Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 141

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Benchmark Agrofood : de positie van regio FoodValley in Nederland
  Agricola, H.J. ; Kuhlman, T. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2637) - 32
  landbouwsector - agro-industriële sector - agro-industriële complexen - landbouwindustrie - voedselindustrie - landbouwproductie - voedselproductie - agro-industriële ketens - werkgelegenheid - gelderse vallei - veehouderij - agricultural sector - agroindustrial sector - agroindustrial complexes - agribusiness - food industry - agricultural production - food production - agro-industrial chains - employment - gelderse vallei - livestock farming
  Gemeente Ede wil meer inzicht krijgen in de economische betekenis van het regionale agrofoodcomplex. Meer specifiek luidt de vraag: hoe verhoudt de bedrijvigheid van de agrofoodsector in de regio FoodValley – in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde – zich tot andere agrofoodregio’s in Nederland? Om de positie van regio FoodValley en gemeente Ede te duiden, zal een vergelijking worden gemaakt met de deelgebieden Oost-Brabant, Rotterdam Foodcluster en Amsterdam-Zaanstreek.
  Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding
  Schipper, P.N.M. ; Groenendijk, P. ; Eekeren, N.J.M. van; Zanen, M. ; Rozemeijer, J. ; Jansen, G. ; Swart, B. - \ 2015
  Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Rapport / STOWA 2015-19) - ISBN 9789057736889 - 72
  landbouwgronden - bodemwater - drainage - bodemkwaliteit - droogte - nutriëntenuitspoeling - inventarisaties - modellen - gelderse vallei - agricultural soils - soil water - drainage - soil quality - drought - nutrient leaching - inventories - models - gelderse vallei
  Een optimale bodemkwaliteit draagt bij aan de wateropgaven en een betere opbrengst van landbouwgewassen. In de praktijk zijn veel landbouwbodems in meer of mindere mate verdicht, zijn de condities voor bodemleven niet gunstig, is het organisch stofgehalte niet optimaal en de beworteling beperkt. De laatste jaren zijn daarom projecten opgezet waarin waterbeheerders en agrariërs samenwerken om bodem verbeterende maatregelen in de praktijk uit te voeren. Het is echter geheel niet bekend wat de effecten van zulke maatregelen zijn op de kwantiteit en kwaliteit van het water op lokaal (perceel) niveau en op het regionale watersysteem. Op perceelniveau zijn nu twee verschillende bodemtypen die beiden veel voorkomen in de Gelderse Vallei geschematiseerd en doorgerekend met het modelinstrumentarium SWAP-WOFOST-ANIMO voor verschillende gewassen en verschillende hydrologische omstandigheden.
  Wat doet een beek zelf na een project van beekherstel?
  Eekhout, J.P.C. ; Hoitink, A.J.F. ; Huising, C. ; Talsma, M. - \ 2014
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2014)5. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
  waterlopen - herstel - morfologie - gelderse vallei - streams - rehabilitation - morphology - gelderse vallei
  Al 25 jaar voeren waterbeheerders projecten uit waarbij laglandbeken een kronkelende loop terugkrijgen. Maar wat gebeurt er precies met de vorm van zo'n beek na uitvoering van het project? Hoe lang duurt de aanpassingsperiode en welke factoren hebben invloed? De conclusies van een onderzoek in de Lunterse Beek.
  Aanpassing van de morfologie na beekherstel : casestudie Lunterse beek
  Eekhout, J.P.C. ; Huising, C. ; Talsma, M.J.G. - \ 2014
  waterlopen - ecologisch herstel - morfologie - waterbodems - hydrologie - gelderse vallei - streams - ecological restoration - morphology - water bottoms - hydrology - gelderse vallei
  Over een periode van anderhalf jaar zijn morfologische, hydrologische en ecologische ontwikkelingen gemonitord na een herstelproject in de Lunterse beek. Tijdens een initiële vegetatieloze periode was de morfodynamiek groot, met een bochtafsnijding, oevererosie en oeveraangroei. Deze processen zijn gerelateerd aan de aanpassing van het lengteprofiel, dat sedimenttoevoer tot gevolg had. Vervolgens heeft vegetatie zich in de inundatiezone ontwikkeld. De morfodynamiek nam in deze periode af, de morfologische veranderingen speelden zich met name nog op de beekbodem af. De metingen laten zien dat de beekbodem stabiliseert na een initiële morfologische aanpassingsperiode van ongeveer acht maanden.
