Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 41 - 60 / 141

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Regiotransitie in het veelzijdig platteland : case: van bedreigingen naar kansen in een landgoed
  Kortstee, H.J.M. ; Uenk, H.C. ; Hoop, D.W. de - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport veelzijdig platteland ) - 43
  regionale ontwikkeling - landgoederen - zandgronden - pachtstelsel - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - multifunctionele landbouw - reconstructie - gelderse vallei - regional development - estates - sandy soils - tenure systems - farm management - innovations - multifunctional agriculture - reconstruction - gelderse vallei
  Het Landgoed Scherpenzeel ziet in haar regio allerlei ontwikkelingen op zich afkomen. Zoals het Reconstructieplan, recreatiedruk, en een toenemend aantal natuur- en landschapsplannen. Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei ziet als doel kansen waarnemen en kansen benutten. Tijdens een verkenningsexcursie bij de pachters en rentmeester van Landgoed Twickel viel op dat de pachters op Landgoed Scherpenzeel zelf geen pachtercommissie hadden. Daarmee is de openheid tussen de pachters onderling en tussen de pachters en verpachter in het geding. Het nemen van eigen initiatief als pachter(s) kan leiden tot ongekende mogelijkheden voor rendementsverbetering, zowel voor de pachter en verpachter / het landgoed
  Regionale aanpak geurhinder reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost : een onderzoek naar knelpunten met betrekking tot geurhinder en in hoeverre een gemeentelijk geurbeleid in het kader van de Wet Geurhinder en Veehouderij een oplossing biedt
  Gies, T.J.A. ; Jeurissen, L.J.J. ; Naeff, H.S.D. ; Staritsky, I.G. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1677) - 123
  stankemissie - luchtverontreiniging - wetgeving - intensieve veehouderij - regionaal beleid - gelderse vallei - utrecht - reconstructie - Nederland - odour emission - air pollution - legislation - intensive livestock farming - regional policy - gelderse vallei - utrecht - reconstruction - Netherlands
  In het kader van de reconstructie ligt er een opgave om de werkelijk beleefde geurhinder te verminderen. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Deze wet biedt de mogelijkheid om in gebieden de wettelijke normstelling aan te passen aan het karakter van het gebied. Deze maatwerkbenadering vergt echter wel een goede onderbouwing. In dit onderzoek worden de knelpunten met betrekking tot geurhinder in relatie tot wettelijke normen uit de Wet Geurhinder en veehouderij in beeld gebracht. Tevens wordt er gekeken in hoeverre, rekening houdend met de gewenste ontwikkelingen in een bepaald gebied, een maatwerkbenadering een oplossing biedt
  De geschiedenis van de reconstructie : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Bleumink, H. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.2) - 87 p.
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - milieubeleid - stankbestrijding - geschiedenis - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - environmental policy - odour abatement - history - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - salland - gelderse vallei - de peel
  Dit rapport omvat een geschiedschrijving van de reconstructie op overkoepelend niveau. Het gaat in op de precieze omstandigheden die in 1997 leidden tot de eerste ideeen voor de reconstructie en op de ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden: de pilots, de langdurige behandeling van de Reconstructiewet in de Tweede en Eerste Kamer, de introductie van de integrale zonering, de afstemming met het ammoniak- en stankdossier, de lobby van de provincies, het pact van Brakkenstein, ruimte-voor-ruimte en het Krokusakkoord. Het is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden.
