Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 53

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Evalueren van het massaspectrometrisch onderzoek naar Androstenon in varkensvet
  Traag, W.A. ; Bennekom, E.O. van; Tuinstra, L.G.M.Th. - \ 1989
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.36) - 12
  varkensvlees - beren (varkens) - androstenon - steroïdhormonen - voedselanalyse - immunochemie - massaspectrometrie - gaschromatografie - analytische methoden - pigmeat - boars - androstenone - steroid hormones - food analysis - immunochemistry - mass spectrometry - gas chromatography - analytical methods
  Vanweg het ontstaan van een onplezierige geur bij de bereiding van varkensvlees afkomstig van beren is het binnen de EEG niet toegestaan om vlees van beren te exporteren naar lidstaten en is in de Bondsrepubliek Duitsland de handel in vlees van beren, met een karkasgewicht van meer dan 40 kg verboden. Aangetoond is dat onder andere androstenon, een steroidhormoon, correleerd met het voorkomen van deze geur. Om te controleren of varkensvlees afkomstig is van beren ouder dan 6 maanden wordt androstenon dan ook gebruikt als parameter. Indien in het vet meer dan 300 pg/kg, androstenon wordt aangetoond , wordt bewezen geacht dat het monster afkomstig is van een beer. Om de controle ook in Nederland te kunnen uitvoeren is door het RIKILT een methode voor het bepalen van androstenon ontwikkeld, gebaseerd op gaschromatografie-massaspectrometrie. De ontwikkelde methode is uitvoerig getest en toegepast bij onderzoek naar het androstenongehalte in spekmonsters van beren, borgen, zeugen, binnenberen en tweeslachtigen. Ook is de methode toegepast voor keuringsdoeleinden en bij de uitvoering van een ringonderzoek. Bij controle na verschijnen van het rapport, van de analyseresultaten van het ringonderzoek bleek dat circa 20% tot 40% van de positief gerapporteerde monsters niet voldeden aan de in het voorschrift gestelde criteria.
  Voedingszuren in eieren : ontwikkeling van een gaschromatografische methode
  Essers, M.L. ; Muuse, B.G. - \ 1988
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.22) - 12
  zuren - eieren - eierproducten - gaschromatografie - acids - eggs - egg products - gas chromatography
  Onderzoek is gedaan om een minder bewerkelijke en snellere methode te verkrijgen voor de bepaling van enkele organische zuren in eiprodukten.
  Clean up procedure (GPC) voor de GC bepaling van de antioxidanten BHA, BHT en TBHQ in botervet
  Slangen, J. ; Traag, W. ; Kamp, H. van der; Hollman, P. - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.64) - 6
  boterolie - conserveermiddelen - besmetting - achteruitgang (deterioration) - voedseladditieven - butylhydroxyanisol - butylhydroxytolueen - gaschromatografie - butter oil - preservatives - contamination - deterioration - food additives - butylated hydroxyanisole - butylated hydroxytoluene - gas chromatography
  Voor het opstellen van een normvoorschrift voor de bepaling van de antioxydanten BHA, BHT en TBHQ in botervet worden door werkgroep E43 van de "International Dairy Federation" methoden geëvalueerd. Uitgangspunt voor deze norm is de gaschromatografische bepaling beschreven in ISO 6463-1982. De wens bestaat echter om gebruik te maken van capillaire gaschromatografie, dit in afwijking van ISO 6463.
  De invloed van kolomkeuze en de wijze van integreren bij de gaschromatografische bepaling van "minerale olie"
  Pennings, M. - \ 1987
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1824) - 13
  bioremediëring - gaschromatografie - industrie - mineraaloliën - ontginning - volksgezondheidsbevordering - bodem - petrochemische industrie - sludge farming - bioremediation - gas chromatography - industry - mineral oils - reclamation - sanitation - soil - petrochemical industry - sludge farming
  Bepaling van het gehalte aan niet vluchtige koolwaterstoffractie afkomstig van minerale olie met behulp van gaschromatografie en infrarood-spectrofotometrie
  Pennings, M. ; Harmsen, J. ; Leeuwen, M. van - \ 1987
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1823) - 19
  bioremediëring - gaschromatografie - industrie - infraroodspectrofotometrie - mineraaloliën - ontginning - volksgezondheidsbevordering - bodem - petrochemische industrie - sludge farming - bioremediation - gas chromatography - industry - infrared spectrophotometry - mineral oils - reclamation - sanitation - soil - petrochemical industry - sludge farming
  Analytische methoden voor de bepaling van organische microverontreinigingen in grond en sediment
  Japenga, J. ; Wagenaar, W.J. ; Smedes, F. - \ 1986
  Haren (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 13-86)
  aromatische koolwaterstoffen - gechloreerde koolwaterstoffen - chromatografie - milieueffect - gaschromatografie - organische chloorverbindingen - persistentie - pesticidenresiduen - polycyclische koolwaterstoffen - bodemverontreiniging - waterbodems - aromatic hydrocarbons - chlorinated hydrocarbons - chromatography - environmental impact - gas chromatography - organochlorine compounds - persistence - pesticide residues - polycyclic hydrocarbons - soil pollution - water bottoms
