Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 347

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Taksterfte Buxus II
  Kuik, A.J. van; Dalfsen, P. van; Meij, J. van der; Tol, R. van - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 58
  buxus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - cylindrocladium buxicola - preventie - fungiciden - detectie - bemonsteren - methodologie - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - spuiten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bedrijfshygiëne - buxus - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - cylindrocladium buxicola - prevention - fungicides - detection - sampling - methodology - plant protection - control methods - spraying - cultural control - industrial hygiene
  In het vorige PT buxusproject "Taksterfte buxus" is veel kennis opgedaan naar de effectiviteit van geschikte gewasbeschermingsmiddelen tegen de schimmel. Sommige middelen kunnen beter preventief worden ingezet en sommige hebben een meer curatieve werking. Uit de praktijkervaringen werd ook duidelijk dat de ziekte zich zeer snel kan ontwikkelen. Vooral onder langdurige natte weersomstandigheden. In de praktijk wordt intensief gespoten tegen Cylindrocladium en vaak vooral met de best werkende middelen. Hierdoor bestaat er een reëel risico dat de schimmel snel minder gevoelig wordt tegen die vaak ingezette middelen. Dit vervolgproject Taksterfte Buxus II heeft als doel een effectieve bestrijdingsstrategie te ontwikkelen, met daarin aandacht voor hygiëne- en teeltmaatregelen, bemonstering en detectie en een effectief afwisselingschema van gewasbeschermingsmiddelen. In dit tweejarig onderzoek is onderzoek gedaan naar de primaire infectiebron van de schimmel. De in het vorige buxusproject ontwikkelde PCR detectietechniek is gebruikt in dit onderzoek. In verschillende proeven worden verschillende spuitschema’s onderzocht op hun effectiviteit.
  Geïntegreerde beheersstrategie Pythium in bolgewassen
  Boer, M. de; Vreeburg, P.J.M. ; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 32
  pythium - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - bloembollen - wortelrot - bestrijdingsmethoden - fungiciden - pseudomonas - groenbemesters - veldproeven - modules - pythium - plant pathogenic fungi - plant protection - ornamental bulbs - root rots - control methods - fungicides - pseudomonas - green manures - field tests - modules
  Pythium is een grondgebonden schimmel die in diverse bolgewassen, maar vooral bij hyacint en krokus, veel schade veroorzaakt door wortelrot. Dit wortelrot leidt tot slechte groei van de bol en dus tot opbrengstderving. Er is momenteel één fungicide (Ridomil Gold) toegelaten om Pythium te bestrijden. Echter, de toepassing van dit fungicide resulteert niet altijd in een Pythium vrij gewas. Uit eerder onderzoek is bekend dat wortelrot in hyacint ook bestreden wordt door toepassing van een bacterie, Pseudomonas SS101, en door het onderwerken van een groenbemester zoals bladrammenas. Maar, net als bij Ridomil Gold, geldt ook voor deze maatregelen dat wanneer deze maatregel alleen wordt toegepast dit vaak niet resulteert in een betrouwbare en voldoende bestrijding. Daarom is in een meerdere jaren durend project onderzocht of het toepassen van (combinaties van) deze maatregelen gedurende een aantal jaren achter elkaar in verschillende samenstellingen wel effectief Pythium wortelrot kan bestrijden. De verwachting is dat op deze manier Pythium gedurende een aantal jaren met behulp van verschillende mechanismen wordt bestreden zodat de bestrijding veel effectiever is en langdurig.
  Grondontsmetting en braak effectief
  Lamers, J.G. ; Postma, J. ; Scholten, O.E. - \ 2012
  Boerderij/Akkerbouw 98 (2012)10. - ISSN 0169-0116 - p. A16 - A17.
