Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 141

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Velper studenten werken aan reconstructie Gelderse Vallei
  Stobbelaar, D.J. ; Graaff, J. de - \ 2010
  Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)5. - ISSN 1572-7610 - p. 22 - 25.
  regionale planning - zandgronden - hoger onderwijs - reconstructie - ecologische hoofdstructuur - middelbaar beroepsonderwijs - gelderse vallei - regional planning - sandy soils - higher education - reconstruction - ecological network - intermediate vocational training - gelderse vallei
  Een reconstructie is een ingewikkeld proces omdat er vele partijen aan te pas komen, veel belangen op het spel staan, en de uitvoering van projecten vele fases moet doorlopen. Studenten van Van Hall Larenstein en Helicon (beide Velp) ondersteunden het proces door in de verschillende fasen onderzoek te doen. Dit artikel geeft voorbeelden van herinrichting voor: Voorthuizerpoort, Groote Flierd
  Afstemming van sectoraal beleid en integrale gebiedsprocessen
  Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Brunt, D. ; Bommel, S. van - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Reeks ILG en gebiedsprocessen nr. 8) - 109
  regionaal beleid - regionale planning - regionale ontwikkeling - overheidsbeleid - beleid - natuurbeleid - natura 2000 - overheidssector - particuliere sector - gelderse vallei - de peel - noordwest-overijssel - gelderland - noord-brabant - overijssel - nederland - europa - regional policy - regional planning - regional development - government policy - policy - nature conservation policy - natura 2000 - public sector - private sector - gelderse vallei - de peel - noordwest-overijssel - gelderland - noord-brabant - overijssel - netherlands - europe
  Integrale gebiedsprocessen zijn populair in het landelijk gebied. Ondertussen gaat de sectorale beleidsontwikkeling op nationaal en Europees niveau gewoon door. Dit zorgt voor (nieuwe) afstemmingsproblemen. Dit rapport laat drie praktijkvoorbeelden zien van afstemming tussen bestaande gebiedsprocessen en Natura 2000 en nieuw nationaal natuurbeleid. Dit vraagt om meer onderlinge communicatie en reflectie en communicatie: gebiedspartijen die hun integrale gebiedsplan ter discussie durven te stellen en overheden met oog voor de implementatiepraktijk van sectoraal beleid.
  Betalen voor landschap vergt goede communicatie
  Overbeek, G. ; Graaff, R.P.M. de - \ 2010
  Landwerk 3 (2010). - ISSN 1567-1844 - p. 5 - 9.
  landschap - maatschappelijke betrokkenheid - kosten - nationale landschappen - noord-brabant - gelderse vallei - gelderse poort - financieren - landscape - community involvement - costs - national landscapes - noord-brabant - gelderse vallei - gelderse poort - financing
  Onder het motto "landschappelijk verantwoord ondernemen" zoeken de ministeries van LNV en VROM naar nieuwe financieringsbronnen voor het landschap, namelijk bij particulieren. Om hier ervaring mee op te doen, heeft LNV vier voorbeeldgebieden geselecteerd. Het LEI onderzocht er de betrokkenheid van bewoners bij het landschap in hun omgeving. Want dat is de maat voor de bereidheid om ook daadwerkelijk met geld over de brug te komen. Het betreft: Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek
  Vrede-, Bevrijding- en Vrijheid-verhalen op locatie – augmented reality en navigatie applicatie op smart phones
  Lammeren, R.J.A. van; Bergsma, A.R. ; Franke, G.J. - \ 2010
  Wageningen : CGI (CGI Report 2010-02 ) - 17
  mobiele toepassingen - telefoons - toepassingen - globale plaatsbepalingssystemen - paden - lokale geschiedenis - gelderse vallei - mobile applications - telephones - applications - global positioning systems - paths - local history - gelderse vallei
  In de periode december 2009 - mei 2010 is de applicatie Vrede, Bevrijding en Vrijheid ontwikkeld. Deze applicatie biedt gebruikers van smart phones met draadloos internet, zoals Android-phones en iPhones, de mogelijkheid om op locatie verhalen te luisteren, te lezen en te bekijken. Dit verslag rapporteert summier de ontwikkeling en de belangrijkste gebruikskenmerken van de applicatie. Tevens zijn suggesties voor een vervolg gegeven.
  Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand
  Eekeren, N.J.M. van; Bokhorst, J.G. - \ 2010
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (BioKennsi 2010-031 LbD) - 39
  bodembeheer - bodembiologie - bodemchemie - bodemfysica - bodemeigenschappen - bodemvruchtbaarheid - melkveebedrijven - waterbeheer - waterbergend vermogen - gelderse vallei - soil management - soil biology - soil chemistry - soil physics - soil properties - soil fertility - dairy farms - water management - water holding capacity - gelderse vallei
  Duurzaam bodembeheer is mogelijk interessant als klimaatadaptatiemaatregel voor de Utrechtse zandgebieden. Het project had een tweeledige doelstelling: 1. inzicht krijgen over de relatie tussen chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit enerzijds en het vochtleverend en waterbergend vermogen anderzijds; 2. opstellen van aanbevelingen voor optimalisatie van het bodem- en waterbeheer. Deze studie richtte zich op melkveebedrijven in het Utrechtse deel van de Gelderse Vallei. Droogteresistente percelen onderscheiden zich van droogtegevoelige percelen in een hoger lutumgehalte, een lager C/N-ratio, een hoger vochtpercentage, een dikkere donkere laag, een lagere indringingsweerstand, een betere visuele structuur en een intensievere en diepere beworteling. Met name de afstand van de wortelzone en het grondwater lijkt het verschil in droogteresistentie te maken. De indringingsweerstand is een belangrijke parameter om de potentie van waterinfiltratie in te schatten. Maatregelen als verhogen van het organische stofgehalte, verbeteren van de beworteling en stimulering van de wormenactiviteit en/of introduceren van pendelende wormen grijpen op verschillende vlakken positief in op de verbetering van vochtlevering en waterberging.
  De Groene School : de bijdrage van hogeschool Van Hall Larenstein aan de groene praktijk in de Gelderse Vallei en Amersfoort
  Branderhorst, A. ; Gils, S. van; Stobbelaar, D.J. ; Timmermans, W. - \ 2010
  Wageningen : Landwerk - ISBN 9789077824061 - 48
  plattelandsontwikkeling - relaties tussen stad en platteland - stedelijke planning - regionale planning - hoger onderwijs - projecten - groene zones - stadsparken - nederland - natuurbescherming - gebiedsgericht beleid - gelderse vallei - eemland - groenbeheer - gelderland - natuurontwikkeling - natuurbeheer - rural development - rural urban relations - urban planning - regional planning - higher education - projects - green belts - urban parks - netherlands - nature conservation - integrated spatial planning policy - gelderse vallei - eemland - management of urban green areas - gelderland - nature development - nature management
  Hogeschool Van Hall Larenstein wil haar studenten in échte' praktijkopdrachten laten kennismaken met het werkveld - en het werkveld laten kennismaken met de studenten. De opleiding zoekt daarom blijvende samenwerking met maatschappelijke organisaties en overheden. En met succes. Het samenspel tussen onderwijs en professionele praktijk zorgt vaak voor frisse, innovatieve ideeën en dat is nuttig voor beide partijen. Zo is er sinds jaren de samenwerking met de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en de gemeente Amersfoort. Ze analyseren problemen, onderzoeken kansen, belemmeringen en mogelijke oplossingen. Dit boek doet verslag van die samenwerking, o.a. betreffende: ruimte voor natuur bij Achterberg; ruimte voor natuur en recreatie bij Ede; verhoogde waterstand in Erica-Kallenbroek; Grebbelinie beleefbaar; Stad en land rondom Amersfoort; herinrichting voormalige spoorwegwerkplaats
  Met vereende krachten : het instrumenteel en zelforganiserend vermogen van gebiedscoalities in de Baronie, de Gelderse Vallei, Noardwest Fryslân en Zuidwest Twente
  Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Arnouts, R.C.M. ; Stuiver, M. ; Fontein, R.J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2073) - 159
  regionale ontwikkeling - regionale planning - samenwerking - gebiedsgericht beleid - reconstructie - governance - noord-brabant - gelderse vallei - gelderland - twente - overijssel - friese wouden - regional development - regional planning - cooperation - integrated spatial planning policy - reconstruction - governance - noord-brabant - gelderse vallei - gelderland - twente - overijssel - friese wouden
  Sinds de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied zijn regionale gebiedscoalities niet meer weg te denken uit het beleid voor het landelijk gebied. Ze coördineren de beleidsuitvoering voor provincies, werken aan een gemeenschappelijke aanpak voor de gebiedsproblematiek en jagen projecten aan. Naast instrumenteel vermogen hebben zij hiervoor zelforganiserend vermogen nodig. Deze studie analyseert de wisselwerking tussen het instrumenteel en zelforganiserend vermogen van gebiedscoalities in de Baronie, de Gelderse Vallei, Noardwest Fryslân en Zuidwest Twente. Hieruit blijkt dat het zelforganiserend vermogen van regionale gebiedscoalities vaak tekort schiet. Afgesloten wordt met conclusies aanbevelingen aan regionale gebiedscoalities, provincies en rijk voor het verbeteren van de balans tussen instrumenteel en zelforganiserend vermogen.