  Deel 1 betreft: gechloreerde pesticiden, gechloreerde industriele contaminanten en polycyclische aromaten
  Voorconcentrering van in water opgeloste apolaire organische stoffen in het ng/kg gebied met een eenvoudig purge-and-trap systeem, gevolgd door off-line analyse met behulp van capillaire gaschromatografie
  Bosman, H.F.P.M. - \ 1986
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1689) - 26
  analyse - gaschromatografie - organische verbindingen - oplossingen - water - analysis - gas chromatography - organic compounds - solutions - water
  Determination of selected chlorobiphenyl congeners in fish oil with capillary gaschromatography (BCR interlaboratory study 4/1985)
  Tuinstra, L.G.M.Th. ; Roos, A.H. - \ 1985
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 85.76) - 9
  visoliën - voedingsmiddelen - polychloorbifenylen - gaschromatografie - kwaliteitscontroles - fish oils - foods - polychlorinated biphenyls - gas chromatography - quality controls
  Handleiding voor de Carbo Erba - Bruker GC-IR combinatie
  Weseman, J.M. ; Ruig, W.G. de - \ 1985
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.127)
  handboeken - gaschromatografie - infraroodspectroscopie - handbooks - gas chromatography - infrared spectroscopy
  Naast de handleiding van het werken met de Bruker IFS 85 FTIR spectrofotometer is aanvullende informatie gewenst over het gebruik en onderhoud van de GC-interface met bijbehorende detektor. Dit verslag is gebaseerd op onze ervaring met het werken met GC-IR. Aan de hand van het testmengsel wordt systematisch aangegeven hoe IR-spectra tot stand komen.
  BCR-ringtest of individual chlorobiphenyls (2/1983) : summary of results
  Tuinstra, L.G.M.T. ; Roos, A.H. ; Werdmuller, G.A. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 84-27)
  polychloorbifenylen - gaschromatografie - kwaliteitscontroles - polychlorinated biphenyls - gas chromatography - quality controls
  Kwantitatieve massaspectrometrie van stilbeenhormonen (als HFB derivaat) met behulp van isotoopverdunning
  Kienhuis, P. ; Traag, W.A. ; Tuinstra, L.G.M.T. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 84.107)
  oestrogenen - hormonen - isotopen - massaspectrometrie - stilbenen - gaschromatografie - analytische scheikunde - oestrogens - hormones - isotopes - mass spectrometry - stilbenes - gas chromatography - analytical chemistry
  Het onderzoeken van de mogelijkheden om de begintemperatuur van de GC-kolom te verhogen door het gebruik van hoger kokende oplosmiddelen
  Kienhuis, P.G.M. ; Tuinstra, L.G.M.T. ; Traag, W.A. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 84.100) - 8
  analytische methoden - gaschromatografie - massaspectrometrie - kookpunt - analytische scheikunde - analytical methods - gas chromatography - mass spectrometry - boiling point - analytical chemistry
  BCR - ringtest of some individual cloro-biphenyls in cleaned eel-fat extracts (3/1984)
  Tuinstra, L.G.M.T. ; Roos, A.H. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 84.93, 84.98)
  polychloorbifenylen - gaschromatografie - kwaliteitscontroles - analytische scheikunde - polychlorinated biphenyls - gas chromatography - quality controls - analytical chemistry
  Onderzoek van (gas)chromatografische analysemogelijkheden voor de bepaling van 3-hydroxyboterzuur in eieren en eiprodukten
  Rutjes, B. ; Muuse, B.G. ; Haasnoot, W. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 84.13) - 10
  eieren - eierproducten - 3-hydroxyboterzuur - gaschromatografie - hplc - eggs - egg products - 3-hydroxybutyric acid - gas chromatography - hplc
  Een capillair gaschromatografische methode werd ontwikkeld op basis van een Duitse methode van Littman, Schulte en Acker. De methode omvat een clean-up van het onteiwitte waterige extrakt, kolom elutie met ethylacetaat, derivatisering van het droge extrakt en gaschromatografische scheiding van de componenten. Daarnaast werden twee methoden ontwikkeld met een snellere kolom clean-up en methyleren of silyleren van de componenten. Ook eerd een HPLÇ scheiding van de componenten beproefd.
  Determination of some individual chlorobiphenyls in eel-fat with capillary gaschromatography: collaborative study
  Tuinstra, L.G.M.T. ; Roos, A.H. ; Werdmuller, G.A. - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 84.77) - 8
  polychloorbifenylen - palingen - dierlijk vet - gaschromatografie - kwaliteitscontroles - polychlorinated biphenyls - eels - animal fat - gas chromatography - quality controls
  A method for the determination of six individual chlorobiphenyls in eel-fat, based on saponification of the sample and determination with capillary gas chromatography, was studied collaboratively. Eleven laboratories submitted analytical results in duplo of six individual chlorbiphenyls on two samples naturally contaminated eel-fat. The reproducibility coefficient of variation is about 14% at the 1 mg/kg level per chlorobiphenyl compound and about 23% at the 0.1 mg/kg level. For each compound the mean recovery is about 90% with a standard deviation varying from 7 to 9%.
