Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 95 / 95

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Teelt de grond uit mogelijk, maar niet zonder onderzoek. (over het onderzoek van: JJ de Haan, T. Vermeulen, H. van Reuler en S. de Kool)
  Baakman, L. ; Haan, J.J. de; Vermeulen, T. ; Kool, S.A.M. de; Reuler, H. van; Blind, M. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)286. - ISSN 1571-5558 - p. 58 - 59.
  tuinbouw - gewasteelt - alternatieve methoden - substraten - gesloten systemen - cultuurmethoden - emissie - reductie - pesticiden - programmaontwikkeling - landbouwkundig onderzoek - horticulture - crop management - alternative methods - substrates - closed systems - cultural methods - emission - reduction - pesticides - program development - agricultural research
  De meeste bolgewassen groeien gewoon in de grond. Toch zijn er nog andere manieren. Het programma 'Teelt de grond uit' onderzocht de verschillende mogelijkheden zoals telen op water, substraten en op een afgedichte ondergrond. Tijdnes een informatiedag in Venray werd de stand van zaken tot nu toe toegelicht. Er zijn mogelijkheden, maar vervolgonderzoek is gewenst. En dat komt er.
  Options for closing the phosphorus cycle in agriculture : assessment of options for Northwest Europe and the Netherlands
  Lesschen, J.P. ; Kolk, J.W.H. van der; Dijk, K.C. van; Willemse, J. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 353) - 47
  veehouderij - dierhouderij - veevoeder - dierlijke meststoffen - fosfor - nutrientenbeheer - kringlopen - mestoverschotten - gesloten systemen - landbouwbeleid - regionaal landbouwbeleid - noordwest-europa - livestock farming - animal husbandry - fodder - animal manures - phosphorus - nutrient management - cycling - manure surpluses - closed systems - agricultural policy - regional agricultural policy - northwestern europe
  This study assessed which options are available for closing the feed-manure phosphorus cycle in agriculture and their contribution to the reduction of the P surplus and P use efficiency. This was assessed at a national scale for the Netherlands as well as a regional scale for Northwest Europe. No export of animal products, with as a consequence the reduction in livestock numbers, is most effective in reducing external P inputs. An effective option that is easier to implement is the reduction in P excretion through changes in the feed intake. For Nortwest Europe the combination of all five options can lead to a reduction of external P inputs of about 50%. For the Netherlands the combination of the options result in a reduction in external P inputs of 35% and a reduction of the manure export of 26%. The effectiveness of large scale manure treatment in the Netherlands is limited
  Respiration is necessary for growth and maintenance : growth rate is ten times higher in summer than in winter
  Heuvelink, E. - \ 2013
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2 (2013)1. - ISSN 2215-0633 - p. 40 - 41.
  glastuinbouw - snijbloemen - sierteelt - plantenontwikkeling - assimilatie - plantenfysiologie - gesloten systemen - seizoengroei - greenhouse horticulture - cut flowers - ornamental horticulture - plant development - assimilation - plant physiology - closed systems - seasonal growth
  Does respiration divert energy away from production or does it lead to more production? The answer is both. Steering plant growth based on respiration is very complicated. However, in a closed greenhouse is should be possible to better control the maintenance respiration.
  Opbrengstvergelijking lelie en hyacint Proef Bollenmeer
  Kreuk, F. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 26 p.
  lelies - hyacinthus - teeltsystemen - gesloten systemen - stomen - gewasopbrengst - gewaskwaliteit - zandgronden - vergelijkend onderzoek - lilies - hyacinthus - cropping systems - closed systems - steaming - crop yield - crop quality - sandy soils - comparative research
  In het kader van het project ‘Teelt de grond uit’ is op de Oostwaardhoeve (Bollenmeer) een perceel aangelegd waarbij de ondergrond afgedekt is met folie. Het drainwater wordt niet geloosd op het oppervlakte water maar opgevangen in een waterbassin zodat er sprake is van een gesloten teeltsysteem. Op het proefveld wordt geteeld in een grondlaag met een ontwateringsdiepte van 45 en 80 cm. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om lelies te te len op een dunne teeltlaag. Om te beoordelen of de ontwikkelde zandgrond voldoet aan de hoge eisen die de bloembollenteelt stelt, worden middels praktijkproeven de opbrengst en de kwaliteit van lelies op de Oostwaardhoeve (Bollenmeer) vergeleken met een bestaande locatie in het noordelijk zandgebied. In 2011 is bij het gewas lelie specifiek gekeken naar de mogelijkheid en effectiviteit van stomen in de 45 cm teeltlaag. De vraag is of het mogelijk is om in de winterperiode te stomen en of de benodigde temperatuur voor ziektedoding bereikt wordt. Proeftuin Zwaagdijk heeft in het teeltjaar 2011 voor het gewas lelie de opbrengst en de kwaliteit vergeleken van diverse percelen. Voor het gewas hyacint is alleen de vergelijking tussen de teeltlagen 0-45 cm en 0-8 0 cm gemaakt. In de zomer is ook de grond gestoomd voor de vervolgteelt van hyacint. In dit verslag zijn de resultaten van het onderzoek uitgewerkt.
  Glastuinbouw Waterproof: Haalbaarheidsstudie valorisatie van concentraatstromen (WP6) Fase 1 - Desktop studie “Scenario’s”
  Balendonck, J. ; Feenstra, L. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1203) - 96
  afvalwater - afvalwaterbehandeling - stikstof - fosfaten - natrium - substraten - recirculatiesystemen - gesloten systemen - hergebruik van water - methodologie - waterzuivering - glastuinbouw - waste water - waste water treatment - nitrogen - phosphates - sodium - substrates - recirculating systems - closed systems - water reuse - methodology - water treatment - greenhouse horticulture
  De waterkwaliteitsnormen voor emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten worden in een aantal glastuinbouwgebieden in Nederland overschreden. Hoewel glastuinbouwbedrijven met substraatteelt al recirculatie moeten toepassen, wordt er naast bedrijfsafvalwater ook spuiwater (drainwater) geloosd dat als gevolg van de accumulatie van zouten (natrium), groeiremmende stoffen of vanwege de risico’s op ziekten in het wortelmilieu niet meer kan worden hergebruikt. Het project “Glastuinbouw Waterproof substraatteelt - waterkringloopsluiting op bedrijfsniveau” wil een oplossing voor het lozen van de glastuinbouw genereren door het ontwikkelen van een systeem van waterkringloopsluiting voor substraatteelt. Het doel is om de genoemde emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater of riool te voorkomen door het hergebruik van drainwater te maximaliseren en het restantwater te zuiveren en valoriseren. Hierbij staat een integrale aanpak centraal met aandacht voor het opheffen groeiremming (werkpakket 1 +2), optimalisatie bemesting (werkpakket 3 + 4) en waterkringloopsluiting door waterzuivering en valorisatie van concentraatstromen (werkpakket 5 + 6). Door de betrokkenheid van de sector in het project zal de te ontwikkelen oplossing een brede acceptatie en implementatie in de glastuinbouwsector moeten krijgen. Dit rapport presenteert de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie van Fase 1 van werkpakket 6 die tot doel heeft om onderwerpen en technieken te selecteren en te evalueren die in de volgende fase van het onderzoek kunnen worden onderzocht en ontwikkeld naar toepassing voor de opwerking van de concentraatstromen. De haalbaarheidsstudie is gestart met het opstellen van een overzicht van de hoeveelheid en samenstelling van de huidige afvalwaterstroom en het concentraat van WP5, waarin voor de modelgewassen roos, paprika, gerbera en tomaat, drie verschillende concepten zijn geformuleerd.
  Dichte kassen stellen hogere eisen aan luchtkwaliteit (interview met Tom Dueck)
  Arkesteijn, M. ; Dueck, T.A. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)12. - p. 79 - 79.
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - luchtkwaliteit - rookgassen - schadelijke dampen - gesloten systemen - gewaskwaliteit - groenten - protected cultivation - greenhouse horticulture - air quality - flue gases - fumes - closed systems - crop quality - vegetables
  Planten hebben CO2 nodig voor hun fotosynthese. Maar afhankelijk van welke CO2-bron kunnen er ook (rook) gassen mee de kas in komen, met een averechts effect op de groei en productkwaliteit. Wat is de laatste stand van zaken wat betreft deze schadelijke gassen. En hoe kunnen telers meer inzicht krijgen in de regeling van de eigen kasluchtkwaliteit?
  Teelt de grond uit : Hergebruik drainwater bij teelt van aardbei op stellingen
  Verhoeven, J.T.W. - \ 2011
  teeltsystemen - gesloten systemen - drainagewater - recycling - aardbeien - goten - kleinfruit - fruitteelt - cropping systems - closed systems - drainage water - recycling - strawberries - ducts - small fruits - fruit growing
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Gesloten kringloop met omgekeerde osmose of membraandestilatie
  Stijger, H. ; Os, E.A. van - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)1. - p. 62 - 63.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - cultuur zonder grond - watervoorziening - gesloten systemen - waterzuivering - afvalwaterbehandeling - technieken - testinstallaties - greenhouse horticulture - protected cultivation - soilless culture - water supply - closed systems - water treatment - waste water treatment - techniques - test rigs
  TNO heeft samen met Wageningen UR Glastuinbouw een inventarisatie uitgevoerd naar geschikte zuiveringstechnieken om de waterstroom op tuinbouwbedrijven gesloten te krijgen. Uit de haalbaarheidstudie komen twee veelbelovende technieken naar voren die op vrij korte termijn inzetbaar zijn: omgekeerde osmose en membraandestillatie.
