Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 33 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Management models and compatibility of uses in transhumance systems: a European perspective
  Bunce, R.G.H. ; Pérez-Soba, M. - \ 2002
  In: Conferencia internacional de vías pecuarias y corredores verdes; Chiclana de la Frontera, 21 y 24 de Novembre de 2001. (Spain), Junta de Andalucia, 2002 - p. 312 - 320.
  beweiding - grasland - landbouw - veehouderij - Europa - Engeland - Oostenrijk - Spanje
  Beperking van lachgasemissie na scheuren en bij vernieuwing van grasland; eindrapport reductieplan overige broeikasgassen landbouw cluster 1
  Kasper, G.J. ; Pol-van Dasselaar, A. van den; Kuikman, P.J. ; Dolfing, J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 560.5) - 37
  distikstofmonoxide - gassen - broeikaseffect - emissie - reductie - graslandbeheer - stikstof - milieubeleid - nederland - broeikasgassen - emissiereductie - grasland - lachgas - landbouw - nutriënten - weidebouw - nitrous oxide - gases - greenhouse effect - emission - reduction - grassland management - nitrogen - environmental policy - netherlands
  In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) uit gescheurd en opnieuw ingezaaid grasland bestudeerd. In de periode tussen augustus 2000 en juli 2002zijn door middel van incubatie- en veldproeven de effecten van het tijdstip van scheuren van grasland op klei- en zandgrond op de lachgasemissie onderzocht. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd; de gedetailleerde resultaten worden in aparte rapporten en publicaties beschreven. Perspectiefvolle maatregelen om de lachgasemissie te verminderen zijn afzien van scheuren door verbetering van het graslandbeheer; doorzaaien van grasland; grasland na 1 augustus niet scheuren; en overschakeling naar tijdelijk grasland met korte rotatieduur. De geschatte effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen varieert van minder dan 0,1 tot 0,8 Mt CO2-equivalenten per jaar op nationaal niveau. Het merendeel van de maatregelen is kostenneutraal of levert een kleine winst. Voorlichting is van belang om tot effectieve implementatie van maatregelen te komen. Een integrale analyse van de effectiviteit van de maatregelen samen met die van maatregelen uit andere ROB-projecten is nodig om interacties tussen maatregelen en risico's van afwenteling naar andere emissies (zoals methaan, ammoniak en nitraat) te kwantificeren. De effectiviteit van een deel van de maatregelen kan niet worden gekwantificeerd met de rekenmethodieken die voor de huidige rapportage in het kader van het klimaatverdrag en het Kyoto-protocol worden gebruikt.
  Beperking van lachgasemissie door gebruik van klaver in grasland; eindrapport reductieplan overige broeikasgassen landbouw cluster 1
  Corré, W.J. ; Kasper, G.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 560.4) - 29
  distikstofmonoxide - gassen - broeikaseffect - emissie - reductie - graslandbeheer - stikstof - trifolium repens - nederland - bemesting - broeikasgassen - emissiereductie - grasland - lachgas - landbouw - nutriënten - nitrous oxide - gases - greenhouse effect - emission - reduction - grassland management - nitrogen - trifolium repens - netherlands
  In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) door gebruik van klaver in grasland bestudeerd. In de periode tussen september 2000 en juli 2002 is in veldproeven de emissie van lachgas uit grasland met klaver gemeten en vergeleken met de emissie uit grasland bemest met kunstmeststikstof. Doel van deze vergelijking was het kwantificeren van de verandering in emissie bij het vervangen van kunstmeststikstof door klaver bij een gelijkblijvende grasopbrengst. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd; de gedetailleerde resultaten worden in aparte rapporten beschreven. Door de specifieke proefomstandigheden was het niet mogelijk een directe vergelijking te maken tussen de emissie uit grasland met klaver en grasland met kunstmeststikstof bij eenzelfde opbrengstniveau. De resultaten geven de aanwijzing dat de emissie uit grasland met klaver kleiner is, maar verdere kwantificering van dit verschil is op basis van de meetgegevens niet mogelijk. Wel leidt het vervangen van kunstmeststikstof door klaver tot een aanzienlijke verlaging van de emissie van lachgas en kooldioxide bij de productie en het transport van stikstofmeststoffen. Bij gebruik van klaver in alle daarvoor geschikt grasland in Nederland kan een emissievermindering plaatsvinden in de orde van 1 Mt CO2-equivalenten per jaar.
