, C. ; Lock, R. ; Enders, A. ; Adenauer, M. ; Heckelei, T. ; Rötter, R.P. ; Fronzek, S. ; Carter, T.R. ; Verhagen, A. ; Ittersum, M.K. van - \ 2012
Wageningen : Climate changes Spatial Planning (KvR 059/12 ) - ISBN 9789088150517 - 73
klimaatverandering - klimaatadaptatie - akkerbouw - bedrijfssystemen - marktanalyse - structurele verandering - gewasproductie - modelleren - landbouwbeleid - nederland - flevoland - europese unie - climatic change - climate adaptation - arable farming - farming systems - market analysis - structural change - crop production - modeling - agricultural policy - netherlands - european union
The AgriAdapt project has developed methodologies that enable (a) the assessment of impacts, risks and resiliencies for agriculture under changes in climatic conditions but also under changes of other drivers (market, technology, policy, etc.) and (b) the evaluation of adaptation strategies at farm type and regional scale. The methodologies are applied to arable farming over Europe and in a more integrated way, to that in Flevoland, the Netherlands as the key case. The methodologies at European level include (a) Crop modelling and (b) Market modelling. The methodologies at regional level cover the following main areas: (a) Integrated sustainability assessment, (b) Development of scenarios of farm structural change towards 2050, (c) Calculation of crop yields for different scenarios in 2050 inclusive agro-climate calendars, and (d) Partial and fully integrated analysis of farming systems in 2050, inclusive the aggregation to the regional level. Results from the application of the different methodologies are presented here. For example, exploring future farming systems shows that the most important driving factors towards 2050 within the A1-W scenario with a globalized economy, are (a) the yield increase due to climate change, (b) the expected product price change and (c) the degree of innovation in crop productivity. The effects of climate change are projected to have a positive economic effect on arable farming.
Scenarios of long-term farm structural change for application in climate change impact assessment
Mandryk, M. ; Reidsma, P. ; Ittersum, M.K. van - \ 2012
Landscape Ecology 27 (2012)4. - ISSN 0921-2973 - p. 509 - 527.
klimaatadaptatie - klimaatverandering - landbouw - structurele verandering - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsstructuur in de landbouw - scenario-analyse - flevoland - nederland - climate adaptation - climatic change - agriculture - structural change - farm management - farm structure - scenario analysis - netherlands - agricultural land-use - future - policy - adaptation - diversification - vulnerability - productivity - consequences - variability - performance
Towards 2050, climate change is one of the possible drivers that will change the farming landscape, but market, policy and technological development may be at least equally important. In the last decade, many studies assessed impacts of climate change and specific adaptation strategies. However, adaptation to climate change must be considered in the context of other driving forces that will cause farms of the future to look differently from today’s farms. In this paper we use a historical analysis of the influence of different drivers on farm structure, complemented with literature and stakeholder consultations, to assess future structural change of farms in a region under different plausible futures. As climate change is one of the drivers considered, this study thus puts climate change impact and adaptation into the context of other drivers. The province of Flevoland in the north of The Netherlands was used as case study, with arable farming as the main activity. To account for the heterogeneity of farms and to indicate possible directions of farm structural change, a farm typology was developed. Trends in past developments in farm types were analyzed with data from the Dutch agricultural census. The historical analysis allowed to detect the relative importance of driving forces that contributed to farm structural changes. Simultaneously, scenario assumptions about changes in these driving forces elaborated at global and European levels, were downscaled for Flevoland, to regional and farm type level in order to project impacts of drivers on farm structural change towards 2050. Input from stakeholders was also used to detail the downscaled scenarios and to derive historical and future relationships between drivers and farm structural change. These downscaled scenarios and future driver-farm structural change relationships were used to derive quantitative estimations of farm structural change at regional and farm type level in Flevoland. In addition, stakeholder input was used to also derive images of future farms in Flevoland. The estimated farm structural changes differed substantially between the two scenarios. Our estimations of farm structural change provide a proper context for assessing impacts of and adaptation to climate change in 2050 at crop and farm level
Stadslandbouw Almere kan niet zonder boeren (Interview met Jan Eelco Jansma)
Jansma, J.E. ; Rops, A. - \ 2012
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)12. - ISSN 1871-0875 - p. 6 - 6.
stadslandbouw - multifunctionele landbouw - stadsontwikkeling - stedelijke planning - bedrijfssystemen - flevoland - urban agriculture - multifunctional agriculture - urban development - urban planning - farming systems - flevoland
Almere is een stad in ontwikkeling. Nieuwe woonwijken gaan ten koste van kostbare landbouwgrond. Volgens Jan Eelco Jansma van Wageningen Universiteit is stadslandbouw een alternatief: "Van volkstuin tot grootschalige voedselproductie, stadslandbouw biedt kansen voor ondernemers."
