Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 35 / 35

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verjongingsbeheer bomenbestand Park Randenbroek en Vosheuvel
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den; Kopinga, J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2100) - 46
  bosplantages - achteruitgang, bossen - verjonging - openbare parken - gemeenten - utrecht - forest plantations - forest decline - regeneration - public parks - municipalities - utrecht
  Advies voor het verjongingsbeheer van het bomenbestand in Park Randenbroek en de oude boskern van Vosheuvel in de periode 2010-2020
  Space-born spectrodirectional estimation of forest properties
  Verrelst, J. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Michael Schaepman, co-promotor(en): Jan Clevers; B. Koetz. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856214 - 152
  bossen - bosecologie - achteruitgang, bossen - gezondheidstoestand van het bos - bosinventarisaties - remote sensing - spectrometrie - bosbedrijfsvoering - bosmonitoring - bosstructuur - nabij infrarood spectroscopie - geïntegreerd bosbeheer - forests - forest ecology - forest decline - forest health - forest inventories - remote sensing - spectrometry - forest management - forest monitoring - forest structure - near infrared spectroscopy - integrated forest management
  With the upcoming global warming forests are under threat. To forecast climate change impacts and adaptations, there is need for developing improved forest monitoring services, which are able to record, quantify and map bio-indicators of the forests’ health status across the globe. In this context, Earth observation (EO) can provide a substantial amount of up-to-date information about the biochemical and structural conditions of our forests at a local-to-global scale. Among the optical EO instruments in space, one of the most innovative instruments is the experimental Compact High Resolution Imaging Spectrometer (CHRIS) on board the PROBA-1 (Project for On Board Autonomy) satellite. CHRIS is capable of sampling reflected radiation at five viewing angles over the visible and near-infrared (VNIR) region of the solar spectrum with a relatively high spatial resolution (~17 m). The as such acquired spectrodirectional (combined multi-angular and spectroscopy) data may lead to new opportunities for space-based forest monitoring applications, yet the added value of canopy reflectance anisotropy measured over the whole VNIR spectral region is largely unknown. This is why the use of space-borne spectrodirectional data of a forested target has been investigated in this thesis.
  Zieke bodem zorgt voor lelijk bos
  Kemmers, R.H. - \ 2008
  Kennis Online 2008 (2008)nov. - p. 3 - 3.
  natuurbescherming - bodem - biologische bodemactiviteit - achteruitgang, bossen - bosecologie - bosgronden - natuur - nature conservation - soil - biological activity in soil - forest decline - forest ecology - forest soils - nature
  Op de bosgrond onder de bomen zouden allerhande mossen, bloemen en kruiden moeten kunnen groeien. In Nederland lijdt de kwaliteit van de ondergroei echter al enkele decennia onder verzuring, vermesting en verdroging. Natuurbeheerders doen hun best om de schade te herstellen, maar de genomen maatregelen hebben nog onvoldoende effect. De gewenste planten komen pas terug als de basis goed is: de bodem
  Beukensterfte ook in Nederland?
  Moraal, L.G. - \ 2002
  Vakblad Natuurbeheer 41 (2002)1. - ISSN 1388-4875 - p. 13 - 15.
  fagus - fagus sylvatica - bosschade - beschadigingen - schade - afsterving - achteruitgang, bossen - bosplagen - plantenziekteverwekkers - plantenziekteverwekkende schimmels - houtboorders - insectenplagen - boorders (insecten) - coleoptera - plantenziekten - houtaantasting - bospathologie - beuken - ecologie - entomologie - insectenplaag - fytopathologie - plantenziektekunde - fagus - fagus sylvatica - forest damage - injuries - damage - dieback - forest decline - forest pests - plant pathogens - plant pathogenic fungi - wood borers - insect pests - boring insects - coleoptera - plant diseases - wood attack - forest pathology
  Sinds 2000 komt in Duitsland en België ernstige beukensterfte voor; vorig jaar werd bij Heeze in Noord-Brabant ook een grote sterfteplek gevonden. Beschrijving van achtergronden en mogelijk van invloed zijnde factoren (o.a. klimatologisch), symptomen en schadebeelden, en het optreden van secundaire schadelijke insecten en schimmels. Nieuw is dat secundaire kevers op grote schaal gezond lijkende bomen aantasten
  Vernattingsonderzoek in bossen: 1998 ideaal jaar
  Olsthoorn, A.F.M. - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)4. - ISSN 0028-2057 - p. 155 - 156.
