Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 131

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==gerbera
Check title to add to marked list
Beheersing van meeldauw in de sierteelt
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S.J. ; Noordam, M. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2015
Wageningen UR
tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - duurzaamheid (sustainability) - meeldauw - sierteelt - conferenties - gerbera - kalanchoe - stikstof - kasproeven - horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - pest control - sustainability - mildews - ornamental horticulture - conferences - nitrogen - greenhouse experiments
Doelstellingen: Effect toetsen van systemisch werkende producten die de natuurlijke afweer versterken tegen meeldauw onder praktijkcondities. Effect toetsen van stikstof op meeldauw. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Betaalbaar alternatief LBK-systeem
Reinders, U. ; Weel, P.A. van - \ 2014
Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie (2014)8. - ISSN 1878-8408 - p. 24 - 26.
tuinbouw - glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - klimaatregeling - kastechniek - duurzaamheid (sustainability) - kunstmatige ventilatie - horticulture - greenhouse horticulture - cut flowers - air conditioning - greenhouse technology - sustainability - artificial ventilation
Aad Zuijderwijk van gerberakwekerij Zuijderwijk en Witzier in Berschenhoek is een pionier op het gebied van verticaal ventileren in de kas. Een nieuw systeem op dat gebied moet een betaalbaar alternatief worden voor systemen met luchtbehandelingskasten. Het VentilationJetsysteem wordt sinds een jaar bij Zuijderwijk getest. Stap voor stap worden daar vooruitgangen geboekt.
Investering in kennis en diepgang, hulpmiddel voor teeltoptimalisatie : Groeimodel gerbera klaar voor gebruik
Arkesteijn, M. ; Visser, P.H.B. de - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)9. - p. 7 - 9.
glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - groeimodellen - registratie - bedrijfsapplicaties - computer software - kastechniek - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - growth models - registration - business software - computer software - greenhouse technology
Sinds deze zomer is het groeimodel gerbera klaar voor gebruik door Nederlandse telers. Zij kunnen dan zelf met dit hulpmiddel aan de slag om bijvoorbeeld te zien wat hun oogst is op de korte termijn, maar ook teeltbeslissingen of investeringen toetsen.
Groeimodel Gerbera : eindrapport van teeltproef en ontwikkeling van een groeimodel voor de Gerbera
Visser, P.H.B. de; Helm, F.P.M. van der; Buwalda, F. ; Lagas, P. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1311) - 66
gerbera - snijbloemen - groeimodellen - proeven - gewaskwaliteit - cultuurmethoden - teeltsystemen - belichting - temperatuur - cut flowers - growth models - trials - crop quality - cultural methods - cropping systems - illumination - temperature
Deze rapportage bevat een verslag van een daglengteproef uitgevoerd bij WUR Glastuinbouw te Bleiswijk en de beschrijving van opbouw en resultaten van het groeimodel gerbera. Het onderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw op verzoek van de landelijke commissie gerbera, had tot doel inzicht te verkrijgen hoe de bloemproductie te maximaliseren zonder in te leveren op bloemkwaliteit.
Met LED's ruim dertig procent energiebesparing mogelijk in gerbera : Forse energiebesparing bij gering productieverlies
Arkesteijn, M. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)8. - p. 42 - 43.
glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - led lampen - belichting - energiebesparing - effecten - proeven - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - led lamps - illumination - energy saving - effects - trials
Door toepassen van LED-belichting en de beperking tot 80 in plaats van 100 μmol belichting kunnen gerberatelers 30 procent energie besparen zonder een al te groot productieverlies, blijkt uit onderzoek. Lichtintegratie en tussenbelichting leveren voorlopig nog geen besparing op.