  Een tool voor controle van hoogfrequente grondwaterstandsreeksen
  Walvoort, D.J.J. ; Knotters, M. ; Hoogland, T. - \ 2013
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)3/4. - ISSN 1382-6069 - p. 49 - 61.
  grondwaterstand - tijdreeksen - monitoring - modellen - gelderse vallei - groundwater level - time series - monitoring - models - gelderse vallei
  Grondwaterstanden en stijghoogten worden steeds vaker gemeten met druksensoren, met hoge frequenties zoals viermaal daags of ieder uur. Het is ondoenlijk al deze metingen visueel te controleren op fouten. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, ontwikkelde in opdracht van Eijkelkamp Agrisearch Equipment een tool voor automatische controle van de metingen die worden verzameld in het Regionaal Grondwatermeetnet Vallei en Eem. De tool maakt het mogelijk grote hoeveelheden metingen efficiënt te controleren. De tool is gebaseerd op fuzzy-set-theorie waardoor informatie beter wordt benut. Door robuuste statistieken te gebruiken is de tool toepasbaar voor reeksen met uiteenlopende eigenschappen.
  Aanleggen van een ecologische tuin
  Spijker, Joop - \ 2013
  buildings - public gardens - flora - research institutes - gelderse vallei
  Geen Sedum maar kruidenrijk gras
  Metselaar, K. ; Vrolijk, M. ; Kromhout, R. - \ 2013
  Tuin en Landschap 2013 (2013)3. - ISSN 0165-3350 - p. 29 - 30.
  groene daken - flora - vegetatietypen - proefprojecten - waterbeheer - stedelijke gebieden - gebouwen - gelderse vallei - green roofs - flora - vegetation types - pilot projects - water management - urban areas - buildings - gelderse vallei
  Veel groene daken bestaan uit gemakkelijk te onderhouden Sedum-plantjes. In dit artikel uitleg over de vegetatiekeuze bij de aanleg van het experimentendak van NIOO, aangelegd in najaar 2012. Klaas Metselaar en Stef Jansen onderzoeken het gedrag van verschillende soorten begroeiing. Het dak is daartoe opgedeeld in 45 plots van ieder acht m2. Drie zaadmengstels werden geleverd, elk samengesteld uit zo'n elf tot veertien soorten. Ook naar het watervasthoudend vermogen van de vegetatie wordt gekeken.
  Versterking van het vestingkarakter van Wageningen : verkenning van de mogelijkheden voor herstel van de stadsgracht
  During, R. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 297) - ISBN 9789461731845 - 41
  stedelijke planning - historische geografie - stadsontwikkeling - verdedigingswerken - governance - gelderse vallei - urban planning - historical geography - urban development - defensive works - governance - gelderse vallei
  Wageningen is nog vrijwel geheel door een stadsgracht omgeven. Vrijwel, maar niet helemaal... Aan de oostkant van de stad, tussen Bergpoort en Plantsoen, is in 1967 een stukje stadsgracht gedempt. Het Platform Stadsgracht Wageningen wil de gracht hier graag herstellen. De gemeentelijke overheid laat het aan de marktwerking over. Een projectontwikkelaar heeft initiatieven getoond via de aankoop van een cruciaal gelegen kantoorpand. Aan de Wetenschapswinkel de vraag hoe er toch initiatieven te nemen zijn richting herstel van de stadsgracht.
