Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 100 / 347

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Fungicide evaluation to rate efficacy to control leaf late blight for the EuroBlight table Results 2006-2015
  Evenhuis, A. ; Bain, R. ; Hausladen, H. ; Nielsen, B.J. ; Berg, W. van den; Schepers, H.T.A.M. - \ 2016
  Lelystad : Applied Plant Research - 46
  solanum tuberosum - potatoes - plant pathogenic fungi - oomycetes - phytophthora infestans - fungicides - protocols - field experimentation - europe - solanum tuberosum - aardappelen - plantenziekteverwekkende schimmels - oömyceten - phytophthora infestans - fungiciden - protocollen - experimenteel veldonderzoek - europa
  The origin, versatility and distribution of azole fungicide resistance in the banana black Sigatoka pathogen Pseudocercospora fijiensis
  Chong Aguirre, Pablo A. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Gert Kema; Pedro Crous. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578791 - 289
  pseudocercospora - plant pathogenic fungi - fungicides - pesticide resistance - defence mechanisms - genetic diversity - genetic mapping - sensitivity - musa - bananas - fungal diseases - disease control - pseudocercospora - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - resistentie tegen pesticiden - verdedigingsmechanismen - genetische diversiteit - genetische kartering - gevoeligheid - musa - bananen - schimmelziekten - ziektebestrijding

  Pseudocercospora fijiensis causes black Sigatoka disease of banana. It is one of the most damaging threats of the crop requiring excessive fungicide applications for disease control as the major export “Cavendish” clones are highly susceptible. The consequence of this practice is the reduced efficacy of disease management strategies due to increasing levels of fungicide resistance. In this thesis the history and current practices of black Sigatoka disease management as well as the underlying mechanisms of fungicide resistance to a major group of fungicides are described. We discovered that both target site mutations and promotor insertions are crucial for modulating sensitivity. The more insertions, the higher the expression of the gene and the more resistant the strain. Using this information, we advocate modern monitoring techniques and improved disease control strategies as well as the urgent need for innovative banana breeding to develop resistant varieties for a sustainable global banana production.

  Duurzame beheersing van echte meeldauw
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S.J. ; Noordam, Marianne - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1385) - 44
  plantenziekteverwekkende schimmels - erysiphales - podosphaera pannosa - oidium - meeldauw - glastuinbouw - kasgewassen - ziekteresistentie - verbeteraars - fungiciden - geïntegreerde bestrijding - nederland - plant pathogenic fungi - erysiphales - podosphaera pannosa - oidium - mildews - greenhouse horticulture - greenhouse crops - disease resistance - amendments - fungicides - integrated control - netherlands
  In this study Wageningen UR Greenhouse Horticulture developed together with LTO Glaskracht Nederland and a group of growers, advisors and producers a sustainable control strategy for mildew. Several green products with a systemic or a contact mode of action were tested on their contribution to a resilient plant system. Three systemic green products were able to stimulate hormonal signalling pathways against biotrophic organisms and effective combinations were possible with biological green products. This research shows the first proof-ofprinciple that in a young plant system with smart combining of green products infection of mildew spores can be prevented. Follow-up research in multiple cropping systems with longer cultivation periods have to indicate what the impact is on the disease development over a longer period of time under more commercial growing conditions. For the development of (early) indicators of plant resilience, it is clear that multiple measuring methods are needed at the same time, during a certain cultivation phase, because the germination and infection is dependent of several climate and plant factors.
  Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui : veld experiment 2012-2013
  Evenhuis, A. ; Visser, C.L.M. de; Goorden, P. - \ 2015
  Wageningen : Kennisakker
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - uien - gewasbescherming - chemische bestrijding - bewaarziekten - botrytis aclada - fungiciden - veldproeven - crop enterprises - onions - plant protection - chemical control - storage disorders - botrytis aclada - fungicides - field tests
  Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de ziekte te zien zijn in het loof. De uien worden nog schijnbaar gezond geoogst. Als de ziekte voorkomt dan kan de partij in bewaring snel achteruit gaan en onverkoopbaar worden. Op initiatief van het uienplatform in samenwerking met de uiensector is een veldexperiment uitgevoerd om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema’s in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.
  Beheersing Alternaria in de teelt van aardappelen
  Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2015
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV
  aardappelen - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - alternaria - fungiciden - chemische bestrijding - potatoes - plant protection - plant pathogenic fungi - alternaria - fungicides - chemical control
  Uit het onderzoek kwam naar voren dat de effectiviteit van beide referenties tegen Alternaria tegen viel. In hoeverre dit te maken heeft met resistentieontwikkeling binnen de Alternaria populatie is niet duidelijk. In elk geval is het wenselijk om bij de Alternaria bestrijding gebruik te maken van fungiciden met verschillende werkingsmechanismen. Met de toelating van Narita is er voor de Nederlandse telers een extra optie bijgekomen. Phytophthora middelen met een nevenwerking op Alternaria kunnen een goed onderdeel vormen van de bestrijdingsstrategie
  Beheersing aarfusarium en bladvlekkenziekte in zomergerst
  Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2015
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research), part of Wageningen UR Business Unit AGV - 24
  akkerbouw - graangewassen - hordeum vulgare - gerst - schimmelziekten - fusarium - gibberella zeae - bladvlekkenziekte - bestrijdingsmethoden - proeven - detectie - fungiciden - arable farming - grain crops - hordeum vulgare - barley - fungal diseases - fusarium - gibberella zeae - leaf spotting - control methods - trials - detection - fungicides
  Aarfusarium leidt tot kwaliteitsverlies in graangewassen. Aarfusarium in granen wordt veroorzaakt door verschillende ziekteverwekkers van het geslacht Fusarium: De belangrijkste veroorzaker van aarfusarium is F. graminearum. De schimmel infecteert de aar tijdens de bloeiperiode, onder vochtige omstandigheden. Is het tijdens de bloei droog dan is er weinig kans op Fusarium. Is het tijdens en voor de bloei nat dan vergroot dat de kans op aarfusarium. Als een partij tarwe of gerst te zwaar geïnfecteerd is kan dat leiden tot een lagere bakkwaliteit, respectievelijk een lagere brouwkwaliteit. In opdracht van het Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar de bestrijding van Fusarium in de teelt van brouwgerst. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gewasbeschermingsindustrie.
  Ketenanalyse residu gewasbeschermingsmiddelen : Bloembollen, boomkwekerijproducten en vaste planten
  Werd, H.A.E. de; Dalfsen, P. van; Kuik, A.J. van - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 87
  pesticiden - bloembollen - sierplanten - houtachtige planten - apidae - honingbijen - bijensterfte - bemonsteren - insecticidenresiduen - analyse - fungiciden - acariciden - pesticides - ornamental bulbs - ornamental plants - woody plants - apidae - honey bees - bee mortality - sampling - insecticide residues - analysis - fungicides - acaricides
  Greenpeace heeft in het voorjaar van 2014 bloembol- en knolproducten en tuinplanten in pot op residuen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden laten onderzoeken. PPO Wageningen UR heeft op verzoek van KAVB, Anthos en de LTO Vakgroep Boomkwekerij en Vaste planten, de herkomst van de gevonden residuen geanalyseerd. Hierbij is voor 18 van de bemonsterde en 2 extra gewassen in beeld gebracht wat het toegelaten gebruik van fungiciden, insecticiden en acariciden in Nederland is. Vervolgens zijn voor dezelfde 18 gewassen de gevonden residuen vergeleken met de te verwachten residuen op basis van het toegelaten gebruik. Ook de herkomst van de residuen die niet te verklaren zijn op basis van het in Nederland toegelaten gebruik is geanalyseerd. Binnen deze studie zijn geen nieuwe proeven of metingen uitgevoerd, maar zijn schattingen van het verloop van de ordegrootte van residugehaltes gemaakt op basis van de eigenschappen van de betreffende stoffen.
  Agrarisch natuurbeheer verdraagt zich niet met marktgerichte bedrijfsvoering
  Berendse, F. - \ 2014
  Vork 1 (2014)1. - ISSN 2352-2925 - p. 68 - 73.
  agrarisch natuurbeheer - biodiversiteit - graslandbeheer - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - grondwaterstand - bemesting - fungiciden - pesticiden - rentabiliteit - landbouwbedrijven - weidevogels - agri-environment schemes - biodiversity - grassland management - arable farming - farm management - groundwater level - fertilizer application - fungicides - pesticides - profitability - farms - grassland birds
  De sleutelvariabelen voor biodiversiteit in weidegebieden zijn een hoge grondwaterstand en een laag bemestingsniveau. In de akkerbouw is het gebruik van insecticiden en fungiciden bepalend voor biodiversiteit. Diezelfde sleutelvariabelen, maar dan omgekeerd zijn bepalend voor de rentabiliteit van het boerenbedrijf. Volgens Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer in Wageningen, past agrarisch natuurbeheer daarom slecht in een marktgerichte bedrijfsvoering.
  Influence of adjuvants on the deposition of mancozeb
  Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. ; Topper, C.G. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 5) - 14
  solanum tuberosum - aardappelen - plantenziekten - oömycota - phytophthora infestans - fungiciden - mancozeb - hulpstoffen - depositie - indonesië - potproeven - nederland - solanum tuberosum - potatoes - plant diseases - oomycota - phytophthora infestans - fungicides - mancozeb - adjuvants - deposition - indonesia - pot experimentation - netherlands
  Late Blight demonstrations December 2013-February 2014
  Schepers, H.T.A.M. ; Gunadi, N. ; Putter, H. de; Wustman, R. ; Moekasan, T.K. ; Laksminiwati, P. ; Karjadi, A.K. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 4) - 16
  solanum tuberosum - aardappelen - solanum lycopersicum - tomaten - plantenziekten - phytophthora infestans - oömycota - gewasbescherming - fungiciden - experimenteel veldonderzoek - demonstratiebedrijven, landbouw - indonesië - solanum tuberosum - potatoes - solanum lycopersicum - tomatoes - plant diseases - phytophthora infestans - oomycota - plant protection - fungicides - field experimentation - demonstration farms - indonesia
  Late blight caused by Phytophthora infestans is one of the most important diseases worldwide. Also in Indonesia control of late blight is very important in potato and tomato, especially in the rainy season. In order to learn more about the important factors that determine late blight control - such as product choice, application frequency, spray volume and use of adjuvants - two demo plots were laid out in the potato growing regions of Garut and Pangalengan. The treatments in the demo-plots consisted of different fungicide application strategies.
  Beheersmaatregelen maïskopbrand in snijmaïs : maïskopbrand - heat smut (Sphacelotheca reiliana)
  Groten, J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Volegrondsgroenten - 26
  akkerbouw - maïs - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - sphacelotheca reiliana - rassenkeuze (gewassen) - chemische bestrijding - fungiciden - zaaitijd - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - wisselbouw - mycotoxinen - arable farming - maize - plant protection - plant pathogenic fungi - sphacelotheca reiliana - choice of varieties - chemical control - fungicides - sowing date - cultural control - ley farming - mycotoxins
  Maïskopbrand kan veel schade veroorzaken. Na constatering van de ziekte in Nederland is de vraag hoe de ziekte te bestrijden of beheerst kan worden. Op een zwaar besmet perceel in Megen is in 2012 een indicatief onderzoek gestart. De resultaten zijn aangevuld met informatie verkregen uit literatuuronderzoek.
  Beheersing Alternaria in de aardappelteelt
  Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2014
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 14
  akkerbouw - aardappelen - gewasbescherming - alternaria - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelbestrijding - fungiciden - solanum tuberosum - arable farming - potatoes - plant protection - alternaria - plant pathogenic fungi - fungus control - fungicides - solanum tuberosum
  Uit het onderzoek kwam naar voren dat de effectiviteit van beide referenties tegen Alternaria tegen viel. In hoeverre dit te maken heeft met resistentieontwikkeling binnen de Alternaria populatie is niet duidelijk. In elk geval is het wenselijk om bij de Alternaria bestrijding gebruik te maken van fungiciden met verschillende werkingsmechanismen. Met de toelating van Narita is er voor de Nederlandse telers een extra optie bijgekomen. Phytophthora middelen met een nevenwerking op Alternaria kunnen een goed onderdeel vormen van de bestrijdingsstrategie.
  Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui : veld experiment 2013-20014, Valthermond
  Evenhuis, A. ; Goorden, P. ; Visser, C.L.M. de - \ 2014
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 17
  akkerbouw - uien - gewasbescherming - proeven op proefstations - veldproeven - chemische bestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - botrytis aclada - arable farming - onions - plant protection - station tests - field tests - chemical control - plant pathogenic fungi - fungicides - botrytis aclada
  Veldexperiment om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema's in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.
