Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Management models and compatibility of uses in transhumance systems: a European perspective
  Bunce, R.G.H. ; Pérez-Soba, M. - \ 2002
  In: Conferencia internacional de vías pecuarias y corredores verdes; Chiclana de la Frontera, 21 y 24 de Novembre de 2001. (Spain), Junta de Andalucia, 2002 - p. 312 - 320.
  beweiding - grasland - landbouw - veehouderij - Europa - Engeland - Oostenrijk - Spanje
  Beperking van lachgasemissie na scheuren en bij vernieuwing van grasland; eindrapport reductieplan overige broeikasgassen landbouw cluster 1
  Kasper, G.J. ; Pol-van Dasselaar, A. van den; Kuikman, P.J. ; Dolfing, J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 560.5) - 37
  distikstofmonoxide - gassen - broeikaseffect - emissie - reductie - graslandbeheer - stikstof - milieubeleid - nederland - broeikasgassen - emissiereductie - grasland - lachgas - landbouw - nutriënten - weidebouw - nitrous oxide - gases - greenhouse effect - emission - reduction - grassland management - nitrogen - environmental policy - netherlands
  In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) uit gescheurd en opnieuw ingezaaid grasland bestudeerd. In de periode tussen augustus 2000 en juli 2002zijn door middel van incubatie- en veldproeven de effecten van het tijdstip van scheuren van grasland op klei- en zandgrond op de lachgasemissie onderzocht. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd; de gedetailleerde resultaten worden in aparte rapporten en publicaties beschreven. Perspectiefvolle maatregelen om de lachgasemissie te verminderen zijn afzien van scheuren door verbetering van het graslandbeheer; doorzaaien van grasland; grasland na 1 augustus niet scheuren; en overschakeling naar tijdelijk grasland met korte rotatieduur. De geschatte effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen varieert van minder dan 0,1 tot 0,8 Mt CO2-equivalenten per jaar op nationaal niveau. Het merendeel van de maatregelen is kostenneutraal of levert een kleine winst. Voorlichting is van belang om tot effectieve implementatie van maatregelen te komen. Een integrale analyse van de effectiviteit van de maatregelen samen met die van maatregelen uit andere ROB-projecten is nodig om interacties tussen maatregelen en risico's van afwenteling naar andere emissies (zoals methaan, ammoniak en nitraat) te kwantificeren. De effectiviteit van een deel van de maatregelen kan niet worden gekwantificeerd met de rekenmethodieken die voor de huidige rapportage in het kader van het klimaatverdrag en het Kyoto-protocol worden gebruikt.
  Beperking van lachgasemissie door gebruik van klaver in grasland; eindrapport reductieplan overige broeikasgassen landbouw cluster 1
  Corré, W.J. ; Kasper, G.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 560.4) - 29
  distikstofmonoxide - gassen - broeikaseffect - emissie - reductie - graslandbeheer - stikstof - trifolium repens - nederland - bemesting - broeikasgassen - emissiereductie - grasland - lachgas - landbouw - nutriënten - nitrous oxide - gases - greenhouse effect - emission - reduction - grassland management - nitrogen - trifolium repens - netherlands
  In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) door gebruik van klaver in grasland bestudeerd. In de periode tussen september 2000 en juli 2002 is in veldproeven de emissie van lachgas uit grasland met klaver gemeten en vergeleken met de emissie uit grasland bemest met kunstmeststikstof. Doel van deze vergelijking was het kwantificeren van de verandering in emissie bij het vervangen van kunstmeststikstof door klaver bij een gelijkblijvende grasopbrengst. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd; de gedetailleerde resultaten worden in aparte rapporten beschreven. Door de specifieke proefomstandigheden was het niet mogelijk een directe vergelijking te maken tussen de emissie uit grasland met klaver en grasland met kunstmeststikstof bij eenzelfde opbrengstniveau. De resultaten geven de aanwijzing dat de emissie uit grasland met klaver kleiner is, maar verdere kwantificering van dit verschil is op basis van de meetgegevens niet mogelijk. Wel leidt het vervangen van kunstmeststikstof door klaver tot een aanzienlijke verlaging van de emissie van lachgas en kooldioxide bij de productie en het transport van stikstofmeststoffen. Bij gebruik van klaver in alle daarvoor geschikt grasland in Nederland kan een emissievermindering plaatsvinden in de orde van 1 Mt CO2-equivalenten per jaar.