Led-belichting boven en tussen de gerbera's : tuinen bij Wageningen UR Glastuinbouw
Helm, Frank van der - \ 2014
floriculture - gerbera - illumination - led lamps - energy consumption - station tests - energy saving
Bloemafwijking Gerbera: Consultancy onderzoek naar mijten als oorzaak van bloemafwijking bij Gerbera
Helm, F.P.M. van der; Ludeking, D.J.W. ; Leman, A. ; Dings, E. ; Groot, M. de; Mei, M. van der - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1251) - 38
sierteelt - gerbera - afwijkingen, planten - mijten - mijtenbestrijding - gewasbescherming - acariciden - landbouwkundig onderzoek - monitoring - ornamental horticulture - plant disorders - mites - mite control - plant protection - acaricides - agricultural research
Bij bloemmisvorming zonder weekhuidmijten zijn, bij nader onderzoek, in de meeste gevallen in dit project toch weekhuidmijten gevonden. De enige uitzondering gaf ook op het gewas duidelijk afwijkende symptomen. Bij enkele monsters kan trips als oorzaak niet worden uitgesloten. Weekhuidmijten worden waarschijnlijk bij onderzoek en scouten vaak over het hoofd gezien. Het vereist een nauwkeurig onderzoek van symptomen en laboratoriumtechnieken om weekhuidmijtenaantasting vast te stellen. Een loupe volstaat niet. Weekhuidijten kunnen al verdwenen zijn, terwijl de bloemen toch nog schade vertonen. Weekhuidmijten kunnen zich zowel in bloemen, in knoppen, als op ingezonken plekken met bruine beharing op kelkbladeren en steel bevinden, waarbij weekhuidmijten inwendige aantasting in de stengel kunnen geven. De in Gerbera veel voorkomende weekhuidmijtensoorten uit deTarsonemidae familie laten geen sterke bladsymptomen zien. Bij sterk misvormde bloemen is ook inwendig rot gevonden dat ook al in een jong stadium op de bloembodem, net onder de buisbloemen, aanwezig was. Dit kan een aanknopingspunt zijn voor onderzoek naar het ontstaan van rotkoppen.Het Productschap Tuinbouw heeft door een consultancy opdracht dit onderzoek mogelijk gemaakt. Flori Consult Group heeft op 6 bedrijven het probleem vastgelegd, 8 monsters verzameld en de omstandigheden beschreven. Aanvullend heeft Wageningen UR glastuinbouw planten en bloemen in het laboratorium onderzocht.
Met meer NH4 in voeding veel meer stikstof in gewas (interview met Chris Blok)
Bezemer, J. ; Blok, C. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)1. - p. 10 - 11.
glastuinbouw - gerbera - bemesting - ph - ammoniumnitraat - stikstof - gewasproductie - plantenontwikkeling - snijbloemen - greenhouse horticulture - gerbera - fertilizer application - ph - ammonium nitrate - nitrogen - crop production - plant development - cut flowers
Uit angst voor een te lage pH geven veel telers hun gewas vaak te weinig ammonium. Een onderzoek wijst uit dat dit onverstandig kan zijn. Door ammoniumnitraat wat ruimer toe te dienen, neemt het gewas extra stikstof op en kan de productie stijgen. “De telers zijn met hun voorzichtigheid wellicht iets te ver doorgeschoten”, zeggen de onderzoekers.