  bossen - bosbouw - onderzoek - onderzoeksprojecten - grondwaterstand - grondwater - grondwaterspiegel - inundatie - stagnatie - bomen - gezondheid - schade - waterrelaties - plant-water relaties - wortels - bodem - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - verdroging - drogen - natuurbescherming - herstel - forests - forestry - research - research projects - groundwater level - groundwater - water table - flooding - stagnation - trees - health - damage - water relations - plant water relations - roots - soil - forest decline - viability - desiccation - drying - nature conservation - rehabilitation
  Effect van grondwaterstandverhoging op de vitaliteit van boomsoorten. Opzet van het vernattingsonderzoek op hydrologisch proefveld Geestmerambacht en drie locaties in volwassen bos verspreid over Nederland, en een eerste indruk van de resultaten
  Eerste opname van de ondergroei in het Meetnet Bosvitaliteit
  Dobben, H.F. van; Vocks, M.J.M.R. ; Bouwma, I.M. - \ 1997
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 321) - 29
  bosbouw - grondbedekking - grasbestand - mossen - korstmossen - milieu - verontreiniging - monitoring - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - nederland - onderlaag - forestry - ground cover - herbage - mosses - lichens - environment - pollution - monitoring - forest decline - viability - netherlands - understorey
  Relationships between forest condition and natural and anthropogenic stress factors on the European scale : pilot study
  Klap, J.M. ; Vries, W. de; Erisman, J.W. - \ 1997
  Wageningen : DLO Winand Staring Centre (SC report 150) - 245
  bosbouw - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - luchtverontreiniging - gassen - zure regen - bodemchemie - anorganische verbindingen - mineralen - meteorologie - onderzoek - europa - bosbescherming - bospathologie - menselijke invloed - forestry - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - air pollution - gases - acid rain - soil chemistry - inorganic compounds - minerals - meteorology - research - europe - protection of forests - forest pathology - human impact
  Invloed van milieubedreigingen op de natuurwaarden van het Nederlandse bos. Basisdocument voor Natuurverkenning '97
  Hendriks, C.M.A. ; Jansen, P.C. ; Schotman, A.G.M. ; Vries, F. de; Kemmers, R.H. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Schaap, W. - \ 1997
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 413) - 104
  bosbouw - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - synecologie - milieu - verontreinigende stoffen - verontreiniging - nadelige gevolgen - verdroging - drogen - neerslag - chemische eigenschappen - zuurgraad - zure regen - forestry - forest decline - viability - synecology - environment - pollutants - pollution - adverse effects - desiccation - drying - precipitation - chemical properties - acidity - acid rain
  Het beheer van park- en stadsbossen
  Bervaes, J.C.A.M. ; Oosterbaan, A. - \ 1997
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 53 (1997)11. - ISSN 0166-3534 - p. 46 - 51.
  groene zones - publieke tuinen - bedrijfsvoering - bosbouw - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - bosbescherming - bospathologie - utrecht - green belts - public gardens - management - forestry - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - protection of forests - forest pathology - utrecht
  Weerstandsverhogende maatregelen in bossen
  Bouwma, I.M. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 1997
  Wageningen : IBN-DLO - 67
  bosbouw - geïntegreerde bestrijding - biologische bestrijding - bosplagen - ziekten - houtteelt - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - nederland - forestry - integrated control - biological control - forest pests - diseases - silviculture - cultural control - forest decline - viability - netherlands
  De invloed van bandnecrose op de groei en vitaliteit van grove den
  Oosterbaan, A. ; Moraal, L.G. ; Berg, C.A. van den - \ 1996
  Wageningen : IBN-DLO - 17
  auchenorrhyncha - knoppen - bosschade - achteruitgang, bossen - bosbouw - beschadigingen - insectenplagen - insecten - bladeren - nederland - scheuten - bomen - levensvatbaarheid - auchenorrhyncha - buds - forest damage - forest decline - forestry - injuries - insect pests - insects - leaves - netherlands - shoots - trees - viability
  Relaties tussen vitaliteitskenmerken, groeiplaats, ziekten en herkomst bij Douglas
  Olsthoorn, A.F.M. ; Maas, G.J. - \ 1994
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 115) - 66