  Natuurpotentie van Zwartebroek en Allemanskamp : ecopedologisch onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling
  Delft, S.P.J. van; Stoffelsen, G.H. ; Brouwer, F. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1550) - 103
  bodemgeschiktheid - bodemclassificatie - bodemwater - landschapsecologie - bodemkarteringen - fosfaten - humus - nederland - bodemchemie - graslanden - kaarten - ecologische beoordeling - natuurontwikkeling - gelderland - gelderse vallei - soil suitability - soil classification - soil water - landscape ecology - soil surveys - phosphates - humus - netherlands - soil chemistry - grasslands - maps - ecological assessment - nature development - gelderland - gelderse vallei
  Voor percelen in de gebieden Zwartebroek en Allemanskamp (42 ha) is door Alterra in opdracht van DLG een onderzoek gedaan naar de potenties voor natuurontwikkeling. Hierbij is zowel aandacht besteed aan de ecopedologische geschiktheid als aan de fosfaattoestand. Van de gebieden is een bodemkaart gemaakt en zijn humus- en pH-profielen beschreven. Tevens is de verwantschap met referentiewatertypen van een aantal monsters watermonsters bepaald. De ecopedologische geschiktheid voor blauwgraslanden is in een aantal natuurontwikkelingspercelen goed, maar de fosfaattoestand is over het algemeen te hoog. Binnen de bestaande natuurterreinen is door te diepe ontwatering en de stagnatie van regenwater de bovengrond verzuurd. Door het treffen van interne hydrologische maatregelen kan dit verbeterd worden
  Op zoek naar inrichtingsaspecten die een tuin tot helende tuin maken : verkennende literatuurstudie ten behoeve van een 'healing garden' voor De Hoge Born
  Custers, M.H.G. ; Vries, S. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1572) - 40
  ruimtebehoeften - tuinen - volksgezondheid - landschap - kwaliteit - analyse - belevingswaarde - landschapsbeleving - zorgboerderijen - gelderse vallei - space requirements - gardens - public health - landscape - quality - analysis - experiential value - landscape experience - social care farms - gelderse vallei
  Naar aanleiding van de wens om een deel van de zorgboerderij De Hoge Born (Wageningen) als 'helende ruimte' in te richten, is een verkennende literatuurstudie uitgevoerd. Om helderder te krijgen, welke aspecten van ruimtelijke inrichting ervoor zorgen, dat een omgeving als helend wordt ervaren. Een antwoord op deze vraag is niet gevonden
  Van varkenspest tot integrale gebiedsontwikkeling : evaluatie van de reconstructie zandgebieden
  Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Bleumink, H. ; Boer, S. de; Groot, A.M.E. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441) - 107
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - landbouwontwikkeling - evaluatie - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - agricultural development - evaluation - reconstruction - policy evaluation - salland - gelderse vallei - de peel
  In deze evaluatie van de reconstructie zandgebieden komt eerst de ontwikkeling van de reconstructie aan bod: van een ruimtelijke aanpak van de problemen in de varkenshouderij tot een breed proces van integrale gebiedsontwikkeling. De tussenresultaten worden vervolgens beschreven vanuit vijf deelperspectieven: procesmatige en organisatorische vernieuwing, instrumentele vernieuwing, uitvoering van omgevingsbeleid, landbouwontwikkeling en sociaal-economische vitaliteit. Speciale aandacht wordt gegeven aan de reconstructiegebieden: Salland, Gelderse Vallei, Nederweert, Peel en Maas
  Casestudy Gelderse Vallei / Utrecht-Oost : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Kuindersma, W. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.4) - 71
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - gelderse vallei - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - gelderse vallei
  Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek naar het proces en de resultaten van de reconstructie in de Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. In de casestudy staat het proces rond de vorming van het reconstructieplan (2000-2005) centraal, alsmede de daarop volgende discussies over de uitvoering van het reconstructieplan. Conclusie is dat het reconstructieproces tot een hoge mate van planeigenaarschap heeft geleid bij de gebiedspartijen en tot een hernieuwde samenwerking op gebiedsniveau. De samenwerking bouwt voort op de ervaringen in het ROM-project Gelderse Vallei. Ook het eigen programmabureau vormde een belangrijke stimulerende factor voor dit proces. Sinds de goedkeuring van het reconstructieplan in 2005 komt de uitvoering nu ook goed op gang. Er ontstond echter veel onrust en onduidelijkheid bij de gebiedspartijen doordat de provincie Gelderland de uitvoeringsstructuur van het reconstructieplan door de komst van het ILG ter discussie heeft gesteld. In de provincie Utrecht speelde deze discussie een stuk minder
  Verwachtingen en voorlopige resultaten van de reconstructie zandgebieden : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Bleumink, H. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.1) - 159
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - salland - gelderse vallei - de peel
  Deze tussenrapportage van de evaluatie van de reconstructie zandgebieden omvat een globale analyse en beoordeling van de (voorgenomen) resultaten van de reconstructie zandgebieden tot de zomer van 2006. De resultaten worden eerst beschreven vanuit zes deelperspectieven op de reconstructie: procesmatige en organisatorische vernieuwing, instrumentele vernieuwing, uitvoering van omgevingsbeleid, veterinaire veiligheid, economisch perspectief van de landbouw en sociaal-economische vitaliteit/leefbaarheid. De resultaten liggen in deze fase van de reconstructie vooral op het vlak van procesmatige, organisatorische en instrumentele vernieuwing. Inhoudelijke resultaten zijn onder meer geboekt op het vlak van ontstening, bedrijfsverplaatsingen in de intensieve veehouderij en sociaal-economische vitaliteit. De beoordeling op integraliteit, regionaal maatwerk en uitvoerbaarheid valt tenslotte gematigd positief uit.
  Een lange geschiedenis; reliëf, bodem, vegetatie en eerste bewoners
  Vervloet, J.A.J. - \ 2006
  In: Dit is Bennekom. Verleden, heden en toekomst van een bijzonder dorp / Lever, B., Hoekstra, T., Vlaskamp, G., Bennekom : Historische Vereniging Oud-Bennekom - ISBN 9789078592013 - p. 10 - 34.
  geologie - vegetatie - geschiedenis - historische geografie - gelderse vallei - veluwe - geology - vegetation - history - historical geography - gelderse vallei - veluwe
  In dit hoofdstuk aandacht voor de vraag hoe hoogteverschillen in dit gebied met bossen en heiden als onderdeel van het Veluwse heuvelgebied aan de oostkant van het dorp tot de lage weilanden aan de westkant, als onderdeel van de Gelderse Vallei
  Opening of the academic year 2006-2007
  Dijkhuizen, Aalt - \ 2006
  universities - agriculture - environment - marine environment - mining - netherlands - wadden sea - public speeches - gelderland - gelderse vallei
  Handreiking natuurwaardenonderzoek : samenwerking van gemeenten en burgers bij het zorgvuldig omgaan met natuur
  Broekmeyer, M.E.A. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Kwak, R.G.M. - \ 2005
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 213) - ISBN 9789067548694 - 56
  natuurbescherming - plaatselijk bestuur - regionale planning - natuurwaarde - gelderse vallei - veluwe - gelderland - nature conservation - local government - regional planning - natural value - gelderse vallei - veluwe - gelderland
  Het Wagenings Milieu Overleg (WMO) heeft eind 2004 de Wetenschapswinkel benaderd met de vraag, of het mogelijk is een plan van aanpak te schrijven voor "het opstellen van een natuurwaardenonderzoek bij wijziging van het bestemmingsplan in de gemeente Wageningen". Directe aanleiding vormde het voorontwerp bestemmingsplan Kortenoord. Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet de gemeente rekening houden met de uitvoerbaarheid van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. En de planhiërarchie van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht gemeenten om gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur ruimtelijk veilig te stellen. Alterra komt met een analyse voor de gemeente