  Mapping and modelling multifunctional landscapes
  Willemen, L. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Tom Veldkamp; Rik Leemans, co-promotor(en): Peter Verburg; Lars Hein. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856269 - 152
  landschap - landgebruik - meervoudig landgebruik - cartografie - nederland - landschapsplanning - landschapsbeheer - ecosysteemdiensten - thematische cartografie - dynamisch modelleren - modelleren - ruimtelijke modellen - gelderse vallei - landscape - land use - multiple land use - mapping - netherlands - landscape planning - landscape management - ecosystem services - thematic mapping - dynamic modeling - modeling - spatial models - gelderse vallei
  De maatschappij profiteert van een grote verscheidenheid van diensten die door het landschap geleverd worden. Deze zogenaamde ‘landschapsdiensten’ omvatten onder andere de productie van voedsel en hout, de levering van drinkwater, klimaatregulatie, landschapsbeleving en recreatiemogelijkheden. Landschapsdiensten zijn ongelijk verdeeld over het landschap, sommige plekken leveren meer of andere diensten dan andere plekken. Om het landschap zo goed mogelijk te gebruiken is het voor beleidsmakers belangrijk te weten waar en hoeveel landschapsdiensten geleverd worden. Het probleem is dat er op dit moment geen kaarten zijn die deze informatie voor volledige regio’s laten zien. Daarbij is ook de kennis beperkt over in hoeverre landschapsdiensten veranderen als hun omgeving verandert. Met name op multifunctionele locaties waar mensen het landschap veranderen om de levering van één specifieke landschapsdienst te versterken, spelen keuzes in landschapsmanagement een belangrijke rol, aangezien veranderingen in het landschap elke aanwezige landschapsdienst op een andere wijze zal beïnvloeden. Om deze twee problemen aan te pakken richt dit proefschrift zich op het ontwikkelen van methoden om de huidige en toekomstige staat van een aantal landschapsdiensten van Gelderse Vallei regio te kunnen kwantificeren en karteren. In proefschrift focussen we ons voornamelijk op methoden die ruimtelijke patronen en processen die deze ontwikkelingen in de tijd en ruimte kunnen beschrijven. De kaarten en het verbeterde begrip van landschapsdynamieken, die resulteren uit dit proefschrift, kunnen helpen om in de toekomst het ruimtelijk beleid voor multifunctionele gebieden beter te ontwerpen en te evalueren.
  Duurzaam landschapsbeheer : perspectief vanuit huidige landschapsbeheerders
  Geijzendorffer, I.R. ; Hoefs, R.M.A. ; Schrijver, R.A.M. ; Spijker, J.H. ; Vries, E.A. de; Rooij, B. van - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1889) - 60
  landbouw - meervoudig landgebruik - landschap - recreatie - landschapsbeheer - gebiedsontwikkeling - multifunctionele landbouw - gelderse vallei - agriculture - multiple land use - landscape - recreation - landscape management - area development - multifunctional agriculture - gelderse vallei
  Dit rapport bevat een onderzoek naar mogelijkheden voor toekomstig landschapbeheer vanuit de ondernemerskansen in het landschap. In twee workshops zijn voor het gebied het Binnenveld de kansen in beeld gebracht en uitgewerkt samen met de betrokken actoren van het Binnenveld. De ontwikkeling van een toekomstvisie op individueel bedrijfsniveau en gezamenlijk opgebiedsniveau blijkt sterk afhankelijk van overzicht in de initiatieven, communicatie en betrokkenheid bij het gebied. Er zijn veel kansen voor ondernemerschap, zeker als daarbij gekeken wordt naar ruimtelijke combinaties van opgaven en samenwerkingsverbanden. Geopperde mogelijkheden doen zich voor op gebied van herverkaveling, vergisting, lokale ketens, recreatie, participatief natuur- of waterbeheer. Een integrale aanpak van herverkaveling door ruimtelijke opgaven te combineren en de betrokken actoren mee te laten denken over kansen lijkt een constructieve stap voor de toekomst van het landschap.