  Grassland renovation in the Netherlands; agronomic, environmental and economic issues
  Schils, R.L.M. ; Aarts, H.F.M. ; Bussink, D.W. ; Conijn, J.G. ; Corré, W.J. ; Dam, A.M. van; Honing, I.E. ; Meer, H.G. van der; Velthof, G.L. - \ 2002
  In: Grassland resowing and grass-arable crop rotations; international workshop on agricultural and environmental issues, Wageningen, the Netherlands, 18 & 19 April 2002 / Conijn, J.G., Velthof, G.L., Taube, F., - p. 9 - 24.
  agronomie - bodemkwaliteit - economie - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriënten - weidebouw - Nederland
  Nitrogen and phosphorus cycling
  Hatch, D. ; Velthof, G.L. - \ 2002
  In: Grassland resowing and grass-arable crop rotations; international workshop on agricultural and environmental issues, Wageningen, the Netherlands, 18 & 19 April 2002 / Conijn, J.G., Velthof, G.L., Taube, F., - p. 107 - 110.
  bodemkwaliteit - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriëntenkringloop - weidebouw
  Grassland resowing and grass-arable crop rotations; international workshop on agricultural and environmental issues, Wageningen, the Netherlands, 18 & 19 April 2002
  Conijn, J.G. ; Velthof, G.L. ; Taube, F. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 128
  graslanden - graslandbeheer - rotaties - teeltsystemen - europa - bodemkwaliteit - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriënten - weidebouw - Nederland - België - Denemarken - Frankrijk - Duitsland - Ierland - Verenigd Koninkrijk - grasslands - grassland management - rotations - cropping systems - europe
  Milieutechnische en landbouwkundige effecten van graslandvernieuwing (een verkenning aan de hand van praktijksituaties)
  Aarts, H.F.M. ; Bussink, D.W. ; Hoving, I.E. ; Meer, H.G. van der; Schils, R.L.M. ; Velthof, G.L. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 32
  graslanden - graslandverbetering - voedingsstoffen - boekhouding - stikstofbalans - kosten-batenanalyse - milieueffect - grasmatverbetering - agronomie - bodemkwaliteit - economie - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriënten - weidebouw - Nederland - grasslands - grassland improvement - nutrients - accounting - nitrogen balance - cost benefit analysis - environmental impact - sward renovation
  Toetsing erosiebestendigheid dijkgraslanden 2002 Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht; een vergelijking met de resultaten van 1998
  Hazebroek, E. ; Smits, N.A.C. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 608) - 77
  erosie - graslanden - dijken - bodemonderzoek - tests - nederland - zuid-holland - zuidhollandse eilanden - begrazing - grasland - vegetatie - Hoeksche Waard - Dordrecht - erosion - grasslands - dykes - soil testing - tests - netherlands - zuid-holland - zuidhollandse eilanden
  Aan de hand van een onderzoek naar de erosiebestendigheid van de primaire waterkeringen in de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht uit 1998 heeft het waterschap zijn beleid ten aanzien van de dijkgraslanden gewijzigd. Om te kunnen beoordelen of de resultaten van het onderzoek uit 1998 nog als representatief mogen worden beschouwd (zijnde de uitgangssituatie van de te starten beleidswijziging), zijn door het waterschap zeventien locaties geselecteerd, waarvan de kwaliteit van de graszode opnieuwis onderzocht met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid uit 1999. Voor een deel van de locaties is ook de kwaliteit van de grasbekleding op de kruin en het binnentalud bepaald. Van de onderzochte locaties is tevens de kleikwaliteit bepaald. Daarnaast is op zes locaties de monitoring van runderbeweiding opgestart om het effect van rundveebeweiding op de erosiebestendigheid van de grasmat te bepalen.
  Is Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. increasing in the Netherlands?