  Consument aan het roer : onderzoek naar consumentenvoorkeur voor regionale producten in Wageningen en omgeving
  Jagt, P.D. van der; Groen, P. ; Kavvouris, C. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 304) - ISBN 9789461738752 - 62
  regionale voedselketens - streekgebonden producten - voedselcoöperaties - duurzame landbouw - voedselconsumptie - consumptiepatronen - consumentengedrag - coöperatieve verenigingen - biologische landbouw - gelderland - gelderse vallei - biologische voedingsmiddelen - tendensen - regional food chains - regional specialty products - food cooperatives - sustainable agriculture - food consumption - consumption patterns - consumer behaviour - cooperative societies - organic farming - gelderland - gelderse vallei - organic foods - trends
  De consumenten coöperatie CC2 van o.a. Buys & Ko uit Wageningen is een actieve groep consumenten die zich verenigd hebben om consumenten meer stem te geven in het aanbod van duurzaam voedsel in de regio. Een consumenten coöperatie is een nieuwe interactieve manier om consumenten en hun voedselaanbod meer op elkaar af te stemmen. Het bestuur van CC2 wil inzetten op ondersteuning van de regionale ketens, professionalisering van regionale productie en het mede-onderzoeken van een nieuw winkelconcept voor Buys & Ko. Op verzoek van CC2 is een onderzoek uitgevoerd naar consumentenwensen ten aanzien van deze thema’s in het segment duurzaam voedsel. Doel van het onderzoek is op basis van de voorkeuren van leden en potentiële leden van de consumentenvereniging gericht beleid te formuleren voor het aanbod van duurzaam voedsel in de regio de mogelijke rol daarbij van natuurvoedingswinkel Buys & Ko. Het onderzoek draagt zodoende direct bij aan het vergroten van invloed van de consument op het regionale voedselaanbod.
  Kleurrijk Wageningen 750
  Missel, L. - \ 2013
  Bibliotheek Wageningen UR
  lokale geschiedenis - steden - stadsontwikkeling - nederzetting - historische geografie - gelderse vallei - veluwe - tentoonstellingen - verzamelingen - local history - towns - urban development - settlement - historical geography - gelderse vallei - veluwe - exhibitions - collections
  Deze tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van stadsrechten voor Wageningen. Wageningen en haar omgeving kent een unieke historische ontwikkeling van vestingstad tot universiteitsstad. Door de universiteit is Wageningen ook vaak als object van onderzoek en onderwijs gebruikt. Hoe dat alles zijn neerslag heeft gehad is te zien in drie thema’s die vaak met de kleuren blauw, rood en groen worden aangeduid: Wageningen is ontstaan bij een doorwaadbare plek van de Rijn. Het water (blauw) in en rond Wageningen heeft altijd een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. De nederzetting groeit uit van een vestingstad met bebouwing (rood) tot een universiteitsstad waar geleefd en gewerkt wordt in én met het groen: natuur, landbouw en tuin & landschap.
  Proeftuin Food Valley : de kwaliteit van de leefomgeving
  Agricola, H.J. ; Jansen, A. ; Rooij, S.A.M. van; Eisenga, R. ; Vogelzang, T.A. - \ 2013
  Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 32
  landgebruik - landbouw - landgoederen - agrarisch natuurbeheer - inventarisaties - gelderse vallei - land use - agriculture - estates - agri-environment schemes - inventories - gelderse vallei
  Het agrarische gebruik heeft gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Schaalvergroting is ook voor veel agrarische bedrijven in FoodValley een toekomststrategie. Een ander deel van de bedrijven is relatief klein, een aanzienlijk deel daarvan heeft geen opvolger. Functieverandering van agrarische bedrijven neemt een hoge vlucht en verandert het aanzien van het landschap. Bovendien ontstaan nieuwe en soms ongewenste soorten van bedrijvigheid in vrijkomende agrarische gebouwen en boerderijen. Ondanks het overwegend intensieve agrarisch gebruik, kent de Vallei ook veel "trage gebieden". Dit zijn delen van de Vallei waar het grootgrondbezit van oudsher van belang was en is. Hier liggen waardevolle oude cultuurlandschappen, die zich kenmerken door een sterke verweving van landbouw en natuur