  Sporulatie en beheersing echte meeldauw in aardbei : bouwstenen voor beslissing ondersteunend systeem (BOS) voor de beheersing van meeldauw in aardbei
  Evenhuis, A. ; Topper, C.G. ; Wilms, J.A.M. - \ 2014
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 47
  aardbeien - fragaria ananassa - gewasbescherming - meeldauw - beslissingsondersteunende systemen - vruchtrot - teeltsystemen - alternatieve methoden - fungiciden - sporulatie - biologische processen - strawberries - fragaria ananassa - plant protection - mildews - decision support systems - fruit rots - cropping systems - alternative methods - fungicides - sporulation - biological processes
  Echte meeldauw in aardbei kan zowel het blad als de vrucht aantasten. In de praktijk wordt de schimmel bestreden door regelmatige inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Het is gewenst om die inzet te beperken tot het noodzakelijke. Dit is zowel economisch en milieutechnisch aantrekkelijk. In het algemeen kunnen waarschuwingssystemen helpen om het tijdstip van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren. Voor echte meeldauw zijn er een aantal beslissingsondersteunende systemen (BOS) op de markt (PlantPLus van Dacom Plant service en Aardbei bericht van Agrovision). In de teelt van aardbei wordt een advies gegeven voor vruchtrot en een advies voor meeldauw. Ervaring leert dat het advies voor meeldauw toch lastig is door wisselende weersomstandigheden en daar komt nog bij de aardbeien geteeld op stellingen, al of niet met regenkapje, te maken hebben met een ander microklimaat dan aardbeien geteeld in de vollegrond. Voor meeldauw geldt dan ook nog dat de biologie van deze schimmel minder goed bekend is dan die van Botrytis cinerea (vruchtrot). Het project is er op gericht om een de biologie van echte meeldauw in aardbei verder te ontrafelen. Deze kennis kan gebruikt worden om de bestrijdingsstrategie voor echte meeldauw in aardbei te ontwikkelen, gebaseerd op de biologie van de schimmel, de weersomstandigheden en de vitaliteit van het gewas. Veel gegevens over kieming, infectie en kolonisatie van aardbeiblad zijn beschreven in de literatuur.
  Middelen tegen cavity spot en zwarte vlekken : veld- en bewaaronderzoek van 2013 tot voorjaar 2014
  Lamers, J.G. ; Topper, C.G. - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 29
  proeven op proefstations - groenteteelt - penen - daucus carota - veldproeven - gewasbescherming - bodemschimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - houdbaarheid (kwaliteit) - station tests - vegetable growing - carrots - daucus carota - field tests - plant protection - soil fungi - plant pathogenic fungi - fungicides - keeping quality
  De invloed van de ingezette experimentele middelen op het optreden van cavity spot en zwarte vlekken. Cavity spot werd in de proef op Vredepeel alleen betrouwbaar teruggedrongen door de eenmalige inzet van experimenteel middel 1. In de proef in de omgeving van Reusel was er geen effect te constateren van de eenmalige toepassing van experimenteel middel 1. Dit komt overeen met de resultaten van de proef in 2012, waarin een eenmalige toepassing van middel 1 niet en een tweemalige toepassing wel tot een betrouwbare verlaging leidde. De proef te Reusel gaf wel effecten te zien van enkele objecten waarin experimenteel middel 2 of middel 4 tijdens het groeiseizoen waren toegepast, op het optreden van zwarte vlekken na de bewaring. Deze middelen gaven een verlaging te zien van de zwarte vlekkenindex of het zwarte vlekken percentage. Niet alle objecten met deze middelen gaven een betrouwbare verlaging te zien, wellicht als gevolg van het feit dat de verschillen op de grens van betrouwbaarheid lagen. Daarom zijn de effecten van middel 2 en 4 op het terugdringen van de zwarte vlekken te beschouwen als goede aanwijzingen. De belangrijkste veroorzaker van de zwarte vlekken was Mycocentrospora acerina.
  Geïntegreerde bestrijding van Septoria in selderij & peterselie : literatuuronderzoek & kwaliteit zaad 2002
  Plentinger, M.C. ; Schepers, H.T.A.M. ; Mheen, H.J.C.J. van der; Wijk, C.A.P. van - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV (PPO rapport 520052-1) - 24
  bladvlekkenziekte - septoria apiicola - apium graveolens - plantenziektebestrijding - fungiciden - veldgewassen - leaf spotting - septoria apiicola - apium graveolens - plant disease control - fungicides - field crops
  Het in kaart brengen van “witte vlekken” in de kennis omtrent Septoria in selderij en peterselie en aangeven op welke (teelt-)maatregelen het onderzoek moet worden gericht. (Teelt-)maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn rassenkeuze, gezond uitgangsmateriaal (zaad, planten, potgrond), bemesting, plantafstanden, plantversterkers, grondbedekking, gewasresten verwijderen en bedrijfshygiëne. Het doel van het onderzoek is de bijdrage van de diverse (teelt-)maatregelen aan de bestrijding van Septoria in selderij- en peterseliegewassen duidelijk te krijgen. Uiteindelijk moeten de diverse maatregelen worden opgenomen in een beheersingsstrategie op bedrijfsniveau.
  Sclerotinia vraag bouwplanbrede aanpak : proef in peen PPO Lelystad
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)36. - ISSN 0006-5617 - p. 36 - 36.
  gewasbescherming - groenteteelt - sclerotinia - plantenziekteverwekkende schimmels - veldgewassen - akkerbouw - aardappelen - fungiciden - chemische bestrijding - penen - wortelgewassen - proeven op proefstations - plant protection - vegetable growing - sclerotinia - plant pathogenic fungi - field crops - arable farming - potatoes - fungicides - chemical control - carrots - root crops - station tests
  In groenten is sclerotinia een van de belangrijkste ziekten, en ook in aardappelen wordt deze ziekte in toenemende mate gevonden. Om de kracht van Signum aan te tonen is bij PPO in Lelystad een proef aangelegd waarbij in peen fungiciden in een doorspuitschema vergeleken zijn.
  Concentratie gewasbeschermingsmiddelen na verhitting dompelbad bloembollen
  Bulle, A.A.E. ; Lans, A.M. van der; Aanholt, J.T.M. van - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 19
  bloembollen - dompelbaden - fungiciden - ontsmettingsmiddelen - warmte - ph - effecten - projecten - gewasbescherming - ornamental bulbs - dips - fungicides - disinfectants - heat - ph - effects - projects - plant protection
  De meest gebruikte methode van ontsmetting van bloembollen en –knollen is een dompeling in een mix van fungiciden. In het proces van bolontsmetting worden partijen bollen na elkaar ontsmet in hetzelfde dompelbad. Met een partij bollen kan een dompelbad behoorlijk vervuild raken met bijvoorbeeld (stengel)aaltjes, mijten en sommige virussen. Hiermee vindt vervolgens verspreiding plaats naar andere partijen bollen. De middelen in het dompelbad doden deze organismen niet allemaal. Verspreiding van organismen via een dompelbad zou sterk verminderd kunnen worden wanneer het bad gedurende een half uur verhit kan worden tot 65°C. Het is echter niet bekend of de gewasbeschermingsmiddelen in het bad, voornamelijk fungiciden, bestand zijn tegen een dergelijke verhitting. Doel van dit project was na te gaan of verhitting van dompelbadvloeistof gevolgen heeft voor de concentratie, de effectiviteit en de pH van de dompelvloeistof. Een dompelbad met een mix aan fungiciden is een aantal keren verhit gedurende 30 minuten op 65°C. Al na een eerste verhitting was een duidelijk verschil in kleur en schuimlaag te zien in vergelijking met een normaal koud bad (20°C). Ondanks dat de dompelvloeistof voortdurend in beweging werd gehouden, ook tijdens de periode van afkoeling, ontstond er residu op de bodem van het verhitte bad. In plaats van een mix is vervolgens voor vier fungiciden, Brabant captan (captan), Mirage Elan (prochloraz), Rudis (prothioconazool) en Securo (pyraclostrobin + folpet), die afzonderlijk in oplossing waren gebracht, twee keer een serie analyses bepaald na een aantal keren verhitting. Ondanks het soms grillige verloop in opeenvolgende metingen vallen een aantal aspecten op: • van captan, folpet en prothioconazool werden voornamelijk de afbraakproducten gemeten. Er zijn geen grote verschillen gemeten in concentraties van deze stoffen tussen een koud en een verhit dompelbad. • de concentratie prochloraz was wisselend tussen een verhit en een normaal koud bad • in de concentratie pyraclostrobin zijn grote fluctuaties gezien, waarbij zelfs een hogere concentratie dan de beginwaarde werd gemeten. Dit was zowel bij een verhit als bij een koud bad het geval. Wanneer een mix aan fungiciden in het dompelbad aanwezig is daalt de pH sterk na verhitten. Al na één keer verhitten was de pH-waarde gedaald naar 1.7. Bij verhitting van dompelbaden met één fungicide werd duidelijk dat de pH vooral bij captan en folpet sterk daalde. In een normaal dompelbad daalde de pH bij captan en folpet licht. Bij andere middelen daalde de pH lichtt of bleef stabiel. In dompelvloeistof waaraan een kunstmatige besmetting met Fusariumsporen was toegevoegd, bleek dat de dompeloplossingen met Brabant captan, Mirage Elan, Rudis of Securo na negen keer verhitten nog een goede bestrijding van Fusariumsporen gaven. In deze labproef was duidelijk te zien dat bij koude dompelvloeistof veel bacteriën uitgroeiden en na verhitting van de dompelvloeistof geheel niet. Voor de vier onderzochte fungiciden lijkt verhitting mogelijk, mits bij verlies van middelen voldoende wordt aangevuld en mits de pH voldoende op peil wordt gehouden. Verhitting van het dompelbad lijkt, gezien dit onderzoek, mogelijk. Op deze manier kunnen schadelijke organismen in het dompelbad worden gedood en kan verspreiding worden beperkt. De resultaten van dit project geven aan dat als een combinatie van fungiciden wordt verhit er reacties kunnen optreden waardoor de concentratie en daarmee de werking niet meer gegarandeerd is. Voor iedere combinatie zal bepaald moeten worden of verhitting mogelijk is zonder negatieve gevolgen. Bollen zijn niet bestand tegen de hoge temperatuur van 65°C. Verhitting zal dus moeten worden uitgevoerd op een moment dat geen bollen worden gedompeld, bijvoorbeeld aan het eind van de dag.
  Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas
  Kempenaar, C. ; Heijting, S. ; Kessel, G.J.T. ; Michielsen, J.G.P. ; Wijnholds, K.H. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 496b) - 56
  gewasbescherming - precisielandbouw - pesticiden - fungiciden - herbiciden - bodemecologie - akkerbouw - milieubeheersing - plant protection - precision agriculture - pesticides - fungicides - herbicides - soil ecology - arable farming - environmental control
  Dit rapport bevat kennis en ervaring die nodig is voor brede introductie van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten komen uit Programma Precisielandbouwproject (PPL). Variabel doseren betekent het automatische aanpassen en toedienen van doseringen van middelen aan de plaatselijke behoefte binnen een perceel of gewas. Door enkele recente technische ontwikkelingen (positiebepalingstechnologie (GNSS), sensortechnologie en geavanceerde spuittechniek) komt variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen voor de praktijk binnen handbereik, met voordelen voor (bedrijfs)economie, ecologie en volksgezondheid.
  Strategieën voor residuvermindering bij houtig kleinfruit (rode bes) : tussenrapportage - ersultaten 2012
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2013-15) - 17
  fruitteelt - kleinfruit - bessen - residuen - resteffecten - kwaliteit na de oogst - vruchtrot - ziektebestrijding - behandeling - reductie - ribes rubrum - rode aalbessen - fungiciden - fruit growing - small fruits - berries - residues - residual effects - postharvest quality - fruit rots - disease control - treatment - reduction - ribes rubrum - red currants - fungicides
  Doel van het onderzoek is het opzetten en testen van strategieën om het aantal verschillende residuen en de residu gehaltes op rode bes te verminderen. Het onderzoek is gericht op de teelt van rode bessen voor de lange bewaring. In overleg met de telers worden verschillende strategieën opgesteld. Deze strategieën worden getest ten opzichte van het praktijkschema van de teler. Bij de pluk worden de residu-gehaltes van de vruchten bij de verschillende strategieën bepaald. Van de verschillende behandelingen (strategieën) wordt het effect op de bewaarkwaliteit bepaald (lange bewaring).
  Taksterfte Buxus II
  Kuik, A.J. van; Dalfsen, P. van; Meij, J. van der; Tol, R. van - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 58
  buxus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - cylindrocladium buxicola - preventie - fungiciden - detectie - bemonsteren - methodologie - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - spuiten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bedrijfshygiëne - buxus - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - cylindrocladium buxicola - prevention - fungicides - detection - sampling - methodology - plant protection - control methods - spraying - cultural control - industrial hygiene
  In het vorige PT buxusproject "Taksterfte buxus" is veel kennis opgedaan naar de effectiviteit van geschikte gewasbeschermingsmiddelen tegen de schimmel. Sommige middelen kunnen beter preventief worden ingezet en sommige hebben een meer curatieve werking. Uit de praktijkervaringen werd ook duidelijk dat de ziekte zich zeer snel kan ontwikkelen. Vooral onder langdurige natte weersomstandigheden. In de praktijk wordt intensief gespoten tegen Cylindrocladium en vaak vooral met de best werkende middelen. Hierdoor bestaat er een reëel risico dat de schimmel snel minder gevoelig wordt tegen die vaak ingezette middelen. Dit vervolgproject Taksterfte Buxus II heeft als doel een effectieve bestrijdingsstrategie te ontwikkelen, met daarin aandacht voor hygiëne- en teeltmaatregelen, bemonstering en detectie en een effectief afwisselingschema van gewasbeschermingsmiddelen. In dit tweejarig onderzoek is onderzoek gedaan naar de primaire infectiebron van de schimmel. De in het vorige buxusproject ontwikkelde PCR detectietechniek is gebruikt in dit onderzoek. In verschillende proeven worden verschillende spuitschema’s onderzocht op hun effectiviteit.
