Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 56 / 56

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Precisieplant tulp : basis voor precisielandbouw
  Baltissen, A.H.M.C. ; Gude, H. ; Lans, A.M. van der; Haaster, A.J.M. van - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 17
  bloembollen - tulpen - beplanten - precisielandbouw - technieken - globale plaatsbepalingssystemen - proeven - doelstellingen - methodologie - ornamental bulbs - tulips - planting - precision agriculture - techniques - global positioning systems - trials - objectives - methodology
  Precisielandbouw wordt gezien als een middel om het rendement van de teelt te verbeteren en een “license tot produce” te behouden. In de bloembollenteelt worden ook diverse technieken toegepast en de mogelijkheden van nieuwe precisielandbouw technieken onderzocht. Opzet van dit onderzoek was na te gaan of gericht planten in volvelds verband (economische) voordelen biedt wat betreft opbrengst. Rechtop planten en regelmatig planten in een bed, zodat elke bol evenveel ruimte heeft kost een extra investering waarbij het onduidelijk is welke extra opbrengst dan wordt gerealiseerd. Het ultieme doel is daarbij de bollen zodanig te richten dat ze rechtop gezet worden waardoor de spruit de kortste weg naar boven neemt. Het precisieplanten kan dan de basis zijn voor verdere ontwikkeling van een aantal precisielandbouw technieken.
  Nieuw: de zelfrijdende boomgaardspuit : ‘we lopen tien jaar voor op de rest van de wereld’ (interview met Marcel Wenneker)
  Branderhorst, A. ; Wenneker, M. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 22 - 23.
  zelfrijdende machines - spuitapparaten - fruitteelt - boomgaarden - trekkers - aanbouwwerktuigen - globale plaatsbepalingssystemen - automatische besturing - technische vooruitgang - self propelled machines - sprayers - fruit growing - orchards - tractors - mounted implements - global positioning systems - automatic steering - technical progress
  Wageningse onderzoekers zijn er samen met het bedrijfsleven in geslaagd een zelfrijdende tractor met automatische spuitmachine te ontwikkelen voor boomgaarden. Dat geeft een fikse besparing op arbeidskosten én op gewasbestrijdingsmiddelen – die dan ook niet in het milieu terechtkomen.
  Smart farming – Precisielandbouw : inspiratiesessie 1 oktober 2013
  Kempenaar, C. - \ 2013
  CAH
  akkerbouw - mechanisatie - globale plaatsbepalingssystemen - precisielandbouw - sensors - grondbewerking - plantdichtheid - bemesting - gewasbescherming - irrigatie - onkruidbestrijding - selectief oogsten - colleges - arable farming - mechanization - global positioning systems - precision agriculture - sensors - tillage - plant density - fertilizer application - plant protection - irrigation - weed control - selective harvesting - colleges
  Deze TED (inspiratiesessie) gaat over precisielandbouw. Er kan al heel veel maar er kan nog veel meer.
  Haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven
  Bernaerts, S. ; Delanote, L. - \ 2012
  globale plaatsbepalingssystemen - tuinbouw - vollegrondsgroenten - biologische landbouw - groenteteelt - economische haalbaarheid - landbouwtechniek - global positioning systems - horticulture - field vegetables - organic farming - vegetable growing - economic viability - agricultural engineering
  Dit bioKennisbericht geeft informatie over de haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven en over de rentabiliteit aan de hand van twee voorbeelden.
  Exploring pedestrian movement patterns
  Orellana, D.A. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold Bregt, co-promotor(en): M. Wachowicz; Arend Ligtenberg. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732712 - 140
  beweging - mobiliteit - lopen - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - natuurgebieden - recreatiegebieden - ruimtelijke analyse - patronen - patroonherkenning - natuurtoerisme - openluchtrecreatie - movement - mobility - walking - geographical information systems - global positioning systems - natural areas - amenity and recreation areas - spatial analysis - patterns - pattern recognition - nature tourism - outdoor recreation
  The main objective of this thesis is to develop an approach for exploring, analysing and interpreting movement patterns of pedestrians interacting with the environment. This objective is broken down in sub-objectives related to four research questions. A case study of the movement of visitors in a natural area is used to develop and demonstrate the approach. To achieve the objectives, four research questions were formulated: • How can movement patterns evidencing the stopping behaviour of pedestrians be detected? • What is the validity of the detected movement patterns for describing stopping behaviour of pedestrians? • How can movement patterns be applied to study the movement behaviour of visitors in natural areas? • How can movement patterns be formalized to represent the interactions between pedestrians and between pedestrians and their environment?
  Elektronische monitoring van kleinschalige staandwantvisserij
  Helmond, A.T.M. van; Couperus, A.S. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C034/12) - 25
  visserij - visvangsten - vangstsamenstelling - discards - bijvangst - beschermde soorten - monitoring - globale plaatsbepalingssystemen - detectors - elektronica - fisheries - fish catches - catch composition - discards - bycatch - protected species - monitoring - global positioning systems - detectors - electronics
  In deze studie worden de mogelijkheden onderzocht van Electronic Monitoring (EM: het monitoren van de visserijactiviteit en vangst door middel van CCTV en GPS, rotatie- en hydrolieksensoren) aan boord van een staandwantkotter kleiner dan 10m in de visserij met spiegel-, tong- en zeebaarsnetten. Het verzamelen van vangst- en discardswaarnemingen van deze groep kotters, door middel van waarnemers aan boord, is vaak moeilijk te bewerkstelligen vanwege beperkte ruimte. Getoetst wordt of EM een waarnemer aan boord kan vervangen voor wat betreft de bemonstering van de visvangst en het monitoren van bijvangsten van beschermde diersoorten.
  Autonoom navigeren met spuitmachine voorzien van laserscanner en GPS
  Wenneker, M. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Zande, J.C. van de - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)7. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  spuitapparaten - landbouwtechniek - mechanisatie - automatisering - globale plaatsbepalingssystemen - fruitteelt - scanners - sprayers - agricultural engineering - mechanization - automation - global positioning systems - fruit growing - scanners
  Voor de productie van kwaliteitsfruit is behoud van het middelenpakket essensieel. Om residu-overschrijdingen te voorkomen en een optimale werking van middelen te bewerkstellingen, is het noodzakelijk om de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen binnen het perceel te optimaliseren. Met innovatieve technieken kunnen telers veel bereiken. Daarnaast staat, vanwege de hoge loonkosten, gerobotiseerd spuiten volop in de belangstelling.
