Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 141

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Benchmark Agrofood : de positie van regio FoodValley in Nederland
  Agricola, H.J. ; Kuhlman, T. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2637) - 32
  landbouwsector - agro-industriële sector - agro-industriële complexen - landbouwindustrie - voedselindustrie - landbouwproductie - voedselproductie - agro-industriële ketens - werkgelegenheid - gelderse vallei - veehouderij - agricultural sector - agroindustrial sector - agroindustrial complexes - agribusiness - food industry - agricultural production - food production - agro-industrial chains - employment - gelderse vallei - livestock farming
  Gemeente Ede wil meer inzicht krijgen in de economische betekenis van het regionale agrofoodcomplex. Meer specifiek luidt de vraag: hoe verhoudt de bedrijvigheid van de agrofoodsector in de regio FoodValley – in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde – zich tot andere agrofoodregio’s in Nederland? Om de positie van regio FoodValley en gemeente Ede te duiden, zal een vergelijking worden gemaakt met de deelgebieden Oost-Brabant, Rotterdam Foodcluster en Amsterdam-Zaanstreek.
  Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding
  Schipper, P.N.M. ; Groenendijk, P. ; Eekeren, N.J.M. van; Zanen, M. ; Rozemeijer, J. ; Jansen, G. ; Swart, B. - \ 2015
  Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Rapport / STOWA 2015-19) - ISBN 9789057736889 - 72
  landbouwgronden - bodemwater - drainage - bodemkwaliteit - droogte - nutriëntenuitspoeling - inventarisaties - modellen - gelderse vallei - agricultural soils - soil water - drainage - soil quality - drought - nutrient leaching - inventories - models - gelderse vallei
  Een optimale bodemkwaliteit draagt bij aan de wateropgaven en een betere opbrengst van landbouwgewassen. In de praktijk zijn veel landbouwbodems in meer of mindere mate verdicht, zijn de condities voor bodemleven niet gunstig, is het organisch stofgehalte niet optimaal en de beworteling beperkt. De laatste jaren zijn daarom projecten opgezet waarin waterbeheerders en agrariërs samenwerken om bodem verbeterende maatregelen in de praktijk uit te voeren. Het is echter geheel niet bekend wat de effecten van zulke maatregelen zijn op de kwantiteit en kwaliteit van het water op lokaal (perceel) niveau en op het regionale watersysteem. Op perceelniveau zijn nu twee verschillende bodemtypen die beiden veel voorkomen in de Gelderse Vallei geschematiseerd en doorgerekend met het modelinstrumentarium SWAP-WOFOST-ANIMO voor verschillende gewassen en verschillende hydrologische omstandigheden.
  Wat doet een beek zelf na een project van beekherstel?
  Eekhout, J.P.C. ; Hoitink, A.J.F. ; Huising, C. ; Talsma, M. - \ 2014
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2014)5. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
  waterlopen - herstel - morfologie - gelderse vallei - streams - rehabilitation - morphology - gelderse vallei
  Al 25 jaar voeren waterbeheerders projecten uit waarbij laglandbeken een kronkelende loop terugkrijgen. Maar wat gebeurt er precies met de vorm van zo'n beek na uitvoering van het project? Hoe lang duurt de aanpassingsperiode en welke factoren hebben invloed? De conclusies van een onderzoek in de Lunterse Beek.
  Aanpassing van de morfologie na beekherstel : casestudie Lunterse beek
  Eekhout, J.P.C. ; Huising, C. ; Talsma, M.J.G. - \ 2014
  waterlopen - ecologisch herstel - morfologie - waterbodems - hydrologie - gelderse vallei - streams - ecological restoration - morphology - water bottoms - hydrology - gelderse vallei
  Over een periode van anderhalf jaar zijn morfologische, hydrologische en ecologische ontwikkelingen gemonitord na een herstelproject in de Lunterse beek. Tijdens een initiële vegetatieloze periode was de morfodynamiek groot, met een bochtafsnijding, oevererosie en oeveraangroei. Deze processen zijn gerelateerd aan de aanpassing van het lengteprofiel, dat sedimenttoevoer tot gevolg had. Vervolgens heeft vegetatie zich in de inundatiezone ontwikkeld. De morfodynamiek nam in deze periode af, de morfologische veranderingen speelden zich met name nog op de beekbodem af. De metingen laten zien dat de beekbodem stabiliseert na een initiële morfologische aanpassingsperiode van ongeveer acht maanden.
  Een tool voor controle van hoogfrequente grondwaterstandsreeksen
  Walvoort, D.J.J. ; Knotters, M. ; Hoogland, T. - \ 2013
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)3/4. - ISSN 1382-6069 - p. 49 - 61.
  grondwaterstand - tijdreeksen - monitoring - modellen - gelderse vallei - groundwater level - time series - monitoring - models - gelderse vallei
  Grondwaterstanden en stijghoogten worden steeds vaker gemeten met druksensoren, met hoge frequenties zoals viermaal daags of ieder uur. Het is ondoenlijk al deze metingen visueel te controleren op fouten. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, ontwikkelde in opdracht van Eijkelkamp Agrisearch Equipment een tool voor automatische controle van de metingen die worden verzameld in het Regionaal Grondwatermeetnet Vallei en Eem. De tool maakt het mogelijk grote hoeveelheden metingen efficiënt te controleren. De tool is gebaseerd op fuzzy-set-theorie waardoor informatie beter wordt benut. Door robuuste statistieken te gebruiken is de tool toepasbaar voor reeksen met uiteenlopende eigenschappen.
  Aanleggen van een ecologische tuin
  Spijker, Joop - \ 2013
  buildings - public gardens - flora - research institutes - gelderse vallei
  Geen Sedum maar kruidenrijk gras
  Metselaar, K. ; Vrolijk, M. ; Kromhout, R. - \ 2013
  Tuin en Landschap 2013 (2013)3. - ISSN 0165-3350 - p. 29 - 30.
  groene daken - flora - vegetatietypen - proefprojecten - waterbeheer - stedelijke gebieden - gebouwen - gelderse vallei - green roofs - flora - vegetation types - pilot projects - water management - urban areas - buildings - gelderse vallei
  Veel groene daken bestaan uit gemakkelijk te onderhouden Sedum-plantjes. In dit artikel uitleg over de vegetatiekeuze bij de aanleg van het experimentendak van NIOO, aangelegd in najaar 2012. Klaas Metselaar en Stef Jansen onderzoeken het gedrag van verschillende soorten begroeiing. Het dak is daartoe opgedeeld in 45 plots van ieder acht m2. Drie zaadmengstels werden geleverd, elk samengesteld uit zo'n elf tot veertien soorten. Ook naar het watervasthoudend vermogen van de vegetatie wordt gekeken.
  Versterking van het vestingkarakter van Wageningen : verkenning van de mogelijkheden voor herstel van de stadsgracht
  During, R. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 297) - ISBN 9789461731845 - 41
  stedelijke planning - historische geografie - stadsontwikkeling - verdedigingswerken - governance - gelderse vallei - urban planning - historical geography - urban development - defensive works - governance - gelderse vallei
  Wageningen is nog vrijwel geheel door een stadsgracht omgeven. Vrijwel, maar niet helemaal... Aan de oostkant van de stad, tussen Bergpoort en Plantsoen, is in 1967 een stukje stadsgracht gedempt. Het Platform Stadsgracht Wageningen wil de gracht hier graag herstellen. De gemeentelijke overheid laat het aan de marktwerking over. Een projectontwikkelaar heeft initiatieven getoond via de aankoop van een cruciaal gelegen kantoorpand. Aan de Wetenschapswinkel de vraag hoe er toch initiatieven te nemen zijn richting herstel van de stadsgracht.