  Lumen - Gaia - Atlas : architectuur, kunst en tuinen van de gebouwen van de Environmental Sciences Group
  Windt, R. de; Londo, G. ; Zaal, A.M. ; Verstegen, T. ; Ruyten, E.C.W.M. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085856719 - 80
  architectuur - kunst - gebouwen - ontwerp - beeldende kunsten - tuinen - nederland - tuinarchitectuur - gelderland - gelderse vallei - architecture - arts - buildings - design - visual arts - gardens - netherlands - garden architecture - gelderland - gelderse vallei
  The Environmental Sciences Group (ESG) is a collaboration between the Wageningen University Department of Environmental Sciences and the research institute Alterra. ESG contributes to realising a relatively high-quality and sustainable green living environment through expert and independent research in the fields of water and climate, soils, landscape, geo-information and ecosystems. This publication describes the architecture of the three buildings and mentions the art products and gardens in and around them.
  Van witbolgrasland naar dotterbloemgrasland : verslag veldwerkplaats ----laagveen en zeeklei Wageningen, 30 juni 2010
  Hoek, D. van der - \ 2009
  S.n.
  graslanden - kwel - bodemchemie - soortenrijkdom - maaien - ecologisch herstel - plaggen steken - gelderse vallei - natuurbeheer - grasslands - seepage - soil chemistry - species richness - mowing - ecological restoration - sod cutting - gelderse vallei - nature management
  Verslag over de veldwerkplaats "laagveen en zeeklei" in Wageningen op 30 juni 2010. Bezocht werden het Blauwgrasland de Bennekomse Meent en Veenkampen, waar onderzoek wordt gedaan naar hoe je een dotterbloem- of blauwgraasland kunt terugkrijgen op voormalig landbouwgebied. De beste manier om soortenrijkdom en dotterbloemgrasland terug te krijgen op voormalige landbouwgrond is: locale kwel opwekken, plaggen, de akker enigszins bol leggen zodat regenwater er afloopt, instrooien met hooi uit een blauwgrasland, niet te veel water van boven inbrengen omdat dit tegendruk geeft aan de kwel, en minstens twee keer per jaar maaien. Vernatten, waarbij fosfaat vrijkomt, in combinatie met droogte in de zomer is niet erg: er ontstaan dan in de zomer krimpscheuren. Het fosfaat verdwijnt vervolgens bij de eerste regenbui met het regenwater door de scheuren. Je moet er rekening mee houden dat het herstel van soortenrijkdom langer duurt dan tien jaar en dat echt blauwgrasland niet zal terugkomen.
  Multifunctionele Landbouw en Landschap : onderzoek naar de invloed van multifunctionele landbouw op het landschap, nu en in de toekomst
  Kempenaar, J. ; Kruit, J. ; Jagt, P.D. van der; Westerink - Petersen, J. ; Heutinck, L.B.M. ; Jeurissen, L.J.J. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1937) - 106
  landschap - landbouw - effecten - regionale ontwikkeling - regio's - nederland - multifunctionele landbouw - gebiedsontwikkeling - gelderse vallei - zeeuwse eilanden - oost-groningen - noord-holland - landscape - agriculture - effects - regional development - regions - netherlands - multifunctional agriculture - area development - gelderse vallei - zeeuwse eilanden - oost-groningen - noord-holland
  Een verkennend onderzoek naar de ruimtelijke impact van multifunctionele landbouw (MFL) op het landschap. De analyse richt zich op de fysieke veranderingen in het landschap als gevolg van MFL en de factoren achter de ontwikkeling van MFL. De sturende factoren zijn te verdelen in omgevingsfactoren, ondernemersfactoren en overheidsfactoren. Het onderzoek behelst een literatuurstudie, een regionale analyse en aan de hand van interviews en veldbezoeken zijn 4 casestudie gebieden onder de loep genomen. Dit zijn: Gelderse vallei, Walcheren, Bellingwolde en Waterland. Op basis van de analyse wordt een beeld geschetst van de te verwachte impact van MFL op het landschap in de toekomst en worden aanbevelingen gedaan voor een gebiedsgerichte benadering.