  WURKS lesmodules precisielandbouw voor MBO & HBO
  Schans, D.A. van der; Blok, P.M. ; Blok, Daan ; Os, G.J. van - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 107
  agrarisch onderwijs - lesmaterialen - precisielandbouw - middelbaar beroepsonderwijs - beroepsopleiding (hoger) - globale plaatsbepalingssystemen - bedrijfsmanagement - landbouwtechniek - agrarisch praktijkonderwijs - agricultural education - teaching materials - precision agriculture - intermediate vocational training - professional education - global positioning systems - business management - agricultural engineering - on-farm training
  Studenten die nu worden opgeleid voor een functie in de agrarische sector of agrarisch ondernemer krijgen met precisielandbouw te maken. Het is de taak van het agrarisch onderwijs hen hierop voor te bereiden. Een groep medewerkers van het praktijkonderzoek van Wageningen UR-PPO-agv heeft samen met vier leerkrachten techniek van agrarische HBO, MBO en praktijkcentra modules voor theorie- en praktijklessen ontwikkeld. In deze publicatie zijn deze modules samengebracht.
  Mechanische onkruidbestrijding
  Lans, Arie van der - \ 2011
  outdoor cropping - weed control - weeders - global positioning systems - recording instruments - hoeing
  Vrede-, Bevrijding- en Vrijheid-verhalen op locatie – augmented reality en navigatie applicatie op smart phones
  Lammeren, R.J.A. van; Bergsma, A.R. ; Franke, G.J. - \ 2010
  Wageningen : CGI (CGI Report 2010-02 ) - 17
  mobiele toepassingen - telefoons - toepassingen - globale plaatsbepalingssystemen - paden - lokale geschiedenis - gelderse vallei - mobile applications - telephones - applications - global positioning systems - paths - local history - gelderse vallei
  In de periode december 2009 - mei 2010 is de applicatie Vrede, Bevrijding en Vrijheid ontwikkeld. Deze applicatie biedt gebruikers van smart phones met draadloos internet, zoals Android-phones en iPhones, de mogelijkheid om op locatie verhalen te luisteren, te lezen en te bekijken. Dit verslag rapporteert summier de ontwikkeling en de belangrijkste gebruikskenmerken van de applicatie. Tevens zijn suggesties voor een vervolg gegeven.
  Vaste rijpaden in de akkerbouw
  Vermeulen, Bert - \ 2010
  arable farming - organic farming - soil structure - tillage - agricultural engineering - global positioning systems - cropping systems - controlled traffic farming - outdoor cropping
  Precisielandbouw: slim combineren van nieuwe technologieën
  Kempenaar, C. - \ 2010
  Syscope Magazine 26 (2010)2010. - p. 22 - 27.
  precisielandbouw - computertechnieken - globale plaatsbepalingssystemen - sensors - informatietechnologie - robots - innovaties - akkerbouw - vollegrondsteelt - precision agriculture - computer techniques - global positioning systems - sensors - information technology - robots - innovations - arable farming - outdoor cropping
  GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering zijn allemaal essentiële ingrediënten voor de ontwikkeling van precisielandbouw. Een innovatie die gaat bijdragen aan de welhaast onmogelijke opgave om meer te produceren met minder input en lagere emissies. Dit artikel beschrijft hoe de essentiële technologische puzzelstukjes in elkaar passen en welke bijdrage precisielandbouw kan leveren aan de toekomst van de open teelten.
  Mechanische onkruidbestrijding in de boomteelt
  Hiemstra, J.A. ; Nouwens, F.H.C. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)2. - ISSN 0166-6495 - p. 86 - 87.
  onkruidbestrijding - boomteelt - fruitteelt - schoffelmachines - globale plaatsbepalingssystemen - herbiciden - mechanische bestrijding - weed control - arboriculture - fruit growing - steerage hoes - global positioning systems - herbicides - mechanical control
  In de boomkwekerij groeit de belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding. Telen met toekomst werkt in verschillende gewasgroepen, waaronder laanbomen en vruchtbomen, aan het verbeteren van die mechanische onkruidbestrijding. Bedrijven spelen hierop in met de ontwikkeling van nieuwe apparatuur.
  Mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij
  Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Hemming, J. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 18 - 19.
  mechanische methoden - onkruidbestrijding - herbiciden - onkruidwieders - wiedmachines - globale plaatsbepalingssystemen - mechanische bestrijding - mechanical methods - weed control - herbicides - weeders - rod weeders - global positioning systems - mechanical control
  Mechanische onkruidbestrijding is nodig bij gebrek aan effectieve onkruidbestrijdingsmiddelen en problemen met resistente onkruiden en ter vermindering van milieuproblemen met herbiciden. In de biologische landbouw is de onkruidbeheersing een kostbaar knelpunt. In fijnzadige gewassen wordt gemiddeld 150 uur per hectare gewied met name in de gewasrij en bestaat het risico op mislukking en de noodzaak tot onderploegen van gewas. Precisielandbouwtechnieken bieden mogelijkheden om mechanische onkruidbestrijding verder
  Plaatspecifieke optimalisatie doseringen van geasbeschermingsmiddelen
  Kempenaar, C. ; Zande, J.C. van de - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 18 - 18.
  precisielandbouw - onkruidbestrijding - herbiciden - pesticiden - gewasteelt - globale plaatsbepalingssystemen - tegen herbiciden resistente onkruiden - dosering - geïntegreerde bestrijding - akkerbouw - vollegrondsteelt - precision agriculture - weed control - herbicides - pesticides - crop management - global positioning systems - herbicide resistant weeds - dosage - integrated control - arable farming - outdoor cropping
  Precisielandbouwtechnieken bieden mogelijkheden om de inzet en dosering van gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek te optimaliseren. Optimalisatie kan plaatsvinden op verschillende schaalniveaus: in stroken, op vlakken (grids) of op individuele planten. In deze presentatie tijdens de KNPV-studiedag 2009 worden drie ontwikkelingen besproken op het gebied van plaatsspecifieke optimalisatie van doseringen op vlakken van ca 30 m2 binnen percelen of gewassen. De dosering wordt per vlak afgestemd op de minimumbehoefte. Deze plaatsspecifieke optimalisatie wordt ook wel variabel doseren genoemd
  Detectie/sensing (bodem-gebonden) ziekten en plagen
  Been, T.H. ; Jukema, J.N. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 17 - 17.