  Consument aan het roer : onderzoek naar consumentenvoorkeur voor regionale producten in Wageningen en omgeving
  Jagt, P.D. van der; Groen, P. ; Kavvouris, C. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 304) - ISBN 9789461738752 - 62
  regionale voedselketens - streekgebonden producten - voedselcoöperaties - duurzame landbouw - voedselconsumptie - consumptiepatronen - consumentengedrag - coöperatieve verenigingen - biologische landbouw - gelderland - gelderse vallei - biologische voedingsmiddelen - tendensen - regional food chains - regional specialty products - food cooperatives - sustainable agriculture - food consumption - consumption patterns - consumer behaviour - cooperative societies - organic farming - gelderland - gelderse vallei - organic foods - trends
  De consumenten coöperatie CC2 van o.a. Buys & Ko uit Wageningen is een actieve groep consumenten die zich verenigd hebben om consumenten meer stem te geven in het aanbod van duurzaam voedsel in de regio. Een consumenten coöperatie is een nieuwe interactieve manier om consumenten en hun voedselaanbod meer op elkaar af te stemmen. Het bestuur van CC2 wil inzetten op ondersteuning van de regionale ketens, professionalisering van regionale productie en het mede-onderzoeken van een nieuw winkelconcept voor Buys & Ko. Op verzoek van CC2 is een onderzoek uitgevoerd naar consumentenwensen ten aanzien van deze thema’s in het segment duurzaam voedsel. Doel van het onderzoek is op basis van de voorkeuren van leden en potentiële leden van de consumentenvereniging gericht beleid te formuleren voor het aanbod van duurzaam voedsel in de regio de mogelijke rol daarbij van natuurvoedingswinkel Buys & Ko. Het onderzoek draagt zodoende direct bij aan het vergroten van invloed van de consument op het regionale voedselaanbod.
  Kleurrijk Wageningen 750
  Missel, L. - \ 2013
  Bibliotheek Wageningen UR
  lokale geschiedenis - steden - stadsontwikkeling - nederzetting - historische geografie - gelderse vallei - veluwe - tentoonstellingen - verzamelingen - local history - towns - urban development - settlement - historical geography - gelderse vallei - veluwe - exhibitions - collections
  Deze tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van stadsrechten voor Wageningen. Wageningen en haar omgeving kent een unieke historische ontwikkeling van vestingstad tot universiteitsstad. Door de universiteit is Wageningen ook vaak als object van onderzoek en onderwijs gebruikt. Hoe dat alles zijn neerslag heeft gehad is te zien in drie thema’s die vaak met de kleuren blauw, rood en groen worden aangeduid: Wageningen is ontstaan bij een doorwaadbare plek van de Rijn. Het water (blauw) in en rond Wageningen heeft altijd een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. De nederzetting groeit uit van een vestingstad met bebouwing (rood) tot een universiteitsstad waar geleefd en gewerkt wordt in én met het groen: natuur, landbouw en tuin & landschap.
  Proeftuin Food Valley : de kwaliteit van de leefomgeving
  Agricola, H.J. ; Jansen, A. ; Rooij, S.A.M. van; Eisenga, R. ; Vogelzang, T.A. - \ 2013
  Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 32
  landgebruik - landbouw - landgoederen - agrarisch natuurbeheer - inventarisaties - gelderse vallei - land use - agriculture - estates - agri-environment schemes - inventories - gelderse vallei
  Het agrarische gebruik heeft gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Schaalvergroting is ook voor veel agrarische bedrijven in FoodValley een toekomststrategie. Een ander deel van de bedrijven is relatief klein, een aanzienlijk deel daarvan heeft geen opvolger. Functieverandering van agrarische bedrijven neemt een hoge vlucht en verandert het aanzien van het landschap. Bovendien ontstaan nieuwe en soms ongewenste soorten van bedrijvigheid in vrijkomende agrarische gebouwen en boerderijen. Ondanks het overwegend intensieve agrarisch gebruik, kent de Vallei ook veel "trage gebieden". Dit zijn delen van de Vallei waar het grootgrondbezit van oudsher van belang was en is. Hier liggen waardevolle oude cultuurlandschappen, die zich kenmerken door een sterke verweving van landbouw en natuur
  Gedifferentieerd diergezondheidsbeleid : case studie Weideschapen
  Hagenaars, T.H.J. ; Asseldonk, Marcel van; Bontje, D.M. ; Puister-Jansen, L.F. ; Backer, J.A. ; Nodelijk, G. ; Bergevoet, R.H.M. - \ 2012
  Lelystad : Central Veterinary Institute (CVI rapport / Central Veterinary Institute, 13/CVI0182 ) - 40
  schapenhouderij - mond- en klauwzeer - schapenziekten - ziekteoverdracht - identificatie - registratie - regelingen - verspreide infecties - gelderse vallei - Nederland - sheep farming - foot and mouth disease - sheep diseases - disease transmission - identification - registration - regulations - disseminated infections - gelderse vallei - Netherlands
  De vraagstelling voor deze studie luidt: in welke mate neemt het risico op verspreiding van Mond-en-Klauwzeer toe als de huidige Regeling Preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s (Regeling preventie) zodanig zou worden aangepast dat schapen vanaf een verzamelcentrum naar een weidebedrijf vervoerd mogen worden? Vervolgens bestaat de aanpak van deze studie uit de volgende onderdelen: - studie van de huidige verplaatsingen zoals gemeld in Identificatie & Registratie (I&R); - interviews met deskundigen; - epidemiologische risicoberekeningen; - economische analyse van de directe kosten; - gevoeligheidsanalyse van de uitkomsten voor (parameter)onzekerheden. De berekeningen richten zich op het scenario dat insleep van MKZ in Nederland op een schapenbedrijf plaatsvindt dat is gelegen in de Gelderse Vallei. De focus ligt hierbij op het percentage waarmee het risico van MKZ-verspreiding zou veranderen na aanpassing van de Regeling preventie.
  Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei : ‘Kijk eens wat vaker onder de graszode’
  Faber, J.H. ; Wösten, H. ; Bakker, G. ; Bokhorst, J. ; Hummelink, E.W.J. ; Laros, I. ; Brink, N.W. van den; Deru, J. ; Luske, B. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2373)
  graslanden - droogteresistentie - bodembeheer - duurzaamheid (sustainability) - klimaatverandering - neerslag - wateropslag - landbouwgronden - waterbeheer - gelderse vallei - grasslands - drought resistance - soil management - sustainability - climatic change - precipitation - water storage - agricultural soils - water management - gelderse vallei
  Bij de ontwikkeling van duurzaam en klimaatbestendig bodem- en waterbeheer in de Gelderse Vallei wordt gezocht naar mogelijkheden om de capaciteit van weidegrasland voor berging en nalevering van water te vergroten. Daarbij zou actief gebruik kunnen worden gemaakt van het vermogen van landbodems om neerslag op te vangen, vast te houden en na te leveren. Dit rapport geeft resultaten van veldonderzoek, literatuurstudie en modelberekeningen van fysische en hydrologische eigenschappen van bodems op bedrijven die aangesloten zijn bij ‘Duurzaam Bodembeheer in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost’. Naleveringskarakteristieken worden modelmatig becijferd in relatie tot bodemtype en grondwaterpeil. Bewortelingsgraad en bewortelingsdiepte blijken succesfactoren waarmee de grootste winst kan worden behaald om de droogtegevoeligheid van grasland te verminderen en daarmee de vraag naar beregeningswater tijdens droogteperioden te beperken. Er worden alternatieve maatregelen voor graslandbeheer beschreven die hiervoor kunnen worden toegepast. In veel gevallen moet hiermee echter in de agrarische praktijk in Nederland nog ervaring mee worden opgedaan.
