Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 95

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Teelt de grond uit mogelijk, maar niet zonder onderzoek. (over het onderzoek van: JJ de Haan, T. Vermeulen, H. van Reuler en S. de Kool)
  Baakman, L. ; Haan, J.J. de; Vermeulen, T. ; Kool, S.A.M. de; Reuler, H. van; Blind, M. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)286. - ISSN 1571-5558 - p. 58 - 59.
  tuinbouw - gewasteelt - alternatieve methoden - substraten - gesloten systemen - cultuurmethoden - emissie - reductie - pesticiden - programmaontwikkeling - landbouwkundig onderzoek - horticulture - crop management - alternative methods - substrates - closed systems - cultural methods - emission - reduction - pesticides - program development - agricultural research
  De meeste bolgewassen groeien gewoon in de grond. Toch zijn er nog andere manieren. Het programma 'Teelt de grond uit' onderzocht de verschillende mogelijkheden zoals telen op water, substraten en op een afgedichte ondergrond. Tijdnes een informatiedag in Venray werd de stand van zaken tot nu toe toegelicht. Er zijn mogelijkheden, maar vervolgonderzoek is gewenst. En dat komt er.
  Options for closing the phosphorus cycle in agriculture : assessment of options for Northwest Europe and the Netherlands
  Lesschen, J.P. ; Kolk, J.W.H. van der; Dijk, K.C. van; Willemse, J. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 353) - 47
  veehouderij - dierhouderij - veevoeder - dierlijke meststoffen - fosfor - nutrientenbeheer - kringlopen - mestoverschotten - gesloten systemen - landbouwbeleid - regionaal landbouwbeleid - noordwest-europa - livestock farming - animal husbandry - fodder - animal manures - phosphorus - nutrient management - cycling - manure surpluses - closed systems - agricultural policy - regional agricultural policy - northwestern europe
  This study assessed which options are available for closing the feed-manure phosphorus cycle in agriculture and their contribution to the reduction of the P surplus and P use efficiency. This was assessed at a national scale for the Netherlands as well as a regional scale for Northwest Europe. No export of animal products, with as a consequence the reduction in livestock numbers, is most effective in reducing external P inputs. An effective option that is easier to implement is the reduction in P excretion through changes in the feed intake. For Nortwest Europe the combination of all five options can lead to a reduction of external P inputs of about 50%. For the Netherlands the combination of the options result in a reduction in external P inputs of 35% and a reduction of the manure export of 26%. The effectiveness of large scale manure treatment in the Netherlands is limited
  Respiration is necessary for growth and maintenance : growth rate is ten times higher in summer than in winter
  Heuvelink, E. - \ 2013
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2 (2013)1. - ISSN 2215-0633 - p. 40 - 41.
  glastuinbouw - snijbloemen - sierteelt - plantenontwikkeling - assimilatie - plantenfysiologie - gesloten systemen - seizoengroei - greenhouse horticulture - cut flowers - ornamental horticulture - plant development - assimilation - plant physiology - closed systems - seasonal growth
  Does respiration divert energy away from production or does it lead to more production? The answer is both. Steering plant growth based on respiration is very complicated. However, in a closed greenhouse is should be possible to better control the maintenance respiration.
  Opbrengstvergelijking lelie en hyacint Proef Bollenmeer
  Kreuk, F. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 26 p.
  lelies - hyacinthus - teeltsystemen - gesloten systemen - stomen - gewasopbrengst - gewaskwaliteit - zandgronden - vergelijkend onderzoek - lilies - hyacinthus - cropping systems - closed systems - steaming - crop yield - crop quality - sandy soils - comparative research
  In het kader van het project ‘Teelt de grond uit’ is op de Oostwaardhoeve (Bollenmeer) een perceel aangelegd waarbij de ondergrond afgedekt is met folie. Het drainwater wordt niet geloosd op het oppervlakte water maar opgevangen in een waterbassin zodat er sprake is van een gesloten teeltsysteem. Op het proefveld wordt geteeld in een grondlaag met een ontwateringsdiepte van 45 en 80 cm. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om lelies te te len op een dunne teeltlaag. Om te beoordelen of de ontwikkelde zandgrond voldoet aan de hoge eisen die de bloembollenteelt stelt, worden middels praktijkproeven de opbrengst en de kwaliteit van lelies op de Oostwaardhoeve (Bollenmeer) vergeleken met een bestaande locatie in het noordelijk zandgebied. In 2011 is bij het gewas lelie specifiek gekeken naar de mogelijkheid en effectiviteit van stomen in de 45 cm teeltlaag. De vraag is of het mogelijk is om in de winterperiode te stomen en of de benodigde temperatuur voor ziektedoding bereikt wordt. Proeftuin Zwaagdijk heeft in het teeltjaar 2011 voor het gewas lelie de opbrengst en de kwaliteit vergeleken van diverse percelen. Voor het gewas hyacint is alleen de vergelijking tussen de teeltlagen 0-45 cm en 0-8 0 cm gemaakt. In de zomer is ook de grond gestoomd voor de vervolgteelt van hyacint. In dit verslag zijn de resultaten van het onderzoek uitgewerkt.