  Londo, G. - \ 2002
  Lindbergia 27 (2002)2. - ISSN 0105-0761 - p. 63 - 70.
  vegetatie - plantenecologie - plantengeografie - nederland - bryophyta - bryologie - ecologie - grasland - mossen - natuurtuin - Utrecht - Leersum - Scherpenzeel - vegetation - plant ecology - bryophyta - phytogeography - netherlands
  In two experimental nature gardens a strong increase of Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. was observed over the period 1980-2000. The species expanded on several soil types and in various grassland communities. Data on R. squarrosus from other parts of the Netherlands suggest that this is not only a local phenomenon. In various places a clear increase of the species was observed. The formation of a thick layer by the species seems to be a new phenomenon. Atmospheric deposition of nutrients may be an important factor in the increase of R. squarrosus.
  Atlas van plantengemeenschappen in Nederland; deel 2 graslanden, zomen en droge heiden
  Weeda, E.J. ; Schaminée, J.H.J. ; Duuren, L. van - \ 2002
  Utrecht : Unknown Publisher - ISBN 9789050111485 - 224
  vegetatie - plantengemeenschappen - flora - cartografie - graslanden - heidegebieden - inventarisaties - nederland - ecologie - grasland - heide - plantensociologie - vegetation - plant communities - flora - mapping - grasslands - heathlands - inventories - netherlands
  Vluchtstroken voor gruttogezinnen; werken ze?
  Schekkerman, H. - \ 2002
  Nieuws van Waterland 5 (2002). - p. 10 - 11.
  agrarisch natuurbeheer - ecologie - fauna - grasland - grutto - landbouw - ornithologie - weidebouw - weidevogels - Noord-Holland - Waterland - fauna
  Some environmental aspects of grassland cultivation; the effects of ploughing depth, grassland age, and nitrogen demand of subsequent crops
  Velthof, G.L. ; Meer, H.G. van der; Aarts, H.F.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 581) - 27
  graslanden - graslandbeheer - graslandgronden - milieu - milieufactoren - ploegen als grondbewerking - stikstof - akkerbouw - bodemvruchtbaarheid - grasland - grondbewerking - landbouw - nitraatuitspoeling - nutriënten - stikstofmineralisatie - weidebouw - grasslands - grassland management - grassland soils - environment - environmental factors - ploughing - nitrogen
  The Netherlands has submitted a derogation under the Nitrate Directives to the European Union (EU) in 2000. In the final opinion by a group of experts about the Dutch derogation, recommendations on ploughing of grasslands were included dealing with i) the depth of ploughing of permanent grassland, ii) the age of temporary grassland and iii) the nitrogen demand of the subsequent crop of temporary grassland. A literature study was carried out in order to provide scientific information on these three issues. No studies were found in literature in which the effects of cultivation depth on nitrogen mineralisation and losses in reseeded grassland were assessed. The results of transformation of grassland into arable land show no clear effects of ploughing depth on N mineralisation. Differences in nitrogen mineralisation after 5 and 3 years temporary grassland are small. Italian and perennial ryegrass, potato, silage maize, winter wheat, and several vegetables have a high nitrogen demand (i.e. >250 kg N ha-1).
  N, P and K budgets along nutrient availability and productivity gradients in wetlands
  Olde Venterink, H. ; Pieterse, N.M. ; Belgers, J.D.M. ; Wassen, M.J. ; Ruiter, P.C. de - \ 2002
  Ecological Applications 12 (2002)4. - ISSN 1051-0761 - p. 1010 - 1026.