  precisielandbouw - gewasteelt - computertechnieken - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - detectie - remote sensing - onkruidbestrijding - loofvernietiging - plagenbestrijding - ziektebestrijding - sensors - akkerbouw - bemesting - vollegrondsteelt - precision agriculture - crop management - computer techniques - geographical information systems - global positioning systems - detection - remote sensing - weed control - haulm destruction - pest control - disease control - sensors - arable farming - fertilizer application - outdoor cropping
  Precisielandbouw-toepassingen zijn momenteel vooral gericht op rechtrijden, variabele bemesting, onkruidbestrijding, loofdodingen en pootafstand. Het zijn bewezen technieken die in de nabije toekomst gemeengoed gaan worden. De vraag is: Hoe zit het met de ziekten en plagen? Er is duidelijk fundamenteel onderzoek nodig naar een 'proof of principle' van de toepasbaarheid van de nieuwe generatie sensoren voor de beheersing van ziekten en plagen en om ‘de praktijk’ te interesseren
  Herkenning en bestrijding van ridderzuring met een robot
  Evert, F.K. van; Samsom, J. ; Polder, G. ; Vijn, M.P. ; Dooren, H.J.C. van; Lamaker, A. ; Heijden, G.W.A.M. van der; Kempenaar, C. ; Zalm, T. van der; Lotz, L.A.P. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 15 - 16.
  onkruidbestrijding - rumex obtusifolius - onkruiden - melkveehouderij - begrazing - voederwaardering - agrarische bedrijfsvoering - globale plaatsbepalingssystemen - detectie - precisielandbouw - onderzoek - biologische landbouw - weed control - rumex obtusifolius - weeds - dairy farming - grazing - feed evaluation - farm management - global positioning systems - detection - precision agriculture - research - organic farming
  Ridderzuring (Rumex obtusifolius L.) is een veelvoorkomend en lastig te bestrijden onkruid dat vooral biologische melkveehouders grote problemen bezorgt. Op initiatief van de sector wordt daarom een robot ontwikkeld die geheel zelfstandig ridderzuring opspoort en vernietigt.
  Nieuwe ontwikkelingen bij mechanische onkruidbestrijding
  Lans, A.M. van der - \ 2010
  BioKennis bericht Bomen 2010 (2010)3. - p. 1 - 4.
  boomkwekerijen - biologische landbouw - onkruidbestrijding - schoffelen - globale plaatsbepalingssystemen - forest nurseries - organic farming - weed control - hoeing - global positioning systems
  Zoals bij veel sectoren is ook de onkruidbestrijding bij de biologische boomkwekerij een van de grootste knelpunten. De afgelopen jaren zijn met name in de biologische landbouw veel methoden ontwikkeld en beproefd om het onkruid de baas te kunnen. Op de bijeenkomst ‘Milieuvriendelijke en duurzame onkruidbestrijding van 13 oktober 2009 in Zwolle zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen ter bestrijding van onkruiden onder de aandacht gebracht. Eén van de nieuwe ontwikkelingen om een groter deel van het oppervlak te bewerken met onder andere schoffelapparatuur is het gebruik van GPS gecombineerd met RTK.
  Rijenbemesting met dierlijke mest en kunstmest in snijmais
  Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. ; Geel, W.C.A. van - \ 2009
  rijenbemesting - dierlijke meststoffen - kunstmeststoffen - grondverbeteraars - maïs - toedieningswijzen - stikstofmeststoffen - plantenvoeding - mestgiften - globale plaatsbepalingssystemen - band placement - animal manures - fertilizers - soil amendments - maize - application methods - nitrogen fertilizers - plant nutrition - dressings - global positioning systems
  Beperkingen bij toepassing Rijenbemesting moet (vooralsnog) bij zaai. Combinatie van zaaien en bemesten is risicovoller. Goede omstandigheden zijn noodzakelijk: niet te losse grond en een goede afstelling van de machine voorkomt zaad in de mest, voldoende draagkracht beperkt insporing. Het aantal werkbare dagen is daarom klein. Wanneer toediening van dierlijke mest in de rij niet goed is zijn opbrengsten 10 tot 20% lager. Daarom wordt rijenbemesting in maïs nog weinig in de praktijk toegepast
  Technologisering staat nu op de beleidsagenda
  Dubbeldam, R. - \ 2009
  Syscope Magazine 2009 (2009)23. - p. 6 - 7.
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - akkerbouw - computertechnieken - innovaties - precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - kennis - kennisoverdracht - systeeminnovatie - crop enterprises - arable farming - computer techniques - innovations - precision agriculture - global positioning systems - knowledge - knowledge transfer - system innovation
  Was het project Kennis op de Akker (KodA) een succes? Tijdens de slotmanifestatie in juni waren verschillende geluiden te horen. Echte innovaties waren (nog) niet te melden, maar de ontstane samenwerking tussen de belangrijkste partners in het akkerbouwbedrijfsleven is een doorbraak. Ook zijn nieuwe programma’s voor precisielandbouw en Geo-ICT gestart: volgens KodA-recept
  Distribution and density of harbour popoises in Dutch North Sea waters
  Scheidat, M. ; Verdaat, J.P. - \ 2009
  Texel : IMARES (Report / Wageningen IMARES nr. C125/09) - 23
  zeezoogdieren - phocoena - delphinidae - mariene gebieden - havens - monitoring - remote sensing - globale plaatsbepalingssystemen - noordzee - marine mammals - phocoena - delphinidae - marine areas - harbours - monitoring - remote sensing - global positioning systems - north sea
  Aerial surveys were conducted to investigate harbour porpoise density and distribution in Dutch waters. Surveys were conducted following standard line transect distance sampling methodology on tracklines providing a representative coverage of the study area which ranged from the Dutch coast to about 120 km offshore thus covering about half of the Dutch EEZ. Within this overall study area two sub-areas were defined. One sub-area (from Texel to the German border) was covered in on 29 November 2008 and 3 April 2009. Density was 1.02 animals per km² during the November survey and 0.52 animals per km² during the April survey. An overall survey, covering both sub-areas, was conducted on 3 February, 18 March and 3 April 2009. The resulting density was 1.12 animals per km². This corresponds to an estimate of harbour porpoise abundance for this study area of 36 825 animals (95% C.I. 19 090 – 68 130; 0.33 C.V.). Distribution patterns of porpoises in the surveys waters were patchy and seemed variable between surveys. Applying this abundance estimate, a range of potential mortality limits were calculated for the Dutch harbour porpoises.
  Precisielandbouw : van meten naar weten ; Interview met Jan Nammen Jukema
  Drenth, H.J. ; Jukema, J.N. - \ 2009
  Akker magazine 2009 (2009)8. - ISSN 1875-9688 - p. 20 - 21.
  akkerbouw - landbouwtechniek - precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - gegevensverwerking - arable farming - agricultural engineering - precision agriculture - global positioning systems - data processing
  Van recht rijden met een druk op de knop kijkt niemand meer op. De tweede stap in de precisielandbouw is het meten van variatie in het veld en daar gericht op inspelen. Dat is lastig. Pioniers proberen grip te krijgen op de brij aan meetgegevens.