  Gedifferentieerd diergezondheidsbeleid : case studie Weideschapen
  Hagenaars, T.H.J. ; Asseldonk, Marcel van; Bontje, D.M. ; Puister-Jansen, L.F. ; Backer, J.A. ; Nodelijk, G. ; Bergevoet, R.H.M. - \ 2012
  Lelystad : Central Veterinary Institute (CVI rapport / Central Veterinary Institute, 13/CVI0182 ) - 40
  schapenhouderij - mond- en klauwzeer - schapenziekten - ziekteoverdracht - identificatie - registratie - regelingen - verspreide infecties - gelderse vallei - Nederland - sheep farming - foot and mouth disease - sheep diseases - disease transmission - identification - registration - regulations - disseminated infections - gelderse vallei - Netherlands
  De vraagstelling voor deze studie luidt: in welke mate neemt het risico op verspreiding van Mond-en-Klauwzeer toe als de huidige Regeling Preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s (Regeling preventie) zodanig zou worden aangepast dat schapen vanaf een verzamelcentrum naar een weidebedrijf vervoerd mogen worden? Vervolgens bestaat de aanpak van deze studie uit de volgende onderdelen: - studie van de huidige verplaatsingen zoals gemeld in Identificatie & Registratie (I&R); - interviews met deskundigen; - epidemiologische risicoberekeningen; - economische analyse van de directe kosten; - gevoeligheidsanalyse van de uitkomsten voor (parameter)onzekerheden. De berekeningen richten zich op het scenario dat insleep van MKZ in Nederland op een schapenbedrijf plaatsvindt dat is gelegen in de Gelderse Vallei. De focus ligt hierbij op het percentage waarmee het risico van MKZ-verspreiding zou veranderen na aanpassing van de Regeling preventie.
  Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei : ‘Kijk eens wat vaker onder de graszode’
  Faber, J.H. ; Wösten, H. ; Bakker, G. ; Bokhorst, J. ; Hummelink, E.W.J. ; Laros, I. ; Brink, N.W. van den; Deru, J. ; Luske, B. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2373)
  graslanden - droogteresistentie - bodembeheer - duurzaamheid (sustainability) - klimaatverandering - neerslag - wateropslag - landbouwgronden - waterbeheer - gelderse vallei - grasslands - drought resistance - soil management - sustainability - climatic change - precipitation - water storage - agricultural soils - water management - gelderse vallei
  Bij de ontwikkeling van duurzaam en klimaatbestendig bodem- en waterbeheer in de Gelderse Vallei wordt gezocht naar mogelijkheden om de capaciteit van weidegrasland voor berging en nalevering van water te vergroten. Daarbij zou actief gebruik kunnen worden gemaakt van het vermogen van landbodems om neerslag op te vangen, vast te houden en na te leveren. Dit rapport geeft resultaten van veldonderzoek, literatuurstudie en modelberekeningen van fysische en hydrologische eigenschappen van bodems op bedrijven die aangesloten zijn bij ‘Duurzaam Bodembeheer in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost’. Naleveringskarakteristieken worden modelmatig becijferd in relatie tot bodemtype en grondwaterpeil. Bewortelingsgraad en bewortelingsdiepte blijken succesfactoren waarmee de grootste winst kan worden behaald om de droogtegevoeligheid van grasland te verminderen en daarmee de vraag naar beregeningswater tijdens droogteperioden te beperken. Er worden alternatieve maatregelen voor graslandbeheer beschreven die hiervoor kunnen worden toegepast. In veel gevallen moet hiermee echter in de agrarische praktijk in Nederland nog ervaring mee worden opgedaan.