  uien - fusarium oxysporum - plantenziektebestrijding - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - bestrijdingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - biologische grondontsmetting - fungiciden - akkerbouw - onions - fusarium oxysporum - plant disease control - plant diseases - plant pathogenic fungi - control methods - agricultural research - biological soil sterilization - fungicides - arable farming
  Naast witrot of stengelalen is in uien ook fusarium een probleem geworden. PPO onderzocht bestrijdingsopties en ziet heil in biologische grondontsmetting
  Preventieve maatregelen tegen Black Mold in de rozenteelt : Rapportage 2010-2012
  Werd, H.A.E. de; Duyvesteijn, R.G.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 49
  houtachtige planten als sierplanten - rosa - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasmonitoring - onderstammen - oculeren - ziektepreventie - fungiciden - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - ornamental woody plants - rosa - plant pathogenic fungi - crop monitoring - rootstocks - budding - disease prevention - fungicides - plant protection - control methods
  Black Mold kan hoge percentages uitval van oculaties van rozenstruiken veroorzaken. In 2007 was de schade zeer groot. Het onderzoek naar het voorkomen van Black Mold bevatte twee sporen: het achterhalen van risicovolle omstandigheden en het beproeven van de preventieve inzet van middelen, om aantasting bij risicovolle omstandigheden te beperken of te voorkomen. Hiervoor zijn proeven onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium, in de kas en veldproeven onder praktijkomstandighed en uitgevoerd. Het is niet gelukt te achterhalen wat de omstandigheden zijn, waarbij een grote uitbraak van Black Mold zoals in 2007 ontstaat. Proeven onder gecontroleerde omstandigheden lieten een invloed van temperatuur en vocht zien, maar die resultaten sloten slechts deels aan bij de ervaringen uit de praktijk en veldproeven. Bij kou (10o C) ontwikkelt de schimmel zich langzamer dan bij temperaturen van 15 tot 25o C. De kans op infectie wordt echter ook bepaald door de snelheid waarmee de oculatie hecht en de besmettingsdruk. Oculaties op dikkere onderstammen lijken een groter risico op uitval door Black Mold te hebben. Aangieten van onderstammen met systemisch werkende fungiciden bleek niet effectief. Behandeling van oculatiehout lijkt het risico op u itval door Black Mold te kunnen verkleinen. Dit is meerdere keren aangetoond in proeven met opgepotte rozenonderstammen en met beschadigd en besmet oculatiehout. Op basis hiervan kon een methode voor preventieve behandeling van oculatiehout opgesteld worden. De werking hiervan kon onder praktijkomstandigheden niet aangetoond worden. De infectiedruk lag in de praktijkproef niet op het gewenste niveau om betrouwbare uitspraken te doen, over de te verwachten effecten van de behandelingen.
  Ziektebestrijding wintertarwe Noord Holland Onderzoek 2006-2012
  Timmer, R.D. - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV
  plantenziektebestrijding - fungiciden - wintertarwe - tarwe - akkerbouw - mycosphaerella graminicola - kosten-batenanalyse - gevoeligheid van variëteiten - rassen (planten) - gewasbescherming - plant disease control - fungicides - winter wheat - wheat - arable farming - mycosphaerella graminicola - cost benefit analysis - varietal susceptibility - varieties - plant protection
  In de periode 2006 -2012 is er door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Lelystad (PPO-AGV) in opdracht van de Stichting prof.dr. J.M. van Bemmelenhoeve onderzoek uitgevoerd naar de optimale ziektebestrijdingsstrategie bij wintertarwe. Daarnaast werd in enkele jaren ook aandacht besteed aan andere actuele zaken bij tarwe zoals een optimale N-bemesting, voor- en nadelen van precisiezaaien en de toepassing van verschillende groeiregulatoren. Aanvankelijk werden de proeven in Lelystad uitgevoerd en werd er in het seizoen een toelichting gegeven aan belangstellende telers die vanuit Noord Holland naar Lelystad kwamen. Om meer telers in de gelegenheid te stellen de proeven te zien en er uitleg bij te krijgen zijn vanaf 2008 de proeven naar Noord Holland verhuisd. Dit rapport geeft de belangrijkste resultaten weer van de tarweproeven en rassendemo’s die in de onderzoeksperiode zijn uitgevoerd.
  Bladvalperiode is risicomoment voor vruchtboomkanker : Interview met Peter Frans de Jong
  Doorn, D. van; Jong, P.F. de - \ 2012
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)21. - ISSN 1871-0875 - p. 4 - 5.
  fruitteelt - vruchtbomen - cultivars - kanker (plantenziektekundig) - bladval - bestrijdingsmethoden - wondinfecties - fungiciden - modellen - fruit growing - fruit trees - cultivars - cankers - leaf fall - control methods - wound infections - fungicides - models
  Bij fruitbomen bestaat tijdens de bladval een duidelijke relatie tussen de bladnatperiode en een aantal kankers. Door gebruikmaking van het waarschuwingsmodel Neonectria kan een even succesvolle bestrijding worden uitgevoerd als met een wekelijkse bespuiting met een fungicide.