  Glastuinbouw Waterproof: Haalbaarheidsstudie valorisatie van concentraatstromen (WP6) Fase 1 - Desktop studie “Scenario’s”
  Balendonck, J. ; Feenstra, L. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1203) - 96
  afvalwater - afvalwaterbehandeling - stikstof - fosfaten - natrium - substraten - recirculatiesystemen - gesloten systemen - hergebruik van water - methodologie - waterzuivering - glastuinbouw - waste water - waste water treatment - nitrogen - phosphates - sodium - substrates - recirculating systems - closed systems - water reuse - methodology - water treatment - greenhouse horticulture
  De waterkwaliteitsnormen voor emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten worden in een aantal glastuinbouwgebieden in Nederland overschreden. Hoewel glastuinbouwbedrijven met substraatteelt al recirculatie moeten toepassen, wordt er naast bedrijfsafvalwater ook spuiwater (drainwater) geloosd dat als gevolg van de accumulatie van zouten (natrium), groeiremmende stoffen of vanwege de risico’s op ziekten in het wortelmilieu niet meer kan worden hergebruikt. Het project “Glastuinbouw Waterproof substraatteelt - waterkringloopsluiting op bedrijfsniveau” wil een oplossing voor het lozen van de glastuinbouw genereren door het ontwikkelen van een systeem van waterkringloopsluiting voor substraatteelt. Het doel is om de genoemde emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater of riool te voorkomen door het hergebruik van drainwater te maximaliseren en het restantwater te zuiveren en valoriseren. Hierbij staat een integrale aanpak centraal met aandacht voor het opheffen groeiremming (werkpakket 1 +2), optimalisatie bemesting (werkpakket 3 + 4) en waterkringloopsluiting door waterzuivering en valorisatie van concentraatstromen (werkpakket 5 + 6). Door de betrokkenheid van de sector in het project zal de te ontwikkelen oplossing een brede acceptatie en implementatie in de glastuinbouwsector moeten krijgen. Dit rapport presenteert de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie van Fase 1 van werkpakket 6 die tot doel heeft om onderwerpen en technieken te selecteren en te evalueren die in de volgende fase van het onderzoek kunnen worden onderzocht en ontwikkeld naar toepassing voor de opwerking van de concentraatstromen. De haalbaarheidsstudie is gestart met het opstellen van een overzicht van de hoeveelheid en samenstelling van de huidige afvalwaterstroom en het concentraat van WP5, waarin voor de modelgewassen roos, paprika, gerbera en tomaat, drie verschillende concepten zijn geformuleerd.
  Dichte kassen stellen hogere eisen aan luchtkwaliteit (interview met Tom Dueck)
  Arkesteijn, M. ; Dueck, T.A. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)12. - p. 79 - 79.
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - luchtkwaliteit - rookgassen - schadelijke dampen - gesloten systemen - gewaskwaliteit - groenten - protected cultivation - greenhouse horticulture - air quality - flue gases - fumes - closed systems - crop quality - vegetables
  Planten hebben CO2 nodig voor hun fotosynthese. Maar afhankelijk van welke CO2-bron kunnen er ook (rook) gassen mee de kas in komen, met een averechts effect op de groei en productkwaliteit. Wat is de laatste stand van zaken wat betreft deze schadelijke gassen. En hoe kunnen telers meer inzicht krijgen in de regeling van de eigen kasluchtkwaliteit?
  Teelt de grond uit : Hergebruik drainwater bij teelt van aardbei op stellingen
  Verhoeven, J.T.W. - \ 2011
  teeltsystemen - gesloten systemen - drainagewater - recycling - aardbeien - goten - kleinfruit - fruitteelt - cropping systems - closed systems - drainage water - recycling - strawberries - ducts - small fruits - fruit growing
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Gesloten kringloop met omgekeerde osmose of membraandestilatie
  Stijger, H. ; Os, E.A. van - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)1. - p. 62 - 63.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - cultuur zonder grond - watervoorziening - gesloten systemen - waterzuivering - afvalwaterbehandeling - technieken - testinstallaties - greenhouse horticulture - protected cultivation - soilless culture - water supply - closed systems - water treatment - waste water treatment - techniques - test rigs
  TNO heeft samen met Wageningen UR Glastuinbouw een inventarisatie uitgevoerd naar geschikte zuiveringstechnieken om de waterstroom op tuinbouwbedrijven gesloten te krijgen. Uit de haalbaarheidstudie komen twee veelbelovende technieken naar voren die op vrij korte termijn inzetbaar zijn: omgekeerde osmose en membraandestillatie.
  Naar gesloten waterkringloop op substraatbedrijven: Met hergebruik van drainwater valt nog veel te besparen (interview met Ellen Beerling en Chris Blok)
  Staalduinen, J. van; Beerling, E.A.M. ; Blok, C. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)1. - p. 4 - 5.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - cultuur zonder grond - hergebruik van water - waterkwaliteit - zuiveren - drainagewater - pesticiden - gesloten systemen - kostenbeheersing - greenhouse horticulture - protected cultivation - soilless culture - water reuse - water quality - purification - drainage water - pesticides - closed systems - cost control
  Het project Glastuinbouw Waterproof zet in op een gesloten waterkringloop op substraatbedrijven. Onderzoek moet daarvoor nieuwe mogelijkheden creëren en doorontwikkelen. De drie sporen waarlangs dat gestalte krijgt zijn het opheffen van groeiremmingen als aanleiding voor spuien, intensiever hergebruik van drainwater door optimalisatie van de bemesting en tenslotte het zuiveren van lozingswater. Intensiever hergebruik van drainwater kan bedrijven duizenden euro’s per jaar besparen.
  Teelt in gesloten cel kan nog lang niet concurreren met kasteelt: meerlagenteelt met kunstlicht
  Kempkes, F.L.K. ; Dueck, T.A. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)9. - p. 48 - 49.
  kassen - gesloten systemen - cultuur zonder grond - groeimedia - energiegebruik - kunstlicht - bladgroenten - kosten-batenanalyse - glastuinbouw - kastechniek - groenten - greenhouses - closed systems - soilless culture - growing media - energy consumption - artificial light - leafy vegetables - cost benefit analysis - greenhouse horticulture - greenhouse technology - vegetables
  Kasteelt wint het de komende tientallen jaren nog ruim van teelt in afgesloten cellen. Dat blijkt uit berekeningen van Wageningen UR Glastuinbouw. Kasteelt is qua energieverbruik momenteel tien keer efficiënter dan cellenteelt. Voor sla is dat 6,5 keer. De reden hiervoor is dat bij cellenteelt alle energie moet worden toegevoerd, terwijl de kasteelt profiteert van gratis zonne-energie.