  Leren van conflicten groen en groei : Gaasterland, de Gelderse Vallei en Noordwest Overijssel
  Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Termeer, C.J.A.M. - \ 2012
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 29 (2012)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 13.
  regionale planning - natuurbescherming - economische groei - landbouw - houding van boeren - natuur - conflict - evaluatie - friesland - gelderse vallei - noordwest-overijssel - regional planning - nature conservation - economic growth - agriculture - farmers' attitudes - nature - conflict - evaluation - friesland - gelderse vallei - noordwest-overijssel
  Een groene leefomgeving en economische groei worden steeds minder als tegenpolen gezien. Groen en groei kunnen elkaar versterken. Ondanks de aantrekkelijkheid van dit nieuwe discours, toont het recente verleden veel conflicten tussen traditionele en economische en groene belangen in dit landelijk gebied. Dit artikel past het theoretische onderscheid tussen constructieve en destructieve conflicten toe op drie casussen. Op basis daarvan wordt onderzocht welke rol conflicten kunnen spelen bij het leggen van nieuwe verbindingen tussen landbouw en natuur.
  Onkruidbestrijding op verhardingen in de gemeente Wageningen, update 2011
  Spijker, J.H. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 34
  onkruidbestrijding - wegen - bestrating - milieubeheer - gemeenten - gelderse vallei - weed control - roads - pavements - environmental management - municipalities - gelderse vallei
  De gemeente Wageningen beheert al vele jaren de verhardingen zonder gebruik van chemische middelen. In dit adviesrapport wordt een overzicht gegeven verschillende aspecten die van belang zijn voor de keuze van de gemeente Wageningen voor de wijze van beheer van de verhardingen in de komende jaren. Belangrijke aspecten zijn wet- en regelgeving, beleid, kosten en effectiviteit van de diverse maatregelen, milieu-effecten, klimaatneutraliteit en gevolgen voor de drinkwaterwinning.
  Lessen voor succesvol investeren in Landschap
  Overbeek, M.M.M. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-publicatie 11-119)
  natuurbeheer - landschapsbeheer - financieren - natuurreservaten - nationale landschappen - vechtstreek - gelderse vallei - noord-brabant - gelderse poort - nature management - landscape management - financing - nature reserves - national landscapes - vechtstreek - gelderse vallei - noord-brabant - gelderse poort
  In vier voorbeeldgebieden is ervaring opgedaan met nieuwe particuliere financieringsconstructies. Ook worden de maatschappelijke baten vastgesteld van het toegankelijker en mooier maken van het landschap. 1. Amstelland ten zuiden van Amsterdam, geflankeerd door Amstelveen, Uithoorn, Abcoude én de Bijlmermeer. Een particulier initiatief van de Stichting Beschermers Amstelland (SBA). 2. Het Binnenveld ligt in de Gelderse Vallei op de grens van Utrecht en Gelderland en vormt een binnentuin voor de WERV- gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal die het initiatief hebben genomen. 3. Het Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch biedt een cultuurhistorisch landschap met de Campina heidevelden, Oisterwijkse bossen en het Dommeldal. Gemeenten en regionale partijen hebben hier samen het initiatief genomen. 4. Ooijpolder-Groesbeek kent een grote landschappelijke verscheidenheid met een rivierenlandschap in de Ooijpolder waaruit de stuwwal bij Nijmegen oprijst en een bos- en heuvellandschap in Groesbeek. Hier hebben de gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen en regionale partijen samen het initiatief genomen
  Publieke grond voor publieke doelen, een voorbeeld van een alternatieve financieringsvorm voor agrarische natuur
  Westerink - Petersen, J. ; Schrijver, R.A.M. ; Schaap, B.F. - \ 2011
  ROM Magazine 2011 (2011)4. - ISSN 1380-7153 - p. 32 - 33.
  landschapsbeheer - agrarisch natuurbeheer - financieren - landgebruik - gelderse vallei - landscape management - agri-environment schemes - financing - land use
  De financiering van natuur en landschap staat ter discussie. Er wordt bezuinigd, niet alleen omdat de overheid minder te besteden heeft, maar ook omdat de overheid meer verantwoordelijkheid legt bij de markt. Of dit wijs is, daarover valt te discussiëren. Dit is echter de context waarin de behoefte zich aftekent aan aanvullende en alternatieve vormen van financiering en organisatie voor natuur en landschap. De Wetenschapswinkel van Wageningen UR onderzocht in opdracht van Agrarische Natuurvereniging Ark & Eemlandschap de mogelijkheid om grondposities van de overheid te gebruiken voor het stimuleren van agrarisch natuurbeheer.
  Modeling patterns of farm diversification in a Dutch landscape
  Pfeifer, C. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Arie Oskam, co-promotor(en): Jetse Stoorvogel; Marthijn Sonneveld; Roel Jongeneel. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085858416 - 144
  diversificatie - landbouwbedrijven - nevenactiviteiten - multifunctionele landbouw - landbouw - landschap - besluitvorming - plattelandsontwikkeling - ruimtelijke verdeling - gelderse vallei - nederland - diversification - farms - ancillary enterprises - multifunctional agriculture - agriculture - landscape - decision making - rural development - spatial distribution - gelderse vallei - netherlands
  In agrarische landschappen zijn het de beslissingen van de agrariërs die medebepalend zijn voor zowel het aanbod als de kwaliteit van de voortgebrachte landschapsdiensten. Het doel van dit proefschrift is inzicht te verschaffen in de ruimtelijke patronen van bedrijfsdiversificatie en na te gaan hoe deze patronen mogelijk in de toekomst zouden kunnen veranderen. De studie richt zich op de Gelderse Vallei
  Investeren in landschap : lessen uit de gebiedsprocessen in Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek
  Overbeek, M.M.M. ; Graaff, R.P.M. de; Selnes, T. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154937
  landschap - participatie - landschapsbeheer - financieren - nationale landschappen - noord-holland - gelderse vallei - gelderse poort - landschapsplanning - maatschappelijk draagvlak - landscape - participation - landscape management - financing - national landscapes - noord-holland - gelderse vallei - gelderse poort - landscape planning - public support
  Een tussentijdse analyse van de gebiedsprocessen in de vier voorbeeldgebieden om financiële arrangementen te realiseren. De urgentie om in landschap te investeren verschilt per gebied en wordt sterk bepaald door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ook de aanpak verschilt en vraagt goed relatiemanagement om een breed draagvlak te creëren. Naast financiële ondersteuning is de verankering van de landschapsplannen in het lokale beleid een belangrijke voorwaarde. Het maatschappelijk draagvlak wordt versterkt als de gebiedsorganisatie lokaal vertrouwen geniet en investeringen in landschap ook de grondgebonden landbouw ten goede komen.