  Geïntegreerde beheersstrategie Pythium in bolgewassen
  Boer, M. de; Vreeburg, P.J.M. ; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 32
  pythium - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - bloembollen - wortelrot - bestrijdingsmethoden - fungiciden - pseudomonas - groenbemesters - veldproeven - modules - pythium - plant pathogenic fungi - plant protection - ornamental bulbs - root rots - control methods - fungicides - pseudomonas - green manures - field tests - modules
  Pythium is een grondgebonden schimmel die in diverse bolgewassen, maar vooral bij hyacint en krokus, veel schade veroorzaakt door wortelrot. Dit wortelrot leidt tot slechte groei van de bol en dus tot opbrengstderving. Er is momenteel één fungicide (Ridomil Gold) toegelaten om Pythium te bestrijden. Echter, de toepassing van dit fungicide resulteert niet altijd in een Pythium vrij gewas. Uit eerder onderzoek is bekend dat wortelrot in hyacint ook bestreden wordt door toepassing van een bacterie, Pseudomonas SS101, en door het onderwerken van een groenbemester zoals bladrammenas. Maar, net als bij Ridomil Gold, geldt ook voor deze maatregelen dat wanneer deze maatregel alleen wordt toegepast dit vaak niet resulteert in een betrouwbare en voldoende bestrijding. Daarom is in een meerdere jaren durend project onderzocht of het toepassen van (combinaties van) deze maatregelen gedurende een aantal jaren achter elkaar in verschillende samenstellingen wel effectief Pythium wortelrot kan bestrijden. De verwachting is dat op deze manier Pythium gedurende een aantal jaren met behulp van verschillende mechanismen wordt bestreden zodat de bestrijding veel effectiever is en langdurig.
  Grondontsmetting en braak effectief
  Lamers, J.G. ; Postma, J. ; Scholten, O.E. - \ 2012
  Boerderij/Akkerbouw 98 (2012)10. - ISSN 0169-0116 - p. A16 - A17.
  uien - fusarium oxysporum - plantenziektebestrijding - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - bestrijdingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - biologische grondontsmetting - fungiciden - akkerbouw - onions - fusarium oxysporum - plant disease control - plant diseases - plant pathogenic fungi - control methods - agricultural research - biological soil sterilization - fungicides - arable farming
  Naast witrot of stengelalen is in uien ook fusarium een probleem geworden. PPO onderzocht bestrijdingsopties en ziet heil in biologische grondontsmetting
  Preventieve maatregelen tegen Black Mold in de rozenteelt : Rapportage 2010-2012
  Werd, H.A.E. de; Duyvesteijn, R.G.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 49
  houtachtige planten als sierplanten - rosa - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasmonitoring - onderstammen - oculeren - ziektepreventie - fungiciden - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - ornamental woody plants - rosa - plant pathogenic fungi - crop monitoring - rootstocks - budding - disease prevention - fungicides - plant protection - control methods
  Black Mold kan hoge percentages uitval van oculaties van rozenstruiken veroorzaken. In 2007 was de schade zeer groot. Het onderzoek naar het voorkomen van Black Mold bevatte twee sporen: het achterhalen van risicovolle omstandigheden en het beproeven van de preventieve inzet van middelen, om aantasting bij risicovolle omstandigheden te beperken of te voorkomen. Hiervoor zijn proeven onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium, in de kas en veldproeven onder praktijkomstandighed en uitgevoerd. Het is niet gelukt te achterhalen wat de omstandigheden zijn, waarbij een grote uitbraak van Black Mold zoals in 2007 ontstaat. Proeven onder gecontroleerde omstandigheden lieten een invloed van temperatuur en vocht zien, maar die resultaten sloten slechts deels aan bij de ervaringen uit de praktijk en veldproeven. Bij kou (10o C) ontwikkelt de schimmel zich langzamer dan bij temperaturen van 15 tot 25o C. De kans op infectie wordt echter ook bepaald door de snelheid waarmee de oculatie hecht en de besmettingsdruk. Oculaties op dikkere onderstammen lijken een groter risico op uitval door Black Mold te hebben. Aangieten van onderstammen met systemisch werkende fungiciden bleek niet effectief. Behandeling van oculatiehout lijkt het risico op u itval door Black Mold te kunnen verkleinen. Dit is meerdere keren aangetoond in proeven met opgepotte rozenonderstammen en met beschadigd en besmet oculatiehout. Op basis hiervan kon een methode voor preventieve behandeling van oculatiehout opgesteld worden. De werking hiervan kon onder praktijkomstandigheden niet aangetoond worden. De infectiedruk lag in de praktijkproef niet op het gewenste niveau om betrouwbare uitspraken te doen, over de te verwachten effecten van de behandelingen.
  Ziektebestrijding wintertarwe Noord Holland Onderzoek 2006-2012
  Timmer, R.D. - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV
  plantenziektebestrijding - fungiciden - wintertarwe - tarwe - akkerbouw - mycosphaerella graminicola - kosten-batenanalyse - gevoeligheid van variëteiten - rassen (planten) - gewasbescherming - plant disease control - fungicides - winter wheat - wheat - arable farming - mycosphaerella graminicola - cost benefit analysis - varietal susceptibility - varieties - plant protection
  In de periode 2006 -2012 is er door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Lelystad (PPO-AGV) in opdracht van de Stichting prof.dr. J.M. van Bemmelenhoeve onderzoek uitgevoerd naar de optimale ziektebestrijdingsstrategie bij wintertarwe. Daarnaast werd in enkele jaren ook aandacht besteed aan andere actuele zaken bij tarwe zoals een optimale N-bemesting, voor- en nadelen van precisiezaaien en de toepassing van verschillende groeiregulatoren. Aanvankelijk werden de proeven in Lelystad uitgevoerd en werd er in het seizoen een toelichting gegeven aan belangstellende telers die vanuit Noord Holland naar Lelystad kwamen. Om meer telers in de gelegenheid te stellen de proeven te zien en er uitleg bij te krijgen zijn vanaf 2008 de proeven naar Noord Holland verhuisd. Dit rapport geeft de belangrijkste resultaten weer van de tarweproeven en rassendemo’s die in de onderzoeksperiode zijn uitgevoerd.
  Bladvalperiode is risicomoment voor vruchtboomkanker : Interview met Peter Frans de Jong
  Doorn, D. van; Jong, P.F. de - \ 2012
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)21. - ISSN 1871-0875 - p. 4 - 5.
  fruitteelt - vruchtbomen - cultivars - kanker (plantenziektekundig) - bladval - bestrijdingsmethoden - wondinfecties - fungiciden - modellen - fruit growing - fruit trees - cultivars - cankers - leaf fall - control methods - wound infections - fungicides - models
  Bij fruitbomen bestaat tijdens de bladval een duidelijke relatie tussen de bladnatperiode en een aantal kankers. Door gebruikmaking van het waarschuwingsmodel Neonectria kan een even succesvolle bestrijding worden uitgevoerd als met een wekelijkse bespuiting met een fungicide.
  Meer middelen voor schurftbestrijding : proefresultaten van 2009, 2010 en 2011
  Vlas, M.J. de; Jong, P.F. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / PPO 2012-25) - 70
  appels - malus domestica - plantenziekteverwekkende schimmels - venturia inaequalis - chemische bestrijding - fungiciden - nederland - apples - malus domestica - plant pathogenic fungi - venturia inaequalis - chemical control - fungicides - netherlands
  In de appelteelt is er behoefte aan meer middelen, die werken tegen schurft. Twee aandachtspunten zijn daarbij het verlagen van de kans op resistentie en het verlagen van residu op de vruchten. Van 2009 t/m 2011 zijn op het proefbedrijf van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Randwijk experimenten uitgevoerd met diverse middelen en strategieën, die werden getoetst tegen schurft. De bespuitingen werden uitgevoerd in het primaire seizoen. Er werden waarnemingen gedaan aan kortlot en langlot bladeren en vruchten. In 2009 werden nieuwe middelen getest, in 2010 en 2011 werden combinaties van nieuwe middelen en strategieën getest. Belangrijk is dat de hier geteste, curatief ingezette nieuwe middelen geen kans geven op resistentie. Bovendien geven deze middelen en de nieuwe stopspray middelen geen residu.
  Meer effectieve middelen voor meeldauwbestrijding : proefresulaten van 2009, 2010 en 2011
  Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Heijerman-Peppelman, G. ; Vlas, M.J. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / PPO 2012-24) - 47
  malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - meeldauw - podosphaera leucotricha - gewasbescherming - fungiciden - nederland - malus pumila - apples - plant pathogenic fungi - mildews - podosphaera leucotricha - plant protection - fungicides - netherlands
  In de teelt van appel is er behoefte aan middelen die meeldauw goed kunnen bestrijden. In 2009, 2010 en 2011 werd bij proefras Junami op het proefbedrijf van PPO in Randwijk een proef uitgevoerd, waarbij zowel middelen als waarschuwingsmodellen voor de bestrijding van meeldauw werden getest.
  Fungicide evaluation to rate efficacy to control tuber blight for the Euroblight table. Results 2009-2011
  Schepers, H.T.A.M. ; Bain, R. ; Nielsen, B.J. ; Spits, H.G. ; Berg, W. van den; Evenhuis, A. - \ 2012
  Lelystad : Applied Plant Research - 33
  fungiciden - aardappelen - phytophthora infestans - plantenziektebestrijding - chemische bestrijding - veldproeven - akkerbouw - gewasbescherming - fungicides - potatoes - phytophthora infestans - plant disease control - chemical control - field tests - arable farming - plant protection
  Field experiments were carried out in Denmark, United Kingdom and the Netherlands in 2009, 2010 and 2011. Thus nine experiments were carried out to compare the effectiveness against tuber blight by measuring the protection of leaves and tubers against infection by late blight caused by application of a fungicide in a standard 7-day spray schedule. This report describes the analysis of the efficacy of fungicides to control potato tuber blight during the second part of the season. A tuber blight rating was established for five fungicides.
  Azoolresistentie van Aspergillus fumigatus in Nederland : toename door het gebruik van fungiciden in het milieu?
  Verweij, P.E. ; Melchers, W.J.G. ; Sande-Bruisma, N. van der; Kema, G.H.J. - \ 2012
  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 156 (2012)27. - ISSN 0028-2162 - p. 1097 - 1101.
  aspergillus fumigatus - azolen - fungiciden - resistentiemechanismen - medische behandeling - gewasbescherming - azoles - fungicides - resistance mechanisms - medical treatment - plant protection
  De schimmel Aspergillus fumigatus kan resistentiemechanismen verwerven waardoor deze ongevoelig wordt voor itraconazol, voriconazol en posaconazol. In Nederland komt er een dominant resistentiemechanisme voor, dat aangeduid wordt met TR/L98H. De prevalentie van azoolresistentie in Nederlandse ziekenhuizen varieerde van 0,8-9,4% bij Aspergillus fumigatus-stammen gekweekt uit klinische materialen. Het TR/L98H-resistentiemechanisme ontstaat waarschijnlijk in ons milieu, waar azolen veelvuldig worden toegepast voor gewasbescherming en voor preservering van voedsel en materialen. Het is waarschijnlijk dat de aanwezigheid van deze stammen in het milieu leidt tot klinische infecties door inademing van deze resistente sporen. Meer onderzoek is nodig om de omgevingsroute van resistentievorming te begrijpen en om effectieve maatregelen te nemen die resistentievorming in het milieu tegengaat. Artsen die patiënten behandelen met Aspergillus-ziekten dienen rekening te houden met de mogelijkheid van azoolresistentie, ook bij patiënten die niet eerder azooltherapie hebben ontvangen.