  SynErgie: gezamenlijk zorgen voor energiebesparing
  Maters, H. - \ 2010
  TransForum
  teelt onder bescherming - kassen - gesloten systemen - glastuinbouw - energiebesparing - maatschappelijk draagvlak - communities of practice - protected cultivation - greenhouses - closed systems - greenhouse horticulture - energy saving - public support - communities of practice
  Het maatschappelijk draagvlak voor de glastuinbouwsector staat onder druk: deze is namelijk in zijn eentje verantwoordelijk voor zo’n 10% van het Nederlandse aardgasverbruik. Dit hoge energieverbruik betekent niet alleen een forse belasting voor het milieu, maar ook een behoorlijke kostenpost voor tuinders. Reden genoeg om te onderzoeken of de glastuinbouw ook duurzamer kan. In het project SynErgie zijn de al bestaande concepten van ‘geconditioneerde kassen’ zoals ‘De Kas als Energiebron’ en ‘Gesloten Kas®’ verder getest en vergeleken met als doel te komen tot rendabele, goed functionerende bedrijfssystemen. Deze concepten leken op papier veelbelovend, maar in de praktijk was er nog nauwelijks ervaring mee. Om optimaal van de nieuwe kassystemen te kunnen profiteren was verdere verbetering van de installaties en afstemming op de specifieke gewassen nodig.
  Remedie tegen groeiremming in roos niet zonder risisco's : Interview met Chris Blok
  Staalduinen, Jan van; Blok, C. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)3. - p. 66 - 67.
  tuinbouwbedrijven - bloementeelt - rozen - rosaceae - irrigatiesystemen - waterverontreiniging - gesloten systemen - groeiremmers - ultraviolette straling - waterzuivering - waterstofperoxide - glastuinbouw - bedrijfshygiëne - snijbloemen - uv-lampen - market gardens - floriculture - roses - rosaceae - irrigation systems - water pollution - closed systems - growth inhibitors - ultraviolet radiation - water treatment - hydrogen peroxide - greenhouse horticulture - industrial hygiene - cut flowers - uv lamps
  Groeiremmingen in roos zijn deels het gevolg van verontreinigingen in het watersysteem. UV-ontsmetting in combinatie met toegevoegde waterstofperoxide zorgt voor een schoner systeem en zichtbaar betere gewasgroei. Voorzichtigheid blijft geboden, want de waterstofperoxide moet uitgewerkt zijn voordat het gietwater de wortels bereikt. Bijsturen is lastig, omdat er geen automatische regeling bestaat. Vooralsnog blijft frequent meten met meetstrookjes noodzakelijk.
  Meer mogelijkheden voor energiezuinige teeltconditionering : economische perspectieven
  Ruijs, M.N.A. ; Raaphorst, M.G.M. ; Dijkxhoorn, Y. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154081 - 56
  kassen - teelt onder bescherming - teeltsystemen - gesloten systemen - energiegebruik - economische evaluatie - rentabiliteit - sierplanten - tomaten - kasgewassen - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - economische aspecten - greenhouses - protected cultivation - cropping systems - closed systems - energy consumption - economic evaluation - profitability - ornamental plants - tomatoes - greenhouse crops - greenhouse horticulture - conditioned cultivation - economic aspects
  In dit rapport zijn de economische perspectieven van energiezuinige systemen van teeltconditionering in de glastuinbouw in kaart gebracht. Voor gewassen waar koelen nodig is, zijn systemen met een warmtepomp energetisch en economisch interessant. Van het teeltconcept 'Het Nieuwe Telen' is systeemvariant 'stap 1-3' (vochtafvoer door buitenluchtaanzuiging en intensiever schermen ondanks de substantiële energiebesparing net niet rendabel, maar wel met een subsidie van minimaal 25%. Systeemvarianten met nog grotere energiebesparing bieden, ook met 40% subsidie, op korte termijn nog geen economisch perspect. Het onderzoek is uitgevoerd voor de gewassen tomaat, roos, Phalaenopsis, gerbera en Freesia
  Klimaatneutrale biokas: Verticale luchtbeweging zorgt voor doorbraak (interview Peter van Weel)
  Janmaat, L. ; Weel, P.A. van - \ 2009
  Ekoland 29 (2009)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  biologische landbouw - gesloten systemen - energiebehoud - broeikasgassen - glastuinbouw - kastechniek - glasgroenten - systeeminnovatie - organic farming - closed systems - energy conservation - greenhouse gases - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouse vegetables - system innovation
  De afgelopen jaren heeft de glastuinbouw in Nederland stevig ingezet op nieuwe kasconcepten en vooral op 'de gesloten kas'. Bij het toepasen in de praktijk blijkt echter dat de investeringen en onzekerheden nog steeds te hoog zijn. Wel ontstaan er varianten op de gesloten kas, zoals de Aircokas
  Economisch perspectief geconditioneerd telen nu beter in beeld
  Staalduinen, J. van; Ruijs, M.N.A. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)9. - p. 52 - 53.
  tuinbouwbedrijven - kassen - gesloten systemen - kosten - warmtepompen - brandstofverbruik - energiekosten - energie - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - market gardens - greenhouses - closed systems - costs - heat pumps - fuel consumption - energy expenditure - energy - greenhouse horticulture - conditioned cultivation
  Er zijn tal van opties beschikbaar voor het telen van gewassen onder meer of minder geconditioneerde omstandigheden. Onderzoek wijst uit dat sommige concepten goed kunnen concurreren met een WKK. Naarmate de sparkspread daalt, worden meer concepten rendabel. Bij het selecteren van een alternatief teeltconcept is het verstandig om naast de verwachte jaarkosten ook eventuele baten in termen van productieverhoging, kwaliteitsverbetering en lagere ziektedruk mee te wegen
  Pluimveemest in de biologische kringloop : mogelijkheden en ervaringen
  Prins, U. ; Nauta, W.J. ; Staps, J.J.M. - \ 2009
  BioKennis bericht Pluimveevlees & eieren 2009 (2009)9. - 4 p.
  biologische landbouw - pluimveehouderij - dierlijke meststoffen - gesloten systemen - organic farming - poultry farming - animal manures - closed systems
  Volgens het biologische basisprincipe van grondgebonden veehouderij wordt alle mest afkomstig uit de biologische veehouderij ingezet in de biologische plantenteelt. Veehouders die niet al hun mest op eigen land kwijt kunnen, mogen deze onder voorwaarden afzetten op andermans biologische grond. Door de ongunstige gehalten van een groot deel van de pluimveemest, is deze echter niet makkelijk te gebruiken in de biologische akkerbouw. In dit Biokennisbericht staan enkele mogelijkheden en ervaringen op een rij.
