Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 41 - 57 / 57

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  BCR- ringtest of some individual chlorobiphenyls in cleaned eel-fat extracts (3/1984): On column injection : summary of results
  Anonymous, - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 84.98) - 6
  polychloorbifenylen - identificatie - kwantitatieve analyse - gaschromatografie - kwaliteitscontroles - analytische scheikunde - polychlorinated biphenyls - identification - quantitative analysis - gas chromatography - quality controls - analytical chemistry
  In the meeting on PCB analyses organized in Ulm, Donau, West Germany, 11-13 April 1984, where the second ringtest 2/1983 (Report 84.27 d.d. 1984- 03- 26) was discussed, it was decided to organize a next ringtest. In this ringtest identification and quantification of some individual chlorobiphenyls should he carried out in the extracts of eel-fat samples (cleaned-up by saponification) using splitless injection (part 1) and/or on-column injection after optimization (part 2). For the optimization of the on-column injection prof. D.L. Massart of the University of Brussels, Belgium had offered his cooperation to find the optimum settings by using a computer program. During a discussion meeting with prof. D.L. Massart on dd. 1984- 05-24 in Brussels, it was decided to use a factorial design for optimization. As variables were chosen the ''temperature'' of the injector, the starting temperature of the column and the temperature programming rate. As criteria were chosen peak hight, peak width, peak area, tailing and resolution. In this report the results of the on-column injection are given and the data obtained with direct injection.
  De bepaling van individuele chloorbifenylen met capillair gaschromatografie in oliën en vetten : ringtest van enkele individuele chloorbifenylen in gezuiverde extrakten
  Tuinstra, L.G.M.Th. ; Roos, A.H. ; Keukens, H.J. ; Traag, W.A. ; Werdmuller, G.A. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.24) - 10
  polychloorbifenylen - gaschromatografie - kwaliteitscontroles - polychlorinated biphenyls - gas chromatography - quality controls
  Doel is de bepaling van individuele chloorbefenylen met capillair gaschromatografie in oliën en vetten. Ringtest van enkele individuele chloorbifenylen in gezuiverde extrakten.
  Vergelijkend onderzoek DES in 50 monsters urine, mei 1982
  Ruig, W.G. de; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Bergmans, M.C.J. ; Hooyerink, H. ; Polman, Th.H.G. ; Struijs, T.B.D. van der; Weseman, J.M. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.05) - 9
  diethylstilbestrol - urine - urine-analyse - immunologische technieken - gaschromatografie - diethylstilbestrol - urine - urine analysis - immunological techniques - gas chromatography
  Op initiatief van de werkgroep EVATH is een ringonderzoek op DES uitgevoerd aan 50 monsters door vijf instituten, te weten BCO, CIVO, KUN, RIKILT en RIV, met in totaal vijf verschillende methoden, nl.: radio-immunoassay met voorzuivering, radio immuno assay zonder voorzuivering, dunnelaagchromatografie, electrochemische detectie en gaschromatografiemassaspectrometrie.
  BCR-ringtest of individual chlorobiphenyls (1/1983) : summary of results
  Tuinstra, L.G.M.Th. ; Roos, A.H. ; Werdmuller, G.A. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 83.44) - 11
  polychloorbifenylen - bepaling - gaschromatografie - kwaliteitscontroles - analytische scheikunde - polychlorinated biphenyls - determination - gas chromatography - quality controls - analytical chemistry
  In a meeting organized by BCR on October 21, 1982, in Brussels, the participants agreed that efforts to improve the interagreement and the quality of PCB-determinations urgently had to be made. It was decided to study step by step the PCB-determination. In the first step the basic steps of the quantitative determination, e .g. injection and (ECD) detection was studied and results are presented in this report.
  Monitoring van anorganisch bromide in melk en gras in Nederland
  Drabbe, C.F.J. ; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Roos, A. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.08) - 32
  melk - grassen - monitoring - bromide - gaschromatografie - analytische methoden - milk - grasses - monitoring - bromide - gas chromatography - analytical methods
  Een algemene inleiding van het RIKILT en de werkzaamheden van de afdeling Contaminanten is gegeven. Behandeld wordt de theorie van de gaschromatografie, dat als analysetechniek wordt gebruikt. De problematiek rond de bromide belasting van het milieu wordt besproken. Voor de bepaling van anorganisch bromide in melk en gras wordt uitgegaan van een intern analysevoorschrift. Het bleek dat de bepaling niet vrij van problemen was, oplossingen werden gevonden. Aan de hand van de resultaten van de onderzoekingen wordt het voorschrift op korte termijn aangepast. In 4.4 worden de cijfers van de melk- en grasmonitoring gegeven.