  afsterving - distributie - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - bossen - nederland - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - standplaatsfactoren - bomen - levensvatbaarheid - pseudotsuga menziesii - bosbescherming - bospathologie - dieback - distribution - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - forests - netherlands - site class assessment - site factors - trees - viability - pseudotsuga menziesii - protection of forests - forest pathology
  Voorlopige resultaten van een onderzoek naar de invloed van insektenbestrijding en bemesting op de vitaliteit van verzwakte zomereiken
  Berg, C.A. van den; Oosterbaan, A. - \ 1993
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 048) - 37
  bosschade - insecten - insectenplagen - bosbouw - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - bomen - chemische bestrijding - pesticiden - nederland - quercus robur - bosopstanden - bemesting - forest damage - insects - insect pests - forestry - forest decline - viability - trees - chemical control - pesticides - netherlands - quercus robur - forest stands - fertilizer application
  Vervolgonderzoek naar oorzaken van de verminderde vitaliteit van zomereik in het duingebied van Nederland
  Maas, G.J. ; Berg, C.A. van den; Oosterbaan, A. - \ 1993
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 046) - 46
  bosbouw - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - bomen - duinen - eolisch zand - nederland - quercus robur - forestry - forest decline - viability - trees - dunes - aeolian sands - netherlands - quercus robur
  Effect van bekalking en bemesting met fosfor, magnesium en kalium op de ondergroei van eiken- en dennenopstanden op arme grond
  Dobben, H.F. van; Vocks, M.J.M.R. - \ 1992
  Wageningen : DLO-IBN (RIN - rapport 92/22) - 20
  biomassa - krijtkalk - mengmeststoffen - kunstmeststoffen - achteruitgang, bossen - bosbouw - grondbedekking - gips - grasbestand - lagenstructuur - kalk - nederland - periodiciteit - plantengemeenschappen - plantensuccessie - synecologie - bomen - vegetatie - levensvatbaarheid - onderlaag - bemesting - bosopstanden - biomass - chalk - compound fertilizers - fertilizers - forest decline - forestry - ground cover - gypsum - herbage - layer structure - lime - netherlands - periodicity - plant communities - plant succession - synecology - trees - vegetation - viability - understorey - fertilizer application - forest stands
  Modelling the escape of Chondrostereum purpureum spores from a larch forest with biological control of Prunus serotina.
  Jong, M.D. de; Wagenmakers, P.S. ; Goudriaan, J. - \ 1991
  Netherlands Journal of Plant Pathology 97 (1991). - ISSN 0028-2944 - p. 55 - 61.
  celdifferentiatie - demonstratiebossen - afsterving - ziekten - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - micro-organismen - modellen - natuurlijke vijanden - parasitaire planten - plantenziekteverwekkende schimmels - sporen - theorie - bomen - onkruiden - larix - prunus serotina - chondrostereum purpureum - bosbescherming - experimentele bossen - bospathologie - wetenschap - cell differentiation - demonstration forests - dieback - diseases - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - microorganisms - models - natural enemies - parasitic plants - plant pathogenic fungi - spores - theory - trees - weeds - larix - prunus serotina - chondrostereum purpureum - protection of forests - experimental forests - forest pathology - science
  Risico-analyse van gebeurtenissen die leiden tot infectie van non-target planten. Middels een theoretische benadering in de vorm van gesimuleerde spore-verspreiding binnen en buiten het bos, wordt de sporefractie berekend die zou kunnen ontsnappen uit het bos
  Aanleg en beheer van bos en beplantingen
  Schuetz, P.R. ; Tol, G. van - \ 1990
  Wageningen : Pudoc - 504
  bosbouw - klimaat - houtteelt - houtkap - bosbouwtechniek - arbeidskunde - bosbouwkundige handelingen - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - houtmeetkunde - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - bosproducten - bos- en houtproductenindustrieën - handel - marketing - economie - bossen - bosbescherming - bospathologie - forestry - climate - silviculture - logging - forestry engineering - work study - forestry practices - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - mensuration - forest management - forest economics - forest products - forest products industries - trade - marketing - economics - forests - protection of forests - forest pathology
  Verslag van de bijeenkomst van de Sektion Waldernaehrung im Deutschen Verband Forstlicher Forschungsanstalten te Freiburg i. Br. (Baden - Wuerttemberg) 2 t/m 4 oktober 1990 : "Salzduengung oder Kalkung in geschaedigten Waldoekosystemen?"