  Vaste rijpaden bieden veel voordeel
  Keulen, H. van - \ 2009
  Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. (BioKennis bericht. Akkerbouw en vollegrondsgroente 26) - 4
  biologische landbouw - akkerbouw - bodemstructuur - teeltsystemen - globale plaatsbepalingssystemen - automatische besturing - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - rijpadensysteem - organic farming - arable farming - soil structure - cropping systems - global positioning systems - automatic steering - outdoor cropping - field vegetables - controlled traffic farming
  Diverse akkerbouwers zijn overgestapt naar een teeltsysteem waarbij slechts een beperkt deel van de oppervlakte wordt bereden. Door de ontwikkeling van navigatiesystemen is het mogelijk om gebruik te maken van vaste rijpaden. Als u zich afvraagt of rijpadenteelt aantrekkelijk is voor uw bedrijf dan helpt dit Biokennisbericht u om een afweging te maken. Verder vindt u aandachtspunten bij introductie en uitvoering van rijpadenteelt
  Extra gps-ontvanger verhoogt nauwkeurigheid
  Schans, D.A. van der - \ 2009
  Landbouwmechanisatie 60 (2009)7/8. - ISSN 0023-7795 - p. 48 - 49.
  landbouwtechniek - globale plaatsbepalingssystemen - precisielandbouw - computertechnieken - agricultural engineering - global positioning systems - precision agriculture - computer techniques
  Akkerbouwers en loonwerkers stellen hoge eisen aan de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling met gps. Betere ontvangers, het plaatsen van meer rtk-referentiepunten en het inrichten van rtk-netwerken moeten daarvoor zorgen. Maar zorgt dat wel voor een nauwkeurige aansturing van het werktuig? PPO zocht het uit
  Precisielandbouw komt met golven
  Schans, D.A. van der - \ 2009
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 5 (2009)13 bijlage Precisielandbouw. - ISSN 1871-0875 - p. 13 - 13.
  precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - satellieten - satellietbeelden - sensors - golven - precision agriculture - global positioning systems - satellites - satellite imagery - sensors - waves
  Met deze laatste golf van vernieuwing zijn we dicht bij het op grote schaal toepassen van prescisielandbouw gekomen. We kunnen beelden digitaal uitwisselen met bedrijfsmanagementprogramma's en kunnen ze op het perceel projecteren
  Inzet RTK-GPS in de teelt van een gewas : met RTK-GPS schoffelen in cichorei na zaaien met RTK-GPS
  Bleeker, P.O. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 19
  biologische landbouw - onkruidbestrijding - onkruidwieders - precisielandbouw - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - cichorium - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - organic farming - weed control - weeders - precision agriculture - geographical information systems - global positioning systems - cichorium - field vegetables - outdoor cropping
  In juni 2008 werd op het proefbedrijf van PPO in Lelystad onderzoek gedaan naar de invloed van RTK-GPS stuursystemen op de rechtgeleiding van een werktuig. Met RTK-GPS (RTK staat voor Real Time Kinetic) kan op centimeters nauwkeurig gereden worden. De vraag die beantwoord moest worden was: is de afwijking die de fabrikant aangeeft haalbaar.
  Precisie rechtgeleiding werktuig met RTK GPS : een onderzoek naar verschillende stuursystemen op basis van nauwkeurige GPS systemen
  Slot, M.S. ; Schans, D.A. van der; Bleeker, P.O. ; Berg, W. van den - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 26
  werktuigen - besturen - globale plaatsbepalingssystemen - trekkers - landbouwtechniek - akkerbouw - precisielandbouw - implements - steering - global positioning systems - tractors - agricultural engineering - arable farming - precision agriculture
  Porojectnummer 3250031508
  Investering in gps al snel rendabel
  Krebbers, H. ; Schans, D.A. van der - \ 2008
  Landbouwmechanisatie 59 (2008)5. - ISSN 0023-7795 - p. 30 - 31.
  landbouwtechniek - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - agricultural engineering - farm equipment - farm machinery - precision agriculture - global positioning systems
  Toepassing van gps in de landbouw is hot. Maar is de investering in de apparatuur wel rendabel? Uit een studie van PPO en DLV Plant blijkt dat een stuurhulpsysteem of een eenvoudig automatisch stuursysteem al snel interessant is
  Toepassing van GPS en GIS in de akkerbouw
  Schans, D.A. van der - \ 2008
  Kennisakker.nl 2008 (2008)1 april.
  akkerbouw - gewasteelt - precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - geografische informatiesystemen - computertechnieken - landbouwwerktuigen - landbouwtechniek - innovaties - agrarische bedrijfsvoering - rendement - arable farming - crop management - precision agriculture - global positioning systems - geographical information systems - computer techniques - farm machinery - agricultural engineering - innovations - farm management - returns
  GPS en Geo Informatie Systemen geven een nieuwe impuls aan de akkerbouwmatige productie. Met GPS-plaatsbepaling weet de teler op welke plek op een perceel hij zich bevindt. Eisen aan nauwkeurigheid van GPS-plaatsbepaling verschillen per toepassing. Voor automatisch sturen is een hoge nauwkeurigheid vereist als twee werkgangen precies op elkaar moeten aansluiten of als twee opeenvolgende bewerkingen precies parallel moeten lopen. Voor het opmeten van plekken in een perceel is een veel lagere nauwkeurigheid nodig, maar is software nodig op een pocket-PC en een desktop-PC. Dit rapport geeft details over alle systemen en de eisen die aan GPS- en ICT-omgeving worden gesteld. Verder worden praktijkervaringen besproken. Aan de hand van saldovergelijking van vier bedrijfssituaties wordt duidelijk welke factoren belangrijk zijn voor de rendabiliteit van investeringen in geolandbouw. Stapsgewijs wordt behandeld hoe een ondernemer voor zijn bedrijfssituatie kan beoordelen of investeringen voor specifieke omstandigheden wenselijk zijn. Het rapport is een hulp voor boeren die innovaties in het productieproces overwegen.
  Geoarchaeological prospection of a Medieval manor in the Dutch polders using an electromagnetic induction sensor in combination with soil augerings
  Simpson, D. ; Lehouck, A. ; Meirvenne, M. ; Bourgeois, J. ; Thoen, E. ; Vervloet, J. - \ 2008
  Geoarchaeology: an international journal 23 (2008)2. - ISSN 0883-6353 - p. 305 - 319.
  archeologie - geologie - globale plaatsbepalingssystemen - historische geografie - archaeology - geology - global positioning systems - historical geography - geophysical survey - features
  In archaeological prospection, geophysical sensors are increasingly being used to locate buried remains within their natural context. To cover a large area in sufficient detail, an electromagnetic induction sensor can be very useful, measuring simultaneously the electrical conductivity and the magnetic susceptibility of the soil (e.g., Geonics EM38DD). In this study, an 8 ha field containing a Medieval manor was mapped in a submeter resolution, using a mobile sensor configuration equipped with a GPS. As different soil features can yield analogous responses, the interpretation of geophysical maps can be ambiguous. Therefore, soil auger observations were laid out along two perpendicular transects to provide vertical profiles across the sensor measurements. This information greatly enhanced the interpretation of the anomalies obtained by the sensor. Both natural and anthropogenic features were delineated, which clearly presented a moated site along a former tidal channel. (C) 2008 Wiley Periodicals, Inc.