Berging in kleischeuren in de Flevopolders
Akker, J.J.H. van den; Hoogland, T. ; Hakvoort, H.A.M. - \ 2011
Stromingen : vakblad voor hydrologen 17 (2011)3. - ISSN 1382-6069 - p. 15 - 31.
bodemvorming - bodemfysica - bodemwater - zware kleigronden - wateropslag - modellen - flevoland - soil formation - soil physics - soil water - clay soils - water storage - models
Eind 2010 hebben Alterra en HKVlijn in water in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland een methode ontwikkeld om de berging in permanente kleischeuren te berekenen en ruimtelijk in kaart te brengen, om het vervolgens te implementeren in de SOBEK-modellen van het waterschap. In dit artikel zijn de belangrijkste resultaten van het bodemkundige deel van het onderzoek samengevat
Gevolgen van klimaatextremen voor de Nederlandse landbouw : noodzaak voor adaptatie?
Geijzendorffer, I.R. ; Smidt, R.A. ; Engelbertink, R.B.J. ; Hermans, C.M.L. ; Schaap, B.F. ; Verhagen, A. ; Blom, M. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1994)
landbouw - akkerbouw - klimaatverandering - scenario-analyse - nadelige gevolgen - verzilting - verdroging - bodemwater - noord-nederland - flevoland - agriculture - arable farming - climatic change - scenario analysis - adverse effects - salinization - desiccation - soil water - north netherlands
De directe en indirecte gevolgen van klimaatextremen voor de landbouw in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland zijn verkend voor de scenario’s G+ en W+. Circa 13% van het areaal ondervindt nauwelijks nadelige gevolgen van klimaatverandering. Meer dan de helft van het areaal krijgt in toenemende mate te maken met verdroging, al of niet in combinatie met verzilting en vernatting terwijl circa 40% van het areaal te maken krijgt met vernatting. In die gebieden ontkomen de ondernemers niet aan maatregelen. Die kunnen op veld/gewas, bedrijf, regio of nationaal niveau opgepakt worden door ondernemers, waterschappen, overheden en bedrijfsleven. Afstemming van maatregelen tussen de verschillende niveaus is nodig voor een maximaal effect.
Adaptation to climate change on arable farms in the Dutch province of Flevoland. An inventory for the AgriAdapt project
Verburg, R.W. ; Bezlepkina, I. ; Chen, L. ; Bogaardt, M.J. - \ 2011
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Memorandum / LEI : Research area Natural resources ) - 49
akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - pesticiden - waterbeheer - landgebruik - ecosysteemdiensten - kosten - klimaatverandering - flevoland - arable farming - farm management - pesticides - water management - land use - ecosystem services - costs - climatic change
In Flevoland, arable farming is the most dominant land use. Adaptation options related to water, pests and diseases have been studied using a literature review. The green-blue zone Oostvaarderswold in Flevoland contributes to water storage, to nature conservation and to recreation. Compensation costs for structural wetting that are associated with various frequencies of flooding have been calculated. At inundation frequencies greater than once in 5 years, buying the agricultural land might be a better option than compensating for inundation damage or income loss. Various policies will have an effect on future agriculture in the province. A literature survey of spatial policy plans shows that urbanisation will increase and that some cities, like Almere, Lelystad, Dronten and Emmeloord, will continue to grow and expand. As a consequence, more inhabitants will require more space for nature and recreational activities, which in turn will lead to agricultural land being required.