  Burg, J. van den - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 628) - 70
  bosbouw - bomen - bosschade - bodemeigenschappen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - aluminium - atmosfeer - luchtverontreiniging - chemicaliën - calcium - Duitsland - Picea abies - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - forest damage - soil properties - forest decline - viability - aluminium - atmosphere - air pollution - chemicals - calcium - Germany - Picea abies - forest stands - fertilizer application
  Een onderzoek naar verbanden tussen sterfte in zomereikenopstanden in Nederland en de grondwatertrap
  Oosterbaan, A. ; Nabuurs, G.J. ; Maas, G.J. - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 601) - 61
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - bodemwater - permeabiliteit - absorptie - hygroscopiciteit - waterrelaties - wortels - bodem - verzuring - bodem ph - bodemaciditeit - nederland - houtaanwas - diameter - omtrek - jaarringonderzoek m.b.v. boorspanen - bodemchemie - anorganische verbindingen - quercus robur - forestry - trees - forest decline - viability - soil water - permeability - absorption - hygroscopicity - water relations - roots - soil - acidification - soil ph - soil acidity - netherlands - increment - diameter - girth - increment boring - soil chemistry - inorganic compounds - quercus robur
  Bedrijfseconomische gevolgen van vitaliteitsvermindering : eerste methodiekontwikkeling voor het kwantificeren van de financiele schade door vitaliteitsvermindering op bosbedrijfsniveau
  Jans, M.F.F.W. - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp, Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 597) - 83
  bosbouw - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - houtaanwas - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - biomassa - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - staande opstand - bossen - taxatie - opbrengsten - theorie - nederland - bosopstanden - boswaardebepaling - forestry - forest decline - viability - increment - stand development - stand structure - biomass - forest management - forest economics - growing stock - forests - valuation - yields - theory - netherlands - forest stands - forest valuation
  De rol van pathogene schimmels bij het afsterven van zomereik in Nederland ; eindverslag van het mycologisch onderzoek
  Kam, M. de; Dam, B.C. van; Versteegen, C.M. - \ 1990
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 578) - 38
  bosbouw - bomen - helotiales - agaricales - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - nederland - forestry - trees - helotiales - agaricales - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - forest decline - viability - netherlands
  Ectomycorrhiza en de vitaliteit van het Nederlandse bos.
  Kuyper, Th.W. ; Termorshuizen, A.J. ; Boswijk, W.P.T. - \ 1990
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 62 (1990)10/11. - ISSN 0028-2057 - p. 334 - 338.
  achteruitgang, bossen - bosbouw - mycorrhizae - nederland - levensvatbaarheid - forest decline - forestry - mycorrhizas - netherlands - viability
  De invloed van fosforbemesting en bekalking op de groei na 30 jaar van een fijnsparopstand in de boswachterij Smilde, vak 12
  Burg, J. van den; Zielhorst, A.J.M. ; Boersma, F. - \ 1989
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 560) - 86
  bosbouw - kunstmeststoffen - behoeften - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - nederland - bosopstanden - bemesting - drenthe - forestry - fertilizers - requirements - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - minerals - ash - plants - mineral content - forest decline - viability - netherlands - forest stands - fertilizer application - drenthe
  Veebezetting en de naaldsamenstelling van groveden, douglas en Corsicaanse den in het Peelgebied in de periode 1956 t/m 1988 : een onderzoek naar de betekenis van de veebezetting voor het optreden van bosschade
  Burg, J. van den; Kiewiet, H.P. - \ 1989
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 559) - 77
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - intensieve landbouw - nederland - noord-brabant - de peel - forestry - trees - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - intensive farming - netherlands - noord-brabant - de peel
  Effect intensieve veehouderij op bosbouw in de Peel
  De vitaliteit en minerale - voedingstoestand van zomereiken op arme en rijke gronden
  Oosterbaan, A. ; Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 529) - 54
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - waterrelaties - bodem - wortels - quercus robur - forestry - trees - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - water relations - soil - roots - quercus robur
  Voorlopige resultaten van de waarnemingsreeks van gezondheidsproblemen bij de zomer- en wintereik in Nederland in 1986 en 1987
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 508) - 42
  bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - nederland - quercus robur - quercus petraea - forestry - trees - forest decline - viability - netherlands - quercus robur - quercus petraea
  De conditie en de minerale - voedingstoestand van opstanden van groveden (Pinus sylvestris) en Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) in de Peel en op de Zuidoostelijke Veluwe
  Burg, J. van den; Evers, P.W. ; Martakis, G.F.P. ; Relou, J.P.M. ; Werf, D.C. van der - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" No. 519) - 66
  bosbouw - bomen - deuteromycotina - beschadigingen - knoppen - bladeren - scheuten - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bosschade - luchtverontreiniging - gassen - stikstof - nederland - sphaeropsidales - noord-brabant - veluwe - gelderland - de peel - forestry - trees - deuteromycotina - injuries - buds - leaves - shoots - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - forest damage - air pollution - gases - nitrogen - netherlands - sphaeropsidales - noord-brabant - veluwe - gelderland - de peel
  Onderzoek naar de samenhang tussen het optreden van scheut- en kroonsterfte in opstanden van groveden en Corsicaanse den, de minerale voedingstoestand en het verhoogde optreden van chemische "stress" indicatoren in de hormonenbalans
  De teelt van douglas en de zure regen
  Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport /Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 520) - 52
  bosbouw - bomen - bosschade - zure regen - neerslag - zure depositie - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - ecologie - bossen - verontreiniging - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - pseudotsuga menziesii - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - forest damage - acid rain - precipitation - acid deposition - forest decline - viability - ecology - forests - pollution - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - pseudotsuga menziesii - forest stands - fertilizer application
  Qualitative and quantitative research on the relation between ectomycorrhiza of Pseudotsuga menziesii, vitality of the host and acid rain.