  eutrofiëring - voedingsstoffenbeschikbaarheid - luchtverontreiniging - voedingsstoffen - productiviteit - wetlands - biodiversiteit - nederland - belgië - atmosferische depositie - grasland - grondwater - hooiland - laagveen - milieu - natuurbeheer - nutriëntenkringloop - vegetatie - Brabant - Dommel - eutrophication - nutrient availability - air pollution - nutrients - productivity - wetlands - biodiversity - netherlands - belgium
  Nutrient enrichment in Western Europe is an important cause of wetland deterioration and the concomitant loss of biodiversity. The authors quantified nitrogen, phosphorus, and potassium budgets along biomass gradients in wet meadows and fens (44 field sites) to evaluate the importance of various nutrient flows (atmospheric deposition, flooding, groundwater flow, leaching, soil turnover rates) for availability of the growth-limiting nutrient(s). From the nutrient budgets, they assessed N, P, and K availabilities for plants and compared them with N, P and K in aboveground biomass. Also, potential long-term effects of annual hay harvesting on nutrient limitation were assessed
  Modelstudie naar het effect van onbemeste stroken op de stikstofuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater
  Assinck, F.B.T. ; Willigen, P. de; Beek, C.L. van - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 510) - 45
  bodemchemie - uitspoelen - nitraten - modellen - waterkwaliteit - graslanden - bufferzones - akkerranden - bemesting - bodemfysica - bufferstrook - grasland - grondwater - milieu - oppervlaktewater - simulatiemodel - stikstofuitspoeling - weidebouw - soil chemistry - grasslands - nitrates - leaching - water quality - models - buffer zones - field margins
  Door middel van modelberekeningen is het effect van onbemeste bufferstroken op de uitspoeling van anorganisch stikstof naar grond- en oppervlaktewater onderzocht voor onbeweide grasland-percelen.
  Nitrogen losses to surface waters from intensively managed grassland on sandy soils: the impact of bufferstrips
  Beek, C.L. van; Heinen, M. ; Conijn, J.G. ; Oenema, O. - \ 2002
  In: Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society. Wallingford (UK), IAHS, 2002. IAHS Publ. 273 / Steenvoorden, J.H.A.M., Claessen, F., Willems, J., - p. 71 - 76.
  grasland - hydrologie - landbouw - milieu - nitraatuitspoeling - nutriënten - oppervlaktewater - simulatiemodel - stikstof - waterbeheer - waterkwaliteit
  Nitrous oxide emission from grassland in different management conditions (fertilization regimes)
  Burczyk, P. ; Oenema, O. ; Kuikman, P.J. ; Velthof, G.L. - \ 2001
  Journal of Water and Land Development 5 (2001). - ISSN 1429-7426 - p. 57 - 67.
  bemesting - broeikasgas - grasland - landbouw - milieu - nutriënten - stikstof
  Bacterial biomass and DNA diversity in an alluvial meadow soil upon long-term fertilization
  Naumova, N.B. ; Kuikman, P.J. - \ 2001
  Eurasian Soil Science 34 (2001)6. - ISSN 1064-2293 - p. 621 - 627.
  bemesting - biodiversiteit - bodembiologie - bodemecologie - genetica - grasland - microbiologie - nutriënten
  The denaturing gradient gel-electrophoresis of bacterial DNA fragments and the assessment of bacterial biomass revealed changes in the diversity of the bacterial community in a meadow alluvial soil upon long-term fertilization.
  Pioneer - dipterocarp plantations; an appropriate strategy for reforestation of Imperata cylindrica grassland
  Tolkamp, G.W. - \ 2001
  In: Proceedings of 6th round table conference on dipterocarps; Bangalore, India, 8-12 February 1999. Perth (Australia), Curtin University of Technology, 2001 / Cox, M.C., Elouard, C., - p. 144 - 158.
  bosbouw - ecologie - grasland - tropen - Azië - Indonesië
  Richtlijnen voor dijkgraslandbeheer
  Hazebroek, E. ; Sprangers, J.T.C.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 469) - 52
  graslanden - dijken - bedrijfsvoering - vegetatiebeheer - erosie - begrazing - nederland - ecologie - grasland - vegetatie - grasslands - dykes - management - vegetation management - erosion - grazing - netherlands
  Gras is een veel voorkomende dijkbekleding. Het doel van de grasmat is de erosiebestendigheid van de dijk te waarborgen. Een soortenrijke, goed gesloten en diep wortelende grasmat garandeert een hoge erosiebestendigheid. De kwaliteit van de graszode, het vegetatietype, het effect van bodem en expositie, aanleg en ontwikkeling van de grasmat, en het beheer in de praktijk worden op basis van literatuuronderzoek en praktijkervaring besproken.