Integrated assessment of adaptation to Climate change in Flevoland at the farm and regional level
Wolf, J. ; Mandryk, M. ; Kanellopoulos, A. ; Oort, P.A.J. van; Schaap, B.F. ; Reidsma, P. ; Ittersum, M.K. van - \ 2011
Wageningen University (AgriAdapt project reports no. 4; 5) - 137
klimaatverandering - agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - gewasproductie - prognose - methodologie - flevoland - climatic change - farm management - arable farming - crop production - prognosis - methodology
A key objective of the AgriAdapt project is to assess climate change impacts on agriculture including adaptation at regional and farm type level in combination with market and technological changes. More specifically, the developed methodologies enable (a) the assessment of impacts, risks and resiliencies for agriculture under changes in climatic conditions including increasing climate variability but also under changes of other drivers (market, technology, policy, etc.) and (b) the evaluation of adaptation strategies at farm type and regional scale. The methodologies are applied to arable farming in Flevoland, the Netherlands as the key case.
Assessing the adaptation of arable farmers to climate change using DEA and bio-economic modelling
Kanellopoulos, A. ; Wolf, J. ; Mandryk, M. ; Reidsma, P. ; Schaap, B.F. ; Ittersum, M.K. van - \ 2011
In: Proceedings of the 5th World Congress on Conservation Agriculture, 25-27 Sept. 2011, Brisbane, Austalia. - Brisbane Convention & Exhibition Centre - p. 214 - 215.
klimaatverandering - akkerbouw - bedrijfssystemen - klimaatadaptatie - flevoland - modellen - climatic change - arable farming - farming systems - climate adaptation - models
The objective of this article is to assess the impact of climate change on arable farming systems in Flevoland (the Netherlands) and to explore the adoption of different adaptation strategies. Data Envelopment Analysis (DEA) is applied that uses empirical data from individual farms to identify “best” current farm practices and derive relationships regarding current farm management
Adapting agriculture in 2050 in Flevoland; perspectives from stakeholders
Schaap, B.F. ; Reidsma, P. ; Mandryk, M. ; Verhagen, A. ; Wal, M.M. van der; Wolf, J. ; Ittersum, M.K. van - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR (AgriAdapt Project report 6)
boeren - houding van boeren - innovaties - flevoland - sociale economie - rurale sociologie - farmers - farmers' attitudes - innovations - socioeconomics - rural sociology
Although recently more research has gone into farm level studies, little attention has been given to the variety of responses of farmers, considering their characteristics, objectives and the socio-economic, technological and political contexts (Reidsma et al, 2010). In the Agri-Adapt project we focus on farm level adaptation within an agricultural region considering the socio-economic context of 2050.
Methodologies for analyzing future farming systems in Flevoland as applied within the AgriAdapt project
Wolf, J. ; Mandryk, M. ; Kanellopoulos, A. ; Oort, P.A.J. van; Schaap, B.F. ; Reidsma, P. ; Ittersum, M.K. van - \ 2010
Wageningen UR (AgriAdapt project report no. 1) - 108
akkerbouw - bedrijfssystemen - klimaatadaptatie - gewasgroeimodellen - flevoland - arable farming - farming systems - climate adaptation - crop growth models
A key objective of the AgriAdapt project is the development of methodologies to assess climatic change impacts on agriculture including adaptation at regional and farm type level in combination with market changes. More specifically, the methodologies should enable (a) the assessment of impacts, risks and resiliencies for agriculture under changes in climatic conditions including increasing climate variability but also under changes of other drivers (market, technology, policy, etc.) and (b) the evaluation of adaptation strategies at farm type and regional scale.
Assessment of the status, development and diversification of fisheries-dependent communities: Urk Case Study Report
Delaney, A.E. ; Hoefnagel, E.W.J. ; Bartelings, H. ; Oosterhout, J. van - \ 2010
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (EU Fish 2006 / 09. 2010) - 33
vissersgemeenschappen - visserij - sociale verandering - sociale ontwikkeling - sociale gevolgen - sociale situatie - demografie - economische situatie - sociale economie - werkgelegenheid - flevoland - fishing communities - fisheries - social change - social development - social impact - social situation - demography - economic situation - socioeconomics - employment - flevoland
This case study about Urk shows which social and economic challenges this traditional fishing community faces due to its specialization on just a few stocks, the increasing independence of a processing sector no longer reliant on it to supply locally caught fish, and culturally preferences in the way of life and ways of doing things, and the additional hardship of limited TACs, forced decommissioning, low stock prices, and high fixed costs (fuel costs).