  Workshop sensing a changing world : proceedings workshop November 19-21, 2008
  Kooistra, L. ; Ligtenberg, A. - \ 2008
  Wageningen : Centre for Geo-information, Wageningen University and Research Centre (CGI report CGI-08-005) - 123
  sensors - globale plaatsbepalingssystemen - datacommunicatie - technologie - remote sensing - visualisatie - sensors - global positioning systems - data communication - technology - remote sensing - visualization
  GPS en sensorentechniek bieden nieuwe kansen
  Schans, D.A. van der; Bleeker, P.O. - \ 2008
  Groenten & Fruit 2008 (2008)38. - ISSN 0925-9708 - p. 48 - 48.
  precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - sensors - meting - onkruidbestrijding - spuiten - precision agriculture - global positioning systems - sensors - measurement - weed control - spraying
  GPS en sensoren vinden hun weg in de praktijk, GPS wordt vaak gekoppeld aan grootschalige teelt. Toch kan het op kleine percelen in hoogsalderende gewassen renderen
  Weidevogels redden dankzij GPS-gestuurde maaimachines
  Migchels, G. ; Bleumer, E.J.B. ; Schans, D.A. van der - \ 2008
  V-focus 5 (2008)4. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  maaiers - graslanden - globale plaatsbepalingssystemen - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - weidevogels - nesten - agrarisch natuurbeheer - mowers - grasslands - global positioning systems - farm management - innovations - grassland birds - nests - agri-environment schemes
  Op 5 juni 2008 maaide een trekker, met maaimachine met daarop het prototype van een GPS-gestuurd nestenalarm, een perceel gras in Nijkerk. Daarmee werd de 1e stap gezet naar automatisch om weidevogelnesten heen maaien
  Mensen in beweging: het gebruik van "tracking" gegevens binnen de ruimtelijke planvorming
  Ligtenberg, A. - \ 2008
  Agro Informatica 21 (2008)2. - ISSN 0925-4455 - p. 7 - 9.
  informatietechnologie - informatiewetenschap - globale plaatsbepalingssystemen - detectie - voortbeweging - computers - analyse - recreatie - geoinformatie - information technology - information science - global positioning systems - detection - locomotion - computers - analysis - recreation - geoinformation
  In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende activiteiten die binnen deze projecten plaatsvinden. Begonnen wordt met een korte uitleg van een aantal basisconcepten en vervolgens zal een casestudie rondom een toepassing voor het analyseren van recreatie in natuurgebieden worden gepresenteerd
  Kijken en aansturen met sensoren : werktuigen met ogen en brein
  Schans, D.A. van der - \ 2008
  gewasbescherming - onkruidbestrijding - sensors - precisielandbouw - akkerbouw - globale plaatsbepalingssystemen - vollegrondsteelt - plant protection - weed control - sensors - precision agriculture - arable farming - global positioning systems - outdoor cropping
  Twee posters over technieken die gebruikt kunnen worden in de "precisielandbouw": 1. Kijken en aansturen met sensoren: Werktuigen met ogen en brein; 2. Tijd besparen en beter werk door nauwkeurige GPS : Werktuigen automatisch besturen
  Meteorological applications of a surface network of Global Positioning System receivers
  Haan, S. de - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Bert Holtslag, co-promotor(en): H. van der Marel; I. Holleman. - S.l. : S.n. - ISBN 9789085048817 - 143
  meteorologie - meteorologische waarnemingen - meteorologische instrumenten - globale plaatsbepalingssystemen - netwerken - meteorology - meteorological observations - meteorological instruments - global positioning systems - networks
  This thesis presents meteorological applications of water vapour observations from a surface network of Global Positioning System (GPS) receivers. GPS signals are delayed by the atmo¬sphere due to atmospheric refraction and bending. Mapped to the zenith, this delay is called Zenith Total Delay (ZTD). The ZTD can be separated in a hydrostatic and a wet delay. The first can be approximated by the surface pressure, while the second is related to Integrated Wa¬ter Vapour (IWV); this relation depends on the surface temperature. Currently, radiosondes are the only operational source of upper air humidity observations, however these observations are sparse in space and time. GPS IWV can fill this gap, albeit that the observable is an integral quantity. A study of the correlation of radiosonde observations and IWV shows that the change over time of IWV is closely related to the change in specific humidity at 2 km. The quality of the GPS IWV, assessed by comparison with numerical weather prediction (NWP) model and radiosonde observations, shows accuracies of 14 mm in ZTD and 2 kg m~2 in IWV.
  In the processing of GPS signals it is assumed that the atmosphere through which the signals propogate is symmetric and close to climatology. A consequence of this assumption is that when a strong water vapour gradient is present at a GPS site, systematic errors of around -3 mm in ZTD are observed (which corresponds to approximately -0.5 kg m~2 in IWV).
  Geostationary satellites can observe upper tropospheric water vapour in cloud free areas.
  Timeseries analysis of the change in GPS IWV and change in upper tropospheric water vapour
  gives a rough estimate of the change in vertical water vapour distribution. A spectral analysis
  of timeseries of the residual signal of GPS zenith delay estimates shows that there is a relation
  between the power of the residual signal and Convective Available Potential Energy (CAPE)
  from radiosonde. A correlation of 0.6 is observed which is remarkable because the power of
  the residual is based on a timeseries of one hour of GPS residuals while CAPE is derived from
  atmospheric profile information.
  Real-time GPS IWV maps are constructed using a two-dimensional variational technique. These maps are validated against NWP analyses and forecast fields. The statistics show that the IWV maps are of good quality. Two thunderstorm cases show the applicability of these maps for nowcasting.
  A comparison study shows that slant delay estimates from GPS contain information with a three-dimensional character. This three-dimensional character is exploited further by assim¬ilating slant delay observations using a three-dimensional variational (3DVAR) scheme. The used GPS network had a horizontal resolution of approximately 100 km, which impaired the resolution of the analysed water vapour field. Nevertheless, when compared to independent ra¬diosonde observations, the bias of 3DVAR GPS was smaller than the NWP six hour forecasts.