  Nieuwe middelen tegen vruchtboomkanker : verslag veldproeven 2009-2011
  Vlas, M.J. de; Jong, P.F. de; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2012-18) - 21
  vruchtbomen - malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - neonectria - kanker (plantenziektekundig) - fungiciden - veldproeven - nederland - fruit trees - malus pumila - apples - plant pathogenic fungi - neonectria - cankers - fungicides - field tests - netherlands
  Vruchtboomkanker (Neonectria ditissima) veroorzaakt hoge kosten in de teelt van appel. Het middelenpakket voor de beheersing van vruchtboomkanker krimpt. Sinds 30 november 2010 is Topsin M, het best werkende bekende middel tegen vruchtboomkanker, niet meer toegelaten in Nederland. Het huidige middelenpakket bestaat uit captan (Merpan), kalkmelk (Neccal, Nexit, celkalk) en Folicur. Het doel van het onderzoek was het vinden van nieuwe, goedwerkende middelen die een reële kans op toelating hebben. Daarom is door WUR/PPO Fruit van 2009 tot en met 2011 de werking van een aantal nieuwe middelen getest en vergeleken met de effectiviteit van een aantal bestaande middelen, die al dan niet in combinatie zijn toegepast.
  Doorspuiten van de baan : Shirlan gepositioneerd in middenblok, Interview met Huub Schepers
  Knuivers, M. ; Tholhuijsen, L. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2012
  Boerderij 97 (2012)36. - ISSN 0006-5617 - p. 52 - 55.
  phytophthora infestans - gewasbescherming - akkerbouw - fungiciden - aardappelen - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - phytophthora infestans - plant protection - arable farming - fungicides - potatoes - fungus control - plant pathogenic fungi
  Een Phytophthora-stam die minder gevoelig is voor Shirlan manisfesteert zich in extreme situaties. Syngenta komt met een nieuw Shirlan-spuitadvies.
  Screening van middelen tegen Sclerotinia sclerotiorum in aardappelen
  Lamers, J.G. ; Gastel-Topper, A.W.W. van - \ 2012
  Kennisakker.nl 2012 (2012)12 maart.
  sclerotinia sclerotiorum - fungiciden - aardappelen - veldproeven - gewasbescherming - akkerbouw - sclerotinia sclerotiorum - fungicides - potatoes - field tests - plant protection - arable farming
  Verslag van veldproeven. Er is gekeken of er naast Shirlan andere middelen zijn met een hoofd- of neveneffect op Sclerotinia.
  Ziek en Zeer : Alternaria-bladvlekken in tulp, lelie en dahlia marginaal probleem
  Vink, P. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)241. - ISSN 1571-5558 - p. 27 - 27.
  snijbloemen - bladvlekkenziekte - afwijkingen, planten - alternaria alternata - bestrijdingsmethoden - fungiciden - gewasbescherming - bloembollen - cut flowers - leaf spotting - plant disorders - alternaria alternata - control methods - fungicides - plant protection - ornamental bulbs
  In afwijkende bladvlekken bij tulp, lelie en dahlia is regelmatig de schimmel Alternaria alternata gevonden. Met een aantal infectieproeven is nagegaan of deze schimmel in staat is om bij de genoemde gewassen op gezond blad een aantasting te vervoorzaken. Het bleek dat Alternaria niet in staat was om onbeschadigd blad van tulp, lelie en dahlia aan te tasten. Waarschijnlijk is dus een invalspoort nodig om de schimmel toegang te verschaffen tot het bladweefsel. De schimmel is goed te onderdrukken met verschillende fungiciden zodat het slechts een marginaal probleem hoeft te zijn.
  Voorkomen van uitval bij Impatiens walleriana onder veldcondities (groeiseizoen 2011)
  Vries, R.S.M. de; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Fuente van Bentem, S. de la - \ 2012
  impatiens walleriana - meeldauw - fungiciden - plantenziektebestrijding - sierteelt - tuinplanten - glastuinbouw - impatiens walleriana - mildews - fungicides - plant disease control - ornamental horticulture - bedding plants - greenhouse horticulture
  Poster met resultaten van onderzoek naar gewasbeschermingmiddelen tegen valse meeldauw in Impatiens walleriana.
  Screening producten tegen Mycosphaerella in komkommer
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Genuchten, L. van - \ 2012
  mycosphaerella - komkommers - glastuinbouw - fungiciden - biologische bestrijding - chemische bestrijding - mycosphaerella - cucumbers - greenhouse horticulture - fungicides - biological control - chemical control
  Poster met onderzoekinformatie. Doel: effectiviteit testen van biologische en chemische producten tegen Mycosphaerella in komkommer.
  Ziektebestrijding op aarfusarium richten
  Timmer, R.D. - \ 2012
  Boerderij/Akkerbouw 97 (2012)23. - ISSN 0169-0116 - p. E13 - E13.
  fusarium - wintertarwe - toepassingsdatum - fungiciden - schimmelziekten - aren - akkerbouw - fusarium - winter wheat - application date - fungicides - fungal diseases - spikes - arable farming
  Aarfusarium was in 2011 een groot probleem. PPO pleit daarom voor een vroegere T2- met T3-bespuiting als alternatief voor de gebruikelijke T1-T2-bespuiting.
  Succesvolle bestrijding van taksterfte bij rode bes
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der; Bruine, J.A. de - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)10. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  gewasbescherming - fungiciden - eutypa - rode aalbessen - fruitteelt - bestrijdingsmethoden - schimmelziekten - ziektepreventie - wondafdichtingsmateriaal - plant protection - fungicides - red currants - fruit growing - control methods - fungal diseases - disease prevention - wound dressings
  PPO voert een meerjarig onderzoek uit naar de bestrijding van taksterfte bij rode bes. Het onderzoek richt zich onder meer op de effectiviteit van middelen en snoeiwondbehandeling. De infectie vindt namelijk via snoeiwonden plaats. De symptomen worden echter pas enige jaren na de infectie zichtbaar. Bestrijding is dan niet meer mogelijk.
  'Green 33 zou wel eens een probleem kunnen zijn' : Nieuwe stam onder de loep : Interview met Schepers, Evenhuis en Kessel
  Tiggelen, A. van; Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. ; Kessel, G.J.T. - \ 2012
  Akker magazine 2012 (2012)2. - ISSN 1875-9688 - p. 30 - 33.
  phytophthora infestans - stammen (biologisch) - fungiciden - aardappelen - plantenziekteverwekkende schimmels - veldproeven - akkerbouw - phytophthora infestans - strains - fungicides - potatoes - plant pathogenic fungi - field tests - arable farming
  In 2010 werd Nederland geconfronteerd met een nieuwe phytophthorastam, Green 33. Het gevonden isolaat bleek minder goed bestreden te worden door het veelgebruikte phytophthoramiddel. PPO en PRI doen nu naarstig onderzoek naar het gedrag van deze stam.
  Wat te doen als curatieve middelen wegvallen
  Jong, P.F. de; Bruine, J.A. de - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)7. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  chemische bestrijding - fungiciden - zwavel - fruitteelt - dosering - timing - venturia inaequalis - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - chemical control - fungicides - sulfur - fruit growing - dosage - timing - venturia inaequalis - fungus control - plant pathogenic fungi - plant protection
  Resistentie is een risicofactor bij het gebruik van de huidige, curatieve middelen tegen schurft. Is er een alternatief als deze middelen niet meer werken? Daarom onderzocht PPO strategieën om schurft effectief te bestrijden zonder gebruik te maken van resistentiegevoelige middelen. Stopspray-toediening van zwavel, eventueel in combinatie met een niet-resistentiegevoelig curatief middel, kan een alternatief zijn.
  Ziek en zeer : Fusarium culmorum als gelegenheidsparasiet bij hyacint
  Vink, P. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)238. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
  bloembollen - hyacinthus - spruiten - aantasting - fusarium culmorum - schimmelziekten - fungiciden - gewasbescherming - mechanische schade - ornamental bulbs - hyacinthus - sprouts - infestation - fusarium culmorum - fungal diseases - fungicides - plant protection - mechanical damage
  Spruiten van hyacint worden soms aangetast door de schimmel Fusarium culmorum. Onderzoek toont aan dat deze schimmel geen gezonde, gave spruiten aantast. Wel kan de schimmel spruitweefsel aantasten dat eerder in de keten mechanisch of door mijten en tripsen is beschadigd. Bestrijding van mijten en tripsen in hyacinten is dus indirect ook een bestrijding van problemen met Fusarium culmorum. Eventueel is de schimmeldruk van Fusarium culmorum in de broeierij te beperken met een doelgerichte fungicidebespuiting tijdens de bollenteelt.
  Ziek en Zeer : De werking van Contans tegen sclerotiënvormende schimmels
  Vink, P. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)236. - ISSN 1571-5558 - p. 59 - 59.
  bloembollen - knollen - schimmelziekten - fungiciden - gewasbescherming - alternatieve methoden - antagonisten - ornamental bulbs - tubers - fungal diseases - fungicides - plant protection - alternative methods - antagonists
  Bij de teelt van verschillende bol- en knolgewassen kunnen ziekten door sclerotiënvormende schimmels zoals zwartsnot, slcerotiën-rot, kroonrot en kwadegrond voor veel uitval zorgen. In voortgezet diagnostische onderzoek bij PPO is nagegaan of deze ziekteveroorzakers in de grond op een duurzame manier kunnen worden bestreden met het middel Contans. Dit bleek in staat om sclerotiën (sclerotiën-rot en zwartsnot) te koloniseren waardoor hun kiemkracht geheel of grotendeels afnam. De sclerotium rolfsii (Kroonrot) en Rhizoctonia tuliparum (kwadegrond) werden helaas niet voldoende bestreden.
  Inventarisatie van alternatieven voor thiram in bladgewassen (sla, andijvie) en radijs onder glas
  Staaij, M. van der; Janse, J. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 18
  glastuinbouw - chemische bestrijding - groenteteelt - andijvie - slasoorten - radijsjes - gewasbescherming - schimmelbestrijding - fungiciden - greenhouse horticulture - chemical control - vegetable growing - endives - lettuces - radishes - plant protection - fungus control - fungicides
  In de teelt van sla, andijvie en radijs wordt thiram toegepast ter bestrijding van grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana). Door het mogelijk intrekken van de toelating van Thiram voor toepassing in bladgewassen (in radijs is de toelating al vervallen) zullen problemen ontstaan bij de bestrijding van Botryotinia fuckeliana, omdat de resterende middelen een hoog risico op resistentie hebben en er op dit moment geen duidelijke mogelijkheden zijn algen en mossen te voorkomen.
  Validatie toepassingen SensiSpray in aardappelen en wintertarwe in 2011 : variabel doseren van enkele fungiciden, een vloeibare N-meststof, een groeiregulator en een loofdoodmiddel
  Blok, P.M. ; Kempenaar, C. - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Nota / Plant Research International 667b) - 45
  akkerbouw - aardappelen - veldgewassen - precisielandbouw - teeltsystemen - tarwe - wintertarwe - gewasbescherming - chemische bestrijding - fungiciden - herbiciden - bemesting - kunstmeststoffen - ontbladeringsmiddelen - groeiregulatoren - dosering - milieueffect - arable farming - potatoes - field crops - precision agriculture - cropping systems - wheat - winter wheat - plant protection - chemical control - fungicides - herbicides - fertilizer application - fertilizers - defoliants - growth regulators - dosage - environmental impact
  De wetenschappelijke basis onder variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen op basis van variatie in biomassa is verder verbreed en versterkt. Vooral de toepassingen bij ziektebestrijding en groeiregulatie zijn verder onderbouwd. Zij gaven ca. 25 % reductie in middelverbruik. Van loofdoding was al aangetoond dat dit goed werkte. Besparingen in middelverbruik van tientallen procenten zijn dus mogelijk met behoud van een goede opbrengst.
  Bestrijding van Rhizoctonia solani in zomerbloemen
  Bulle, A.A.E. ; Slootweg, G. - \ 2011
  fungiciden - thanatephorus cucumeris - zomerbloemen - plantenziekteverwekkende schimmels - bodempathogenen - vollegrondsteelt - fungicides - thanatephorus cucumeris - summer flowers - plant pathogenic fungi - soilborne pathogens - outdoor cropping
  Poster met informatie over onderzoek naar alternatieve gewasbeschermingsmiddelen voor Rizolex tegen Rhizoctonia solani in zomerbloemen.
  Ziek en zeer : een nieuwe en curieuze ziekte in lelies
  Vink, P. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)234. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
  lilium - lelies - schimmelziekten - fungiciden - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - plantenziektebestrijding - lilium - lilies - fungal diseases - fungicides - plant protection - agricultural research - plant disease control
  Sinds een aantal jaren is bekend dat lelieplanten tijdens de bloementeelt in de herfst en winter kunnen worden aangetast door de schimmel Zygophiala. Deze schimmel tast de waslaag aan en vormt microsclerotiën die lijken op vliegenpoepjes. Daarom wordt de ziekte aangeduidt als "flyspeck" of "vliegenpoepjesziekte". Onderzoek heeft aangetoond dat een scala aan fungicide in staat is om de schimmel te onderdrukken. Ook is een PCR-toets ontwikkeld om de schimmel in een vroeg stadium op lelieplanten aan te kunnen tonen.
