Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 56

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Distribution and density of harbour popoises in Dutch North Sea waters
  Scheidat, M. ; Verdaat, J.P. - \ 2009
  Texel : IMARES (Report / Wageningen IMARES nr. C125/09) - 23
  zeezoogdieren - phocoena - delphinidae - mariene gebieden - havens - monitoring - remote sensing - globale plaatsbepalingssystemen - noordzee - marine mammals - phocoena - delphinidae - marine areas - harbours - monitoring - remote sensing - global positioning systems - north sea
  Aerial surveys were conducted to investigate harbour porpoise density and distribution in Dutch waters. Surveys were conducted following standard line transect distance sampling methodology on tracklines providing a representative coverage of the study area which ranged from the Dutch coast to about 120 km offshore thus covering about half of the Dutch EEZ. Within this overall study area two sub-areas were defined. One sub-area (from Texel to the German border) was covered in on 29 November 2008 and 3 April 2009. Density was 1.02 animals per km² during the November survey and 0.52 animals per km² during the April survey. An overall survey, covering both sub-areas, was conducted on 3 February, 18 March and 3 April 2009. The resulting density was 1.12 animals per km². This corresponds to an estimate of harbour porpoise abundance for this study area of 36 825 animals (95% C.I. 19 090 – 68 130; 0.33 C.V.). Distribution patterns of porpoises in the surveys waters were patchy and seemed variable between surveys. Applying this abundance estimate, a range of potential mortality limits were calculated for the Dutch harbour porpoises.
  Precisielandbouw : van meten naar weten ; Interview met Jan Nammen Jukema
  Drenth, H.J. ; Jukema, J.N. - \ 2009
  Akker magazine 2009 (2009)8. - ISSN 1875-9688 - p. 20 - 21.
  akkerbouw - landbouwtechniek - precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - gegevensverwerking - arable farming - agricultural engineering - precision agriculture - global positioning systems - data processing
  Van recht rijden met een druk op de knop kijkt niemand meer op. De tweede stap in de precisielandbouw is het meten van variatie in het veld en daar gericht op inspelen. Dat is lastig. Pioniers proberen grip te krijgen op de brij aan meetgegevens.
  Vaste rijpaden bieden veel voordeel
  Keulen, H. van - \ 2009
  Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. (BioKennis bericht. Akkerbouw en vollegrondsgroente 26) - 4
  biologische landbouw - akkerbouw - bodemstructuur - teeltsystemen - globale plaatsbepalingssystemen - automatische besturing - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - rijpadensysteem - organic farming - arable farming - soil structure - cropping systems - global positioning systems - automatic steering - outdoor cropping - field vegetables - controlled traffic farming
  Diverse akkerbouwers zijn overgestapt naar een teeltsysteem waarbij slechts een beperkt deel van de oppervlakte wordt bereden. Door de ontwikkeling van navigatiesystemen is het mogelijk om gebruik te maken van vaste rijpaden. Als u zich afvraagt of rijpadenteelt aantrekkelijk is voor uw bedrijf dan helpt dit Biokennisbericht u om een afweging te maken. Verder vindt u aandachtspunten bij introductie en uitvoering van rijpadenteelt
  Extra gps-ontvanger verhoogt nauwkeurigheid
  Schans, D.A. van der - \ 2009
  Landbouwmechanisatie 60 (2009)7/8. - ISSN 0023-7795 - p. 48 - 49.
  landbouwtechniek - globale plaatsbepalingssystemen - precisielandbouw - computertechnieken - agricultural engineering - global positioning systems - precision agriculture - computer techniques
  Akkerbouwers en loonwerkers stellen hoge eisen aan de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling met gps. Betere ontvangers, het plaatsen van meer rtk-referentiepunten en het inrichten van rtk-netwerken moeten daarvoor zorgen. Maar zorgt dat wel voor een nauwkeurige aansturing van het werktuig? PPO zocht het uit
  Precisielandbouw komt met golven
  Schans, D.A. van der - \ 2009
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 5 (2009)13 bijlage Precisielandbouw. - ISSN 1871-0875 - p. 13 - 13.
  precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - satellieten - satellietbeelden - sensors - golven - precision agriculture - global positioning systems - satellites - satellite imagery - sensors - waves
  Met deze laatste golf van vernieuwing zijn we dicht bij het op grote schaal toepassen van prescisielandbouw gekomen. We kunnen beelden digitaal uitwisselen met bedrijfsmanagementprogramma's en kunnen ze op het perceel projecteren
  Inzet RTK-GPS in de teelt van een gewas : met RTK-GPS schoffelen in cichorei na zaaien met RTK-GPS
  Bleeker, P.O. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 19
  biologische landbouw - onkruidbestrijding - onkruidwieders - precisielandbouw - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - cichorium - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - organic farming - weed control - weeders - precision agriculture - geographical information systems - global positioning systems - cichorium - field vegetables - outdoor cropping
  In juni 2008 werd op het proefbedrijf van PPO in Lelystad onderzoek gedaan naar de invloed van RTK-GPS stuursystemen op de rechtgeleiding van een werktuig. Met RTK-GPS (RTK staat voor Real Time Kinetic) kan op centimeters nauwkeurig gereden worden. De vraag die beantwoord moest worden was: is de afwijking die de fabrikant aangeeft haalbaar.
  Precisie rechtgeleiding werktuig met RTK GPS : een onderzoek naar verschillende stuursystemen op basis van nauwkeurige GPS systemen
  Slot, M.S. ; Schans, D.A. van der; Bleeker, P.O. ; Berg, W. van den - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 26
  werktuigen - besturen - globale plaatsbepalingssystemen - trekkers - landbouwtechniek - akkerbouw - precisielandbouw - implements - steering - global positioning systems - tractors - agricultural engineering - arable farming - precision agriculture
  Porojectnummer 3250031508
  Investering in gps al snel rendabel
  Krebbers, H. ; Schans, D.A. van der - \ 2008
  Landbouwmechanisatie 59 (2008)5. - ISSN 0023-7795 - p. 30 - 31.
  landbouwtechniek - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - agricultural engineering - farm equipment - farm machinery - precision agriculture - global positioning systems
  Toepassing van gps in de landbouw is hot. Maar is de investering in de apparatuur wel rendabel? Uit een studie van PPO en DLV Plant blijkt dat een stuurhulpsysteem of een eenvoudig automatisch stuursysteem al snel interessant is
  Toepassing van GPS en GIS in de akkerbouw
  Schans, D.A. van der - \ 2008
  Kennisakker.nl 2008 (2008)1 april.
  akkerbouw - gewasteelt - precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - geografische informatiesystemen - computertechnieken - landbouwwerktuigen - landbouwtechniek - innovaties - agrarische bedrijfsvoering - rendement - arable farming - crop management - precision agriculture - global positioning systems - geographical information systems - computer techniques - farm machinery - agricultural engineering - innovations - farm management - returns
  GPS en Geo Informatie Systemen geven een nieuwe impuls aan de akkerbouwmatige productie. Met GPS-plaatsbepaling weet de teler op welke plek op een perceel hij zich bevindt. Eisen aan nauwkeurigheid van GPS-plaatsbepaling verschillen per toepassing. Voor automatisch sturen is een hoge nauwkeurigheid vereist als twee werkgangen precies op elkaar moeten aansluiten of als twee opeenvolgende bewerkingen precies parallel moeten lopen. Voor het opmeten van plekken in een perceel is een veel lagere nauwkeurigheid nodig, maar is software nodig op een pocket-PC en een desktop-PC. Dit rapport geeft details over alle systemen en de eisen die aan GPS- en ICT-omgeving worden gesteld. Verder worden praktijkervaringen besproken. Aan de hand van saldovergelijking van vier bedrijfssituaties wordt duidelijk welke factoren belangrijk zijn voor de rendabiliteit van investeringen in geolandbouw. Stapsgewijs wordt behandeld hoe een ondernemer voor zijn bedrijfssituatie kan beoordelen of investeringen voor specifieke omstandigheden wenselijk zijn. Het rapport is een hulp voor boeren die innovaties in het productieproces overwegen.