  Palaeoecological study of a Weichselian wetland site in the Netherlands suggests a link with Dansgaard-Oeschger climate oscillation
  Geel, B. Van; Bos, J.A.A. ; Huissteden, J. Van; Pals, J.P. ; Schatz, H. ; Mourik, J.M. Van; Reenen, G.B.A. Van; Wallinga, J. ; Plicht, J. Van Der - \ 2010
  Netherlands journal of geosciences 89 (2010)3-4. - ISSN 0016-7746 - p. 187 - 201.
  Dansgaard-Oeschger cycles - Macrofossils - Non-pollen palynomorphs - Oribatida - Pollen - Weichselian

  Botanical microfossils, macroremains and oribatid mites of a Weichselian interstadial deposit in the central Netherlands point to a temporary, sub-arctic wetland in a treeless landscape. Radiocarbon dates and OSL dates show an age between ca. 54.6 and 46.6 ka cal BP. The vegetation succession, starting as a peat-forming wetland that developed into a lake, might well be linked with a Dansgaard-Oeschger climatic cycle. We suggest that during the rapid warming at the start of a D-O cycle, relatively low areas in the landscape became wetlands where peat was formed. During the more gradual temperature decline that followed, evaporation diminished; the wetlands became inundated and lake sediments were formed. During subsequent sub-arctic conditions the interstadial deposits were covered with wind-blown sand. Apart from changes in effective precipitation also the climate-related presence and absence of permafrost conditions may have played a role in the formation of the observed sedimentological sequence from sand to peat, through lacustrine sediment, with coversand on top. The Wageningen sequence may correspond with D-O event 12,13 or 14. Some hitherto not recorded microfossils were described and illustrated.

  Velper studenten werken aan reconstructie Gelderse Vallei
  Stobbelaar, D.J. ; Graaff, J. de - \ 2010
  Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)5. - ISSN 1572-7610 - p. 22 - 25.
  regionale planning - zandgronden - hoger onderwijs - reconstructie - ecologische hoofdstructuur - middelbaar beroepsonderwijs - gelderse vallei - regional planning - sandy soils - higher education - reconstruction - ecological network - intermediate vocational training - gelderse vallei
  Een reconstructie is een ingewikkeld proces omdat er vele partijen aan te pas komen, veel belangen op het spel staan, en de uitvoering van projecten vele fases moet doorlopen. Studenten van Van Hall Larenstein en Helicon (beide Velp) ondersteunden het proces door in de verschillende fasen onderzoek te doen. Dit artikel geeft voorbeelden van herinrichting voor: Voorthuizerpoort, Groote Flierd
  Afstemming van sectoraal beleid en integrale gebiedsprocessen
  Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Brunt, D. ; Bommel, S. van - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Reeks ILG en gebiedsprocessen nr. 8) - 109
  regionaal beleid - regionale planning - regionale ontwikkeling - overheidsbeleid - beleid - natuurbeleid - natura 2000 - overheidssector - particuliere sector - gelderse vallei - de peel - noordwest-overijssel - gelderland - noord-brabant - overijssel - nederland - europa - regional policy - regional planning - regional development - government policy - policy - nature conservation policy - natura 2000 - public sector - private sector - gelderse vallei - de peel - noordwest-overijssel - gelderland - noord-brabant - overijssel - netherlands - europe
  Integrale gebiedsprocessen zijn populair in het landelijk gebied. Ondertussen gaat de sectorale beleidsontwikkeling op nationaal en Europees niveau gewoon door. Dit zorgt voor (nieuwe) afstemmingsproblemen. Dit rapport laat drie praktijkvoorbeelden zien van afstemming tussen bestaande gebiedsprocessen en Natura 2000 en nieuw nationaal natuurbeleid. Dit vraagt om meer onderlinge communicatie en reflectie en communicatie: gebiedspartijen die hun integrale gebiedsplan ter discussie durven te stellen en overheden met oog voor de implementatiepraktijk van sectoraal beleid.
  Betalen voor landschap vergt goede communicatie
  Overbeek, G. ; Graaff, R.P.M. de - \ 2010
  Landwerk 3 (2010). - ISSN 1567-1844 - p. 5 - 9.
  landschap - maatschappelijke betrokkenheid - kosten - nationale landschappen - noord-brabant - gelderse vallei - gelderse poort - financieren - landscape - community involvement - costs - national landscapes - noord-brabant - gelderse vallei - gelderse poort - financing
  Onder het motto "landschappelijk verantwoord ondernemen" zoeken de ministeries van LNV en VROM naar nieuwe financieringsbronnen voor het landschap, namelijk bij particulieren. Om hier ervaring mee op te doen, heeft LNV vier voorbeeldgebieden geselecteerd. Het LEI onderzocht er de betrokkenheid van bewoners bij het landschap in hun omgeving. Want dat is de maat voor de bereidheid om ook daadwerkelijk met geld over de brug te komen. Het betreft: Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek
  Vrede-, Bevrijding- en Vrijheid-verhalen op locatie – augmented reality en navigatie applicatie op smart phones
  Lammeren, R.J.A. van; Bergsma, A.R. ; Franke, G.J. - \ 2010
  Wageningen : CGI (CGI Report 2010-02 ) - 17
  mobiele toepassingen - telefoons - toepassingen - globale plaatsbepalingssystemen - paden - lokale geschiedenis - gelderse vallei - mobile applications - telephones - applications - global positioning systems - paths - local history - gelderse vallei
  In de periode december 2009 - mei 2010 is de applicatie Vrede, Bevrijding en Vrijheid ontwikkeld. Deze applicatie biedt gebruikers van smart phones met draadloos internet, zoals Android-phones en iPhones, de mogelijkheid om op locatie verhalen te luisteren, te lezen en te bekijken. Dit verslag rapporteert summier de ontwikkeling en de belangrijkste gebruikskenmerken van de applicatie. Tevens zijn suggesties voor een vervolg gegeven.
  Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand
  Eekeren, N.J.M. van; Bokhorst, J.G. - \ 2010
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (BioKennsi 2010-031 LbD) - 39
  bodembeheer - bodembiologie - bodemchemie - bodemfysica - bodemeigenschappen - bodemvruchtbaarheid - melkveebedrijven - waterbeheer - waterbergend vermogen - gelderse vallei - soil management - soil biology - soil chemistry - soil physics - soil properties - soil fertility - dairy farms - water management - water holding capacity - gelderse vallei
  Duurzaam bodembeheer is mogelijk interessant als klimaatadaptatiemaatregel voor de Utrechtse zandgebieden. Het project had een tweeledige doelstelling: 1. inzicht krijgen over de relatie tussen chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit enerzijds en het vochtleverend en waterbergend vermogen anderzijds; 2. opstellen van aanbevelingen voor optimalisatie van het bodem- en waterbeheer. Deze studie richtte zich op melkveebedrijven in het Utrechtse deel van de Gelderse Vallei. Droogteresistente percelen onderscheiden zich van droogtegevoelige percelen in een hoger lutumgehalte, een lager C/N-ratio, een hoger vochtpercentage, een dikkere donkere laag, een lagere indringingsweerstand, een betere visuele structuur en een intensievere en diepere beworteling. Met name de afstand van de wortelzone en het grondwater lijkt het verschil in droogteresistentie te maken. De indringingsweerstand is een belangrijke parameter om de potentie van waterinfiltratie in te schatten. Maatregelen als verhogen van het organische stofgehalte, verbeteren van de beworteling en stimulering van de wormenactiviteit en/of introduceren van pendelende wormen grijpen op verschillende vlakken positief in op de verbetering van vochtlevering en waterberging.