  Literatuurstudie naar interacties tussen grasvegetaties en walnotenbeplantingen
  Oosterbaan, A. ; Valk, H. ; Werf, A.K. van der - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 369) - 25
  juglans nigra - agroforestry - graslanden - vegetatie - rundvee - begrazing - nederland - literatuuroverzichten - voedergrassen - grasland - grondgebruik - houtproductie - multifunctionele landbouw - tuinbouw - veehouderij - vruchtbomen - juglans nigra - agroforestry - grasslands - vegetation - cattle - grazing - netherlands - literature reviews - fodder grasses
  Uit literatuurstudie is gebleken dat gecombineerde productie van gras met vruchten en hout van walnoten een perspectiefvolle mogelijkheid is. Pas na een jaar of tien wordt het grasproductieniveau ten gevolge van licht-, vocht- en voedingstoffenconcurrentie gestaag lager. Bij een gesloten kronendak is nog steeds grasproductie mogelijk, zeker met schaduwtolerante grassoorten zoals gewoon struisgras en kropaar, gemengd met witte klaver en een goede bemesting. Dit soort grassen heeft een lager eiwit- en een hoger ruwecelstofgehalte. Juglon kan de groei en kieming van bepaalde gewassen (o.a. maos) remmen. In de praktijk lijkt juglon niet bedreigend voor vee.
  Nitrate leaching to groundwater at experimental farm "De Marke" and other Dutch sandy soils
  Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2001
  Netherlands Journal of Agricultural Science 49 (2001). - ISSN 0028-2928 - p. 195 - 205.
  bemesting - bodem - grasland - grondwaterkwaliteit - landbouw - milieu - nitraatuitspoeling - nutriënten - simulatiemodel - stikstof - weidebouw - zandgronden - Gelderland
  This study focuses on nitrate leaching to the groundwater as a result of the land use system of experimental farm 'De Marke', translated to other sandy soils in the Netherlands. The land use was extrapolated to five major sandy soil map units, selected from the 1: 50 000 Soil Map of the Netherlands, using simulation models. To allow extrapolation to other conditions, the land use system was described in terms of decision rules for fertilization, grassland management, sowing and harvesting of silage maize, and supplementary irrigation. The decision rules were used as input to simulation models that were calibrated and validated using data from 'De Marke'. Then, simulations were performed for 30 consecutive years. For 'De Marke' the calculated annual average nitrate concentration at 1 m depth was 67 mg 1-1. The nitrate concentration for the soil map unit covering the largest area of sandy soils in the Netherlands (Cambic Podzol, Hn21-VI) would be higher than for 'De Marke', but for the four other soil map units the calculated nitrate concentrations would be lower. It was concluded that the land use system of 'De Marke' would result in annual average nitrate concentrations lower than 50 mg 1-1 at several locations in the Dutch sandy areas.
  Effects of ageing and cultivation of grassland on soil nitrogen
  Velthof, G.L. ; Oenema, O. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 399) - 55
  graslanden - stikstof - uitspoelen - mineralisatie - denitrificatie - verliezen uit de bodem - ploegen als grondbewerking - teelt - leeftijd - nederland - bodemchemie - grasland - grondbewerking - landbouw - milieu - nutriënten - weidebouw - grasslands - nitrogen - leaching - mineralization - denitrification - losses from soil - ploughing - cultivation - age - netherlands
  Nitrogen losses from agriculture in the Netherlands have to be strongly decreased because of national and international policy (e.g. Nitrate Directive). The cultivation of grassland when grassland is renewed or converted into arable land may enhance net nitrogen mineralization and, thereby, nitrogen losses via leaching and denitrification. These nitrogen losses can be decreased by adjustment of management, but a good insight into the soil processes during ageing and after cultivation of grassland is required. A literature study was carried out to quantify the effects of ageing and cultivation of grassland on nitrogen losses from the soil. The study shows that the risk on losses increases when grassland age increases, the period between cultivation and reseeding increases and the nitrogen uptake capacity of the next crop decreases. In the Netherlands, only a few studies have been carried out and, especially, a quantification of the effects of cultivation on nitrogen losses under Dutch conditions is lacking. It is recommended to set up integral field studies in which both the agricultural and environmental effects of grassland cultivation are quantified. The results must be used to develop measures and tools to achieve environmentally and agriculturally sound systems of permanent and temporal grasslands.