  Geoarchaeological prospection of a Medieval manor in the Dutch polders using an electromagnetic induction sensor in combination with soil augerings
  Simpson, D. ; Lehouck, A. ; Meirvenne, M. ; Bourgeois, J. ; Thoen, E. ; Vervloet, J. - \ 2008
  Geoarchaeology: an international journal 23 (2008)2. - ISSN 0883-6353 - p. 305 - 319.
  archeologie - geologie - globale plaatsbepalingssystemen - historische geografie - archaeology - geology - global positioning systems - historical geography - geophysical survey - features
  In archaeological prospection, geophysical sensors are increasingly being used to locate buried remains within their natural context. To cover a large area in sufficient detail, an electromagnetic induction sensor can be very useful, measuring simultaneously the electrical conductivity and the magnetic susceptibility of the soil (e.g., Geonics EM38DD). In this study, an 8 ha field containing a Medieval manor was mapped in a submeter resolution, using a mobile sensor configuration equipped with a GPS. As different soil features can yield analogous responses, the interpretation of geophysical maps can be ambiguous. Therefore, soil auger observations were laid out along two perpendicular transects to provide vertical profiles across the sensor measurements. This information greatly enhanced the interpretation of the anomalies obtained by the sensor. Both natural and anthropogenic features were delineated, which clearly presented a moated site along a former tidal channel. (C) 2008 Wiley Periodicals, Inc.
  Workshop sensing a changing world : proceedings workshop November 19-21, 2008
  Kooistra, L. ; Ligtenberg, A. - \ 2008
  Wageningen : Centre for Geo-information, Wageningen University and Research Centre (CGI report CGI-08-005) - 123
  sensors - globale plaatsbepalingssystemen - datacommunicatie - technologie - remote sensing - visualisatie - sensors - global positioning systems - data communication - technology - remote sensing - visualization
  GPS en sensorentechniek bieden nieuwe kansen
  Schans, D.A. van der; Bleeker, P.O. - \ 2008
  Groenten & Fruit 2008 (2008)38. - ISSN 0925-9708 - p. 48 - 48.
  precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - sensors - meting - onkruidbestrijding - spuiten - precision agriculture - global positioning systems - sensors - measurement - weed control - spraying
  GPS en sensoren vinden hun weg in de praktijk, GPS wordt vaak gekoppeld aan grootschalige teelt. Toch kan het op kleine percelen in hoogsalderende gewassen renderen
  Weidevogels redden dankzij GPS-gestuurde maaimachines
  Migchels, G. ; Bleumer, E.J.B. ; Schans, D.A. van der - \ 2008
  V-focus 5 (2008)4. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  maaiers - graslanden - globale plaatsbepalingssystemen - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - weidevogels - nesten - agrarisch natuurbeheer - mowers - grasslands - global positioning systems - farm management - innovations - grassland birds - nests - agri-environment schemes
  Op 5 juni 2008 maaide een trekker, met maaimachine met daarop het prototype van een GPS-gestuurd nestenalarm, een perceel gras in Nijkerk. Daarmee werd de 1e stap gezet naar automatisch om weidevogelnesten heen maaien
  Mensen in beweging: het gebruik van "tracking" gegevens binnen de ruimtelijke planvorming
  Ligtenberg, A. - \ 2008
  Agro Informatica 21 (2008)2. - ISSN 0925-4455 - p. 7 - 9.
  informatietechnologie - informatiewetenschap - globale plaatsbepalingssystemen - detectie - voortbeweging - computers - analyse - recreatie - geoinformatie - information technology - information science - global positioning systems - detection - locomotion - computers - analysis - recreation - geoinformation
  In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende activiteiten die binnen deze projecten plaatsvinden. Begonnen wordt met een korte uitleg van een aantal basisconcepten en vervolgens zal een casestudie rondom een toepassing voor het analyseren van recreatie in natuurgebieden worden gepresenteerd
  Kijken en aansturen met sensoren : werktuigen met ogen en brein
  Schans, D.A. van der - \ 2008
  gewasbescherming - onkruidbestrijding - sensors - precisielandbouw - akkerbouw - globale plaatsbepalingssystemen - vollegrondsteelt - plant protection - weed control - sensors - precision agriculture - arable farming - global positioning systems - outdoor cropping
  Twee posters over technieken die gebruikt kunnen worden in de "precisielandbouw": 1. Kijken en aansturen met sensoren: Werktuigen met ogen en brein; 2. Tijd besparen en beter werk door nauwkeurige GPS : Werktuigen automatisch besturen
  Meteorological applications of a surface network of Global Positioning System receivers
  Haan, S. de - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Bert Holtslag, co-promotor(en): H. van der Marel; I. Holleman. - S.l. : S.n. - ISBN 9789085048817 - 143
  meteorologie - meteorologische waarnemingen - meteorologische instrumenten - globale plaatsbepalingssystemen - netwerken - meteorology - meteorological observations - meteorological instruments - global positioning systems - networks
  This thesis presents meteorological applications of water vapour observations from a surface network of Global Positioning System (GPS) receivers. GPS signals are delayed by the atmo¬sphere due to atmospheric refraction and bending. Mapped to the zenith, this delay is called Zenith Total Delay (ZTD). The ZTD can be separated in a hydrostatic and a wet delay. The first can be approximated by the surface pressure, while the second is related to Integrated Wa¬ter Vapour (IWV); this relation depends on the surface temperature. Currently, radiosondes are the only operational source of upper air humidity observations, however these observations are sparse in space and time. GPS IWV can fill this gap, albeit that the observable is an integral quantity. A study of the correlation of radiosonde observations and IWV shows that the change over time of IWV is closely related to the change in specific humidity at 2 km. The quality of the GPS IWV, assessed by comparison with numerical weather prediction (NWP) model and radiosonde observations, shows accuracies of 14 mm in ZTD and 2 kg m~2 in IWV.
