Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 56

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Precisieplant tulp : basis voor precisielandbouw
  Baltissen, A.H.M.C. ; Gude, H. ; Lans, A.M. van der; Haaster, A.J.M. van - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 17
  bloembollen - tulpen - beplanten - precisielandbouw - technieken - globale plaatsbepalingssystemen - proeven - doelstellingen - methodologie - ornamental bulbs - tulips - planting - precision agriculture - techniques - global positioning systems - trials - objectives - methodology
  Precisielandbouw wordt gezien als een middel om het rendement van de teelt te verbeteren en een “license tot produce” te behouden. In de bloembollenteelt worden ook diverse technieken toegepast en de mogelijkheden van nieuwe precisielandbouw technieken onderzocht. Opzet van dit onderzoek was na te gaan of gericht planten in volvelds verband (economische) voordelen biedt wat betreft opbrengst. Rechtop planten en regelmatig planten in een bed, zodat elke bol evenveel ruimte heeft kost een extra investering waarbij het onduidelijk is welke extra opbrengst dan wordt gerealiseerd. Het ultieme doel is daarbij de bollen zodanig te richten dat ze rechtop gezet worden waardoor de spruit de kortste weg naar boven neemt. Het precisieplanten kan dan de basis zijn voor verdere ontwikkeling van een aantal precisielandbouw technieken.
  Nieuw: de zelfrijdende boomgaardspuit : ‘we lopen tien jaar voor op de rest van de wereld’ (interview met Marcel Wenneker)
  Branderhorst, A. ; Wenneker, M. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 22 - 23.
  zelfrijdende machines - spuitapparaten - fruitteelt - boomgaarden - trekkers - aanbouwwerktuigen - globale plaatsbepalingssystemen - automatische besturing - technische vooruitgang - self propelled machines - sprayers - fruit growing - orchards - tractors - mounted implements - global positioning systems - automatic steering - technical progress
  Wageningse onderzoekers zijn er samen met het bedrijfsleven in geslaagd een zelfrijdende tractor met automatische spuitmachine te ontwikkelen voor boomgaarden. Dat geeft een fikse besparing op arbeidskosten én op gewasbestrijdingsmiddelen – die dan ook niet in het milieu terechtkomen.
  Smart farming – Precisielandbouw : inspiratiesessie 1 oktober 2013
  Kempenaar, C. - \ 2013
  CAH
  akkerbouw - mechanisatie - globale plaatsbepalingssystemen - precisielandbouw - sensors - grondbewerking - plantdichtheid - bemesting - gewasbescherming - irrigatie - onkruidbestrijding - selectief oogsten - colleges - arable farming - mechanization - global positioning systems - precision agriculture - sensors - tillage - plant density - fertilizer application - plant protection - irrigation - weed control - selective harvesting - colleges
  Deze TED (inspiratiesessie) gaat over precisielandbouw. Er kan al heel veel maar er kan nog veel meer.
  Haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven
  Bernaerts, S. ; Delanote, L. - \ 2012
  globale plaatsbepalingssystemen - tuinbouw - vollegrondsgroenten - biologische landbouw - groenteteelt - economische haalbaarheid - landbouwtechniek - global positioning systems - horticulture - field vegetables - organic farming - vegetable growing - economic viability - agricultural engineering
  Dit bioKennisbericht geeft informatie over de haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven en over de rentabiliteit aan de hand van twee voorbeelden.
  Exploring pedestrian movement patterns
  Orellana, D.A. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold Bregt, co-promotor(en): M. Wachowicz; Arend Ligtenberg. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732712 - 140
  beweging - mobiliteit - lopen - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - natuurgebieden - recreatiegebieden - ruimtelijke analyse - patronen - patroonherkenning - natuurtoerisme - openluchtrecreatie - movement - mobility - walking - geographical information systems - global positioning systems - natural areas - amenity and recreation areas - spatial analysis - patterns - pattern recognition - nature tourism - outdoor recreation
  The main objective of this thesis is to develop an approach for exploring, analysing and interpreting movement patterns of pedestrians interacting with the environment. This objective is broken down in sub-objectives related to four research questions. A case study of the movement of visitors in a natural area is used to develop and demonstrate the approach. To achieve the objectives, four research questions were formulated: • How can movement patterns evidencing the stopping behaviour of pedestrians be detected? • What is the validity of the detected movement patterns for describing stopping behaviour of pedestrians? • How can movement patterns be applied to study the movement behaviour of visitors in natural areas? • How can movement patterns be formalized to represent the interactions between pedestrians and between pedestrians and their environment?