  Grassland renovation in the Netherlands; agronomic, environmental and economic issues
  Schils, R.L.M. ; Aarts, H.F.M. ; Bussink, D.W. ; Conijn, J.G. ; Corré, W.J. ; Dam, A.M. van; Honing, I.E. ; Meer, H.G. van der; Velthof, G.L. - \ 2002
  In: Grassland resowing and grass-arable crop rotations; international workshop on agricultural and environmental issues, Wageningen, the Netherlands, 18 & 19 April 2002 / Conijn, J.G., Velthof, G.L., Taube, F., - p. 9 - 24.
  agronomie - bodemkwaliteit - economie - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriënten - weidebouw - Nederland
  Nitrogen and phosphorus cycling
  Hatch, D. ; Velthof, G.L. - \ 2002
  In: Grassland resowing and grass-arable crop rotations; international workshop on agricultural and environmental issues, Wageningen, the Netherlands, 18 & 19 April 2002 / Conijn, J.G., Velthof, G.L., Taube, F., - p. 107 - 110.
  bodemkwaliteit - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriëntenkringloop - weidebouw
  Grassland resowing and grass-arable crop rotations; international workshop on agricultural and environmental issues, Wageningen, the Netherlands, 18 & 19 April 2002
  Conijn, J.G. ; Velthof, G.L. ; Taube, F. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 128
  graslanden - graslandbeheer - rotaties - teeltsystemen - europa - bodemkwaliteit - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriënten - weidebouw - Nederland - België - Denemarken - Frankrijk - Duitsland - Ierland - Verenigd Koninkrijk - grasslands - grassland management - rotations - cropping systems - europe
  Milieutechnische en landbouwkundige effecten van graslandvernieuwing (een verkenning aan de hand van praktijksituaties)
  Aarts, H.F.M. ; Bussink, D.W. ; Hoving, I.E. ; Meer, H.G. van der; Schils, R.L.M. ; Velthof, G.L. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 32
  graslanden - graslandverbetering - voedingsstoffen - boekhouding - stikstofbalans - kosten-batenanalyse - milieueffect - grasmatverbetering - agronomie - bodemkwaliteit - economie - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriënten - weidebouw - Nederland - grasslands - grassland improvement - nutrients - accounting - nitrogen balance - cost benefit analysis - environmental impact - sward renovation
  Toetsing erosiebestendigheid dijkgraslanden 2002 Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht; een vergelijking met de resultaten van 1998
  Hazebroek, E. ; Smits, N.A.C. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 608) - 77
  erosie - graslanden - dijken - bodemonderzoek - tests - nederland - zuid-holland - zuidhollandse eilanden - begrazing - grasland - vegetatie - Hoeksche Waard - Dordrecht - erosion - grasslands - dykes - soil testing - tests - netherlands - zuid-holland - zuidhollandse eilanden
  Aan de hand van een onderzoek naar de erosiebestendigheid van de primaire waterkeringen in de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht uit 1998 heeft het waterschap zijn beleid ten aanzien van de dijkgraslanden gewijzigd. Om te kunnen beoordelen of de resultaten van het onderzoek uit 1998 nog als representatief mogen worden beschouwd (zijnde de uitgangssituatie van de te starten beleidswijziging), zijn door het waterschap zeventien locaties geselecteerd, waarvan de kwaliteit van de graszode opnieuwis onderzocht met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid uit 1999. Voor een deel van de locaties is ook de kwaliteit van de grasbekleding op de kruin en het binnentalud bepaald. Van de onderzochte locaties is tevens de kleikwaliteit bepaald. Daarnaast is op zes locaties de monitoring van runderbeweiding opgestart om het effect van rundveebeweiding op de erosiebestendigheid van de grasmat te bepalen.
  Is Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. increasing in the Netherlands?
  Londo, G. - \ 2002
  Lindbergia 27 (2002)2. - ISSN 0105-0761 - p. 63 - 70.
  vegetatie - plantenecologie - plantengeografie - nederland - bryophyta - bryologie - ecologie - grasland - mossen - natuurtuin - Utrecht - Leersum - Scherpenzeel - vegetation - plant ecology - bryophyta - phytogeography - netherlands
  In two experimental nature gardens a strong increase of Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. was observed over the period 1980-2000. The species expanded on several soil types and in various grassland communities. Data on R. squarrosus from other parts of the Netherlands suggest that this is not only a local phenomenon. In various places a clear increase of the species was observed. The formation of a thick layer by the species seems to be a new phenomenon. Atmospheric deposition of nutrients may be an important factor in the increase of R. squarrosus.