  Veranderingen in avifauna en flora van de noordelijke Gelderse Vallei
  Gleichman, J.M. ; Nijs, L.J. de; Berendse, F. - \ 2009
  De Levende Natuur 110 (2009)7. - ISSN 0024-1520 - p. 346 - 351.
  vogels - flora - plantengemeenschappen - gelderse vallei - birds - flora - plant communities - gelderse vallei
  Zowel in het begin van de jaren 1970 (voor vogels) en rond 1980 (voor planten) als in 2002 zijn inventarisaties uitgevoerd in het noordwesten van de provincie Gelderland in de gemeenten Nijkerk, Putten en Barneveld. In grote lijnen is het oorspronkelijke landschap hier nog steeds zichtbaar. Door de inventarisaties te vergelijken werd het mogelijk om grote veranderingen in biodiversiteit vast te stellen. Het gebied lijkt representatief te zijn voor de ontwikkeling van natuurwaarden in het landelijk gebied
  Investeren in landschap : bewoners en bedrijven in Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek
  Overbeek, M.M.M. ; Graaff, R.P.M. de - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 5, Milieu, natuur en landschap ) - ISBN 9789086152995
  landschap - participatie - landschapsbeheer - financieren - nationale landschappen - noord-holland - gelderse vallei - gelderse poort - landscape - participation - landscape management - financing - national landscapes - noord-holland - gelderse vallei - gelderse poort
  Een onderzoek naar de bekendheid, betrokkenheid en bijdrage aan landschap bij 1.360 bewoners en 235 bedrijven op basis van twee enquêtes in de vier voorbeeldgebieden 'investeren in landschap'. De voorbeeldgebieden Amstelland, Binnenveld, Het Groene Woud en Ooijpolder-Groesbeek zijn goed bekend onder bewoners en bedrijven, zij het op een beperkte schaal. De betrokkenheid bij het landschap en het landschapsbeleid is overwegend positief, maar is mede afhankelijk van het gerealiseerde beleid en de lokale binding. De bijdrage van bewoners aan landschap is divers en van bedrijven nog gering. Meer aandacht is gewenst voor de communicatie en financieringsconstructies vanuit het perspectief van de gebruikers, met name voor stedelingen en grote bedrijven.
  Regionale hydrologische modellering ter onderbouwing van klimaateffecten
  Hermans, A.G.M. ; Otten, J. ; Bakel, P.J.T. van - \ 2009
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)4. - ISSN 0166-8439 - p. 28 - 32.
  klimaatfactoren - hydrologie - hydrologie van stroomgebieden - klimaatverandering - waterbeheer - modellen - kwel - grondwaterstroming - modelleren - gelderse vallei - climatic factors - hydrology - catchment hydrology - climatic change - water management - models - seepage - groundwater flow - modeling - gelderse vallei
  Provincies en waterschappen bereiden zich voor op een warmer en grilliger klimaat. Met name voor watersystemen met een interactie tussen traag en snel reagerende deelsystemen is een regionaal hydrologisch model noodzakelijk om klimaateff ecten inzichtelijk te maken. In dit artikel wordt dit geïllustreerd voor het beheergebied van Waterschap Vallei & Eem. Voor de KNMI’06-klimaatscenario’s zijn de veranderingen in grondwaterstanden en kwel berekend. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de traag reagerende systemen van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe en het snel reagerende systeem van de tussenliggende Gelderse Vallei. Vervolgens wordt ingegaan op klimaatscenario’s en nat- en droogteschade voor de landbouw en de doelrealisatie voor natuur
  Estafette voor projectgroepen : onderwijsproject natuurbeheer in de praktijk voor HBO en MBO
  Stobbelaar, D.J. ; Nijman, J. - \ 2008
  Vakblad Groen Onderwijs 50 (2008)3. - ISSN 1568-8704 - p. 16 - 17.