  Meer middelen voor schurftbestrijding : proefresultaten van 2009, 2010 en 2011
  Vlas, M.J. de; Jong, P.F. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / PPO 2012-25) - 70
  appels - malus domestica - plantenziekteverwekkende schimmels - venturia inaequalis - chemische bestrijding - fungiciden - nederland - apples - malus domestica - plant pathogenic fungi - venturia inaequalis - chemical control - fungicides - netherlands
  In de appelteelt is er behoefte aan meer middelen, die werken tegen schurft. Twee aandachtspunten zijn daarbij het verlagen van de kans op resistentie en het verlagen van residu op de vruchten. Van 2009 t/m 2011 zijn op het proefbedrijf van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Randwijk experimenten uitgevoerd met diverse middelen en strategieën, die werden getoetst tegen schurft. De bespuitingen werden uitgevoerd in het primaire seizoen. Er werden waarnemingen gedaan aan kortlot en langlot bladeren en vruchten. In 2009 werden nieuwe middelen getest, in 2010 en 2011 werden combinaties van nieuwe middelen en strategieën getest. Belangrijk is dat de hier geteste, curatief ingezette nieuwe middelen geen kans geven op resistentie. Bovendien geven deze middelen en de nieuwe stopspray middelen geen residu.
  Meer effectieve middelen voor meeldauwbestrijding : proefresulaten van 2009, 2010 en 2011
  Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Heijerman-Peppelman, G. ; Vlas, M.J. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / PPO 2012-24) - 47
  malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - meeldauw - podosphaera leucotricha - gewasbescherming - fungiciden - nederland - malus pumila - apples - plant pathogenic fungi - mildews - podosphaera leucotricha - plant protection - fungicides - netherlands
  In de teelt van appel is er behoefte aan middelen die meeldauw goed kunnen bestrijden. In 2009, 2010 en 2011 werd bij proefras Junami op het proefbedrijf van PPO in Randwijk een proef uitgevoerd, waarbij zowel middelen als waarschuwingsmodellen voor de bestrijding van meeldauw werden getest.
  Fungicide evaluation to rate efficacy to control tuber blight for the Euroblight table. Results 2009-2011
  Schepers, H.T.A.M. ; Bain, R. ; Nielsen, B.J. ; Spits, H.G. ; Berg, W. van den; Evenhuis, A. - \ 2012
  Lelystad : Applied Plant Research - 33
  fungiciden - aardappelen - phytophthora infestans - plantenziektebestrijding - chemische bestrijding - veldproeven - akkerbouw - gewasbescherming - fungicides - potatoes - phytophthora infestans - plant disease control - chemical control - field tests - arable farming - plant protection
  Field experiments were carried out in Denmark, United Kingdom and the Netherlands in 2009, 2010 and 2011. Thus nine experiments were carried out to compare the effectiveness against tuber blight by measuring the protection of leaves and tubers against infection by late blight caused by application of a fungicide in a standard 7-day spray schedule. This report describes the analysis of the efficacy of fungicides to control potato tuber blight during the second part of the season. A tuber blight rating was established for five fungicides.
  Azoolresistentie van Aspergillus fumigatus in Nederland : toename door het gebruik van fungiciden in het milieu?
  Verweij, P.E. ; Melchers, W.J.G. ; Sande-Bruisma, N. van der; Kema, G.H.J. - \ 2012
  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 156 (2012)27. - ISSN 0028-2162 - p. 1097 - 1101.