  De Groene School : de bijdrage van hogeschool Van Hall Larenstein aan de groene praktijk in de Gelderse Vallei en Amersfoort
  Branderhorst, A. ; Gils, S. van; Stobbelaar, D.J. ; Timmermans, W. - \ 2010
  Wageningen : Landwerk - ISBN 9789077824061 - 48
  plattelandsontwikkeling - relaties tussen stad en platteland - stedelijke planning - regionale planning - hoger onderwijs - projecten - groene zones - stadsparken - nederland - natuurbescherming - gebiedsgericht beleid - gelderse vallei - eemland - groenbeheer - gelderland - natuurontwikkeling - natuurbeheer - rural development - rural urban relations - urban planning - regional planning - higher education - projects - green belts - urban parks - netherlands - nature conservation - integrated spatial planning policy - gelderse vallei - eemland - management of urban green areas - gelderland - nature development - nature management
  Hogeschool Van Hall Larenstein wil haar studenten in échte' praktijkopdrachten laten kennismaken met het werkveld - en het werkveld laten kennismaken met de studenten. De opleiding zoekt daarom blijvende samenwerking met maatschappelijke organisaties en overheden. En met succes. Het samenspel tussen onderwijs en professionele praktijk zorgt vaak voor frisse, innovatieve ideeën en dat is nuttig voor beide partijen. Zo is er sinds jaren de samenwerking met de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en de gemeente Amersfoort. Ze analyseren problemen, onderzoeken kansen, belemmeringen en mogelijke oplossingen. Dit boek doet verslag van die samenwerking, o.a. betreffende: ruimte voor natuur bij Achterberg; ruimte voor natuur en recreatie bij Ede; verhoogde waterstand in Erica-Kallenbroek; Grebbelinie beleefbaar; Stad en land rondom Amersfoort; herinrichting voormalige spoorwegwerkplaats
  Met vereende krachten : het instrumenteel en zelforganiserend vermogen van gebiedscoalities in de Baronie, de Gelderse Vallei, Noardwest Fryslân en Zuidwest Twente
  Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Arnouts, R.C.M. ; Stuiver, M. ; Fontein, R.J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2073) - 159
  regionale ontwikkeling - regionale planning - samenwerking - gebiedsgericht beleid - reconstructie - governance - noord-brabant - gelderse vallei - gelderland - twente - overijssel - friese wouden - regional development - regional planning - cooperation - integrated spatial planning policy - reconstruction - governance - noord-brabant - gelderse vallei - gelderland - twente - overijssel - friese wouden
  Sinds de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied zijn regionale gebiedscoalities niet meer weg te denken uit het beleid voor het landelijk gebied. Ze coördineren de beleidsuitvoering voor provincies, werken aan een gemeenschappelijke aanpak voor de gebiedsproblematiek en jagen projecten aan. Naast instrumenteel vermogen hebben zij hiervoor zelforganiserend vermogen nodig. Deze studie analyseert de wisselwerking tussen het instrumenteel en zelforganiserend vermogen van gebiedscoalities in de Baronie, de Gelderse Vallei, Noardwest Fryslân en Zuidwest Twente. Hieruit blijkt dat het zelforganiserend vermogen van regionale gebiedscoalities vaak tekort schiet. Afgesloten wordt met conclusies aanbevelingen aan regionale gebiedscoalities, provincies en rijk voor het verbeteren van de balans tussen instrumenteel en zelforganiserend vermogen.
  Mapping and modelling multifunctional landscapes
  Willemen, L. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Tom Veldkamp; Rik Leemans, co-promotor(en): Peter Verburg; Lars Hein. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856269 - 152
  landschap - landgebruik - meervoudig landgebruik - cartografie - nederland - landschapsplanning - landschapsbeheer - ecosysteemdiensten - thematische cartografie - dynamisch modelleren - modelleren - ruimtelijke modellen - gelderse vallei - landscape - land use - multiple land use - mapping - netherlands - landscape planning - landscape management - ecosystem services - thematic mapping - dynamic modeling - modeling - spatial models - gelderse vallei
  De maatschappij profiteert van een grote verscheidenheid van diensten die door het landschap geleverd worden. Deze zogenaamde ‘landschapsdiensten’ omvatten onder andere de productie van voedsel en hout, de levering van drinkwater, klimaatregulatie, landschapsbeleving en recreatiemogelijkheden. Landschapsdiensten zijn ongelijk verdeeld over het landschap, sommige plekken leveren meer of andere diensten dan andere plekken. Om het landschap zo goed mogelijk te gebruiken is het voor beleidsmakers belangrijk te weten waar en hoeveel landschapsdiensten geleverd worden. Het probleem is dat er op dit moment geen kaarten zijn die deze informatie voor volledige regio’s laten zien. Daarbij is ook de kennis beperkt over in hoeverre landschapsdiensten veranderen als hun omgeving verandert. Met name op multifunctionele locaties waar mensen het landschap veranderen om de levering van één specifieke landschapsdienst te versterken, spelen keuzes in landschapsmanagement een belangrijke rol, aangezien veranderingen in het landschap elke aanwezige landschapsdienst op een andere wijze zal beïnvloeden. Om deze twee problemen aan te pakken richt dit proefschrift zich op het ontwikkelen van methoden om de huidige en toekomstige staat van een aantal landschapsdiensten van Gelderse Vallei regio te kunnen kwantificeren en karteren. In proefschrift focussen we ons voornamelijk op methoden die ruimtelijke patronen en processen die deze ontwikkelingen in de tijd en ruimte kunnen beschrijven. De kaarten en het verbeterde begrip van landschapsdynamieken, die resulteren uit dit proefschrift, kunnen helpen om in de toekomst het ruimtelijk beleid voor multifunctionele gebieden beter te ontwerpen en te evalueren.
  Duurzaam landschapsbeheer : perspectief vanuit huidige landschapsbeheerders
  Geijzendorffer, I.R. ; Hoefs, R.M.A. ; Schrijver, R.A.M. ; Spijker, J.H. ; Vries, E.A. de; Rooij, B. van - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1889) - 60
  landbouw - meervoudig landgebruik - landschap - recreatie - landschapsbeheer - gebiedsontwikkeling - multifunctionele landbouw - gelderse vallei - agriculture - multiple land use - landscape - recreation - landscape management - area development - multifunctional agriculture - gelderse vallei
  Dit rapport bevat een onderzoek naar mogelijkheden voor toekomstig landschapbeheer vanuit de ondernemerskansen in het landschap. In twee workshops zijn voor het gebied het Binnenveld de kansen in beeld gebracht en uitgewerkt samen met de betrokken actoren van het Binnenveld. De ontwikkeling van een toekomstvisie op individueel bedrijfsniveau en gezamenlijk opgebiedsniveau blijkt sterk afhankelijk van overzicht in de initiatieven, communicatie en betrokkenheid bij het gebied. Er zijn veel kansen voor ondernemerschap, zeker als daarbij gekeken wordt naar ruimtelijke combinaties van opgaven en samenwerkingsverbanden. Geopperde mogelijkheden doen zich voor op gebied van herverkaveling, vergisting, lokale ketens, recreatie, participatief natuur- of waterbeheer. Een integrale aanpak van herverkaveling door ruimtelijke opgaven te combineren en de betrokken actoren mee te laten denken over kansen lijkt een constructieve stap voor de toekomst van het landschap.