  PK2 als biologisch (bestrijdings)middel tegen Phytophthora infestans in aardappel
  Bus, C.B. ; Boeringa, R. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 17
  aardappelen - phytophthora infestans - gewasbescherming - kaliumfosfaten - biologische landbouw - plantenziektebestrijding - toelating van bestrijdingsmiddelen - fungiciden - potatoes - phytophthora infestans - plant protection - potassium phosphates - organic farming - plant disease control - authorisation of pesticides - fungicides
  De schimmelziekte Phytophthora infestans is de grootste bedreiging bij de teelt van biologische aardappelen in Nederland. Er zijn geen chemische middelen in Nederland toegelaten om deze ziekte te bestrijden. PK2 (=kaliumfosfiet) zou een stof kunnen zijn om het aardappelgewas te beschermen tegen Phytophthora infestans. Het is een stof die in de natuur voor zou komen. Het wordt wel een plantversterker genoemd, dus geen bestrijdingsmiddel. In de VS zijn een aantal van dit soort producten door de EPA (US Environmental Protection Agency) toegelaten als gewasbeschermingsmiddel vanwege hun lage toxiciteit. Er is geen overzicht waarin alle informatie over kaliumfosfiet bijeen gebracht is. Doel van dit rapport is dan ook om de informatie die er over PK2 is in verband met de bestrijding van Phytophthora infestans bij biologische aardappelen, bijeen te brengen.
  Minder spuiten met waarschuwingsmodel
  Jong, P.F. de; Bruine, J.A. de; Boshuizen, A. - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)49. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  kanker (plantenziektekundig) - fruitteelt - vruchtbomen - plantenziektebestrijding - fungiciden - beslissingsondersteunende systemen - neonectria galligena - gewasbescherming - cankers - fruit growing - fruit trees - plant disease control - fungicides - decision support systems - neonectria galligena - plant protection
  Vruchtboomkanker in appel neemt de laatste jaren toe. De oorzaken zijn de introductie van gevoelige rassen en de afname van het aantal effectieve middelen. Carbendazim, Topsin M en koper als fungicide zijn inmiddels verboden. Inzet van een waarschuwingssysteem kan het gebruik van overblijvende, minder effectieve, middelen optimaliseren.
  Vliegenpoepjesziekte in lelies : voortgezet diagnostisch onderzoek 2011
  Vink, P. ; Pham, K.T.K. ; Kok, B.J. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 25
  schimmelziekten - lilium - lelies - forceren van planten - polymerase-kettingreactie - diagnose - fungiciden - glastuinbouw - plantenziektebestrijding - bloembollen - snijbloemen - nederland - fungal diseases - lilium - lilies - forcing - polymerase chain reaction - diagnosis - fungicides - greenhouse horticulture - plant disease control - ornamental bulbs - cut flowers - netherlands
  Bij de bloementeelt van lelies is in de herfst en wintermaanden soms sprake van veel economische schade doordat de waslaag van lelieplanten wordt aangetast door de schimmel Zygophiala. Daardoor ontstaan ongewenste stengelvlekken en een afwijkende bloemknopafrijping. In een consultancyproject is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd over genoemde schimmel. Daarbij is vastgesteld dat de schimmel Zygophiala metname bij de teelt van appels in de USA en China het zogenaamde “flyspeck”kan veroorzaken. Ook andere gewassen met een duidelijke waslaag zoals anjers kunnen last hebben van een aantasting door deze schimmel. Uit zieke lelieplanten afkomstig uit Nederland zijn isolaties gemaakt en is met een geïsoleerde Zygophiala-schimmel een DNA-toets ontwikkeld. Daarmee is vanaf nu een snelle PCR-toets mogelijk om deze schimmel op en in lelieplanten aan te tonen. Ook is nagegaan wat de remmende werking is van een groot aantal, in Nederland gebruikte fungiciden op de schimmel Zygophiala . Het is gebleken dat een groot aantal van deze fungiciden zoals Allure, Ortiva, Mirage Plus, Kenbyo fl., Collis en Flint in vitro een goede remmende werking hebben tegen genoemde schimmel. Telers van lelies moeten daarmee in staat zijn om een aantasting door Zygophiala effectief te kunnen onderdrukken. Uit eerdere studies is gebleken dat het kasklimaat meestal een allesbepalende rol speelt bij problemen met Zygophiala. Daarom is het tevens van belang dat telers van lelies ook door middel van sturing van het kasklimaat proberen om een aantasting door deze schimmel te voorkomen.
  Schimmel gedijt goed bij hoge temperatuur en vocht: Colletotrichum: secundaire ziekte met grote gevolgen
  Ludeking, D.J.W. ; Arkesteijn, M. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)10. - p. 59 - 59.
  colletotrichum acutatum - fungiciden - aardbeien - ziektepreventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - agrarische bedrijfsvoering - glastuinbouw - teelt onder bescherming - potplanten - colletotrichum acutatum - fungicides - strawberries - disease prevention - cultural control - farm management - greenhouse horticulture - protected cultivation - pot plants
  Onderzoek naar de effectiviteit van koudverneveling van zuig- en blaasventilatie bij kistenbewaring van aardappelen : in 2010 is in twee proeven de effectiviteit van Diabolo SL op zilverschurft onderzocht
  Bus, C.B. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV (PPO publicatie 405) - 20
  opslag - aardappelen - helminthosporium solani - bewaarziekten - vernevelen - fungiciden - storage - potatoes - helminthosporium solani - storage disorders - fogging - fungicides
  In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre blazen en zuigen met koudvernevelapparatuur tot een vergelijkbaar effectiviteit leidt van imazalil in vergelijking met dit product vernevelen over de vallende aardappelen tijdens het inschuren.
  Onderzoek met nieuwe middelen en ontwikkeling van resistentiestrategieën
  Bulle, A.A.E. ; Hollinger, T.C. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 72
  fungiciden - schimmelbestrijding - plantenziektebestrijding - bloembollen - rhizoctonia - pythium - stromatinia - tulipa - gladiolus - hyacinthus - landbouwkundig onderzoek - nederland - fungicides - fungus control - plant disease control - ornamental bulbs - rhizoctonia - pythium - stromatinia - tulipa - gladiolus - hyacinthus - agricultural research - netherlands
  Voor bedrijven in de bloembollensector is het van belang dat er voldoende effectieve middelen beschikbaar zijn om ziekten te beheersen. Het aantal (breedwerkende) gewasbeschermingsmiddelen is de laatste jaren door een steeds strenger Europees toelatingsbeleid behoorlijk afgenomen. In de nieuwe middelen die worden ontwikkeld zijn de actieve stoffen meestal vrij specifiek werkzaam. Deze zeer specifieke werking brengt risico’s met zich mee als het gaat om de ontwikkeling van resistentie van schimmels. Bovendien hebben deze nieuwe middelen vaak een dossier waarvan de blootstellings- en milieugegevens slechts een relatief lage dosering dekken. Deze lage dosering is vaak te laag voor een effectieve bestrijding. Het is daarom interessant om nieuwe middelen met een specifieke werking te combineren om enerzijds een voldoende effectieve bestrijding van verschillende schimmels te krijgen en anderzijds daarmee het risico op resistentie verkleinen. In dit onderzoek zijn een aantal nieuwe middelen tegen de bodemschimmels Rhizoctonia solani, Pythium en Stromatinia gladioli getest in resp. tulp, hyacint en gladiool. De middelen zijn alleen en in combinaties getest. Doel van dit project was de effectiviteit van nieuwe middelen en combinaties van middelen te onderzoeken tegen Rhizoctonia solani, Pythium en Stromatinia gladioli in genoemde gewassen, waarbij het risico op de ontwikkeling van resistentie optimaal wordt voorkomen. De keuze voor de middelen is gemaakt in overleg met de gewasbeschermingsfirma’s en met het Gewasbeschermingsalarm van de KAVB. Per gewas-ziekte combinatie zijn bij PPO in Lisse veldproeven uitgevoerd in twee opeenvolgende jaren. De proeven zijn aangelegd op besmette grond (Pythium en droogrot) of er is een kunstmatige besmetting aangebracht (Rhizoctonia solani). Voor of tijdens het planten van de bollen zijn de middelen toegepast als boldompeling of als grondbehandeling.
  Ziek en Zeer : Een gevaarlijke bacterieziekte in gladiool
  Vink, P. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)220. - ISSN 1571-5558 - p. 29 - 29.
  plantenziekten - gladiolus - burkholderia gladioli - fungiciden - microbiële besmetting - plant diseases - gladiolus - burkholderia gladioli - fungicides - microbial contamination
  In dit eerste artikel in de serie Ziek en zeer een verslag van het onderzoek aan een bijzondere ziekte in gladiolen die wordt veroorzaakt door de bacterie Burkholderia gladioli. Deze bacterie was al bekend als veroorzaker van scab onder de naam Pseudomonas gladioli. De bacterie kan echter ook het bovengrondse gwwas van gladiolen aantasten.
  Bestrijding van Phoma in Sedum
  Bulle, A.A.E. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)220. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  sedum - phoma - veldproeven - schimmelbestrijding - onderzoek - fungiciden - sedum - phoma - field tests - fungus control - research - fungicides
  In het gewas Sedum kan de schimmel Phoma telephii veel schade aanrichten. Phoma kan als een sluipmoordenaar in het gewas te gaan werken en is in staat om het gehele gewas te vernietigen als niet direct een goede bestrijding van de schimmel wordt uitgevoerd. Omdat de toelating van het middel Topsin M is ingetrokken, is gezocht naar nieuwe middelen voor de bestrijding van deze hardnekkige schimmel in de bloementeelt van Sedum.
  Niet alle stammen maken ziek
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
  Boerderij 96 (2011)34. - ISSN 0006-5617 - p. 26 - 26.
  gewasbescherming - spuiten - dna - aardappelen - phytophthora - schimmelbestrijding - fungiciden - plant protection - spraying - dna - potatoes - phytophthora - fungus control - fungicides
  Het aantal bespuitingen kan omlaag door gebruik te maken van DNA-technieken en resistente aardappelen, blijkt uit een proef van PRI en PPO.
  Gebruik van hechters en uitvloeiers tegen bladschimmels in asperges
  Wilms, J.A.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 21
  fungiciden - hulpstoffen - spuiten - asparagus - vollegrondsgroenten - veldproeven - gewasbescherming - fungicides - adjuvants - spraying - asparagus - field vegetables - field tests - plant protection
  Doel van het onderzoek is om vast te stellen of de effectiviteit van de fungicidentoepassingen verbeterd kan worden door toevoeging van hechters en uitvloeiers. Vervolgens is vastgesteld of door deze toevoegingen ook het interval tussen de bespuitingen verlengd kan worden. Hierdoor zal tevens het totaal aantal bespuiting afnemen. Verder is vastgesteld of de toepassing van hechters en uitvloeiers het mogelijk maakt om met minder water per hectare de bespuiting uit te voeren.
  Kies de juiste strategie: Phytophthorabestrijding vergt goede timing : Interview met Huub Schepers
  Knuivers, M. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2011
  Boerderij/Akkerbouw 2011 (2011)32. - ISSN 0169-0116 - p. 48 - 50.
  phytophthora infestans - phytophthora - gewasbescherming - aardappelen - akkerbouw - plantenziektebestrijding - schimmelbestrijding - fungiciden - bestrijdingsmethoden - phytophthora infestans - phytophthora - plant protection - potatoes - arable farming - plant disease control - fungus control - fungicides - control methods
  Een efficiënte Phytophthora-bestrijding vereist goede timing, korte spuitintervallen en het inzetten van de juiste middelen op het juiste moment. Effectiviteit is belangrijker dan kosten.
  'T1-bespuiting in tarwe vaak weggegooid geld': Interview met Ruud Timmer
  Jonkheer, E. ; Timmer, R.D. - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)4. - ISSN 1875-9688 - p. 6 - 9.
  tarwe - chemische bestrijding - fungiciden - akkerbouw - resistentie van variëteiten - schimmelziekten - besparingen - wheat - chemical control - fungicides - arable farming - varietal resistance - fungal diseases - savings
  T1, T2 en soms ook nog een T3. Veel tarwes worden volgens een vast spuitschema beschermd tegen schimmelziekten. „Vaak is dat zonde van het geld”, zegt graanonderzoeker Ruud Timmer van PPO Lelystad. Moderne rassen met goede resistenties vragen om een andere aanpak. „Stel de T1-bespuiting eens uit, of sla hem over.”
  Phytophthora: kwestie van timing en middelenkeuze : Interview met Huub Schepers
  Jonkheer, E. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2011
  Aardappelwereld 65 (2011)4. - ISSN 0169-653X - p. 29 - 31.
  aardappelen - phytophthora infestans - fungiciden - timing - beslissingsondersteunende systemen - potatoes - phytophthora infestans - fungicides - timing - decision support systems
  In de zomer van 2010 zijn veel telers onaangenaam verrast door phytophthora, zowel op het veld als in de bewaring. Bespuitingen leken soms niet te helpen. Was het een slechte timing? Een verkeerd middel? De verklaringen lopen uiteen. Het laat vooral zien dat alle stappen moeten kloppen, vanaf opkomst tot knolbescherming.