  Regionale landbouw : Voedselproductie en natuur in balans
  Pinxterhuis, J.B. - \ 2009
  Ekoland 29 (2009)1. - ISSN 0926-9142 - p. 34 - 35.
  biologische landbouw - regionale ontwikkeling - kringlopen - gesloten systemen - regionale voedselketens - organic farming - regional development - cycling - closed systems - regional food chains
  Een mooi Overijssel dat lekkere producten voortbrengt, met regionale kringlopen, met een gevarieerd planten- en dierenleven, dat rendabel is voor alle ketenpartners én verbonden is met de mensen uit de regio. Dát is de ambitie van het initiatief Echt Overijssel!
  Teeltmaatregelen tegen Botrytis en Mycosphaerella in komkommer
  Paternotte, S.J. - \ 2009
  gewasbescherming - gesloten systemen - cucumis sativus - komkommers - botrytis - mycosphaerella - bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - irrigatiesystemen - klimaatfactoren - glastuinbouw - plant protection - closed systems - cucumis sativus - cucumbers - botrytis - mycosphaerella - control methods - biological control - cultural control - irrigation systems - climatic factors - greenhouse horticulture
  Botrytis en Mycosphaerella veroorzaken productieverlies en een mindere vruchtkwaliteit bij komkommer. Er worden veel middelen ingezet tegen deze bovengrondse ziekten. De effectiviteit van bestrijding met chemische middelen is beperkt en klimaatmaatregelen kosten energie. Het is niet duidelijk in hoeverre deze ziekten met klimaat- en teeltmaatregelen kunnen worden bestreden. Posterpresentatie
  Monitoring gesloten teelt - komkommer
  Bonants, P.J.M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Weerdt, M. de; Hoof, R.A. van; Schoen, C.D. - \ 2009
  teelt onder bescherming - gesloten systemen - komkommers - cucumis sativus - pathogenen - monitoring - kwantitatieve technieken - detectie - bestrijdingsmethoden - glastuinbouw - protected cultivation - closed systems - cucumbers - cucumis sativus - pathogens - monitoring - quantitative techniques - detection - control methods - greenhouse horticulture
  Nieuwe moleculaire detectietechnieken kunnen snel en specifiek ziekteverwekkers in het teeltsysteem aantonen. Op basis van deze moleculaire technieken bieden een aantal bedrijven onderzoekspakketten aan voor gebruik in de Nederlandse glastuinbouw om meerdere ziekteverwekkers in een monster te monitoren. Waar en wanneer moet bemonsterd worden in het systeem? Posterpresentatie
  Verslag workshops Echt Overijssel! tijdens BioVak 2009
  Teenstra, E.D. ; Donkers, H. ; Pinxterhuis, J.B. - \ 2009
  [S.l.] : Echt Overijssel - 5
  biologische landbouw - kringlopen - gesloten systemen - workshops (programma's) - biologische voedingsmiddelen - regionale voedselketens - organic farming - cycling - closed systems - workshops (programs) - organic foods - regional food chains
  Tijdens de Biovak 2009, op 21 en 22 januari in de IJsselhallen in Zwolle, presenteerde het onlangs gestarte project Echt Overijssel! zich voor het eerst aan een breed publiek. Beide dagen organiseerde Echt Overijssel! een workshop voor belangstellenden. Op de eerste dag lag het accent op het project Echt Overijssel!, de tweede dag op VechtdalProducten dat via de moederstichting Dianthus participeert in het project
  Naar een gesloten mestkringloop in de biologische landbouw
  Kernebeek, H.R.J. van; Luesink, H.H. - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)feb. - ISSN 1383-6455
  biologische landbouw - dierlijke meststoffen - mest - gesloten systemen - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - mestverwerking - vollegrondsteelt - organic farming - animal manures - manures - closed systems - soil fertility - arable farming - manure treatment - outdoor cropping
  De biologische landbouw in Nederland voert in totaal per saldo netto ruim 500 ton stikstof uit dierlijke mest aan. Dit is 10% van wat de biologische veehouderij produceert Zowel de overheid als de biologische sector wil een 100% gesloten systeem van productie en gebruik van biologische mest realiseren. Daarbij wordt een knelpunt verwacht bij de afstemming tussen vraag en aanbod
  Nieuwe bemestingsnormen voor de biologische landbouw : naar 100% biologische meststoffen en grondgebonden veehouderij
  Prins, U. ; Berg, C. ter - \ 2009
  BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid 1 (2009). - 4 p.
  biologische landbouw - bodemvruchtbaarheid - kringlopen - mest - gesloten systemen - mineralenboekhouding - organic farming - soil fertility - cycling - manures - closed systems - nutrient accounting system
  In de biologische landbouw willen we naar 100% biologische mest. In een ideale situatie zijn de mineralenkringlopen gesloten en wordt voorkomen dat ongewenste stoffen op biologische bedrijven terecht komen. De ‘Werkgroep 100% biologische meststoffen’ heeft een praktisch voorstel gemaakt voor de toekomst. In dit Biokennisbericht wordt dit voorstel voorgelegd.
  Glastuinbouw: ondernemerschapscompetenties in semigesloten kassen
  Ruijs, M.N.A. - \ 2008
  Agri-monitor 2008 (2008)juni. - ISSN 1383-6455 - 3
  teeltsystemen - teelt onder bescherming - gesloten systemen - kassen - ondernemerschap - vaardigheden - agrarische bedrijfsvoering - besluitvorming - glastuinbouw - cropping systems - protected cultivation - closed systems - greenhouses - entrepreneurship - skills - farm management - decision making - greenhouse horticulture
  Aan de energie-innovatie 'semigesloten kassen' zijn hoge verwachtingen verbonden ten aanzien van energiebesparing en productieverbetering. De introductie van semigesloten kassen verloopt echter nog steeds aarzelend. Dit artikel bekijkt of het verbeteren van ondernemerschapscompetenties de introductie van semigesloten teelten kan versnellen.