  Lumen - Gaia - Atlas : architectuur, kunst en tuinen van de gebouwen van de Environmental Sciences Group
  Windt, R. de; Londo, G. ; Zaal, A.M. ; Verstegen, T. ; Ruyten, E.C.W.M. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085856719 - 80
  architectuur - kunst - gebouwen - ontwerp - beeldende kunsten - tuinen - nederland - tuinarchitectuur - gelderland - gelderse vallei - architecture - arts - buildings - design - visual arts - gardens - netherlands - garden architecture - gelderland - gelderse vallei
  The Environmental Sciences Group (ESG) is a collaboration between the Wageningen University Department of Environmental Sciences and the research institute Alterra. ESG contributes to realising a relatively high-quality and sustainable green living environment through expert and independent research in the fields of water and climate, soils, landscape, geo-information and ecosystems. This publication describes the architecture of the three buildings and mentions the art products and gardens in and around them.
  Van witbolgrasland naar dotterbloemgrasland : verslag veldwerkplaats ----laagveen en zeeklei Wageningen, 30 juni 2010
  Hoek, D. van der - \ 2009
  S.n.
  graslanden - kwel - bodemchemie - soortenrijkdom - maaien - ecologisch herstel - plaggen steken - gelderse vallei - natuurbeheer - grasslands - seepage - soil chemistry - species richness - mowing - ecological restoration - sod cutting - gelderse vallei - nature management
  Verslag over de veldwerkplaats "laagveen en zeeklei" in Wageningen op 30 juni 2010. Bezocht werden het Blauwgrasland de Bennekomse Meent en Veenkampen, waar onderzoek wordt gedaan naar hoe je een dotterbloem- of blauwgraasland kunt terugkrijgen op voormalig landbouwgebied. De beste manier om soortenrijkdom en dotterbloemgrasland terug te krijgen op voormalige landbouwgrond is: locale kwel opwekken, plaggen, de akker enigszins bol leggen zodat regenwater er afloopt, instrooien met hooi uit een blauwgrasland, niet te veel water van boven inbrengen omdat dit tegendruk geeft aan de kwel, en minstens twee keer per jaar maaien. Vernatten, waarbij fosfaat vrijkomt, in combinatie met droogte in de zomer is niet erg: er ontstaan dan in de zomer krimpscheuren. Het fosfaat verdwijnt vervolgens bij de eerste regenbui met het regenwater door de scheuren. Je moet er rekening mee houden dat het herstel van soortenrijkdom langer duurt dan tien jaar en dat echt blauwgrasland niet zal terugkomen.
  Multifunctionele Landbouw en Landschap : onderzoek naar de invloed van multifunctionele landbouw op het landschap, nu en in de toekomst
  Kempenaar, J. ; Kruit, J. ; Jagt, P.D. van der; Westerink - Petersen, J. ; Heutinck, L.B.M. ; Jeurissen, L.J.J. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1937) - 106
  landschap - landbouw - effecten - regionale ontwikkeling - regio's - nederland - multifunctionele landbouw - gebiedsontwikkeling - gelderse vallei - zeeuwse eilanden - oost-groningen - noord-holland - landscape - agriculture - effects - regional development - regions - netherlands - multifunctional agriculture - area development - gelderse vallei - zeeuwse eilanden - oost-groningen - noord-holland
  Een verkennend onderzoek naar de ruimtelijke impact van multifunctionele landbouw (MFL) op het landschap. De analyse richt zich op de fysieke veranderingen in het landschap als gevolg van MFL en de factoren achter de ontwikkeling van MFL. De sturende factoren zijn te verdelen in omgevingsfactoren, ondernemersfactoren en overheidsfactoren. Het onderzoek behelst een literatuurstudie, een regionale analyse en aan de hand van interviews en veldbezoeken zijn 4 casestudie gebieden onder de loep genomen. Dit zijn: Gelderse vallei, Walcheren, Bellingwolde en Waterland. Op basis van de analyse wordt een beeld geschetst van de te verwachte impact van MFL op het landschap in de toekomst en worden aanbevelingen gedaan voor een gebiedsgerichte benadering.
  Veranderingen in avifauna en flora van de noordelijke Gelderse Vallei
  Gleichman, J.M. ; Nijs, L.J. de; Berendse, F. - \ 2009
  De Levende Natuur 110 (2009)7. - ISSN 0024-1520 - p. 346 - 351.
  vogels - flora - plantengemeenschappen - gelderse vallei - birds - flora - plant communities - gelderse vallei
  Zowel in het begin van de jaren 1970 (voor vogels) en rond 1980 (voor planten) als in 2002 zijn inventarisaties uitgevoerd in het noordwesten van de provincie Gelderland in de gemeenten Nijkerk, Putten en Barneveld. In grote lijnen is het oorspronkelijke landschap hier nog steeds zichtbaar. Door de inventarisaties te vergelijken werd het mogelijk om grote veranderingen in biodiversiteit vast te stellen. Het gebied lijkt representatief te zijn voor de ontwikkeling van natuurwaarden in het landelijk gebied
  Investeren in landschap : bewoners en bedrijven in Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek
  Overbeek, M.M.M. ; Graaff, R.P.M. de - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 5, Milieu, natuur en landschap ) - ISBN 9789086152995
  landschap - participatie - landschapsbeheer - financieren - nationale landschappen - noord-holland - gelderse vallei - gelderse poort - landscape - participation - landscape management - financing - national landscapes - noord-holland - gelderse vallei - gelderse poort
  Een onderzoek naar de bekendheid, betrokkenheid en bijdrage aan landschap bij 1.360 bewoners en 235 bedrijven op basis van twee enquêtes in de vier voorbeeldgebieden 'investeren in landschap'. De voorbeeldgebieden Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek zijn goed bekend onder bewoners en bedrijven, zij het op een beperkte schaal. De betrokkenheid bij het landschap en het landschapsbeleid is overwegend positief, maar is mede afhankelijk van het gerealiseerde beleid en de lokale binding. De bijdrage van bewoners aan landschap is divers en van bedrijven nog gering. Meer aandacht is gewenst voor de communicatie en financieringsconstructies vanuit het perspectief van de gebruikers, met name voor stedelingen en grote bedrijven.
  Regionale hydrologische modellering ter onderbouwing van klimaateffecten
  Hermans, A.G.M. ; Otten, J. ; Bakel, P.J.T. van - \ 2009
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)4. - ISSN 0166-8439 - p. 28 - 32.
  klimaatfactoren - hydrologie - hydrologie van stroomgebieden - klimaatverandering - waterbeheer - modellen - kwel - grondwaterstroming - modelleren - gelderse vallei - climatic factors - hydrology - catchment hydrology - climatic change - water management - models - seepage - groundwater flow - modeling - gelderse vallei
  Provincies en waterschappen bereiden zich voor op een warmer en grilliger klimaat. Met name voor watersystemen met een interactie tussen traag en snel reagerende deelsystemen is een regionaal hydrologisch model noodzakelijk om klimaateff ecten inzichtelijk te maken. In dit artikel wordt dit geïllustreerd voor het beheergebied van Waterschap Vallei & Eem. Voor de KNMI’06-klimaatscenario’s zijn de veranderingen in grondwaterstanden en kwel berekend. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de traag reagerende systemen van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe en het snel reagerende systeem van de tussenliggende Gelderse Vallei. Vervolgens wordt ingegaan op klimaatscenario’s en nat- en droogteschade voor de landbouw en de doelrealisatie voor natuur
  Estafette voor projectgroepen : onderwijsproject natuurbeheer in de praktijk voor HBO en MBO
  Stobbelaar, D.J. ; Nijman, J. - \ 2008
  Vakblad Groen Onderwijs 50 (2008)3. - ISSN 1568-8704 - p. 16 - 17.