  BCR- ringtest of some individual chlorobiphenyls in cleaned eel-fat extracts (3/1984): Splitless injection : summary of results
  Anonymous, - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 84.93) - 7
  polychloorbifenylen - identificatie - kwantitatieve analyse - gaschromatografie - kwaliteitscontroles - analytische scheikunde - polychlorinated biphenyls - identification - quantitative analysis - gas chromatography - quality controls - analytical chemistry
  In the meeting on PCB analyses organized in Ulm, Donau, West Germany, 11-13 April 1984, where the second ringtest 2/1983 (Report 84.27 d.d. 1984- 03-26 ) was discussed, it was decided to organize a next ringtest. In this ringtest identification and quantification of some individual chlorobiphenyls should be carried out in the extracts of eel - fat samples (cleaned- up by saponification) using splitless injection (part 1) and/or on-column injection after optimization (part 2). For the optimization of the on-column injection prof. D.L. Massart of the University of Brussels, Belgium had offered his cooperation to find the optimum settings by using a computer program. Results will be reported in part 2. In this report only the results of the splitless injection are given.
  BCR- ringtest of some individual chlorobiphenyls in cleaned eel-fat extracts (3/1984): On column injection : summary of results
  Anonymous, - \ 1984
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 84.98) - 6
  polychloorbifenylen - identificatie - kwantitatieve analyse - gaschromatografie - kwaliteitscontroles - analytische scheikunde - polychlorinated biphenyls - identification - quantitative analysis - gas chromatography - quality controls - analytical chemistry
  In the meeting on PCB analyses organized in Ulm, Donau, West Germany, 11-13 April 1984, where the second ringtest 2/1983 (Report 84.27 d.d. 1984- 03- 26) was discussed, it was decided to organize a next ringtest. In this ringtest identification and quantification of some individual chlorobiphenyls should he carried out in the extracts of eel-fat samples (cleaned-up by saponification) using splitless injection (part 1) and/or on-column injection after optimization (part 2). For the optimization of the on-column injection prof. D.L. Massart of the University of Brussels, Belgium had offered his cooperation to find the optimum settings by using a computer program. During a discussion meeting with prof. D.L. Massart on dd. 1984- 05-24 in Brussels, it was decided to use a factorial design for optimization. As variables were chosen the ''temperature'' of the injector, the starting temperature of the column and the temperature programming rate. As criteria were chosen peak hight, peak width, peak area, tailing and resolution. In this report the results of the on-column injection are given and the data obtained with direct injection.
  De bepaling van individuele chloorbifenylen met capillair gaschromatografie in oliën en vetten : ringtest van enkele individuele chloorbifenylen in gezuiverde extrakten
  Tuinstra, L.G.M.Th. ; Roos, A.H. ; Keukens, H.J. ; Traag, W.A. ; Werdmuller, G.A. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.24) - 10
  polychloorbifenylen - gaschromatografie - kwaliteitscontroles - polychlorinated biphenyls - gas chromatography - quality controls
  Doel is de bepaling van individuele chloorbefenylen met capillair gaschromatografie in oliën en vetten. Ringtest van enkele individuele chloorbifenylen in gezuiverde extrakten.
  Vergelijkend onderzoek DES in 50 monsters urine, mei 1982
  Ruig, W.G. de; Tuinstra, L.G.M.Th. ; Bergmans, M.C.J. ; Hooyerink, H. ; Polman, Th.H.G. ; Struijs, T.B.D. van der; Weseman, J.M. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.05) - 9
  diethylstilbestrol - urine - urine-analyse - immunologische technieken - gaschromatografie - diethylstilbestrol - urine - urine analysis - immunological techniques - gas chromatography
  Op initiatief van de werkgroep EVATH is een ringonderzoek op DES uitgevoerd aan 50 monsters door vijf instituten, te weten BCO, CIVO, KUN, RIKILT en RIV, met in totaal vijf verschillende methoden, nl.: radio-immunoassay met voorzuivering, radio immuno assay zonder voorzuivering, dunnelaagchromatografie, electrochemische detectie en gaschromatografiemassaspectrometrie.
  BCR-ringtest of individual chlorobiphenyls (1/1983) : summary of results
  Tuinstra, L.G.M.Th. ; Roos, A.H. ; Werdmuller, G.A. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 83.44) - 11
  polychloorbifenylen - bepaling - gaschromatografie - kwaliteitscontroles - analytische scheikunde - polychlorinated biphenyls - determination - gas chromatography - quality controls - analytical chemistry
  In a meeting organized by BCR on October 21, 1982, in Brussels, the participants agreed that efforts to improve the interagreement and the quality of PCB-determinations urgently had to be made. It was decided to study step by step the PCB-determination. In the first step the basic steps of the quantitative determination, e .g. injection and (ECD) detection was studied and results are presented in this report.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.