  In the processing of GPS signals it is assumed that the atmosphere through which the signals propogate is symmetric and close to climatology. A consequence of this assumption is that when a strong water vapour gradient is present at a GPS site, systematic errors of around -3 mm in ZTD are observed (which corresponds to approximately -0.5 kg m~2 in IWV).
  Geostationary satellites can observe upper tropospheric water vapour in cloud free areas.
  Timeseries analysis of the change in GPS IWV and change in upper tropospheric water vapour
  gives a rough estimate of the change in vertical water vapour distribution. A spectral analysis
  of timeseries of the residual signal of GPS zenith delay estimates shows that there is a relation
  between the power of the residual signal and Convective Available Potential Energy (CAPE)
  from radiosonde. A correlation of 0.6 is observed which is remarkable because the power of
  the residual is based on a timeseries of one hour of GPS residuals while CAPE is derived from
  atmospheric profile information.
  Real-time GPS IWV maps are constructed using a two-dimensional variational technique. These maps are validated against NWP analyses and forecast fields. The statistics show that the IWV maps are of good quality. Two thunderstorm cases show the applicability of these maps for nowcasting.
  A comparison study shows that slant delay estimates from GPS contain information with a three-dimensional character. This three-dimensional character is exploited further by assim¬ilating slant delay observations using a three-dimensional variational (3DVAR) scheme. The used GPS network had a horizontal resolution of approximately 100 km, which impaired the resolution of the analysed water vapour field. Nevertheless, when compared to independent ra¬diosonde observations, the bias of 3DVAR GPS was smaller than the NWP six hour forecasts.
  Development and use of an automated on-the-go soil nitrate mapping system
  Sibley, K.J. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik, co-promotor(en): J.F. Adsett; K. Pruski. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048022 - 172
  bodem - nitraat - bemonsteren - cartografie - grondanalyse - globale plaatsbepalingssystemen - automatisering - monitoring - soil - nitrate - sampling - mapping - soil analysis - global positioning systems - automation - monitoring
  Ontwikkeling van een apparaat, dat al rijdend bodemnitraat in kaart brengt. Het systeem SNMS werkt alektromechanisch en neemt automatisch een bodemmonster (op 0- 15 cm diepte), dat mewngt het monster met water en meet ter plekke de nitraatconcentratie. Op elke bemonseringsplek wordt met GPS de gegevens van de plek verzameld, waarna een nitraatkaart gemaakt kan worden. Het SNMS bestaat uit 6 onderdelen: 1. bodembemonstering; 2. een systeem dat grond afmeet en transporteert; 3. een apparaat dat de nitraatextractie en nitraatbepaling uitvoert; 4. auto-calibratie; 5 control panle; 6. GPS
  Toepassing GPS en GIS in de akkerbouw : nut en rendement van toepassingen op het gebied van geolandbouw
  Schans, D.A. van der; Jukema, J.N. ; Klooster, A. van der; Molenaar, K. ; Krebbers, H. ; Korver, R. ; Roessel, G.J. van; Meertens, L. ; Truiman, J. - \ 2008
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV (PPO nr. 3250062000) - 38
  precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - gewasteelt - computertechnieken - zelfrijdende machines - landbouwwerktuigen - precision agriculture - global positioning systems - crop management - computer techniques - self propelled machines - farm machinery
  Het beschikbaar komen van systemen voor satelliet plaatsbepaling en navigatie, Global Navigation Satellite System (GNSS) kan grote invloed hebben op de bedrijfsvoering en rendement van het akkerbouwbedrijf. Voor landbouwkundige toepassingen worden in snel tempo aan GNSS gerelateerde toepassingen en diensten ontwikkeld en aangeboden. Landbouw is in Nederland een grote en intensieve gebruiker van de open ruimte en kan daarmee profiteren van de mogelijkheden die GNSS biedt. Vaak is niet duidelijke welke waarde en betekenis deze toepassingen hebben voor de bedrijfsvoering. Een actueel overzicht van beschikbare toepassingen en diensten met een indicatie van de gevolgen voor het rendement wordt in dit rapport gegeven
  Effecten van een variabele plantafstand bij pootaardappelen
  Timmer, R.D. ; Wustman, R. - \ 2007
  Kennisakker.nl 2007 (2007)15 okt.