  beroepsopleiding (hoger) - regionale ontwikkeling - natuurbescherming - agrarisch onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - agrarisch natuurbeheer - natuurbeleid - gelderse vallei - reconstructie - professional education - regional development - nature conservation - agricultural education - intermediate vocational training - agri-environment schemes - nature conservation policy - gelderse vallei - reconstruction
  Zes groepen studenten van Hogeschool van Hall Larenstein (hbo Velp) werken op dit moment aan oplossingen voor de Gelderse Vallei. Ze doen onderzoek, maken plannen en komen met adviezen. Op die manier werken ze op verzoek van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei aan reconstructie van dit gebied
  Geschiedenis van Rhenen
  Bultje-van Dillen, L. ; Deys, H. ; Maas, T. ; Rommes, R.N.J. ; Strous, W.H. ; Vogelzang, F. ; Vredenberg, J. - \ 2008
  Utrecht : Matrijs (Historische Heuvelrug reeks 15) - ISBN 9789053453414 - 615
  steden - nederland - geschiedenis - utrecht - gelderse vallei - utrechtse heuvelrug - lokale geschiedenis - towns - netherlands - history - utrecht - gelderse vallei - utrechtse heuvelrug - local history
  De zonnestraling verandert, maar waarom? 80 jaar waarnemingen in Wageningen
  Jacobs, A.F.G. ; Heusinkveld, B.G. ; Holtslag, A.A.M. - \ 2008
  Geografie 17 (2008)9. - ISSN 0926-3837 - p. 18 - 19.
  meteorologie - meteorologische waarnemingen - monitoring - gelderse vallei - meteorology - meteorological observations
  De zon is de motor van ons klimaat en het leven op aarde. Hoeveel straling vangen we elk jaar op en hoe is die verdeeld over de seizoenen? Om hier achter te komen meet Wageningen al 80 jaar de zonnestraling aan de grond. De veranderingen in het stralingspatroon die door de tijd zijn waargenomen, blijven vooralsnog onverklaard
  Paardenhouderij en landschap, hoe pakken gemeenten het op?
  Agricola, H.J. ; Wielen, P. van der; Kistenkas, F.H. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1721) - 68
  regionale ontwikkeling - landgebruik - landschap - paarden - beleidsevaluatie - gelderse vallei - gemeenten - regional development - land use - landscape - horses - policy evaluation - gelderse vallei - municipalities
  In opdracht van het ministerie van LNV is onderzocht hoe de paardenhouderij in Nederland zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld, en op welke wijze beleidsontwikkeling heeft plaatsgevonden voor de paardenhouderij in relatie tot landschap, apart geanalyseerd qua rijksbeleid, provinciaal en gemeentelijk beleid . Vervolgens is de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en de juridische verankering van het paardenbeleid onder de loep genomen. Het laatste hoofdstuk betreft de gebiedscase Gelderse Vallei. In dit gebied heeft een beleidsontwikkeling plaatsgevonden die als voorbeeld kan dienen voor andere regio’s in Nederland. De meerwaarde van regionale samenhang in het beleid en de besluitvorming is evident om tot een landschapsgerichte paardenhouderij te komen.
  De Ecologische Hoofdstructuur als gebiedsopgave : bestuurlijk vermogen, dynamiek en diversiteit in het natuurbeleid
  Boer, S. de; Kuindersma, W. ; Zouwen, M.W. van der; Tatenhove, J.P.M. van - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 74) - 168
  habitats - regionale ontwikkeling - overheidsbeleid - natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - beleidsevaluatie - gelderse vallei - friese wouden - utrecht - habitats - regional development - government policy - nature conservation policy - ecological network - policy evaluation - gelderse vallei - friese wouden - utrecht
  Dit rapport analyseert bestuurlijk vermogen, dynamiek en diversiteit in het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daartoe worden allereerst de inhoudelijke ontwikkelingen in het EHS-beleid sinds 1990 geanalyseerd. Vervolgens beschrijft het rapport de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen in drie gebiedsprocessen rond EHS-realisatie. Dit mondt uit in een beoordeling van het bestuurlijk vermogen van deze gebiedsprocessen om de EHS te realiseren. Op basis hiervan zijn handelingsperspectieven geformuleerd voor rijk en provincie in het EHS-beleid. Trefwoorden: bestuurskunde, beleidsanalyse, beleidsevaluatie, beleidsarrangementen, bestuurlijk vermogen, natuurbeleid.
  Regiotransitie in het veelzijdig platteland : case: van bedreigingen naar kansen in een landgoed
  Kortstee, H.J.M. ; Uenk, H.C. ; Hoop, D.W. de - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport veelzijdig platteland ) - 43
  regionale ontwikkeling - landgoederen - zandgronden - pachtstelsel - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - multifunctionele landbouw - reconstructie - gelderse vallei - regional development - estates - sandy soils - tenure systems - farm management - innovations - multifunctional agriculture - reconstruction - gelderse vallei
  Het Landgoed Scherpenzeel ziet in haar regio allerlei ontwikkelingen op zich afkomen. Zoals het Reconstructieplan, recreatiedruk, en een toenemend aantal natuur- en landschapsplannen. Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei ziet als doel kansen waarnemen en kansen benutten. Tijdens een verkenningsexcursie bij de pachters en rentmeester van Landgoed Twickel viel op dat de pachters op Landgoed Scherpenzeel zelf geen pachtercommissie hadden. Daarmee is de openheid tussen de pachters onderling en tussen de pachters en verpachter in het geding. Het nemen van eigen initiatief als pachter(s) kan leiden tot ongekende mogelijkheden voor rendementsverbetering, zowel voor de pachter en verpachter / het landgoed
  Regionale aanpak geurhinder reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost : een onderzoek naar knelpunten met betrekking tot geurhinder en in hoeverre een gemeentelijk geurbeleid in het kader van de Wet Geurhinder en Veehouderij een oplossing biedt
  Gies, T.J.A. ; Jeurissen, L.J.J. ; Naeff, H.S.D. ; Staritsky, I.G. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1677) - 123
  stankemissie - luchtverontreiniging - wetgeving - intensieve veehouderij - regionaal beleid - gelderse vallei - utrecht - reconstructie - Nederland - odour emission - air pollution - legislation - intensive livestock farming - regional policy - gelderse vallei - utrecht - reconstruction - Netherlands
  In het kader van de reconstructie ligt er een opgave om de werkelijk beleefde geurhinder te verminderen. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Deze wet biedt de mogelijkheid om in gebieden de wettelijke normstelling aan te passen aan het karakter van het gebied. Deze maatwerkbenadering vergt echter wel een goede onderbouwing. In dit onderzoek worden de knelpunten met betrekking tot geurhinder in relatie tot wettelijke normen uit de Wet Geurhinder en veehouderij in beeld gebracht. Tevens wordt er gekeken in hoeverre, rekening houdend met de gewenste ontwikkelingen in een bepaald gebied, een maatwerkbenadering een oplossing biedt
  De geschiedenis van de reconstructie : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Bleumink, H. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.2) - 87 p.