  Development and use of an automated on-the-go soil nitrate mapping system
  Sibley, K.J. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik, co-promotor(en): J.F. Adsett; K. Pruski. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048022 - 172
  bodem - nitraat - bemonsteren - cartografie - grondanalyse - globale plaatsbepalingssystemen - automatisering - monitoring - soil - nitrate - sampling - mapping - soil analysis - global positioning systems - automation - monitoring
  Ontwikkeling van een apparaat, dat al rijdend bodemnitraat in kaart brengt. Het systeem SNMS werkt alektromechanisch en neemt automatisch een bodemmonster (op 0- 15 cm diepte), dat mewngt het monster met water en meet ter plekke de nitraatconcentratie. Op elke bemonseringsplek wordt met GPS de gegevens van de plek verzameld, waarna een nitraatkaart gemaakt kan worden. Het SNMS bestaat uit 6 onderdelen: 1. bodembemonstering; 2. een systeem dat grond afmeet en transporteert; 3. een apparaat dat de nitraatextractie en nitraatbepaling uitvoert; 4. auto-calibratie; 5 control panle; 6. GPS
  Toepassing GPS en GIS in de akkerbouw : nut en rendement van toepassingen op het gebied van geolandbouw
  Schans, D.A. van der; Jukema, J.N. ; Klooster, A. van der; Molenaar, K. ; Krebbers, H. ; Korver, R. ; Roessel, G.J. van; Meertens, L. ; Truiman, J. - \ 2008
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV (PPO nr. 3250062000) - 38
  precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - gewasteelt - computertechnieken - zelfrijdende machines - landbouwwerktuigen - precision agriculture - global positioning systems - crop management - computer techniques - self propelled machines - farm machinery
  Het beschikbaar komen van systemen voor satelliet plaatsbepaling en navigatie, Global Navigation Satellite System (GNSS) kan grote invloed hebben op de bedrijfsvoering en rendement van het akkerbouwbedrijf. Voor landbouwkundige toepassingen worden in snel tempo aan GNSS gerelateerde toepassingen en diensten ontwikkeld en aangeboden. Landbouw is in Nederland een grote en intensieve gebruiker van de open ruimte en kan daarmee profiteren van de mogelijkheden die GNSS biedt. Vaak is niet duidelijke welke waarde en betekenis deze toepassingen hebben voor de bedrijfsvoering. Een actueel overzicht van beschikbare toepassingen en diensten met een indicatie van de gevolgen voor het rendement wordt in dit rapport gegeven
  Effecten van een variabele plantafstand bij pootaardappelen
  Timmer, R.D. ; Wustman, R. - \ 2007
  Kennisakker.nl 2007 (2007)15 okt.
  pootaardappelen - plantdichtheid - globale plaatsbepalingssystemen - gewasdichtheid - aardappelen - bodemeigenschappen - geografische informatiesystemen - akkerbouw - plaatsen op afstand - seed potatoes - plant density - global positioning systems - crop density - potatoes - soil properties - geographical information systems - arable farming - spacing
  Er zijn gebieden in Nederland (o.a. Noord-Friesland en Noord-Groningen) waar percelen een sterke variatie vertonen (of een sterk verloop hebben) in de zwaarte van de grond. Op deze percelen ontwikkelt een aardappelgewas zich op de zwaardere plekken anders dan op de lichtere plekken. Vooral de ontwikkeling op de zwaardere plekken (minder stengels, minder knollen, risico van uit de maat groeien) bepaalt in sterke mate de doodspuitdatum. Door het plantgetal aan te passen aan de zwaarte van de grond (dichter poten op de zwaardere stukken) is dit gedeeltelijk te voorkomen. Probleem is echter dat niet bekend is hoeveel dichter er gepoot moet worden en hoe de verdeling van de zwaarte van de grond over het perceel er precies uitziet. Door het (laten) maken van een bodemkaart van het perceel is het laatstgenoemde op te lossen. Met behulp van GPS-technieken en een aangepaste pootmachine is het ook mogelijk de plantdichtheid aan te passen aan de zwaarte van de grond. Hoe groot deze aanpassing moet zijn is echter volledig onbekend. De "rekenregels" die op dit moment door telers worden gebruikt zijn daarom te beschouwen als "een slag in de lucht". Deze telers hopen een stapje verder te komen door te experimenteren. De (beperkte) onderzoeksresultaten wijzen erop dat de momenteel gehanteerde rekenregel bij het variabel poten van "max. 10% meer planten op de zwaardere delen van het perceel en max. 10% minder op de lichtere delen" te algemeen is en onvoldoende effect zal hebben. Om tot een onderbouwde rekenregel te komen die ook werkelijk het beoogde effect zal kunnen hebben, dient aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. Bij dit onderzoek zal er in eerste instantie aandacht moeten zijn voor de invloed van ras, potermaat, aantal stengels per poter, groeiomstandigheden tijdens de teelt en zwaarte van de grond.
  Thema automatisering
  Reindsen, H. ; Jonkheer, E. ; Schel, J. ; Katerberg, J. ; Jukema, J.N. - \ 2007
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 3 (2007)10. - ISSN 1871-093X - p. 9 - 19.
  automatisering - beregening - beregening met sproeiers - beregeningsapparatuur - precisielandbouw - computertechnieken - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - zaai- en plantmachines - spuitapparatuur - spuiten - sensors - satellieten - satellietbeelden - watervoorziening - landbouwwerktuigen - akkerbouw - biomassa - kaarten (charts) - gewassen, groeifasen - meting - bemesting - automation - overhead irrigation - sprinkler irrigation - overhead sprayers - precision agriculture - computer techniques - geographical information systems - global positioning systems - drills - spraying equipment - spraying - sensors - satellites - satellite imagery - water supply - farm machinery - arable farming - biomass - charts - crop growth stage - measurement - fertilizer application
  Zes artikelen over het thema automatisering: 1). Instelbare installatie beregent niet bij buurman; 2). Wat kan er met precisielandbouw en wat levert het op : Precies 2007, praktijkdag bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lelystad; 3). Agrospin : de KPN achter het stuur; 4). Spuiten met satelliet en sleepdoek : Brabants akkerbouwbedrijf werkt sinds kort met DGPS voor precisiebespuiting; 5). Sensoren optimaliseren beregening en bemesting; 6). Laat het gewas spreken, een plant liegt niet
  Geodata voor wandelaars en fietsers : beschikbaarheid en geschiktheid voor netwerken met betrekking tot de provincies Gelderland en Utrecht
  Rip, F.I. ; Lammeren, R.J.A. van - \ 2007
  Wageningen : Wageningen University (CGI-rapport 2007-001) - 57
  openluchtrecreatie - lopen - fietsen - informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - locatie - cultuurlandschap - outdoor recreation - walking - bicycling - information systems - global positioning systems - location - cultural landscape
  Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de beschikbaarheid en kwaliteit van geodata met netwerkgegevens voor wandel- en fietsactiviteiten. De achterliggende cultuurhistorische informatie wordt ontleend aan de KennisInfrastructuur Cultuur Historie (KICH). Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project Digitale Wichelroede
  De digitale wichelroede en haar gebruik
  Lammeren, R.J.A. van; Goossen, C.M. - \ 2007
  Agro Informatica 20 (2007)3. - ISSN 0925-4455 - p. 25 - 28.
  globale plaatsbepalingssystemen - geografie - recreatie - cultureel toerisme - informatie - projecten - locatie - navigatie - cultuurgeschiedenis - cultuurlandschap - landschapsbeleving - global positioning systems - geography - recreation - cultural tourism - information - projects - location - navigation - cultural history - cultural landscape - landscape experience
  De partners in dit project ontwikkelen een locatiebepaalde service. Een service die zich richt op cultuurtoerisme, d.w.z. een service die toeristen en recreanten mogelijkheden biedt om tijdens het volgen van een fiets- of wandelroute meer kennis op te doen over de cultuurhistorie van het omringende landschap.
