Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 74

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Dutch business opportunities in the Russian agrifood sector; Animal protein sector and Moscow Metropolitan fresh food chain
  Wijnands, J.H.M. ; Valeeva, N.I. ; Berkum, S. van - \ 2012
  The Hague : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI memorandum 13-018) - 87
  voedselproductie - verse producten - voedselketens - dierlijke eiwitten - beleid inzake voedsel - handel - consumptie - bedrijven - rusland - nederland - kennis - food production - fresh products - food chains - animal proteins - food policy - trade - consumption - businesses - russia - netherlands - knowledge
  This report studies the Russian animal protein sector and the Moscow Metropolitan Food Security. It aims at identifying the opportunities for Dutch business to do businesses through exports or via local investments. Public available government policies, papers and interviews with stakeholders are the information sources for this study. Russia has a population of 140m and a robust GDP growth. Doing business indicators indicate several deficiencies in the economic environment in the country, yet the outlook for agricultural development and food consumption patterns show ample business opportunities.
  Nieuwe ontwikkelingsrichtingen voor verpakte groente- en fruitproducten : verpakte groente- en fruitproducten voor nieuwe eetmomenten
  Thoden van Velzen, E.U. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1299) - ISBN 9789461732538 - 35
  groenten - fruit - verse producten - voedselverpakking - verpakkingsmaterialen - snacks - gemaksvoedsel - vegetables - fruit - fresh products - food packaging - packaging materials - snacks - convenience foods
  The predominantly applied packages for freshly processed fruit- and vegetable products in the Netherlands are glass, metal and carton-laminate and folding cartons and bags for frozen products. These packages do facilitate the use when preparing evening dinners, but not other consumption moments like breakfast, lunch, snack and on-the-go. For these eating opportunities new fruit- and vegetable products have to be developed with new concomitant packages. Especially plastic packages offer opportunities for developing new fruit- and vegetable products that are well-suited for different eating moments. This reports shows a few different development opportunities for new packed fruit and vegetable products.
  Transport verlaagt mondiale voetafdruk
  Scheer, F.P. - \ 2012
  Kennis Online 2012 (2012)jan. - p. 8 - 8.
  transport - verse producten - landbouw en milieu - broeikasgassen - emissie - transport - fresh products - agriculture and environment - greenhouse gases - emission
  Voor het fruit dat we in Nederland met z’n allen consumeren, worden veel transportkilometers afgelegd ten opzichte van de kilo’s die we er jaarlijks van verorberen. We eten namelijk ook graag het hele jaar door banaan en sinaasappelen. Maar wat van ver komt, heeft niet per se een grote CO2-voetafdruk, maakt Wagenings onderzoek duidelijk.
  Venlo Europese Netwerk LOGistiek
  Groot, J.J. ; Scheer, F.P. ; Wassenaar, N.N. ; Tromp, S.S. ; Rijgersberg, H. ; Kernebeek, H.R.J. van; Splinter, G.M. ; Kranendonk, R.P. ; Gerritsen, A.L. ; Smidt, R.A. ; Staritsky, I.G. ; Jeurissen, L.J.J. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1214) - 41
  agro-industriële complexen - verse producten - logistiek - transport - agro-industriële ketens - internationale handel - europa - agroindustrial complexes - fresh products - logistics - transport - agro-industrial chains - international trade - europe
  Handel heeft baat bij nieuwe centra
  Groot, J.J. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)sept. - p. 7 - 7.
  verse producten - agrarische handel - logistiek - transport - agro-industriële ketens - agro-industriële sector - fresh products - agricultural trade - logistics - transport - agro-industrial chains - agroindustrial sector
  Voor versterking van de marktpositie van de Nederlandse verssector in Europa, zijn internationale handelscentra nodig. Omdat supermarkten bestellingen graag snel en vaak ontvangen, kun je niet vanuit bijvoorbeeld Venlo direct Oost-Europa bedienen.