Effect van bodemroofmijten op drie plagen in gerbera
Pijnakker, J. ; Leman, A. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1267) - 30
gerbera - sierteelt - gewasbescherming - roofmijten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - tests - plantenplagen - plagenbestrijding - ornamental horticulture - plant protection - predatory mites - biological control agents - plant pests - pest control
Er worden veel spontaan optredende roofmijtsoorten gevonden in de winterperiode in gerberakassen. Onbekend is of deze roofmijten een rol spelen in de bestrijding van weekhuidmijten. Als ze effectief zijn zou het vroegtijdig stimuleren van hun aanwezigheid interessant kunnen zijn in de beheersing van weekhuidmijten. Ze worden nu vaak in november-december in grote aantallen gevonden. Dat is echter te laat om schade te vermijden. Het doel van het project was de effectiviteit van diverse roofmijtensoorten te bepalen op weekhuidmijten, eieren van Duponchelia en larven van fruitvlieg in gerbera. Larven van de fruitvlieg werden door alle geteste roofmijten genegeerd. Weekhuidmijten werden vaak over het hoofd gezien door de grote soorten bodemroofmijten. Amblyseius reductus bleek wel een geschikte kandidaat te zijn tegen weekhuidmijten. De meeste roofmijten uit dit onderzoek kunnen eieren van Duponchelia en soms de jonge rupsen consumeren. Hypoaspis miles, Hypoaspis aculeifer en Macrocheles robustulus tonen echter vaak een voorkeur voor larven van rouwmuggen en trips-poppen
Bio-middelen voor plantversterking
Wurff, A.W.G. van der; Blok, C. ; Messelink, G.J. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Helm, F.P.M. van der; Eveleens, B.A. ; Slooten, M.A. van; Streminska, M.A. ; Wubben, J. ; Vaate, J. Bij de; Holtman, W. ; Oppedijk, B. - \ 2013
kasgewassen - kweekmedia - substraten - plantenontwikkeling - biologische technieken - groeimedia - cucumis sativus - solanum lycopersicum - gerbera - meting - landbouwkundig onderzoek - greenhouse crops - culture media - substrates - plant development - biological techniques - growing media - cucumis sativus - solanum lycopersicum - gerbera - measurement - agricultural research
Bio-middelen krijgen een steeds grotere rol in de gangbare teelt. Ook hier is een gezonde en sterke plant van belang. Maar doordat de werking in de praktijk vaak moeilijk kan worden vastgesteld worden middelen getoetst. Poster met informatie over de doelstellingen, proeven en voorlopige resultaten bij komkommer, tomaat en gerbera.
Weerbaar substraat: matrix en experimenten
Wurff, A.W.G. van der; Blok, C. ; Messelink, G.J. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Postma, J. ; Wubben, J.P. ; Vaate, J. Bij de; Holtman, W. ; Oppedijk, B. - \ 2013
substraten - kweekmedia - komkommers - tomaten - gerbera - proeven - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - methodologie - substrates - culture media - cucumbers - tomatoes - gerbera - trials - plant diseases - plant pests - plant protection - methodology
Informatieposter over weerbaar substraat, het doel is om gereedschap te maken dat plant- en substraatweerbaarheid kan meten en het maken van weerbare substraten met een een sterke plant.
Grenzen aan CO2 voor Gerbera: Teelt in het najaar van 2012
Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Dings, E. ; Grootscholten, M. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1230) - 30
glastuinbouw - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - gerbera - cultivars - gewasproductie - bloemen - gewassen, groeifasen - ontwikkeling - kooldioxide - dosering - effecten - ventilatie - greenhouse horticulture - protected cultivation - cultural methods - crop production - flowers - crop growth stage - development - carbon dioxide - dosage - effects - ventilation
Bij Wageningen UR Glastuinbouw en het Improvement Centre is een Gerberateelt met de cultivars Suri, Kimsey en Rich uitgevoerd in de periode juli tot en met december 2012. De centrale vraag in het onderzoek is of telen van Gerbera bij een concentratie van maximaal 550 ppm en een maximale dosering van 75 kg/(ha.uur) vergeleken met een concentratie van maximaal 800 ppm en een maximum capaciteit van 150 kg/(ha.uur) gevolgen heeft voor de productie in stuks, het bloemgewicht en de bloemdiameter.
Het Nieuwe Telen: Gerbera: Efficiëntie, economie en energie - Teeltseizoen 2011-2012
Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Dings, E. ; Grootscholten, M. ; Lekkerkerk, H. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1217) - 45
snijbloemen - gerbera - energiebesparing - gewasproductie - doelstellingen - teeltsystemen - efficiëntie - productiemogelijkheden - optimalisatiemethoden - cut flowers - energy saving - crop production - objectives - cropping systems - efficiency - production possibilities - optimization methods
De centrale vraag van het derde jaar Het Nieuwe Telen (HNT) was: Wat is een economisch rendabel systeem waarmee de voordelen van Het Nieuwe Telen wel zichtbaar worden? De Gerbera telers zijn er van overtuigd dat een energie doelstelling alleen niet voldoende is. Er moet een energie en productie doelstelling voor de periode week 40 tot en met week 10 worden gesteld, zodat door een gestegen productie en beheerste energie input de energie-efficiëntie verder wordt verhoogd.