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - milieubeleid - stankbestrijding - geschiedenis - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - environmental policy - odour abatement - history - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - salland - gelderse vallei - de peel
  Dit rapport omvat een geschiedschrijving van de reconstructie op overkoepelend niveau. Het gaat in op de precieze omstandigheden die in 1997 leidden tot de eerste ideeen voor de reconstructie en op de ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden: de pilots, de langdurige behandeling van de Reconstructiewet in de Tweede en Eerste Kamer, de introductie van de integrale zonering, de afstemming met het ammoniak- en stankdossier, de lobby van de provincies, het pact van Brakkenstein, ruimte-voor-ruimte en het Krokusakkoord. Het is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden.
  Natuurpotentie van Zwartebroek en Allemanskamp : ecopedologisch onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling
  Delft, S.P.J. van; Stoffelsen, G.H. ; Brouwer, F. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1550) - 103
  bodemgeschiktheid - bodemclassificatie - bodemwater - landschapsecologie - bodemkarteringen - fosfaten - humus - nederland - bodemchemie - graslanden - kaarten - ecologische beoordeling - natuurontwikkeling - gelderland - gelderse vallei - soil suitability - soil classification - soil water - landscape ecology - soil surveys - phosphates - humus - netherlands - soil chemistry - grasslands - maps - ecological assessment - nature development - gelderland - gelderse vallei
  Voor percelen in de gebieden Zwartebroek en Allemanskamp (42 ha) is door Alterra in opdracht van DLG een onderzoek gedaan naar de potenties voor natuurontwikkeling. Hierbij is zowel aandacht besteed aan de ecopedologische geschiktheid als aan de fosfaattoestand. Van de gebieden is een bodemkaart gemaakt en zijn humus- en pH-profielen beschreven. Tevens is de verwantschap met referentiewatertypen van een aantal monsters watermonsters bepaald. De ecopedologische geschiktheid voor blauwgraslanden is in een aantal natuurontwikkelingspercelen goed, maar de fosfaattoestand is over het algemeen te hoog. Binnen de bestaande natuurterreinen is door te diepe ontwatering en de stagnatie van regenwater de bovengrond verzuurd. Door het treffen van interne hydrologische maatregelen kan dit verbeterd worden
  Op zoek naar inrichtingsaspecten die een tuin tot helende tuin maken : verkennende literatuurstudie ten behoeve van een 'healing garden' voor De Hoge Born
  Custers, M.H.G. ; Vries, S. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1572) - 40
  ruimtebehoeften - tuinen - volksgezondheid - landschap - kwaliteit - analyse - belevingswaarde - landschapsbeleving - zorgboerderijen - gelderse vallei - space requirements - gardens - public health - landscape - quality - analysis - experiential value - landscape experience - social care farms - gelderse vallei
  Naar aanleiding van de wens om een deel van de zorgboerderij De Hoge Born (Wageningen) als 'helende ruimte' in te richten, is een verkennende literatuurstudie uitgevoerd. Om helderder te krijgen, welke aspecten van ruimtelijke inrichting ervoor zorgen, dat een omgeving als helend wordt ervaren. Een antwoord op deze vraag is niet gevonden
  Van varkenspest tot integrale gebiedsontwikkeling : evaluatie van de reconstructie zandgebieden
  Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Bleumink, H. ; Boer, S. de; Groot, A.M.E. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441) - 107
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - landbouwontwikkeling - evaluatie - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - agricultural development - evaluation - reconstruction - policy evaluation - salland - gelderse vallei - de peel
  In deze evaluatie van de reconstructie zandgebieden komt eerst de ontwikkeling van de reconstructie aan bod: van een ruimtelijke aanpak van de problemen in de varkenshouderij tot een breed proces van integrale gebiedsontwikkeling. De tussenresultaten worden vervolgens beschreven vanuit vijf deelperspectieven: procesmatige en organisatorische vernieuwing, instrumentele vernieuwing, uitvoering van omgevingsbeleid, landbouwontwikkeling en sociaal-economische vitaliteit. Speciale aandacht wordt gegeven aan de reconstructiegebieden: Salland, Gelderse Vallei, Nederweert, Peel en Maas
  Casestudy Gelderse Vallei / Utrecht-Oost : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Kuindersma, W. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.4) - 71
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - gelderse vallei - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - gelderse vallei
  Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek naar het proces en de resultaten van de reconstructie in de Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. In de casestudy staat het proces rond de vorming van het reconstructieplan (2000-2005) centraal, alsmede de daarop volgende discussies over de uitvoering van het reconstructieplan. Conclusie is dat het reconstructieproces tot een hoge mate van planeigenaarschap heeft geleid bij de gebiedspartijen en tot een hernieuwde samenwerking op gebiedsniveau. De samenwerking bouwt voort op de ervaringen in het ROM-project Gelderse Vallei. Ook het eigen programmabureau vormde een belangrijke stimulerende factor voor dit proces. Sinds de goedkeuring van het reconstructieplan in 2005 komt de uitvoering nu ook goed op gang. Er ontstond echter veel onrust en onduidelijkheid bij de gebiedspartijen doordat de provincie Gelderland de uitvoeringsstructuur van het reconstructieplan door de komst van het ILG ter discussie heeft gesteld. In de provincie Utrecht speelde deze discussie een stuk minder
  Verwachtingen en voorlopige resultaten van de reconstructie zandgebieden : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Bleumink, H. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.1) - 159
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - salland - gelderse vallei - de peel
  Deze tussenrapportage van de evaluatie van de reconstructie zandgebieden omvat een globale analyse en beoordeling van de (voorgenomen) resultaten van de reconstructie zandgebieden tot de zomer van 2006. De resultaten worden eerst beschreven vanuit zes deelperspectieven op de reconstructie: procesmatige en organisatorische vernieuwing, instrumentele vernieuwing, uitvoering van omgevingsbeleid, veterinaire veiligheid, economisch perspectief van de landbouw en sociaal-economische vitaliteit/leefbaarheid. De resultaten liggen in deze fase van de reconstructie vooral op het vlak van procesmatige, organisatorische en instrumentele vernieuwing. Inhoudelijke resultaten zijn onder meer geboekt op het vlak van ontstening, bedrijfsverplaatsingen in de intensieve veehouderij en sociaal-economische vitaliteit. De beoordeling op integraliteit, regionaal maatwerk en uitvoerbaarheid valt tenslotte gematigd positief uit.
  Een lange geschiedenis; reliëf, bodem, vegetatie en eerste bewoners
  Vervloet, J.A.J. - \ 2006
  In: Dit is Bennekom. Verleden, heden en toekomst van een bijzonder dorp / Lever, B., Hoekstra, T., Vlaskamp, G., Bennekom : Historische Vereniging Oud-Bennekom - ISBN 9789078592013 - p. 10 - 34.
  geologie - vegetatie - geschiedenis - historische geografie - gelderse vallei - veluwe - geology - vegetation - history - historical geography - gelderse vallei - veluwe
  In dit hoofdstuk aandacht voor de vraag hoe hoogteverschillen in dit gebied met bossen en heiden als onderdeel van het Veluwse heuvelgebied aan de oostkant van het dorp tot de lage weilanden aan de westkant, als onderdeel van de Gelderse Vallei
  Opening of the academic year 2006-2007
  Dijkhuizen, Aalt - \ 2006
  universities - agriculture - environment - marine environment - mining - netherlands - wadden sea - public speeches - gelderland - gelderse vallei
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.