  Ontwikkeling van een rekenmethodiek voor broeikasgasemissies tijdens transport : toepassing binnen het project Venlog
  Kernebeek, H.R.J. van; Splinter, G.M. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap )
  tuinbouwgewassen - landbouwproducten - verse producten - broeikasgassen - emissie - zeetransport - railtransport - binnenvaart - levenscyclusanalyse - berekening - horticultural crops - agricultural products - fresh products - greenhouse gases - emission - sea transport - rail transport - inland waterway transport - life cycle assessment - calculation
  Voor het berekenen van de carbon footprint wordt gebruik gemaakt van de levenscyclusanalyse (LCA). Met deze methode kunnen de (broeikasgas)emissies worden berekend die in iedere schakel in de productieketen optreedt. Het Productschap Tuinbouw beschikt over een protocol dat specifiek is ontwikkeld voor het berekenen van broeikasgasemissies van tuinbouwproducten. Dit protocol bevat nog geen rekenmethodiek voor broeikasgasemissieberekeningen tijdens transport per trein, binnenvaartschip en shortseaschip. In dit rapport wordt een methodiek voor deze transportmodaliteiten ontwikkeld. Met de rekenregels behorende bij de ontwikkelde methodiek kunnen broeikasgasemissies per ton per kilometer worden berekend. Bij de rekenregels worden parameters van standaardwaarden uit de literatuur voorzien maar heeft de gebruiker zelf de vrijheid om eigen parameterwaarden te gebruiken.
  Sustainable fresh supply chains : duurzame internationale versnetwerken versterken het krachtige Nederlandse agro-food cluster
  Snels, Joost - \ 2011
  fresh products - agricultural products - agribusiness - agro distribution - supply chain management - sustainability - logistics - food production - international trade
  Eindverslag regionale versketen 2
  Soethoudt, J.M. ; Liesveld, R. ; Amstel, M. van; Duineveld, M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 76
  verse producten - landbouwproducten - handel - handel drijven - agrarische handel - logistiek - marketing - regionale voedselketens - fresh products - agricultural products - trade - trading - agricultural trade - logistics - marketing - regional food chains
  Regionale Versketen 2 is een vervolgproject op het gelijkname project fase 1 dat in 2008 is afgerond. Beide trajecten zijn ondersteund door TransForum. Nadat in fase 1 de organisatie MijnBoer is ontstaan, is in fase 2 de ontwikkeling en verdere groei ervan ondersteund. Dit document rapporteert vanuit drie stakeholders in het project: MijnBoer zelf, Wageningen UR Food & Biobased Research en Vrije Universiteit Amsterdam, Athena Instituut. MijnBoer beschrijft de ontwikkeling van de organisatie van ontstaan tot januari 2011. Zij licht met levendige voorbeelden toe welke ontwikkelingen zijn doorlopen, welke keuzes ze hebben gemaakt en waarom. MijnBoer is daarbij ondersteund door het TransForum-project enerzijds door Wageningen UR Food & Biobased Research voor bijdragen vanuit logistiek en marketing bij het karakteristieke business model en anderzijds door Vrije Universiteit Amsterdam, Athena Instituut door continue reflectie tijdens de ontwikkeling. Uit fase 1 bleek dat bij een dynamische omgeving van een nieuwe organisatie het weliswaar goed is om een plan te maken, maar dat het project, door de continue ingrijpende organisatieveranderingen, niet gefocust moest zijn op de uitkomsten zoals in het begin geformuleerd. Er is daarom gekozen voor participatie en reflectie zodat rond de belangrijkste thema’s van het onderhavige project (robuustheid van het business model, interactie producenten en afnemers en ontwikkeling van het logistieke model) de vorderingen konden worden beïnvloed en opgetekend.
  Tomaten straks per trein naar Duitsland
  Snels, Joost - \ 2011
  international transport - fresh products - supply chain management - cost control - returns - sustainability - water transport - rail transport
  Evaluatie "VENLOg" (IN-114)
  FBR-WUR, - \ 2010
  TransForum - 3
  verse producten - landbouwproducten - logistiek - agrodistributie - distributie - handel - landbouwindustrie - stadslandbouw - regionale ontwikkeling - regionale centra - fresh products - agricultural products - logistics - agro distribution - distribution - trade - agribusiness - urban agriculture - regional development - central places
  Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in grote bevolkingscentra gelegen in Delta’s. Deze delta’s zijn ook zeer geschikt voor productie. Kortom productie en afzet liggen voor een deel dicht bij elkaar (local to local) en zijn voor een deel global tussen de logistieke hotspots (global sourcing en distributie). Het samenkomen van alle vers stromen op bepaalde locaties is een logische ontwikkeling die gestuurd wordt door de ligging van grote bevolkingscentra en door de service eisen (responsiviteit, assortiment) die grote internationale afnemers vereisen. Deze clustering van gebundelde stromen, productie en consumptie is terug te vinden in het concept van metropolitan agriculture. Het project VENLOg gaat in op de logistieke problematiek van metropolitan agriculture, en kan op die manier de visie van TransForum versterken. Hoe, waar en met wie organiseer je nu logistieke knooppunten. De ambitie is om nieuwe triple P verbindingen te creëren binnen ketens (producenten, logistiek dienstverleners, handel, retail, vastgoed) en tussen agro-sectoren (transport, grondstoffen, energie- en afvalstromen). Multimodaal transport (water en rail-transport) kan worden ingezet om geconcentreerde logistieke stromen te vervoeren. Nieuwe combinaties van (product)stromen leiden tot een reductie van kilometers (en dus CO2-reductie) en de mogelijkheid om beter in te spelen op klantwensen (snellere levering).