  Kasza: Design of a closed water system for the greenhouse horticulture
  Velde, R.T. van der; Voogt, W. ; Pickhardt, P.W. - \ 2008
  Water Science and Technology 58 (2008)3. - ISSN 0273-1223 - p. 713 - 725.
  tuinbouw - irrigatie - irrigatiewater - watersystemen - gesloten systemen - omloop - omgekeerde osmose - oxidatie - ontzilting - hergebruik van water - ultraviolette straling - glastuinbouw - uv-lampen - horticulture - irrigation - irrigation water - water systems - closed systems - circulation - reverse osmosis - oxidation - desalination - water reuse - ultraviolet radiation - greenhouse horticulture - uv lamps
  The need for a closed and sustainable water system in greenhouse areas is stimulated by the implementation in the Netherlands of the European Framework Directive. The Dutch national project Kasza: Design of a Closed Water System for the Greenhouse Horticulture will provide information how the water system in a greenhouse horticulture area can be closed. In this paper the conceptual design of two systems to close the water cycle in a greenhouse area is described. The first system with reverse osmosis system can be used in areas where desalination is required in order to be able to use the recycle water for irrigation of all crops. The second system with advanced oxidation using UV and peroxide can be applied in areas with more salt tolerant crops and good (low sodium) water sources for irrigation. Both systems are financially feasible in new greenhouse areas with substantial available recycle water.
  Kringlopen sluiten
  Staps, S. ; Janmaat, L. - \ 2008
  Ekoland 28 (2008)5. - ISSN 0926-9142 - p. 33 - 33.
  biologische landbouw - bodemvruchtbaarheid - dierlijke meststoffen - gesloten systemen - kringlopen - organic farming - soil fertility - animal manures - closed systems - cycling
  De biologische landbouw is gestoeld op levende ecologische systemen en kringlopen, aldus de IFOAM standards. Nederland kent juist veel gespecialiseerde landbouw waarbij het ene bedrijf mest over heeft en het andere mest nodig. Uitwisselen ligt voor de hand, maar zo eenvoudig is dat niet. De themawerkgroep bodemvruchtbaarheid van Bioconnect verbindt de sectoren met elkaar en zoekt naar oplossingen die de biologische sector onafhankelijker maakt
  Geconditioneerd telen geeft een meer productie van 5 kg/m2; interview
  Arkesteijn, Marleen ; Dieleman, J.A. ; Gelder, A. de - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)10. - p. 26 - 27.
  kassen - gesloten systemen - proeven - tomaten - kooldioxide - koelen - gewasproductie - klimaatregeling - glastuinbouw - groenten - greenhouses - closed systems - trials - tomatoes - carbon dioxide - cooling - crop production - air conditioning - greenhouse horticulture - vegetables
  In 2008 ligt in Bleiswijk een grote proef in een gesloten, drie semi-gesloten en een open kasafdeling met tomaten. In de gesloten afdeling is de CO2-concentratie het hoogst en is er een grote verticale temperatuur gradiënt. In week 30 ligt de productie in de gesloten kas 5 kg hoger dan in de open afdeling. Daarna loopt de productiesnelheid terug door een combinatie van factoren. Uit de proeven blijkt dat aan het einde van de dag ventileren in plaats van koelen, geen effect op het gewas heeft. Dat is dus een goede manier om efficiënt de temperatuur te beheersen
  Sturing gewastemperatuur aan herziening toe
  Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)34. - ISSN 0925-9694 - p. 18 - 19.
  kassen - gesloten systemen - teelt onder bescherming - klimaatregeling - kasgewassen - huidmondjes - luchttemperatuur - zonnestraling - convectie - vaporisatie - glastuinbouw - greenhouses - closed systems - protected cultivation - air conditioning - greenhouse crops - stomata - air temperature - solar radiation - convection - vaporization - greenhouse horticulture
  De temperatuur van een gewas hangt af van veel factoren. Een plant ontvangt niet alleen energie, maar geeft die ook af, tot er evenwicht ontstaat. Dat proces wordt gestuurd via de huidmondjes, maar ook een teler heeft mogelijkheden om de gewastemperatuur te sturen
  Op weg naar optimale sturing gewasverdamping
  Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)33. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
  kassen - groenteteelt - solanum lycopersicum - tomaten - gesloten systemen - zonnestraling - vaporisatie - besturen - temperatuur - vochtigheid - productiviteit - kastechniek - glastuinbouw - greenhouses - vegetable growing - solanum lycopersicum - tomatoes - closed systems - solar radiation - vaporization - steering - temperature - humidity - productivity - greenhouse technology - greenhouse horticulture
  In de huidige semi-gesloten kassen valt veel meer te sturen dan in een traditionele kas, waar temperatuur en vochtigheid afzonderlijk te regelen zijn, kan dit niet in traditionele kassen niet. Dit maakt het mogelijk een gewas als tomaat optimaal te sturen, waardoor een sprong in productiviteit binnen handbereik ligt
  Roofmijten in de geïntegreerde bestrijding onder glas
  Linden, A. van der; Ramakers, P.M.J. - \ 2008
  Gewasbescherming 39 (2008)Special. - ISSN 0166-6495 - p. 41S(P - 8).
  gewasbescherming - gesloten systemen - roofmijten - natuurlijke vijanden - geïntegreerde plagenbestrijding - tomatenbronsvlekkenvirus - plantenziekten - tuinbouw - kassen - euseius - amblyseius swirskii - glastuinbouw - plant protection - closed systems - predatory mites - natural enemies - integrated pest management - tomato spotted wilt virus - plant diseases - horticulture - greenhouses - euseius - amblyseius swirskii - greenhouse horticulture
  Zonder stress uiterste uit plant halen in gesloten kas
  Visser, P. de; Weel, P.A. van - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)17. - ISSN 0925-9694 - p. 14 - 17.
  tuinbouw - kassen - teelt onder bescherming - kasgewassen - plantenfysiologie - gesloten systemen - koelen - ontvochtiging - bevochtigen - temperatuur - klimaatregeling - vernevelen - ventilatoren - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - protected cultivation - greenhouse crops - plant physiology - closed systems - cooling - dehumidification - wetting - temperature - air conditioning - fogging - ventilators - greenhouse horticulture
  Koelen, ontvochtigen, bevochtigen, lucht in beweging brengen, zijn teeltmaatregelen die met de opkomst van (semi-) gesloten kassen volop in de belangstelling staan. Onderzoeker Peter van Weel van Wageningen UR Glastuinbouw kijkt in dit artikel vanuit de plantfysiologie naar effecten van klimaatsturing op het gewas.