  aspergillus fumigatus - azolen - fungiciden - resistentiemechanismen - medische behandeling - gewasbescherming - azoles - fungicides - resistance mechanisms - medical treatment - plant protection
  De schimmel Aspergillus fumigatus kan resistentiemechanismen verwerven waardoor deze ongevoelig wordt voor itraconazol, voriconazol en posaconazol. In Nederland komt er een dominant resistentiemechanisme voor, dat aangeduid wordt met TR/L98H. De prevalentie van azoolresistentie in Nederlandse ziekenhuizen varieerde van 0,8-9,4% bij Aspergillus fumigatus-stammen gekweekt uit klinische materialen. Het TR/L98H-resistentiemechanisme ontstaat waarschijnlijk in ons milieu, waar azolen veelvuldig worden toegepast voor gewasbescherming en voor preservering van voedsel en materialen. Het is waarschijnlijk dat de aanwezigheid van deze stammen in het milieu leidt tot klinische infecties door inademing van deze resistente sporen. Meer onderzoek is nodig om de omgevingsroute van resistentievorming te begrijpen en om effectieve maatregelen te nemen die resistentievorming in het milieu tegengaat. Artsen die patiënten behandelen met Aspergillus-ziekten dienen rekening te houden met de mogelijkheid van azoolresistentie, ook bij patiënten die niet eerder azooltherapie hebben ontvangen.
  Nieuwe middelen tegen vruchtboomkanker : verslag veldproeven 2009-2011
  Vlas, M.J. de; Jong, P.F. de; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2012-18) - 21
  vruchtbomen - malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - neonectria - kanker (plantenziektekundig) - fungiciden - veldproeven - nederland - fruit trees - malus pumila - apples - plant pathogenic fungi - neonectria - cankers - fungicides - field tests - netherlands
  Vruchtboomkanker (Neonectria ditissima) veroorzaakt hoge kosten in de teelt van appel. Het middelenpakket voor de beheersing van vruchtboomkanker krimpt. Sinds 30 november 2010 is Topsin M, het best werkende bekende middel tegen vruchtboomkanker, niet meer toegelaten in Nederland. Het huidige middelenpakket bestaat uit captan (Merpan), kalkmelk (Neccal, Nexit, celkalk) en Folicur. Het doel van het onderzoek was het vinden van nieuwe, goedwerkende middelen die een reële kans op toelating hebben. Daarom is door WUR/PPO Fruit van 2009 tot en met 2011 de werking van een aantal nieuwe middelen getest en vergeleken met de effectiviteit van een aantal bestaande middelen, die al dan niet in combinatie zijn toegepast.
  Doorspuiten van de baan : Shirlan gepositioneerd in middenblok, Interview met Huub Schepers
  Knuivers, M. ; Tholhuijsen, L. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2012
  Boerderij 97 (2012)36. - ISSN 0006-5617 - p. 52 - 55.
  phytophthora infestans - gewasbescherming - akkerbouw - fungiciden - aardappelen - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - phytophthora infestans - plant protection - arable farming - fungicides - potatoes - fungus control - plant pathogenic fungi
  Een Phytophthora-stam die minder gevoelig is voor Shirlan manisfesteert zich in extreme situaties. Syngenta komt met een nieuw Shirlan-spuitadvies.
  Screening van middelen tegen Sclerotinia sclerotiorum in aardappelen
  Lamers, J.G. ; Gastel-Topper, A.W.W. van - \ 2012
  Kennisakker.nl 2012 (2012)12 maart.
  sclerotinia sclerotiorum - fungiciden - aardappelen - veldproeven - gewasbescherming - akkerbouw - sclerotinia sclerotiorum - fungicides - potatoes - field tests - plant protection - arable farming
  Verslag van veldproeven. Er is gekeken of er naast Shirlan andere middelen zijn met een hoofd- of neveneffect op Sclerotinia.
  Ziek en Zeer : Alternaria-bladvlekken in tulp, lelie en dahlia marginaal probleem
  Vink, P. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)241. - ISSN 1571-5558 - p. 27 - 27.
  snijbloemen - bladvlekkenziekte - afwijkingen, planten - alternaria alternata - bestrijdingsmethoden - fungiciden - gewasbescherming - bloembollen - cut flowers - leaf spotting - plant disorders - alternaria alternata - control methods - fungicides - plant protection - ornamental bulbs
  In afwijkende bladvlekken bij tulp, lelie en dahlia is regelmatig de schimmel Alternaria alternata gevonden. Met een aantal infectieproeven is nagegaan of deze schimmel in staat is om bij de genoemde gewassen op gezond blad een aantasting te vervoorzaken. Het bleek dat Alternaria niet in staat was om onbeschadigd blad van tulp, lelie en dahlia aan te tasten. Waarschijnlijk is dus een invalspoort nodig om de schimmel toegang te verschaffen tot het bladweefsel. De schimmel is goed te onderdrukken met verschillende fungiciden zodat het slechts een marginaal probleem hoeft te zijn.