  The effectiveness of restoration measures in species-rich fen meadows=[De effectiviteit van herstelmaatregelen in blauwgraslanden]
  Hoek, D. van der - \ 2005
  Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085042440 - 136
  graslanden - hydrologie - grondwaterspiegel - vegetatie - voedingsstoffen - herstel - nederland - hooiland - plaggen steken - ecohydrologie - gelderland - gelderse vallei - achterhoek - grasslands - hydrology - water table - vegetation - nutrients - rehabilitation - netherlands - meadows - sod cutting - ecohydrology - gelderland - gelderse vallei - achterhoek
  In dit proefschrift worden de mechanismen geanalyseerd die de effectiviteit bepalen van enkele hydrologische maatregelen en plaggen op het herstel van soortenrijke, natte schraalgraslanden. Het veldonderzoek werd gedaan in de Bennekomse Meent en het Korenburgerveen. Voorafgaand is oriënterend (eco)hydrologisch onderzoek gedaan in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei
  De Born: ecologische effectenstudie van een herinrichting als bijlage bij de ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet
  Apeldoorn, R.C. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 962) - 40
  ruimtelijke ordening - milieueffect - flora - fauna - wetgeving - nederland - campus - gelderland - gelderse vallei - physical planning - environmental impact - flora - fauna - legislation - netherlands - campus - gelderland - gelderse vallei
  In dit rapport wordt het voornemen beschreven van Wageningen UR tot de bouw van het Atlas en het Forumgebouw op het terrein tussen de Bornesteeg, de Droevendaalsesteeg en de Mansholtlaan en de daarmee gepaard gaande herinrichting. Daartoe behoren o.a. de aanleg van drie retentievijvers op het genoemde terrein en op het terrein de Born Zuid, de inrichting van een openbare ruimte en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande beplanting. De verwachte effecten van de voorgenomen activiteiten worden gerelateerd aan de Flora- en faunawet. Hiertoe worden de aanwezige natuurwaarden (soorten) op beide locaties en de verwachte effecten op de aanwezige beschermde soorten beschreven. Geconcludeerd wordt dat het aanvragen van een ontheffing ex art 75 Flora- en faunawet noodzakelijk is.
  Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Vallei)
  Delft, S.P.J. van; Jansen, P.C. ; Kemmers, R.H. - \ 2004
  Ede : Expertisecentrum LNV (Rapport / EC-LNV nr. 2004/283-O) - 32
  ecologisch herstel - hydrologie - verzuring - verdroging - zure depositie - beekdalen - grondwaterstand - ecohydrologie - gelderland - gelderse vallei - ecological restoration - hydrology - acidification - desiccation - acid deposition - brook valleys - groundwater level - ecohydrology - gelderland - gelderse vallei
  Voor natte ecosystemen is een aantal referentiegebieden geselecteerd met als doel om hier herstelmaatregelen in praktijksituaties te kunnen toetsen. Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het onderzoek door Alterra in de natteschraalgraslanden van het natuurterrein Groot Zandbrink. In 1991 is de uitgangssituatie vastgelegd en zijn effectgerichte maatregelen uitgevoerd. Sindsdien werden de ontwikkelingen in vegetatie, bodem en grondwater gevolgd en jaarlijksgerapporteerd. Na 2 en 5 en 9 jaar zijn rapporten verschenen met een evaluatie van de maatregelen. Dit rapport markeert het einde van de 4e onderzoekstranche en kan tevens als een eindrapport worden beschouwd (in het kader van obn). Het bevat naast de resultaten van hetonderzoek ook de consequenties voor de praktijk van het terreinbeheer