  Bestrijding zwartvruchtrot (Stemphylium vesicarium)
  Jong, P.F. de; Vlas, M.J. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Anbergen, R.H.N. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Bloembollen Boomkwekerij & Fruit - 89
  pyrus communis - peren - schimmelziekten - stemphylium vesicarium - plantenziekteverwekkende schimmels - voorspellen - drempelmodellen - ziektebestrijding - chemische bestrijding - fungiciden - gewasbescherming - pyrus communis - pears - fungal diseases - stemphylium vesicarium - plant pathogenic fungi - forecasting - threshold models - disease control - chemical control - fungicides - plant protection
  De ziekte zwartvruchtrot wordt veroorzaakt door de schimmel Stemphylium vesicarium. De ziekte brengt schade toe aan bladeren en vruchten. PPO fruit heeft het waarschuwingsmodel 'Stemphy' in proeven uitgebreid getest. Overzicht van de behandelingen en de resultaten in de periode 2006-2010.
  Oude ziekten detecteren met nieuwe technieken
  Pham, K.T.K. ; Hollinger, T.C. ; Vink, P. - \ 2011
  bloementeelt - bloembollen - fungiciden - plantenziekten - bodemschimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - dna - technieken - floriculture - ornamental bulbs - fungicides - plant diseases - soil fungi - plant pathogenic fungi - dna - techniques
  Poster over het detecteren van oude ziekten met nieuwe technieken, waaronder DNA technieken om ziekten vroeg te detecteren
  Tussentijdse resultaten met waarschuwingssystemen in aardappelen na de recente hoge infectiedruk
  Spruijt, J. ; Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. ; Kessel, G.J.T. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)27 aug.
  akkerbouw - aardappelen - phytophthora infestans - fungiciden - spuiten - dosering - beslissingsondersteunende systemen - arable farming - potatoes - phytophthora infestans - fungicides - spraying - dosage - decision support systems
  Tot eind juli 2010 waren er, dankzij het aanhoudende zomerse weer, maar een paar infectiekansen voor Phytophthora. Daarna waren er, afhankelijk van de regio, meerdere kritieke perioden. Tot eind juli kon het aantal Phytophthora-bespuitingen beperkt blijven en de dosering kon vaak verlaagd worden zonder nadelige gevolgen. Hiermee kon flink op middelkosten bespaard worden in vergelijking met een wekelijks spuitschema met 100% dosering. Bij de recente hoge infectiedruk in de eerste weken van augustus gaven de waarschuwingssystemen vanzelfsprekend stringentere spuitadviezen, afhankelijk van de plaatselijke situatie. Op proeven bij drie proefboerderijen (Vredepeel, Westmaas en Kollumerwaard) worden verschillende modules van waarschuwingssystemen getest. In Vredepeel is aan het einde van het groeiseizoen toch Phytophthora in verschillende proefobjecten waargenomen. In Munnekezijl zijn in een paar proefobjecten slechts enkele aangetaste blaadjes gevonden, terwijl in Westmaas nog geen enkele aantasting in de proef is waargenomen. In objecten waar veel op fungiciden bespaard is, werd niet meer aantasting waargenomen dan in objecten met een hoger fungicidengebruik.
  Effect van verlaagde doseringen op de effectiviteit van fungiciden tegen Phytophthora
  Spruijt, J. ; Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)4 maart.
  fungiciden - dosering - aardappelen - phytophthora infestans - akkerbouw - plantenziektebestrijding - potproeven - veldproeven - fungicides - dosage - potatoes - phytophthora infestans - arable farming - plant disease control - pot experimentation - field tests
  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat bij de bescherming van het aardappelloof de dosering van het preventieve contactmiddel Shirlan kan worden aangepast aan de resistentie van het aardappelras. Om de effectiviteit van meerdere fungiciden in verlaagde doseringen te testen, startte in 2007 een driejarig onderzoeksproject op 2 locaties. Door onverwachte weersveranderingen of door het niet tijdig kunnen spuiten is een preventieve bestrijding soms onmogelijk. In voorkomende gevallen is het nodig een curatieve of soms zelfs een eradicatieve (stop)bespuiting uit te voeren. Als onderdeel van dit onderzoek werd in 2009 deze werking van verschillende fungiciden of fungicidencombinaties onderzocht in een pottenproef.Uit het onderzoek blijkt dat verlaging van de dosering ook bij andere middelen dan Shirlan soms mogelijk is. Een adviesdosering per ras is op basis van het beperkt aantal uitgevoerde proeven moeilijk te geven. Van diverse middelen is de curatieve en ericidatieve (stop)werking bepaald. Indien al mogelijk worden de gegevens opgenomen in de middelentabel.
  Meeldauw zorgt voor winterse sfeer, eikenmeeldauwschimmel actiever dan andere jaren
  Kopinga, J. - \ 2010
  Boom in business 1 (2010)3. - ISSN 2211-9884 - p. 51 - 53.
  bomen - houtachtige planten als sierplanten - meeldauw - fungiciden - microsphaera - plantenziekteverwekkende schimmels - boomverzorging - schimmelbestrijding - classificatie van rassen - trees - ornamental woody plants - mildews - fungicides - microsphaera - plant pathogenic fungi - tree care - fungus control - variety classification
  De eikenmeeldauwschimmel is dit jaar (2010) actiever dan andere jaren. Hoe komt het dat het vooral dit jaar zo opvalt en wat zijn de oorzaak en gevolgen van dit verschijnsel? Moet men er wat aan doen en zo ja wat?
  Taksterfte in Buxus, veroorzaakt door Cylindrocladium buxicola
  Kuik, A.J. van; Dalfsen, P. van - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 77
  buxus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - cylindrocladium buxicola - preventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bemonsteren - detectie - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - spuiten - schimmelbestrijding - fungiciden - buxus - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - cylindrocladium buxicola - prevention - cultural control - sampling - detection - plant protection - control methods - spraying - fungus control - fungicides
  De laatste jaren wordt de Buxusteelt geplaagd door een ziekte die veroorzaakt wordt door de schimmel Cylindrocladium buxicola. Gezien de snelle uitbreiding van de ziekte is het voor kwekers en afnemers van Buxus van groot belang dat deze problematiek wordt aangepakt. Daar om is begin 2006 in opdracht van het Productschap Tuinbouw (PT) een onderzoek naar de oorzaak en de bestrijding van deze taksterfte opgestart. Hierin is vooral aandacht gegeven aan het zoeken naar effectieve gewasbeschermings middelen. Daarnaast zijn zowel praktijk ervaring en met betrekking tot deze ziekte geïnventariseerd als ook de aanwezige biolgische kennis van de schimmel in kaart gebracht. Deze kennis moet in de toekomst leiden tot een meer efficiënte klassieke bestrijding, aangevuld met teelttechnische en resistentiemaatregelen.
  De werking van Contans tegen sclerotievormende schimmels
  Vink, P. - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 13
  sclerotinia - schimmelziekten - teelt - bloembollen - fungiciden - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - nederland - sclerotinia - fungal diseases - cultivation - ornamental bulbs - fungicides - plant protection - agricultural research - netherlands
  Bij de teelt van verschillende bol- en knolgewassen kunnen ziekten door sclerotievormende schimmels zoals Sclerotinia bulborum, Sclerotinia tuberosa en Sclerotium rolfsii voor veel uitval zorgen. Tot nu toe konden de genoemde schimmels redelijk tot goed worden onderdrukt met middelen als procymidon (Sumisclex) en tolclofos-methyl (Rizolex). Echter deze fungiciden zijn niet meer toepasbaar of worden in de toekomst waarschijnlijk niet meer toepasbaar. Daarom is het noodzakelijk dat naar andere vormen van bestrijding wordt gezocht. Op dit moment zijn er goede ervaringen met de bestrijding en onderdrukking van sclerotievormende schimmels bij de teelt van groenten met het middel Contans. Dit middel werkt op basis van de schimmel Coniohyrium minitans die als een antagonist optreedt tegen bijv. de schimmel Sclerotinia. De vraag was of dit middel ook is toe te passen bij de beheersing van schimmelziekten door sclerotievormende schimmels in bolgewassen.
  Meer middelen voor de schurft- en de meeldauwbestrijding
  Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. - \ 2010
  fruitteelt - gewasbescherming - meeldauw - biologische bestrijding - fungiciden - residuen - proefbedrijven - fruit growing - plant protection - mildews - biological control - fungicides - residues - pilot farms
  Informatieposter over nieuwe middelen voor de schurft- en de meeldauwbestrijding
  Middelen tegen vruchtboomkanker
  Vlas, M.J. de - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)36. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  fruitteelt - vruchtbomen - kanker (plantenziektekundig) - appels - ziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - neonectria galligena - plagenbestrijding - fungiciden - fruit growing - fruit trees - cankers - apples - disease control - plant pathogenic fungi - plant protection - neonectria galligena - pest control - fungicides
  Vruchtboomkanker is, met schurft, de meest schadelijke ziekte in de teelt van appel. Daarom zijn goedwerkende middelen tegen de ziekte nodig. Middelen met de werkbare stof carbendazim zijn vanaf 2007 niet meer toegelaten. De NFO realiseerde de laatste jaren een dringend vereiste toelating voor Topsin M. PPO testte en test binnenkort nieuwe middelen die binnen redelijke termijn toegelaten kunnen worden.
  Alternaria in aardappel: een Europees alternatief
  Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)26-7.
  alternaria - geïntegreerde bestrijding - fungiciden - alternaria solani - alternaria alternata - aardappelen - symptomen - levenscyclus - beslissingsondersteunende systemen - akkerbouw - alternaria - integrated control - fungicides - alternaria solani - alternaria alternata - potatoes - symptoms - life cycle - decision support systems - arable farming
  Vroeger kwam Alternaria in Nederland op beperkte schaal voor, tegenwoordig komt Alternaria algemeen voor en kan het in sommige rassen en jaren flink schade veroorzaken. In dit artikel wordt daarom ingegaan op verschillende aspecten van Alternaria in aardappel: symptomen, factoren die aantasting beïnvloeden en beheersing en bestrijding van deze ziekte.
  Ontwikkeling van het prototype van SensiSpray in de gewassen aardappel en tulp
  Kempenaar, C. ; Oosterhuis, H.S. ; Lans, A.M. van der; Schans, D.A. van der; Stilma, E.S.C. ; Hendriks-Goossens, V.J.C. ; Verwijs, B.R. ; Wijk, C.A.P. van; Zande, J.C. van de - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 667) - 32
  solanum tuberosum - aardappelen - tulipa - tulpen - fungiciden - loofvernietiging - spuiten - dosering - precisielandbouw - solanum tuberosum - potatoes - tulipa - tulips - fungicides - haulm destruction - spraying - dosage - precision agriculture
  Alternaria dauci in peen, projectjaar 2000
  Plentinger, M.C. ; Wanten, P.J. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenten - 59
  groenteteelt - veldgewassen - daucus carota - gewasbescherming - schimmelziekten - chemische bestrijding - fungiciden - alternaria - proeven op proefstations - vegetable growing - field crops - daucus carota - plant protection - fungal diseases - chemical control - fungicides - alternaria - station tests
  In het jaar 2001 werden twee veldproeven uitgevoerd waarin fungiciden werden beproefd tegen Alternaria dauci in peen. De proefvelden werden op het PPO-AGV in Lelystad en in Meterik aangelegd. Het doel van het project was na te gaan of fungiciden die toegelaten zijn in andere gewassen of nog niet in Nederland zijn toegelaten, werkzaam zijn tegen Alternaria dauci in peen. Gewascontrole vond plaats door planten te beoordelen op een bladaantasting door Alternaria dauci. De aantasting werd regelmatig beoordeeld aan de hand van een ziekte-index. In dit tweede proefjaar werd gekeken naar de effectiviteit van de middelen op Alternaria en werden geen opbrengstgegevens verzameld.
  Inventarisatie hulpstoffen : onderzoek naar het effect van toevoeging hulpstoffen bij bestrijding van valse meeldauw (Peronospora destructor) en bladvlekken (Botrytis squamosa) in ui
  Meier, R. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business unit Akkerbouw, Groen ruimte en Vollegondsgroenten (AGV) - 15
  allium cepa - uien - peronospora destructor - plantenziektebestrijding - fungiciden - hulpstoffen - allium cepa - onions - peronospora destructor - plant disease control - fungicides - adjuvants
  Voor de bestrijding van valse meeldauw in ui is de inzet van fungiciden vooralsnog onontbeerlijk. Om de emissie naar het milieu en de kosten zoveel mogelijk te beperken is in een veldproef in zaaiui onderzocht of door toevoeging van hulpstoffen aan fungiciden de effectiviteit tegen schimmelziektes wordt verhoogd en de dosering van de fungiciden daardoor verlaagd kan worden. Voor de toevoeging van een aantal hulpstoffen blijkt dat inderdaad het geval te zijn.