  Voorkomen van uitval bij Impatiens walleriana onder veldcondities (groeiseizoen 2011)
  Vries, R.S.M. de; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Fuente van Bentem, S. de la - \ 2012
  impatiens walleriana - meeldauw - fungiciden - plantenziektebestrijding - sierteelt - tuinplanten - glastuinbouw - impatiens walleriana - mildews - fungicides - plant disease control - ornamental horticulture - bedding plants - greenhouse horticulture
  Poster met resultaten van onderzoek naar gewasbeschermingmiddelen tegen valse meeldauw in Impatiens walleriana.
  Screening producten tegen Mycosphaerella in komkommer
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Genuchten, L. van - \ 2012
  mycosphaerella - komkommers - glastuinbouw - fungiciden - biologische bestrijding - chemische bestrijding - mycosphaerella - cucumbers - greenhouse horticulture - fungicides - biological control - chemical control
  Poster met onderzoekinformatie. Doel: effectiviteit testen van biologische en chemische producten tegen Mycosphaerella in komkommer.
  Ziektebestrijding op aarfusarium richten
  Timmer, R.D. - \ 2012
  Boerderij/Akkerbouw 97 (2012)23. - ISSN 0169-0116 - p. E13 - E13.
  fusarium - wintertarwe - toepassingsdatum - fungiciden - schimmelziekten - aren - akkerbouw - fusarium - winter wheat - application date - fungicides - fungal diseases - spikes - arable farming
  Aarfusarium was in 2011 een groot probleem. PPO pleit daarom voor een vroegere T2- met T3-bespuiting als alternatief voor de gebruikelijke T1-T2-bespuiting.
  Succesvolle bestrijding van taksterfte bij rode bes
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der; Bruine, J.A. de - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)10. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  gewasbescherming - fungiciden - eutypa - rode aalbessen - fruitteelt - bestrijdingsmethoden - schimmelziekten - ziektepreventie - wondafdichtingsmateriaal - plant protection - fungicides - red currants - fruit growing - control methods - fungal diseases - disease prevention - wound dressings
  PPO voert een meerjarig onderzoek uit naar de bestrijding van taksterfte bij rode bes. Het onderzoek richt zich onder meer op de effectiviteit van middelen en snoeiwondbehandeling. De infectie vindt namelijk via snoeiwonden plaats. De symptomen worden echter pas enige jaren na de infectie zichtbaar. Bestrijding is dan niet meer mogelijk.
  'Green 33 zou wel eens een probleem kunnen zijn' : Nieuwe stam onder de loep : Interview met Schepers, Evenhuis en Kessel
  Tiggelen, A. van; Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. ; Kessel, G.J.T. - \ 2012
  Akker magazine 2012 (2012)2. - ISSN 1875-9688 - p. 30 - 33.
  phytophthora infestans - stammen (biologisch) - fungiciden - aardappelen - plantenziekteverwekkende schimmels - veldproeven - akkerbouw - phytophthora infestans - strains - fungicides - potatoes - plant pathogenic fungi - field tests - arable farming
  In 2010 werd Nederland geconfronteerd met een nieuwe phytophthorastam, Green 33. Het gevonden isolaat bleek minder goed bestreden te worden door het veelgebruikte phytophthoramiddel. PPO en PRI doen nu naarstig onderzoek naar het gedrag van deze stam.
  Wat te doen als curatieve middelen wegvallen
  Jong, P.F. de; Bruine, J.A. de - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)7. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  chemische bestrijding - fungiciden - zwavel - fruitteelt - dosering - timing - venturia inaequalis - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - chemical control - fungicides - sulfur - fruit growing - dosage - timing - venturia inaequalis - fungus control - plant pathogenic fungi - plant protection
  Resistentie is een risicofactor bij het gebruik van de huidige, curatieve middelen tegen schurft. Is er een alternatief als deze middelen niet meer werken? Daarom onderzocht PPO strategieën om schurft effectief te bestrijden zonder gebruik te maken van resistentiegevoelige middelen. Stopspray-toediening van zwavel, eventueel in combinatie met een niet-resistentiegevoelig curatief middel, kan een alternatief zijn.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.