  Naar gesloten waterkringloop op substraatbedrijven: Met hergebruik van drainwater valt nog veel te besparen (interview met Ellen Beerling en Chris Blok)
  Staalduinen, J. van; Beerling, E.A.M. ; Blok, C. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)1. - p. 4 - 5.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - cultuur zonder grond - hergebruik van water - waterkwaliteit - zuiveren - drainagewater - pesticiden - gesloten systemen - kostenbeheersing - greenhouse horticulture - protected cultivation - soilless culture - water reuse - water quality - purification - drainage water - pesticides - closed systems - cost control
  Het project Glastuinbouw Waterproof zet in op een gesloten waterkringloop op substraatbedrijven. Onderzoek moet daarvoor nieuwe mogelijkheden creëren en doorontwikkelen. De drie sporen waarlangs dat gestalte krijgt zijn het opheffen van groeiremmingen als aanleiding voor spuien, intensiever hergebruik van drainwater door optimalisatie van de bemesting en tenslotte het zuiveren van lozingswater. Intensiever hergebruik van drainwater kan bedrijven duizenden euro’s per jaar besparen.
  Teelt in gesloten cel kan nog lang niet concurreren met kasteelt: meerlagenteelt met kunstlicht
  Kempkes, F.L.K. ; Dueck, T.A. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)9. - p. 48 - 49.
  kassen - gesloten systemen - cultuur zonder grond - groeimedia - energiegebruik - kunstlicht - bladgroenten - kosten-batenanalyse - glastuinbouw - kastechniek - groenten - greenhouses - closed systems - soilless culture - growing media - energy consumption - artificial light - leafy vegetables - cost benefit analysis - greenhouse horticulture - greenhouse technology - vegetables
  Kasteelt wint het de komende tientallen jaren nog ruim van teelt in afgesloten cellen. Dat blijkt uit berekeningen van Wageningen UR Glastuinbouw. Kasteelt is qua energieverbruik momenteel tien keer efficiënter dan cellenteelt. Voor sla is dat 6,5 keer. De reden hiervoor is dat bij cellenteelt alle energie moet worden toegevoerd, terwijl de kasteelt profiteert van gratis zonne-energie.
  SynErgie: gezamenlijk zorgen voor energiebesparing
  Maters, H. - \ 2010
  TransForum
  teelt onder bescherming - kassen - gesloten systemen - glastuinbouw - energiebesparing - maatschappelijk draagvlak - communities of practice - protected cultivation - greenhouses - closed systems - greenhouse horticulture - energy saving - public support - communities of practice
  Het maatschappelijk draagvlak voor de glastuinbouwsector staat onder druk: deze is namelijk in zijn eentje verantwoordelijk voor zo’n 10% van het Nederlandse aardgasverbruik. Dit hoge energieverbruik betekent niet alleen een forse belasting voor het milieu, maar ook een behoorlijke kostenpost voor tuinders. Reden genoeg om te onderzoeken of de glastuinbouw ook duurzamer kan. In het project SynErgie zijn de al bestaande concepten van ‘geconditioneerde kassen’ zoals ‘De Kas als Energiebron’ en ‘Gesloten Kas®’ verder getest en vergeleken met als doel te komen tot rendabele, goed functionerende bedrijfssystemen. Deze concepten leken op papier veelbelovend, maar in de praktijk was er nog nauwelijks ervaring mee. Om optimaal van de nieuwe kassystemen te kunnen profiteren was verdere verbetering van de installaties en afstemming op de specifieke gewassen nodig.
  Remedie tegen groeiremming in roos niet zonder risisco's : Interview met Chris Blok
  Staalduinen, Jan van; Blok, C. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)3. - p. 66 - 67.
  tuinbouwbedrijven - bloementeelt - rozen - rosaceae - irrigatiesystemen - waterverontreiniging - gesloten systemen - groeiremmers - ultraviolette straling - waterzuivering - waterstofperoxide - glastuinbouw - bedrijfshygiëne - snijbloemen - uv-lampen - market gardens - floriculture - roses - rosaceae - irrigation systems - water pollution - closed systems - growth inhibitors - ultraviolet radiation - water treatment - hydrogen peroxide - greenhouse horticulture - industrial hygiene - cut flowers - uv lamps
  Groeiremmingen in roos zijn deels het gevolg van verontreinigingen in het watersysteem. UV-ontsmetting in combinatie met toegevoegde waterstofperoxide zorgt voor een schoner systeem en zichtbaar betere gewasgroei. Voorzichtigheid blijft geboden, want de waterstofperoxide moet uitgewerkt zijn voordat het gietwater de wortels bereikt. Bijsturen is lastig, omdat er geen automatische regeling bestaat. Vooralsnog blijft frequent meten met meetstrookjes noodzakelijk.
  Meer mogelijkheden voor energiezuinige teeltconditionering : economische perspectieven
  Ruijs, M.N.A. ; Raaphorst, M.G.M. ; Dijkxhoorn, Y. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154081 - 56
  kassen - teelt onder bescherming - teeltsystemen - gesloten systemen - energiegebruik - economische evaluatie - rentabiliteit - sierplanten - tomaten - kasgewassen - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - economische aspecten - greenhouses - protected cultivation - cropping systems - closed systems - energy consumption - economic evaluation - profitability - ornamental plants - tomatoes - greenhouse crops - greenhouse horticulture - conditioned cultivation - economic aspects
  In dit rapport zijn de economische perspectieven van energiezuinige systemen van teeltconditionering in de glastuinbouw in kaart gebracht. Voor gewassen waar koelen nodig is, zijn systemen met een warmtepomp energetisch en economisch interessant. Van het teeltconcept 'Het Nieuwe Telen' is systeemvariant 'stap 1-3' (vochtafvoer door buitenluchtaanzuiging en intensiever schermen ondanks de substantiële energiebesparing net niet rendabel, maar wel met een subsidie van minimaal 25%. Systeemvarianten met nog grotere energiebesparing bieden, ook met 40% subsidie, op korte termijn nog geen economisch perspect. Het onderzoek is uitgevoerd voor de gewassen tomaat, roos, Phalaenopsis, gerbera en Freesia
  Klimaatneutrale biokas: Verticale luchtbeweging zorgt voor doorbraak (interview Peter van Weel)
  Janmaat, L. ; Weel, P.A. van - \ 2009
  Ekoland 29 (2009)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  biologische landbouw - gesloten systemen - energiebehoud - broeikasgassen - glastuinbouw - kastechniek - glasgroenten - systeeminnovatie - organic farming - closed systems - energy conservation - greenhouse gases - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouse vegetables - system innovation
  De afgelopen jaren heeft de glastuinbouw in Nederland stevig ingezet op nieuwe kasconcepten en vooral op 'de gesloten kas'. Bij het toepasen in de praktijk blijkt echter dat de investeringen en onzekerheden nog steeds te hoog zijn. Wel ontstaan er varianten op de gesloten kas, zoals de Aircokas
  Economisch perspectief geconditioneerd telen nu beter in beeld
  Staalduinen, J. van; Ruijs, M.N.A. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)9. - p. 52 - 53.
  tuinbouwbedrijven - kassen - gesloten systemen - kosten - warmtepompen - brandstofverbruik - energiekosten - energie - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - market gardens - greenhouses - closed systems - costs - heat pumps - fuel consumption - energy expenditure - energy - greenhouse horticulture - conditioned cultivation
  Er zijn tal van opties beschikbaar voor het telen van gewassen onder meer of minder geconditioneerde omstandigheden. Onderzoek wijst uit dat sommige concepten goed kunnen concurreren met een WKK. Naarmate de sparkspread daalt, worden meer concepten rendabel. Bij het selecteren van een alternatief teeltconcept is het verstandig om naast de verwachte jaarkosten ook eventuele baten in termen van productieverhoging, kwaliteitsverbetering en lagere ziektedruk mee te wegen
  Pluimveemest in de biologische kringloop : mogelijkheden en ervaringen
  Prins, U. ; Nauta, W.J. ; Staps, J.J.M. - \ 2009
  BioKennis bericht Pluimveevlees & eieren 2009 (2009)9. - 4 p.
  biologische landbouw - pluimveehouderij - dierlijke meststoffen - gesloten systemen - organic farming - poultry farming - animal manures - closed systems
  Volgens het biologische basisprincipe van grondgebonden veehouderij wordt alle mest afkomstig uit de biologische veehouderij ingezet in de biologische plantenteelt. Veehouders die niet al hun mest op eigen land kwijt kunnen, mogen deze onder voorwaarden afzetten op andermans biologische grond. Door de ongunstige gehalten van een groot deel van de pluimveemest, is deze echter niet makkelijk te gebruiken in de biologische akkerbouw. In dit Biokennisbericht staan enkele mogelijkheden en ervaringen op een rij.
  Regionale landbouw : Voedselproductie en natuur in balans
  Pinxterhuis, J.B. - \ 2009
  Ekoland 29 (2009)1. - ISSN 0926-9142 - p. 34 - 35.
  biologische landbouw - regionale ontwikkeling - kringlopen - gesloten systemen - regionale voedselketens - organic farming - regional development - cycling - closed systems - regional food chains
  Een mooi Overijssel dat lekkere producten voortbrengt, met regionale kringlopen, met een gevarieerd planten- en dierenleven, dat rendabel is voor alle ketenpartners én verbonden is met de mensen uit de regio. Dát is de ambitie van het initiatief Echt Overijssel!