  Inventarisatie van logistiek in biologische ketens: logistieke knelpunten
  Bartels, P.V. ; Broek, W.H.A.M. van den; Scheer, F.P. ; Snels, J.C.M.A. ; Soethoudt, J.M. ; Tromp, S.O. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (FBR rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1111) - 62
  logistiek - ketenmanagement - biologische voedingsmiddelen - verse producten - logistics - supply chain management - organic foods - fresh products
  Het doel van dit project is te onderzoeken, hoe de verslogistiek van biologische landbouwproducten verbeterd kan worden door optimalisatie van de distributie. Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op drie versproductgroepen: aardappelen, groenten en fruit (AGF), vleesproducten, en zuivel. De biologische afzet van bovenstaande categorieën is beschreven in de vijf belangrijke afzetkanalen: regionaal circuit (ook webwinkels), natuurvoeding (speciaalzaken), retail (supermarkten), catering, en export. De kenmerken van de afzetkanalen zijn verder uitgewerkt en voor de logistiek in de afzetkanalen zijn drie belangrijke indicatoren gedefinieerd: responsiviteit (doorlooptijd tussen bestellen en leveren en de leverfrequentie), productbeschikbaarheid (aangeboden volume en assortimentsgrootte), en kosten (beladingsgraad en aankoopprijs). Door verbetering op deze indicatoren is een extra efficiency in de logistiek haalbaar.
  Fresh fruit and vegetables: a world of multiple interactions : the case of the Buenos Aires Central Wholesale Market (BACWM)
  Viteri, M.L. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Han Wiskerke, co-promotor(en): Alberto Arce. - S.l. : s.n. - ISBN 9789085858140
  sociologie - etnografie - markten - groothandelmarketing - sociale interactie - verse producten - groenten - fruit - argentinië - steden - sociology - ethnography - markets - wholesale marketing - social interaction - fresh products - vegetables - fruit - argentina - towns
  This research explores ethnographically the everyday social interactions between the ‘users’ of a particular marketplace, the Buenos Aires Central Wholesale Market (BACWM). The ‘users’ of this marketplace are the social actors who work there everyday, and who bring and buy fresh produce. These ´users´ are the ´makers´ of the BACWM since, through their everyday practices, interactions and interpretations and knowledge, they socially construct this hub of distribution.
  Optimalisatie van de Agroketen met behulp van ICT en Technologische Innovaties
  Snels, Joost - \ 2010
  fresh products - food quality - food wastage - food chains - agro-industrial chains - perishable products
  Duurzaam in retail: Super de Boer* loopt voorop
  Danse, M.G. - \ 2010
  TransForum
  supermarkten - verse producten - duurzaamheid (sustainability) - houding van consumenten - ketenmanagement - duurzame ontwikkeling - maatschappelijk verantwoord ondernemen - supermarkets - fresh products - sustainability - consumer attitudes - supply chain management - sustainable development - corporate social responsibility
  Steeds meer consumenten zijn geïnteresseerd in meer duurzaam geproduceerde verse levensmiddelen. Het huidige prijsverschil tussen reguliere en duurzame levensmiddelen staat het aanbod van meer duurzame varianten in de weg. In het project ‘Duurzaam in Retail’ wordt het supermarktkanaal gebruikt als breekijzer om reguliere productieketens tot meer duurzame productie te stimuleren.
  LandMarkt: overdekte marktplaats als stedelijke ontmoetingsplek
  Schans, J.W. van der; Winter, M.A. de - \ 2010
  TransForum
  relaties tussen stad en platteland - verse producten - ondernemerschap - boerenmarkten - samenwerking - direct marketing - houding van consumenten - consumentenvoorkeuren - duurzame landbouw - regionale voedselketens - rural urban relations - fresh products - entrepreneurship - farmers' markets - cooperation - direct marketing - consumer attitudes - consumer preferences - sustainable agriculture - regional food chains
  Er is een groeiende vraag bij de stedelijke consument naar authentiek, vers, lekker en duurzaam geproduceerd voedsel. Producenten zijn graag bereid dit te produceren, maar het traditionele afzetkanaal creëert een grote afstand tussen producent en consument, waardoor er van het authentieke karakter weinig overblijft. Bovendien wordt het inkoopbeleid van deze kanalen vooral door de prijs bepaald. De extra’s (zoals het authentieke karakter, versheid, smaak en productiewijze) zijn voor producenten via het traditionele afzetkanaal moeilijk tot waarde te brengen. LandMarkt helpt producenten en consumenten deze bezwaren te omzeilen en brengt aanbod en vraag naar hogere kwaliteit van de producten dichter bij elkaar.