  Atlas van plantengemeenschappen in Nederland; deel 2 graslanden, zomen en droge heiden
  Weeda, E.J. ; Schaminée, J.H.J. ; Duuren, L. van - \ 2002
  Utrecht : Unknown Publisher - ISBN 9789050111485 - 224
  vegetatie - plantengemeenschappen - flora - cartografie - graslanden - heidegebieden - inventarisaties - nederland - ecologie - grasland - heide - plantensociologie - vegetation - plant communities - flora - mapping - grasslands - heathlands - inventories - netherlands
  Vluchtstroken voor gruttogezinnen; werken ze?
  Schekkerman, H. - \ 2002
  Nieuws van Waterland 5 (2002). - p. 10 - 11.
  agrarisch natuurbeheer - ecologie - fauna - grasland - grutto - landbouw - ornithologie - weidebouw - weidevogels - Noord-Holland - Waterland - fauna
  Some environmental aspects of grassland cultivation; the effects of ploughing depth, grassland age, and nitrogen demand of subsequent crops
  Velthof, G.L. ; Meer, H.G. van der; Aarts, H.F.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 581) - 27
  graslanden - graslandbeheer - graslandgronden - milieu - milieufactoren - ploegen als grondbewerking - stikstof - akkerbouw - bodemvruchtbaarheid - grasland - grondbewerking - landbouw - nitraatuitspoeling - nutriënten - stikstofmineralisatie - weidebouw - grasslands - grassland management - grassland soils - environment - environmental factors - ploughing - nitrogen
  The Netherlands has submitted a derogation under the Nitrate Directives to the European Union (EU) in 2000. In the final opinion by a group of experts about the Dutch derogation, recommendations on ploughing of grasslands were included dealing with i) the depth of ploughing of permanent grassland, ii) the age of temporary grassland and iii) the nitrogen demand of the subsequent crop of temporary grassland. A literature study was carried out in order to provide scientific information on these three issues. No studies were found in literature in which the effects of cultivation depth on nitrogen mineralisation and losses in reseeded grassland were assessed. The results of transformation of grassland into arable land show no clear effects of ploughing depth on N mineralisation. Differences in nitrogen mineralisation after 5 and 3 years temporary grassland are small. Italian and perennial ryegrass, potato, silage maize, winter wheat, and several vegetables have a high nitrogen demand (i.e. >250 kg N ha-1).
  N, P and K budgets along nutrient availability and productivity gradients in wetlands
  Olde Venterink, H. ; Pieterse, N.M. ; Belgers, J.D.M. ; Wassen, M.J. ; Ruiter, P.C. de - \ 2002
  Ecological Applications 12 (2002)4. - ISSN 1051-0761 - p. 1010 - 1026.
  eutrofiëring - voedingsstoffenbeschikbaarheid - luchtverontreiniging - voedingsstoffen - productiviteit - wetlands - biodiversiteit - nederland - belgië - atmosferische depositie - grasland - grondwater - hooiland - laagveen - milieu - natuurbeheer - nutriëntenkringloop - vegetatie - Brabant - Dommel - eutrophication - nutrient availability - air pollution - nutrients - productivity - wetlands - biodiversity - netherlands - belgium
  Nutrient enrichment in Western Europe is an important cause of wetland deterioration and the concomitant loss of biodiversity. The authors quantified nitrogen, phosphorus, and potassium budgets along biomass gradients in wet meadows and fens (44 field sites) to evaluate the importance of various nutrient flows (atmospheric deposition, flooding, groundwater flow, leaching, soil turnover rates) for availability of the growth-limiting nutrient(s). From the nutrient budgets, they assessed N, P, and K availabilities for plants and compared them with N, P and K in aboveground biomass. Also, potential long-term effects of annual hay harvesting on nutrient limitation were assessed
  Modelstudie naar het effect van onbemeste stroken op de stikstofuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater
  Assinck, F.B.T. ; Willigen, P. de; Beek, C.L. van - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 510) - 45
  bodemchemie - uitspoelen - nitraten - modellen - waterkwaliteit - graslanden - bufferzones - akkerranden - bemesting - bodemfysica - bufferstrook - grasland - grondwater - milieu - oppervlaktewater - simulatiemodel - stikstofuitspoeling - weidebouw - soil chemistry - grasslands - nitrates - leaching - water quality - models - buffer zones - field margins
  Door middel van modelberekeningen is het effect van onbemeste bufferstroken op de uitspoeling van anorganisch stikstof naar grond- en oppervlaktewater onderzocht voor onbeweide grasland-percelen.