  Teeltmaatregelen tegen Botrytis en Mycosphaerella in komkommer
  Paternotte, S.J. - \ 2009
  gewasbescherming - gesloten systemen - cucumis sativus - komkommers - botrytis - mycosphaerella - bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - irrigatiesystemen - klimaatfactoren - glastuinbouw - plant protection - closed systems - cucumis sativus - cucumbers - botrytis - mycosphaerella - control methods - biological control - cultural control - irrigation systems - climatic factors - greenhouse horticulture
  Botrytis en Mycosphaerella veroorzaken productieverlies en een mindere vruchtkwaliteit bij komkommer. Er worden veel middelen ingezet tegen deze bovengrondse ziekten. De effectiviteit van bestrijding met chemische middelen is beperkt en klimaatmaatregelen kosten energie. Het is niet duidelijk in hoeverre deze ziekten met klimaat- en teeltmaatregelen kunnen worden bestreden. Posterpresentatie
  Monitoring gesloten teelt - komkommer
  Bonants, P.J.M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Weerdt, M. de; Hoof, R.A. van; Schoen, C.D. - \ 2009
  teelt onder bescherming - gesloten systemen - komkommers - cucumis sativus - pathogenen - monitoring - kwantitatieve technieken - detectie - bestrijdingsmethoden - glastuinbouw - protected cultivation - closed systems - cucumbers - cucumis sativus - pathogens - monitoring - quantitative techniques - detection - control methods - greenhouse horticulture
  Nieuwe moleculaire detectietechnieken kunnen snel en specifiek ziekteverwekkers in het teeltsysteem aantonen. Op basis van deze moleculaire technieken bieden een aantal bedrijven onderzoekspakketten aan voor gebruik in de Nederlandse glastuinbouw om meerdere ziekteverwekkers in een monster te monitoren. Waar en wanneer moet bemonsterd worden in het systeem? Posterpresentatie
  Verslag workshops Echt Overijssel! tijdens BioVak 2009
  Teenstra, E.D. ; Donkers, H. ; Pinxterhuis, J.B. - \ 2009
  [S.l.] : Echt Overijssel - 5
  biologische landbouw - kringlopen - gesloten systemen - workshops (programma's) - biologische voedingsmiddelen - regionale voedselketens - organic farming - cycling - closed systems - workshops (programs) - organic foods - regional food chains
  Tijdens de Biovak 2009, op 21 en 22 januari in de IJsselhallen in Zwolle, presenteerde het onlangs gestarte project Echt Overijssel! zich voor het eerst aan een breed publiek. Beide dagen organiseerde Echt Overijssel! een workshop voor belangstellenden. Op de eerste dag lag het accent op het project Echt Overijssel!, de tweede dag op VechtdalProducten dat via de moederstichting Dianthus participeert in het project
  Naar een gesloten mestkringloop in de biologische landbouw
  Kernebeek, H.R.J. van; Luesink, H.H. - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)feb. - ISSN 1383-6455
  biologische landbouw - dierlijke meststoffen - mest - gesloten systemen - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - mestverwerking - vollegrondsteelt - organic farming - animal manures - manures - closed systems - soil fertility - arable farming - manure treatment - outdoor cropping
  De biologische landbouw in Nederland voert in totaal per saldo netto ruim 500 ton stikstof uit dierlijke mest aan. Dit is 10% van wat de biologische veehouderij produceert Zowel de overheid als de biologische sector wil een 100% gesloten systeem van productie en gebruik van biologische mest realiseren. Daarbij wordt een knelpunt verwacht bij de afstemming tussen vraag en aanbod
  Nieuwe bemestingsnormen voor de biologische landbouw : naar 100% biologische meststoffen en grondgebonden veehouderij
  Prins, U. ; Berg, C. ter - \ 2009
  BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid 1 (2009). - 4 p.
  biologische landbouw - bodemvruchtbaarheid - kringlopen - mest - gesloten systemen - mineralenboekhouding - organic farming - soil fertility - cycling - manures - closed systems - nutrient accounting system
  In de biologische landbouw willen we naar 100% biologische mest. In een ideale situatie zijn de mineralenkringlopen gesloten en wordt voorkomen dat ongewenste stoffen op biologische bedrijven terecht komen. De ‘Werkgroep 100% biologische meststoffen’ heeft een praktisch voorstel gemaakt voor de toekomst. In dit Biokennisbericht wordt dit voorstel voorgelegd.
  Glastuinbouw: ondernemerschapscompetenties in semigesloten kassen
  Ruijs, M.N.A. - \ 2008
  Agri-monitor 2008 (2008)juni. - ISSN 1383-6455 - 3
  teeltsystemen - teelt onder bescherming - gesloten systemen - kassen - ondernemerschap - vaardigheden - agrarische bedrijfsvoering - besluitvorming - glastuinbouw - cropping systems - protected cultivation - closed systems - greenhouses - entrepreneurship - skills - farm management - decision making - greenhouse horticulture
  Aan de energie-innovatie 'semigesloten kassen' zijn hoge verwachtingen verbonden ten aanzien van energiebesparing en productieverbetering. De introductie van semigesloten kassen verloopt echter nog steeds aarzelend. Dit artikel bekijkt of het verbeteren van ondernemerschapscompetenties de introductie van semigesloten teelten kan versnellen.
  Kasza: Design of a closed water system for the greenhouse horticulture
  Velde, R.T. van der; Voogt, W. ; Pickhardt, P.W. - \ 2008
  Water Science and Technology 58 (2008)3. - ISSN 0273-1223 - p. 713 - 725.
  tuinbouw - irrigatie - irrigatiewater - watersystemen - gesloten systemen - omloop - omgekeerde osmose - oxidatie - ontzilting - hergebruik van water - ultraviolette straling - glastuinbouw - uv-lampen - horticulture - irrigation - irrigation water - water systems - closed systems - circulation - reverse osmosis - oxidation - desalination - water reuse - ultraviolet radiation - greenhouse horticulture - uv lamps
  The need for a closed and sustainable water system in greenhouse areas is stimulated by the implementation in the Netherlands of the European Framework Directive. The Dutch national project Kasza: Design of a Closed Water System for the Greenhouse Horticulture will provide information how the water system in a greenhouse horticulture area can be closed. In this paper the conceptual design of two systems to close the water cycle in a greenhouse area is described. The first system with reverse osmosis system can be used in areas where desalination is required in order to be able to use the recycle water for irrigation of all crops. The second system with advanced oxidation using UV and peroxide can be applied in areas with more salt tolerant crops and good (low sodium) water sources for irrigation. Both systems are financially feasible in new greenhouse areas with substantial available recycle water.
  Kringlopen sluiten
  Staps, S. ; Janmaat, L. - \ 2008
  Ekoland 28 (2008)5. - ISSN 0926-9142 - p. 33 - 33.
  biologische landbouw - bodemvruchtbaarheid - dierlijke meststoffen - gesloten systemen - kringlopen - organic farming - soil fertility - animal manures - closed systems - cycling
  De biologische landbouw is gestoeld op levende ecologische systemen en kringlopen, aldus de IFOAM standards. Nederland kent juist veel gespecialiseerde landbouw waarbij het ene bedrijf mest over heeft en het andere mest nodig. Uitwisselen ligt voor de hand, maar zo eenvoudig is dat niet. De themawerkgroep bodemvruchtbaarheid van Bioconnect verbindt de sectoren met elkaar en zoekt naar oplossingen die de biologische sector onafhankelijker maakt
  Geconditioneerd telen geeft een meer productie van 5 kg/m2; interview
  Arkesteijn, Marleen ; Dieleman, J.A. ; Gelder, A. de - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)10. - p. 26 - 27.
  kassen - gesloten systemen - proeven - tomaten - kooldioxide - koelen - gewasproductie - klimaatregeling - glastuinbouw - groenten - greenhouses - closed systems - trials - tomatoes - carbon dioxide - cooling - crop production - air conditioning - greenhouse horticulture - vegetables
  In 2008 ligt in Bleiswijk een grote proef in een gesloten, drie semi-gesloten en een open kasafdeling met tomaten. In de gesloten afdeling is de CO2-concentratie het hoogst en is er een grote verticale temperatuur gradiënt. In week 30 ligt de productie in de gesloten kas 5 kg hoger dan in de open afdeling. Daarna loopt de productiesnelheid terug door een combinatie van factoren. Uit de proeven blijkt dat aan het einde van de dag ventileren in plaats van koelen, geen effect op het gewas heeft. Dat is dus een goede manier om efficiënt de temperatuur te beheersen
  Sturing gewastemperatuur aan herziening toe
  Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)34. - ISSN 0925-9694 - p. 18 - 19.
  kassen - gesloten systemen - teelt onder bescherming - klimaatregeling - kasgewassen - huidmondjes - luchttemperatuur - zonnestraling - convectie - vaporisatie - glastuinbouw - greenhouses - closed systems - protected cultivation - air conditioning - greenhouse crops - stomata - air temperature - solar radiation - convection - vaporization - greenhouse horticulture
  De temperatuur van een gewas hangt af van veel factoren. Een plant ontvangt niet alleen energie, maar geeft die ook af, tot er evenwicht ontstaat. Dat proces wordt gestuurd via de huidmondjes, maar ook een teler heeft mogelijkheden om de gewastemperatuur te sturen
  Op weg naar optimale sturing gewasverdamping
  Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)33. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
  kassen - groenteteelt - solanum lycopersicum - tomaten - gesloten systemen - zonnestraling - vaporisatie - besturen - temperatuur - vochtigheid - productiviteit - kastechniek - glastuinbouw - greenhouses - vegetable growing - solanum lycopersicum - tomatoes - closed systems - solar radiation - vaporization - steering - temperature - humidity - productivity - greenhouse technology - greenhouse horticulture
  In de huidige semi-gesloten kassen valt veel meer te sturen dan in een traditionele kas, waar temperatuur en vochtigheid afzonderlijk te regelen zijn, kan dit niet in traditionele kassen niet. Dit maakt het mogelijk een gewas als tomaat optimaal te sturen, waardoor een sprong in productiviteit binnen handbereik ligt
  Roofmijten in de geïntegreerde bestrijding onder glas
  Linden, A. van der; Ramakers, P.M.J. - \ 2008
  Gewasbescherming 39 (2008)Special. - ISSN 0166-6495 - p. 41S(P - 8).
  gewasbescherming - gesloten systemen - roofmijten - natuurlijke vijanden - geïntegreerde plagenbestrijding - tomatenbronsvlekkenvirus - plantenziekten - tuinbouw - kassen - euseius - amblyseius swirskii - glastuinbouw - plant protection - closed systems - predatory mites - natural enemies - integrated pest management - tomato spotted wilt virus - plant diseases - horticulture - greenhouses - euseius - amblyseius swirskii - greenhouse horticulture
  Zonder stress uiterste uit plant halen in gesloten kas
  Visser, P. de; Weel, P.A. van - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)17. - ISSN 0925-9694 - p. 14 - 17.
  tuinbouw - kassen - teelt onder bescherming - kasgewassen - plantenfysiologie - gesloten systemen - koelen - ontvochtiging - bevochtigen - temperatuur - klimaatregeling - vernevelen - ventilatoren - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - protected cultivation - greenhouse crops - plant physiology - closed systems - cooling - dehumidification - wetting - temperature - air conditioning - fogging - ventilators - greenhouse horticulture
  Koelen, ontvochtigen, bevochtigen, lucht in beweging brengen, zijn teeltmaatregelen die met de opkomst van (semi-) gesloten kassen volop in de belangstelling staan. Onderzoeker Peter van Weel van Wageningen UR Glastuinbouw kijkt in dit artikel vanuit de plantfysiologie naar effecten van klimaatsturing op het gewas.