  Milieuanalyse reconstructiegebied Gelderland en Utrecht-Oost; deel 4: scenario's per milieuthema; aanvullende ruimtelijke analyses voor de milieuthema's stank, ammoniak en nutriënten op basis van te nemen maatregelen in de reconstructiegebieden Achterhoek en Liemers, Veluwe, en Gelderse Vallei/Utrecht-Oost
  Gies, T.J.A. ; Coenen, P. ; Bleeker, A. ; Schoumans, O.F. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 535.4) - 84
  milieutoets - verontreiniging - waterverontreiniging - voedingsstoffen - uitspoelen - stankemissie - ammoniak - milieubeleid - nederland - zandgronden - reconstructie - gelderland - achterhoek - liemers - gelderse vallei - veluwe - environmental assessment - pollution - water pollution - nutrients - leaching - odour emission - ammonia - environmental policy - sandy soils - netherlands - reconstruction - gelderland - achterhoek - liemers - gelderse vallei - veluwe
  Op verzoek van de provincie Gelderland hebben Alterra en TNO-MEP een ruimtelijke analyse gemaakt van de milieusituatie in de reconstructiegebieden van Gelderland en Utrecht-Oost. Hierin is voor de huidige en autonome situatie nagegaan hoe het staat met de verschillende milieuthema¿s in dit gebied: - nutriëntenuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater, - agrarische geurhinder - ammoniakemissie en ¿depositie De resultaten hiervan staan verwoord in Alterra-rapport 535.1 t/m 535.3 voor respectievelijk reconstructiegebied Achterhoek en Liemers, reconstructiegebied Veluwe en reconstructiegebied Gelderse Vallei en Utrecht-Oost. In dit rapport worden voor de drie reconstructiegebieden de resultaten van aanvullende scenarioberekeningen weergegeven. De scenario¿s laten voor de 3 milieuthema¿s afzonderlijk zien wat de effecten zijn van te nemen maatregelen in het kader van het reconstructieproces.
  Effecten van hydrologische maatregelen tegen verzuring en vermesting op water, bodem en vegetatie in Groot Zandbrink; evaluatie na twaalf jaar
  Delft, S.P.J. van; Jansen, P.C. ; Kemmers, R.H. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 706) - 34
  graslanden - vegetatie - zure depositie - milieubeleid - ecosystemen - grondwaterspiegel - ecohydrologie - gelderland - gelderse vallei - grasslands - vegetation - acid deposition - ecosystems - water table - environmental policy - ecohydrology - gelderland - gelderse vallei
  Als effectgerichte maatregel tegen verdroging en verzuring is in de schraalgraslanden van Groot Zandbrink een ondiep begreppelingssysteem aangelegd. Onderzocht werd of hierdoor de kwel weer ten goede komt aan het schraalgrasland en de zuurbuffercapaciteit van de bodem kon worden hersteld. Uit monitoring blijkt dat de verzurende tendens niet kan worden doorbroken. De invloed van regenwater blijft toenemen en de bodemverzuring zet zich voort. Typische blauwgraslandsoorten worden echter slechts zeer langzaam verdrongen door soorten van het veldrusschraalland. De soorten die gebonden zijn aan basenrijke omstandigheden, zijn verdwenen. De effectiviteit van begreppeling is beperkt en heeft zelfs tot een versterkte infiltratie van regenwater geleid doordatde drainagebasis te laag is. Juist deze drainagebasis is alleen via regionaal waterbeheer te beonvloeden, hetgeen buiten de invloedsfeer van de regeling effectgerichte maatregelen valt.
  Plaggengronden in kaart
  Vervloet, J.A.J. - \ 2002
  Historisch Geografisch Tijdschrift 20 (2002)3. - ISSN 0167-9775 - p. 152 - 155.
  bodemvruchtbaarheid - geschiedenis - zandgronden - bouwland - plaggenbodems - cultuurlandschap - gelderland - gelderse vallei - arable land - soil fertility - sandy soils - history - plaggen soils - cultural landscape - gelderland - gelderse vallei
  Door bemesting met plaggen zijn bouwlanden in de loop der tijd opgehoogd. De dikte van deze humeuze dekken varieert. Een nadere analyse van een kaart van Scherpenzeel
  Eerste waarneming van de loopkever Elaphropus haemorrhoidales in Nederland (Coleoptera: Carabidae)
  Heijerman, T. ; Booij, C.J.H. ; Alders, K. - \ 2002
  Nederlandse Faunistische Mededelingen 17 (2002). - ISSN 0169-2453 - p. 33 - 39.