  Elektronische monitoring van kleinschalige staandwantvisserij
  Helmond, A.T.M. van; Couperus, A.S. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C034/12) - 25
  visserij - visvangsten - vangstsamenstelling - discards - bijvangst - beschermde soorten - monitoring - globale plaatsbepalingssystemen - detectors - elektronica - fisheries - fish catches - catch composition - discards - bycatch - protected species - monitoring - global positioning systems - detectors - electronics
  In deze studie worden de mogelijkheden onderzocht van Electronic Monitoring (EM: het monitoren van de visserijactiviteit en vangst door middel van CCTV en GPS, rotatie- en hydrolieksensoren) aan boord van een staandwantkotter kleiner dan 10m in de visserij met spiegel-, tong- en zeebaarsnetten. Het verzamelen van vangst- en discardswaarnemingen van deze groep kotters, door middel van waarnemers aan boord, is vaak moeilijk te bewerkstelligen vanwege beperkte ruimte. Getoetst wordt of EM een waarnemer aan boord kan vervangen voor wat betreft de bemonstering van de visvangst en het monitoren van bijvangsten van beschermde diersoorten.
  Autonoom navigeren met spuitmachine voorzien van laserscanner en GPS
  Wenneker, M. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Zande, J.C. van de - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)7. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  spuitapparaten - landbouwtechniek - mechanisatie - automatisering - globale plaatsbepalingssystemen - fruitteelt - scanners - sprayers - agricultural engineering - mechanization - automation - global positioning systems - fruit growing - scanners
  Voor de productie van kwaliteitsfruit is behoud van het middelenpakket essensieel. Om residu-overschrijdingen te voorkomen en een optimale werking van middelen te bewerkstellingen, is het noodzakelijk om de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen binnen het perceel te optimaliseren. Met innovatieve technieken kunnen telers veel bereiken. Daarnaast staat, vanwege de hoge loonkosten, gerobotiseerd spuiten volop in de belangstelling.
  WURKS lesmodules precisielandbouw voor MBO & HBO
  Schans, D.A. van der; Blok, P.M. ; Blok, Daan ; Os, G.J. van - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 107
  agrarisch onderwijs - lesmaterialen - precisielandbouw - middelbaar beroepsonderwijs - beroepsopleiding (hoger) - globale plaatsbepalingssystemen - bedrijfsmanagement - landbouwtechniek - agrarisch praktijkonderwijs - agricultural education - teaching materials - precision agriculture - intermediate vocational training - professional education - global positioning systems - business management - agricultural engineering - on-farm training
  Studenten die nu worden opgeleid voor een functie in de agrarische sector of agrarisch ondernemer krijgen met precisielandbouw te maken. Het is de taak van het agrarisch onderwijs hen hierop voor te bereiden. Een groep medewerkers van het praktijkonderzoek van Wageningen UR-PPO-agv heeft samen met vier leerkrachten techniek van agrarische HBO, MBO en praktijkcentra modules voor theorie- en praktijklessen ontwikkeld. In deze publicatie zijn deze modules samengebracht.
  Mechanische onkruidbestrijding
  Lans, Arie van der - \ 2011
  outdoor cropping - weed control - weeders - global positioning systems - recording instruments - hoeing
  Vrede-, Bevrijding- en Vrijheid-verhalen op locatie – augmented reality en navigatie applicatie op smart phones
  Lammeren, R.J.A. van; Bergsma, A.R. ; Franke, G.J. - \ 2010
  Wageningen : CGI (CGI Report 2010-02 ) - 17
  mobiele toepassingen - telefoons - toepassingen - globale plaatsbepalingssystemen - paden - lokale geschiedenis - gelderse vallei - mobile applications - telephones - applications - global positioning systems - paths - local history - gelderse vallei
  In de periode december 2009 - mei 2010 is de applicatie Vrede, Bevrijding en Vrijheid ontwikkeld. Deze applicatie biedt gebruikers van smart phones met draadloos internet, zoals Android-phones en iPhones, de mogelijkheid om op locatie verhalen te luisteren, te lezen en te bekijken. Dit verslag rapporteert summier de ontwikkeling en de belangrijkste gebruikskenmerken van de applicatie. Tevens zijn suggesties voor een vervolg gegeven.