  Leren van conflicten groen en groei : Gaasterland, de Gelderse Vallei en Noordwest Overijssel
  Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Termeer, C.J.A.M. - \ 2012
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 29 (2012)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 13.
  regionale planning - natuurbescherming - economische groei - landbouw - houding van boeren - natuur - conflict - evaluatie - friesland - gelderse vallei - noordwest-overijssel - regional planning - nature conservation - economic growth - agriculture - farmers' attitudes - nature - conflict - evaluation - friesland - gelderse vallei - noordwest-overijssel
  Een groene leefomgeving en economische groei worden steeds minder als tegenpolen gezien. Groen en groei kunnen elkaar versterken. Ondanks de aantrekkelijkheid van dit nieuwe discours, toont het recente verleden veel conflicten tussen traditionele en economische en groene belangen in dit landelijk gebied. Dit artikel past het theoretische onderscheid tussen constructieve en destructieve conflicten toe op drie casussen. Op basis daarvan wordt onderzocht welke rol conflicten kunnen spelen bij het leggen van nieuwe verbindingen tussen landbouw en natuur.
  Onkruidbestrijding op verhardingen in de gemeente Wageningen, update 2011
  Spijker, J.H. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 34
  onkruidbestrijding - wegen - bestrating - milieubeheer - gemeenten - gelderse vallei - weed control - roads - pavements - environmental management - municipalities - gelderse vallei
  De gemeente Wageningen beheert al vele jaren de verhardingen zonder gebruik van chemische middelen. In dit adviesrapport wordt een overzicht gegeven verschillende aspecten die van belang zijn voor de keuze van de gemeente Wageningen voor de wijze van beheer van de verhardingen in de komende jaren. Belangrijke aspecten zijn wet- en regelgeving, beleid, kosten en effectiviteit van de diverse maatregelen, milieu-effecten, klimaatneutraliteit en gevolgen voor de drinkwaterwinning.
  Lessen voor succesvol investeren in Landschap
  Overbeek, M.M.M. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-publicatie 11-119)
  natuurbeheer - landschapsbeheer - financieren - natuurreservaten - nationale landschappen - vechtstreek - gelderse vallei - noord-brabant - gelderse poort - nature management - landscape management - financing - nature reserves - national landscapes - vechtstreek - gelderse vallei - noord-brabant - gelderse poort
  In vier voorbeeldgebieden is ervaring opgedaan met nieuwe particuliere financieringsconstructies. Ook worden de maatschappelijke baten vastgesteld van het toegankelijker en mooier maken van het landschap. 1. Amstelland ten zuiden van Amsterdam, geflankeerd door Amstelveen, Uithoorn, Abcoude én de Bijlmermeer. Een particulier initiatief van de Stichting Beschermers Amstelland (SBA). 2. Het Binnenveld ligt in de Gelderse Vallei op de grens van Utrecht en Gelderland en vormt een binnentuin voor de WERV- gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal die het initiatief hebben genomen. 3. Het Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch biedt een cultuurhistorisch landschap met de Campina heidevelden, Oisterwijkse bossen en het Dommeldal. Gemeenten en regionale partijen hebben hier samen het initiatief genomen. 4. Ooijpolder-Groesbeek kent een grote landschappelijke verscheidenheid met een rivierenlandschap in de Ooijpolder waaruit de stuwwal bij Nijmegen oprijst en een bos- en heuvellandschap in Groesbeek. Hier hebben de gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen en regionale partijen samen het initiatief genomen
  Publieke grond voor publieke doelen, een voorbeeld van een alternatieve financieringsvorm voor agrarische natuur
  Westerink - Petersen, J. ; Schrijver, R.A.M. ; Schaap, B.F. - \ 2011
  ROM Magazine 2011 (2011)4. - ISSN 1380-7153 - p. 32 - 33.
  landschapsbeheer - agrarisch natuurbeheer - financieren - landgebruik - gelderse vallei - landscape management - agri-environment schemes - financing - land use
  De financiering van natuur en landschap staat ter discussie. Er wordt bezuinigd, niet alleen omdat de overheid minder te besteden heeft, maar ook omdat de overheid meer verantwoordelijkheid legt bij de markt. Of dit wijs is, daarover valt te discussiëren. Dit is echter de context waarin de behoefte zich aftekent aan aanvullende en alternatieve vormen van financiering en organisatie voor natuur en landschap. De Wetenschapswinkel van Wageningen UR onderzocht in opdracht van Agrarische Natuurvereniging Ark & Eemlandschap de mogelijkheid om grondposities van de overheid te gebruiken voor het stimuleren van agrarisch natuurbeheer.