Verslag van de Cornelis Lely Lezing 2010
Rabbinge, Rudy - \ 2010
knowledge - diffusion of information - networking - flevoland - food security - biodiversity - rehabilitation - environmental impact
Rondeel
Groot Koerkamp, Peter - \ 2010
animal welfare - chicken housing - pig housing - meat production - cow housing - flevoland - animal production - poultry - hens - pigs - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - cattle
Fermentation as possible energy source for the organic greenhouse horticulture
Vermeulen, P.C.M. ; Wolf, P.L. de; Voort, M.P.J. van der - \ 2010
bio-energie - biogas - fermentatie - regionale planning - organisch afval - glastuinbouw - duurzame energie - flevoland - biobased economy - bioenergy - fermentation - regional planning - organic wastes - greenhouse horticulture - sustainable energy
In 2009 the province Flevoland had the idea to start a study to make the horticultural sector in the province more sustainable. The province started the project Agropark Flevoland. One of the issues is to look for the input of organic materials. Will it be possible to use this material as food for a fermentation plant to produce biogas, before it will be used to upgrade the soil? In 2010 a case study is done to find out what the possibilities will be for the use of a fermenting plant to produce biogas to heath a group of greenhouses and produce electricity with a cogenerator. This article shows the results of this case study.
Climate change adaptation in agriculture; the use of multi-scale modelling and stakeholder participation in the Netherlands
Schaap, B.F. ; Reidsma, P. ; Ewert, F. ; Kanellopoulos, A. ; Mandryk, M. ; Verhagen, J. ; Wolf, J. ; Ittersum, M.K. van - \ 2010
In: Proceedings of the XIth ESA Congress Agro 2010, Montpellier, France, 29 August - 3 September 2010. - Montpellier, France : ESA - ISBN 9782909613017 - p. 945 - 946.
klimaatverandering - klimaatadaptatie - landbouw - sociale verandering - simulatiemodellen - flevoland - climatic change - climate adaptation - agriculture - social change - simulation models
Abstract about a research project to develop a methodology to assess adaptation of agriculture to climatic and socio-economic changes at multiple scales, with a first application in the Province of Flevoland, the Netherlands.
Agropark Flevoland: ook in de toekomst duurzame en winstgevende agrarische activiteiten
Wolf, P.L. de; Velde, R. van der - \ 2010
agro-industriële complexen - clustering - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - samenwerking - landbouwontwikkeling - rentabiliteit - agro-industriële ketens - cradle to cradle - flevoland - agroindustrial complexes - clustering - sustainability - innovations - cooperation - agricultural development - profitability - agro-industrial chains - cradle to cradle - flevoland
Ondernemers en overheden in Flevoland willen dat deze regio in de toekomst haar positie als aansprekende producent van land- en tuinbouwproducten verder uitbouwt. De geleverde producten en diensten en de productiewijze moeten daarom ook op lange termijn blijven aansluiten bij de wensen van afnemers en de maatschappelijke eisen op het gebied van duurzaamheid. Zij wil een voorbeeldregio worden voor innovatie in de land- en tuinbouwsector, waarbij zij langdurig strategisch willen samenwerken met de in de regio gevestigde Wageningen-UR.
Stikstofbemesting in de winter niet noodzakelijk in Flevoland
Dam, M.F.N. van; Belder, P. - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)191. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - tulpen - kunstmeststoffen - toepassing - toepassingsdatum - bodemtypen (naar textuur) - zware kleigronden - landbouwkundig onderzoek - bemesting - flevoland - ornamental bulbs - tulips - fertilizers - application - application date - soil types (textural) - clay soils - agricultural research - fertilizer application
Over het tijdstip van stikstofbemesting van tulp op "zwaardere" gronden is veel discussie. Vroeg en veel bemesten op deze grondsoorten zou het gewas de gewenste snelle start geven en bovendien voor voldoende nalevering zorgen. Nadeel is dat nitraatstikstof gemakkelijk uitspoelt en niet meer beschikbaar is voor het gewas. Vandaar het bemestingsverbod in de periode van 16 september- 15 januari. Uit PPO-onderzoek in de afgelopen jaren bleek dat bemesting direct erna in de meeste gevallen voldoende ruimte biedt om het gewas vroeg genoeg van stikstof te voorzien.