  Verticale klimaatverdeling eenvoudig te verbeteren (interview met o.a. Jan Bontsema)
  Boonekamp, G. ; Bontsema, J. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)13. - ISSN 0925-9694 - p. 16 - 19.
  kassen - klimaatregeling - gesloten systemen - ventilatoren - warmte - ontvochtiging - luchtstroming - glastuinbouw - greenhouses - air conditioning - closed systems - ventilators - heat - dehumidification - air flow - greenhouse horticulture
  De klimaatverdeling is een groot knelpunt bij (semi)-gesloten en belichte teelten. De warmte concentreerd zich bovenin de kas, terwijl onderin een flinke buistemperatuur voor de vochtafvoer moet zorgen. Diverse toeleveranciers ontwikkelen hun eigen systeem
  WUR schrijft handleiding voor geconditioneerde teelt
  Visser, P. ; Gieling, T.H. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)11. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
  teelt onder bescherming - cultuurmethoden - gesloten systemen - klimaatregeling - proefprojecten - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - energiebesparing - protected cultivation - cultural methods - closed systems - air conditioning - pilot projects - agricultural research - greenhouse horticulture - energy saving
  De semi-gesloten kas levert nog niet de meerproductie die aanvankelijk werd verwacht. Dat staat een snelle introductie in de weg. WUR Glastuinbouw gaat onderzoeken wat er kan verbeteren. Bij de gesloten tomatenkas van Prominent zijn al ervaringen opgedaan. Het blijkt moeilijk om een goede vochtbalans te vinden.
  "Ontvochtigen zonder extra verdamping"
  Visser, P. ; Gieling, T.H. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)11. - ISSN 0925-9694 - p. 24 - 27.
  tuinbouw - kassen - gesloten systemen - ontvochtiging - luchtstroming - evaporatie - meting - monitoring - proeven op proefstations - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - closed systems - dehumidification - air flow - evaporation - measurement - monitoring - station tests - greenhouse horticulture
  Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt hoe het teeltproces in semi-gesloten kassen beter is te beheersen. Achterblijvende producties werken nu vertragend op een snelle introductie van de veelbelovende techniek. Mede door uitgebreide metingen hopen onderzoekers knelpunten op te lossen
  Opbrengst en economie bij geconditioneerd telen
  Gelder, A. de; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)9. - ISSN 0925-9694 - p. 30 - 31.
  kassen - teelt onder bescherming - capsicum annuum - teeltsystemen - gesloten systemen - energie - energiekosten - warmtepompen - ketels - opbrengsten - economie - paprika - kastechniek - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - greenhouses - protected cultivation - capsicum annuum - cropping systems - closed systems - energy - energy expenditure - heat pumps - boilers - yields - economics - sweet peppers - greenhouse technology - greenhouse horticulture - cogeneration
  In 2007 is in het Improvement Centre in Bleiswijk in opdracht van paprikatelers een geconditioneerde teelt van paprika vergeleken met een normale teelt. Een economische evaluatie van geconditioneerde kas, standaard kas met wkk en een standaard kas met ketel
  Door gesloten waterketen nul-emissie via het afvalwater (interview met Wim Voogt) - Water en nutriënten zo volledig mogelijk terugwinnen
  Bezemer, J. ; Voogt, W. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)2. - p. 76 - 77.
  tuinbouwbedrijven - watervoorziening - afvalwater - gesloten systemen - waterzuivering - milieubeheersing - glastuinbouw - market gardens - water supply - waste water - closed systems - water treatment - environmental control - greenhouse horticulture
  De eisen die de overheid aan afvalwater in de glastuinbouw stelt worden steeds strenger. In 2027 mogen tuinbouwbedrijven geen afvalstoffen meer lozen op boezem- of grondwater. Een gesloten waterketen, met terugwinning van nutriënten uit volledig gezuiverd afvalwater, is dan noodzakelijk. Samen met ingenieursbureau Witteveen-Bos en veel andere organisaties ontwikkelde WUR Glastuinbouw twee zuiveringsconcepten die een nul-emissie mogelijk maken. Het wachten is op subsidies voor een praktijkopstelling die de effecten op een cluster van tuinbouwbedrijven demonstreert
  Luchtmassa's van boven naar beneden en andersom (Verticaal ventileren in semi-gesloten kassen)
  Bezemer, J. ; Bontsema, J. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)1. - p. 4 - 5.
  kassen - gesloten systemen - luchttemperatuur - luchtstroming - ventilatie - ventilatoren - vermengen - stromingsconstanten - schermen - kosten-batenanalyse - kastechniek - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - closed systems - air temperature - air flow - ventilation - ventilators - blending - flow constants - blinds - cost benefit analysis - greenhouse technology - greenhouse horticulture - energy saving
  In een gesloten of semi-gesloten kas wordt meestal ingezet op een hogere temperatuur, een hogere concentratie CO2 en een hogere luchtvochtigheid. De nadelen van een hogere vochtigheid in stilstaande lucht moet een teler echter proberen te vermijden. De verticale ventilator Aircobreeze weet luchtmassa's bovenin en onderin de kas goed met elkaar te mengen. Dat leidt tot een beter kasklimaat en besparingen op energie, bij lage een input van energie. In een praktijkproef bij de gerberatelers Aad en Nelleke Zuiderwijk heeft WUR Glastuinbouw het hele bedrijf inmiddels uitgerust met deze ventilatoren
  SynergieKompas geeft snelle begroting voor gesloten teelten (met Feije de Zwart, een van de ontwikkelaars van het SynergieKompas)
  Kamminga, H. ; Zwart, H.F. de - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)4. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
  kassen - teelt onder bescherming - gesloten systemen - cultuurmethoden - simulatiemodellen - milieubeheersing - glastuinbouw - beslissingsondersteunende systemen - greenhouses - protected cultivation - closed systems - cultural methods - simulation models - environmental control - greenhouse horticulture - decision support systems
  Het computersimulatiemodel SynergieKompas kan telers helpen om beslissingen te nemen op het gebied van (semi-) gesloten telen. Het laat de consequenties zien van investeringen in installaties of aanpassingen van de klimaatregeling. Het laat telers zien, welke productie, welk energiegebruik en welk economisch rendement zij in elke situatie kunnen verwachten
  Balans gezocht voor meerproductie in gesloten teelt (interviews met o.a. Filip van Noort en Leo Marcelis)
  Kamminga, H. ; Noort, F.R. van; Marcelis, L.F.M. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)1. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
  kassen - gesloten systemen - technologie - cultuurmethoden - optimalisatie - operationeel onderzoek - klimaatregeling - milieubeheersing - glastuinbouw - greenhouses - closed systems - technology - cultural methods - optimization - operations research - air conditioning - environmental control - greenhouse horticulture
  Een gesloten kas vergt hoge investeringen. Het is daarom niet voldoende dat er planten in kunnen groeien, ze moeten er ook beter in groeien. De vier klimaatfactoren licht, temepratuur, CO2 en vocht moeten in balans zijn voor een hogere productie in een gesloten kas. In theorie lijkt het te kunnen, maar het zoeken naar de optimale omstandigheden voor de praktijk zijn nog maar net begonnen.