  Agrobacterium-mediated transformation of Mycosphaerella fijiensis, the devastating Black Sigatoka pathogen of bananas
  Díaz-Trujillo, C. ; Adibon, H. ; Kobayashi, K. ; Zwiers, L.H. ; Souza, M.T. ; Kema, G.H.J. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)3. - ISSN 0166-6495 - p. 151 - 151.
  mycosphaerella fijiensis - fungiciden - bananen - genotypen - fenotypen - rhizobium - genetische transformatie - genoomanalyse - mycosphaerella fijiensis - fungicides - bananas - genotypes - phenotypes - rhizobium - genetic transformation - genome analysis
  Mycosphaerella fijiensis, M. musicola en M. eumusae veroorzaken de Sigatoka-ziekte in banaan. Op dit moment is de toepassing van fungiciden de enige optie om deze ziekte te bestrijden. Het PRPB (Pesticide Reduction Program for Banana) investeert in de ontwikkeling van technieken voor de genotype- en fenotypebepaling van M. fijiensis. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van ATMT (Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation).
  Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen; Resultaten 2009
  Wijnholds, K.H. ; Lamers, J.G. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 18
  solanum tuberosum - aardappelen - rhizoctonia - plantenziektebestrijding - dosering - rijenbespuiting - fungiciden - fabrieksaardappelen - akkerbouw - solanum tuberosum - potatoes - rhizoctonia - plant disease control - dosage - band spraying - fungicides - starch potatoes - arable farming
  De schade als gevolg van Rhizoctonia-aantasting vanuit de grond neemt de laatste jaren toe. Gedurende de jaren 2008 en 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een rijenbehandeling tegen Rhizoctonia solani in zetmeelaardappelen. Doelstellingen van het onderzoek waren om vast te stellen of bij de zetmeelaardappelteelt de aantasting door Rhizoctonia vanuit de grond effectief voorkomen kan worden met de toepassing van Rhizoctonia-middelen in een verlaagde dosering in de rij, en vast te stellen of behandelingen in de rij met het middel Amistar en een nieuw middel van Bayer minder snel hun effectiviteit verliezen bij hogere percentages organische stof dan het (standaard) middel Moncereen.
  Bladschimmelbestrijding suikerbieten
  Meuffels, G.J.H.M. ; Maassen, Jurgen - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)2. - ISSN 0166-6495 - p. 71 - 72.
  suikerbieten - fungiciden - cercospora - roestziekten - meeldauw - ramularia - veldproeven - ziektebestrijding - consultancy - sugarbeet - fungicides - cercospora - rust diseases - mildews - ramularia - field tests - disease control - consultancy
  Het heeft geen zin om bladschimmels te bestrijden als er nog geen aantasting door de ziekten Cercospora, roest, echte meeldauw of ramularia wordt aangetroffen. IRS ontwikkelde samen met Opticrop/Agrovision een bladschimmeladviesmodel dat telers helpt om de suikerbieten op kritieke momenten te inspecteren en zo het juiste moment van spuiten nauwkeurig te bepalen. Pas als er sprake is van aantasting, wordt overgegaan tot het uitvoeren van een bestrijding. Naar verwachting spuiten telers hierdoor effectiever, en uiteindelijk ook minder vaak. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zal hierdoor afnemen, wat goed is voor de portemonnee van de ondernemer en minder milieubelasting veroorzaakt.
  "BOS is een mooie leidraad voor bewustere gewasbescherming in aspergeteelt"
  Rovers, J.A.J.M. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)2. - ISSN 0166-6495 - p. 67 - 68.
  asparagus - fungiciden - spuiten - loonwerken - weersgegevens - beslissingsondersteunende systemen - vollegrondsgroenten - asparagus - fungicides - spraying - custom hiring - weather data - decision support systems - field vegetables
  Afgelopen september kwamen weer de laatste faxen binnen van het Beslissings Ondersteunende Systeem (BOS). Loonwerker Jan Bos en adviseur Hub Rooijakkers van Boerenbond Helden blikken terug op twee jaar ervaring met het systeem voor de aspergeteelt, dat de bestrijding van Botrytis en Stemphyllium gerichter en duurzamer moet maken.
  Warmwaterbehandeling tegen kroonrot in Nerine
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)190. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
  nerine - bloembollen - fungiciden - bestrijdingsmethoden - heetwaterbehandeling - cultivars - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - nerine - ornamental bulbs - fungicides - control methods - hot water treatment - cultivars - plant pathogenic fungi - plant protection
  Nerine wordt de laatste jaren steeds vaker aangetast door kroonrot. De sclerotiën van de schimmel kunnen lang in de grond achterblijven en gemakkelijk met de bollen worden verspreid. Niet alle cultivars reageren echter hetzelfde op deze behandeling. PPO Bloembollen onderzocht de invloed van de warmwaterbehandeling op twee cultivars. Nerine 'Nikita' verdraagt deze behandeling wel goed, maar 'Favourite' ondervindt wel enige schade.
  Gewasmonitoring en microklimaatmodellering ten behoeve van de plaatsspecifieke beheersing van Phytopthtora infestans : gewasmonitoring en plaatsspecifieke toedienen gewasbeschermingsmiddelen
  Achten, V.T.J.M. ; Verwijs, B.R. ; Zande, J.C. van de; Huijsmans, J.F.M. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 657) - 18
  solanum tuberosum - aardappelen - phytophthora infestans - fungiciden - spuiten - sensors - microklimaat - monitoring - solanum tuberosum - potatoes - phytophthora infestans - fungicides - spraying - sensors - microclimate - monitoring
  Phytophthora in snijcymbidium opsporen en bestrijden
  Paternotte, S.J. - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)11. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
  snijbloemen - phytophthora - plantmateriaal - cymbidium - orchidaceae - peronosporales - besmetting - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelbestrijding - aantasting - fungiciden - gewasbescherming - cut flowers - phytophthora - planting stock - cymbidium - orchidaceae - peronosporales - contamination - plant pathogenic fungi - fungus control - infestation - fungicides - plant protection
  Onderzoek heeft aangetoond dat phytophthora latent in het plantmateriaal van snijcimbidium aanwezig kan zijn en daarmee een grote besmettingsbron is. Het advies is om een aantasting te voorkomen en systematische fungiciden of een plantversterker toe te dienen aan gevoelige cultivars
  Bestrijding Black Mold in geoculeerde rozenteelt 2008-2009
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Smits, A.P. ; Werd, H.A.E. de; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Meijer, H. ; Kohrman, E. ; Wijk, D. van; Boer, M. de - \ 2010
  Lisse : PPO sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 58
  chalara - schimmelziekten - rosa - rozen - houtachtige planten als sierplanten - gewasbescherming - fungiciden - resistentie tegen pesticiden - onderstammen - chalara - fungal diseases - rosa - roses - ornamental woody plants - plant protection - fungicides - pesticide resistance - rootstocks
  Black Mold (Chalaropsis thielavioides) is een schimmel die in 2007 veel schade heeft veroorzaakt in de struikrozen. De schimmel infecteert de oculatiewond met als gevolg dat het oculatieoog niet aanslaat. Op sommige percelen ging tot wel 70% van de enten verloren. In een tweejarig PT project is onderzocht wateen goede beheersingsstrategie voor Black Mold is. Er is gekeken naar de volgende punten: Bestrijding van Black Mold met chemische middelen. In het kader van het ontwikkelen van een bestrijdingsstrategie van Black Mold zijn verschillende middelen getest. Het druppelen van middel T in de T-snede bleek goed te werken tegen Black Mold. Het was echter niet mogelijk Black Mold te bestrijden via de traditionele manier zoals het bespuiten van de stam of de plant in zijn geheel. Ook het bespuiten van de T-snede werkte niet. Het bleek dat Black Mold alleen bestreden kon worden wanneer het bestrijdingsmiddel in de T-snede werd gedruppeld. Resistente onderstammen. In de literatuur waren aanwijzingen gevonden dat er rozenonderstam varianten zouden bestaan die resistent zijn tegen Black Mold. Smid’s Ideal en Multiflora zijn beide in een kas- en veldproef getest en bleken vatbaar voor Black Mold te zijn. Epidemiologie van Black Mold. Verschillende facetten van de epidemiologie van Black Mold zijn onderzocht. het was niet mogelijk een relatie tussen de weersomstandigheden in 2007 en de grootschalige uitbraak van Black Mold vast te stellen. Onder laboratorium condities is uitgezocht dat Black Mold verschillende optimum temperaturen heeft. Zo is de optimum temperatuur voor myceliumgroei 24°C, voor kieming 15°C en voor sporulatie 30°C. Het is echter nog niet duidelijk wat de optimale infectie temperatuur van Black Mold is. Verder is er gekeken of Black Mold in de grond een infectiebron kan zijn. Stukjes peen zijn gebruikt in een lokaastoets omdat Black Mold ook peen infecteert. Met behulp van deze toets kon echter niet worden vastgesteld dat percelen met grootschalige Black Mold uitbraken ook meer stukjes peen aantastten. . Klaarblijkelijk is de hoeveelheid van Black Mold in de grond niet van belang. Verder is gekeken of besmette grond Black Mold infecties kon veroorzaken door de grond op te laten spatten of aan te aarden. Dit bleek niet het geval. Plant materiaal en het oculatiemes zijn waarschijnlijk geen grote infectiebronnen van Black Mold. Het is echter wel gebleken dat Black Mold via het mes verspreid kan worden. Daarom is het effect van mesontsmetting ook onderzocht. Het is aan te raden het mes regelmatig te ontsmetten met spiritus of alcohol.
  Beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie
  Mheen, H.J.C.J. van der; Lamers, J.G. - \ 2009
  Kennisakker.nl 2009 (2009)19 nov.
  peterselie - meeldauw - plasmopara - fungiciden - chemische bestrijding - akkerbouw - plantenziekteverwekkende schimmels - veldproeven - parsley - mildews - plasmopara - fungicides - chemical control - arable farming - plant pathogenic fungi - field tests
  In 2007 en 2008 heeft PPO-agv in opdracht van het Productwschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar de beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie. Diverse fungicidentoepassingen zijn in staat om de peterselie (in meer of mindere mate) tegen valse meeldauw te beschermen.
  Gerichte inzet van fungiciden in de verschillende groeifasen van het aardappelgewas ter bestrijding van phytophthora
  Spruijt, J. - \ 2009
  Kennisakker.nl 2009 (2009)3 maart.
  gewasbescherming - fungiciden - phytophthora infestans - aardappelen - pootaardappelen - ziektebestrijding - schimmelziekten - bladbespuiting - akkerbouw - plant protection - fungicides - phytophthora infestans - potatoes - seed potatoes - disease control - fungal diseases - foliar spraying - arable farming
  In de praktijk wordt door de telers een Phytophthoravrij gewas nagestreefd. Het is daarom nodig om tijdens het groeiseizoen van pootaardappelen en consumptieaardappelen regelmatig bij kritische omstandigheden te spuiten met fungiciden. De keuze van de fungiciden wordt bepaald door de combinatie van de groeifase van het gewas en de ziektedruk. Hierbij wordt rekening gehouden met de sterke punten van een fungicide. Daarnaast is in een aantal strategieën de dosering van het fungicide aangepast aan het resistentieniveau van het geteelde ras. In opdracht van het Ministerie van LNV wordt in dit project een bestrijdingsstrategie ontworpen die goed P. infestans bestrijdt en weinig milieubelasting geeft. Tevens zal de bestrijdingsstrategie goed moeten passen in de risicobeleving van de teler en moet deze niet te duur zijn. Gedurende het groeiseizoen 2007 waren er vanaf half juni vele kritieke perioden. Op alle locaties werd enige aantasting aangetroffen. De aantasting liep niet uit de hand met uitzondering van de aantasting in het weinig gevoelige ras Festien in Valthermond. Doseringsverlaging op matig gevoelige rassen was in dit kritieke jaar goed mogelijk.
  Curatieve en eradicatieve (stop) werking van fungiciden tegen Phytophthora 2009
  Spruijt, J. ; Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. - \ 2009
  Lelystad : PSG/PPO-AGV - 15
  aardappelen - fungiciden - phytophthora infestans - potproeven - plantenziektebestrijding - potatoes - fungicides - phytophthora infestans - pot experimentation - plant disease control
  Er zijn 2 pottenproeven uitgevoerd, waarbij in de ene proef de curatieve werking en in de andere proef de eradicatieve (stop) werking van fungiciden of fungicidencombinaties werd onderzocht.
  Effectiviteit van verlaagde dosering op de effectiviteit van fungiciden tegen Phytophthora 2007 t/m 2009
  Spruijt, J. ; Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2009
  Lelystad : PSG/PPO-AGV - 56
  aardappelen - phytophthora infestans - fungiciden - plantenziektebestrijding - veldproeven - dosering - potatoes - phytophthora infestans - fungicides - plant disease control - field tests - dosage
  Bij diverse onderzoeken is gebleken dat bij de bescherming van het loof de dosering van het preventieve contactmiddel Shirlan kan worden aangepast aan de resistentie van het ras. Om de effectiviteit van meerdere fungiciden in verlaagde doseringen te testen startte in 2007 een 3 jarig onderzoeksproject. In 2007 en 2008 zijn voor de belangrijkste middelen in een potproef de preventieve en curatieve effectiviteit van lagere doseringen in een gevoelig ras onderzocht. Op basis van deze resultaten en het gebruik van de middelen in de praktijk zijn van 2007 tot en met 2009 verschillende fungiciden in verlaagde doseringen in het veld getest op 2 locaties. In dit rapport worden de resultaten van de veldproeven van 3 jaar besproken.