Juridica; Groenblauwe zone Oostvaarderswold
Kistenkas, F.H. - \ 2010
Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)3. - ISSN 1572-7610 - p. 38 - 38.
regionale planning - wetgeving - regionaal beleid - natuurbeheer - natuurgebieden - flevoland - Nederland - regional planning - legislation - regional policy - nature management - natural areas - Netherlands
Het is altijd erg lastig om mijn Wageningse studenten bos- en natuurbeheer het nut van de nieuwe instrumenten voor de provincie uit de recente Wet ruimtelijke ordening uit te leggen zonder concrete en praktische voorbeelden. Vorig jaar waren die voorbeelden zo vlak na de inwerkingtreding van die wet er natuurlijk nog niet, maar dit jaar is de hele collegezaal opeens muisstil bij het nieuwe en kennelijk spectaculaire voorbeeld van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) Groenblauwe Zone Oostvaarderswold van de provincie Flevoland.
Travelling to a former sea floor: colonization of forests by understorey plant species on land recently reclaimed from the sea
Pierik, M. ; Ruijven, J. van; Bezemer, T.M. ; Berendse, F. - \ 2010
Journal of Vegetation Science 21 (2010)1. - ISSN 1100-9233 - p. 167 - 176.
bosecologie - habitatfragmentatie - plantenkolonisatie - klimaatverandering - flevoland - forest ecology - habitat fragmentation - plant colonization - climatic change - central new-york - seed dispersal - agricultural landscape - relative importance - potential impact - vascular plants - climate-change - woodlands - migration
Questions: What are important forest characteristics determining colonization of forest patches by forest understorey species? Location: Planted forests on land recently reclaimed from the sea, the Netherlands. Methods: We related the distribution of forest specialist species in the understorey of 55 forests in Dutch IJsselmeer polders to the following forest characteristics: age, area, connectivity, distance to mainland (as a proxy for distance to seed source) and path density. We used species of the Fraxino-Ulmetum association for the Netherlands as reference for species that could potentially occur in the study area. Results: Area and age of the surveyed forests explained a large part of the variation in overall species composition and species number of forest plant species. The importance of connectivity and distance to the mainland of forest habitats became apparent only at a more detailed level of dispersal groups and individual species. The importance of forest parameters differed between dispersal groups and also between individual species. After 60 years, 75% of the potential pool of wind-dispersed species has reached the polders, whereas this was only 50% for species lacking specific adaptations to long-distance dispersal. However, the average percentage of successful colonizing species present per forest was substantially lower, ranging from 15 to 37%. Conclusions: The data strongly suggest that the colonization process in polder forests is still in its initial phase, during which easily dispersed species dominate the vegetation. Colonization success of common species that lack adaptations to long-distance dispersal is affected by spatial configuration of the forests, and most rare species that could potentially occur in these forests are still absent. Implications for conservation of rare species in fragmented landscapes are discussed
Voldoet NBS ook voor stikstofbemesting van tulp in Flevoland?
Dam, M.F.N. van; Belder, P. - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (PPO - rapport ) - 21
bloembollen - tulpen - bemesting - stikstof - bodemchemie - gewasproductie - flevoland - ornamental bulbs - tulips - fertilizer application - nitrogen - soil chemistry - crop production
Het stikstofbijmestsysteem (NBS) is ontwikkeld voor veel landbouwgewassen om telers te helpen zo efficiënt mogelijk stikstof (N) toe te dienen. Ook voor het gewas tulp is een NBS ontwikkeld maar een aantal tulpentelers in Flevoland geeft de voorkeur aan vroege bemesting in november, december en januari met een of twee hoge stikstofgiften, een praktijk die overigens wettelijk niet is toegestaan. Deze tulpentelers geven aan dat hun bemestingsregime leidt tot een hogere opbrengst en minder zuur dan bemesten volgens NBS. Eerder onderzoek wees uit dat de praktijkstrategie niet leidde tot een hogere opbrengst.