  coleoptera - zoögeografie - natuurgebieden - gelderse vallei - coleoptera - zoogeography - natural areas - gelderse vallei
  Tijdens een inventarisatie met enkele honderden bodemvallen in het natuurgebied de Blauwe Kamer bij Wageningen werd een enkel exemplaar aangetroffen van Elaphropus hoemorrhoidales, een nieuwe loopkever voor de Nederlandse fauna. Het betreft een mediterrane soort, die in heel Midden-Europa zeer zeldzaam is. Uit de weinige ecologische gegevens blijkt dat de soort vooral gebonden is aan moerassige gebieden. Het is de vraag of zich in de Blauwe Kamer een populatie bevindt, of dat er sprake is van een incidentele waarneming van een verdwaald exemplaar.
  Milieuanalyse reconstructiegebied Gelderland en Utrecht-Oost; ruimtelijke analyse van de milieuthema's stank, ammoniak en nutriënten in de huidige situatie en 2015 op basis van de autonome ontwikkeling voor reconstructiegebied Gelderse Vallei en Utrecht-Oost; deel 1: Gelderse Vallei en Utrecht-Oost
  Gies, T.J.A. ; Coenen, P. ; Bleeker, A. ; Schoumans, O.F. ; Noij, I.G.A.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 535.1) - 120
  milieutoets - waterverontreiniging - voedingsstoffen - uitspoelen - ammoniak - stankemissie - emissie - landbouw - verontreiniging - milieu - nederland - gelderland - utrecht - gelderse vallei - ammoniakemissie - grondwater - mestproblematiek - nutriëntenuitspoeling - oppervlaktewater - reconstructiegebied - stankhinder - veehouderij - waterkwaliteit - environmental assessment - water pollution - nutrients - leaching - ammonia - odour emission - emission - agriculture - pollution - environment - netherlands - gelderland - utrecht - gelderse vallei
  Op verzoek van de provincie Gelderland hebben Alterra en TNO-MEP een ruimtelijke analyse gemaakt van de milieusituatie in de reconstructiegebieden van Gelderland en Utrecht-Oost. Hierin is voor de huidige en autonome situatie nagegaan hoe het staat met de verschillende milieuthema's in dit gebied, te weten nutriëntenuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater, agrarische geurhinder, en ammoniakemissie en -depositie Deze drie milieuthema's worden in eerste instantie afzonderlijk bekeken, waarna het onderzoek is afgesloten met een integratie van de milieuthema's. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij de planvorming in het kader van het gebiedsgericht beleid en de reconstructie. Het onderzoek is opgesplitst in drie deelgebieden: Veluwe, Liemers en Achterhoek, en Gelderse Vallei - Utrecht-Oost. Dit rapport beschrijft de situatie voor de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost.
  Twintig jaar monitoring van natte schraallanden
  Kemmers, R.H. ; Jansen, P.C. ; Delft, S.P.J. van - \ 2001
  Vakblad Natuurbeheer 40 (2001)6. - ISSN 1388-4875 - p. 121 - 125.
  natuurbescherming - natuurreservaten - monitoring - graslanden - vegetatie - grondwater - waterkwaliteit - verzuring - grondwaterstand - bodem ph - bodemaciditeit - herstel - natuur - maatregelen - gelderland - gelderse vallei - nature conservation - nature reserves - monitoring - grasslands - vegetation - groundwater - water quality - acidification - groundwater level - soil ph - soil acidity - rehabilitation - nature - measures - gelderland - gelderse vallei
  In Groot-Zandbrink (Gelderse Vallei) worden al ruim 20 jaar de ontwikkelingen in het grondwater, de bodem en de vegetatie gevolgd (als referentiegebied voor EGM, later in het kader van obn). Begreppelingsmaatregelen blijken weinig effectief om verzuring terug te dringen. Het is de vraag of de ontwateringseffecten nog terug te draaien zijn
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.