  Regionale voedselketen: MijnBoer levert smaakvolle, regionale versproducten voor een redelijke prijs
  Soethoudt, H. ; Duineveld, M.P.J. - \ 2010
  TransForum
  supermarkten - verse producten - houding van consumenten - marketingkanalen - samenwerking - regionale voedselketens - streekgebonden producten - duurzame landbouw - supermarkets - fresh products - consumer attitudes - marketing channels - cooperation - regional food chains - regional specialty products - sustainable agriculture
  De consument eist steeds meer dat de producten die hij koopt duurzaam geproduceerd zijn. Maar wat hij kàn kopen, is afhankelijk van de producten in het schap van de supermarkt. Supermarkten laten zich bij hun inkoopbeleid vooral leiden door de prijs; relaties met producenten zijn voor hen vooral afhankelijk van de productprijzen. Producenten zijn voor hen daarom onderling uitwisselbaar. De extra’s (zoals duurzame productiewijze, smaak en kwaliteit) leveren de producent via het traditionele afzetkanaal bijna niets op en het is voor hem ook vrijwel onmogelijk om hierin te investeren. Het project ‘MijnBoer’ legt de directe verbinding tussen producent en consument en speelt in op de behoefte van consumenten aan authentiek, smakelijker en kwalitatief voedsel dat op een duurzame wijze is geproduceerd.
  Ketendenken cruciaal bij terugdringen verspilling : weggooien voedselberg niet langer maatschappelijk aanvaardbaar
  Damman, H. ; Timmermans, A.J.M. - \ 2010
  Voedingsmiddelentechnologie 43 (2010)9. - ISSN 0042-7934 - p. 10 - 12.
  voedingsmiddelen - verspilling - voedselafval - houdbaarheid (kwaliteit) - efficiëntie - verse producten - maatschappelijk verantwoord ondernemen - duurzame ontwikkeling - foods - wastage - food wastes - keeping quality - efficiency - fresh products - corporate social responsibility - sustainable development
  Veel verse voedingsmiddelen verdwijnen niet in de maag, maar bij het afval. Door beter samen te werken in de keten, kan deze verspilling sterk worden teruggedrongen. AKK-projecten toonden dat overduidelijk aan. Maar ketenpartners hebben veel van de verbetermogelijkheden niet structureel ingebed in ketenprocessen. Het wordt daarom tijd voor duurzame afspraken
  RFID in de verse groente keten, nu en morgen (temperatuur- en vochtmonitoring)
  Bartels, Paul - \ 2009
  food chains - identification - radio waves - nutrition labeling - tracer techniques - vegetables - fresh products - rfid - logistics
  Trends in smaak en meerwaarde bij verse producten
  Verkerke, Wouter - \ 2009
  taste - tastes - trends - fresh products - foods - food consumption
  Regionale voedselketen : eindrapportage fase I
  Soethoudt, J.M. ; Wassenaar, N. ; Scheer, F.P. ; Amstel, M.H.J.W. - \ 2008
  Wageningen [etc.] : Wageningen UR, Agrotechnology and Food Sciences Group [etc.] - 104
  verse producten - voedselketens - supermarkten - duurzaamheid (sustainability) - streekgebonden producten - regionale voedselketens - ketenmanagement - fresh products - food chains - supermarkets - sustainability - regional specialty products - regional food chains - supply chain management
  Sinds 2005 wordt door Ruraal Park en Groene Hoed gewerkt aan het opzetten van een volledige regionale keten voor versproducten in de regio Amsterdam. Ter realisatie van het regionale keten concept hebben Ruraal Park en Groene Hoed samengewerkt met verswinkel Marqt. Inmiddels is de opening van een eerste winkel in Amsterdam bewerkstelligd. Producenten zijn hiermee niet langer de uitwisselbare factor in de productieketen. Agrarische producenten zijn verenigd in een stichting, die partner is binnen een marktformule waar met name verse producten uit de regio worden aangeboden. Er is een nieuwe, stabiele productieketen van regionaal geproduceerde producten gerealiseerd. Deze rapportage beschrijft de opzet van het project ‘Regionale keten versproducten’ en beschrijft welke werkzaamheden zijn verricht. Speciale aandacht wordt geschonken aan opgedane ervaringen, lessen en inzichten die generiek en daarmee overdraagbaar zijn.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.