  Verticale klimaatverdeling eenvoudig te verbeteren (interview met o.a. Jan Bontsema)
  Boonekamp, G. ; Bontsema, J. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)13. - ISSN 0925-9694 - p. 16 - 19.
  kassen - klimaatregeling - gesloten systemen - ventilatoren - warmte - ontvochtiging - luchtstroming - glastuinbouw - greenhouses - air conditioning - closed systems - ventilators - heat - dehumidification - air flow - greenhouse horticulture
  De klimaatverdeling is een groot knelpunt bij (semi)-gesloten en belichte teelten. De warmte concentreerd zich bovenin de kas, terwijl onderin een flinke buistemperatuur voor de vochtafvoer moet zorgen. Diverse toeleveranciers ontwikkelen hun eigen systeem
  WUR schrijft handleiding voor geconditioneerde teelt
  Visser, P. ; Gieling, T.H. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)11. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
  teelt onder bescherming - cultuurmethoden - gesloten systemen - klimaatregeling - proefprojecten - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - energiebesparing - protected cultivation - cultural methods - closed systems - air conditioning - pilot projects - agricultural research - greenhouse horticulture - energy saving
  De semi-gesloten kas levert nog niet de meerproductie die aanvankelijk werd verwacht. Dat staat een snelle introductie in de weg. WUR Glastuinbouw gaat onderzoeken wat er kan verbeteren. Bij de gesloten tomatenkas van Prominent zijn al ervaringen opgedaan. Het blijkt moeilijk om een goede vochtbalans te vinden.
  "Ontvochtigen zonder extra verdamping"
  Visser, P. ; Gieling, T.H. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)11. - ISSN 0925-9694 - p. 24 - 27.
  tuinbouw - kassen - gesloten systemen - ontvochtiging - luchtstroming - evaporatie - meting - monitoring - proeven op proefstations - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - closed systems - dehumidification - air flow - evaporation - measurement - monitoring - station tests - greenhouse horticulture
  Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt hoe het teeltproces in semi-gesloten kassen beter is te beheersen. Achterblijvende producties werken nu vertragend op een snelle introductie van de veelbelovende techniek. Mede door uitgebreide metingen hopen onderzoekers knelpunten op te lossen
  Opbrengst en economie bij geconditioneerd telen
  Gelder, A. de; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)9. - ISSN 0925-9694 - p. 30 - 31.
  kassen - teelt onder bescherming - capsicum annuum - teeltsystemen - gesloten systemen - energie - energiekosten - warmtepompen - ketels - opbrengsten - economie - paprika - kastechniek - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - greenhouses - protected cultivation - capsicum annuum - cropping systems - closed systems - energy - energy expenditure - heat pumps - boilers - yields - economics - sweet peppers - greenhouse technology - greenhouse horticulture - cogeneration
  In 2007 is in het Improvement Centre in Bleiswijk in opdracht van paprikatelers een geconditioneerde teelt van paprika vergeleken met een normale teelt. Een economische evaluatie van geconditioneerde kas, standaard kas met wkk en een standaard kas met ketel
  Door gesloten waterketen nul-emissie via het afvalwater (interview met Wim Voogt) - Water en nutriënten zo volledig mogelijk terugwinnen
  Bezemer, J. ; Voogt, W. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)2. - p. 76 - 77.
  tuinbouwbedrijven - watervoorziening - afvalwater - gesloten systemen - waterzuivering - milieubeheersing - glastuinbouw - market gardens - water supply - waste water - closed systems - water treatment - environmental control - greenhouse horticulture
  De eisen die de overheid aan afvalwater in de glastuinbouw stelt worden steeds strenger. In 2027 mogen tuinbouwbedrijven geen afvalstoffen meer lozen op boezem- of grondwater. Een gesloten waterketen, met terugwinning van nutriënten uit volledig gezuiverd afvalwater, is dan noodzakelijk. Samen met ingenieursbureau Witteveen-Bos en veel andere organisaties ontwikkelde WUR Glastuinbouw twee zuiveringsconcepten die een nul-emissie mogelijk maken. Het wachten is op subsidies voor een praktijkopstelling die de effecten op een cluster van tuinbouwbedrijven demonstreert
  Luchtmassa's van boven naar beneden en andersom (Verticaal ventileren in semi-gesloten kassen)
  Bezemer, J. ; Bontsema, J. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)1. - p. 4 - 5.
  kassen - gesloten systemen - luchttemperatuur - luchtstroming - ventilatie - ventilatoren - vermengen - stromingsconstanten - schermen - kosten-batenanalyse - kastechniek - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - closed systems - air temperature - air flow - ventilation - ventilators - blending - flow constants - blinds - cost benefit analysis - greenhouse technology - greenhouse horticulture - energy saving
  In een gesloten of semi-gesloten kas wordt meestal ingezet op een hogere temperatuur, een hogere concentratie CO2 en een hogere luchtvochtigheid. De nadelen van een hogere vochtigheid in stilstaande lucht moet een teler echter proberen te vermijden. De verticale ventilator Aircobreeze weet luchtmassa's bovenin en onderin de kas goed met elkaar te mengen. Dat leidt tot een beter kasklimaat en besparingen op energie, bij lage een input van energie. In een praktijkproef bij de gerberatelers Aad en Nelleke Zuiderwijk heeft WUR Glastuinbouw het hele bedrijf inmiddels uitgerust met deze ventilatoren
  SynergieKompas geeft snelle begroting voor gesloten teelten (met Feije de Zwart, een van de ontwikkelaars van het SynergieKompas)
  Kamminga, H. ; Zwart, H.F. de - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)4. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
  kassen - teelt onder bescherming - gesloten systemen - cultuurmethoden - simulatiemodellen - milieubeheersing - glastuinbouw - beslissingsondersteunende systemen - greenhouses - protected cultivation - closed systems - cultural methods - simulation models - environmental control - greenhouse horticulture - decision support systems
  Het computersimulatiemodel SynergieKompas kan telers helpen om beslissingen te nemen op het gebied van (semi-) gesloten telen. Het laat de consequenties zien van investeringen in installaties of aanpassingen van de klimaatregeling. Het laat telers zien, welke productie, welk energiegebruik en welk economisch rendement zij in elke situatie kunnen verwachten
  Balans gezocht voor meerproductie in gesloten teelt (interviews met o.a. Filip van Noort en Leo Marcelis)
  Kamminga, H. ; Noort, F.R. van; Marcelis, L.F.M. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)1. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
  kassen - gesloten systemen - technologie - cultuurmethoden - optimalisatie - operationeel onderzoek - klimaatregeling - milieubeheersing - glastuinbouw - greenhouses - closed systems - technology - cultural methods - optimization - operations research - air conditioning - environmental control - greenhouse horticulture
  Een gesloten kas vergt hoge investeringen. Het is daarom niet voldoende dat er planten in kunnen groeien, ze moeten er ook beter in groeien. De vier klimaatfactoren licht, temepratuur, CO2 en vocht moeten in balans zijn voor een hogere productie in een gesloten kas. In theorie lijkt het te kunnen, maar het zoeken naar de optimale omstandigheden voor de praktijk zijn nog maar net begonnen.