  Plannen van werkgangen met GIS-profijt van nauwkeurigere perceelsgeometrie?
  Bruin, S. de - \ 2007
  Agro Informatica 20 (2007)3. - ISSN 0925-4455 - p. 10 - 13.
  globale plaatsbepalingssystemen - perceelsgrootte (landbouwkundig) - perceelsvorm (landbouwkundig) - meting - nauwkeurigheid - precisielandbouw - global positioning systems - field size - field shape - measurement - accuracy - precision agriculture
  RGI-017 onderzoekt de behoefte aan geo-informatie voor beleid en beheer van het landelijk gebied en methodes om deze behoefte te bepalen. Dit artikel beschrijft een case studie op het gebied van precisielandbouw. Heeft een boer die werkgangen plant (grondbewerking, poten, spuiten, etc.) behoefte aan nauwkeurig ingemeten perceelsgrenzen, of kan hij uit de voeten met de basisregistratie percelen?
  Onderbouwing van de effecten van een variabele plantafstand bij pootaardappelen
  Timmer, R.D. ; Wustman, R. - \ 2007
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV (PPO nr. 32500613) - 31
  pootaardappelen - aardappelen - gewasdichtheid - plaatsen op afstand - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - bodemeigenschappen - precisielandbouw - akkerbouw - seed potatoes - potatoes - crop density - spacing - geographical information systems - global positioning systems - soil properties - precision agriculture - arable farming
  Er zijn gebieden in Nederland (o.a. Noord-Friesland en Noord-Groningen) waar percelen een sterke variatie vertonen (of een sterk verloop hebben) in de zwaarte van de grond. Op deze percelen ontwikkelt een aardappelgewas zich op de zwaardere plekken anders dan op de lichtere plekken. Vooral de ontwikkeling op de zwaardere plekken (minder stengels, minder knollen, risico van uit de maat groeien) bepaalt in sterke mate de doodspuitdatum. Door het plantgetal aan te passen aan de zwaarte van de grond (dichter poten op de zwaardere stukken) is dit gedeeltelijk te voorkomen. Probleem is echter dat niet bekend is hoeveel dichter er gepoot moet worden en hoe de verdeling van de zwaarte van de grond over het perceel er precies uitziet. Door het (laten) maken van een bodemkaart van het perceel is het laatstgenoemde op te lossen. Met behulp van GPS-technieken en een aangepaste pootmachine is het ook mogelijk de plantdichtheid aan te passen aan de zwaarte van de grond. Hoe groot deze aanpassing moet zijn is echter volledig onbekend. De "rekenregels" die op dit moment door telers worden gebruikt zijn daarom te beschouwen als "een slag in de lucht". Deze telers hopen een stapje verder te komen door te experimenteren. De (beperkte) onderzoeksresultaten wijzen erop dat de momenteel gehanteerde rekenregel bij het variabel poten van "max. 10% meer planten op de zwaardere delen van het perceel en max. 10% minder op de lichtere delen" te algemeen is en onvoldoende effect zal hebben. Om tot een onderbouwde rekenregel te komen die ook werkelijk het beoogde effect zal kunnen hebben, dient aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. Bij dit onderzoek zal er in eerste instantie aandacht moeten zijn voor de invloed van ras, potermaat, aantal stengels per poter, groeiomstandigheden tijdens de teelt en zwaarte van de grond.
  Digitale Wichelroede: ontdek de verhalen van het landschap
  Lammeren, R.J.A. van; Berkers, M. ; Lenz, R. ; Roncken, P.A. - \ 2007
  VI Matrix 15 (2007)4. - ISSN 0929-6107 - p. 6 - 8.
  fysische geografie - landschap - globale plaatsbepalingssystemen - informatiesystemen - physical geography - landscape - global positioning systems - information systems
  Met een papieren gidsje in de hand het landschap verkennen wordt ouderwets. Dat gaat straks via de mobiele telefoon (PDA) met UMTS transmissie en GPS. Het project Digitale Wichelroede richt zich op het verkennen van een volgende generatie persoonlijke navigatiesystemen, waarmee interactief het landschap intenser te beleven valt
  Galileo zorgt voor nauwkeurige plaatsbepaling en tijdsmeting
  Janssen, H. ; Lokers, R.M. ; Wal, T. van der - \ 2006
  In: 15e VIAS-symposium, "Living labs; lerende netwerken in de landbouw, voeding en groene ruimte, Wageningen, 30 November 2006. - Wageningen : VIAS - p. 153 - 158.
  precisielandbouw - informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - kennis - netwerken - precision agriculture - information systems - global positioning systems - knowledge - networks
  Nieuwe ontwikkelingen in GPS zorgen voor een nieuwe impuls binnen precisielandbouw. Aangezien GPS een militair beheerd systeem is, kleven er nadelen aan dit landbouwkundig toepassingsgebied. Dit artikel geeft de voordelen aan van het Europese systeem Galileo
  High Tech Bio : Rijpadenteeltsysteem Korteweg
  Vermeulen, Bert - \ 2004
  organic farming - tillage - global positioning systems - controlled traffic farming
  PPO de Noord pioniert met het AutoMaatje
  Hazelaar, W.J.M. ; Snoek, A.J. ; Jansma, J.E. - \ 2004
  BloembollenVisie 2004 (2004)35. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - automatisering - mechanisatie - engineering - gewasbescherming - meting - arbeidseconomie - onderzoek - globale plaatsbepalingssystemen - bemesting - ornamental bulbs - automation - mechanization - engineering - plant protection - measurement - labour economics - research - global positioning systems - fertilizer application
  Ontwikkeling van zelfrijdende robot voor veldwerk in de bollenteelt (koppen van tulpen, bespuitingen, bemesting, mechanische onkruidbestrijding, meten van stikstofbehoefte, emissieloos spuiten, infrarood detectie)
  I-Flora: Flora on the phone
  Ligtenberg, A. ; Vullings, L.A.E. - \ 2004
  Agro Informatica 17 (2004)4. - ISSN 0925-4455 - p. 15 - 19.