  Literatuuronderzoek naar de bepalingsmethoden van niet-vluchtige nitrosaminen
  Drabbe, C.F.J. ; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Traag, W.A. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.37) - 23
  nitrosaminen - nitrosoverbindingen - voedingsmiddelen - landbouwproducten - carcinogenen - n-nitrosamine - gc-ms - gas-vloeistofchromatografie - gaschromatografie - nitrosamines - nitroso compounds - foods - agricultural products - carcinogens - n-nitrosamine - gc-ms - gas liquid chromatography - gas chromatography
  Doel van dit onderzoek is: Het geven van een literatuuroverzicht van de bepalingsmetboden van niet-vluchtige nitrosaminen in voedingsmiddelen en andere agrarische produkten. In eerste instantie werd van een computer uitdraai van bepalingsmethoden van niet-vluchtige nitrosaminen uitgegaan, maar de informatie was niet altijd bruikbaar en recent zodat dit alleen maar een basis geweest, was om verder te zoeken. Tevens wordt een algemene inleiding van de nitrosaminen gegeven. Aanwezigheid van de n-nitrosaminen in produkten is gezien de verwachte carcinogene eigenschappen ongewenst. De detektie van de verbindingen op ppb-niveau is vanwege bovengenoemde carcinogeniteit noodzakelijk. Behalve een algemene inleiding over de fysische en chemische eigenschappen, de bronnen, het voorkomen en de carcinogeniteit van n-nitrosaminen werden de bepalingsmetboden van niet-vluchtige nitrosaminen bestudeerd. HPLC gekoppeld aan de TEA is geschikt voor de bepaling van niet-vluchtige nitrosaminen. In complexe matrices is opwerking voor het isoleren van de componenten vereist voordat scheiding en detektie plaatsvindt. Terwijl in een eenvoudige matrix dit hoogstens het oplossen van de componenten vereist in een oplosmiddel. Voor de detektie van n-nitrosaminen is de thermische energieanalysator (TEA) ontwikkeld. Dit systeem gekoppeld aan de GC maakt het mogelijk verschillende componenten afzonderlijk te bepalen. Hierbij is het noodzakelijk om na extractie en clean-up de niet-vluchtige verbinding in een vluchtige derivaat om te zetten. Bepaling via GLC-MS vindt plaats door na extraktie en opwerking de verbindingen om te zetten in een vluchtig stabiel derivaat. HPLC gekoppeld aan de TEA is geschikt voor de bepaling van niet-vluchtige nitrosaminen. In complexe matrices is opwerking voor het isoleren van de componenten vereist voordat scheiding en detektie plaatsvindt. Terwijl in een eenvoudige matrix dit hoogstens het oplossen van de componenten vereist in een oplosmiddel. Vaak wordt gebruik gemaakt van specifieke ion monitoring massaspectrometrie.
  Referentiemateriaal voor de bepaling van de vetzuursamen-stelling van melkvet
  Kamp, H.J. van der; Muuse, B.G. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.42) - 9
  triacylglycerolen - gaschromatografie - boterzuur - melkvet - triacylglycerols - gas chromatography - butyric acid - milk fat
  Vaststellen van de vetzuursamenstelling van een monster botervet om te komen tot een in Nederland geaccepteerd referentiemonster. De samenstelling van enkele synthetische mengsels van triglyceriden werd berekend. De triglyceriden werden tevoren afzonderlijk gecontroleerd op zuiverheid aan de hand van correctiefactoren en gaschromatografische analysen. Met behulp van de triglyceride-mengsels werd de vetzuursamenstelling van een monster botervet vastgesteld. Dit resultaat werd vergeleken met de NIZO-uitkomst.
  Overzicht stand van zaken m.b.t. het ontwikkelen van analysemethoden voor het bepalen van enkele hormonen m.b.v. GC-MS
  Traag, W.A. ; Keukens, H.J. ; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Ruig, W.G. de - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.80) - 17
  hormonen - gaschromatografie - lc-ms - massaspectrometrie - urine - urine-analyse - diagnostische technieken - hormones - gas chromatography - liquid chromatography-mass spectrometry - mass spectrometry - urine - urine analysis - diagnostic techniques
  Het vastleggen van enkele relevante gegevens voor de gaschromatografie- massaspectrometrische analyse van hormonen i.v.m. de bepaling in urine. Een achttal anabole stoffen zijn geselecteerd als zijnde mogelijke verbindingen welke in de toekomst met behulp van GC-MS onderzocht zullen moeten worden. Uitgegaan is van de in een eerder stadium ontwikkelde methode voor de bepaling van Diethylstilbestrol in runderurine. Teneinde na te gaan of deze methode geschikt is als multimethode en zo neen welke modificaties toegepast dienen te worden zijn alle facetten van de eerder beschreven methode (81.61) nagewerkt. Aanwijzingen, welke moeten leiden tot een zo'n uitgebreid mogelijke multimethode, worden gegeven.