  Beheersing wortelknobbelaaltjes in de biologische kasgroenteteelt
  Wurff, A.A.M. van der; Bonants, P.J.M. ; Wensveen, W. van; Slooten, M.A. van - \ 2007
  gewasbescherming - biologische landbouw - gesloten systemen - nematodenbestrijding - biologische bestrijding - meloidogyne - natuurlijke vijanden - pasteuria penetrans - wisselbouw - veldproeven - glasgroenten - plant protection - organic farming - closed systems - nematode control - biological control - meloidogyne - natural enemies - pasteuria penetrans - ley farming - field tests - greenhouse vegetables
  Wortelknobbelaaltjes zijn een hardnekkig probleem in de biologische kasgroenteteelt. De gebruikelijke bestrijdingsmethode is stomen, maar door de sterk gestegen gasprijs wordt stomen te duur. Er zijn geen middelen tegen wortelknobbelaaltjes beschikbaar. Onderzoek is daarom nodig om een afdoende middel te vinden. Resultaten zijn er inmiddels met natuurlijke vijanden, wisselteeltsystemen en worden er preparaten getest op hun bestrijdend effect tegen wortelknobbelaaltjes
  Plantgezondheid in innovatieve teeltsystemen
  Lans, C.J.M. van der - \ 2007
  gewasbescherming - gesloten systemen - teeltsystemen - innovaties - geïntegreerde bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - glastuinbouw - plant protection - closed systems - cropping systems - innovations - integrated control - sustainability - greenhouse horticulture
  Wijzigingen in het teeltsysteem hebben vaak gevolgen voor de gewasbeschermingstrategie van bedrijven. Daarom wordt onderzoek gedaan naar welke bedreigingen en kansen er zijn voor gewasbescherming en plantgezondheid bij (semi)gesloten en mobiele teelten
  Verbetering tripsbestrijding in paprika
  Ramakers, P.M.J. ; Wensveen, W. van - \ 2007
  gewasbescherming - gesloten systemen - teelt onder bescherming - plantenvirussen - biologische bestrijding - thysanoptera - monitoring - predatoren - geurstoffen - capsicum annuum - paprika - plant protection - closed systems - protected cultivation - plant viruses - biological control - thysanoptera - monitoring - predators - odours - capsicum annuum - sweet peppers
  In de paprikateelt treden de laatste jaren ernstige problemen op met Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV). Dit virus wordt uitsluitend door (residente of binnenvliegende?) tripsen overgedragen. Deze virusvector wordt overwegend biologisch bestreden (met predatoren). Inherent aan biologische bestrijding is het tolereren van restpopulaties. De vraag is of biologische tripsbestrijding kan blijven gehandhaafd, met name op bedrijven waar het virus is waargenomen
  Teeltmaatregelen tegen Botrytis en Mycosphaerella in komkommer
  Paternotte, S.J. - \ 2007
  gewasbescherming - gesloten systemen - komkommers - botrytis - mycosphaerella - bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - glastuinbouw - plant protection - closed systems - cucumbers - botrytis - mycosphaerella - control methods - biological control - cultural control - greenhouse horticulture
  Botrytis en Mycosphaerella veroorzaken productieverlies en een mindere vruchtkwaliteit bij komkommer. Er worden veel chemische gewasbeschermingsmiddelen ingezet tegen deze bovengrondse ziekten. De effectiviteit van bestrijding met chemische middelen is beperkt. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre verschillende teeltsubstraten en de ‘watergeef’-strategie gewasaantasting vermindert en of dit de productie beïnvloedt. Daarnaast wordt gekeken of hoge luchtvochtigheid of condens een rol speelt bij inwendige vruchtrot en wil men duidelijkheid verkrijgen in hoeverre deze teeltmaatregelen invloed hebben op plagen en biologische bestrijders
  Monitoring gesloten teelt - komkommer
  Bonants, P.J.M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Weerdt, M. de; Hoof, R.A. van; Schoen, C.D. - \ 2007
  gewasbescherming - gesloten systemen - komkommers - pathogenen - bestrijdingsmethoden - monitoring - kwantitatieve technieken - detectie - monsters - glasgroenten - plant protection - closed systems - cucumbers - pathogens - control methods - monitoring - quantitative techniques - detection - samples - greenhouse vegetables
  In de teelt van komkommer kunnen talloze plantenpathogenen voorkomen. Momenteel worden door diverse laboratoria testen aangeboden voor individuele pathogenen (kwantitatief) of meerdere (kwalitatief). Detectie van meerdere pathogenen of antagonisten kwantitatief zou een toegevoegde waarde vormen. Onderzoek wordt daarom verricht met o.a. als doel de ontwikkeling van probes voor kwantitatieve multiplex detectie op praktijkmonsters
  Monitoren van komkommerbedrijven met virusziekten
  Stijger, C.C.M.M. ; Hamelink, R. - \ 2007
  plantenvirussen - teelt onder bescherming - gesloten systemen - komkommers - komkommerbontvirus - monitoring - verspreiding - bedrijfshygiëne - glastuinbouw - plant viruses - protected cultivation - closed systems - cucumbers - cucumber green mottle mosaic virus - monitoring - dispersal - industrial hygiene - greenhouse horticulture
  Virusziekten komen regelmatig voor in de komkommerteelt. Het komkommerbontvirus (cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV) is de belangrijkste. In 2007 zijn de problemen met dit virus in Zuidoost-Nederland behoorlijk toegenomen. Onderzoek is daarom gedaan met als doel het komkommerbontvirus in een zo vroeg mogelijk stadium aan te kunnen tonen
  Jaarrond geïntegreerde bestrijding in komkommer
  Messelink, G.J. ; Paternotte, S.J. ; Postma, J. - \ 2007
  gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - komkommers - gesloten systemen - teelt onder bescherming - biologische bestrijding - plagenbestrijding - amblyseius swirskii - antagonisten - glastuinbouw - plant protection - integrated control - cucumbers - closed systems - protected cultivation - biological control - pest control - amblyseius swirskii - antagonists - greenhouse horticulture
  Trips, spint en witte vlieg zijn belangrijke plagen in de teelt van komkommer waartegen vooral bij de start van een teelt en tijdens teeltwisselingen milieubelastende chemische middelen worden ingezet. Onderzoek is daarom gedaan met als doel de biologische bestrijding van trips, spint en witte vlieg met de generalistische roofmijt Amblyseius swirskii te optimaliseren om daarmee het middelenverbruik te reduceren
  Hydrion-line III : on-line monitoring- en besturingssyteem voor proceswater in gesloten teeltsystemen in de glastuinbouw
  Gieling, T.H. ; Bruins, M.A. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 504) - 38
  kassen - teelt onder bescherming - gesloten systemen - monitoring - technieken - kwaliteitscontroles - voedingsoplossingen - meting - instrumenten (meters) - glastuinbouw - gewasmonitoring - greenhouses - protected cultivation - closed systems - monitoring - techniques - quality controls - nutrient solutions - measurement - instruments - greenhouse horticulture - crop monitoring
  Het Hydrionline III project startte met als doel de gesloten teeltsystemen in de glastuinbouw te bevorderen. Een geïntegreerd monitoring- en besturingssysteem voor optimale besturing van de hoeveelheid en samenstelling van de voedingsoplossing werd gerealiseerd
  Machinale Botrytis-detectie
  Jansen, R.M.C. - \ 2007
  Glastuinbouwtechniek Magazine 3 (2007). - ISSN 1872-549X - p. 22 - 25.
  teelt onder bescherming - tomaten - plantenziekten - geurstoffen - detectie - gesloten systemen - glastuinbouw - gewasmonitoring - protected cultivation - tomatoes - plant diseases - odours - detection - closed systems - greenhouse horticulture - crop monitoring
  Onder laboratoriumomstandigheden blijkt het goed mogelijk om een Botrytis-infectie in tomatenplanten te detecteren met behulp van vluchtige stoffen. Onderzoekers van Wageningen Universiteit en Plant Research International bekijken nu of het mogelijk is om deze stoffen te detecteren in een kas zodat ziekten en plagen mogelijk in een zeer vroeg stadium opgespoord kunnen worden
  Stimulering van geconditioneerde teelt blijft noodzakelijk (interview met Marc Ruijs)
  Staalduinen, J. van; Ruijs, M.N.A. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)12. - p. 4 - 4.
  kassen - gesloten systemen - investering - kosten-batenanalyse - subsidies - glastuinbouw - energiebesparing - productiegroei - greenhouses - closed systems - investment - cost benefit analysis - subsidies - greenhouse horticulture - energy saving - production growth
  Geconditioneerd telen bespaart energie en levert een hogere productie op dan telen in een standaard kas. Daar staan echter ook hogere investeringen tegenover. Bedrijfskundige Marc Ruijs onderzocht voor drie teelten hoe kosten en baten zich tot elkaar verhouden. Hij stelt vast dat stimuleringsmaatregelen voorlopig onmisbaar zijn om de onrendabele top van (semi)gesloten kassen weg te nemen
  Nederland loopt voorop met geconditioneerd telen (interview met Silke Hemming)
  Arkesteijn, M. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)12. - p. 54 - 55.
  kassen - gesloten systemen - cultuurmethoden - teelt onder bescherming - belichting - koelen - energiebronnen - finland - frankrijk - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - greenhouses - closed systems - cultural methods - protected cultivation - illumination - cooling - energy sources - finland - france - greenhouse horticulture - cogeneration
  Sinds 1998 heeft Nederland ervaring met het telen in gesloten kassen en loopt daarmee voorop met geconditioneerd telen. Andere landen maken daarmee een voorzichtig begin. Silke Hemming, teamleider Tuinbouwtechnologie bij Wageningen UR Glastuinbouw, bezocht eind 2007 een congres over gesloten kassystemen in Italië. Ze vertelt over de stand van zaken in Finland en Frankrijk. In Finland is het hoofddoel productieverhoging door 's zomers te koelen. Frankrijk heeft als hoofddoel het wegkoelen van warmte in de zomer en energie besparen. Een gesloten systeem zal er dan ook in elk land anders uit kunnen zien, een uitdaging voor wetenschap en toeleveranciers
  Synergiekompas maakt nuchtere kijk op gesloten teelten mogelijk (interview met Feije de Zwart)
  Kierkels, T. ; Zwart, H.F. de - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)12. - p. 49 - 50.
  kassen - gesloten systemen - modellen - kosten-batenanalyse - cultuurmethoden - glastuinbouw - beslissingsmodellen - greenhouses - closed systems - models - cost benefit analysis - cultural methods - greenhouse horticulture - decision models
  Met het Synergiekompas kan een teler gefundeerd zijn beslissingen nemen op het gebied van gesloten en geconditioneerd telen. Het laat de consequenties zien van investeringen, klimaatregeling en instellingen. Het systeem berekent onder andere de warmtevraag, koudebehoefte, gasverbruik, elektriciteitsverbruik en het verloop van de warmte- en koudeopslag in de aquifer. Het model laat ook zien dat momenteel een spanning bestaat tussen WKK-inzet en gesloten telen; de huidige energiemarkt stimuleert niet direct de gesloten teelt
  Semi-gesloten kas geeft meer, maar kleinere vruchten (interview met Arie de Gelder)
  Staalduinen, J. van; Gelder, A. de - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)12. - p. 58 - 59.