  flora - identificatie - planten - telefoons - mobiele apparaten - nederland - globale plaatsbepalingssystemen - veldwerk - flora - identification - plants - telephones - mobile units - netherlands - global positioning systems - field work
  Uitleg van de toepassing van een mobiel telefonie-systeem voor studenten, waarmee een interactieve cd-rom voor de Nederlandse flora, voor het determineren van planten, geraadpleegd kan worden
  On-line N-bijmestadvisering : ontwikkeling en implementatie van een systeem op basis van de CropScan reflectiemeter
  Achten, V.T.J.M. ; Molema, G.J. ; Meurs, E.J.J. ; Uenk, D. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 283) - ISBN 9789067548496 - 36
  stikstofmeststoffen - reflectiefactor - reflectie - gewasopbrengst - informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - bemesting - nitrogen fertilizers - reflectance - reflection - crop yield - information systems - global positioning systems - fertilizer application
  Rechtgeleiding : hoe recht is recht? : ontwikkeling en validatie van een meetsysteem voor de bepaling van de nauwkeurigheid van rechtgeleidingssystemen
  Achten, V.T.J.M. ; Vermeulen, G.D. ; Tuijl, B.A.J. van; Zuydam, R.P. van - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 152) - 27
  geleiding - nauwkeurigheid - meting - beeldverwerking - lasers - globale plaatsbepalingssystemen - precisielandbouw - guidance - accuracy - measurement - image processing - lasers - global positioning systems - precision agriculture
  GPS'en en andere nieuwe vormen van recreatie in de natuur
  Boer, T.A. de; Raffe, J.K. van - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 2003 (2003)5. - ISSN 1388-4875 - p. 87 - 89.
  natuurbescherming - recreatie - recreatieactiviteiten - actieve recreatie - lopen - schade - openluchtrecreatie - globale plaatsbepalingssystemen - natuur - ecosysteemdiensten - outdoor recreation - nature conservation - recreation - recreational activities - active recreation - walking - damage - global positioning systems - nature - ecosystem services
  Alterra verrichtte een verkennend onderzoek naar een aantal nieuwere recreatievormen: GPS-wandelen, struinen, mountainbiken, paalkamperen, laarzenpaden en speelbossen. Welke voorzieningen zijn nodig, kosten en baten, effecten op de natuur en het draagvlak voor de natuur, etc. De consequenties van GPS-routes en geocaching (schatzoeken m.b.v. GPS) op een rij, en de voornaamste conclusies voor de andere recreatie-activiteiten. Alterra-rapport 745: T.A. de Boer & J.K. van Raffe (2003) Nieuwe recreatievormen in bos, natuur en landschap
  Japanse oesters in het litorale gebied van de Oosterschelde in 2002
  Kater, B.J. ; Baars, J.M.D.D. ; Perdon, K.J. - \ 2003
  IJmuiden : RIVO (RIVO rapport CO03/03) - 20
  crassostrea virginica - oesters - schaaldieren - globale plaatsbepalingssystemen - oesterschelpen - oosterschelde - luchtfotointerpretatie - crassostrea virginica - oysters - shellfish - global positioning systems - oyster shells - eastern scheldt - aerial photo interpretation
  In 2002 zijn litoraal liggende oesterbanken in de Oosterschelde geïnventariseerd. De nadruk heeft gelegen op het inlopen van oesterbanken met behulp van plaatsbepalingsapparatuur (GPS). Totaal is 263 ha oesterbank ingelopen. Dit bestand aangevuld met oude bestanden en bestanden gezien op luchtfoto’s levert een totaal oesterbankenoppervlak van 640 ha op. Aan de hand van de biomassa bepalingen uitgevoerd in 2000 en 2002 kon aan iedere bank een biomassa worden gekoppeld. Hieruit is een totale biomassa van 89 miljoen kg versgewicht in de Oosterschelde berekend.
  Gebruik van Global Positioning System (GPS) binnen Telen met toekomst. Plaatsbepaling bij monstername op de Voorloperbedrijven
  Smit, A.L. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International (Telen met toekomst / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Plant Research International, DLV Adviesgroep nv OV 0201) - 10
  bemonsteren - positie - globale plaatsbepalingssystemen - sampling - position - global positioning systems
  Marktanalyse Geomatica Nederland : een inventarisatie van de omvang en de aard van de geomatica-sector in Nederland
  Kemeling, I. ; Bregt, A.K. ; Lammeren, R.J.A. van - \ 2002
  Wageningen : Centrum voor Geo-Informatie (CGI Rapport 02-019) - 62
  geografische informatiesystemen - geografie - karteren - cartografie - remote sensing - marktverkenningen - tendensen - nederland - globale plaatsbepalingssystemen - geographical information systems - geography - surveying - mapping - market surveys - trends - netherlands - global positioning systems
  Design and integration of components for site specific control of fertilizer application
  Bergeijk, J. van - \ 2001
  Wageningen University. Promotor(en): L. Speelman; D. Goense. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058085351 - 159
  kunstmeststoffen - agrarische bedrijfsvoering - toedieningswijzen - bedrijfssystemen - informatiesystemen - landbouwtechniek - bodemtypen - globale plaatsbepalingssystemen - precisielandbouw - bemesting - fertilizers - farm management - application methods - farming systems - information systems - agricultural engineering - soil types - global positioning systems - precision agriculture - fertilizer application

  Keywords: Precision Agriculture, Site Specific Agriculture, Global Positioning System, GPS, Fertilizer Application, Information System.

  Spatial and temporal variability in soil, crop and climate characteristics results in non optimal use of fertilizers when the application rate is kept constant within agricultural fields. Components to adapt the fertilizer rate to site specific conditions are identified and discussed. One of the basic components is positioning; both for data acquisition and for site specific control, a reliable and accurate positioning device has to be available. For a correct description of the spatial variability of soil properties often many samples are required. The possibility to reduce the number of soil samples by means of correlation with recorded plough draught is presented. Next to data recording, site specific control of a fertilizer spreader is discussed. Not just adaption of fertilizer rate to local requirements but also recording of applied fertilizer amount is important. Calculation of the required amount of fertilizer is based on information from different sources. To accommodate this data exchange, an information model for processing of spatial and temporal data is presented. Field experiments were conducted to evaluate the components and determine the required spatial scale of operation. To describe the soil variability, a grid with a cell size of 5 by 5 meter was necessary. The positioning system was sufficiently accurate but the implements for the application of fertilizer had to be modified to vary application rate that precise.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.