Verbetering structuur ondergrond; Verslag van veldonderzoek op een zavelgrond te Lelystad 2006-2007
Geel, W.C.A. van; Dekker, P.H.M. ; Groot, W.J.M. de - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO-rapport ) - 45
landbouwgronden - bodemverdichting - bodemvruchtbaarheid - landbouwwerktuigen - berijdbaarheid (bodem) - bodemeigenschappen - oogstmachines - lichte zavel - flevoland - agricultural soils - soil compaction - soil fertility - farm machinery - trafficability - soil properties - harvesters - sandy loam soils
Verdichting van de ondergrond leidt tot achteruitgang van de bodemkwaliteit en het productievermogen van de grond. De verdichting ontstaat door het berijden van het land met zware (oogst)machines onder natte omstandigheden en is moeilijk op te heffen. Verdichte percelen blijven langer nat, waardoor de kans op verdere verdichting toeneemt bij berijden met zware machines. Verdichting komt ook op de relatief jonge landbouwgronden in Flevoland voor
Analyse van monsters uit Almere op aanwezigheid cyanotoxines
Lürling, M.F.L.L.W. - \ 2009
Wageningen : WUR Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer - 6
cyanobacteriën - toxinen - neurotoxinen - cytotoxinen - microcystis - hepatotoxinen - monsters - slib - havens - analyse - flevoland - cyanobacteria - toxins - neurotoxins - cytotoxins - hepatotoxins - samples - sludges - harbours - analysis
Er worden verschillende groepen van cyanotoxines onderscheiden, waarvan op basis van de werking de neurotoxines, cytotoxines en hepatotoxines de belangrijkste zijn. Dit document beschrijft de resultaten van een spoedanalyse van twee potten met drijflaagmateriaal uit de omgeving van Almere-Haven, met cyanobacteriënmateriaal op aanwezigheid van cyanotoxines. In opdracht van RWS en de gemeente Almere is het aangeleverde materiaal geanalyseerd op microcystines, saxitoxine en cylindrospermopsine.
Regionale landbouwcijfers in beeld Regio West : periode 1997-2007
Blokland, P.W. ; Bont, C.J.A.M. de; Dijk, J.J. van; Dijkxhoorn, Y. ; Everdingen, W.H. van; Meer, R.W. van der; Roest, A.E. ; Venema, G.S. - \ 2009
Den Haag : Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 58
landbouwstatistieken - oppervlakte (areaal) - regionale ontwikkeling - landbouw - tuinbouw - boomkwekerijen - regionale economie - zuid-holland - noord-holland - utrecht - flevoland - agricultural statistics - acreage - regional development - agriculture - horticulture - forest nurseries - regional economics
Het LEI en het CBS publiceren al jaren de zogenaamde Land- en tuinbouwcijfers. De Directie Regionale Zaken van LNV heeft LEI gevraagd om regionale landbouwcijfers in beeld te brengen. Dat heeft geleid tot vier publicaties. De onderhavige is die van de regio West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland). Deze publicatie geeft de stand van zaken weer in de verschillende sectoren en de belangrijkste trends in de afgelopen 10 jaar. Ook is per provincie steeds het relatieve belang van een sector te zien ten opzichte van geheel Nederland. De cijfers zijn geïllustreerd met grafieken en kaartjes die aangeven hoe de verschillende sectoren ruimtelijk zijn verdeeld
Pilot etherische oliehoudende gewassen : marktpotentie en teeltonderzoek voor de Flevolandse akkerbouw
Mheen, H.J.C.J. van der; Terbijhe, A. - \ 2009
Wageningen : ACRRES - Wageningen UR - 29
etherische oliehoudende planten - marktverkenningen - teeltsystemen - akkerbouw - satureja hortensis - satureja - thymus - tagetes - karwij - nederland - flevoland - biobased economy - gewassen - essential oil plants - market surveys - cropping systems - arable farming - caraway - netherlands - crops
Het project Pilot Plantaardige Etherische Oliën is bedoeld om te onderzoeken welke andere gewassen in aanmerking komen voor een vergelijkbare verwerking als oregano. Via distillatie wordt etherische olie uit oregano gewonnen, die wordt verwerkt in een diervoederadditief. Uit het gedestilleerde materiaal kunnen fenolische verbindingen geëxtraheerd worden. Uit het uiteindelijke restmateriaal kan tenslotte in een covergisterinstallatie elektriciteit (en warmte) worden geproduceerd. Het doel van het project is de productie en marktverkenning van vier nieuwe etherische oliegewassen waarmee potentieel een toegevoegde meerwaarde gerealiseerd wordt voor akkerbouwers in Flevoland.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.