  cultuurmethoden - teelt onder bescherming - komkommers - kassen - gesloten systemen - klimaatregeling - koelen - gewasopbrengst - gewaskwaliteit - kosten-batenanalyse - proeven op proefstations - glastuinbouw - groenten - cultural methods - protected cultivation - cucumbers - greenhouses - closed systems - air conditioning - cooling - crop yield - crop quality - cost benefit analysis - station tests - greenhouse horticulture - vegetables
  De eerste komkommerteelten (hogedraad) in een semi-gesloten kas met luchtbevochtiging van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk hebben waardevolle informatie opgeleverd. De onderzoekers oogstten beduidend meer, maar wat kortere en lichtere vruchten dan bij de referentieteelt met luchtbevochtiging. De totaalproductie kwam zowel in de voorjaars- als zomerteelt hoger uit. Volgens onderzoeker Arie de Gelder is onder goede praktijkomstandigheden een meerproductie haalbaar
  'Bij een semi-gesloten kas moeten we opnieuw leren telen'
  Dieleman, J.A. ; Marcelis, L.F.M. ; Arkesteijn, M. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)12. - p. 10 - 11.
  cultuurmethoden - teelt onder bescherming - kassen - gesloten systemen - klimaatregeling - belichting - temperatuur - vochtigheid - kosten - plantenfysiologie - glastuinbouw - cultural methods - protected cultivation - greenhouses - closed systems - air conditioning - illumination - temperature - humidity - costs - plant physiology - greenhouse horticulture
  De stap naar geconditioneerd telen is net zo groot als destijds van grondteelt naar substraatteelt. Er is weliswaar veel bekend over de invloed van de verschillende klimaatfactoren op het gewas. Maar door nieuwe combinaties van die factoren, bijvoorbeeld hoge temperatuur, hoge CO2-concentratie en hoge luchtvochtigheid, moeten telers weer opnieuw leren telen
  Project semi-gesloten telen levert betaalbare toepassingen op (interview met o.a. Barbara Eveleens)
  Stijger, H. ; Eveleens-Clark, B.A. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)12. - p. 6 - 7.
  cultuurmethoden - teelt onder bescherming - kassen - gesloten systemen - biologische landbouw - klimaatregeling - temperatuur - vochtigheid - proeven op proefstations - glastuinbouw - glasgroenten - groenten - cultural methods - protected cultivation - greenhouses - closed systems - organic farming - air conditioning - temperature - humidity - station tests - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - vegetables
  De gesloten kas is het ultieme als het gaat om energiebenutting en -besparing. Niet iedere teler heeft echter de financiële middelen om de investeringen hiervoor te doen. Biologische groenteteler Ruud van Schie heeft in een meerjarige praktijkproef op zijn bedrijf gekeken naar de effecten van het gesloten telen. Op basis van zijn ervaringen in deze proef heeft hij gekozen de lucht te koelen door deze te bevochtigen. Nieuwe ventilatoren geïnstalleerd die voor een goede luchtbeweging zorgen en sinds kort heeft hij ook een dubbel scherm met een speciaal systeem om een vochtkier te zetten. Op deze manier heeft hij een aantal 'krenten' uit de proefkas, die een beperkte investering vragen en toch de voordelen hebben van het semi-gesloten telen
  Gesloten telen: al lerend verder komen
  Noorduyn, L. - \ 2007
  Syscope Magazine 2007 (2007)15. - p. 22 - 23.
  gesloten systemen - teeltsystemen - energiebehoud - glastuinbouw - kastechniek - kennisoverdracht - closed systems - cropping systems - energy conservation - greenhouse horticulture - greenhouse technology - knowledge transfer
  Het seminar Geconditioneerd telen: iets voor u?! is een groot succes. Zo’n 125 tuinders willen meer weten over de stand van zaken rondom gesloten telen. Zo breidt de cirkel van tuinders die aan de slag gaat met de energiebesparende technieken zich langzaam uit: precies wat het platform SynErgie beoogt. Een reportage
  Ademhaling van plant is nodig voor groei en onderhoud : groeisnelheid in zomer tien keer hoger dan in winter
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)11. - p. 14 - 15.
  bloementeelt - sierplanten - gewassen, groeifasen - plantenontwikkeling - assimilatie - ademhaling - seizoengroei - plantenfysiologie - gesloten systemen - glastuinbouw - snijbloemen - potplanten - floriculture - ornamental plants - crop growth stage - plant development - assimilation - respiration - seasonal growth - plant physiology - closed systems - greenhouse horticulture - cut flowers - pot plants
  Kost ademhaling van de plant productie of levert het productie op? Het antwoord is: allebei. Sturen op ademhaling is een ingewikkelde zaak. Bij een gesloten kas is de onderhoudsademhaling iets om meer rekening mee te houden
  Boeren voor natuur, een economische vertaling : een modelmatige benadering van de economische gevolgen van de verandering in bedrijfsvoering
  Niemeijer, C.C. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij 52) - 45 p.
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - bedrijfsresultaten in de landbouw - mineralen - waterbeheer - modellen - gesloten systemen - bemesting - dairy farming - farm management - sustainability - farm results - minerals - water management - models - closed systems - fertilizer application
  Ecologische en landschappelijke kwaliteiten in gebieden gaan sterk achteruit door onder andere de druk van de moderne landbouw. Dat is niet gewenst. Om dit te voorkomen is Boeren voor Natuur ontwikkeld. De veehouder sluit een contract af met een looptijd van 30 jaar waardoor geen mineralen meer worden aangevoerd op het bedrijf. Geen ruwvoer, geen krachtvoer en geen (kunst)mest of strooisel wordt aangevoerd op het bedrijf. Daarnaast zal hij geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en zal de waterhuishouding op het bedrijf worden aangepast in de vorm van grondwaterstandverhoging en een groter vasthoudend vermogen van water. Aangezien wel afvoer plaatsvindt in de vorm van dieren, vlees, melk e.d., zal er een verschraling optreden op de cultuurgrond waardoor ruimte ontstaat voor de ontwikkelingen van meer natuurlijke biotopen. Er is een geïntegreerde en gebiedsgerichte ontwikkeling en beheer van cultuurgrond en omliggende natuurgrond. Om een beeld te krijgen in de consequenties van de natuurgerichte bedrijfsvoering heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) opdracht van het ministerie van LNV gekregen de berekeningen op te starten voor de pilot Boeren voor Natuur. Hiervoor is de samen gewerkt met de Animal Sciences Group (ASG) te Lelystad, het LEI en Alterra. Uitgangspunt is een gewasgroeimodel en een koemodel
  Telen in goten : duurzaam telen met perspectief
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2007
  De Boomkwekerij 2007 (2007)4. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  boomkwekerijen - duurzaamheid (sustainability) - teeltsystemen - goten - gesloten systemen - milieuwetgeving - vollegrondsteelt - Nederland - forest nurseries - sustainability - cropping systems - ducts - closed systems - environmental legislation - outdoor cropping - Netherlands
  PPO Bomen houdt alvast rekening met toekomstige milieuwetgeving en verkende daarom de mogelijkheden van een nieuw én duurzaam teeltsysteem. De uitkomst: telen in goten. Wordt dit de teeltmethode van de toekomst?
  Fotosynthese neemt af bij een overmaat aan zware metalen : oppassen voor kopervergiftiging bij gesloten kas
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)2. - p. 52 - 53.
  tuinbouw - fotosynthese - zware metalen - sporenelementen - plantenvoeding - kassen - irrigatie - hergebruik van water - plantenfysiologie - gesloten systemen - glastuinbouw - horticulture - photosynthesis - heavy metals - trace elements - plant nutrition - greenhouses - irrigation - water reuse - plant physiology - closed systems - greenhouse horticulture
  Koper speelt een rol bij de fotosynthese en de versteviging van cellen. Een gebrek tast dan ook deze functies in de plant aan. Kopergebrek komt niet veel voor in de glastuinbouw. Eerder moet de tuinder oppassen voor een overmaat bij een toenemend gebruik van warmtewisselaars en hergebruik van condenswater. Een overmaat remt de fotosynthese. Een reden om een veilige grens voor de koperconcentratie in gietwater aan te houden en bij een verhoogd risico op koperaccumulatie het gehalte ook te monitoren
  Verbeterde (semi) gesloten kas
  Janssen, E.G.O.N. ; Bootsveld, N.R. ; Knoll, B. ; Zwart, H.F. de - \ 2006
  Delft : TNO (TNO-rapport 2005-BCS-R0245) - 65
  kassen - teelt onder bescherming - gesloten systemen - energiebehoud - optimalisatie - opslag - buffercapaciteit - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - protected cultivation - closed systems - energy conservation - optimization - storage - buffering capacity - greenhouse horticulture - energy saving
  Onderzoek en praktijkvoorbeelden tonen aan dat met het gesloten kasprincipe energie bespaard kan worden, met name door de toepassing van seizoensopslag. In dit onderzoek is gekeken op welke manieren het mogelijk is het concept van de gesloten kas te verbeteren
  Emissiearme kas loopt paar stappen vooruit
  Ruijs, M.N.A. - \ 2006
  Groenten en Fruit. Algemeen 2006 (2006)40. - ISSN 0925-9694 - p. 22 - 23.