  Control of environmental variables on species density in fens and meadows: importance of direct effects and effects through community biomass
  Olde Venterink, H. ; Wassen, M.J. ; Belgers, J.D.M. ; Verhoeven, J.T.A. - \ 2001
  Journal of Ecology 89 (2001)6. - ISSN 0022-0477 - p. 1033 - 1040.
  bemesting - ecohydrologie - ecologie - grasland - milieu - natuurgebied - nutriënten - veengebied - vegetatie - Brabant - Dommel - België
  1. We tested whether patterns of species density are controlled not only by variations in community biomass but also by variations in environmental conditions, which may be related or unrelated to community biomass. Environmental variables (soil characteristics, acidity, water regime, nutrient availabilities) were measured in 46 sites in wet meadows and fens, and related to above-ground biomass and to densities of all vascular plants and of threatened species. 2. Both meadows and fens showed a hump-backed species density-biomass relationship, although there was much variability and the study did not include very highly productive sites. In fens a significant quadratic relationship was observed (R2 = 0.42). 3. Environmental factors could explain 57øin meadows) and 40øin fens) of variation in species density. The majority of the variance explained was attributable to factors that were not related to community biomass (increasing pH in meadows) or the organic soil-mineral soil gradient in fens. 4. Density of threatened species vs. biomass was also consistent with a hump-back curve covering a narrow biomass range. Density of threatened species increased with decreasing P availability, regardless of whether P availability was related to biomass (as in meadows) or not (fens).
  Inventarisatie erosiebestendigheid dijkgraslanden; Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
  Smits, N.A.C. ; Hazebroek, E. - \ 2001
  Wageningen : Alterra
  dijken - erosie - grasland - vegetatie - Zuid-Holland - Alblasserwaard - Vijfheerenlanden
  Dijkgraslandbeheer in West-Brabant; erosiebestendigheid, huidige en potentiële natuurwaarde van primaire waterkeringen
  Hazebroek, E. ; Smits, N.A.C. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 320.2) - 228
  graslandbeheer - dijken - erosiegevoeligheid - bescherming - natuurbescherming - noord-brabant - erosie - grasland - landbouw - natuur - Brabant - grassland management - dykes - erodibility - protection - nature conservation - noord-brabant
  Ter ondersteuning van het integraal beleid voor het behoud en beheer van waterkeringen is onderzoek gedaan naar de optimalisatie van het beheer van graslanden van primaire waterkeringen van West-Brabant (traject Bergen op Zoom - Waalwijk). Het beheer is primair gericht op bevordering van de erosiebestendigheid van de dijken, maar daarbij krijgen ook nevenfuncties aandacht, zoals de betekenis van het dijkgrasland voor het natuurbehoud. Over het gehele dijktraject is een beoordeling per dijkvak gegevenvan de huidige erosiebestendigheid van de grasmat. Tevens is de huidige en potentiële natuurwaarde beoordeeld. Voor het beoordelen van de potentiële natuurwaarde zijn zowel de potenties van het dijkgrasland als de relatie met de omgeving in ogenschouw genomen.
  Dijkgraslandbeheer in West-Brabant; agrarische inpasbaarheid en kosten
  Voskuilen, M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 320.3) - 60
  graslandbeheer - dijken - erosiegevoeligheid - bescherming - agrarische bedrijfsvoering - vergoeding - natuurbescherming - noord-brabant - economie - grasland - landbouw - natuur - Brabant - grassland management - dykes - erodibility - protection - farm management - compensation - nature conservation - noord-brabant
  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar mogelijkheden voor inpassing van het toekomstig gewenste beheer van dijkgraslanden van de primaire waterkeringen in West-Brabant in de bedrijfsvoering van agrariërs, en naar de kostenaspecten van dit beheer. Het is een onderdeel van een studie naar optimalisatie van het beheer van dijkgraslanden in opdracht van het Hoogheemraadschap van West-Brabant. Het dijkgraslandbeheer is primair gericht op de bevordering van de erosiebestendigheid van de dijken. Binnen deze randvoorwaarde is het toekomstig gewenst beheer vertaald in beheersvormen met het accent op agrarisch medegebruik (basispakketten) en vormen gericht op de ontwikkeling van natuurwaarden (pluspakketten). De inpasbaarheid van de verschillende beheersvormen is beoordeeld op basis van kenmerken van de bedrijven van de huidige dijkgebruikers, de huidige pachtcontracten en gesprekken met huidige gebruikers.