  beroepsopleiding (hoger) - regionale ontwikkeling - natuurbescherming - agrarisch onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - agrarisch natuurbeheer - natuurbeleid - gelderse vallei - reconstructie - professional education - regional development - nature conservation - agricultural education - intermediate vocational training - agri-environment schemes - nature conservation policy - gelderse vallei - reconstruction
  Zes groepen studenten van Hogeschool van Hall Larenstein (hbo Velp) werken op dit moment aan oplossingen voor de Gelderse Vallei. Ze doen onderzoek, maken plannen en komen met adviezen. Op die manier werken ze op verzoek van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei aan reconstructie van dit gebied
  Geschiedenis van Rhenen
  Bultje-van Dillen, L. ; Deys, H. ; Maas, T. ; Rommes, R.N.J. ; Strous, W.H. ; Vogelzang, F. ; Vredenberg, J. - \ 2008
  Utrecht : Matrijs (Historische Heuvelrug reeks 15) - ISBN 9789053453414 - 615
  steden - nederland - geschiedenis - utrecht - gelderse vallei - utrechtse heuvelrug - lokale geschiedenis - towns - netherlands - history - utrecht - gelderse vallei - utrechtse heuvelrug - local history
  De zonnestraling verandert, maar waarom? 80 jaar waarnemingen in Wageningen
  Jacobs, A.F.G. ; Heusinkveld, B.G. ; Holtslag, A.A.M. - \ 2008
  Geografie 17 (2008)9. - ISSN 0926-3837 - p. 18 - 19.
  meteorologie - meteorologische waarnemingen - monitoring - gelderse vallei - meteorology - meteorological observations
  De zon is de motor van ons klimaat en het leven op aarde. Hoeveel straling vangen we elk jaar op en hoe is die verdeeld over de seizoenen? Om hier achter te komen meet Wageningen al 80 jaar de zonnestraling aan de grond. De veranderingen in het stralingspatroon die door de tijd zijn waargenomen, blijven vooralsnog onverklaard
  Paardenhouderij en landschap, hoe pakken gemeenten het op?
  Agricola, H.J. ; Wielen, P. van der; Kistenkas, F.H. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1721) - 68
  regionale ontwikkeling - landgebruik - landschap - paarden - beleidsevaluatie - gelderse vallei - gemeenten - regional development - land use - landscape - horses - policy evaluation - gelderse vallei - municipalities
  In opdracht van het ministerie van LNV is onderzocht hoe de paardenhouderij in Nederland zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld, en op welke wijze beleidsontwikkeling heeft plaatsgevonden voor de paardenhouderij in relatie tot landschap, apart geanalyseerd qua rijksbeleid, provinciaal en gemeentelijk beleid . Vervolgens is de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en de juridische verankering van het paardenbeleid onder de loep genomen. Het laatste hoofdstuk betreft de gebiedscase Gelderse Vallei. In dit gebied heeft een beleidsontwikkeling plaatsgevonden die als voorbeeld kan dienen voor andere regio’s in Nederland. De meerwaarde van regionale samenhang in het beleid en de besluitvorming is evident om tot een landschapsgerichte paardenhouderij te komen.
  De Ecologische Hoofdstructuur als gebiedsopgave : bestuurlijk vermogen, dynamiek en diversiteit in het natuurbeleid
  Boer, S. de; Kuindersma, W. ; Zouwen, M.W. van der; Tatenhove, J.P.M. van - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 74) - 168
  habitats - regionale ontwikkeling - overheidsbeleid - natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - beleidsevaluatie - gelderse vallei - friese wouden - utrecht - habitats - regional development - government policy - nature conservation policy - ecological network - policy evaluation - gelderse vallei - friese wouden - utrecht
  Dit rapport analyseert bestuurlijk vermogen, dynamiek en diversiteit in het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daartoe worden allereerst de inhoudelijke ontwikkelingen in het EHS-beleid sinds 1990 geanalyseerd. Vervolgens beschrijft het rapport de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen in drie gebiedsprocessen rond EHS-realisatie. Dit mondt uit in een beoordeling van het bestuurlijk vermogen van deze gebiedsprocessen om de EHS te realiseren. Op basis hiervan zijn handelingsperspectieven geformuleerd voor rijk en provincie in het EHS-beleid. Trefwoorden: bestuurskunde, beleidsanalyse, beleidsevaluatie, beleidsarrangementen, bestuurlijk vermogen, natuurbeleid.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.