Botrytisvoorspeller in gerbera: Praktijkervaringen met het gebruik van de Botrytisvoorspeller van Wageningen UR Glastuinbouw via LetsGrow.com
Helm, F.P.M. van der; Visser, P.H.B. de - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1208) - 54
botrytis - plantenziekteverwekkende schimmels - groeimodellen - gerbera - sierteelt - gewasbescherming - gebruikswaarde - computertechnieken - plant pathogenic fungi - growth models - ornamental horticulture - plant protection - use value - computer techniques
In het project parapluplan Gerbera is een Botrytisvoorspeller ontwikkeld. Dit model kan op de PC van de kweker draaien, maar dit vereist een installatieprocedure die een grote belemmering blijkt voor toepassen van de voorspeller. Kwekers hebben in een Pilotperiode van een half jaar gestest of de weergave van het model in LetsGrow.com een eenvoudiger alternatief is. LetsGrow.com gebruikt de informatie uit de klimaatcomputer dan automatisch voor het draaien van het model. Gedurende de pilotperiode is weinig Botrytis voorgekomen in de kas. Als dit wel het geval was, dan is dit ook berekend/voorspeld. De voorspelling vooraf bleek lastig te interpreteren. Na uitleg over de grafieken in de tussentijdse bijeenkomst realiseerde de kwekers zich de betekenis van de lijnen beter. Kwekers blijken al snel een veilige strategie te voeren, met hoger energieverbruik dan strict noodzakelijk tot gevolg. Aanbevelingen voor verbetering zijn de voorspelling en de realisatie te combineren zodat van het verleden geleerd kan worden voor de toekomst. Beter begrip van het model en de gevolgen van klimaatinstellingen voor de voorspelling, kan leiden tot een klimaat regeling met lager energieverbruik. Voor de kwekers is het wenselijk dat een bandbreedte van gevoeligheid van het model is in te stellen, zodat zij dit aan hun eigen situatie kunnen tunen. Ten slotte zou een SMS bij hoog infectierisico voor de telers gewenst zijn, omdat zij niet elke dag (kunnen) kijken. De waarde van de Botrytisvoorspeller was voor de deelnemers van de pilotgroep groot genoeg om na de pilotfase verder te gaan tegen betaling. Abstract A predcition model for Botrytis in Gerbera is developped by Wageningen UR greenhouse horticulture. The installation of the software and separate interface from regular climate control evaluation have appeared to be tresholds for adapting the model in everyday practice. A pilotgroup of 10 growers have used the digital platform of LetsGrow.com for data exchange and consulting the model in combination with regular climate control evaluation. Little incidence of Botrytis has occurred during the pilotperiod, although climate was favourable for Botrytis at certain periods during the pilot. One case of Botrytis occurred and was predicted by the model. The interpretation of the data and figures appeared to be more complex than expected. Only after presentation of interpretation of the graphs growers realised how to translate the information to their situation and climate control. Growers tend to use the model to be on the safe side, however it could results in higher use of energy than needed. Growers would like to be able to adjust the sensitivity of the model to tune the model to their specific situation. Also an SMS service when risks are high would is expected to be helpful. Growers still did not use the model on a daily basis, although tresholds were lower. The value was high enough for growers of the pilot to continue using the model and pay for it after the pilotperiod was over.
Bemesting bij gerbera
Voogt, Wim - \ 2012
ornamental horticulture - gerbera - fertilizer application - cropping systems - greenhouse horticulture - mineral nutrition - trace elements - emission - surface water - quality standards
Belichten naar behoefte van de plant (interview met o.a. Tom Dueck en Arie de Gelder)
Sleegers, J. ; Dueck, T.A. ; Gelder, A. de - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)40. - ISSN 0042-2223 - p. 28 - 29.
glastuinbouw - belichting - energiebesparing - gerbera - teeltsystemen - nuttig gebruik - energiebehoefte - lampen - diffuus glas - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - illumination - energy saving - cropping systems - utilization - power requirement - lamps - diffused glass - agricultural research
Van het energiegebruik is assimilatie de grootste kostenpost. Door de belichting efficiënter in te zetten valt dus veel energie te besparen. In de gerberateelt is al een begin gemaakt met 'belichten naar behoefte'. In rozen wordt een dergelijke strategie al toegepast. Ook telers van andere gewassen kunnen hier hun voordeel mee doen.