  kassen - technologie - gesloten systemen - emissie - licht - chemicaliën - duurzaamheid (sustainability) - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - technology - closed systems - emission - light - chemicals - sustainability - greenhouse horticulture - energy saving
  Met vallen en opstaan worden in de diverse gesloten en semi-gesloten kassen al behoorlijke resultaten met duurzaam telen geboekt. De meeste kassen zijn echter op een bepaalde manier afhankelijk van fossiele energie en beperking van de uitstoot aan licht en chemisch middel is vaak geen hoofddoel. In het project 'Emissiearme Kas' ligt de lat net even hoger
  Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw : naar gesloten kringlopen in de biologische landbouw, een beleidsagenda
  Bos, J.F.F.P. ; Wit, J. de - \ 2006
  Wageningen : Wageningen UR - 14
  kringlopen - mest - organische verbeteraars - voedingsstoffen - diervoedering - voer - biologische landbouw - gesloten systemen - landbouwbeleid - beleid - cycling - manures - organic amendments - nutrients - animal feeding - feeds - organic farming - closed systems - agricultural policy - policy
  Analysing and governing environmental flows: the case of Tra Co tapioca village, Vietnam
  Mol, A.P.J. ; Tran Thi My Dieu, - \ 2006
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 53 (2006)3-4. - ISSN 1573-5214 - p. 301 - 317.
  landbouwindustrie - duurzaamheid (sustainability) - milieueffect - tapioca - cassave - technologie - gesloten systemen - vietnam - agribusiness - sustainability - environmental impact - tapioca - cassava - technology - closed systems - vietnam
  Environmental flows are of crucial importance for questions of sustainability. But analysing only the material side of environmental flows brings us half way understanding questions of sustainability. This article reports on the development of a more integrative approach in studying environmental impacts of agro-industrial systems in Asia, taking tapioca (cassava starch) processing in Vietnam as an example. The analysis of material flows and technological options to close material cycles is combined with an actor-network analysis from three angles: a policy, an economic and a social perspective, respectively. The paper finally assesses the additional value of the developed methodology and points out ways for further investigation and development of a more integrative approach to industrial transformations
  Optimale teelt in de gesloten kas : teeltkundig verslag van de gesloten kas bij Themato in 2004
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2005
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 58
  kassen - teelt onder bescherming - tomaten - gesloten systemen - gewasproductie - gewasopbrengst - teeltsystemen - optimalisatiemethoden - glastuinbouw - greenhouses - protected cultivation - tomatoes - closed systems - crop production - crop yield - cropping systems - optimization methods - greenhouse horticulture
  PPO stelde voor de tomatenteelt in de gesloten kas een teeltplan op. Aan de hand van dit teeltplan werd geprobeerd om een zodanige zetting te realiseren voor een optimale productie. Verder werden de verschillen tussen de open en de gesloten kas bij Themato onderzocht en vervolgens besproken. Het ging hier vooral om het kasklimaat, de nutriëntenopname, de gewasontwikkeling, de drogestofgehalten van bladeren en vruchten, de productie en de smaak. Ook werd gekeken naar de invloed van het telen in de gesloten kas op de benodigde hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen en naar het werkklimaat in de gesloten kas en werd een schatting gemaakt van de hoeveelheid benodigde CO2 in de gesloten kas ten opzichte van de open kas
  Neem alle belanghebbenden mee in het proces : nieuw gemengd bedrijf in Horst
  Noorduyn, L. - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)8. - p. 6 - 7.
  gemengde landbouw - agrarische bedrijfsvoering - technische vooruitgang - gesloten systemen - glastuinbouw - systeeminnovatie - geïntegreerde bedrijfssystemen - mixed farming - farm management - technical progress - closed systems - greenhouse horticulture - system innovation - integrated farming systems
  Systeeminnovaties slagen alleen als belanghebbenden er vanaf het begin een stem in hebben. Dat is de overtuiging van de betrokkenen van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Horst. Samen met onderzoekers, Transforum Agro & Groen en procesbegeleider Knowhouse bereiden de ondernemers het project zorgvuldig voor.
  Er zit toekomst in de gesloten kas
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen 2005 (2005)18. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
  gesloten systemen - teelt onder bescherming - klimaatregeling - warmtepompen - kooldioxide - gewasopbrengst - duurzaamheid (sustainability) - uitrusting - glastuinbouw - closed systems - protected cultivation - air conditioning - heat pumps - carbon dioxide - crop yield - sustainability - equipment - greenhouse horticulture
  Nadat in proeven van het PPO in Naaldwijk was aangetoond dat telen in een gesloten kas de productie met meer dan 20 procent kan verhogen, zetten de ondernemers van pruimtomtatenbedrijf Themato in Berkel en Rodenrijs zo'n kas op. Onderzoekers van PPO volgen de verrichtingen van de gesloten kas op de voet en zien de toekomst van deze kas met vertrouwen tegemoet
  Constant hoge CO2-concentratie zorgt voor hogere productie
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2005
  Onder Glas 2 (2005)12. - p. 12 - 13.
  kassen - gesloten systemen - teeltsystemen - aanpassing van de productie - plantenontwikkeling - rendement - glastuinbouw - productiegroei - greenhouses - closed systems - cropping systems - adjustment of production - plant development - returns - greenhouse horticulture - production growth
  In gesloten kassen is met name de hogere CO2-concentratie verantwoordelijk voor de hogere fotosynthese en dus voor een hogere productie. Dat komt doordat de fotosynthese stijgt met 30 tot 50% als de CO2-concentratie van 350 naar 1000 dpm toeneemt. De mogelijkheden van gesloten kassytemen vergen wel aanpassing van de teelt, zoals andere rassen en een andere plant- of stengeldichtheid
  Proceedings of the international conference on sustainable greenhouse systems. 2 Vols
  Straten, G. van; Bot, G.P.A. ; Meurs, W.Th.M. van; Marcelis, L.F.M. - \ 2005
  Leuven : ISHS (Acta horticulturae 691) - ISBN 9789066050303 - 896
  duurzaamheid (sustainability) - teelt onder bescherming - kassen - gesloten systemen - tuinbouw - glastuinbouw - sustainability - protected cultivation - greenhouses - closed systems - horticulture - greenhouse horticulture
  Slimmer inzetten van CO2 levert geld op
  Dieleman, J.A. ; Arkesteijn, M. - \ 2005
  Onder Glas 2 (2005)12. - p. 20 - 21.
  tuinbouw - kassen - optimalisatie - gesloten systemen - operationeel onderzoek - klimaatregeling - temperatuur - rendement - glastuinbouw - productiegroei - horticulture - greenhouses - optimization - closed systems - operations research - air conditioning - temperature - returns - greenhouse horticulture - production growth
  Meer CO2 levert een hogere productie op. Bij meer licht en een hogere temperatuur is dit effect sterker. Door temperatuurintegratie en op het juiste moment CO2 doseren, kan een teler zowel energie besparen als een productiestijging realiseren
  Quick scan koeling in de aardbeienteelt
  Zwart, H.F. de - \ 2004
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 281) - ISBN 9789067548489 - 26
  aardbeien - gesloten systemen - nachttemperatuur - koeling - klimaatregeling - koelsystemen - fragaria - glastuinbouw - strawberries - closed systems - night temperature - chilling - air conditioning - cooling systems - fragaria - greenhouse horticulture
  Control of water supply and specific nutrient application in closed growing systems
  Gieling, T.H. - \ 2001
  Wageningen University. Promotor(en): G. van Straten; J. Bontsema. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058085252 - 133
  gesloten systemen - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffen - toepassing - watervoorziening - automatische regeling - glastuinbouw - closed systems - nutrient balance - nutrients - application - water supply - automatic control - greenhouse horticulture

  Keywords:Tichelmann layout, constant drain flow, constant drain concentration, mass-flow, diffusion flow, sensor, Isfet, Chemfet, closed growing system, robust control, loopshaping, SimulinkÒ, MIMO controller, SISO controller, simplex routine, simplex matrix.

  Plants in modern greenhouses receive water and nutrients from a diluter of chemical solutes. Supply lines of a trickle irrigation system dispense the nutrient solution by means of thin capillary hoses, to each individual plant. Dependent on the type of growing system - either a NFT or a substrate system - the drain will run-off immediately or it will linger for some time in the substrate mat. In a closed system for water and nutrient supply, the drain water returns to the nutrient dispenser, where it is prepared for reuse by mixing it with clean water. The thesis starts with an overview of the state of the art of water supply and nutrient application systems.

  The purpose of the design study in this thesis is to enable completely closed growing systems for water and nutrients, to be applied in horticulture practise, and to improve the technological level of their control to such an extend that it is comparable to the level of computerised climate controllers in greenhouses. It is argued that as a basic requirement the system should have the ability to control the drain flow and the concentration of individual ions in the drain to any predefined set value. An analysis is given of the dynamics of movement of water and nutrients in substrates in relation to nutrient uptake, supply-flow and mass-flow. From a mass balance of nutrients, a control strategy for nutrient application in closed growing systems is suggested that is useful in the design of control algorithms. This strategy keeps the concentration of the individual ions in the drain constant by feedback of ion concentration and drain flow. In doing so, it compensates intrinsically for the plant's uptake of ions.

  The creation of a system with feedback control requires appropriate sensors and the ability to blend nutrient solution for values demanded by the controller. The ion specific feedback control of fertiliser application implies that ions need to be measured individually. The thesis describes a novel type of ion specific analyser, based on a set of Chemfet sensors. This instrument, as a result of this research, is the prototype of the first series of commercially available equipment for horticulture. Continuous measurement implies sensors with an electrical output, connected to an automatic data acquisition system with in-line calibration. In horticulture applications the lifetime expectancy of a sensor should at least be 6 to 9 months.

  In contrast to open loop control based on a prediction of uptake, feedback control automatically compensates for fluctuations in evapo-transpiration and nutrient uptake. Uptake by the plant is treated as a disturbance. Comparison of simulation results, with data from an implemented controller in a greenhouse, shows the success of the design.