  Jansen, A.E. ; Vries, F.W. de - \ 1988
  Wageningen [etc.] : Agricultural University [etc.] - 73
  bosbouw - bomen - bosschade - chemische precipitatie - luchtverontreiniging - zouten - depositie - mycorrhizae - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - pseudotsuga menziesii - ectomycorrhiza - zure regen - nederland - forestry - trees - forest damage - chemical precipitation - air pollution - salts - deposition - mycorrhizas - forest decline - viability - pseudotsuga menziesii - ectomycorrhizas - acid rain - netherlands
  Een vitaliteitsbeoordeling met behulp van kleuren - infrarood luchtfoto's (schaal 1:2500) van twee percelen douglas
  Ancker, J.A.M. van den - \ 1987
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 492) - 78
  bosbouw - bomen - remote sensing - luchtkarteringen - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - infraroodfotografie - fotointerpretatie - luchtfotografie - pseudotsuga menziesii - bosbescherming - bospathologie - forestry - trees - remote sensing - aerial surveys - site class assessment - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - infrared photography - photointerpretation - aerial photography - pseudotsuga menziesii - protection of forests - forest pathology
  De indirecte effecten van atmosferische depositie op de vitaliteit van Nederlandse bossen
  Kleijn, C.E. ; Oterdoom, J.H. ; Vries, W. de; Zuidema, G. ; Reurslag, A. ; Burg, J. van den - \ 1987
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 2010,2050)
  bosschade - zure regen - bosbouw - bodemwater - permeabiliteit - absorptie - hygroscopiciteit - bomen - nederland - computersimulatie - simulatiemodellen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - bodemfysica - mineralen - meting - stikstof - pseudotsuga menziesii - gelderland - utrecht - forest damage - acid rain - forestry - soil water - permeability - absorption - hygroscopicity - trees - netherlands - computer simulation - simulation models - forest decline - viability - soil physics - minerals - measurement - nitrogen - pseudotsuga menziesii - gelderland - utrecht
  Bosdegradatie in Nederland en de tropen: de mondiale relatie.
  Wiersum, K.F. - \ 1986
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 58 (1986)1/2. - ISSN 0028-2057 - p. 40 - 41.
  afsterving - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - nederland - tropen - bosbescherming - bospathologie - dieback - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - netherlands - tropics - protection of forests - forest pathology
  Reactie op het artikel van Nas over Luchtverontreiniging en bos in nr. 10/11, 1985 van dit tijdschrift.
  Heksenbezem in populieren?
  Meer, F.A. van der - \ 1980
  Populier 17 (1980)2. - ISSN 0166-7491 - p. 42 - 43.
  afsterving - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - bomen - populus - bosbescherming - bospathologie - dieback - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - trees - populus - protection of forests - forest pathology
  Insekten schadelijk voor iepesoorten en hun bestrijding
  Doorn, J. van; Maslow, A.D. - \ 1980
  Antwerpen : Doorn - 264
  bosbouw - bomen - bosschade - insecten - insectenplagen - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - bosbescherming - bospathologie - forestry - trees - forest damage - insects - insect pests - forest pests - forest decline - dieback - protection of forests - forest pathology
  Anatomical aspects of sandal plants affected with spike disease
  Dijkstra, J. ; Want, J.P.H. van der - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 66) - 5
  afsterving - bosschade - achteruitgang, bossen - bosplagen - bosbouw - bomen - santalum album - bosbescherming - bospathologie - dieback - forest damage - forest decline - forest pests - forestry - trees - santalum album - protection of forests - forest pathology
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.