  Nitrogen losses to surface waters from intensively managed grassland on sandy soils: the impact of bufferstrips
  Beek, C.L. van; Heinen, M. ; Conijn, J.G. ; Oenema, O. - \ 2002
  In: Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society. Wallingford (UK), IAHS, 2002. IAHS Publ. 273 / Steenvoorden, J.H.A.M., Claessen, F., Willems, J., - p. 71 - 76.
  grasland - hydrologie - landbouw - milieu - nitraatuitspoeling - nutriënten - oppervlaktewater - simulatiemodel - stikstof - waterbeheer - waterkwaliteit
  Nitrous oxide emission from grassland in different management conditions (fertilization regimes)
  Burczyk, P. ; Oenema, O. ; Kuikman, P.J. ; Velthof, G.L. - \ 2001
  Journal of Water and Land Development 5 (2001). - ISSN 1429-7426 - p. 57 - 67.
  bemesting - broeikasgas - grasland - landbouw - milieu - nutriënten - stikstof
  Bacterial biomass and DNA diversity in an alluvial meadow soil upon long-term fertilization
  Naumova, N.B. ; Kuikman, P.J. - \ 2001
  Eurasian Soil Science 34 (2001)6. - ISSN 1064-2293 - p. 621 - 627.
  bemesting - biodiversiteit - bodembiologie - bodemecologie - genetica - grasland - microbiologie - nutriënten
  The denaturing gradient gel-electrophoresis of bacterial DNA fragments and the assessment of bacterial biomass revealed changes in the diversity of the bacterial community in a meadow alluvial soil upon long-term fertilization.
  Pioneer - dipterocarp plantations; an appropriate strategy for reforestation of Imperata cylindrica grassland
  Tolkamp, G.W. - \ 2001
  In: Proceedings of 6th round table conference on dipterocarps; Bangalore, India, 8-12 February 1999. Perth (Australia), Curtin University of Technology, 2001 / Cox, M.C., Elouard, C., - p. 144 - 158.
  bosbouw - ecologie - grasland - tropen - Azië - Indonesië
  Richtlijnen voor dijkgraslandbeheer
  Hazebroek, E. ; Sprangers, J.T.C.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 469) - 52
  graslanden - dijken - bedrijfsvoering - vegetatiebeheer - erosie - begrazing - nederland - ecologie - grasland - vegetatie - grasslands - dykes - management - vegetation management - erosion - grazing - netherlands
  Gras is een veel voorkomende dijkbekleding. Het doel van de grasmat is de erosiebestendigheid van de dijk te waarborgen. Een soortenrijke, goed gesloten en diep wortelende grasmat garandeert een hoge erosiebestendigheid. De kwaliteit van de graszode, het vegetatietype, het effect van bodem en expositie, aanleg en ontwikkeling van de grasmat, en het beheer in de praktijk worden op basis van literatuuronderzoek en praktijkervaring besproken.
  Literatuurstudie naar interacties tussen grasvegetaties en walnotenbeplantingen
  Oosterbaan, A. ; Valk, H. ; Werf, A.K. van der - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 369) - 25
  juglans nigra - agroforestry - graslanden - vegetatie - rundvee - begrazing - nederland - literatuuroverzichten - voedergrassen - grasland - grondgebruik - houtproductie - multifunctionele landbouw - tuinbouw - veehouderij - vruchtbomen - juglans nigra - agroforestry - grasslands - vegetation - cattle - grazing - netherlands - literature reviews - fodder grasses
  Uit literatuurstudie is gebleken dat gecombineerde productie van gras met vruchten en hout van walnoten een perspectiefvolle mogelijkheid is. Pas na een jaar of tien wordt het grasproductieniveau ten gevolge van licht-, vocht- en voedingstoffenconcurrentie gestaag lager. Bij een gesloten kronendak is nog steeds grasproductie mogelijk, zeker met schaduwtolerante grassoorten zoals gewoon struisgras en kropaar, gemengd met witte klaver en een goede bemesting. Dit soort grassen heeft een lager eiwit- en een hoger ruwecelstofgehalte. Juglon kan de groei en kieming van bepaalde gewassen (o.a. maos) remmen. In de praktijk lijkt juglon niet bedreigend voor vee.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.