  Vaste rijpaden in de akkerbouw
  Vermeulen, Bert - \ 2010
  arable farming - organic farming - soil structure - tillage - agricultural engineering - global positioning systems - cropping systems - controlled traffic farming - outdoor cropping
  Precisielandbouw: slim combineren van nieuwe technologieën
  Kempenaar, C. - \ 2010
  Syscope Magazine 26 (2010)2010. - p. 22 - 27.
  precisielandbouw - computertechnieken - globale plaatsbepalingssystemen - sensors - informatietechnologie - robots - innovaties - akkerbouw - vollegrondsteelt - precision agriculture - computer techniques - global positioning systems - sensors - information technology - robots - innovations - arable farming - outdoor cropping
  GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering zijn allemaal essentiële ingrediënten voor de ontwikkeling van precisielandbouw. Een innovatie die gaat bijdragen aan de welhaast onmogelijke opgave om meer te produceren met minder input en lagere emissies. Dit artikel beschrijft hoe de essentiële technologische puzzelstukjes in elkaar passen en welke bijdrage precisielandbouw kan leveren aan de toekomst van de open teelten.
  Mechanische onkruidbestrijding in de boomteelt
  Hiemstra, J.A. ; Nouwens, F.H.C. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)2. - ISSN 0166-6495 - p. 86 - 87.
  onkruidbestrijding - boomteelt - fruitteelt - schoffelmachines - globale plaatsbepalingssystemen - herbiciden - mechanische bestrijding - weed control - arboriculture - fruit growing - steerage hoes - global positioning systems - herbicides - mechanical control
  In de boomkwekerij groeit de belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding. Telen met toekomst werkt in verschillende gewasgroepen, waaronder laanbomen en vruchtbomen, aan het verbeteren van die mechanische onkruidbestrijding. Bedrijven spelen hierop in met de ontwikkeling van nieuwe apparatuur.
  Mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij
  Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Hemming, J. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 18 - 19.
  mechanische methoden - onkruidbestrijding - herbiciden - onkruidwieders - wiedmachines - globale plaatsbepalingssystemen - mechanische bestrijding - mechanical methods - weed control - herbicides - weeders - rod weeders - global positioning systems - mechanical control
  Mechanische onkruidbestrijding is nodig bij gebrek aan effectieve onkruidbestrijdingsmiddelen en problemen met resistente onkruiden en ter vermindering van milieuproblemen met herbiciden. In de biologische landbouw is de onkruidbeheersing een kostbaar knelpunt. In fijnzadige gewassen wordt gemiddeld 150 uur per hectare gewied met name in de gewasrij en bestaat het risico op mislukking en de noodzaak tot onderploegen van gewas. Precisielandbouwtechnieken bieden mogelijkheden om mechanische onkruidbestrijding verder
  Plaatspecifieke optimalisatie doseringen van geasbeschermingsmiddelen
  Kempenaar, C. ; Zande, J.C. van de - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 18 - 18.
  precisielandbouw - onkruidbestrijding - herbiciden - pesticiden - gewasteelt - globale plaatsbepalingssystemen - tegen herbiciden resistente onkruiden - dosering - geïntegreerde bestrijding - akkerbouw - vollegrondsteelt - precision agriculture - weed control - herbicides - pesticides - crop management - global positioning systems - herbicide resistant weeds - dosage - integrated control - arable farming - outdoor cropping
  Precisielandbouwtechnieken bieden mogelijkheden om de inzet en dosering van gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek te optimaliseren. Optimalisatie kan plaatsvinden op verschillende schaalniveaus: in stroken, op vlakken (grids) of op individuele planten. In deze presentatie tijdens de KNPV-studiedag 2009 worden drie ontwikkelingen besproken op het gebied van plaatsspecifieke optimalisatie van doseringen op vlakken van ca 30 m2 binnen percelen of gewassen. De dosering wordt per vlak afgestemd op de minimumbehoefte. Deze plaatsspecifieke optimalisatie wordt ook wel variabel doseren genoemd
  Detectie/sensing (bodem-gebonden) ziekten en plagen
  Been, T.H. ; Jukema, J.N. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 17 - 17.