  Effectieve bestrijding van Phytophthora infestans bij minimaal fungicidengebruik met behulp van waarschuwingssystemen (Parapluplan; 2009)
  Schepers, H.T.A.M. ; Spruijt, J. ; Evenhuis, A. ; Kessel, G.J.T. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 39
  solanum tuberosum - aardappelen - phytophthora infestans - voorspelling - fungiciden - geïntegreerde bestrijding - gewasbescherming - solanum tuberosum - potatoes - phytophthora infestans - prediction - fungicides - integrated control - plant protection
  De P. infestans-populatie wordt steeds agressiever, de cyclus wordt korter en er kan een snellere uitbreiding van de epidemie optreden als niet wordt ingegrepen. Bestrijding van Phytophthora in de teelt van aardappelen vraagt daardoor steeds meer aandacht. Het ontwikkelen van strategieën die zowel rekening houden met doseringsverlaging, rasresistentie, gecombineerde bestrijding Alternaria en Phytophthora, milieu en kosten vindt over meerdere jaren in veldproeven plaats op verschillende locaties in Nederland met verschillende teeltomstandigheden en verschillende klimatologische omstandigheden. Ieder jaar zijn er enkele aanpassingen in proefopzet, gebaseerd op de nieuwste inzichten uit Phytophthora onderzoek (Parapluplan Phytophthora). Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw.
  Infectiekansen Phytophthora infestans: minimaal spuiten met maximaal effect
  Kessel, G.J.T. ; Spruijt, J. ; Bekkum, P.J. van; Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2009
  phytophthora infestans - aardappelen - fungiciden - intermitterend spuiten - voorspellingen - phytophthora infestans - potatoes - fungicides - intermittent spraying - forecasts
  Poster met onderzoeksinformatie naar de effectiviteit en fungicideninput van vijf experimentele strategieën waarbij in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve epidemiologische en meteorologische kennis
  Phytophthora: kampioen aanpassing
  Kessel, G.J.T. ; Evenhuis, A. ; Bosch, G.B.M. van den; Förch, M.G. ; Topper, C.G. - \ 2009
  phytophthora infestans - genotypen - fenotypen - virulentie - fungiciden - aardappelen - ziekteresistentie - phytophthora infestans - genotypes - phenotypes - virulence - fungicides - potatoes - disease resistance
  Poster met onderzoeksinformatie. Uit onbeschermd opgekweekte proefveldjes zijn Phytophthora infestans isolaten verzameld en gekarakteriseerd.
  Knolaantasting voorkomen bij inschuren
  Spruijt, J. ; Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2009
  fungiciden - phytophthora infestans - pootaardappelen - aardappelen - opslag - fungicides - phytophthora infestans - seed potatoes - potatoes - storage
  Poster met onderzoeksinformatie. In 2009 is het knolbeschermende effect van fungiciden beoordeeld.
  Effectieve Phytophthorabestrijding gecombineerd met lage milieubelasting
  Spruijt, J. ; Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. ; Kessel, G.J.T. - \ 2009
  phytophthora infestans - aardappelen - dosering - fungiciden - verontreinigingsbeheersing - beslissingsondersteunende systemen - phytophthora infestans - potatoes - dosage - fungicides - pollution control - decision support systems
  Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het onderzoek is om nieuwe ontwikkelingen in waarschuwingssystemen voor Phytophthora infestans te toetsen in de praktijk.
  Verlaging van fungicidendosering in resistente aardappelrassen
  Spruijt, J. ; Spits, H.G. ; Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2009
  phytophthora infestans - aardappelen - fungiciden - ziekteresistentie - dosering - phytophthora infestans - potatoes - fungicides - disease resistance - dosage
  Poster met onderzoeksinformatie over de relatie tussen dosering van verschillende Phytophthora-fungiciden en het niveau van loof- en knolresistentie.
  Beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie
  Mheen, H.J.C.J. van der; Lamers, J.G. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport ) - 27
  petroselinum - peterselie - plasmopara - meeldauw - plantenziektebestrijding - fungiciden - zaaidichtheid - akkerbouw - petroselinum - parsley - plasmopara - mildews - plant disease control - fungicides - sowing rates - arable farming
  Sinds 2002 wordt de Nederlandse akkerbouwmatige peterselieteelt bedreigd door aantasting van valse meeldauw, Plasmopara petroselina. In veldonderzoek uitgevoerd in 2007 en 2008 werd de invloed van zaaidichtheden beproefd en werd nagegaan of er chemische middelen waren die de aantasting konden beperken of volledig tegengaan. Hierbij werden de bestaande toegelaten middelen getest in de volle dosering kort na de oogst en werd een split-up dosering beproefd met de helft van het middel kort na de voorafgaande oogst en de andere helft ongeveer een week na de oogst. In 2007 werd een verschil geconstateerd in de grootte van valse meeldauw sporen afkomstig van platte- en krulpeterselie. Het onderscheid is dusdanig dat er mogelijk van verschillende valse meeldauw soorten moet worden gesproken. De zaaidichtheid had geen invloed op de valse meeldauw aantasting. In de eerste oogst was er sprake van een opbrengsteffect, maar in de totaalopbrengst over het jaar waren er geen betrouwbare verschillen. Toepassing van Daconil (vol en split-up) en Middel 1 (vol) gaf in 2007 een verminderde valse meeldauw (VDM) score. In 2008 gaven beide middelen alleen in de split-up toepassing een duidelijke initiële bescherming. De volle dosering van Paraat had geen betrouwbaar effect op de aantasting in 2007 en 2008. De Paraat split-up toepassing werkte beter en leek in 2008 enige bescherming te bieden bij aanvang van de besmetting. Hetzelfde gold voor de in dat jaar beproefde volle dosering van Middel 2. Fosfiet bladbemesting was in beide jaren weinig effectief. De toepassing van het fungicide Middel 3 bleek in 2008 het meest effectief in de bescherming van peterselie tegen valse meeldauw, tot werkelijk aan het eind van het seizoen toe. De bespuitingen hadden geen (fytotoxisch) effect op de fysieke opbrengst aan krul- of platte peterselie.
  Bestrijding van zwartsnot in hyacint en droogrot in gladiool
  Koster, A.T.J. ; Bulle, A.A.E. ; Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. ; Aanholt, J.T.M. van; Kok, B.J. - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 69
  sclerotinia bulborum - stromatinia gladioli - schimmelziekten - hyacinthus - gladiolus - gewasbescherming - fungiciden - teelt - bloembollen - sclerotinia bulborum - stromatinia gladioli - fungal diseases - hyacinthus - gladiolus - plant protection - fungicides - cultivation - ornamental bulbs
  In dit tweejarig onderzoek van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving zijn middelen getest op hun geschiktheid om Sumisclex (procymidon) in de praktijk te kunnen vervangen ter bestrijding van zwartsnot (Sclerotinia bulborum) in hyacint en droogrot (Stromainia gladioli) in gladiool. Het eerste jaar zijn een aantal nieuwe middelen getest, naast een aantal middelen die reeds zijn toegelaten voor de bestrijding van andere ziekten. Een deel van de middelen is zowel als bolontsmetting, alsook als grondbehandeling onderzocht. Het tweede jaar zijn een aantal middelen, die goede resultaten in het eerste jaar gaven, opnieuw getest, aangevuld met enkele nieuwe middelen.
  Echte meeldauw speelt kiekeboe in aardbei
  Evenhuis, A. - \ 2009
  Groenten & Fruit 2009 (2009)9. - ISSN 0925-9708 - p. 30 - 31.
  kleinfruit - aardbeien - meeldauw - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - gewasbescherming - vollegrondsteelt - small fruits - strawberries - mildews - plant pathogenic fungi - fungicides - plant protection - outdoor cropping
  Droog- en warm weer is echt meeldauwweer, staat in boekjes over de teelt van aardbei. PPO-onderzoeker Bert Evenhuis zette in het kader van onderzoek naar schimmelbestrijding in aardbei op een rij onder welke omstandigheden echte meeldauw het beste gedijt
  Testen van middelen tegen Fusarium-voetrot in komkommer
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Paternotte, S.J. ; Hamelink, R. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 231) - 18
  cucumis - fusarium - fungiciden - wortelrot en voetrot - plantenziekten - glastuinbouw - gewasbescherming - cucumis - fusarium - fungicides - root and butt rots - plant diseases - greenhouse horticulture - plant protection
  In het najaar 2008 is bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk een onderzoek uitgevoerd naar middelen die aantasting door Fusarium-voetrot kunnen voorkomen. Het eerdere onderzoek in 2007 had namelijk nadelige effecten ondervonden van fytotoxiciteit van enkele middelen, terwijl tegelijkertijd de controleplanten niet werden aangetast door Fusarium. Het eerste doel van dit onderzoek was om in een kasproef opnieuw na te gaan welke middelen een aantasting door Fusarium kunnen voorkomen. Hiertoe zijn vier middelen getest. Een tweede doel was om na te gaan in hoeverre DNA analyses een goede indicatie te geven van de aanwezigheid van Fusarium-voetrot in het sybstraatsysteem.
  Lofar Agro : gewasmonitoring en microklimaatmodellering ten behoeve van plaatsspecifieke beheersing van Phytophthora infestans : microklimaat en Phytophthora infectierisico's
  Kessel, G.J.T. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 265) - 18
  phytophthora infestans - aardappelen - infectiebestrijding - gewassen - weer - microklimaat - gebladerte - fungiciden - precisielandbouw - gewasmonitoring - fabrieksaardappelen - phytophthora infestans - potatoes - infection control - crops - weather - microclimate - foliage - fungicides - precision agriculture - crop monitoring - starch potatoes
  In de zomer van 2008 is het microklimaat in aardappel op twee plaatsen in Nederland zeer gedetailleerd gemeten. Deze meetsessies hebben unieke datasets opgeleverd m.b.t. het microklimaat in een aardappelgewas en de invloed daarop van de hoeveelheid loofmassa, de plaats en de hoogte in het gewas
  Spuitvloeistofverdeling en biologische effectiviteit van een fungicide bij bespuitingen in aardappelen : effect doptype en dosering
  Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Meier, R. ; Schepers, H.T.A.M. ; Verwijs, B.R. ; Michielsen, J.G.P. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 228) - 37
  solanum tuberosum - aardappelen - fungiciden - spuitvloeistoffen - spuitdoppen - spuitstukken - solanum tuberosum - potatoes - fungicides - sprays - fan nozzles - nozzles
  In het laboratorium is de spuitvloeistofverdeling van verschillende soorten spuitdoppen vergeleken.
  Geïntegreerde onkruid- en ziektebestrijding in ui
  Schepers, H.T.A.M. - \ 2009
  onkruidbestrijding - ziektebestrijding - herbiciden - fungiciden - geïntegreerde bestrijding - uien - allium cepa - akkerbouw - weed control - disease control - herbicides - fungicides - integrated control - onions - allium cepa - arable farming
  Poster met informatie uit onderzoek om te komen tot vermindering van fungiciden- en herbicidengebruik in de uienteelt (plantuien, pootuien én zaaiuien), door preventie en integratie van chemische en mechanische onkruidbestrijding
  Infectiekansen Phytophthora infestans, minimaal spuiten met maximaal resultaat
  Kessel, G.J.T. - \ 2009
  phytophthora infestans - aardappelen - pootaardappelen - fungiciden - spuiten - fabrieksaardappelen - beslissingsmodellen - phytophthora infestans - potatoes - seed potatoes - fungicides - spraying - starch potatoes - decision models
  Beheersing van de aardappelziekte is gebaseerd op veelvuldige toepassing van fungiciden. Doelstelling van dit project is de fungicideninput (in kg actieve stof per ha) zoveel mogelijk te reduceren met behoud van een effectieve bescherming tegen de aardappelziekte
  Voorkomen knolaantasting bij loofdoding
  Spruijt-Verkerke, J. ; Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2009
  phytophthora infestans - pootaardappelen - ziektebestrijding - fungiciden - phytophthora infestans - seed potatoes - disease control - fungicides
  Poster met informatie uit onderzoek naar de effecten van een inschuurbehandeling met fungiciden bij de bestrijding van phytophthora
  Effectieve bestrijding combineren met lage milieubelasting
  Spruijt, J. ; Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. ; Spits, H.G. - \ 2009
  phytophthora infestans - ziektebestrijding - aardappelen - fungiciden - dosering - alternaria - phytophthora infestans - disease control - potatoes - fungicides - dosage - alternaria
  Poster met informatie uit onderzoek naar de beste spuitstrategie voor de bestrijding van Phytophthora én Alternaria in de teelt van zetmeel-, poot-, en consumptieaardappelen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.