  Modeling patterns of farm diversification in a Dutch landscape
  Pfeifer, C. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Arie Oskam, co-promotor(en): Jetse Stoorvogel; Marthijn Sonneveld; Roel Jongeneel. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085858416 - 144
  diversificatie - landbouwbedrijven - nevenactiviteiten - multifunctionele landbouw - landbouw - landschap - besluitvorming - plattelandsontwikkeling - ruimtelijke verdeling - gelderse vallei - nederland - diversification - farms - ancillary enterprises - multifunctional agriculture - agriculture - landscape - decision making - rural development - spatial distribution - gelderse vallei - netherlands
  In agrarische landschappen zijn het de beslissingen van de agrariërs die medebepalend zijn voor zowel het aanbod als de kwaliteit van de voortgebrachte landschapsdiensten. Het doel van dit proefschrift is inzicht te verschaffen in de ruimtelijke patronen van bedrijfsdiversificatie en na te gaan hoe deze patronen mogelijk in de toekomst zouden kunnen veranderen. De studie richt zich op de Gelderse Vallei
  Investeren in landschap : lessen uit de gebiedsprocessen in Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek
  Overbeek, M.M.M. ; Graaff, R.P.M. de; Selnes, T. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154937
  landschap - participatie - landschapsbeheer - financieren - nationale landschappen - noord-holland - gelderse vallei - gelderse poort - landschapsplanning - maatschappelijk draagvlak - landscape - participation - landscape management - financing - national landscapes - noord-holland - gelderse vallei - gelderse poort - landscape planning - public support
  Een tussentijdse analyse van de gebiedsprocessen in de vier voorbeeldgebieden om financiële arrangementen te realiseren. De urgentie om in landschap te investeren verschilt per gebied en wordt sterk bepaald door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ook de aanpak verschilt en vraagt goed relatiemanagement om een breed draagvlak te creëren. Naast financiële ondersteuning is de verankering van de landschapsplannen in het lokale beleid een belangrijke voorwaarde. Het maatschappelijk draagvlak wordt versterkt als de gebiedsorganisatie lokaal vertrouwen geniet en investeringen in landschap ook de grondgebonden landbouw ten goede komen.
  Palaeoecological study of a Weichselian wetland site in the Netherlands suggests a link with Dansgaard-Oeschger climate oscillation
  Geel, B. Van; Bos, J.A.A. ; Huissteden, J. Van; Pals, J.P. ; Schatz, H. ; Mourik, J.M. Van; Reenen, G.B.A. Van; Wallinga, J. ; Plicht, J. Van Der - \ 2010
  Netherlands journal of geosciences 89 (2010)3-4. - ISSN 0016-7746 - p. 187 - 201.
  Dansgaard-Oeschger cycles - Macrofossils - Non-pollen palynomorphs - Oribatida - Pollen - Weichselian

  Botanical microfossils, macroremains and oribatid mites of a Weichselian interstadial deposit in the central Netherlands point to a temporary, sub-arctic wetland in a treeless landscape. Radiocarbon dates and OSL dates show an age between ca. 54.6 and 46.6 ka cal BP. The vegetation succession, starting as a peat-forming wetland that developed into a lake, might well be linked with a Dansgaard-Oeschger climatic cycle. We suggest that during the rapid warming at the start of a D-O cycle, relatively low areas in the landscape became wetlands where peat was formed. During the more gradual temperature decline that followed, evaporation diminished; the wetlands became inundated and lake sediments were formed. During subsequent sub-arctic conditions the interstadial deposits were covered with wind-blown sand. Apart from changes in effective precipitation also the climate-related presence and absence of permafrost conditions may have played a role in the formation of the observed sedimentological sequence from sand to peat, through lacustrine sediment, with coversand on top. The Wageningen sequence may correspond with D-O event 12,13 or 14. Some hitherto not recorded microfossils were described and illustrated.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.