  Beheersing wortelknobbelaaltjes in de biologische kasgroenteteelt
  Wurff, A.A.M. van der; Bonants, P.J.M. ; Wensveen, W. van; Slooten, M.A. van - \ 2007
  gewasbescherming - biologische landbouw - gesloten systemen - nematodenbestrijding - biologische bestrijding - meloidogyne - natuurlijke vijanden - pasteuria penetrans - wisselbouw - veldproeven - glasgroenten - plant protection - organic farming - closed systems - nematode control - biological control - meloidogyne - natural enemies - pasteuria penetrans - ley farming - field tests - greenhouse vegetables
  Wortelknobbelaaltjes zijn een hardnekkig probleem in de biologische kasgroenteteelt. De gebruikelijke bestrijdingsmethode is stomen, maar door de sterk gestegen gasprijs wordt stomen te duur. Er zijn geen middelen tegen wortelknobbelaaltjes beschikbaar. Onderzoek is daarom nodig om een afdoende middel te vinden. Resultaten zijn er inmiddels met natuurlijke vijanden, wisselteeltsystemen en worden er preparaten getest op hun bestrijdend effect tegen wortelknobbelaaltjes
  Plantgezondheid in innovatieve teeltsystemen
  Lans, C.J.M. van der - \ 2007
  gewasbescherming - gesloten systemen - teeltsystemen - innovaties - geïntegreerde bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - glastuinbouw - plant protection - closed systems - cropping systems - innovations - integrated control - sustainability - greenhouse horticulture
  Wijzigingen in het teeltsysteem hebben vaak gevolgen voor de gewasbeschermingstrategie van bedrijven. Daarom wordt onderzoek gedaan naar welke bedreigingen en kansen er zijn voor gewasbescherming en plantgezondheid bij (semi)gesloten en mobiele teelten
  Verbetering tripsbestrijding in paprika
  Ramakers, P.M.J. ; Wensveen, W. van - \ 2007
  gewasbescherming - gesloten systemen - teelt onder bescherming - plantenvirussen - biologische bestrijding - thysanoptera - monitoring - predatoren - geurstoffen - capsicum annuum - paprika - plant protection - closed systems - protected cultivation - plant viruses - biological control - thysanoptera - monitoring - predators - odours - capsicum annuum - sweet peppers
  In de paprikateelt treden de laatste jaren ernstige problemen op met Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV). Dit virus wordt uitsluitend door (residente of binnenvliegende?) tripsen overgedragen. Deze virusvector wordt overwegend biologisch bestreden (met predatoren). Inherent aan biologische bestrijding is het tolereren van restpopulaties. De vraag is of biologische tripsbestrijding kan blijven gehandhaafd, met name op bedrijven waar het virus is waargenomen
  Teeltmaatregelen tegen Botrytis en Mycosphaerella in komkommer
  Paternotte, S.J. - \ 2007
  gewasbescherming - gesloten systemen - komkommers - botrytis - mycosphaerella - bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - glastuinbouw - plant protection - closed systems - cucumbers - botrytis - mycosphaerella - control methods - biological control - cultural control - greenhouse horticulture
  Botrytis en Mycosphaerella veroorzaken productieverlies en een mindere vruchtkwaliteit bij komkommer. Er worden veel chemische gewasbeschermingsmiddelen ingezet tegen deze bovengrondse ziekten. De effectiviteit van bestrijding met chemische middelen is beperkt. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre verschillende teeltsubstraten en de ‘watergeef’-strategie gewasaantasting vermindert en of dit de productie beïnvloedt. Daarnaast wordt gekeken of hoge luchtvochtigheid of condens een rol speelt bij inwendige vruchtrot en wil men duidelijkheid verkrijgen in hoeverre deze teeltmaatregelen invloed hebben op plagen en biologische bestrijders
  Monitoring gesloten teelt - komkommer
  Bonants, P.J.M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Weerdt, M. de; Hoof, R.A. van; Schoen, C.D. - \ 2007
  gewasbescherming - gesloten systemen - komkommers - pathogenen - bestrijdingsmethoden - monitoring - kwantitatieve technieken - detectie - monsters - glasgroenten - plant protection - closed systems - cucumbers - pathogens - control methods - monitoring - quantitative techniques - detection - samples - greenhouse vegetables
  In de teelt van komkommer kunnen talloze plantenpathogenen voorkomen. Momenteel worden door diverse laboratoria testen aangeboden voor individuele pathogenen (kwantitatief) of meerdere (kwalitatief). Detectie van meerdere pathogenen of antagonisten kwantitatief zou een toegevoegde waarde vormen. Onderzoek wordt daarom verricht met o.a. als doel de ontwikkeling van probes voor kwantitatieve multiplex detectie op praktijkmonsters
  Monitoren van komkommerbedrijven met virusziekten
  Stijger, C.C.M.M. ; Hamelink, R. - \ 2007
  plantenvirussen - teelt onder bescherming - gesloten systemen - komkommers - komkommerbontvirus - monitoring - verspreiding - bedrijfshygiëne - glastuinbouw - plant viruses - protected cultivation - closed systems - cucumbers - cucumber green mottle mosaic virus - monitoring - dispersal - industrial hygiene - greenhouse horticulture
  Virusziekten komen regelmatig voor in de komkommerteelt. Het komkommerbontvirus (cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV) is de belangrijkste. In 2007 zijn de problemen met dit virus in Zuidoost-Nederland behoorlijk toegenomen. Onderzoek is daarom gedaan met als doel het komkommerbontvirus in een zo vroeg mogelijk stadium aan te kunnen tonen
  Jaarrond geïntegreerde bestrijding in komkommer
  Messelink, G.J. ; Paternotte, S.J. ; Postma, J. - \ 2007
  gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - komkommers - gesloten systemen - teelt onder bescherming - biologische bestrijding - plagenbestrijding - amblyseius swirskii - antagonisten - glastuinbouw - plant protection - integrated control - cucumbers - closed systems - protected cultivation - biological control - pest control - amblyseius swirskii - antagonists - greenhouse horticulture
  Trips, spint en witte vlieg zijn belangrijke plagen in de teelt van komkommer waartegen vooral bij de start van een teelt en tijdens teeltwisselingen milieubelastende chemische middelen worden ingezet. Onderzoek is daarom gedaan met als doel de biologische bestrijding van trips, spint en witte vlieg met de generalistische roofmijt Amblyseius swirskii te optimaliseren om daarmee het middelenverbruik te reduceren
  Hydrion-line III : on-line monitoring- en besturingssyteem voor proceswater in gesloten teeltsystemen in de glastuinbouw
  Gieling, T.H. ; Bruins, M.A. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 504) - 38
  kassen - teelt onder bescherming - gesloten systemen - monitoring - technieken - kwaliteitscontroles - voedingsoplossingen - meting - instrumenten (meters) - glastuinbouw - gewasmonitoring - greenhouses - protected cultivation - closed systems - monitoring - techniques - quality controls - nutrient solutions - measurement - instruments - greenhouse horticulture - crop monitoring
  Het Hydrionline III project startte met als doel de gesloten teeltsystemen in de glastuinbouw te bevorderen. Een geïntegreerd monitoring- en besturingssysteem voor optimale besturing van de hoeveelheid en samenstelling van de voedingsoplossing werd gerealiseerd
  Machinale Botrytis-detectie
  Jansen, R.M.C. - \ 2007
  Glastuinbouwtechniek Magazine 3 (2007). - ISSN 1872-549X - p. 22 - 25.
  teelt onder bescherming - tomaten - plantenziekten - geurstoffen - detectie - gesloten systemen - glastuinbouw - gewasmonitoring - protected cultivation - tomatoes - plant diseases - odours - detection - closed systems - greenhouse horticulture - crop monitoring
  Onder laboratoriumomstandigheden blijkt het goed mogelijk om een Botrytis-infectie in tomatenplanten te detecteren met behulp van vluchtige stoffen. Onderzoekers van Wageningen Universiteit en Plant Research International bekijken nu of het mogelijk is om deze stoffen te detecteren in een kas zodat ziekten en plagen mogelijk in een zeer vroeg stadium opgespoord kunnen worden
  Stimulering van geconditioneerde teelt blijft noodzakelijk (interview met Marc Ruijs)
  Staalduinen, J. van; Ruijs, M.N.A. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)12. - p. 4 - 4.
  kassen - gesloten systemen - investering - kosten-batenanalyse - subsidies - glastuinbouw - energiebesparing - productiegroei - greenhouses - closed systems - investment - cost benefit analysis - subsidies - greenhouse horticulture - energy saving - production growth
  Geconditioneerd telen bespaart energie en levert een hogere productie op dan telen in een standaard kas. Daar staan echter ook hogere investeringen tegenover. Bedrijfskundige Marc Ruijs onderzocht voor drie teelten hoe kosten en baten zich tot elkaar verhouden. Hij stelt vast dat stimuleringsmaatregelen voorlopig onmisbaar zijn om de onrendabele top van (semi)gesloten kassen weg te nemen
  Nederland loopt voorop met geconditioneerd telen (interview met Silke Hemming)
  Arkesteijn, M. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)12. - p. 54 - 55.
  kassen - gesloten systemen - cultuurmethoden - teelt onder bescherming - belichting - koelen - energiebronnen - finland - frankrijk - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - greenhouses - closed systems - cultural methods - protected cultivation - illumination - cooling - energy sources - finland - france - greenhouse horticulture - cogeneration
  Sinds 1998 heeft Nederland ervaring met het telen in gesloten kassen en loopt daarmee voorop met geconditioneerd telen. Andere landen maken daarmee een voorzichtig begin. Silke Hemming, teamleider Tuinbouwtechnologie bij Wageningen UR Glastuinbouw, bezocht eind 2007 een congres over gesloten kassystemen in Italië. Ze vertelt over de stand van zaken in Finland en Frankrijk. In Finland is het hoofddoel productieverhoging door 's zomers te koelen. Frankrijk heeft als hoofddoel het wegkoelen van warmte in de zomer en energie besparen. Een gesloten systeem zal er dan ook in elk land anders uit kunnen zien, een uitdaging voor wetenschap en toeleveranciers
  Synergiekompas maakt nuchtere kijk op gesloten teelten mogelijk (interview met Feije de Zwart)
  Kierkels, T. ; Zwart, H.F. de - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)12. - p. 49 - 50.
  kassen - gesloten systemen - modellen - kosten-batenanalyse - cultuurmethoden - glastuinbouw - beslissingsmodellen - greenhouses - closed systems - models - cost benefit analysis - cultural methods - greenhouse horticulture - decision models
  Met het Synergiekompas kan een teler gefundeerd zijn beslissingen nemen op het gebied van gesloten en geconditioneerd telen. Het laat de consequenties zien van investeringen, klimaatregeling en instellingen. Het systeem berekent onder andere de warmtevraag, koudebehoefte, gasverbruik, elektriciteitsverbruik en het verloop van de warmte- en koudeopslag in de aquifer. Het model laat ook zien dat momenteel een spanning bestaat tussen WKK-inzet en gesloten telen; de huidige energiemarkt stimuleert niet direct de gesloten teelt
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.