  Bepaling van het gehalte aan fytosterolen in botervet
  Kamp, H.J. van der; Muuse, B.G. - \ 1982
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 82.85) - 10
  sterolen - tracers - tracer technieken - vet - boter - analytische methoden - gaschromatografie - sterols - tracers - tracer techniques - fat - butter - analytical methods - gas chromatography
  Verbetering van de analysemethodiek voor de bepaling van het gehalte aan steroltracers in EEG boter. Aan een botervet werd een bekende hoeveelheid stigma- respectievelijk sitosterol toegevoegd overeenkomstig de EEG-regeling. De zuiverheid van deze tracers werd gaschromatografisch vastgesteld via een interne standaard. Uit het monster botervet en de monsters botervet met toevoegingen werden volgens de huidige methode de sterolen geisoleerd door ze neer te slaan met digitonine (volgens NEN 6350). Om te onderzoeken of alle sterolen neergeslagen werden, werd uit het filtraat het onverzeepbare deel geextraheerd en onderzocht op sterolen (enzymatisch) en sterolsamenstelling. De sterolsamenstellingen werden vastgesteld, middels capillaire gaschromatografie. Daar vooral de stigmasterol tracer niet teruggevonden werd en bovendien een grote spreiding in de analyse gevonden werd, mede veroorzaakt door discriminatie van stigmasterol t.o.v. cholesterol bij het neerslaan met digitonine, werd besloten de sterolsamenstelling te bepalen via het onverzeepbare deel al dan niet na dunnelaagscheiding. Tenslotte is de spreiding van de gaschromatografische analyse onderzocht. Met massaspectrometrie werd de structuur bepaald van de component die met capillair GC naast B-sitosterol werd gevonden.
  Vergelijkend onderzoek gaschromatografische vetzuuranalyse van vet 1975 t/m 1979
  Werdmuller, G.A. ; Oortwijn, H. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.29) - 4
  melkvet - gaschromatografie - vetzuren - voedselanalyse - monsters - milk fat - gas chromatography - fatty acids - food analysis - samples
  Per vetzuur zijn de analyseresultaten van 20 monsters vet geanalyseerd door 8 laboratoria vermeld. Diverse analysespreidingen zijn berekend en er is nagegaan of er systematische niveauverschillen tussen de laboratoria zijn.
  De gaschromatografische bepaling van methylbromide d.m.v. topgasanalyse
  Roos, A.H. ; Verweij, F. ; Mazijk, R.J. van; Traag, W.A. ; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.65) - 5
  methylbromide - gaschromatografie - optimalisatie - methyl bromide - gas chromatography - optimization
  Een aantal experimenten worden beschreven, die betrekking hebben op de ontwikkeling en optimalisering van de gaschromatografische bepaling van methylbromide d.m.v. topgasanalyse. De experimenten hebben geresulteerd in een intern voorschrift dat als bijlage aan dit verslag is toegevoegd.
  Identification of organic compounds in the leachate of a waste tip
  Harmsen, J. - \ 1980
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1227) - 19
  gaschromatografie - stortterreinen - uitspoelen - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - bodem - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - organische verbindingen - gas chromatography - landfills - leaching - municipal refuse disposal - refuse tips - soil - waste disposal - waste disposal sites - organic compounds
  De analyse van oliecomponenten in water met behulp van XAD-hars en gaschromatografie
  Berg, C.J. van der - \ 1980
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1192) - 28
  analyse - brandstoffen - gaschromatografie - vloeistoffen (liquids) - mineraaloliën - technologie - water - analysis - fuels - gas chromatography - liquids - mineral oils - technology - water
  Calculation of the PCB content in fish samples
  Tuinstra, L.G.M.Th. ; Roos, A.H. ; Traag, W.A. - \ 1980
  Wageningen : State Institute for Quality Control of Agricultural Products (Rapport / RIKILT 80.15) - 6
  vis - polychloorbifenylen - toxische stoffen - besmetters - berekening - statistische analyse - gaschromatografie - fish - polychlorinated biphenyls - toxic substances - contaminants - calculation - statistical analysis - gas chromatography
  This report will show different results on the basis of two different homogenized fish samples caught in the same area. The factors influencing the results are the calculation procedure used and the gaschromatographic conditions. This will be elucidated with samples from the Joint Monitoring Programme. Also a method which, in principle, will overcome these problems will be proposed.
  Gaschromatografische bepaling van EDTA in water
  Toorn, A. van de; Harmsen, J. - \ 1979
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1132) - 7
  edta - gaschromatografie - rioolwater - afvalwater - edta - gas chromatography - sewage - waste water
  Gaschromatografische analyse van vluchtige amines in watermonsters
  Muylaert, J.M. - \ 1979
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1120) - 19
  analyse - gaschromatografie - water - analysis - gas chromatography - water
  Gaschromatografisch en organoleptisch onderzoek van vlees en spek van mannelijke varkens en van daarmee bereide rookworst
  Maarse, H. ; Moerman, P.C. ; Walstra, P. - \ 1972
  Zeist : [s.n.] (IVO-rapport no. C-180) - 30
  gaschromatografie - vlees - vleeswaren - organoleptische kenmerken - varkensvlees - sensorische evaluatie - gas chromatography - meat - meat products - organoleptic traits - pigmeat - sensory evaluation
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.