Droge lucht toevoeren via slurven onder het gewas bj Gerbera en Matricaria
Weel, P.A. van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1173) - 30
matricaria - gerbera - cultuurmethoden - luchtstroming - luchttemperatuur - kastechniek - energiebesparing - luchtdroging - ventilatoren - landbouwkundig onderzoek - cultural methods - air flow - air temperature - greenhouse technology - energy saving - air drying - ventilators - agricultural research
Voor twee gewassen, Matricaria en Gerbera, is onderzocht hoe buitenlucht effectief kan worden ingeblazen. De bedoeling is hierbij dat de luchtvochtigheid kan worden beheerst met zo min mogelijk inbreng van warmte. Bij Matricaria is een systeem getoetst dat buitenlucht inbrengt via luchtslurven in het gewas. Vanwege gebrek aan ruimte bleek de capaciteit van het systeem tekort te schieten, zodat wordt gezocht naar alternatieven. Bij Gerbera werd buitenlucht via luchtslangen onder de goten ingeblazen en werd de lucht boven het gewas met nivolatoren in beweging gebracht. Dit systeem werkt goed, maar is te duur om te worden bekostigd met alleen energiebesparing, zodat voorstellen worden gedaan ter vereenvoudiging van het systeem.
Botrytisvoorspeller in Letsgrow
Visser, P.B. - \ 2012
botrytis - plant pathogenic fungi - growth models - gerbera - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - plant protection
Nieuwe techniek tegen groeiremming: schot in duister, maar met effect (interview met Braam van der Maas)
Bezemer, J. ; Maas, A.A. van der - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)1. - p. 48 - 49.
glastuinbouw - bloementeelt - gerbera - waterzuivering - waterstofperoxide - ultraviolette straling - groeiremmers - verontreinigd water - drainagewater - snijbloemen - uv-lampen - greenhouse horticulture - floriculture - gerbera - water treatment - hydrogen peroxide - ultraviolet radiation - growth inhibitors - polluted water - drainage water - cut flowers - uv lamps
Nog steeds is er geen oorzaak gevonden van de groeiremming die in verschillende gewassen optreedt. Dat wil niet zeggen dat er niets aan te doen is. Een effectieve waterzuivering kan de problemen mogelijk oplossen. Gerberateler Aad Zuijderwijk ontsmet sinds de zomer van 2011 zijn drainwater met waterstofperoxide en UV-licht. De techniek lijkt succes te hebben, want tot begin december heeft hij nog niet hoeven te spuien.
Het Nieuwe Telen: Gerbera - Teeltseizoen: 2010-2011
Gelder, Arie de; Warmenhoven, M.G. ; Mei, M. van der; Groot, M. de; Grootscholten, M. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (rapporten GTB 1138) - 50
glastuinbouw - sierteelt - gerbera - klimaatregeling - temperatuur - energiegebruik - cultuurmethoden - plantenontwikkeling - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - air conditioning - temperature - energy consumption - cultural methods - plant development - agricultural research
In het tweede jaar van Het Nieuwe Telen Gerbera is een energie besparing gerealiseerd van 50% ten opzichte van de gedefinieerde referentie. De productie ruim 10% boven de prognose en zeker vergelijkbaar met de praktijk. In vergelijking met het eerste jaar is er meer assimilatie belichting gebruikt, maar minder warmte nodig geweest. Uit de twee jaar durende proef blijkt dat geforceerde ventilatie bijdraagt aan energie besparing in de Gerbera teelt omdat niet met een minimumbuis geteeld hoeft te worden. Voor de gewenst uitrusting in de praktijk zijn uit dit onderzoek leerpunten te halen om de luchtbehandelingskast te optimaliseren. Abstract
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.