  Beheerskosten en natuurwaarden van groenvoorzieningen langs rijkswegen; een vergelijking tussen traditioneel beheer en ecologisch beheer van grazige bermen, boomweiden en bermsloten
  Jong, J.J. de; Spijker, J.H. ; Wolf, R.J.A.M. ; Koster, A. ; Schaafsma, A.H. - \ 2001
  Delft [etc.] : Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde [etc.] - ISBN 9789036937825 - 86
  wegbermen - vegetatie - wegbermplanten - sloten - bosweiden - bedrijfsvoering - natuurbescherming - kosten-batenanalyse - nederland - bermen - boomweide - ecologie - grasland - groenbeheer - natuur - rijkswegen - roadsides - vegetation - roadside plants - ditches - woodland grasslands - management - nature conservation - cost benefit analysis - netherlands
  Dijkgraslandbeheer in West-Brabant; integraal advies voor optimale afstemming van erosiebestendigheid, natuurwaarde en agrarisch gebruik
  Sprangers, J.T.C.M. ; Hazebroek, E. ; Smits, N.A.C. ; Voskuilen, M.J. ; Mabelis, A.A. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 320.1) - 36
  graslandbeheer - dijken - erosiegevoeligheid - bescherming - agrarische bedrijfsvoering - natuurbescherming - noord-brabant - erosie - grasland - landbouw - natuur - Brabant - grassland management - dykes - erodibility - protection - farm management - nature conservation - noord-brabant
  Optimization of dike - grassland management is studied in West-Brabant . The main aim of the management is the prevention of erosion, but functions for agriculture and nature conservation are also taken into account. The whole dike strech (Bergen op Zoom - Waalwijk) is judged in respect to its solidity and its actual and potential nature quality. Moreover, the suitability of several methods of management to fit in agricultural business is assessed. The economic possibilities of adapted agricultural management are explored. An advice for management is given per dike section after judging all data.
  Bodemkundige aspecten van de uitgangstoestand in het Reestdal en de Westbroekse zodde bij bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 196) - 61
  bodemprofielen - landevaluatie - bodemchemie - oppervlakte-irrigatie - weiden - ecohydrologie - beekdalen - overijssel - beekdal - bodemkunde - grasland - natuur - verzuring - Utrecht - Reest - Westbroek - soil profiles - land evaluation - soil chemistry - surface irrigation - pastures - ecohydrology - brook valleys - overijssel
  In het Reestdal en de Westbroekse zodde worden vloeivelden ingericht ter bestrijding van verzuring van schraalgraslanden. Via een monitoringprogramma zullen de effecten van bevloeiing worden geregistreerd. De bodemkundige uitgangstoestand is vastgelegd door beschrijvingen en chemische analyses van het humusprofiel. De onderzochte profielen hebben een zuur karakter en bevatten pyriet. Met het chemische evenwichtsmodel ECOSAT is beoordeeld of de bodem voldoende ijzeroxiden en zwavelcomponenten bevat omvia reducerende processen de basenverzadiging in de profielen te kunnen laten stijgen. Alleen de veraarde kleiige horizonten in het Reestdal blijken vooral dankzij de accumulatie van pyriet een hoge basenverzadiging te kunnen realiseren. De profielen in Westbroek bevatten te weinig ijzeroxiden om een hoge basenverzadiging te kunnen genereren.