  precisielandbouw - gewasteelt - computertechnieken - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - detectie - remote sensing - onkruidbestrijding - loofvernietiging - plagenbestrijding - ziektebestrijding - sensors - akkerbouw - bemesting - vollegrondsteelt - precision agriculture - crop management - computer techniques - geographical information systems - global positioning systems - detection - remote sensing - weed control - haulm destruction - pest control - disease control - sensors - arable farming - fertilizer application - outdoor cropping
  Precisielandbouw-toepassingen zijn momenteel vooral gericht op rechtrijden, variabele bemesting, onkruidbestrijding, loofdodingen en pootafstand. Het zijn bewezen technieken die in de nabije toekomst gemeengoed gaan worden. De vraag is: Hoe zit het met de ziekten en plagen? Er is duidelijk fundamenteel onderzoek nodig naar een 'proof of principle' van de toepasbaarheid van de nieuwe generatie sensoren voor de beheersing van ziekten en plagen en om ‘de praktijk’ te interesseren
  Herkenning en bestrijding van ridderzuring met een robot
  Evert, F.K. van; Samsom, J. ; Polder, G. ; Vijn, M.P. ; Dooren, H.J.C. van; Lamaker, A. ; Heijden, G.W.A.M. van der; Kempenaar, C. ; Zalm, T. van der; Lotz, L.A.P. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 15 - 16.
  onkruidbestrijding - rumex obtusifolius - onkruiden - melkveehouderij - begrazing - voederwaardering - agrarische bedrijfsvoering - globale plaatsbepalingssystemen - detectie - precisielandbouw - onderzoek - biologische landbouw - weed control - rumex obtusifolius - weeds - dairy farming - grazing - feed evaluation - farm management - global positioning systems - detection - precision agriculture - research - organic farming
  Ridderzuring (Rumex obtusifolius L.) is een veelvoorkomend en lastig te bestrijden onkruid dat vooral biologische melkveehouders grote problemen bezorgt. Op initiatief van de sector wordt daarom een robot ontwikkeld die geheel zelfstandig ridderzuring opspoort en vernietigt.
  Nieuwe ontwikkelingen bij mechanische onkruidbestrijding
  Lans, A.M. van der - \ 2010
  BioKennis bericht Bomen 2010 (2010)3. - p. 1 - 4.
  boomkwekerijen - biologische landbouw - onkruidbestrijding - schoffelen - globale plaatsbepalingssystemen - forest nurseries - organic farming - weed control - hoeing - global positioning systems
  Zoals bij veel sectoren is ook de onkruidbestrijding bij de biologische boomkwekerij een van de grootste knelpunten. De afgelopen jaren zijn met name in de biologische landbouw veel methoden ontwikkeld en beproefd om het onkruid de baas te kunnen. Op de bijeenkomst ‘Milieuvriendelijke en duurzame onkruidbestrijding van 13 oktober 2009 in Zwolle zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen ter bestrijding van onkruiden onder de aandacht gebracht. Eén van de nieuwe ontwikkelingen om een groter deel van het oppervlak te bewerken met onder andere schoffelapparatuur is het gebruik van GPS gecombineerd met RTK.
  Rijenbemesting met dierlijke mest en kunstmest in snijmais
  Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. ; Geel, W.C.A. van - \ 2009
  rijenbemesting - dierlijke meststoffen - kunstmeststoffen - grondverbeteraars - maïs - toedieningswijzen - stikstofmeststoffen - plantenvoeding - mestgiften - globale plaatsbepalingssystemen - band placement - animal manures - fertilizers - soil amendments - maize - application methods - nitrogen fertilizers - plant nutrition - dressings - global positioning systems
  Beperkingen bij toepassing Rijenbemesting moet (vooralsnog) bij zaai. Combinatie van zaaien en bemesten is risicovoller. Goede omstandigheden zijn noodzakelijk: niet te losse grond en een goede afstelling van de machine voorkomt zaad in de mest, voldoende draagkracht beperkt insporing. Het aantal werkbare dagen is daarom klein. Wanneer toediening van dierlijke mest in de rij niet goed is zijn opbrengsten 10 tot 20% lager. Daarom wordt rijenbemesting in maïs nog weinig in de praktijk toegepast
  Technologisering staat nu op de beleidsagenda
  Dubbeldam, R. - \ 2009
  Syscope Magazine 2009 (2009)23. - p. 6 - 7.
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - akkerbouw - computertechnieken - innovaties - precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - kennis - kennisoverdracht - systeeminnovatie - crop enterprises - arable farming - computer techniques - innovations - precision agriculture - global positioning systems - knowledge - knowledge transfer - system innovation
  Was het project Kennis op de Akker (KodA) een succes? Tijdens de slotmanifestatie in juni waren verschillende geluiden te horen. Echte innovaties waren (nog) niet te melden, maar de ontstane samenwerking tussen de belangrijkste partners in het akkerbouwbedrijfsleven is een doorbraak. Ook zijn nieuwe programma’s voor precisielandbouw en Geo-ICT gestart: volgens KodA-recept
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.