  The so-called "Tichelmann" layout of supply lines is proposed to improve the dynamic properties of the supply system. The design study demonstrates and recommends robust controller design as a tool to achieve robust performance and robust stability as qualities of the controlled process to compensate for seasonal changes in the root mat or imperfect models. The modifications to the ideal design arising from the desire in practice for pulse wise water and nutrient injection, as well as aspects related to the blending are considered as well.

  Feasibility of the on-site treatment of sewage and swill in large buildings
  Zeeman, G. ; Sanders, W.T.M. ; Lettinga, G. - \ 2000
  Water Science and Technology (2000)1. - ISSN 0273-1223 - p. 9 - 16.
  rioolafvalwater - afvalwaterbehandeling - anaërobe behandeling - afval - gebouwen - ziekenhuizen - gesloten systemen - sewage effluent - waste water treatment - anaerobic treatment - wastes - buildings - hospitals - closed systems
  Berekeningsmethoden voor de leidingweerstand van mengmest.
  Arts, M.W.M.F. ; Vliet, T. van; Telle, M.G. ; Have, P.J.W. ten - \ 1991
  Wageningen : IMAG-DLO - ISBN 9789054060048 - 35
  gesloten systemen - stalmest - stroming - stromingsweerstand - vloeistofmechanica - vloeistoffen (fluids) - frictie - hydrodynamica - vloeistoffen (liquids) - beweging - pijpen - druk - weerstand - drijfmest - slangen (buizen) - viscosimeters - viscositeit - closed systems - farmyard manure - flow - flow resistance - fluid mechanics - fluids - friction - hydrodynamics - liquids - movement - pipes - pressure - resistance - slurries - tubes - viscometers - viscosity
  Project VVIBO: landbouw en voedselvoorziening onder autarkische omstandigheden : doeleinden van het onderzoek, achtergronden van de planning op langere termijn
  Bakker, Th. - \ 1979
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut no. 236) - 134
  agrarische economie - landbouw - voedselvoorziening - zelfvoorziening - gesloten systemen - handelsbarrières - nederland - voedselproductie - beperkende factoren - landbouwbeleid - landbouwproductie - agricultural economics - agriculture - food supply - self sufficiency - closed systems - trade barriers - netherlands - food production - limiting factors - agricultural policy - agricultural production
  Fe - en Mn - afzettingen in draineerleidingen
  Anonymous, - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3685)
  bibliografieën - gesloten systemen - drainage door leidingen - pijpleidingen - pijpen - ondergrondse drainage - buisdrainage - bibliographies - closed systems - pipe drainage - pipelines - pipes - subsurface drainage - tile drainage
  Berekeningsvoorbeeld van een gedeelte van het leidingsysteem van een afvalwaterzuiveringsinstallatie
  Wilde, J.G.S. de - \ 1974
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 830) - 13
  pijpen - pijpleidingen - gesloten systemen - afvalverwerking - zuiveringsinstallaties - pipes - pipelines - closed systems - waste treatment - purification plants
  Bodemkundig advies voor de aanleg van een olieleiding, trace Europoort - Amsterdam
  Zegers, H.J.M. - \ 1967
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 726) - 9
  gesloten systemen - kaarten - nederland - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - west-nederland - closed systems - maps - netherlands - pipelines - pipes - soil surveys - west netherlands
  Entrance resistance of plastic drain tubes
  Wesseling, J. ; Homma, F. - \ 1967
  Wageningen : [s.n.] (Technical bulletin / Institute for land and water management research no. 51) - 13
  pijpen - pijpleidingen - gesloten systemen - cellulose - eiwitten - kunststoffen - macromoleculaire stoffen - synthetische materialen - pipes - pipelines - closed systems - cellulose - proteins - plastics - macromolecular materials - synthetic materials
  Bodemkundig advies voor de aanleg van de gaspijpleiding trace ten noorden van Zevenaar - Duitse grens (36" leiding)
  Zegers, H.J.M. - \ 1966
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653q) - 10
  gesloten systemen - kaarten - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - nederland - gelderland - liemers - closed systems - maps - pipelines - pipes - soil surveys - netherlands - gelderland - liemers
  De wijdte van de perforatiesleuven in plastiek drainbuizen in verband met opdrijven
  Visser, W.C. - \ 1966
  Wageningen : [s.n.] (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 37) - 4
  cellulose - gesloten systemen - drainage - pijpleidingen - pijpen - kunststoffen - eiwitten - macromoleculaire stoffen - synthetische materialen - cellulose - closed systems - drainage - pipelines - pipes - plastics - proteins - macromolecular materials - synthetic materials
  De bodemkundige situatie na oplevering in het trace van sectie III (traject Zutphen - Boxtel) van het aardgasleidingnet
  Vis, T. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653b) - 11
  gesloten systemen - kaarten - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - nederland - gelderland - achterhoek - closed systems - maps - pipelines - pipes - soil surveys - netherlands - gelderland - achterhoek
  De bodemkundige situatie na oplevering in het trace van sectie IV (Ravenstein - Geleen) van het aardgasleidingnet
  Dekkers, J. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653c) - 13
  gesloten systemen - kaarten - nederland - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - limburg - closed systems - maps - netherlands - pipelines - pipes - soil surveys - limburg
  Bodemkundig advies voor de aanleg van de gaspijpleiding trace Kinderbosch - Eindhoven (12" leiding)
  Westerveld, G.J.W. ; Zegers, H.J.M. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653d) - 9
  gesloten systemen - kaarten - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - nederland - noord-brabant - closed systems - maps - pipelines - pipes - soil surveys - netherlands - noord-brabant
  Bodemkundig advies voor de aanleg van de gaspijpleiding trace Hilvarenbeek - Sluiskil (30" leiding)
  Westerveld, G.J.W. ; Zegers, H.J.M. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653e) - 12
  gesloten systemen - kaarten - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - nederland - noord-brabant - zeeuws-vlaanderen - closed systems - maps - pipelines - pipes - soil surveys - netherlands - noord-brabant - zeeuws-vlaanderen
  De bodemkundige situatie, geconstateerde afwijkingen en geadviseerde bewerkingen van de gronden in het trace van sectie I (Sappemeer - Zutphen) van het aardgasleidingnet
  Dekkers, J. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653f) - 14
  gesloten systemen - kaarten - nederland - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - closed systems - maps - netherlands - pipelines - pipes - soil surveys
  De geconstateerde afwijkingen en geadviseerde bewerkingen voor de gronden in het trace van sectie II (Ommen - Utrecht) van het aardgasleidingnet
  Dekkers, J. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653g) - 11
  gesloten systemen - kaarten - nederland - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - closed systems - maps - netherlands - pipelines - pipes - soil surveys
  De geconstateerde afwijkingen en geadviseerde bewerkingen voor de gronden in het trace Geleen - St. Geertruid van het aardgasleidingnet
  Dekkers, J. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653h) - 10
  gesloten systemen - kaarten - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - nederland - ? - closed systems - maps - pipelines - pipes - soil surveys - netherlands - zuid-limburg
  Bodemkundig advies voor de aanleg van de gaspijpleiding trace Utrecht - De Meern - Woerden (36" leiding)
  Zegers, H.J.M. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653i) - 10
  gesloten systemen - kaarten - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - nederland - utrecht - closed systems - maps - pipelines - pipes - soil surveys - netherlands - utrecht
  Bodemkundig advies voor de aanleg van de gaspijpleiding trace Ommen - Enschede (18" leiding)
  Zegers, H.J.M. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653j) - 9
  gesloten systemen - kaarten - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - nederland - overijssel - twente - closed systems - maps - pipelines - pipes - soil surveys - netherlands - overijssel - twente
  De bodemkundige situatie na oplevering in het trace (Boxtel - Hilvarenbeek) van het aardgasleidingnet
  Dekkers, J. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653k) - 13
  gesloten systemen - kaarten - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - nederland - noord-brabant - closed systems - maps - pipelines - pipes - soil surveys - netherlands - noord-brabant
  De bodemkundige situatie en geadviseerde bewerkingen na oplevering in het trace van sectie I (Sappemeer - Ommen) van het aardgasleidingnet
  Dekkers, J. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653l) - 14
  gesloten systemen - kaarten - nederland - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - closed systems - maps - netherlands - pipelines - pipes - soil surveys
  Bodemkundig advies betreffende het te gebruiken afdekkingsmateriaal op de half bovengrondse gasleiding in de traces: Leiden - Botlek en Utrecht - De Meern - Woerden - Leiden
  Westerveld, G.J.W. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653m) - 8
  gesloten systemen - kaarten - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - nederland - utrecht - zuid-holland - closed systems - maps - pipelines - pipes - soil surveys - netherlands - utrecht - zuid-holland
  Bodemkundig advies voor de aanleg van de gaspijpleiding trace de Eeker - Duitse grens (30" leiding)
  Zegers, H.J.M. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653n) - 9
  gesloten systemen - kaarten - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - nederland - groningen - closed systems - maps - pipelines - pipes - soil surveys - netherlands - groningen
  Bodemkundig advies voor de aanleg van de gaspijpleiding trace : "Sappemeer - Norg" (36" leiding)
  Zegers, H.J.M. - \ 1965
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 653-o) - 10
  gesloten systemen - kaarten - nederland - pijpleidingen - pijpen - bodemkarteringen - closed systems - maps - netherlands - pipelines - pipes - soil surveys
  Bepaling van de diameter van drainreeksen
  Wesseling, J. - \ 1964
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 64) - 10
  gesloten systemen - drainage - pijpleidingen - pijpen - ondergrondse drainage - closed systems - drainage - pipelines - pipes - subsurface drainage
  Voor - en nadelen van plastiek en gebakken drains : literatuuroverzicht
  Dijkstra, R.J. - \ 1964
  Wageningen : [s.n.] (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding = Institute for land and water management research no. 14) - 8
  gesloten systemen - drainage - pijpleidingen - pijpen - closed systems - drainage - pipelines - pipes
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.