  Satelliet remote sensing ten behoeve van handhaving beleid strategische graslanden en lijnvormige landschapselementen
  Wit, A.J.W. de - \ 2001
  Wageningen : Alterra (CGI Reports 01-014) - 41 p.
  bodemerosie - bodemgebruik - grasland - landschap - satellietbeelden - Limburg - remote sensing
  Plant species and nutritional-mediated control over rhizodeposition and root decomposition.
  Krift, A.J. van der; Kuikman, P.J. ; Moller, F. ; Berendse, F. - \ 2001
  Plant and Soil 228 (2001). - ISSN 0032-079X - p. 191 - 200.
  bodemchemie - grasland - nutriënten - organische stof - stikstof
  This study focuses on the influence of nitrogen (N) availability and species on rhizodeposition and on decomposition of rhizodeposits, roots and soil organic matter. Four perennial grass species were studied that are characteristic of grassland habitats that differ in nutrient availability. These perennial grass species, Holcus lanatus L., Festuca rubra L., Anthoxanthum odoratum L. and Festuca ovina L., were homogeneously labeled with 14CO2. Plants were grown on soil without N addition and with N addition (14 g N m-2). After 8 weeks, plants were harvested and root production and the remaining amount of rhizodeposits in the soil were measured. 14C-labelled roots were incubated in fresh soil. Decomposition was measured of 1) the labeled rhizodeposits in the soil in which the plants had been growing and 2) the labeled dead roots incubated in fresh soil, by trapping the evolved 14CO2, over 69 days. In general, decomposability of both roots and rhizodeposits increased when nitrogen availability increased. Moreover, the species differed in their response to N. Higher N supply increased total rhizodeposition of H. lanatus and the decomposability of rhizodeposited carbon compounds of this high fertility species was greater than of the low fertility species F. ovina, but lower than of A. odoratum. The presented study gives no evidence for a relation between root decomposition rate and the nutrient availability of the habitat of the four species. Overall, we suggest on the basis of the results that species can affect nutrient cycling by differences in rates of rhizodeposition and litter production. This offers a mechanism whereby species can influence species replacement during succession.
  Effects of supplementary irrigation strategies for grazed grassland on nitrate leaching to groundwater
  Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2000
  In: Grassland farming; balancing environmental and economic demands; proceedings of the 18th general meeting of the European Grassland Federation, Aalborg, Denmark, 22-25 May2000. Tjele (Denmark), DIAS, 2000. Grassland Sci. 5 / Soegaard, K., Ohlsson, C., Sehested, J., Hutchings, N.J., Kristensen, T., - p. 468 - 470.
  beregening - grasland - grondwater - landbouw - melkveehouderij - milieu - nitraatuitspoeling - nutriënten - simulatiemodel
  Produceren grutto's Limosa limosa in agrarisch grasland voldoende jongen voor een duurzame populatie?
  Schekkerman, H. ; Müskens, G.J.D.M. - \ 2000
  Limosa 73 (2000)4. - ISSN 0024-3620 - p. 121 - 134.
  limosa limosa - graslanden - graslandbeheer - weiden - vegetatiebeheer - bedrijfsvoering - maaien - natuurbescherming - voortplanting - voortplantingsvermogen - nestelen - nesten - agrarische bedrijfsvoering - populatie-ecologie - voortplantingsgedrag - broedplaatsen - overleving - vogelnesten - weidevogels - populatiebiologie - agrarisch natuurbeheer - ecologie - fauna - grasland - grutto - ornithologie - steltloper - weidevogel - limosa limosa - grasslands - grassland management - pastures - vegetation management - management - mowing - nature conservation - reproduction - reproductive performance - nesting - nests - farm management - population ecology - reproductive behaviour - breeding places - survival - birds' nests - grassland birds - population biology - agri-environment schemes - fauna
  Door het volgen van met zenders uitgeruste grutto's werden gegevens verzameld over uitkomstsucces, vervolglegsels en kuikenoverleving in agrarische graslandgebieden met vormen van agrarisch natuurbeheer in West- en Midden-Nederland. In de meeste gevallen was het reproductiesucces te laag om verdere achteruitgang van de soort te voorkomen. Agrarisch natuurbeheer biedt wel perspectieven, maar vooral in het maaibeheer zijn aanpassingen nodig
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.