  pootaardappelen - plantdichtheid - globale plaatsbepalingssystemen - gewasdichtheid - aardappelen - bodemeigenschappen - geografische informatiesystemen - akkerbouw - plaatsen op afstand - seed potatoes - plant density - global positioning systems - crop density - potatoes - soil properties - geographical information systems - arable farming - spacing
  Er zijn gebieden in Nederland (o.a. Noord-Friesland en Noord-Groningen) waar percelen een sterke variatie vertonen (of een sterk verloop hebben) in de zwaarte van de grond. Op deze percelen ontwikkelt een aardappelgewas zich op de zwaardere plekken anders dan op de lichtere plekken. Vooral de ontwikkeling op de zwaardere plekken (minder stengels, minder knollen, risico van uit de maat groeien) bepaalt in sterke mate de doodspuitdatum. Door het plantgetal aan te passen aan de zwaarte van de grond (dichter poten op de zwaardere stukken) is dit gedeeltelijk te voorkomen. Probleem is echter dat niet bekend is hoeveel dichter er gepoot moet worden en hoe de verdeling van de zwaarte van de grond over het perceel er precies uitziet. Door het (laten) maken van een bodemkaart van het perceel is het laatstgenoemde op te lossen. Met behulp van GPS-technieken en een aangepaste pootmachine is het ook mogelijk de plantdichtheid aan te passen aan de zwaarte van de grond. Hoe groot deze aanpassing moet zijn is echter volledig onbekend. De "rekenregels" die op dit moment door telers worden gebruikt zijn daarom te beschouwen als "een slag in de lucht". Deze telers hopen een stapje verder te komen door te experimenteren. De (beperkte) onderzoeksresultaten wijzen erop dat de momenteel gehanteerde rekenregel bij het variabel poten van "max. 10% meer planten op de zwaardere delen van het perceel en max. 10% minder op de lichtere delen" te algemeen is en onvoldoende effect zal hebben. Om tot een onderbouwde rekenregel te komen die ook werkelijk het beoogde effect zal kunnen hebben, dient aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. Bij dit onderzoek zal er in eerste instantie aandacht moeten zijn voor de invloed van ras, potermaat, aantal stengels per poter, groeiomstandigheden tijdens de teelt en zwaarte van de grond.
  Thema automatisering
  Reindsen, H. ; Jonkheer, E. ; Schel, J. ; Katerberg, J. ; Jukema, J.N. - \ 2007
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 3 (2007)10. - ISSN 1871-093X - p. 9 - 19.
  automatisering - beregening - beregening met sproeiers - beregeningsapparatuur - precisielandbouw - computertechnieken - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - zaai- en plantmachines - spuitapparatuur - spuiten - sensors - satellieten - satellietbeelden - watervoorziening - landbouwwerktuigen - akkerbouw - biomassa - kaarten (charts) - gewassen, groeifasen - meting - bemesting - automation - overhead irrigation - sprinkler irrigation - overhead sprayers - precision agriculture - computer techniques - geographical information systems - global positioning systems - drills - spraying equipment - spraying - sensors - satellites - satellite imagery - water supply - farm machinery - arable farming - biomass - charts - crop growth stage - measurement - fertilizer application
  Zes artikelen over het thema automatisering: 1). Instelbare installatie beregent niet bij buurman; 2). Wat kan er met precisielandbouw en wat levert het op : Precies 2007, praktijkdag bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lelystad; 3). Agrospin : de KPN achter het stuur; 4). Spuiten met satelliet en sleepdoek : Brabants akkerbouwbedrijf werkt sinds kort met DGPS voor precisiebespuiting; 5). Sensoren optimaliseren beregening en bemesting; 6). Laat het gewas spreken, een plant liegt niet
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.